Generace X
1
Investič
ční profily
KONZERVATIVNÍ
PROFIL
VYVÁŽENÝ
PROFIL
AXA CZK Konto
50%
20%
AXA CEE Dluhopisový fond
35%
20%
FOND
AXA CEE Akciový fond
20%
AXA Realitní fond
DYNAMICKÝ
PROFIL
25%
15%
AXA Selection Global Equity
15%
30%
AXA Selection Emerging
Eq.
5%
15%
20%
15%
AXA Selection Opportunities
2
Place - date
15%
Investič
ční profily
Portfolia byla vytvořřena ve spolupráci s hlavním analytikem
společ
čnosti Partners, Pavlem Kohoutem
Portfólia se skladají z otevřřených podílových fondů
ů Axa
Klient můž
ůže
ůž kdykoliv:
Přřipravujeme od 2011:
3
Změ
ěnit svou investič
ční strategii
Nová strategie se vztahuje na platby uhrazené klientem po akceptaci změny ze strany společnosti
V případě, že klient mění investiční strategii, jejíž vstupní poplatek je vyšší než klientem zaplacený vstupní
poplatek, je klient povinný uhradit rozdíl mezi poplatky
Způsob úhrady rozdílu ve vstupním poplatku si klient zvolí na změnovém tiskopisu
Bezplatně
ě přřesouvat investici mezi jednotlivými fondy AXA
Automatické zkonzervativňování investiční strategie ke konci období (volitelné)
Stopp Loss
Stop Profit
Place - date
Systém fungování produktu
Investiční profil
Cílový fond 1
X%
Upisovací fond
(AXA CZK Konto)
Cílový fond 2
Y%
Z%
Cílový fond 3
W%
Nákup i odkup PL upisovacího
fondu probíhá v ten samý den
4
Place - date
Cílový fond 4
Parametry produktu
Minimální investice1.000,
Kč
č / mě
ěsíc
X
12
=
Cílová částka
Investice:
Doba investování:
Cílová suma:
Flexibilní výše
Slouží primárně k výpočtu
cílové částky
Částka, kterou chce klient
investovat celkem
Možnosť zkrátit nebo
prodloužit
Možnost navýšit CS
Flexibilní frekvence placení
Možnost přerušení placení
Možnost mimořádných
jednorázových investic
5
X
Minimální doba
5 let
Place - date
automaticky
na základě žádosti
Vstupní poplatek
–
Základní vstupní
poplatek
Sleva ze základního
vstupního poplatku
–
Vstupní poplatek:
Systém slev:
Způ
ůsoby úhrady:
Dle investičního profilu:
Výška slevy závisí na:
jednorázově s první platbou
konzervativní: 2,5%
vyvážený:
4,0%
dynamický:
5,0%
výši pravidelné
investice
čas, po který klient
investuje
slevy 10% až 50%
6
Způ
ůsob úhrady
vstupního poplatku
Place - date
=
Výsledná výše poplatku klienta
postupně
Bonus za jednorá
jednorázovou
platbu:
10% ze základní
kladní sazby
Poplatková struktura
Systém slev ze vstupního poplatku:
Postupné splácení poplatku
Není úč
čtován žádný poplatek za správu produktu (managerský poplatek je
jen na úrovni fondů
ů)
Konzervativní
Konzervativní 0,84% 0,99%
7
Vyvá
Vyvážený 1,15% - 1,55%
Bez výstupního poplatku
Place - date
Dynamický 1,33% - 1,93%
Download

Zlatá koruna