ŽÁDOST O ZMĚNU/ZRUŠENÍ TERMÍNOVANÉHO VKLADU
CHANGE/CANCELLATION OF TERM DEPOSIT REQUEST FORM
1. Žadatel/ 1st Applicant
2. Žadatel/ 2nd Applicant
Jméno a příjmení
Jméno a příjmení
Name and Surname
Rodné číslo/Datum narozeni
Birth Number/Date of Birth
Name and Surname
Rodné číslo/Datum narozeni
Birth Number/Date of Birth
Osobní číslo klienta
Osobní číslo klienta
Client’s PBN
Client’s PBN
Číslo účtu Term. vkladu
Měna
TD Account number
Currency
CZK
EUR
GBP
USD
Žádám o následující / I request the following:
Odpovídající, prosím, zaškrtněte / Please, tick where applicable
V termínu splatnosti vkladu, dne:
(dd/mm/rr)
(dd/mm/yy)
On deposit maturity date:
Převést jistinu včetně úroků na můj účet vypořádání:
Transfer principal including interest to my settlement Account:
/
Mimo termín splatnosti vkladu, ke dni:
(dd/mm/rr)
(dd/mm/yy)
Before deposit maturity date:
Zrušit termínovaný vklad a převést jistinu i s připsanými úroky na můj účet:
Cancel term deposit and transfer principal plus interest to my account:
/
Počet dní zbývajících do splatnosti: Number of days remaining to maturity:
Nominální hodnota vkladu:
Nominal value of the deposit:
Sankce za předčasný výběr (Roční sazba 1,5 % z jistiny pro dobu zbývající do splatnosti):
Penalty for early redemption (Annual rate of 1,5 % from principal for the remaining time of maturity):
i =
CZK / EUR/ GBP/ USD
r*d*n
360/365 (GBP)
(i = sankce / penalty, r = sankční úrok / penalty rate, d = počet zbývajících dní / days left, n = nominální částka / principal amount)
Podpis klienta(ů) dle podpisového vzoru / Customer Signature(s) as per Specimen Signature
Datum / Date
1. žadatel - 1st Applicant
2. žadatel - 2nd Applicant
(dd/mm/yy)
POUZE PRO ÚČELY BANKY / BANK USE ONLY
Číslo zaměstnance
Jméno zaměstnance
Employee´s Number
Employee´s Name
Podpis 2. zaměstnance za banku
Podpis 1. zaměstnance za banku
HSBC Bank plc - pobočka Praha, Millenium Plaza, V Celnici 10, 117 21 Praha 1, Czech Republic
Tel: (+420) 221 033 500, Fax: (+420) 221 033 520, SWIFT: MIDLCZPP, IČ: 65997212
www.hsbc.cz
Naše adresa/To write to us use: P. O. BOX 74, 701 74 Ostrava 1, Česká republika
HSBC Bank
Bankplc
plc,– společnost
založenou
a existující
podle práva
Anglie,vedeném
se sídlem
8 Canada Square,
E14 5HQ,
Spojené
království
Velké Británie
a Severního
Irska,
jednající
HSBC
pobočka Praha
je registrována
v obchodním
rejstříku
u Městského
soudu vLondon
Praze, oddíl
A, vložka
20030.
Její zřizovatel,
HSBC Bank
plc, sídlem
8 Canada
v České London
republice
prostřednictvím
pražskéVelké
pobočky
HSBC
Bank plc -Irska,
pobočka
Praha, vsídlící
na adrese
Praha
Millenium
Celnici
10, PSČ:
117
21, Česká
republika,
Square,
E14
5HQ, Spojenésvé
království
Británie
a Severního
je zapsán
Companies
House
for1,England
andPlaza,
WalesV pod
číslem
14259.
HSBC
Bank plc
je regulována
zapsané FSA
v obchodním
vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 20030, IČ: 65997212
britskou
(Financialrejstříku
Services
Authority).
HSBC Bank plc – Prague Branch is registered in the Commercial Register, kept by the Municipal Court in Prague, section A, entry 20030. Its incorporator, HSBC Bank plc, registered office
HSBC Bank plc, with its registered seat at Canada Square 8, London E14 5HQ, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, Reg. No. 14259, registered at Register
8 Canada Square, London E14 5HQ, United Kingdom, is registered at Companies House for England and Wales, entry 14259. Authorised and Regulated by the Financial Services Authority.
of Companies for England and Wales, acting through its branch HSBC Bank plc
1/2
CBPP-2234-0809
CBPG-1005-0108
2nd Employee´s Signature on Behalf of the Bank
1st Employee´s Signature on Behalf of the Bank
Download

ŽÁDOST O ZMĚNU/ZRUŠENÍ TERMÍNOVANÉHO VKLADU