Seznam literatury ke státní závěrečné zkoušce z oboru Podniková informatika
1. ADAMEC, S., HORNÝ, S., ROSICKÝ, A. Projektování informačních systémů. 1. vyd. Praha :
VŠE, 1997. 89 s. ISBN 80-7079-848-3.
2. ADAMEC, S., TRHOŇ, D. Člověk, data, informace. 1.vyd. Praha : VŠE, 1993. 89 s. ISBN
80-7079-891-2.
3. ADAMEC, S., TRHOŇ, D. Produkční, řídící a informační systémy firem v tržní ekonomice.
1.vyd. Praha : VŠE, 1994. 57 s. ISBN 80-7079-532-8.
4. BASL, J., BUCHALCEVOVÁ, A., DOUCEK, P., GÁLA, L., HRABĚ, P., MARYŠKA, M.,
MELICHAR, D., TUPA, J. Inovace podnikových informačních systémů. 1. vyd. Praha :
PROFESSIONAL PUBLISHING, 2011. 151 s. ISBN 978-80-7431-045-4. Kapitola 6
5. BERKA, P. Dobývání znalostí z databází. 1. vyd. Praha : Academia, 2003. 366 s. ISBN
80-200-1062-9.
6. BRUCKNER, T. , VOŘÍŠEK, J., BUCHALCEVOVÁ, A., STANOVSKÁ, I., CHLAPEK, D.,
ŘEPA, V. Tvorba informačních systémů : principy, metodiky, architektury. Praha: Grada
Publishing, 2012. ISBN 978-80-247-4153-6.
7. CHAPPELL, D. A.Enterprise service bus.Sebastopol. O'Reilly, 2004. ISBN 0-596-00675-6
(dostupné v Safari online)
8. CHLAPEK, D., CHOCHOLATÝ, D.: Řízení projektů IS/ICT : (pracovní sešity k přednáškám a
cvičením), Praha: Oeconomica, 2004. ISBN 80-245-0808-7.
9. CHLAPEK, D., CHOCHOLATÝ, D.: Řízení projektů IS/ICT. Praha : Oeconomica (v tisku).
10. DOUCEK, Petr, aj. Informační management. 1. vyd. Praha : PROFESSIONAL PUBLISHING,
2010. 251 s. ISBN 978-80-7431-010-2.
11. ERL, T. SOA : principles of service design. Upper Saddle River. Prentice-Hall. 2009. ISBN
978-0-13-234482-1 (Dostupné v Safari online)
12. GÁLA, L., POUR, J., ŠEDIVÁ, Z.. Podniková informatika. 2. přeprac. vyd. Praha : Grada
Publishing, 2009. ISBN 978-80-247-2615-1. (kapitoly 6.1, 16.4.3)
13. GIBSON, R., HANDY, C. B. Nový obraz budoucnosti : přední osobnosti světového
managementu a sociálního myšlení o budoucnosti podnikání, konkurence, řízení a trhu =
Rethinking the future. Management Press 2007
14. HOHPE, G., WOOLF, B. Enterprise integration patterns : designing, building, and deploying
messaging solutions. Boston. Addison-Wesley. 2004. ISBN 0-321-20068-3 (Dostupné v Safari
online)
15. KERZNER, H. Project management : a systems approach to planning, scheduling, and
controlling. Hoboken: John Wiley & Sons, 2006. ISBN 0-471-74187-6.
16. Lheureux, B. et al. 2004. Who's Who in Middleware,1Q04. [Online]. Gartner RAS Core
Strategic Analysis Report R-22-2153. Dostupné
z http://www-306.ibm.com/software/info/websphere/partners4/articles/gartner/garwho.html
17. O'Sullivan, J., Edmond, D., ter Hostede, A.H.M. 2002. Service Description: A survey of the
general nature of services. [online]. service-description.com. Dostupné
z <http://www.service-description.com/papers/tr-dapd-osullivan.pdf>
18. PINKAS, O. Zpracování informačních fondů. Sešit č. 1. 1. vyd. Praha : VŠE, 2002. 208 s.
ISBN 80-245-0447-2.
19. ROSENAU, M. D. Řízení projektů. Praha: Computer Press, 2007. ISBN 978-80-251-1506-0.
20. ROSENBERG, J., REMY, D. L. Securing Web Services with WS-Security. Indianapolis : Sams
Publishing. 2004. ISBN 0-672-32651-5 (strany 19-22; dostupné online v Safari Books)
21. SCHWALBE, K. Řízení projektů v IT. Kompletní průvodce. Brno: Computer Press, 2007.
720 s. ISBN 978-80-251-1526-8.
22. ŠTENGLOVÁ, I. , PLÍVA, S., TOMSA, M. Obchodní zákoník : komentář. Praha : C.H. Beck
2006 ISBN 80-7179-487-2
23. STROSSA, P. Zpracování informačních fondů – sešit č. 2. 1. vyd. Praha : VŠE, 2000. 175 s.
ISBN 80-245-0090-6.
24. SVATÁ, V. Audit informačního systému. 1. vyd. Praha : PROFESSIONAL PUBLISHING,
2011. 220 s. ISBN 978-80-7431-034-8.
25. ŠVESTKA, J. Občanský zákoník : komentář. Praha : C.H. Beck 2006 80-7179-486-4
26. VLČEK, R. Management hodnotových inovací. Praha : Management Press 2008
978-80-7261-164-5
27. VOŘÍŠEK, J. Principy a modely řízení podnikové informatiky. Praha : Oeconomica, 2008,.
441 s. ISBN 978-80-245-1440-6.
28. WHITE, C. Connecting a Portal to Enterprise Applications. Shared Insights Portals,
Collaboration & Content Conference. Boston, November 2006 [online] Dostupné z
<http://www.manassy.com/blog/white.pdf>
Download

Seznam literatury ke státní závěrečné zkoušce z oboru Podniková