Jak vyplnit přihlášku
na vysokou školu
leden 2012
příprava
s lehkostí
Přípravné kurzy na vysokou školu
Přípravné kurzy na státní maturity
Před přijímačkami na VŠ vás ještě čeká STÁTNÍ MATURITA. Nepodceňujte přípravu!
Přihlaste se do našich přípravných kurzů na státní maturitu a vše zvládněte s lehkostí.
•Přípravné kurzy na více než 30 oborů vysokých škol
v deseti městech České republiky.
•Největší společnost v přípravě studentů na přijímací zkoušky.
•Více než deset let tradice a zkušeností.
•Přes 30 000 studentů připraveno k přijímacím zkouškám.
Informace o kurzu
Ekonomické fakulty
Úspěšnost
studentů
u přijímacích
zkoušek*
54 %
91 %
Lékařské fakulty
33 %
84 %
Právnické fakulty
22 %
89 %
FSS MU
Ostatní filozofické
a humanitní fakulty
Pedagogické fakulty
* Zdroj ÚIV a dotazníkové šetření společnosti Tutor.
Proč si vybrat přípravné kurzy od Tutoru?
27 %
85 %
•Již osmým rokem pořádáme přípravné jazykové kurzy
k mezinárodním zkouškám, které pracují s podobnými principy
jako státní maturita z cizího jazyka.
•Spolupracujeme s odborníky na vzdělávání a máme nejnovější
informace o problematice státních maturit.
•Státní maturitu můžete skládat v základní nebo vyšší úrovni —
v naší nabídce naleznete kurzy k oběma úrovním obtížnosti.
•Do kurzu můžete docházet v deseti městech České republiky.
42 %
96 %
50 %
97 %
TSP, OSP
2
•V kurzech jsou procvičovány typové úlohy odpovídající
požadavkům státních maturit.
•Výuka je zaměřena na všechny části komplexních zkoušek
(didaktické testy, písemné práce, ústní zkoušky).
•Výuka jazyků zahrnuje i trénink poslechu a práce s textem.
•Získáte certifikát o absolvování kurzu.
83 %
Celostátní průměr
Studenti Tutoru
www.tutor.cz
www.tutor.cz
Předměty,
na které Vás připravíme:
•český jazyk, angličtina, němčina,
matematika, základy společenských vět
Více informací
o státní maturitě se dozvíte
na informačních schůzkách na pobočkách
19. 1. 2012 od 18 hodin:
•PRAHA, U Půjčovny 2
•BRNO, Moravské náměstí 3
Pokud máte zájem o zaslání brožury
k přípravným kurzům ke státním maturitám,
napište e-mail na [email protected]
3
Jak správně vyplnit přihlášku na VŠ?
Elektronická přihláška
Vzor vyplnění přihlášky a složenky najdete na dalších stranách.
Nezapomeňte především na následující kroky:
1. Zjistěte si přesné názvy oborů a jazyky, ze kterých je možné skládat přijímací zkoušky.
2. Tištěnou přihlášku dostanete v papírnictvích nebo přímo na některých vysokých školách.
3. Nezapomeňte do levého horního rohu nalepit ústřižek složenky o úhradě poplatku za přijímací řízení. Platbu lze
provést také v hotovosti přímo na studijním oddělení nebo bankovním převodem — v takovém případě se platba dokládá
prostřednictvím originálu dokladu o bankovním převodu.
• Zaslání elektronické přihlášky již umožňuje většina vysokých škol.
• I za elektronickou přihlášku je nutné zaplatit manipulační
poplatek. Bývá nižší než za tištěnou přihlášku na formuláři SEVT
(cca o 100—200 Kč).
4. Adresu trvalého bydliště je nutné vyplnit dle občanského průkazu, korespondenční adresa pak může být
libovolná (na ni Vám fakulta bude zasílat všechny písemnosti).
5. Kódy JKOV, KKOV a IZO najdete na svém vysvědčení.
• Někdy jsou v průběhu elektronického přihlašování dostupné informace
o přijímacím řízení nebo jiné relevantní odkazy.
6. Údaje o prospěchu, soutěžích a mimoškolních aktivitách si nechte potvrdit na své střední škole.
• Nezapomeňte zadat e-mail — většina fakult zasílá informace o stavu
přihlášky, ale také informace o přijímacích zkouškách.
7. Potvrzení lékaře vyžadují jen některé fakulty — informace získáte na webových stránkách.
Uzávěrka pro zaslání přihlášek na většinu veřejných vysokých škol je 29. února 2012!
4
www.tutor.cz
• Je nutné přečíst si všechny informace k vyplnění — každá škola
nebo fakulta požaduje k zaslání různé dokumenty (týká se složenek,
příloh k přihlášce apod.).
www.tutor.cz
5
X 2012 2013




‚
anglický
Ivan
koblížek
koblížek
‡
­
ˆ
€
ˆ
Œ

’
Vysoká škola ekonomická
podnikohosporářská
ekonomika a management
†
Ž

‰ ‘
‹
‹
†‰
Tetřevská 87
Ž

‰ ‘
‹
‹
†‰
otakarova 486/13

8
Š
muž

Česká republika
06 ‰

09 €
89 ‰
Š„
beroun
tetín
beroun
Praha 4
Praha 4
‡
Œ
‹
‹
“‚‹

…ƒ‚ƒ…‡†
†‡
24)
ƒ„
PK3456 78
9 2 0 9 0 6 / 1 2 3
Š

Český jazyk
jazyk anglický
jazyk německý
dějepis
zeměpis
matematika
fyzika
chemie
biologie
základy společenských věd
estet. výchova — hudební
tělesná výchova
literární seminář
konverzace v něm. jazyce
informatika a výp. technika
€ 

X 
…
†
€
„
„
„


4
­

X 
ƒ



 24)


3

1 1 1 1
1 1 1 1
1 2 2 2
1 2 2 1
1 1 1 1
11 11
11 11
1 1 22
-- 11
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 - 1 1 1 1 1
- 1 1 1
4
‹ beroun
604 789 234
† beroun
1 5 3
6 5

Česká republika
604 789 234
1 5 3
6 5
Gymnázium beroun
Svobodova 6, Beroun 153 20
Všeobecné, osmileté
102 266 551
†
Praha 4

Česká republika
…’‹
’’‹
€
79-02-5/00
79-41-K/801
2012

5
…
1 1,151,21,14

‚ƒ„
1,12
ƒ

­
ˆ

€
‰
‰
6
†
”
‹
Uvedené údaje podléhají ochran� zejména podle zákona �. 101/2000 Sb., o ochran� osobních údaj� a o zm�n� n�kterých zákon�, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, zákona �. 106/1999 Sb., o svobodném p�ístupu k informacím,
ve zn�ní pozd�jších p�edpis� a zákona �. 365/2000 Sb., o informa�ních systémech ve�ejné správy a o zm�n� n�kterých dalších zákon�, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�.
Vzor
vyplnění
přihlášky

 

www.tutor.cz
www.tutor.cz
7
Vzor vyplnění složenky
24)


•Použijte složenku typu A, kterou získáte zdarma na kterékoliv poště.
•Při úhradě složenky počítejte navíc s poplatkem 22 Kč.
•Složenku vyplňte pouze z přední strany, vzadu se nic nevyplňuje.
•Pokud škola uvádí kromě čísla účtu konstantní a variabilní symbol,
nezapomeňte je uvést.
•Po zaplacení si okopírujte kontrolní ústřižek a originál zašlete škole.

24)


­€
­

‚ƒ
„
Podpis lékaøe:

Prohlašuji, že všechny údaje jsou pravdivé a že jsem nezaml�el(a) závažné skute�nosti.
Beru na v�domí, že dopustím-li se podvodného jednání v p�ijímacím �ízení, mohu být na základ� § 67 zákona �. 111/1998 Sb., o vysokých školách
a o zm�n� a dopln�ní dalších zákon� (zákon o vysokých školách) ve zn�ní zákona �. 210/2000Sb., v d�sledku tohoto jednání vylou�en(a) ze studia.

5. 2. 2012
Podpis uchazeèe:
Ivan Koblížek
Pokyny a vysvČtlivky k vyplĖování pĜihlášky:
ObecnČ:
Uchazeþ vyplĖuje pouze údaje v silnČ orámovaných þástech.
BarevnČ oznaþená pole vyplĖuje vysoká škola/fakulta, tato pole slouží ke kódování údajĤ a zpracování výpoþetní technikou.
K jednotlivým položkám:
1) Dáte se uvádí pouze „fakulta“.
2) Hodící se oznaþte kĜížkem a podtržením.
3) Uchazeþ uvede jazyk, z nČhož bude konat pĜijímací zkoušku, je-li zkouška z jazyka stanovena a uchazeþ si jazyk mĤže zvolit.
4) Druhý a tĜetí obor se vyplĖuje dle dispozic fakulty.
5) Zkratka dosaženého akademického titulu nebo vČdecké hodnosti.
6) Den a mČsíc narození se vyplĖují dvoumístnou þíslicí (napĜ. leden - „01“, prosinec „12“), rok narození posledním dvojþíslem letopoþtu (napĜ. 1978 - „78“).
*) NapĜ. v Praze je þástí obce (þást Prahy 6) Dejvice, neþlení-li se obec na þásti - položka se nevyplĖuje.
7) Uvede se adresa urþená uchazeþem pro doruþení písemností.
8) StĜední škola, na níž bylo získáno úplné stĜední nebo úplné stĜední odborné vzdČlání, uchazeþi o studium v oblasti umČní pĜípadnČ uvedenou konzervatoĜ, na níž
získali vyšší odborné vzdČlání.
9) Uvádí se název absolvovaného oboru a jemu pĜiĜazená kód JKOV a souþasnČ název absolvovaného oboru a jemu pĜiĜazený kód KKOV (od JKOV se liší tím, že
vedle þíslic obsahuje na poslední pozici velké písmeno); oba kódy i názvy oborĤ jsou uvedeny na výroþním nebo maturitním vysvČdþení; tento údaj nejsou
povinni vyplnit uchazeþi, kteĜí se nehlásí pĜímo ze školy a kteĜí maturitní zkoušku vykonali v pĜedchozím školním roce nebo dĜíve.
10) IZO - identifikaþní þíslo zaĜízení uvedené ve zĜizovací listinČ stĜední školy, údaj je uveden na vysvČdþeních; tento údaj nejsou povinni vyplnit uchazeþi, kteĜí se
nehlásí pĜímo ze školy a kteĜí maturitní zkoušku vykonali v pĜedchozím školním roce nebo dĜíve.
11) Položku oznaþí fakulta, která stanovila profilový pĜedmČt studijního programu, do nČhož se uchazeþ hlásí.
12) PoĜadí pĜedmČtĤ není explicitnČ stanoveno, doporuþuje se pro snazší orientaci uvádČt pĜedmČty v poĜadí uvedeném ve výroþních vysvČdþeních.
13) Uchazeþi, kteĜí v bČžném roce maturují, uvedou prospČch za pololetí posledního roþníku; uchazeþi z víceletých gymnázií uvedou prospČch za poslední þtyĜi
roþníky.
14) Údaje nevyplĖují uchazeþi, kteĜí v bČžném roce maturují.
15) PĜíslušné pole v tomto Ĝádku odpovídá prĤmČrné hodnotČ všech þísel sloupce za pĜíslušný roþník vþetnČ výsledku maturitní zkoušky s platností na dvČ desetinná
þísla, tzn. prĤmČrný prospČch se vypoþítá z klasifikace pĜedmČtĤ uvedených na výroþních vysvČdþeních a maturitním vysvČdþení. Tato kolonka nebude vyplnČna
uchazeþi, kteĜí podávají pĜihlášku v dobČ, kdy na stĜední škole ještČ studují.
16) Uvádí se prĤmČrná hodnota za všech pĜedmČtĤ za všechny roþníky s platností na dvČ desetinná þísla, tzn. prĤmČrná hodnota prospČchu se vypoþítá z klasifikace
pĜedmČtĤ uvedených na výroþních vysvČdþeních. ProspČch z maturity se do tohoto prospČchu nezapoþítává.
17) Údaje vyplĖují pouze ti uchazeþi, kteĜí se hlásí do studijních programĤ, u nichž se pro pĜijetí sleduje studijní prospČch z pĜíslušného pĜedmČtu, ostatní uchazeþi
nevyplĖují. Hodnota se vypoþte z urþených profilových pĜedmČtĤ opČt z klasifikace uvedené v pĜihlášce, tj. z výroþních vysvČdþení.
18) Údaje lze rozvést na zvláštní pĜíloze.
19) Správnost údajĤ o prospČchu studenta na stĜední škole potvrzuje Ĝeditelství školy, razítkem a podpisem Ĝeditele nebo jeho zástupce. PĜihlášky uchazeþĤ, kteĜí
studium na stĜední škole ukonþili dĜíve, mĤže potvrdit stĜední škola, kterou absolvovali nebo tito uchazeþi dle dispozic fakulty k pĜihlášce pĜipojí úĜednČ ovČĜené
kopie výroþních vysvČdþení a vysvČdþení maturitního. Nepožaduje-li fakulta nČkterá ze shora uvedených zpĤsobĤ potvrzení správnosti údajĤ, stvrzuje uchazeþ
podpisem þestného prohlášení.
20) Uvede se datum ukonþení a zahájení studia; bylo-li studium ukonþeno ĜádnČ, uvede se i zkratka akademického titulu.
Poznámka: DZS - DĤm zahraniþních služeb MŠMT (jen pro cizince).
8
www.tutor.cz
5 0 0 0 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
poplatek za přijímací řízení 500
0
vysoká škola ekonomická
nám. winstona churchilla 6
------------pětsetkorun nula 130 00 Praha 3
vysoká škola ekonomická
nám. winstona churchilla 6
130 00 Praha 3
12345678/0100
8909061234
111
ivan koblížek
tetřevská 87
153 65 tetín
www.tutor.cz
0 1 0 0
8 9 0 9 0 6 1 2 3 4
1 1 1
I v a n
k o b l í ž e k
t e t ř e v s k á
1 5 3
6 5
8 7
t e t í n
9
Jak zvládnout přijímací zkoušky v klidu a úspěšně?
Písemné přijímačky
Ústní přijímačky
Potřebujete:
•Důležité je dobře zapůsobit na
zkoušející. Usmívejte se a dívejte
se zkoušejícímu do očí. Nezapomeňte
také na vhodné oblečení.
•Pozvánku k přijímacímu řízení.
•Své osobní doklady — bez dokladu totožnosti nebudete ke
zkoušce připuštěni!
•Psací potřeby a další pomůcky, které jsou u zkoušky povoleny.
•Nebojte se přiznat, že něco nevíte
nebo že jste nervózní.
V průběhu zkoušky:
•Mluvte spisovně a srozumitelně.
Nebojte se vyjádřit vlastní názor.
•Soustřeďte se a nespoléhejte se na sousedy. Jakákoliv
komunikace může být považována za podvod a můžete být
vyloučeni.
•Jestliže víte, že jste v nějakém
tématu dobří, přiveďte na něj řeč.
•Velmi pozorně si přečtěte zadání, soustřeďte se na způsob
vyplňování.
•Vždy zdůrazňujte svůj zájem o daný
obor a informovanost o něm.
Přípravné kurzy
na přijímačky na VŠ
•Dejte pozor na chytáky, které se mohou objevit.
•Nejprve se věnujte otázkám, na které znáte odpověď.
Složitější si nechte na konec, abyste se jimi zbytečně nezdržovali.
jaro 2012
•Raději své odpovědi několikrát překontrolujte.
10
www.tutor.cz
příprava
s lehkostí
Praha
U Půjčovny 2
Jindřišská 36
12
Název kurzu
Andragogika — semestrální
Angličtina na VŠE
Angličtina na VŠE
Anglistika a amerikanistika
Biologie
Český jazyk a literatura
Francouzština na filozofické a ekonomické fakulty
Francouzština na filozofické a ekonomické fakulty
Historie
Chemie
Jak si vybrat vysokou školu?
LF — semestrální
LF — semestrální
Masmediální komunikace a PR
Masmediální komunikace a PR
Matematika na ČVUT
Matematika na ekon. fakulty
Matematika na ekon. fakulty
Matematika na VŠE
Matematika na VŠE
Němčina na VŠE
Policejní akademie ČR — semestrální
Policejní akademie ČR — semestrální
Politologie — semestrální
Právo — Univerzita Karlova (OSP, ZSV)
Právo — Univerzita Karlova (OSP, ZSV)
Právo — Univerzita Karlova (OSP, ZSV)
Právo — Univerzita Karlova (OSP, ZSV)
Příprava na NSZ® — OSP
Příprava na NSZ® — OSP
Příprava na NSZ® — OSP
Příprava na NSZ® — OSP
Příprava na NSZ® — OSP, ZSV
Zahájení
11. 2. 2012
22. 2. 2012
4. 2. 2012
18. 2. 2012
11. 2. 2012
11. 2. 2012
22. 2. 2012
4. 2. 2012
11. 2. 2012
22. 2. 2012
21. 1. 2012
9. 2. 2012
18. 2. 2012
9. 2. 2012
11. 2. 2012
11. 2. 2012
6. 2. 2012
4. 2. 2012
4. 2. 2012
6. 2. 2012
22. 2. 2012
9. 2. 2012
11. 2. 2012
18. 2. 2012
7. 1. 2012
11. 2. 2012
1. 2. 2012
10. 3. 2012
7. 1. 2012
11. 2. 2012
1. 2. 2012
10. 3. 2012
7. 1. 2012
Ukončení
5. 5. 2012
25. 4. 2012
12. 5. 2012
12. 5. 2012
19. 5. 2012
19. 5. 2012
25. 4. 2012
12. 5. 2012
19. 5. 2012
25. 4. 2012
21. 1. 2012
17. 5. 2012
21. 4. 2012
26. 4. 2012
19. 5. 2012
19. 5. 2012
16. 4. 2012
12. 5. 2012
12. 5. 2012
16. 4. 2012
25. 4. 2012
26. 4. 2012
19. 5. 2012
12. 5. 2012
25. 2. 2012
24. 3. 2012
9. 5. 2012
21. 4. 2012
28. 1. 2012
24. 3. 2012
9. 5. 2012
21. 4. 2012
25. 2. 2012
Čas
10.00 — 15.15
16.15 — 19.35
10.00 — 13.25
10.00 — 15.15
10.00 — 15.15
10.00 — 14.25
16.15 — 19.35
10.00 — 13.25
10.00 — 15.15
16.15 — 19.35
09.00 — 15.50
16.15 — 19.35
10.00 — 15.15
16.15 — 19.35
10.00 — 15.15
10.00 — 14.25
16.15 — 19.35
10.00 — 13.25
10.00 — 13.25
16.15 — 19.35
16.15 — 19.35
16.15 — 19.35
10.00 — 15.15
10.00 — 15.15
10.00 — 15.15
10.00 — 17.25
16.15 — 19.35
10.00 — 17.25
10.00 — 15.15
10.00 — 13.25
16.15 — 17.50
10.00 — 13.25
10.00 — 15.15
Dny
So S
St
So L
So L
So S
So S
St
So L
So S
St
So L
Čt
So
Čt
So S
So S
Po
So L
So L
Po
St
Čt
So S
So L
So
So S
St
So S
So
So S
St
So S
So
Lekcí
42
40
32
42
48
40
40
32
48
40
8
60
60
48
48
40
40
32
32
40
40
48
48
42
48
32
60
32
24
16
30
16
48
Cena
3 499 Kč
3 299 Kč
2 799 Kč
3 499 Kč
3 899 Kč
3 299 Kč
3 299 Kč
2 799 Kč
3 899 Kč
3 299 Kč
1 099 Kč
4 699 Kč
4 699 Kč
3 899 Kč
3 899 Kč
3 299 Kč
3 299 Kč
2 799 Kč
2 799 Kč
3 299 Kč
3 299 Kč
3 899 Kč
3 899 Kč
3 499 Kč
3 899 Kč
2 799 Kč
4 699 Kč
2 799 Kč
2 199 Kč
1 599 Kč
2 799 Kč
1 599 Kč
3 899 Kč
www.tutor.cz
Název kurzu
Příprava na NSZ® — OSP, ZSV
Příprava na NSZ® — OSP, ZSV
Příprava na NSZ® — OSP, ZSV
Příprava na NSZ® — ZSV
Příprava na NSZ® — ZSV
Příprava na NSZ® — ZSV
Příprava na NSZ® — ZSV
Psychologie — semestrální
Psychologie — semestrální
TSP MU — intenzivní
TSP MU — intenzivní
TSP MU — intenzivní
TSP MU a OSP Scio
Veterina a Farmacie — semestrální
Základy společenských věd
Žurnalistika — semestrální
Zahájení
11. 2. 2012
1. 2. 2012
10. 3. 2012
4. 2. 2012
11. 2. 2012
1. 2. 2012
10. 3. 2012
4. 2. 2012
8. 2. 2012
7. 2. 2012
25. 2. 2012
21. 1. 2012
9. 2. 2012
11. 2. 2012
11. 2. 2012
11. 2. 2012
Ukončení
24. 3. 2012
9. 5. 2012
21. 4. 2012
25. 2. 2012
24. 3. 2012
9. 5. 2012
21. 4. 2012
28. 4. 2012
16. 5. 2012
27. 3. 2012
7. 4. 2012
10. 3. 2012
12. 4. 2012
14. 4. 2012
14. 4. 2012
5. 5. 2012
Čas
10.00 — 17.25
16.15 — 19.35
10.00 — 17.25
10.00 — 15.15
14.00 — 17.25
18.00 — 19.35
14.00 — 17.25
10.00 — 15.15
16.15 — 19.35
16.15 — 19.35
10.00 — 15.15
10.00 — 15.15
16.15 — 19.35
10.00 — 15.15
10.00 — 15.15
10.00 — 15.15
Dny
So S
St
So S
So
So S
St
So S
So L
St
Út
So S
So L
Čt
So
So
So S
Lekcí
32
60
32
24
16
30
16
42
60
32
24
24
40
60
60
42
Cena
2 799 Kč
4 699 Kč
2 799 Kč
2 199 Kč
1 599 Kč
2 799 Kč
1 599 Kč
3 499 Kč
4 699 Kč
2 799 Kč
2 199 Kč
2 199 Kč
3 299 Kč
4 699 Kč
4 699 Kč
3 499 Kč
Praha
U Půjčovny 2
Jindřišská 36
So S, So L — Kurz probíhá jednou za dva týdny (sudé nebo liché soboty).
www.tutor.cz
13
České
Budějovice
Husova 9
Ústí nad
Labem
Resslova 5
So S, So L — Kurz probíhá
jednou za dva týdny
(sudé nebo liché soboty).
14
Název kurzu
Andragogika — semestrální
Angličtina na ekon. fakulty
Historie
LF — semestrální
Masmediální komunikace a PR
Matematika na ekon. fakulty
Policejní akademie ČR — semestrální
Politologie — semestrální
Právo — Univerzita Karlova (OSP, ZSV)
Příprava na NSZ® — OSP
Příprava na NSZ® — OSP, ZSV
Příprava na NSZ® — ZSV
Psychologie — semestrální
TSP MU — intenzivní
Veterina a Farmacie — semestrální
Základy společenských věd
Žurnalistika — semestrální
Název kurzu
TSP MU — intenzivní
Angličtina na ekon. fakulty
LF — semestrální
Matematika na ekon. fakulty
Právo — Univerzita Karlova (OSP, ZSV)
Příprava na NSZ® — OSP
Příprava na NSZ® — OSP, ZSV
Příprava na NSZ® — ZSV
Psychologie — semestrální
Veterina a Farmacie — semestrální
Veterina a Farmacie — semestrální
Základy společenských věd
Žurnalistika — semestrální
Zahájení
18. 2. 2012
18. 2. 2012
18. 2. 2012
4. 2. 2012
4. 2. 2012
18. 2. 2012
4. 2. 2012
4. 2. 2012
18. 2. 2012
18. 2. 2012
18. 2. 2012
18. 2. 2012
4. 2. 2012
21. 1. 2012
18. 2. 2012
4. 2. 2012
4. 2. 2012
Zahájení
28. 1. 2012
11. 2. 2012
11. 2. 2012
11. 2. 2012
25. 2. 2012
25. 2. 2012
25. 2. 2012
25. 2. 2012
11. 2. 2012
4. 2. 2012
11. 2. 2012
11. 2. 2012
11. 2. 2012
Ukončení
28. 4. 2012
12. 5. 2012
28. 4. 2012
28. 4. 2012
12. 5. 2012
12. 5. 2012
28. 4. 2012
28. 4. 2012
24. 3. 2012
24. 3. 2012
24. 3. 2012
24. 3. 2012
28. 4. 2012
17. 3. 2012
12. 5. 2012
28. 4. 2012
28. 4. 2012
Ukončení
24. 3. 2012
5. 5. 2012
5. 5. 2012
5. 5. 2012
7. 4. 2012
7. 4. 2012
7. 4. 2012
7. 4. 2012
5. 5. 2012
28. 4. 2012
5. 5. 2012
5. 5. 2012
5. 5. 2012
Čas
10.00 — 15.15
10.00 — 13.25
10.00 — 15.15
10.00 — 15.15
10.00 — 14.25
14.00 — 17.25
10.00 — 15.15
10.00 — 15.15
10.00 — 17.25
14.00 — 17.25
10.00 — 17.25
10.00 — 13.25
10.00 — 15.15
10.00 — 15.15
10.00 — 15.15
10.00 — 15.15
10.00 — 15.15
Čas
10.00 — 15.15
10.00 — 13.25
10.00 — 15.15
14.00 — 17.25
10.00 — 17.25
10.00 — 13.25
10.00 — 17.25
14.00 — 17.25
10.00 — 15.15
10.00 — 15.15
10.00 — 15.15
10.00 — 15.15
10.00 — 15.15
Dny
So L
So L
So L
So L
So L
So L
So L
So L
So L
So L
So L
So L
So L
So L
So L
So L
So L
Dny
So S
So S
So S
So S
So S
So S
So S
So S
So S
So L
So S
So S
So S
Lekcí
36
28
36
42
40
28
42
42
32
16
32
16
42
30
42
42
42
Lekcí
30
28
42
28
32
16
32
16
42
42
42
42
42
Cena
2 999 Kč
2 599 Kč
2 999 Kč
3 199 Kč
3 199 Kč
2 599 Kč
3 199 Kč
3 199 Kč
2 699 Kč
1 599 Kč
2 699 Kč
1 599 Kč
3 199 Kč
2 699 Kč
3 199 Kč
3 199 Kč
3 199 Kč
Cena
2 699 Kč
2 599 Kč
3 199 Kč
2 599 Kč
2 699 Kč
1 599 Kč
2 699 Kč
1 599 Kč
3 199 Kč
3 199 Kč
3 199 Kč
3 199 Kč
3 199 Kč
www.tutor.cz
Název kurzu
Andragogika — semestrální
Angličtina na ekon. fakulty
Anglistika a amerikanistika
Český jazyk a literatura
FSS MU — semestrální
Historie
LF — semestrální
Masmediální komunikace a PR
Matematika na ekon. fakulty
Policejní akademie ČR — semestrální
Politologie — semestrální
Právo — Univerzita Karlova (OSP, ZSV)
Příprava na NSZ® — OSP
Příprava na NSZ® — OSP, ZSV
Příprava na NSZ® — ZSV
Psychologie — semestrální
TSP MU — intenzivní
Základy společenských věd
Žurnalistika — semestrální
www.tutor.cz
Zahájení
4. 2. 2012
4. 2. 2012
4. 2. 2012
4. 2. 2012
4. 2. 2012
4. 2. 2012
18. 2. 2012
4. 2. 2012
4. 2. 2012
4. 2. 2012
4. 2. 2012
18. 2. 2012
18. 2. 2012
18. 2. 2012
18. 2. 2012
18. 2. 2012
14. 1. 2012
18. 2. 2012
4. 2. 2012
Ukončení
14. 4. 2012
28. 4. 2012
28. 4. 2012
28. 4. 2012
28. 4. 2012
14. 4. 2012
12. 5. 2012
12. 5. 2012
28. 4. 2012
12. 5. 2012
14. 4. 2012
24. 3. 2012
24. 3. 2012
24. 3. 2012
24. 3. 2012
12. 5. 2012
10. 3. 2012
12. 5. 2012
28. 4. 2012
Čas
10.00 — 15.15
10.00 — 13.25
10.00 — 15.15
10.00 — 14.25
10.00 — 15.15
10.00 — 15.15
10.00 — 15.15
10.00 — 14.25
14.00 — 17.25
10.00 — 14.25
10.00 — 15.15
10.00 — 17.25
14.00 — 17.25
10.00 — 17.25
10.00 — 13.25
10.00 — 15.15
10.00 — 15.15
10.00 — 15.15
10.00 — 15.15
Dny
So L
So L
So L
So L
So L
So L
So L
So L
So L
So L
So L
So L
So L
So L
So L
So L
So L
So L
So L
Lekcí
36
28
42
35
42
36
42
40
28
40
36
32
16
32
16
42
30
42
42
Cena
2 999 Kč
2 599 Kč
3 199 Kč
2 999 Kč
3 199 Kč
2 999 Kč
3 199 Kč
3 199 Kč
2 599 Kč
3 199 Kč
2 999 Kč
2 699 Kč
1 599 Kč
2 699 Kč
1 599 Kč
3 199 Kč
2 699 Kč
3 199 Kč
3 199 Kč
Hradec
Králové
Komenského 234
So L — Kurz probíhá
jednou za dva týdny
(liché soboty).
15
Liberec
Husova 142/44
Plzeň
Nám. TGM 13
Název kurzu
Andragogika — semestrální
Angličtina na ekon. fakulty
LF — semestrální
Masmediální komunikace a PR
Matematika na ekon. fakulty
Policejní akademie ČR — semestrální
Právo — Univerzita Karlova (OSP, ZSV)
Příprava na NSZ® — OSP
Příprava na NSZ® — OSP, ZSV
Příprava na NSZ® — ZSV
Psychologie — semestrální
TSP MU — intenzivní
Veterina a Farmacie — semestrální
Základy společenských věd
Žurnalistika — semestrální
Zahájení
11. 2. 2012
11. 2. 2012
11. 2. 2012
11. 2. 2012
11. 2. 2012
11. 2. 2012
25. 2. 2012
25. 2. 2012
25. 2. 2012
25. 2. 2012
11. 2. 2012
28. 1. 2012
11. 2. 2012
11. 2. 2012
11. 2. 2012
Ukončení
21. 4. 2012
5. 5. 2012
5. 5. 2012
5. 5. 2012
5. 5. 2012
19. 5. 2012
7. 4. 2012
7. 4. 2012
7. 4. 2012
7. 4. 2012
5. 5. 2012
24. 3. 2012
5. 5. 2012
5. 5. 2012
5. 5. 2012
Čas
10.00 — 15.15
10.00 — 13.25
10.00 — 15.15
10.00 — 15.15
14.00 — 17.25
10.00 — 14.25
10.00 — 17.25
10.00 — 13.25
10.00 — 17.25
14.00 — 17.25
10.00 — 15.15
10.00 — 15.15
10.00 — 15.15
10.00 — 15.15
10.00 — 15.15
Dny
So S
So S
So S
So S
So S
So S
So S
So S
So S
So S
So S
So S
So S
So S
So S
Lekcí
36
28
42
42
28
40
32
16
32
16
42
30
42
42
42
Cena
2 999 Kč
2 599 Kč
3 199 Kč
3 199 Kč
2 599 Kč
3 199 Kč
2 699 Kč
1 599 Kč
2 699 Kč
1 599 Kč
3 199 Kč
2 699 Kč
3 199 Kč
3 199 Kč
3 199 Kč
Název kurzu
Andragogika — semestrální
Angličtina na ekon. fakulty
Historie
Humanistika
LF — semestrální
Masmediální komunikace a PR
Matematika na ekon. fakulty
Policejní akademie ČR — semestrální
Právo — Univerzita Karlova (OSP, ZSV)
Příprava na NSZ® — OSP
Příprava na NSZ® — OSP, ZSV
Příprava na NSZ® — ZSV
Psychologie — semestrální
TSP MU — intenzivní
Veterina a Farmacie — semestrální
Základy společenských věd
Zahájení
11. 2. 2012
11. 2. 2012
11. 2. 2012
11. 2. 2012
11. 2. 2012
11. 2. 2012
11. 2. 2012
11. 2. 2012
25. 2. 2012
25. 2. 2012
25. 2. 2012
25. 2. 2012
11. 2. 2012
21. 1. 2012
11. 2. 2012
11. 2. 2012
Ukončení
21. 4. 2012
5. 5. 2012
21. 4. 2012
5. 5. 2012
5. 5. 2012
19. 5. 2012
5. 5. 2012
19. 5. 2012
7. 4. 2012
7. 4. 2012
7. 4. 2012
7. 4. 2012
5. 5. 2012
10. 3. 2012
5. 5. 2012
5. 5. 2012
Čas
10.00 — 15.15
10.00 — 13.25
10.00 — 15.15
10.00 — 15.15
10.00 — 15.15
10.00 — 14.25
14.00 — 17.25
10.00 — 14.25
10.00 — 17.25
10.00 — 13.25
10.00 — 17.25
14.00 — 17.25
10.00 — 15.15
10.00 — 15.15
10.00 — 15.15
10.00 — 15.15
Dny
So S
So S
So S
So S
So S
So S
So S
So S
So S
So S
So S
So S
So S
So S
So S
So S
Lekcí
36
28
36
42
42
40
28
40
32
16
32
16
42
30
42
42
Cena
2 999 Kč
2 599 Kč
2 999 Kč
3 299 Kč
3 199 Kč
3 199 Kč
2 599 Kč
3 199 Kč
2 699 Kč
1 599 Kč
2 699 Kč
1 599 Kč
3 199 Kč
2 699 Kč
3 199 Kč
3 199 Kč
Název kurzu
Andragogika — semestrální
Angličtina na ekon. fakulty
FSS MU — semestrální
Jak si vybrat vysokou školu?
LF — semestrální
LF — semestrální
Masmediální komunikace a PR
Masmediální komunikace a PR
Matematika na ekon. fakulty
Matematika na technické fakulty
Matematika na technické fakulty
Matematika na VŠE
Matematika na VUT
Policejní akademie ČR — semestrální
Politologie — semestrální
Právo — Univerzita Karlova (OSP, ZSV)
Právo — Univerzita Karlova (OSP, ZSV)
Příprava na NSZ® — OSP
Příprava na NSZ® — OSP
Příprava na NSZ® — OSP, ZSV
Příprava na NSZ® — OSP, ZSV
Příprava na NSZ® — ZSV
Příprava na NSZ® — ZSV
Psychologie — semestrální
TSP MU — intenzivní
TSP MU a OSP Scio
TSP MU a OSP Scio
Veterina a Farmacie — semestrální
Základy společenských věd
Žurnalistika — semestrální
Zahájení
18. 2. 2012
25. 2. 2012
4. 2. 2012
21. 1. 2012
11. 2. 2012
9. 2. 2012
4. 2. 2012
18. 2. 2012
11. 2. 2012
11. 2. 2012
11. 2. 2012
25. 2. 2012
11. 2. 2012
4. 2. 2012
4. 2. 2012
7. 1. 2012
10. 3. 2012
7. 1. 2012
10. 3. 2012
7. 1. 2012
10. 3. 2012
4. 2. 2012
10. 3. 2012
18. 2. 2012
10. 3. 2012
11. 2. 2012
28. 2. 2012
4. 2. 2012
4. 2. 2012
4. 2. 2012
Ukončení
12. 5. 2012
19. 5. 2012
28. 4. 2012
21. 1. 2012
19. 5. 2012
17. 5. 2012
12. 5. 2012
12. 5. 2012
5. 5. 2012
5. 5. 2012
19. 5. 2012
19. 5. 2012
19. 5. 2012
12. 5. 2012
28. 4. 2012
25. 2. 2012
21. 4. 2012
28. 1. 2012
21. 4. 2012
25. 2. 2012
21. 4. 2012
25. 2. 2012
21. 4. 2012
12. 5. 2012
14. 4. 2012
21. 4. 2012
24. 4. 2012
12. 5. 2012
12. 5. 2012
12. 5. 2012
Čas
10.00 — 15.15
13.40 — 16.55
10.00 — 15.15
09.00 — 16.10
10.00 — 15.15
16.15 — 19.25
10.00 — 14.25
10.00 — 15.15
10.00 — 13.25
10.00 — 13.25
10.00 — 14.25
10.00 — 13.25
10.00 — 14.25
10.00 — 14.25
10.00 — 15.15
10.00 — 15.15
10.00 — 17.25
10.00 — 15.15
10.00 — 13.25
10.00 — 15.15
10.00 — 17.25
10.00 — 15.15
14.00 — 17.25
10.00 — 15.15
10.00 — 15.15
10.00 — 14.25
16.15 — 19.25
10.00 — 15.15
10.00 — 15.15
10.00 — 15.15
Dny
So L
So S
So L
So L
So S
Čt
So L
So L
So S
So S
So S
So S
So S
So L
So L
So
So S
So
So S
So
So S
So
So S
So L
So L
So S
Út
So L
So L
So L
Lekcí
42
28
42
8
48
60
40
42
28
28
40
28
40
40
42
48
32
24
16
48
32
24
16
42
24
30
36
48
48
42
Cena
3 299 Kč
2 699 Kč
3 299 Kč
1 099 Kč
3 899 Kč
4 699 Kč
3 299 Kč
3 299 Kč
2 699 Kč
2 699 Kč
3 299 Kč
2 699 Kč
3 299 Kč
3 299 Kč
3 299 Kč
3 899 Kč
2 799 Kč
2 199 Kč
1 599 Kč
3 899 Kč
2 799 Kč
2 199 Kč
1 599 Kč
3 299 Kč
2 199 Kč
2 799 Kč
2 999 Kč
3 899 Kč
3 899 Kč
3 299 Kč
Brno
Moravské nám. 3
Jánská 22
So S, So L — Kurz probíhá jednou za dva týdny (sudé nebo liché soboty).
So S — Kurz probíhá jednou za dva týdny (sudé soboty).
16
www.tutor.cz
www.tutor.cz
17
Olomouc
Rooseveltova 79
So L — Kurz probíhá
jednou za dva týdny
(liché soboty).
18
Název kurzu
Angličtina na ekon. fakulty
Český jazyk a literatura
FSS MU — semestrální
LF — semestrální
Masmediální komunikace a PR
Matematika na ekon. fakulty
Politologie — semestrální
Právo — Univerzita Karlova (OSP, ZSV)
Příprava na NSZ® — OSP
Příprava na NSZ® — OSP, ZSV
Příprava na NSZ® — ZSV
Psychologie — semestrální
TSP MU — intenzivní
Veterina a Farmacie — semestrální
Žurnalistika — semestrální
Zahájení
4. 2. 2012
4. 2. 2012
4. 2. 2012
18. 2. 2012
4. 2. 2012
4. 2. 2012
4. 2. 2012
18. 2. 2012
18. 2. 2012
18. 2. 2012
18. 2. 2012
18. 2. 2012
4. 2. 2012
18. 2. 2012
4. 2. 2012
Ukončení
28. 4. 2012
28. 4. 2012
28. 4. 2012
12. 5. 2012
28. 4. 2012
28. 4. 2012
28. 4. 2012
24. 3. 2012
24. 3. 2012
24. 3. 2012
24. 3. 2012
12. 5. 2012
24. 3. 2012
12. 5. 2012
28. 4. 2012
Čas
13.40 — 16.55
10.00 — 14.25
10.00 — 15.15
10.00 — 15.15
10.00 — 15.15
10.00 — 13.25
10.00 — 15.15
10.00 — 17.25
14.00 — 17.25
10.00 — 17.25
10.00 — 13.25
10.00 — 15.15
10.00 — 15.15
10.00 — 15.15
10.00 — 15.15
Dny
So L
So L
So L
So L
So L
So L
So L
So L
So L
So L
So L
So L
So L
So L
So L
Lekcí
28
35
42
42
42
28
42
32
16
32
16
42
30
42
42
Cena
2 599 Kč
2 999 Kč
3 199 Kč
3 199 Kč
3 199 Kč
2 599 Kč
3 199 Kč
2 699 Kč
1 599 Kč
2 699 Kč
1 599 Kč
3 199 Kč
2 699 Kč
3 199 Kč
3 199 Kč
www.tutor.cz
Název kurzu
Andragogika — semestrální
Angličtina na ekon. fakulty
FSS MU — semestrální
LF — semestrální
Matematika na ekon. fakulty
Policejní akademie ČR — semestrální
Politologie — semestrální
Právo — Univerzita Karlova (OSP, ZSV)
Příprava na NSZ® — OSP
Příprava na NSZ® — OSP, ZSV
Příprava na NSZ® — ZSV
Psychologie — semestrální
TSP MU — intenzivní
Veterina a Farmacie — semestrální
Základy společenských věd
Zahájení
4. 2. 2012
25. 2. 2012
11. 2. 2012
18. 2. 2012
25. 2. 2012
4. 2. 2012
11. 2. 2012
18. 2. 2012
18. 2. 2012
18. 2. 2012
18. 2. 2012
18. 2. 2012
25. 2. 2012
11. 2. 2012
11. 2. 2012
Ukončení
28. 4. 2012
19. 5. 2012
5. 5. 2012
12. 5. 2012
19. 5. 2012
28. 4. 2012
5. 5. 2012
24. 3. 2012
24. 3. 2012
24. 3. 2012
24. 3. 2012
12. 5. 2012
21. 4. 2012
5. 5. 2012
5. 5. 2012
Čas
10.00 — 15.15
13.40 — 16.55
10.00 — 15.15
10.00 — 15.15
10.00 — 13.25
10.00 — 15.15
10.00 — 15.15
10.00 — 17.25
14.00 — 17.25
10.00 — 17.25
10.00 — 13.25
10.00 — 15.15
10.00 — 15.15
10.00 — 15.15
10.00 — 15.15
Dny
So L
So S
So S
So L
So S
So L
So S
So L
So L
So L
So L
So L
So S
So S
So S
Lekcí
42
28
42
42
28
42
42
32
16
32
16
42
30
42
42
Cena
3 199 Kč
2 599 Kč
3 199 Kč
3 199 Kč
2 599 Kč
3 199 Kč
3 199 Kč
2 699 Kč
1 599 Kč
2 699 Kč
1 599 Kč
3 199 Kč
2 699 Kč
3 199 Kč
3 199 Kč
Název kurzu
Andragogika — semestrální
Angličtina na ekon. fakulty
FSS MU — semestrální
LF — semestrální
Matematika na ekon. fakulty
Právo — Univerzita Karlova (OSP, ZSV)
Psychologie — semestrální
Příprava na NSZ® — OSP
Příprava na NSZ® — OSP, ZSV
Příprava na NSZ® — ZSV
TSP MU — intenzivní
Zahájení
4. 2. 2012
4. 2. 2012
4. 2. 2012
4. 2. 2012
4. 2. 2012
18. 2. 2012
4. 2. 2012
18. 2. 2012
18. 2. 2012
18. 2. 2012
18. 2. 2012
Ukončení
28. 4. 2012
28. 4. 2012
28. 4. 2012
28. 4. 2012
28. 4. 2012
24. 3. 2012
28. 4. 2012
24. 3. 2012
24. 3. 2012
24. 3. 2012
14. 4. 2012
Čas
10.00 — 15.15
13.40 — 16.55
10.00 — 15.15
10.00 — 15.15
10.00 — 13.25
10.00 — 17.25
10.00 — 15.15
14.00 — 17.25
10.00 — 17.25
10.00 — 13.25
10.00 — 15.15
Dny
So L
So L
So L
So L
So L
So L
So L
So L
So L
So L
So L
Lekcí
42
28
42
42
28
32
42
16
32
16
30
Cena
3 199 Kč
2 599 Kč
3 199 Kč
3 199 Kč
2 599 Kč
2 699 Kč
3 199 Kč
1 599 Kč
2 699 Kč
1 599 Kč
2 699 Kč
Ostrava
Dr. Šmerala 25
Zlín
Nám. TGM 2734—9
So S, So L — Kurz probíhá
jednou za dva týdny
(sudé nebo liché soboty).
Uvedené ceny jsou včetně DPH. Změna termínů vyhrazena.
www.tutor.cz
19
Jak napsat odvolání při nepřijetí na vysokou školu?
Pravidlo číslo jedna:
Nepanikařte,
ještě nemusí být
vše ztraceno!
Odesílatel:
Ivan Koblížek
Tetřevská 87
153 65 Tetín
•Důležité je vědět, jak mnoho Vás dělí od hranice přijetí.
Čím jste této hranici blíže, tím lépe.
•Odvolání musíte podat děkanovi fakulty do 30 dnů
od doručení záporného vyrozumění.
•K odvolání přiložte kopie dalších významných zkoušek
(mezinárodní jazykové certifikáty, maturita, přípravný kurz).
Adresát:
Vysoká škola ekonomická
Fakulta podnikohospodářská
K rukám děkana
Tetín 27. 6. 2012
Nepřijetí ke studiu — žádost o přezkoumání rozhodnutí
Žádám o přezkoumání rozhodnutí č. j. 465567 ze dne 20. 6. 2012, ve kterém mi sdělujete, že jsem nebyl
přijat ke studiu na Vaší fakultě — obor Ekonomika a management.
O studium tohoto oboru mám mimořádný zájem a myslím, že i mé studijní předpoklady jsou výborné.
V přijímacím řízení jsem dosáhl 75 bodů, což jsou pouze dva body pod stanovenou hranicí.
Na přijímací zkoušky jsem se dlouhodobě připravoval, což dokládám certifikátem o absolvování přípravného
kurzu „Matematika na VŠE“. Pokud se týká mé jazykové vybavenosti, k žádosti přikládám kopii osvědčení
o zkoušce FCE, ve které jsem dosáhl úrovně A.
•Lišilo se zaměření přijímaček od toho, co bylo předem avizováno?
•Obsahoval test nejasné otázky nebo nejednoznačné odpovědi?
•Měli jste při testu jiné podmínky než další skupina studentů?
Vzor
odvolání
Rád bych zdůraznil, že na střední škole jsem dosahoval vynikajících výsledků a maturoval jsem
s vyznamenáním.
Děkuji Vám za pochopení a přezkoumání Vašeho rozhodnutí.
Podobné argumenty by mělo odvolání obsahovat.
S pozdravem
Při odvolání poukazujte na ustanovení vysokoškolského zákona č. 111/98 Sb., zejména § 21:
(1) Veřejná vysoká škola je povinna
e) činit všechna dostupná opatření pro
vyrovnání příležitosti studovat na vysoké škole.
Ivan Koblížek
Tetřevská 87
153 65 Tetín
Tel.: 604 789 234
Osvědčení o zkoušce FCE
Certifikát o absolvování přípravného kurzu
Seznamte se i s ostatními předpisy, které přijímání studentů na VŠ upravují. Pokud Vašemu
odvolání nevyhoví děkan, máte ještě možnost odvolat se přímo k rektorovi školy.
20
Přílohy:
www.tutor.cz
www.tutor.cz
21
Jaké mám možnosti, pokud mě nevezmou ani na odvolání?
2. Intenzivní příprava na přijímací
zkoušky v dalším roce
1. Pomaturitní studium jazyků
•Vybavíme vás jazykovými dovednostmi, které vám pomohou
v budoucnu získat lepší zaměstnání
•Získáte status studenta, ze kterého plyne mnoho výhod
(slevy na MHD, kulturu, nárok na sociální příspěvky atd.)
•Garantujeme vám vrácení plné částky při přijetí na veřejnou
nebo státní VŠ nebo při odkladu maturitní zkoušky
•V závěru studia můžete složit mezinárodní jazykovou zkoušku
•Pomaturitní studium odborných předmětů: psychologie, právo,
lékařské fakulty nebo ekonomie a management.
ENA
SPECIÁLNÍ20C12!
•Sleva na MHD, bankovní produkty a další výhody.
•Maximální počet 20 studentů ve skupině zaručuje individuální
přístup.
DO 31. 3.
29 999 Kč
24 999 Kč
•Intenzivní příprava na přijímací zkoušky podle aktuálních
požadavků vysokých škol.
•Ceny od 17 999 Kč!
•Nabízíme vám možnost úhrady kurzovného na splátky
Letos každý student získá
ZDARMA
jakékoliv dva kurzy
z naší nabídky v celkové hodnotě
až 20 000 Kč!
22
•Přípravné kurzy na VŠ
•Přípravné kurzy na státní maturitu
•Jazykové kurzy (nabízíme 19 světových jazyků)
•Profesní kurzy
3. Zaměstnání ...
K tomu NAVÍC zdarma aplikace KEEP IN HEAD
do mobilu nebo počítače.
www.tutor.cz
www.tutor.cz
23
Kontakty
Tel.: 210 084 229
Skype: tutor_eu
ICQ: 204-565-894
E-mail: [email protected]
Kontaktní místa v Praze
U Půjčovny 2, Praha 1
Vltavská 24, Praha 5
Praha / České Budějovice / Hradec Králové
Liberec / Plzeň / Ústí nad Labem
Dostala se k vám i naše brožura
Státní maturita?
Kontaktní místo v Brně
Dům SCALA, Moravské náměstí 3, 602 00 Brno
Brno / Olomouc / Ostrava / Zlín
Pokud ne, stačí napsat e-mail
na [email protected] a my vám
ji zdarma zašleme.
www.tutor.cz
Komplexní vzdělání
Příprava na státní maturitu + Příprava na VŠ + Jazyková škola + Profesní vzdělávání + Firemní vzdělávání + Pomaturitní studium
Download

Jak vyplnit přihlášku