Publikační činnost pracovníků Národního monitorovacího střediska pro drogy
a drogové závislosti
2009
Knižní publikace
Csémy, L., Chomynová, P., (2009) Drugs in Prague in the Years of Transition in: Two
Worlds of Drug Consumption in Late Modern Societies, Irmgard Eisenbach-Stangl / Jacek
Moskalewicz / Betsy Thom (Eds.), p. 97-114. London: Ashgate. ISBN 978-0-7775-8.
Mravčík, V., Pešek, R., Škařupová, K., Orlíková, B., Škrdlantová, E., Šťastná, L., Kiššová, L.,
Běláčková, V., Gajdošíková, H., Vopravil, J. (2009). Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v
České republice v roce 2008 [Annual Report on Drug Situation 2008 – Czech Republic].
Praha: Úřad vlády České republiky.
Mravčík, V., Petrošová, B., Zábranský, T., Řehák, V., Coufalová, M. (2009) Výskyt VHC u
injekčních uživatelů drog - Výsledky studie prováděné mezi klienty nízkoprahových zařízení v
letech 2002–2005 [HCV seroprevalence in injecting drug users – Results of the study in
2002-2005 among clients of low-threshold facilities]. Praha: Úřad vlády České Republiky.
ISBN 978-80-7440-003-2.
Pešek, R., Nečesaná, K. (2009). Prevence užívání tabáku, alkoholu a jiných drog u
dospívajících. Písek: Arkáda – sociálně psychologické centrum.
Škodová, M., V. Nečas (eds). 2009. Veřejná a mediální agenda: komparativní analýza
tematizace veřejné sféry. Praha: Professional Publishing.
Šťastná, L., Miovský, M., Novák, P. (2009). Obsahová analýza médií v oblasti uživatelů a
užívání návykových látek: kódovací manual. Tišnov/Praha: Sdružení Scan/Centrum
adiktologie PK 1. LF UK v Praze. 44 s. ISBN: 80-86620-17-4.
Šťastná, L., Miovský, M., Novák, P. (2009). Manual for coding of media messages on
addictive substances and the related issues. Tišnov/Praha: Sdružení Scan/Centrum
adiktologie PK 1. LF UK v Praze. 48 p. ISBN: 80-86620-18-2.
Článek v časopise
Andersson B.; Miller P. ; Beck F.; Chomynova P. (2009) The prevalences of and perceived
risks from drug use among teenagers in 33 European countries; Journal of Substance Use,
Volume 14, Issue 3 and 4, pages 189 – 196.
Elekes Z.; Miller P.; Chomynova P.;Beck F. (2009) Changes in perceived risk of different
substance use by ranking order of drug attitudes in different ESPAD-countries; Journal of
Substance Use, Volume 14, Issue 3 and 4, pages 197 – 210
Chomynova P.; Miller P.; Beck F. (2009) Perceived risks of alcohol and illicit drugs: relation
to prevalence of use on individual and country level; Journal of Substance Use, Volume 14,
Issue 3 and 4, Pages 250 – 264
Mravčík, V. (2009). Editorial. Adiktologie, 9 (4).
Škařupová, K., Mravčík, V. and Orlíková, B. (2009) Hard gelatine capsules as a harm
reduction drug delivery alternative to injecting. Notes: Odesláno k publikaci.
Mravčík, V. (2009) Substituční terapie pomůže jedinci i společnosti (SMT helps both
individuals and society). Psychiat. pro Praxi 2009; 10(1) (Suppl. A): A6-A7.
1
Janouškovec, V. and Mravčík, V. (2009) Výdejní automaty na harm reduction materiál –
souhrn poznatků a první zkušenosti v ČR (Harm reduction vending machines – summary and
firs experience in Czech rep.) . Zaostřeno na drogy 7 (3), 1-8.
Miovská, L., Gabrhelík, R. (2009). Aktuální otázky léčby závislosti na metamfetaminu.
Psychiatrie, Vol. 13, Suppl. 1, s. 27. ISSN 1211-7579.
Novák, P., Miovský, M., Šťastná, L. (2009). Mediální obraz konopných drog v souvislosti
s kriminální činností. Adiktologie, 9(4), 196-203.
Šťastná, L., Adámková, T. (2009). Užívání těkavých látek v České republice - souhrn
dostupných údajů. Česká a slovenská psychiatrie, 105(5), 202-211.
Sborník abstrakt a příspěvků z konference
Škařupová, K., Mravčík, V. and Orlíková, B. (2009) Low Threshold – High Impact. Poster
section, EMCDDA conference: Identifying Europe’s information needs for effective drug
policy, 6-8 May 2009, Lisbon
Lodwick, A., Mravčík, V. (2009) The Reitox experience — lessons learned in developing a
network of national focal points and challenges for the future. Presentation, EMCDDA
conference: Identifying Europe’s information needs for effective drug policy, 6-8 May 2009,
Lisbon
2008
Knižní publikace
Chomynová, P., (2008). Czech drug policy and its link to tobacco and alcohol policies, in:
From a policy on illegal drugs to a policy on psychoactive substances (Muscat, R., and
members of the Pompidou research platform. Council of Europe. ISBN 978-92-871-6480-3
Mravčík, V., Chomynová, P., Orlíková, B., Pešek, R., Škařupová, K., Škrdlantová, E.,
Miovská, L., Gajdošíková, H., Vopravil, J. (2008). Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v
České republice v roce 2007. Praha: Úřad vlády České republiky.
Mravčík, V., Chomynová, P., Orlíková, B., Pešek, R., Škařupová, K., Škrdlantová, E.,
Miovská, L., Gajdošíková, H., Vopravil, J. (2008). Annual Report on Drug Situation 2007 –
Czech Republic. Praha: Úřad vlády České republiky.
Pešek, R., Vondrášková, A., Veselý, O. (2008). Drogová závislost aneb Rychlý běh po krátké
trati. Poradenská příručka pro děti, dospívající a jejich rodiče. Druhé, upravené a doplněné
vydání. Písek: Arkáda - sociálně psychologické centrum. ISBN 978-80-239-9405-6.
Dostupné z http://www.kraj-jihocesky.cz.
Pešek, R., Nečesaná, K. (2008). Kouření aneb Závislost na tabáku. Rizika, projevy,
motivace, léčba. Informační a poradenská příručka. Písek: Arkáda - sociálně psychologické
centrum. ISBN 978-80-254-3580-9. Dostupné z http://www.kraj-jihocesky.cz.
Pešek, R., Kotyzová, M., Němec, M. (2008). Monitoring situace a potřeb v oblasti
protidrogových služeb pro děti, mládež a jejich sociální okolí v Jihočeském kraji (závěrečná
zpráva). Strakonice: Prevent. Dostupné z http://www.kraj-jihocesky.cz.
Škodová, M. (ed.). 2008. Agenda-setting. Teoretické přístupy. Praha: SOÚ AV ČR, v.v.i.
Kapitola v monografii
2
Miovská, L., Vacek, J., Gabrhelík, R. (2008). Uživatelé konopných drog. In Miovský, M. et al.
Konopí a konopné drogy. Adiktologické kompendium. Praha: Grada. 162-168. ISBN: 978-80247-0865-2.
Sivek, V., Miovská, L., Miovský, M. (2008). Obraz užívání a uživatelů konopných drog
v médiích. In Miovský, M. et al. Konopí a konopné drogy. Adiktologické kompendium. Praha:
Grada. 169-181. ISBN: 978-80-247-0865-2.
Miovská, L., Miovský, M. (2008). Epidemiologie užívání konopných drog a s ním
souvisejících fenoménů v České republice. In Miovský, M. et al. Konopí a konopné drogy.
Adiktologické kompendium. Praha: Grada. 192-203. ISBN: 978-80-247-0865-2.
Miovská, L., Miovský, M. (2008). Uživatelé konopných drog v kontextu žádostí o léčbu. In
Miovský, M. et al. Konopí a konopné drogy. Adiktologické kompendium. Praha: Grada. 293297. ISBN: 978-80-247-0865-2.
Miovský, M., Miovská, L. (2008). Psychiatrická komorbidita u uživatelů konopných drog. In
Miovský, M. et al. Konopí a konopné drogy. Adiktologické kompendium. Praha: Grada. 298299. ISBN: 978-80-247-0865-2.
Miovská, L., Miovský, M., Šulcová, A. (2008). Vliv užívání konopných drog na kognitivní
funkce. In Miovský, M. et al. Konopí a konopné drogy. Adiktologické kompendium. Praha:
Grada. 354-364. ISBN: 978-80-247-0865-2.
Miovská, L., Miovský, M., Kalina, K. (2008). Psychiatrická komorbidita. In: Kalina, K. (Ed.)
Základy klinické adiktologie. Praha: GRADA Publishing. 75-87. ISBN:978-80-247-1411-0.
Článek v časopise
Sutton AJ, Hope VD, Mathei C, Mravcik V, Sebakova H, Vallejo F, Suligoi B, Brugal MT,
Ncube F, Wiessing L, Kretzschmar M. (2008) A comparison between the force of infection
estimates for blood-borne viruses in injecting drug user populations across the European
Union: a modelling study. J Viral Hepat. 2008 Nov;15(11): 809-16.
Griffiths, P., Mravcik, V., Lopez, D. and Klempova, D. (2008) Quite a lot of smoke but very
limited fire-the use of methamphetamine in Europe. Drug and Alcohol Review 27, 236-242.
Mravčík, V. (2008) Užívání drog v ČR - aktuální situace. Občan v síti, 2008 (1): 8-11.
Mravčík, V., Škařupová, K., Orlíková, B. (2008) Rekreační užívání drog - Užívání drog v
prostředí zábavy a existující intervence v ČR (Recreational drug use - drug use in
recreational setting and existing interventions in th Czech Rep.). Zaostřeno na drogy 6(3), 116.
Vorlová, K. and Mravčík, V. (2008) Drogy a řízení (Drugs and driving). Zaostřeno na drogy
6 (2), 1-12.
Griffiths, P., Mravcik, V., Lopez, D. and Klempova, D. (2008) Quite a lot of smoke but very
limited fire-the use of methamphetamine in Europe. Drug and Alcohol Review 27, 236-242.
Vorlová, K. and Mravčík, V. (2008) Drogy a řízení. Zaostřeno na drogy 6, 1-12.
Miovská, L., Miovský, M. (2008). Vliv užívání konopných drog na kognitivní funkce jejich
uživatelů: zhodnocení aktuálního stavu výzkumu. Psychiatrie 12(2), 93-100. ISSN: 12117579.
Miovská, L., Brachová, H., Miovský, M. (2008). Obsahová analýza mediálních sdělení o
drogách v ČR. Alkoholizmus a drogové závislosti 43(4), 193-204. ISSN: 0862-0350.
Gabrhelík, R., Miovská, L., Miovský, M. (2008). Dotazníkový průzkum harm reduction
intervencí v lékárnách České republiky. Alkoholizmus a drogové závislosti, 43(5), 271-294.
3
Daněčková, T., Miovská, L. (2008). Primárny preventívny program EUDAP. Čistý deň 6(4),
23.
Sborník abstrakt a příspěvků z konference
Zábranský, T., Mravčík, V., & Vorel František. Fatal Overdoses with Illegal Drugs in the
Czech Republic. 2008 NIDA International Forum: Globally Improving and Applying EvidenceBased Interventions for Addictions - Book of Abstracts, 88. 2008.
Mravčík, V. and Chomynová, P. (2008) Současná situace v oblasti užívání drog v ČR v
Evropském kontextu. Klin. Biochem. Metab. 16, 138 (Abstract).
Kotrbová, K., Pešek, R. (2008). Kontaktní a poradenská práce s těhotnými klientkami v
nízkoprahovém zařízení - zkušenosti a postřehy z praxe. Příspěvek uvedený v: Péče o
těhotné ženy užívající psychotropní látky v těhotenství. Praha: Triton. ISBN 978-80-7387095-9.
Orlíková, B., Mravčík, V. (2008): Drug-related Infectious Diseases in the Czech Republic.
Monitoring and Research. Příspěvek. Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogové
závislosti (EMCDDA), European Expert Meeting on Drug-related Infectious Diseases, 5.10. –
9.10. 2008, Lisabon.
Orlíková, B., Mravčík, V., Škařupová, K. (2008): Rekreační užívání drog v ČR. Přednáška.
Abstrakt ve sborníku Mezinárodní konference Společnosti pro návykové nemoci a AT sekce
Psychiatrické společnosti ČSL JEP. Květen 2008. Měřín.
Orlíková, B., Šalomoun, J. (2008): Výkaznictví v drogových službách. Přednáška. Abstrakt
ve sborníku Mezinárodní konference Společnosti pro návykové nemoci a AT sekce
Psychiatrické společnosti ČSL JEP. Květen 2008. Měřín.
Orlíková, B. (2008): Harm reduction a rekreační užívání drog. Přednáška. Abstrakt ve
sborníku HR konference Středočeského kraje. Únor 2008. Praha.
Miovská, L., Běláčková, V., Miovský, M. (2008). Kvantifikace kvalitativních dat: Obsahová
analýza mediálních sdělení o drogách. In: Petrjánošová, M., Masaryk, R., Lášticová, B.
(Eds.) Kvalitatívny výskum vo verejnom priestore. Príspevky zo 7. česko-slovenskej
konferencie Kvalitatívny prístup a metódy vo vedách o člověku. Bratislava: Pedagogická
fakulta Univerzity Komenského v Bratislave. Str. 81-86. ISBN: 978-80-900981-9-0.
Adámková, T., Miovská, L., Gabrhelík, R., Miovský, M. (2008). Projekt EUDAP2: Preventivní
metodika Unplugged. In: Šucha, M. (Ed.) Kam kráčí(š) primární prevence? Sborník abstrakt.
Praha: Univerzita Karlova v Praze.
Miovská, L., Miovský, M. (2008). Obsahová analýza mediálních sdělení o drogách. Abstrakt
příspěvku předneseného na XIV. Mezinárodní konferenci Společnosti pro návykové nemoci
ČLS JEP a 47. mezinárodní konferenci AT sekce Psychiatrické společnosti ČLS JEP konané
ve dnech 11.-14.5.2008 v Měříně. Str. 40. In: Šucha, M. (Ed.). Ambulantní léčba v adiktologii
– zánik nebo znovuzrození? Program a kniha abstrakt. Praha: Univerzita Karlova v Praze.
ISBN: 978-80-254-1887-1.
Miovská, L., Miovský, M., Běláčková, V. (2008). Proces kvantifikace kvalitativních dat:
ukázka vzniku a použití skórovacího manuálu pro obsahovou analýzu médií. Abstrakt
příspěvku předneseného na VII. česko-slovenské konferenci s mezinárodní účastí
Kvalitativní přístup a metody ve vedách o člověku „Kvalitatívny výskum vo verejnom
priestore“ konané ve dnech 21.-22.1.2008 v Bratislavě. Str. 17. In: Kvalitatívny výskum vo
verejnom priestore. Zborník abstraktov a program konferencie. Bratislava: Pedagogická
fakulta Univerzity Komenského.
Miovský, M., Miovská, L. (2008). Obraz uživatelů návykových látek v masmédiích: ukázka
možností využití obsahové analýzy médií. Abstrakt příspěvku předneseného na VII. sjezdu
4
České psychiatrické společnosti ve dnech 12. - 14. června 2008, Špindlerův mlýn. Praha:
Galén. Str. 118.
2007
Knižní publikace
Marečková, J., Minařík, J., Orlíková, B. (2007) Drogy: Otázky a odpovědi. Praha: Portál.
978-80-7367-223-2.
Mravčík, V., Chomynová, P., Orlíková, B., Škrdlantová, E., Trojáčková, A., Petroš, O.,
Vopravil, J. and Vacek, J. (2007) Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice
v roce 2006. Praha: Úřad vlády ČR. 978-80-87041-22-2.
Mravčík, V., Chomynová, P., Orlíková, B., Škrdlantová, E., Trojáčková, A., Petroš, O.,
Vopravil, J. and Vacek, J. (2007) Annual Report. The Czech Republic 2006 Drug Situation.
Prague: Office of the Government of the Czech Republic. 978-80-87041-23-9.
Pešek, R., Vondrášková, A., Veselý, O. (2007). Drogová závislost aneb Rychlý běh po krátké
trati. Poradenská příručka pro děti, dospívající a jejich rodiče. Písek: Arkáda - sociálně
psychologické centrum. ISBN 978-80-239-9405-6.
Článek v časopise
Bartošová, R., Chomynová, P., Orlíková, B. (2007) Situace ve věcech drog v České
republice v roce 2006. Souhrn výroční zprávy. Zaostřeno na drogy 5, s. 1-12.
Csémy, L., Brožová, J. and Mravčík, V. (2007) Užívání ilegálních drog v ČR (Illicit drug use
in the Czech Republic). Referátový výběr z psychiatrie 6, 18-21.
Csémy, L., Lejčková, P., Sadílek, P. (2007) Substance Use Among Czech Adolescents: An
Overview of Trends in the International Context. Journal of Drug Issues 37, No. 1 (Winter
2007), 119-132.
Černý, M., Lejčková, P. (2007) Systémový přístup v prevenci užívání návykových látek: Co
funguje a nefunguje v primární prevenci. Zaostřeno na drogy 2, s. 1-12.
Lejčková, P. and Mravčík, V. (2007) Mortality of Hospitalized Drug Users in the Czech
Republic. Journal of Drug Issues 37, 103-118.
Lejčková, P., Mravčík, V. and Radimecký, J. (2007) Regional Comparison of Drug Use in the
Czech Republic in 2002: Situation Analysis in Wider Demographic and Socioeconomic
Contexts. Journal of Drug Issues 37, 133-154.
Mravčík, V. (2007) Epidemiologie užívání drog - 5 klíčových indikátorů (Epidemiology of
drug use – 5 key indicators). Referátový výběr z psychiatrie 6, 11-16.
Mravčík, V. and Orlíková, B. (2007) Překryv klientů mezi jednotlivými nízkoprahovými
programy a zneužívání buprenorfinu v Praze (Overlap of the clients between low-threshold
facilities and buprenorphine abuse in Prague). Adiktologie 7, 13-20.
Mravčík, V., Vorel, F. and Zábranský, T. (2007) Drugs and Fatal Traffic Accidents in the
Czech Republic. Central European Journal of Public Health 15, 158-162.
Pešek, R., Vondrášková, A. (2007). Kognitivní a emocionální reakce rodičů dospívajících
dětí, které užívají drogy. Adiktologie 7 (1), 52 - 61.
5
Sborník abstrakt a příspěvků z konference
Orlíková, B. (2007): Internet a primární prevence. Přednáška. Abstrakt ve sborníku Konference
primární prevence. Listopad 2007. Praha.
Orlíková, B. (2007): Drogová situace v ČR. Data z Výroční zprávy o stavu ve věcech drog v České
republice v roce 2006. Vývěskové sdělení. Abstrakt ve sborníku Krajské protidrogová konference
(Středočeský kraj). Listopad 2007. Měřín.
Orlíková, B. (2007): Drogové služby v ČR. Data ze závěrečných zpráv dotačního řízení
RVKPP. Přednáška. Abstrakt ve sborníku Mezinárodní konference Společnosti pro
návykové nemoci a AT sekce Psychiatrické společnosti ČSL JEP. Květen 2007. Měřín.
Orlíková, B., Trojáčková, A. (2007). Buprenorfin – stav užívání v ČR. Vývěskové sdělení.
Československá neuropsychofarmakologická konference. Leden 2007. Jeseník. Abstrakt in
Psychiatrie 1: Supplementum, s. 36
2006
Knižní publikace
Csémy, L., Lejčková, P., Sadílek, P. & Sovinová, H. (2006) Evropská školní studie o alkoholu
a jiných drogách (ESPAD). Výsledky průzkumu v České republice v roce 2003. Praha: Úřad
vlády ČR.
Kubů, Pavel - Škařupová, Kateřina - Csémy, Ladislav. Tanec a drogy 2000 a 2003: výsledky
dotazníkové studie s příznivci elektronické hudby v České republice. Praha: Úřad vlády
České republiky, 2006. 94 s. Výzkumná zpráva N. 2. ISBN 80-86734-77-3.
Mravčík, V., Lejčková, P., Orlíková, B., Petrošová, B., Škrdlantová, E., Trojáčková, A.,
Petroš, O., Sklenář, V. & Vopravil, J. (2006) Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České
republice v roce 2005. Praha: Úřad vlády ČR.
Mravčík, V., Lejčková, P., Orlíková, B., Petrošová, B., Škrdlantová, E., Trojáčková, A.,
Petroš, O., Sklenář, V. & Vopravil, J. (2006) Annual Report: The Czech Republic - 2005
Drug Situation. Praha: Úřad vlády ČR.
Sadílek, P. & Mravčík, V. (2006) Poradenská činnost v oblasti závislostí poskytovaná
prostřednictvím telefonu nebo internetu. Praha: Úřad vlády ČR.
Článek v časopise
Lejčková, P. (2006) Primární prevence užívání drog: základní principy a efektivní programy.
Zaostřeno na drogy 1, s. 1-8.
Lejčková, P. & Csémy, L. (2006) Pozitivní a negativní očekávání mládeže od konzumace
alkoholu. Adiktologie 2, s. 134-143.
Mravčík, V. & Kiššová, L. (2006) Prevalenčný odhad problémových užívatelov drog na
Slovensku. Alkoholizmus a drogové závislosti (Protialkoholický obzor) 41, s. 259-272.
Orlíková, B. & Gajdošíková, H. (2006) Uživatelé drog v konfliktu se zákonem. Právní
problémy související s užíváním drog. Zaostřeno na drogy 2, s. 1-8.
Sadílek, P., Mravčík, V. & Trojáčková, A. (2006) Poradenská činnost v oblasti závislostí
poskytovaná prostřednictvím telefonu nebo internetu v České republice. Adiktologie 6, s.
6
389-399.
Trojáčková, A., Orlíková, B. & Lejčková, P. (2006) Situace ve věcech drog v České republice
v roce 2005. Souhrn výroční zprávy. Zaostřeno na drogy 5, s. 1-12.
Trojáčková, A. & Višňovský, P. (2006) Farmakologie látek zneužívaných vdechováním.
Klinická farmakologie 2, s. 100-102.
Trojáčková, A. & Višňovský, P. (2006) Alcohol Use in Czech Pharmacy Students. Central
European Journal of Public Health 3, pp. 117-120.
Zábranský, T., Mravčík, V., Korčišová, B. & Řehák, V. (2006) Hepatitis C Virus Infection
among Injecting Drug Users in the Czech Republic - Prevalence and Associated Factors.
European Addiction Research 12, pp. 151-160.
Sborník abstrakt a příspěvků z konference
Orlíková, B., Trojáčková, A. (2006): Drogová situace v ČR. Data z Výroční zprávy o stavu ve
věcech drog v České republice v roce 2007. Přednáška. Abstrakt ve sborníku Krajské
protidrogová konference (Středočeský kraj). Listopad 2007. Měřín.
2005
Knižní publikace
Miovská, L., Miovský, M., Gabrhelík, R. & Charvát, M. (2005) Analýza potřeb klientů
nízkoprahových zařízení v Praze v roce 2003. Praha: Úřad vlády ČR.
Mravčík, V., Korčišová, B., Lejčková, P., Miovská, L., Škrdlantová, E., Petroš, O., Sklenář, V.
& Vopravil, J. (2005) Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2004.
Praha: Úřad vlády ČR.
Mravčík, V., Korčišová, B., Lejčková, P., Miovská, L., Škrdlantová, E., Petroš, O., Sklenář, V.
& Vopravil, J. (2005) Annual Report: The Czech Republic - 2004 Drug Situation. Praha: Úřad
vlády ČR.
Vacek, J., Gabrhelík, R., Miovská, L. & Miovský, M. (2005) Analýza současného stavu a
potřeb v oblasti drogových služeb na území hl. m. Prahy určených příslušníkům
národnostních menšin a přistěhovalcům. Zpráva z výzkumu. Tišnov: Sdružení SCAN.
Článek v časopise
Kubů, Pavel - Škařupová, Kateřina - Csémy, Ladislav. Kontext rekreační konzumace drog v
roce 2003 na území ČR: vybrané výsledky studie Tanec a drogy 2000 a 2003. Adiktologie:
odborný časopis pro prevenci, léčbu a výzkum závislostí, Tišnov : Sdružení SCAN, 5, 1, od
s. 60-75, 15 s. ISSN 1213-3841. 2005.
Lejčková, P. (2005) Regional Comparison of Drug Use in the Czech Republic. Drugnet
Europe 50, pp. 6.
Lejčková, P. (2005) Zahraniční internetové zdroje informací v oblasti primární prevence.
Adiktologie 4, s. 516-521.
Lejčková, P. & Csémy, L. (2005) Subjektivní vnímání rizik a postoje mládeže k užívání
návykových látek. Adiktologie 5, s. 35-44.
7
Lejčková, P. & Mravčík, V. (2005) Úmrtnost uživatelů drog ČR. Souhrn výsledků kohortové
studie. Epidemiol. Mikrobiol. Imunol., 54, s. 154-160.
Lejčková, P., Nešpor, K., Králíková, E., Sovinová, H., Kubů, P. & Csémy, L. (2005) Legální
drogy v České republice - Od užívání alkoholu a tabáku k možnostem prevence a léčby.
Zaostřeno na drogy 1, s. 1-12.
Miovská, L. (2005) Užívání drog v národnostních menšinách v ČR. Zaostřeno na drogy 2, s.
1-8.
Mravčík, V., Coufalová, M., Popov, P., Zábranský, T. & Procházka, R. (2005) Dotazníková
studie mezi praktickými lékaři zaměřená na zkušenosti a postoje k substituci opioidy.
Epidemiol. Mikrobiol. Imunol. 54, s. 27-33.
Mravčík, V., Lejčková, P. & Korčišová, B. (2005) Prevalenční odhady problémových
uživatelů drog v ČR - souhrnný článek. Adiktologie 5, s. 13-20.
Mravčík, V., Lejčková, P., Petroš, O., Korčišová, B., & Miovská, L. (2005) Studie realizované
v rámci drogového informačního systému. Zaostřeno na drogy 3, s. 1-8.
Mravčík, Viktor - Valnoha, Jiří - Škařupová, Kateřina. Užívání drog a výskyt zdravotních
komplikací mezi účastníky tanečních akcí. Česká a slovenská psychiatrie, Praha : Česká
lékařská společnost J. E. Purkyně, 101, 3, od s. 135-141, 6 s. ISSN 1212-0383.
2005.Mravčík, V., Zábranský T. & Vorel, F. (2005) Drogy a dopravní nehody. Čas. Lék. čes.
144, s. 550-555.
Orbanová, K. & Lejčková, P. (2005) Situace ve věcech drog v České republice v roce 2004.
Souhrn Výroční zprávy. Zaostřeno na drogy 5, s. 1-12.
Petroš, O., Mravčík, V. & Korčišová, B. (2005)
Adiktologie 5, s. 49-59.
Spotřeba drog problémovými uživateli.
Sborník abstrakt a příspěvků z konference
Orlíková, B., Marečková, J. (2005): Internetové poradenství a primární prevence. Přednáška.
Abstrakt ve sborníku Konference primární prevence. Listopad 2005. Praha.
Orlíková, B. (2005): Internetové poradenství v drogové problematice. Přednáška. Abstrakt ve
sborníku Krajské protidrogová konference (Středočeský kraj). Listopad 2005. Měřín.
2004
Knižní publikace
Dolanská, P., Korčišová, B. & Mravčík, V. (2004) Testování infekcí u uživatelů drog
v nízkoprahových zařízeních. Praha: Úřad vlády ČR.
Lejčková, P., Mravčík, V. & Radimecký, J. (2004) Srovnání užívání drog a jeho dopadů
v krajích České republiky v roce 2002. Situační analýza v širším demografickém a
socioekonomickém kontextu. Praha: Úřad vlády ČR.
Mravčík, V., Korčišová, B., Lejčková, P., Miovská, L., Škrdlantová, E., Petroš, O.,
Radimecký, J., Sklenář, V., Gajdošíková, H. & Vopravil, J. (2004) Výroční zpráva o stavu ve
věcech drog v České republice v roce 2003. Praha: Úřad vlády ČR.
Páleníček, T., Kubů, P. & Mravčík, V. (2004) Nové syntetické drogy. Charakteristika a hlavní
rizika. Praha: Úřad vlády České republiky.
8
Článek v časopise
Beránková, A., Macek, V., Radimecký, J., Sklenář, V. & Šťastná, L. (2004) Certifikace
odborné způsobilosti služeb pro uživatele drog. Zaostřeno na drogy 1. Praha: Úřad vlády ČR.
Korčišová, B. (2004) Injekční užívání drog. Zaostřeno na drogy 2, s. 7-11. Notes: březen duben 2004, Úřad vlády ČR.
Miovský, M., Miovská, L. & Trapková, B. (2004) Projekt evaluace primárně-preventivního
komunitního programu. Adiktologie 3, s. 236-255.
Miovský, M., Kubů, P. & Miovská, L. (2004). Evaluace programů primární prevence užívání
návykových látek ČR: základní východiska a aplikační možnosti. Adiktologie 3, s. 288-305.
Miovský, M., Trapková, B. & Miovská, L. (2004) Názory a postoje k návykovým látkám a
jejich užívání u žáků šestých tříd základních škol: metoda ohniskových skupin. Adiktologie 3,
s. 306-319.
Miovská, L. & Miovský, M. (2004) Paměťové funkce u uživatelů konopných drog. Adiktologie
4, s. 545-553.
Miovský, M., Miovská, L. & Gajdošíková, H. (2004) Některé etické aspekty terénního
výzkumu uživatelů nelegálních drog. Biograf 35, s. 32-52.
Miovský, M., Miovská, L. & Mravčík, V. (2004) Aktuální přehled stavu užívání nelegálních
drog v České republice. Časopis lékařů českých 11, s. 723-730.
Miovský, M., Šťastná, L. & Řehan, V. (2004) Aktuální přehled stavu užívání konopných drog
v České republice z perspektivy školních a celopopulačních studií. Psychiatrie 3, s. 196-201.
Miovský, M., Šťastná, L. & Řehan, V. (2004) Indikátory rizikového chování v kontextu užívání
konopných drog. Psychiatrie 4, ročník 8, s. 200-205.
Mravčík, V. (2004) Situace ve věcech drog v České republice v roce 2003. Zaostřeno na
drogy 6, s. 1-12.
Páleníček, T., Kubů, P. & Mravčík, V. (2004) Nové syntetické drogy. Zaostřeno na drogy 2.
Notes: vydává Úřad vlády ČR.
Sivek, V., Miovská, L. & Miovský, M. (2004) Obraz uživatelů a užívání konopných drog
v českých médiích v roce 2003. Adiktologie 4, s. 475-481.
Šťastná, L., Miovský, M. & Polák, A. (2004) Rané vzpomínky a jejich možnosti jako projektivního
diagnostického nástroje. Čs. psychologie 5, s. 397-409.
Sborník abstrakt a příspěvků z konference
Korčišová B. & Šťastná, L. (2004) Data ze závěrečných zpráv dotačního řízení RVKPP.
Abstrakt ve sborníku X. celostátní konferenci Společnosti pro návykové nemoci a 43.
celostátní konferenci AT, 24. - 28.5. 2004, Měřín.
Miovský, M., Šťastná, L., Řehan, V. & Čermák, I. (2004) Epidemiologie užívání konopných
drog v ČR. Psychiatrie 1: Supplementum, s. 36.
Šťastná, L. & Miovský, M. (2004) Uživatelé konopných drog v kontextu žádostí o léčbu. In:
Miovský, M., Čermák, I., Řehan, V. (Eds.) (2004) Kvalitativní přístup v psychologickém a
adiktologickém výzkumu. Editorovaný sborník příspěvků z konference o kvalitativním
přístupu, Olomouc, leden 2004.
9
2003
Knižní publikace
Csémy, L., Sadílek, P., Sovinová, H., Lejčková, P. (2003) ESPAD 03. Přehled hlavních
výsledků z let 1995, 1999 a 2003. Praha: Psychiatrické centrum Praha. Zpráva pro tisk.
Kalina, K. et al. (2003). Drogy a drogové závislosti – mezioborový přístup I. a II. Praha: Úřad
vlády ČR.
Mravčík, V., Zábranský, T., Korčišová, B., Lejčková, P., Škrdlantová, E., Šťastná, L., Macek,
V., Petroš, O., Gajdošíková, H., Miovský, M., Kalina, K. & Vopravil, J. (2003) Výroční zpráva
o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2002 (Annual Report on Drug Situation
2002 – Czech Republic) Praha: Úřad vlády ČR.
Článek v časopise
Lejčková, P. (2003). Měření prevalence a incidence užívání drog. Zaostřeno na drogy 1.
Praha: Úřad vlády ČR. s. 5-8.
Miovský, M., Broža, J. & Šťastná, L. (2003) Analýza systému koordinace a řízení krajské
protidrogové politiky. Adiktologie 2, s. 70-91.
Mravčík, V. (2003) Situace ve věcech drog v České republice v roce 2002. Zaostřeno na
drogy 6, s. 1-7.
Mravčík, V. (2003) Testování infekčních onemocnění v prostředí nízkoprahových center.
Zaostřeno na drogy 4, s. 1-8.
Petroš, O., Mravčík, V. & Zábranský, T. (2003) Rekreační užívání drog v České republice.
Zaostřeno na drogy 5, s. 5-8.
Petroš, O. (2003) Uživatelé drog a zákony. Zaostřeno na drogy 3. Praha: Úřad vlády ČR.
Šťastná, L., Miovský, M. & Polák, A. (2003) Možnosti raných vzpomínek jako diagnostického
nástroje v psychoterapii a výzkumu. Konfrontace 4, s. 217-225.
Zábranský, T., Mravčík, V., Miovský, M. & Gajdošíková, H. (2003) Impact Analysis Project of
New Drug Legislation in the Czech Republic. 14th International Conference on the Reduction
of Drug Related Harm - Book of Abstracts, pp. 289-290. (Abstract) Notes: www.ihrc2003.net.
2002
Knižní publikace
Zábranský, T., Radimecký, J., Mravčík, V., Gajdošíková, H., Korčišová, B., Petroš, O.,
Miovský, M., Vopravil, J., Kuda, A. & Csémy, L. (2002) Výroční zpráva o stavu ve věcech
drog 2001. Praha: Úřad vlády ČR.
Článek v časopise
Mravčík, V. & Šebáková, H. (2002) Telefonický průzkum bytové prostituce. Čas. Lék. čes.,
141, 21, s. 680 -683.
10
Mravčík, V. & Šebáková, H. (2002) Výskyt virových hepatitid typu B a C ve skupině
injekčních uživatelů drog v okrese Karviná (HBV and HCV seroprevalence in IDUs in Karvina
District, Czech Republic). Adiktologie 2 (2), s. 19–27.
Mravčík, V. & Šebáková, H. (2002) Vyšetření HIV protilátek u klientů poradny AIDS Okresní
hygienické stanice Karviná v letech 1993–2000. Epidemiol. Mikrobiol. Imunol., 51, 1, s. 3-7.
Zábranský, T., Radimecký, J., Mravčík, V., Gajdošíková, H., Korčišová, B., Petroš, O.,
Miovský, M., Vopravil, J., Kuda, A. & Csémy, L. (2002) Výroční zpráva o stavu ve věcech
drog 2001 (Annual Report on Drug Situation 2001 – Czech Republic). Praha: Národní
monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti & EMCDDA.
Sborník abstrakt a příspěvků z konference
Orlíková, B., Marečková, J. (2005): Internetové poradenství a primární prevence. Přednáška.
Abstrakt ve sborníku Konference primární prevence. Listopad 2005. Praha.
Orlíková, B. (2005): Internetové poradenství v drogové problematice. Přednáška. Abstrakt ve
sborníku Krajské protidrogová konference (Středočeský kraj). Listopad 2005. Měřín.
2001
Knižní publikace
Zábranský, T., Mravčík, V., Gajdošíková, H. & Miovský, M. (2001) Projekt analýzy dopadů
novelizace drogové legislativy v ČR (Souhrnná závěrečná zpráva) (Impact analysis project of
new drugs legislation – summary final report). Tišnov: Sdružení SCAN.
Článek v časopise
Miovský, M., Zábranský, T., Gajdošíková, H. & Mravčík, V. (2001) PAD – kvalitativní analýza
(Substudie výzkumného projektu Projektu analýzy dopadů novelizované drogové legislativy
v ČR). Tišnov: Scan. Notes: Assistance: Bullington B.
Mravčík, V. (2001). Příspěvek k diskuzi o kódování klientů nízkoprahových programů
Adiktologie 2.
Mravčík, V. & Zábranský, T. (2001). Určení prevalence problémových uživatelů nelegálních
drog 1998 – 2000. Adiktologie – Supplementum, 1(1).
Mravčík, V. & Zábranský, T. (2001) Sekundární analýza školních studií 1994–2000.
Adiktologie - Supplementum 1(1).
Mravčík, V. & Zábranský, T. (2001) Dotazníkový průzkum injekčního užívání drog
v lékárnách ČR. Adiktologie, 1, č. 1, s.10 - 21.
Zábranský, T., Mravčík, V., Gajdošíková, H. & Miovský, M. (2001) Projekt analýzy dopadů
novelizace drogové legislativy v ČR (Souhrnná závěrečná zpráva) (Impact analysis project of
new drugs legislation – summary final report). Praha: ResAd.
Zábranský, T., Miovský, M., Mravčík, V., Gajdošíková, H., Kalina, K. & Vopravil, J. (2001)
Ekonomické náklady společnosti na zneužívání nelegálních („pouličních“) drog v České
republice 1998 (The social cost of Illicit Drugs Abuse in Czech Republic 1998). Adiktologie –
Supplementum, 1(1).
11
2000
Článek v časopise
Mravčík, V., Šebáková, H. & Kania, A. (2000). Séroprevalence virových hepatitid typu A-C u
injekčních uživatelů drog. Epidemiologie Mikrobiologie Imunologie, 49,1, s. 19-23.
Šebáková, H. & Mravčík, V. (2000) Preventivní aktivity v oblasti AIDS a rizikového užívání
drog. Zdravotnictví v České republice, 1-2, Vol. 3, s. 69-72.
Hrou proti AIDS, manuál. (2000). Autorský kolektiv. OHS Klatovy, SZÚ Praha.
Mravčík, V. (2000, říjen). Injekční užívání drog v České republice. Atestační práce k
nástavbové atestaci v oboru epidemiologie IPVZ Praha.
1999
Šebáková, H., Mravčík, V. & Anděl, K. (1999). Zdravý okres Karviná (Healthy Karvinadistrict); Zpravodaj Ústředí Monitoringu a Centra hygieny životního prostředí, SZÚ, VI/4.
1997
Zábranský, T., Langer, I., Mravčík, V. & Grónský, L. (1997). Racionální protidrogová politika;
Votobia Publishers, 127 pages.
12
Download

Publikacni cinnost_NMS_updated2010-06.pdf - Drogy