noviny
Produkty ORIS
20. května 2010
zastupuje společnost
VALIDO PRE-PRESS, s. r. o.
Test monitoru Eizo CG243W
Redakční test: Praktické použití profesionálního monitoru Eizo CG243W jako řešení
ověřeného, barevně věrného náhledu tiskových dat.
S
polečnost Grafie CZ má
za sebou již mnoho úspěšných implementací softproofových řešení u zákazníků. Tato řešení jsou postavena
na monitorech Eizo řady ColorGraphic. Proto jsme se rozhodli
v dnešním testu monitoru Eizo
CG243W ukázat konkrétní postupy a výsledky, kterých lze dosáhnout při softproofu na tomto monitoru.
Monitor Eizo CG243W
Monitor CG243W je vlajkovou
lodí společnosti Eizo, je vybaven 24 palcovým širokoúhlým
panelem s technologií H-IPS. Je
schopen zobrazit 98 % barevného prostoru AdobeRGB, monitor je vybaven technologií DUE,
která zaručuje minimální odchylky barevnosti v ploše LCD
panelu. To jsou základní parametry, které určují tento model
pro použití v oblasti přípravy
a kontroly tiskových dat. Stejně
jako ostatní monitory Eizo řady
CG (ColorGraphic) je i tento vybaven hardwarovou kalibrací,
díky které se veškerá nastavení
při kalibraci monitoru provádějí přímo v LCD monitoru.
Hardwarová kalibrace
Pro kalibraci monitorů řady CG
je dodáván program Color Navigátor (verze 5.3). Color Navigátor umožňuje nejen kalibraci
monitoru Eizo, ale navíc má
unikátní možnost ověřit kvalitu simulace barevnosti zobrazovaných dat na nakalibrovaném
monitoru.
Kalibrace
Prvním krokem je kalibrace
monitoru. Vzhledem k velikosti
barevného gamutu monitoru
CG241W je výrazně přesnější
pro měření použít spektrofotometr. V našem případě jsme použili spektrofotometr Eye-ONE
Pro, který je všeobecně nejrozšířenějším spektrofotometrem.
Kalibrace probíhá z velké části
plně automatizovaně, jediné co
musíte udělat, je nastavit cílové
hodnoty pro kalibraci a následný proces měření monitoru si
řídí Color Navigátor sám. Po kalibraci lze přímo provést validaci výsledné kalibrace.
Validace
Validace je ověření kvality simulace barevnosti na nakalibrovaném monitoru. V principu
je to stejný proces, jako když
certifikujeme digitální nátisk,
i zde se měří barevnost škály
Fogra Media Wedge 3.0. Pro
zobrazení jednotlivých barev
této škály na monitoru se využívá klasických grafických
aplikací. Lze použít buď Adobe
Photoshop, nebo Adobe Acrobat. Stejně jako u certifikované-
ho digitálního nátisku je třeba
i zde zvolit referenci FOGRA 39.
Po spuštění validace vás Color
Navigátor provede nastavením
správy barev v aplikaci a nastavením kontrolního náhledu
v Adobe Acrobatu nebo Photoshopu, aby mohl provést korekt-
ru. Výsledný protokol obsahuje
informace o použitém LCD monitoru, měřící sondě (spektrofotometru), referenčních a naměřených Lab hodnotách a odchylky barevnosti delta E a delta H. Tento protokol obsahuje
stejné informace jako protokol
Criteria
Measured
Result
Solid White deltaEab <= 3.0
0.40
Pass
Average deltaEab <= 3.0
0.68
Pass
Max deltaEab <= 6.0
3.73
Pass
Solid Cyan deltaEab <= 5.0
3.43
Pass
Solid Magenta deltaEab <= 5.0
0.32
Pass
Solid Yellow deltaEab <= 5.0
3.73
Pass
Solid Black deltaEab <= 5.0
1.73
Pass
Solid Cyan deltaHab <= 2.5
2.04
Pass
Solid Magenta deltaHab <= 2.5
0.04
Pass
Solid Yellow deltaHab <= 2.5
0.24
Pass
Solid Black deltaHab <= 2.5
0.00
Pass
Grays Average deltaHab <= 1.5
0.18
Pass
ICC profily, jako je běžné ve
všech grafických aplikacích, ale
pro daný tiskový stroj se vytváří
CMYK/CMYK konverzní tabulka DAT (s využitím barvového
prostoru CIE Lab), která přesně
mapuje referenční barevný pro-
ní validaci monitoru. Následuje
opět plně automatizovaný proces, kdy přímo ve zvolené aplikaci s nastaveným kontrolním
náhledem, zobrazuje jednotlivá
barevná pole škály a měří je.
Výsledek validace monitoru
lze vyexportovat do PDF soubo-
se a vyhodnotí její shoda s referencí Fogra39L. Na základě
odchylek se upraví DAT tabulka
a proces se opakuje. Většinou
po třech iteračních krocích je
přesnost tisku natolik vysoká,
že splní parametry certifikace
Webové rozhraní k ovládání software Press Matcher.
stor, např. Fogra39L, do prostoru tiskové periferie, např. Canon, Xerox a další. Výsledkem je
barevná shoda s ofsetovým tiskem, který pracuje podle normy
ISO 12647-2 a s certifikovaným
digitálním nátiskem. Předností těchto DAT tabulek je jejich
přesnost a zejména možnost iteračního zpřesňování barevné
kvality výstupu. Na digitálním
tiskovém stroji se vytiskne barevná tabulka ECI2002, změří
a posuzované parametry jsou
zcela stejné jako při hodnocení
certifikovaného nátisku.
výtisku pod Lightboxem s barevností obrazu na monitoru.
Správa barev
Výsledky testu validace
Color Navigátor při validaci
chce, abyste nastavili správu
barev následujícím způsobem.
Jakých hodnot jsme dosáhli
v našem testu, si můžete přečíst v přiložené tabulce, ve
které jsou jak hodnoty odchylek naměřené, tak i informace
o maximálně tolerovaných odchylkách. Pro informaci vyberu ty nejdůležitější. Průměrná
delta E ze všech měřených polí
je 0,7, maximální odchylka
delta E je 3,73.
Průběh vali
validace monitoru EIZO CG243W.
o certifikovaném nátisku. Pokud při validaci nebyly překročeny povolené tolerance odchylek delta E a delta H, je monitor
validován (certifikován) jako
věrný náhled CMYKových dat
pro tisk na lesklou nebo matnou
křídu. Jen pro úplnost tolerance
Technologie: Barevné konverze se v tiskovém průmyslu málo využívají a je to škoda.
Představíme programy německé společnosti CGS, které se těmito převody zabývají.
Tento softwarový produkt je
určen pro barevné konverze zejména u digitálních tiskových
strojů, které je nutno vzájemně
barevně sladit. Toto barevné
sladění spočívá jak ve shodné
barevnosti navzájem, tak i v barevnosti maximálně shodné
s vybraným standardem, typicky se škálou Fogra39L. Dalším
hodnotným prvkem je centralizace správy barev právě do tohoto jednoho produktu, zatímco ve všech jiných případech se
musí správa barev nastavovat
na různých ripech separátně.
To je pracné a v případě rozdílných implementací CMS do
ripů může vést k barevné neshodě. ORIS Press Matcher tedy
dokáže stejná zákaznická data
PDF v prostoru CMYK překonvertovat do barevných gamutů
použitých tiskových periferií,
typicky různých laserových
digitálních strojů, velkoformátových inkoustových systémů
či jiných digitálních tiskových
enginů, např. Indigo či Xeikon.
Podmínkou funkčnosti samozřejmě je, aby správa barev na
ripech těchto periferií byla vypnuta, tedy aby ripy neprováděly žádné barevné úpravy, pouze
zajistily stabilní produkci. Druhou podmínkou je korektně
provedená linearizace tiskové
periferie.
Barevné konverze se nedělají „klasickým“ způsobem přes
www.valido.cz
INZERCE
Závěr
ORIS Press Matcher a Ink Saver
ORIS Press Matcher
dodavatel komplexních řešení
pro předtiskovou přípravu.
podobně jako digitální nátisk,
a je tedy možno s iteračním procesem skončit a začít DAT tabulku používat.
ORIS Press Matcher je k dispozici ve dvou verzích. První
z nich je určena pro přímé řízení tiskových periferií, které mají
postscriptový ovladač a umožní
tedy přímé řízení tímto programem. Press Matcher po barevné
konverzi tisková data ve formátu PS pošle přímo na digitální
tiskovou periferii k tisku. Vyšší
verze ORIS Press Matcher PRO
je určena k nasazení do vysoce
produktivního prostředí, pracuje s PDF daty, která pomocí
sledovaných složek převezme,
konvertuje a do určené složky
Pracovní prostor CMYK Coated
FOGRA39 a zapnutý kontrolní
náhled s nastavením simulačního profilu Coated FOGRA39
a zapnutou simulací barvy papíru. To je nastavení, které byste
měli mít aktivní i tehdy, pokud
chcete porovnávat barevnost
dia Factory, kde jej lze ovládat
v jednotném prostředí a sdílet
některé funkčnosti, např. s ripem pro digitální nátisk Color Tuner nebo s aplikacemi
Certified Proof nebo Certified
Monitor.
ORIS Ink Saver
ORIS Ink Saver je na stejných
základech vystavěná aplikace, jako je Press Matcher, ale
sloužící pro jiné účely. Zde
Monitor Eizo CG243W je výborný monitor, který lze doporučit
každému grafikovi, fotografovi,
stejně jako operátorovi v tiskárně či v centrech digitálního
tisku. Všem výše zmiňovaným
nabídne barevně věrný náhled
na zpracovávaná data. Barevný
rozsah monitoru Eizo CG243W
plně pokrývá barevný rozsah
ofsetového tisku. Dokáže tedy
barevně věrně zobrazit vaše
CMYKová data. Navíc je možné
díky validaci ověřit kdykoliv
věrnost simulace ofsetového
tisku na monitoru stejným postupem, jako se to děje u certifikovaného nátisku.
K testu zapůjčila společnost
Avnet s. r. o., www.eizo.cz
Jan Štor, Grafi e CZ
o rozvinutí metody UCR/GCR,
která vyhledává plochy s neutrálním tónem a zde nasiluje
černou barvu na úkor pestrých barev. Tím se sníží krytí
dotčené oblasti, množství pestrých barev klesá, takže se spoří i materiál (barva), tiskový
arch je sušší, je neutrálnější,
má omezeny vysoké soutisky
barev ve stínech, arch neobtahuje a lépe schne. ORIS Ink
Saver se řídí sledovanými složkami, pracuje s PDF daty a má
Ink Saver má své vlastní workflow pro práci s hot-foldery.
zase uloží. Program nemusí být
přímo napojen na tiskovou periferii a lze jej využít i v klasickém tiskovém či vydavatelském
prostředí ke konverzím mezi
různými tiskovými technologiemi, např. ofset/noviny/laser/
flexo, tisky na materiály křída
lesk/mat a na bezdřevý ofsetový papír.
ORIS Press Matcher je možno integrovat do uživatelského
rozhraní nazvaného ORIS Me-
není cílem zlepšit barevnost
nebo zajistit barevnou shodu
s referencí, ale uspořit tiskovou barvu při stejné barevné
kvalitě ofsetového tisku a navíc zlepšit podmínky při tisku.
Profi ly DAT se konstruují tak,
že pro jeden jediný barevný
prostor, např. Fogra39L nebo
ISOnewspaper26, reseparují
výtažky CMYK tak, aby určitá
část soutisku CMY barev byla
přesunuta do K plátu. Jde tedy
nástroj pro výpočet úspory barev pro danou zakázku.
Závěr
Programy ORIS firmy CGS by se
mohly stát zajímavou výbavou
tiskárny, ať již digitální nebo
ofsetové, či tiskárny s hybridní
produkcí.
Více informací na
www.valido.cz
Jan Smékal, Grafi e CZ
Download

ORIS Press Matcher a Ink Saver Test monitoru Eizo CG243W