3.října – 18.listopadu 2012
Přihlašuji se k účasti na
VIII. mezinárodní bienále kresby Plzeň 2012.
Souhlasím s tím, že pořadatel
VIII.mezinárodního bienále kresby Plzeň 2012
může použít bezplatně reprodukce, diapozitivy
nebo videozáznamy mnou zaslaných kreseb pro katalog
a propagaci výstavy.
Předem souhlasím s tím, že práce budou případně zařazeny
do souboru, který bude vystaven v některých evropských zemích
a budou mi vráceny až po ukončení těchto expozic.
Přihlášku a kresby zašlete na adresu:
Bienále kresby Plzeň, Klatovská 51, 301 00 Plzeň
Přihlášky ke stažení na www.bienale-plzen.cz
Nedílnou součástí přihlášky je doklad o zaplacení
nevratného vstupního poplatku ve výši: 500,- Kč,
který je možno zaplatit na účet:
ČSOB, a.s., číslo účtu: 888 666 111/ 0300
Platby za zahraničí: IBAN CZ 41 0300 0000 0008 8866 6111
SWIFT: CEKOCZPP
variabilní symbol: datum narození účastníka,
nebo složenkou na výše uvedenou adresu.
Přihlášky s dokladem o zaplacení poplatku a kresby
je nutno zaslat do 31. května 2012.
Kontakt pro případné informace:
+420 777 301 800, [email protected]
Jméno:
Příjmení::
Datum, místo narození:
Odborná studia: nejvyšší vzdělání pro uvedení v katalogu
telefon:
(školy uveďte v originálním názvu)
fax:
e-mail:
www:
Adresa (pro uvedení v katalogu)
Adresa (pro doručení kreseb)
Jméno:
Jméno:
Příjmení:
Příjmení:
Ulice:
Ulice:
Město:
Město:
PSČ:
PSČ:
Země:
Země:
Privátní adresa je stejná jako adresa pro doručení kreseb.
Ano
/
Ne
Souhlasím s tím, aby moje adresa byla uvedena v katalogu Bienále. Ano
Datum:
/
Ne
Podpis:
1. název díla (česky a anglicky)
technika
rozměr díla výška (cm) x šířka (cm)
rok vzniku
2. název díla (česky a anglicky)
technika
rozměr díla výška (cm) x šířka (cm)
rok vzniku
3. název díla (česky a anglicky)
technika
rozměr díla výška (cm) x šířka (cm)
rok vzniku
4. název díla (česky a anglicky)
technika
rozměr díla výška (cm) x šířka (cm)
rok vzniku
5. název díla (česky a anglicky)
technika
rozměr díla výška (cm) x šířka (cm)
rok vzniku
V I I I . M E Z I N Á R O D N Í B I E N Á L E K R E S BY P L Z E Ň 2 012
PŘIHLÁŠKA K ÚČASTI
3 October – 18 November 2012
I apply to take part in
The VIII. International Biennial of Drawing
Pilsen 2012.
I agree that the organizer
of the VIII. International Biennial of Drawing Pilsen 2012
reserves the right to use free of charge the replicas
of the works, slides or videotapes submitted by me for
the catalogue and for the promotion of the exhibition.
I agree in advance that my works may be included
in a collection which will be displayed in some European
and other coutries and that these works will be returned
after the exhibitions.
Please send the completed application form
and drawings to the following address:
Biennial of Drawing Pilsen,
Klatovská 51, 301 00 Plzeň, Czech Republic
The application form for download at www.bienale-plzen.cz
Payment: The application includes an irreversible
entry fee of 50,- EUR to be paid into the account:
Bienále kresby Plzeň
Bank ČSOB, a.s., account number:
IBAN CZ 41 0300 0000 0008 8866 6111
SWIFT: CEKOCZPP
Variable symbol: Participant´s date of birth
Application form including the required pay
receipt and drawings must be sent by May 31, 2012.
Further information is provided by mobile phone: +420 777 301 800
or by email: [email protected]
First name:
Surname:
sex: Male/Female
Date, Place of Birth:
phone:
Education (highest degree achieved, for presentation in the catalogue)
fax:
e-mail:
www:
Home Address ( to be published in the catalogue)
Address for Service (delivery of drawings)
First name:
First name:
Surname:
Surname:
Street, house nr.:
Street, house nr.:
City:
City:
Post code:
Post code:
Country:
Country:
My home address is the same as service address: Yes
/
No
I agree to publish my home address in the catalogue of Biennial. Yes
Date:
/
No
Signature:
1. Title (in English)
Technique
Dimension height (cm) x width (cm)
Year of Production
2. Title (in English)
Technique
Dimension height (cm) x width (cm)
Year of Production
3. Title (in English)
Technique
Dimension height (cm) x width (cm)
Year of Production
4. Title (in English)
Technique
Dimension height (cm) x width (cm)
Year of Production
5. Title (in English)
Technique
Dimension height (cm) x width (cm)
Year of Production
V I I I . I N T E R N A T I O N A L B I E N N I A L O F D R A W I N G P I L S E N 2 0 12
APPLIC ATION FORM
Download

Přihláška 2012.pdf - 9. Mezinárodní bienále kresby Plzeň 2014