Zápis valné hromady občanského sdružení Alliance française Ostrava 05.12.2013
Strana 1/8
Zápis valné hromady občanského sdružení
Alliance française Ostrava
Datum:
05.12.2013
Čas:
17:05–18:36
Přítomni:
55 členů AF podle prezenční listiny a hosté
Zapisovatel:
Mgr. Radim Sochorek
Příloha:
pozvánka
návrh kandidátní listiny
prezenční listina
Pořad jednání podle pozvánky
1. Zahájení
2. Aktuální Informace o činnosti Alliance Française Ostrava
3. Hlasování o formě voleb, případně volby samotné
4. Diskuze
5. Závěr
1. Zahájení
Valnou hromadu zahájila čestná prezidentka ZT, která stručně nastínila body, které se budou na VH
projednávat. K otázce formy voleb navrhla, aby se o pořadí na kandidátce losovalo. Poté předala
slovo viceprezidentce se statutárními kompetencemiMP, která vedla další průběh VH.
MP zdůraznila důležitost rozhodování VH jako vrcholného orgánu občanského sdružení pro další
směřování činnosti AF.
Z důvodu nutnosti vedení zápisu a formulace usnesení VH přednesla návrh na obsazení návrhové
komise ve složení:
-
Marcela Hlubková
-
Radim Sochorek
Legenda:
AF – Alliance française Ostrava, DLO – Divadlo loutek Ostrava, IŠ – Mgr. Ing. Ida Šimonová, JP – Ing. Jana Pešková, JT – Jakub
Tobola, MSc., KS – Kateřina Snopková, MK – Miroslava Kubatá, MP – Mgr. Miroslava Pavlínková (viceprezidentka AF se
statutárními kompetencemi), MS – Mgr. Martin Slaběňák, MPA, OD – Olivier Dubert, OU – Ostravská univerzita, RS – Mgr.
Radim Sochorek, VH – valná hromada, VJ – Mgr. Věra Janáčková, ZT – MUDr. Zdena Typovská (čestná prezidentka AF)
Zápis valné hromady občanského sdružení Alliance française Ostrava 05.12.2013
Strana 2/8
Dále přednesla návrh na obsazení funkcí skrutátorek ve složení:
-
Ivona Burdová
-
Eliška Kozáková
O tomto návrhu se hlasovalo.
Výsledek hlasování:
PRO – nadpoloviční většina přítomných
Přednesený návrh na složení návrhové komise a týmu skrutátorů byl schválen.
Navržení a zvolení členové se ujali po vyhlášení výsledku svých funkcí.
MP k formálním záležitostem svolání VH informovala, že pozvánka s programem byla členům
sdružení zaslána včas v souladu se stanovami, a byla 19.11.2013 také vyvěšena u vchodu a
uveřejněna na webových stránkách. Program VH schválil výbor na svém zasedání dne 07.10.2013
jednomyslně v přítomnosti 9 členů, za nepřítomnosti JT a KS. Ode dne uveřejnění pozvánky začala
běžet lhůta pro přihlášení kandidátů.
MP dále informovala, že jí byl předložen zápis ze schůzky členů výboru ZT a JT z 05.12.2013, který
obsahoval protinávrh ke způsobu hlasování. S odkazem na ustanovení stanov, že zasedání výbor
svolává prezident, konstatovala, že nevyhověla žádosti JT o svolání dalšího zasedání výboru ještě
před konáním VH, který by projednal změnu původního návrhu.
O slovo se přihlásil MS, který se jako host účastnil předmětné schůzky členů výboru ZT a JT. Uvedl, že
se na schůzce projednávaly zejména věci, které chyběly v zápise zasedání výboru ze 07.10., konkrétně
způsob voleb, informace o svolání a doporučení, jak dále prakticky postupovat.
Z pléna reagovala řadová členka MK, která položila otázku, jak má návrhu a protinávrhu rozumět, zda
se jedná o 2 návrhy 2 výborů, a zpochybnila oprávněnost protinávrhu s poukazem na to, že nebyl
členům dopředu znám. Konstatovala, že je znepokojující, když se až na VH diskutuje o 2
protichůdných návrzích pořadu jednání. MP obhajovala legitimnost usnesení výboru jako
oprávněného orgánu o pořadu jednání VH.
MP navrhla pokračovat hlasováním o návrhu pořadu jednání, jak byl schválen výborem a rozeslán
členům sdružení, s poukazem na to, že se otázka formy voleb bude stejně probírat jako jeden z bodů
programu.
Protože z pléna nebyly vzneseny námitky, VH hlasovala o pořadu jednání.
Výsledek hlasování:
PRO – nadpoloviční většina přítomných
Pořad jednání z pozvánky byl schválen.
Legenda:
AF – Alliance française Ostrava, DLO – Divadlo loutek Ostrava, IŠ – Mgr. Ing. Ida Šimonová, JP – Ing. Jana Pešková, JT – Jakub
Tobola, MSc., KS – Kateřina Snopková, MK – Miroslava Kubatá, MP – Mgr. Miroslava Pavlínková (viceprezidentka AF se
statutárními kompetencemi), MS – Mgr. Martin Slaběňák, MPA, OD – Olivier Dubert, OU – Ostravská univerzita, RS – Mgr.
Radim Sochorek, VH – valná hromada, VJ – Mgr. Věra Janáčková, ZT – MUDr. Zdena Typovská (čestná prezidentka AF)
Zápis valné hromady občanského sdružení Alliance française Ostrava 05.12.2013
Strana 3/8
2. Aktuální informace o činnosti AF
V souladu se schváleným programem přednesla MP zprávu o vybraných akcích AF v posledních
měsících:
-
Operní večer: akce v AF ve spolupráci se Slezským divadlem Opava
-
Finále soutěže francouzské písně v Bánské Bystrici: účastníci za Ostravu vyhráli hlavní cenu
-
Slavnostní zahájení Francouzského podzimu: úspěšné baletní představení v DLO
Poté předala slovo OD, řediteli AF, který uvedl, že si dal na začátku své činnosti v Ostravě za cíl zvýšit
počet organizovaných akcí AF z 15 na 60 ročně a uvedl konkrétní příklady plnění tohoto cíle
v uplynulém období:
-
Gastronomie: setkávání studentů AHOL a AF při vaření
-
Kino: promítání současných i klasických frankofonních filmů co 2 týdny střídavě v AF a na OU,
spolupráce s ostravskými kiny: koncert v kině, filmový maraton
-
Francouzské regiony: prezentace spojená s gastronomií ve spolupráci s Lapeco a Au père
tranquille, představily se Bretaň, Champagne, Midi Pyrenée, Normandie a Provence
-
Kulturní večery: příkladem jsou pořady divadelní skupiny Cage de Scène (Audience, Brassens,
Prévert)
-
Konference: např. příspěvky o Belgii, Rablaisovi, české historii a kanonizaci Zity
-
Oslavy svátků: akce při příležitosti Tří králů, Valentýna, Beaujolais, Adventu
-
Další aktivity a akce: spolupráce s Českým rozhlasem (vysílání chansonů), Facebook
(informace o zpěvákovi týdne), cirkus, módní přehlídka, Muzejní noc (ukázková hodina
francouzštiny pro začátečníky) , spolupráce s Chantal Poullain, Čokoládová show
-
Návštěva Francie: v létě se konal týdenní zájezd do Paříže a Normandie, plánována je
podobná akce v r. 2014
V další části seznámila MP přítomné s hospodařením AF, s poukazem na VH k účetní uzávěrce
konanou koncem ledna 2014:
-
Stav účtu: AF měla k 30.11. na běžném účtu 699.613,39 Kč, z toho 300.000 Kč je vyhrazeno
jako rezerva pro nečekané případy.
-
Stav pokladny: AF měla v pokladně k 30.11. celkem 47.480 Kč.
-
AF má další vázané prostředky uloženy na 2 účtech.
-
Na účet došel sponzorský dar firmy Ondea, který bude využit pro prosincové akce.
Legenda:
AF – Alliance française Ostrava, DLO – Divadlo loutek Ostrava, IŠ – Mgr. Ing. Ida Šimonová, JP – Ing. Jana Pešková, JT – Jakub
Tobola, MSc., KS – Kateřina Snopková, MK – Miroslava Kubatá, MP – Mgr. Miroslava Pavlínková (viceprezidentka AF se
statutárními kompetencemi), MS – Mgr. Martin Slaběňák, MPA, OD – Olivier Dubert, OU – Ostravská univerzita, RS – Mgr.
Radim Sochorek, VH – valná hromada, VJ – Mgr. Věra Janáčková, ZT – MUDr. Zdena Typovská (čestná prezidentka AF)
Zápis valné hromady občanského sdružení Alliance française Ostrava 05.12.2013
Strana 4/8
3. Hlasování o formě voleb, případně volby samotné
MP vysvětlila postup hlasování ve volbách nových členů výboru, jak byl projednán na zasedání výboru
dne 07.10.2013: Volby by podle tohoto návrhu trvaly 2 dny formou per rollam, tzn. přijetím
rozhodnutí hlasováním mimo VH, a to ke dni konání VH 05.12. do 20 hod. a dne 06.12. od 15 do 18
hod. MP nechala o tomto návrhu výboru hlasovat.
Výsledek hlasování:
PRO – nadpoloviční většina přítomných
Doba, čas trvání a forma voleb do výboru byla schválena.
MP dále navrhla členy volební komise, která bude mít za úkol evidenci voličů, vydávání a počítání
hlasovacích lístků
-
Jana Pešková
-
Yves Le Guévellou
-
Jana Havlíčková
Na výzvu do pléna, zda se chce ještě některý z členů připojit do činnosti volební komise, se přihlásila
-
Pavla Nemethová
Před hlasováním o složení volební komise upozornil MS na to, že v AF mají hlasovací právo pouze
čeští občané. MP proto nejprve nechala hlasovat, zda smí mít hlasovací právo i členové AF, kteří
nemají české občanství.
Výsledek hlasování:
PRO – nadpoloviční většina přítomných
VH souhlasila s tím, že hlasovací právo mohou vykonávat členové AF nezávisle na svém občanství.
Poté se hlasovalo o složení volební komise jak byla navržena výše.
Výsledek hlasování:
PRO – nadpoloviční většina přítomných
VH zvolila volební komisi v navrženém 4členném složení.
MP přistoupila k vysvětlení sestavení kandidátky na členy výboru, jak byla vyvěšena: Kandidátka se
sestává z 16 členů. Na prvním místě je čestná prezidentka ZT, dalších 6 míst představuje další
současné členy výboru, a to v pořadí podle jejich účasti na zasedáních výboru. Na místech 8–16 jsou
Legenda:
AF – Alliance française Ostrava, DLO – Divadlo loutek Ostrava, IŠ – Mgr. Ing. Ida Šimonová, JP – Ing. Jana Pešková, JT – Jakub
Tobola, MSc., KS – Kateřina Snopková, MK – Miroslava Kubatá, MP – Mgr. Miroslava Pavlínková (viceprezidentka AF se
statutárními kompetencemi), MS – Mgr. Martin Slaběňák, MPA, OD – Olivier Dubert, OU – Ostravská univerzita, RS – Mgr.
Radim Sochorek, VH – valná hromada, VJ – Mgr. Věra Janáčková, ZT – MUDr. Zdena Typovská (čestná prezidentka AF)
Zápis valné hromady občanského sdružení Alliance française Ostrava 05.12.2013
Strana 5/8
kandidáti, kteří nejsou členy současného výboru, a to v pořadí, v jakém se přihlásili. Navrhovaný
postup zdůvodnila nejen tradicí v AF, ale také tím, aby nebyla nabourána kontinuita práce výboru.
MP zároveň vyslovila politování, že na VH nepřítomné VJ (místo 15) a IŠ (místo 16) nejsou členkami
AF, a proto je nutné jejich kandidaturu odmítnout. MS navrhl, aby jim byla dána příležitost se
přihlásit, MP proto nechala o odmítnutí kandidátek na místech 15 a 16 hlasovat.
Výsledek hlasování:
PRO – nadpoloviční většina přítomných
PROTI – 2
ZDRŽELI SE – 0
VH odmítla z formálních důvodů kandidaturu VJ a IŠ na členství ve výboru.
MP konstatovala, že po tomto rozhodnutí bude nových 11 členů výboru voleno z této listiny 14
kandidátů:
1. MUDr. Zdena Typovská
2. Mgr. Miroslava Pavlínková
3. MUDr. Lucie Cwiková
4. Ilona Kašpárková
5. Mgr. Alena Cwiková
6. Ing. Vladimír Zelinka
7. Jakub Tobola, MSc.
8. Hana Gela
9. RNDr. Olga Rašovská
10. Mgr. Martin Slaběňák, MPA
11. Milan Chromík, MSc.
12. Mgr. Marcela Lindertová
13. Mgr. Pavlína Vrkočová
14. Kateřina Zapletalová
Legenda:
AF – Alliance française Ostrava, DLO – Divadlo loutek Ostrava, IŠ – Mgr. Ing. Ida Šimonová, JP – Ing. Jana Pešková, JT – Jakub
Tobola, MSc., KS – Kateřina Snopková, MK – Miroslava Kubatá, MP – Mgr. Miroslava Pavlínková (viceprezidentka AF se
statutárními kompetencemi), MS – Mgr. Martin Slaběňák, MPA, OD – Olivier Dubert, OU – Ostravská univerzita, RS – Mgr.
Radim Sochorek, VH – valná hromada, VJ – Mgr. Věra Janáčková, ZT – MUDr. Zdena Typovská (čestná prezidentka AF)
Zápis valné hromady občanského sdružení Alliance française Ostrava 05.12.2013
Strana 6/8
ZT prohlásila, že považuje za spravedlivější systém, kdy se pořadí na kandidátce bude losovat. Podle
jejích zkušeností absolutní většina členů AF ve volbách zaškrtává na volebním lístku prvních 11
kandidátů v předtištěném pořadí. ZT podpořil MS.
VZ oponoval, že v případě losování by se na přední místo před dosavadní aktivní členy výboru mohl
dostat i jemu známý kandidát, který se na kandidátní listinu nechal zapsat prostřednictvím třetí osoby
a ani se nedostavil na VH.
MP nechala VH o obou návrzích hlasovat.
A. Návrh výboru (volba 11 členů z kandidátky, jak byla vyvěšena)
Výsledek hlasování:
PRO – nadpoloviční většina přítomných
PROTI – 3
ZDRŽELI SE – 1
VH se vyslovila pro pořadí na kandidátce podle návrhu výboru.
B. Návrh ZT a MS
Výsledek hlasování:
PRO – 2
PROTI – nadpoloviční většina přítomných
ZDRŽELI SE – 2
VH se vyslovila proti losování o pořadí na kandidátce.
Po oznámení výsledku hlasování MP vyzvala volební komisi, aby se odebrala k volbě svého předsedy a
tisku volebních lístků, a přerušila VH pro volnou diskuzi.
4. Závěr
Volební komise po přerušení oznámila výsledek hlasování, zvolila si za předsedkyni JP.
RS za návrhovou komisi přednesl návrh na usnesení VH k volbám do nového výboru AF:
Legenda:
AF – Alliance française Ostrava, DLO – Divadlo loutek Ostrava, IŠ – Mgr. Ing. Ida Šimonová, JP – Ing. Jana Pešková, JT – Jakub
Tobola, MSc., KS – Kateřina Snopková, MK – Miroslava Kubatá, MP – Mgr. Miroslava Pavlínková (viceprezidentka AF se
statutárními kompetencemi), MS – Mgr. Martin Slaběňák, MPA, OD – Olivier Dubert, OU – Ostravská univerzita, RS – Mgr.
Radim Sochorek, VH – valná hromada, VJ – Mgr. Věra Janáčková, ZT – MUDr. Zdena Typovská (čestná prezidentka AF)
Zápis valné hromady občanského sdružení Alliance française Ostrava 05.12.2013
Strana 7/8
1. Datum a čas voleb
Volby do nového výboru AF na funkční období 2013–2015 proběhnou dne 05.12.2013 do 20
hod. a 06.12.2013 od 15 do 18 hod.
2. Složení volební komise
Členy volební komise byli zvoleni:
-
Ing. Jana Pešková (předsedkyně)
-
Yves Le Guévellou
-
Jana Havlíčková
-
Pavla Nemethová
3. Hlasování o návrzích
A. Návrh výboru:
Pozice 1–7 na kandidátce obsadí stávající členové výboru v pořadí: 1. čestná prezidentka, 2.–
7. místo pořadí dle účasti na zasedáních výboru. Pozice 8–14 obsadí nově přihlášení
kandidáti v pořadí, jak se přihlásili na kandidátní listinu. [Výsledek hlasování: PRO –
nadpoloviční většina , PROTI – 3, ZDRŽELI SE – 1]
B. Návrh ZT a MS:
O pořadí kandidátů na kandidátní listině se rozhodne losem. [Výsledek hlasování: PRO: 2,
PROTI – nadpoloviční většina, ZDRŽELI SE – 2]
MP nechala o tomto usnesení VH hlasovat.
Výsledek hlasování:
PRO – nadpoloviční většina přítomných
PROTI – 0
ZDRŽELI SE – 1
VH schválila výše uvedené usnesení.
Legenda:
AF – Alliance française Ostrava, DLO – Divadlo loutek Ostrava, IŠ – Mgr. Ing. Ida Šimonová, JP – Ing. Jana Pešková, JT – Jakub
Tobola, MSc., KS – Kateřina Snopková, MK – Miroslava Kubatá, MP – Mgr. Miroslava Pavlínková (viceprezidentka AF se
statutárními kompetencemi), MS – Mgr. Martin Slaběňák, MPA, OD – Olivier Dubert, OU – Ostravská univerzita, RS – Mgr.
Radim Sochorek, VH – valná hromada, VJ – Mgr. Věra Janáčková, ZT – MUDr. Zdena Typovská (čestná prezidentka AF)
Zápis valné hromady občanského sdružení Alliance française Ostrava 05.12.2013
Strana 8/8
Po skončení hlasování MP vysvětlila další postup: V souladu s usnesením budou členové AF hlasovat
v uvedené 2 dny, s tím, že po skončení hlasování 1. den bude volební urna zapečetěna a uzamčena
v multimediální místnosti, která bude také zapečetěna. Klíče od této místnosti budou přes noc
předány v obálce předsedkyni volební komise.
Po tomto vysvětlení se volební komise odebrala do volební místnosti za knihovnou. MP poděkovala
přítomným a zúčastněným za kooperaci, vyzvala členy AF k volbám do výboru a v 18:36 zasedání VH
ukončila.
Legenda:
AF – Alliance française Ostrava, DLO – Divadlo loutek Ostrava, IŠ – Mgr. Ing. Ida Šimonová, JP – Ing. Jana Pešková, JT – Jakub
Tobola, MSc., KS – Kateřina Snopková, MK – Miroslava Kubatá, MP – Mgr. Miroslava Pavlínková (viceprezidentka AF se
statutárními kompetencemi), MS – Mgr. Martin Slaběňák, MPA, OD – Olivier Dubert, OU – Ostravská univerzita, RS – Mgr.
Radim Sochorek, VH – valná hromada, VJ – Mgr. Věra Janáčková, ZT – MUDr. Zdena Typovská (čestná prezidentka AF)
Download

Zápis valné hromady občanského sdružení Alliance française Ostrava