Od
b
or
nát
e
r
mi
nol
ogi
evc
i
z
í
c
hj
a
z
y
c
í
c
hp
r
ož
á
k
ySŠ
CZ
.
1
.
0
7
/
1
.
1
.
3
4
/
0
2
.
0
0
5
3
Pod
půr
nýv
ý
uk
o
v
ýma
t
e
r
i
á
l
:
ANGLI
CKÝJ
AZYK
1. DOPRAVA .......................................................................................................................................... 3
1.1 Slovník odborných pojmů ......................................................................................................... 3
1.2 Definice nejdůležitějších pojmů z dopravy a logistiky ......................................................... 25
1.3 Úvod do dopravy ...................................................................................................................... 37
1.4 Charakteristika jednotlivých druhů dopravy ........................................................................ 41
1.5 Charakteristika a rozdělení silničních vozidel ....................................................................... 53
1.6 Dvoustopé a vícestopé automobily........................................................................................ 55
2. ELEKTRO .......................................................................................................................................... 74
2.1 Transformátory ......................................................................................................................... 74
2.2 Asynchronní stroje ................................................................................................................... 79
2.3 Synchronní stroje...................................................................................................................... 84
2.4 Stejnosměrné stroje ................................................................................................................. 89
2.5 Elektronické součástky............................................................................................................. 93
2.6 Elektronické obvody ................................................................................................................. 97
2.7 Elektrické zdroje světla .......................................................................................................... 101
2.8 Elektrická měření .................................................................................................................... 105
2.9 Elektrické teplo........................................................................................................................ 109
2.10 Sdělovací technika ................................................................................................................ 113
2.11 Obsluha a práce na elektrických zařízeních ..................................................................... 117
2.12 Rozdělení elektrických přístrojů a základní hodnoty elektrických přístrojů ................ 123
2.13 Charakteristické hodnoty elektrických přístrojů .............................................................. 126
2.14 Druhy elektrických přístrojů ............................................................................................... 128
2.15 Stykače ................................................................................................................................... 138
2.16 Přístroje vn, vvn .................................................................................................................... 143
2.17 Rozvodny (elektrické stanice) ............................................................................................. 148
2.18 Princip elektrického rozvodu el. energie od výrobce ke spotřebiteli ............................ 157
3. IT ..................................................................................................................................................... 161
3.1 Propojování počítačových sítí ............................................................................................... 161
1
3.2 Úvod do TCP/IP ....................................................................................................................... 169
3.3 IP Adresování .......................................................................................................................... 180
3.4 Podsítě, proměnná délka masky podsítě ............................................................................ 183
3.5 IP směrování (Routing) ........................................................................................................... 186
3.6 Přepínaní.................................................................................................................................. 191
3.7 Virtuální sítě LAN .................................................................................................................... 194
3.8 Bezpečnost .............................................................................................................................. 198
3.9 Řešení problému v sítích ....................................................................................................... 202
4. LOGISTIKA ..................................................................................................................................... 204
4.1 Bankovní služby - Osobní účet.............................................................................................. 204
4.2 Doručování listovních a balíkových zásilek, dodávací služba ........................................... 218
4.3 Podání listovních a balíkových zásilek u přepážky pošty .................................................. 224
4.4 Zasílání peněžních hotovostí - Poukázková služba ............................................................ 231
4.5 Produkty ČSOB – Poštovní spořitelna – Vkladní Knížky..................................................... 239
5. STROJÍRENSTVÍ ............................................................................................................................ 245
5.1 Slovník odborných pojmů ..................................................................................................... 245
5.2 Spoje a spojovací součásti ..................................................................................................... 274
5.3 Ložiska ...................................................................................................................................... 289
5.4 Hřídelové spojky ..................................................................................................................... 298
5.5 Dopravníky .............................................................................................................................. 307
5.6 Parní generátory ..................................................................................................................... 317
5.7 Vodní elektrárny ..................................................................................................................... 326
5.8 Jaderné elektrárny .................................................................................................................. 336
5.9 Obnovitelné zdroje energie................................................................................................... 347
5.10 Soustružení ........................................................................................................................... 357
5.11 Obráběcí stroje ..................................................................................................................... 367
GRAMATIKA ...................................................................................................................................... 383
2
1. DOPRAVA
1.1 Slovník odborných pojmů
1.1 Vocabulary
A
Anglicky
Česky
ABS/ anti-block systém
systémy ABS
acceleration
zrychlení
Accumulator (battery)
akumulátor (baterie)
adiabatic change
změna adiabatická
air brake
brzda pneumatická
air cell
komůrka vírová
air conditioning
klimatizace
air conduit
vzduchovod
air cooling
chlazení vzduchem
air spring
pružina pneumatická
air transportation
letecká doprava
aircraft
letadlo
aircraft carrier
letadlová loď
aircraft carrier
mateřská loď
aircraft devices
letecké přístroje
aircraft engines
letecké motory
airport
letiště
airship
vzducholoď
angular gear
ozubené kolo se šikmými zuby
anchor
kotva
antifriction bearing
ložisko valivé
3
Anglicky
Česky
arch bridge
most obloukový
armature
armatura
atmospheric pressure
tlak atmosférický
automatic gearbox
převodovka automatická (samočinná)
automobile/car
automobil
automotive steering
řízení vozidla
autotruck
vozík motorový
avalanche gallery
lavinová galerie
axial-flow engines
proudové motory
axle ratio driving pinion
hnací pastorek stálého převodu
B
Anglicky
Česky
ball joint
kloub kuličkový
bar code
kód čárový
barge
člun
bearing
ložisko
belt
řemen
belt conveyor
dopravník pásový
bias-ply tire
pneumatika diagonální
big bag
vak velkoobjemový
big wheel
kolesa
blade compressor (turbo blower)
kompresor lopatkový (turbokompresor)
block
kladnice
blower
dmychadlo
board
paluba
body
karosérie
boiler (generator)
kotel (generátor)
4
Anglicky
Česky
boiler room
kotelna
bonnet
kapota
boost
pohon připojitelný
brake
brzda
brake block
čelist brzdová
brake booster
posilovač brzdový
brake disk
kotouč brzdový
brake drum
buben brzdový
brake fluid
kapalina brzdová
brake lining
obložení brzdové
brake master cylinder
válec hlavní brzdový
brake pad
destička brzdová
brashness
křehkost
bridge
most
bridge crane
jeřáb mostový
bridge deck
mostovka
bridge pier (pylon)
pilíř mostový (pylon)
bridge span
rozpon mostu
buffer
nárazník
bulk material
substrát sypký
bus
autobus
C
Anglicky
Česky
Cab
kajuta
cable railway
lanovka (lanová dráha)
camper van
karavan
camshaft
hřídel vačkový
5
Anglicky
Česky
canal
průplav (kanál)
captain's bridge
kapitánský můstek
car
automobil osobní
car lock
zámek (automobilu)
car rump/hull
trup
carbon monoxide
oxid uhelnatý
carburettor
karburátor
cargo lift
výtah nákladní
cargo ship
nákladní loď
carried out work
práce vykonaná
carrier
dopravce
Case
obal
catalytic converter
katalyzátor
chain
řetěz
choke/starting carburetor
sytič
circulation
oběh
circulation pressure lubrication
mazání oběhové tlakové
city transportation system
městská hromadná doprava
clearance volume
prostor kompresní
clutch friction
spojka třecí
clutch shaft
spojka hřídelová
coal
uhlí
coefficient of gear
součinitel převodovky
cog belt
řemen ozubený
combined transport terminals
terminál kombinované dopravy
combustion engine
motor pístový spalovací
combustion engine supercharging
přeplňování pístových spalovacích motorů
compression
komprese
6
Anglicky
Česky
compression ignition engine
motor vznětový
compressor
kompresor
concrete
beton
concrete bridge
most betonový
concrete mixtures
betonové směsi
conical differential
diferenciál kuželový
connecting railway carriage
přípojná železniční vozidla
connecting rod
ojnice
connecting vehicles
přípojná silniční vozidla
connection/joint
spoj
con-rod lug
oko ojniční
consumed work
práce spotřebovaná
consumer case
obal spotřebitelský
container
kontejner
contour
obrys
control axle
náprava řídicí (rejdová)
conveyor
dopravník
cooler, cooling
chladič
crab
kočka jeřábová
crane
jeřáb
Crane hook
hák jeřábový
crane truck
jeřáb automobilový
crank crosshead mechanism
mechanismus klikový s křižákem
crank mechanism
mechanismus klikový
crankshaft
hřídel klikový
crankshaft housing
skříň kliková
crate
přepravka
crew
osádka
7
Anglicky
Česky
crew
posádka
cross joint
kloub křížový
cruiser
křižník
curb
obrubník
curb weight
hmotnost pohotovostní
curved tooth gear
ozubené kolo se zakřivenými zuby
cycle/loop
cyklus
cylinder head
hlava válců
D
Anglicky
Česky
dam
přehrada
damper/silencer
tlumič
dead axle
náprava tuhá
density
hustota
device
přístroj
differential
diferenciál
differential cage
klec diferenciálu
differential lock
závěr diferenciálu
differential piston
píst diferenciální
dimension
rozměr
direct injection
vstřik přímý
directional bend (turn)
oblouk směrový (zatáčka)
disk brake
brzda kotoučová
disk piston
píst kotoučový
disk wheel
kolo diskové
dispatcher
dispečer
distribution
distribuce
8
Anglicky
Česky
distribution case
obal distribuční
dog clutch
spojka zubová
drive 4WD
pohon 4WD (4 x 4)
drive axle
náprava hnací
drive of thecal shaft
pohon vačkového hřídele
driving road kit
jízdní silniční souprava
drop bridge
most sklápěcí
E
Anglicky
Česky
efficiency of the internal combustion engine
účinnost spalovacího motoru
Electric motor
elektromotor
emergency/hand brake
brzda parkovací (ruční)
engine controller
regulátor motoru
engine power
výkon motoru
engine room
strojovna
engine speed
otáčky motoru
escalator
eskalátor
exhaust gases
plyny výfukové (spaliny)
F
Anglicky
Česky
fin/rib
žebro
final drive case with differential
rozvodovka s diferenciálem
fixed pulley
kladka pevná
flag (maritime flag , house-flag, waft)
vlajka
flammability
hořlavost
flat belt
řemen plochý
9
Anglicky
Česky
flat spring
pružina listová
float
plovák
flow (volume
průtok (objemový
fluid
kapalina
fluid coupling (liquid)
spojka hydrodynamická (kapalinová)
forklift truck
vozík vysokozdvižný
form/shape/design
tvar
four-stroke engine
motor čtyřdobý
friction
tření
front axle
náprava přední
front differential
diferenciál čelní
front door
dveře přední
fuel consumption
spotřeba paliva
fuel filter
čistič paliva (filtr)
fuel pump
čerpadlo dopravní
fuel system
systém palivový
G
Anglicky
Česky
gas
plyn
gas pipeline
plynovod
gasket/packing
TEU
gear
kolo ozubené
gear
převod
gear number (ratio)
převodové číslo (poměr)
gear range
rozpětí převodovky (převodový rozsah)
gearbox
převodovka
gearbox with synchronization
převodovka se synchronizací
10
Anglicky
Česky
gearbox without synchronization
převodovka bez synchronizace
goods/cargo
zboží
grade crossing
křižovatka úrovňová
gravel/road metal
štěrk
gross weight
hmotnost celková
gudgeon pin
čep pístní
H
Anglicky
Česky
hall
hala
handcart
vozík ruční
harbour
přístav
heating
topení (vytápění)
heating plant
teplárna
heating plant
výtopna
height
výška
height clearance
výška světlá
helicopter
vrtulník
high-speed rail
vysokorychlostní železnice
hoist/jack
zvedák
hoisting drum
buben jeřábový
hot-air balloon
horkovzdušný balón
Hub
náboj kola
humidity
vlhkost
hydraulic accumulator
akumulátor hydraulický
hydraulic brake
brzda hydraulická
hydraulic motor
hydraulický motor
hydraulic switchboard
rozvaděč hydraulický
11
Anglicky
Česky
hydrocarbon
uhlovodík
hydrodynamic converter
měnič hydrodynamický
I
Anglicky
Česky
idler pulley
kladka volná
ignition
zapalování
indirect injection
vstřik nepřímý
Information
informace
injection nozzle
tryska vstřikovací
injection pump
čerpadlo vstřikovací
interchange
křižovatka mimoúrovňová
intermediate material
polotovar
intermodality
intermodalita
intersection
křižovatka
isobaric change
změna izobarická
isochoric change
změna izochorická
isothermal change
změna izotermická
J
Anglicky
Česky
jointed shaft
hřídel kloubový
jointed shaft
kloubový spojovací hřídel
junction
dopravní uzel
12
K
Anglicky
Česky
kerosene distillate
petrolej
L
Anglicky
Česky
ladder frame
rám žebřinový
lake
jezero
lambda control
regulace lambda
land road
pozemní komunikace
land road capacity
kapacita pozemní komunikace
lane
jízdní pruh
length
délka
level/pool
stav
lever/arm
vahadlo
lift
výtah
line
linka
liquefied petroleum gas
plyn zkapalněný ropný (LPG)
liquid cooling
chlazení
load weight
hmotnost užitečného nákladu
loader
nakladač
local road
místní komunikace
lock chamber
plavební komora
locomotive
lokomotiva
logistic chain
řetězec logistický
logistic unit
logistická jednotka
logistics
logistika
low-lift truck
vozík nízkozdvižný
lubrication
mazání
13
M
Anglicky
Česky
Manipulation
manipulace
manual gearbox
převodovka manuální
mass)
hmotnostní)
mast
stěžeň
material
materiál
material
surovina
McPherson axle
náprava McPherson
mechanical brake
brzda mechanická
mixing proportion
poměr směšovací
mixture lubrication
mazání směsí
moment of force
moment krouticí (točivý)
monorail
visutá dráha
moped
moped
motor drilling
vrtání motoru
Motor characteristic
charakteristika motoru
motor vehicle
motorový vůz
motor vehicle
vůz motorový
motorcycle
motocykl
Motorway
dálnice
motorway bridge
most dálniční
motorway network
dálniční síť
multi - plate clutch
spojka lamelová
multimodal (combined) transport
multimodální (kombinovaná) doprava
multimodality
multimodalita
multipoint injection
vstřik vícebodový
14
N
Anglicky
Česky
natural gas
plyn zemní
nitrogen monoxides
oxidy dusíku
nozzle
tryska
number of teeth (of a gear)
počet zubů (ozubeného kola)
O
Anglicky
Česky
ocean
oceán
oil
nafta
oil
ropa
oil consumption
spotřeba oleje
oil pipeline
ropovod
overhead crane
jeřáb portálový
overpass
nadjezd
P
Anglicky
Česky
Paddle
pádlo
paddle
veslo
pallet
paleta
pallet truck
vozík paletizační
Panhard rod
tyč Panhardská
passenger car
osobní vůz
passenger lift
výtah osobní
passenger ship
osobní loď
pavement
dlažba
15
Anglicky
Česky
pavement
chodník
Petrol
benzín
pick-up/collection
svoz
pipeline
potrubí
pipeline transport
potrubní doprava
piston
píst
piston ring
kroužek pístní
pivot bridge
most otočný
planet pinion
planetové kolo
planetary gear
převod planetový
plate conveyor
dopravník článkový
platform
nástupiště
platform crane
jeřáb železniční
plunger piston
píst plunžrový
pneumatic engine
pneumatický motor
polytropic change
změna polytropická
pond
rybník
power
síla
power engineering
energetika
power-assisted steering
řízení s posilovačem
pressure
tlak
pressure cell
komůrka tlaková
Price
cena
price list
ceník
product
výrobek
product pipeline
produktovod
public bus transport
veřejná autobusová doprava
pulley
řemenice
16
Anglicky
Česky
pump
čerpadlo
pushing axle
náprava sunutá
Q
Anglicky
Česky
quayside crane
jeřáb přístavní
R
Anglicky
Česky
rack
regál
radial wheel
kolo hvězdicové
radial-ply tire
pneumatika radiální
rail
kolejnice
rail bed (gravel)
kolejové lože (štěrk)
rail transport
železniční doprava
railway arches
most železniční
railway station
železniční stanice
ramp
rampa
rear axle
náprava zadní
rear door
dveře zadní
reciprocating compressor
kompresor pístový
refuse tipper
automobil nákladní sklápěčkový
retarding brake
brzda zpomalovací (odlehčovací)
ring gear final drive
talířové kolo stálého převodu
River
řeka
road
silnice
road bridge
most silniční
road surface
kryt vozovky
17
Anglicky
Česky
road tractor
silniční tahač
road transport
silniční doprava
road vehicle
silniční vozidlo
roadway
vozovka
roller conveyor
dopravník válečkový
roller chain
řetěz válečkový
roof
střecha
Rope
lano
rotary plough
sněhová fréza
rubber spring
pružina pryžová
rudder
kormidlo
S
Anglicky
Česky
sailing boat
plachetnice
Satellites
satelity
saw diagram (gearbox)
diagram pilový (převodovky)
scooter
skútr
scraper ring
kroužek pístní stírací
screw propeller
lodní šroub
sea
moře
seat
sedadlo
self-locking differential
diferenciál šnekový samosvorný
semitrailer truck
tahač návěsů
sender
zasílatel
sequential injection
vstřik sekvenční
service brake
brzda provozní
shaft
hřídel
18
Anglicky
Česky
shelf
police
shifter
překladač
ship
loď
shipping container
lichter (člunový kontejner)
ship's hoist
lodní zdvihadlo
shoe brake
brzda bubnová
shortened crank mechanism
mechanismus klikový zkrácený
short-long arm suspension
náprava lichoběžníková
shoulder
krajnice
single-point injection
vstřik jednobodový
sleepers
pražce
slide bearing
ložisko kluzné
sliding gear
kolo pojezdové
slip
skluz
snow plough
sněhový pluh
solenoid valve
ventil elektromagnetický
spark-ignition engine
motor zážehový
special automobile
automobil speciální
spinal frame
rám páteřový
spiral conveyor
dopravník šnekový
spiral wound spring
pružina šroubovitá vinutá
splashboard
blatník
spreader
závěsný rám (spreader)
spring
pružina
spring progressiveness
progresivita pružiny
spring rate
tuhost (tvrdost) pružiny
springs
odpružení (pérování) vozidla
sprocket wheel
kolo řetězové
19
Anglicky
Česky
stabilizer
stabilizátor
stack
komín
stacking (containers)
stohování (kontejnerů)
stairs
schody
steam piping
parovod
steam ship
parník
steel bridge
most ocelový
steering gear
převodka řízení
Steering geometry
geometrie řízení
steering wheel
volant
steering wheel shaft
hřídel volantu
stoichiometric mixing proportion
poměr směšovací stechiometrický
stone bridge
most kamenný
stop
zastávka
stopping distance
brzdná dráha
storage
skladování
storage area
skladové plochy
store truck
vozík skladový
straight tooth gear
ozubené kolo s přímými zuby
stroke
zdvih motoru
stroke capacity
objem zdvihový
submarine
ponorka
substructure
železniční spodek
suburban zone
zájmové území
superstructure
železniční svršek
supplies
zásoby
suspension bridge
most visutý
swap body
výměnná nástavba
20
Anglicky
Česky
swinging axle
náprava výkyvná
switch
spínač
switch
výhybka
synchronization
synchronizace
synchronizing clutch
spojka synchronizační
system of roads
síť pozemních komunikací
T
Anglicky
Česky
tachograph
tachograf
tanker
tanker (tanková loď)
taxi
taxi
temperature
teplota
tertiary road
účelová komunikace
TEU
tlak
thermodynamics
termodynamika
thermomechanics
termostat
thermostat
těsnění
three-way catalytic converter
katalyzátor třícestný
threshold
práh
tight ring
kroužek pístní těsnicí
Time
čas
timetable
jízdní řád
tire
pneumatika
torsion spring (torsion bar)
pružina zkrutná (torzní tyč)
tour/course
turnus
track
rozchod
Tractor
traktor
21
Anglicky
Česky
tractor
traktor
traffic
provoz
traffic zone
dopravní oblast
trailer
návěs
trailer
přívěs
trailer-towing vehicle
tahač přívěsů
train diagram
grafikon vlakové dopravy
tram
tramvaj
transport
doprava
transport case
obal přepravní
transport trolley
vozík dopravní
transport/collection
odvoz
transshipment point
překladiště
transverse torsion stabilizer
stabilizátor příčný zkrutný
trench
příkop
trolley bus
trolejbus
truck conveyor
dopravník vozíkový
truck/lorry
automobil nákladní
truck/lorry
nákladní vůz
tube piston
píst trubový
tubeless tire
pneumatika bezdušová
tunnel
tunel
turbine (water, steam, combustion)
turbína (vodní parní spalovací)
turbo effect
turboefekt
turbocharger
turbodmychadlo
two-stroke engine
motor dvoudobý
Two-wheeled vehicle
dvojstopé vozidlo
22
U
Anglicky
Česky
underbody
podvozek
underground
metro
underpass
podjezd
underslung conveyor
dopravník podvěsný
unit body
karosérie samonosná
V
Anglicky
Česky
V belt
řemen klínový
valve
kohout
valve (intake, exhaust, discharge)
ventil (sací. výfukový. výtlačný)
valve gear
rozvody ventilové
valve spring
pružina ventilová
van
automobil dodávkový
vehicle
vozidlo
vehicle lighting
osvětlení dopravního prostředku
velocity
rychlost
ventilation
větrání (ventilace)
vessel
plavidlo
viscosity
viskozita
viscous clutch
spojka viskózní
volume
objem
W
Anglicky
Česky
warehouse
sklad
waste
odpad
23
Anglicky
Česky
water
voda
water supply
vodovod
water transport/shipping
vodní doprava
water vapour
pára (vodní)
waterway
vodní cesta
Watt straight line mechanism
přímovod Wattův
wheel
kolo
wheel brake cylinder
váleček kolový brzdový
wheel disk
disk kola
Wheel rim
ráfek kola
wheel well
podběh
wheelbase
rozvor
wheel-seat
uložení kola
whiff/rowboat
veslice
width
šířka
windows
okna
windscreen
sklo čelní
windscreen wiper
stěrač
wings (airfoils)
křídla (nosné plochy)
wire wheel
kolo drátové
wooden bridge
most dřevěný
Z
Anglicky
Česky
zone
oblast
24
1.2 Definice nejdůležitějších pojmů z dopravy a
logistiky
1.2 Definitions of key terms of transport and logistics
Bus - a vehicle with a closed body designed to transport passengers and their luggage. The
vehicle has a capacity as high as 9 passengers, including a driver. The vehicle can also draw a
trailer.
Autobus – automobil s uzavřenou karosérií určený k přepravě osob a jejich cestovních
zavazadel. Má více než 9 míst pro sedící cestující včetně místa řidiče a může také táhnout
přívěs.
Automobile - two or multi-track road motor vehicle with at least four wheels and usually
with a piston internal combustion engine designed for transporting people or goods in
closed or open space.
Automobil – dvou- a vícestopé silniční motorové vozidlo s nejméně čtyřmi koly, s tepelným,
zpravidla pístovým spalovacím motorem a je určeno pro přepravu osob nebo nákladů ve
vlastním užitkovém prostoru, který bývá uzavřený nebo otevřený.
Pump - is a driven device designed to move fluids or mixture of fluid and solids from a lower
place to a higher place or to increase fluid pressure.
Čerpadlo – je hnaný pracovní stroj, který dopravuje kapaliny nebo směsi kapalin s pevnými
látkami z místa níže položeného do místa výše položeného nebo zvyšují tlak kapaliny.
Motorway - a road designed for high-speed traffic to connect the most important centres of
a state. The motorway is a dual and it has limited accesses and approaches. A motorway is
only designed for road motor vehicles with a speed defined by the traffic regulations. The
intersections are essentially flyover.
Dálnice – pozemní komunikace pro spojení mezi nejdůležitějšími centry velkého státního
významu, směrově rozdělená, má omezená připojení i přístupy, slouží pouze pro provoz
25
silničních motorových vozidel s konstrukční rychlostí stanovenou pravidly daného provozu a
její křížení s ostatními komunikacemi je zásadně mimoúrovňové.
Van - is a vehicle designed for the transporting goods up 1.5 tons (maximum payload). A
van may also draw a trailer.
Dodávkový automobil – je určen zejména pro dopravu zboží do maximální užitečné
hmotnosti 1,5 t. Může též táhnout přívěs.
Traffic - is organized and targeted human activity that is used to move people and goods
from point of departure (origin) to the point of destination (consumption). It deals with the
movement of a vehicle on a traffic road. Transport is also a sector of the economy of a state.
Doprava – je organizovaná a cíleně prováděná lidská činnost, která slouží k přemisťování
osob a nákladů z výchozího místa do místa koncového, kterým je cíl cesty. Zabývá se
pohybem dopravního prostředku po dopravní cestě. Doprava je také odvětvím národního
hospodářství státu.
Carrier (Common carrier) - an individual or a corporate body that transports goods and
people.
Dopravce – fyzická nebo právnická osoba, která provozuje dopravu.
Train station - place that is used for controlling railway traffic. These stations can be
designed with or without branch lines. A railway station is the most common station with
branch lines.
Dopravna – místo, které slouží k řízení železniční dopravy. Dopravny bývají s kolejovým
větvením i bez něho. Nejčastější dopravnou s kolejovým větvením je železniční stanice.
Transport zone (area) - an area with a peculiar characteristics of transport.
Dopravní oblast – územní celek s určitou charakteristikou dopravy.
Conveyor - a material handling equipment for efficient transport of bulk materials and
goods in shorter and longer transport distances. Loading and unloading is usually without
stopping the conveyor - this is non - stop transport.
26
Dopravník – manipulační zařízení pro hospodárnou dopravu sypkých substrátů a zboží
hromadného charakteru na kratší i delší dopravní vzdálenosti. Nakládka i vykládka bývá
zpravidla bez zastavení dopravníku – jedná se o nepřetržitou dopravu.
Train traffic diagram - a basic plan for managing all operational work in a railway sector.
Each sheet of the train traffic diagram graphically displays run of trains.
Grafikon vlakové dopravy – základní plán pro řízení veškeré provozní práce v železniční
dopravě. Na jednotlivých listech grafikonu vlakové dopravy jsou graficky znázorněny jízdy
jednotlivých vlaků.
Crane - a lifting machine designed to move loads vertically and horizontally within a defined
area. Vertical movement means lifting and lowering loads, horizontal movement means
traversing, rotation and tilting of the crane or its parts.
Jeřáb – je zdvihací stroj k přemisťování břemen ve svislém a vodorovném směru na
vymezeném prostoru. Svislým pohybem rozumíme zdvihání a spouštění břemene,
vodorovným pohybem je pojezd, otáčení a sklápění jeřábu nebo jeho části.
Road vehicle combination - always consists of a motor vehicle (tractor) that is connected to
one or more trailers.
Jízdní silniční souprava – se vždy skládá ze silničního motorového vozidla (tahače), které je
spojeno s jedním nebo více přípojnými vozidly.
Compressor - is a heat driving machine used for compressing and transporting gases and
vapors.
Kompresor – je hnaný tepelný pracovní stroj ke stlačování a dopravě plynů a par.
Container - a basic logistics (transport-handling) unit, for which is typical the following:
an internal volume of 1 m3 (35.3 cubic feet) or more,
transportation of goods using one or more types of transport without reloading the
goods
the structure is adapted for quick and easy handling when reloading goods in term of
types of transport and for fastening the goods to a means of transport,
27
the structure allows easy and fast filling and emptying
has a sufficient strength for repeated use,
has standard size.
Kontejner – je základní logistická (přepravně-manipulační) jednotka, pro kterou platí:
vnitřní objem alespoň 1 m3 (35,3 ft3) či větší,
možnost přepravy zboží jedním nebo více druhy dopravy bez nutnosti překládky zboží
(svého obsahu),
konstrukce je upravena pro snadnou a rychlou manipulaci při překládce mezi
jednotlivými druhy dopravy a k upevnění na dopravním prostředku,
konstrukce umožňuje snadné a rychlé plnění a vyprazdňování,
má dostatečnou pevnost pro opakované používání,
má normalizované rozměry.
Crossroad - a place on the road that is intersected in ground plan by two or more routes. At
least two of the intersections are interconnected.
Křižovatka – je místo na pozemních komunikacích, v němž se pozemní komunikace v
půdorysném průmětu protínají nebo stýkají a alespoň dvě z nich jsou vzájemně propojeny.
Aircraft/Plane - means of transport designed to transport people or cargo and that is also
able to move on and off the air (space rockets and space shuttles) by its power or by the
interaction of lifts. The means must be partially controllable.
Letadlo – je dopravní prostředek, který je schopen dopravovat osoby nebo náklad, pohybuje
se nebo udržuje v ovzduší i mimo něj (kosmické rakety a raketoplány) vlastním působením
nebo spolupůsobením (vleky) a je alespoň částečně řiditelné.
Airport - is defined as an area on land or water (buildings, facilities and equipment), which is
designed for arrivals, departures and aircrafts.
Letiště – je vymezený plošný areál na zemi nebo na vodě (budovy, zařízení a vybavení), který
je určen pro přílety, odlety a ošetřování letadel.
Line - a set of lines along the route (e.g. the set of all express trains between the railway
stations X and Y, regular public transport lines, etc.).
28
Linka – množina spojů po dané trase (např. množina všech rychlíků mezi železničními
stanicemi X a Y, pravidelné linky městské hromadné dopravy apod.).
Ship – a controllable hollow vessel that is used to move people and cargo or for other
purposes.
Loď – řiditelné duté plavidlo, které slouží k přemisťování osob a nákladů nebo k jiným
účelům.
Logistics chain - deals with identifying the location of all the places between which material
or immaterial flows will move as well as optimalization of transport or non- transport
processes. Logistics starts with raw material and coal mining continues on various levels of
production processes as well as on exchange of the products to the place of final
consumption.
Logistický řetězec – předmětem zkoumání logistických řetězců je zjištění polohy všech míst,
mezi kterými budou probíhat hmotné i nehmotné toky a optimalizace dopravních i
nedopravních procesů. Logistické řetězce začínají těžbou surovin, pokračují v jednotlivých
fázích výrobních procesů, dále směnou výrobku do místa konečné spotřeby.
Logistics - is a set of activities that includes obtaining primary sources and all related
procedures relating to delivery to the consumer except form production processes. Logistics
includes packaging, storage, handling, transportation and all information and control
processes associated with it.
Logistika – je souhrn činností, které zahrnují získávání materiálů ze základních (primárních)
zdrojů a všechny související mezipostupy před dodávkou spotřebiteli, s výjimkou vlastních
výrobních procesů. Logistika v tomto pojetí zahrnuje balení, skladování, manipulaci, dopravu
a všechny řídicí a informační procesy s tím spojené.
Locomotive - is a driving railway vehicle that is designed to push or pull trains. The vehicle is
not used for transporting people, luggage and cargo.
Lokomotiva – je hnací železniční vozidlo, které je určeno k tažení nebo tlačení vlaků a
nemůže přepravovat osoby, zavazadla a náklad ve vlastním prostoru.
29
Material - mined out raw materials, semi-finished products (unfinished products), finished
products, packaging and waste.
Materiál – jedná se o vytěžené suroviny, polotovary (nedokončené výrobky), hotové výrobky,
obaly a odpady.
Handling - unlike the traffic this means change of position of material in one particular
location or short distance transport (e.g. in the container terminal, warehouse, factory
building industrial enterprise). This is the loading, unloading, packing and storage material.
Manipulace – na rozdíl od dopravy manipulací rozumíme změnu polohy materiálu v jednom
konkrétním místě nebo dopravu na krátkou vzdálenost (např. v kontejnerovém terminálu,
skladu, výrobní hale průmyslového podniku). Jedná se o nakládku, vykládku, překládku,
balení a skladování materiálu.
Underground - a basic means of public transport in large cities and metropolitan cities that
usually includes underground or over-ground rail transport that have own transport units.
These modes of transport are connected to other means of transport by flyovers.
Metro – tvoří základ městské hromadné dopravy ve velkých městech a velkoměstech. Jedná
se o podzemní nebo nadzemní kolejovou rychlodráhu s vlastním dopravním tělesem, a tím
se s ostatními druhy dopravy křižuje mimoúrovňově.
Local roads - publicly accessible roads designed for local traffic in a municipality.
Místní komunikace – je veřejně přístupná pozemní komunikace pro místní dopravu v obci.
Rail motor coach – a railway vehicle designed to push or pull trailer vehicles used for
transporting people and luggage.
Motorový vůz – je hnací železniční vozidlo, které kromě tažení nebo tlačení přípojných vozů
může přepravovat osoby a zavazadla ve vlastním prostoru.
Truck/Lorry - is designed for transporting goods with a maximum payload of over 1.5 tones
that may also pull a trailer.
Nákladní automobil – je určen pro dopravu nákladů s maximální užitečnou hmotností nad
1,5 t. Může také táhnout přívěs.
30
Axle - an important part of chassis which consists of these functional parts: wheel
suspension, wheel seat, spring loading, brake mechanism, a steering mechanism (steered
wheels) and drive- train mechanism (driving wheels).
Náprava – jedná se o významný celek podvozku, který je tvořen více funkčními částmi:
zavěšením kola, uložením kola, odpružením, brzdovým ústrojím, řídícím ústrojím (u řízených
– rejdových) kol a hnacím ústrojím (u hnacích kol).
Car - is designed to carry a maximum of 9 passengers including a driver, luggage and smaller
items of cargo. The vehicle can also drive a trailer.
Osobní automobil – je určen pro přepravu maximálně 9 sedících osob včetně řidiče,
zavazadel a menších nákladů. Může též táhnout přívěs.
Pallet - a logistics (transport-handling) unit used for fork handling that can be designed with
or without fixed, removable or folding walls or pillars. Removable (1200 x 800 mm) and
industrial pallets ISO (1200 x 1000 mm) are the most common used pallets. Pallets are used
in all parts of the logistics chain.
Paleta – je logistická (přepravně-manipulační) jednotka pro vidlicovou manipulaci, která
může být zkonstruována s pevnými, odnímatelnými nebo sklopnými stěnami či sloupky nebo
bez nich. Nejčastější jsou výměnná paleta EUR (1200 x 800 mm) a průmyslová paleta ISO
(1200 x 1000 mm). Palety se používají ve všech částech logistických řetězců.
Piston internal combustion engine - a heat engine in which the part of the thermal energy
produced by burning fuel-air mixture turns into pressure energy. The energy turns into
mechanical work through crank mechanism.
Pístový spalovací motor – je tepelný motor, kde se část tepelné energie vzniklé spálením
směsi paliva se vzduchem mění na tlakovou energii a ta prostřednictvím klikového
mechanismu na mechanickou práci.
Vessel - a floating mode of transport designed for service on the water that includes ships,
floating equipment and rafts.
Plavidlo – je plovoucí těleso určené pro službu na vodě. Patří sem lodě, technická plavidla,
plovoucí zařízení a vory.
31
Tire - a casing consisting of tire - tube, tire flap and valve that is put on the rim and normally
filled with compressed air.
Pneumatika – je plášť případně s duší, ochrannou vložkou a ventilem, který je navlečen na
ráfek a naplněn zpravidla stlačeným vzduchem.
Pipe - line - an enclosed space (mostly of circular cross-section) designed for transporting
liquids, gases, vapors, solids and mixtures.
Potrubí – je uzavřený prostor nejčastěji kruhového průřezu pro dopravu kapalin, plynů, par,
sypkých látek a jejich směsí.
Road - is intended for automobile traffic (also pedestrians, animals and other carriages) with
a paved road. The roads include motorway, local roads and tertiary roads.
Pozemní komunikace – je určena zejména pro provoz silničních vozidel (též chodců, zvířat a
potahů) a je charakterizována zpevněnou vozovkou. Dělí se na dálnice, silnice, místní
komunikace a účelové komunikace.
Canal - an artificial waterway that overcomes certain elevation (e.g. watershed divide) using
lock chambers and (or) ship lifts. There are upward and downward branches connecting two
navigable river basins, the other ones connect canals or seas.
Průplav (kanál) – je uměle vytvořená vodní cesta překonávající určité převýšení (např.
rozvodnici) pomocí plavebních komor a (nebo) lodních zdvihadel. Zpravidla mívají
vzestupnou a sestupnou větev, spojují splavné řeky dvou povodí, jiné průplavy či moře.
Towed road vehicle - a road vehicle without drive used for transporting people, cargo, and
for special activities. They are driven by road motor vehicles or tractors. This also includes
trailers and semitrailers.
Přípojná silniční vozidla – jsou silniční vozidla bez vlastního pohonu určená pro
přemisťování osob, nákladů a pro speciální činnosti. Jsou tažena silničními motorovými
vozidly nebo tahači. Patří sem přívěsy a návěsy.
32
Port - a start and end point of the waterway that is used for loading, unloading and
reloading goods, for embarking and disembarking passengers, ship supplies, repairing and
many other activities. Ports are equipped with a variety of industrial machineries and
mechanisms.
Přístav – tvoří počáteční a koncový bod vodní dopravy. Slouží k nakládce, vykládce a
překládce zboží, k nástupu a výstupu cestujících, zásobování lodí, opravám a mnoha dalším
činnostem. Bývá vybaven řadou manipulačních strojů a zařízení.
Vehicle frame – a carrying vehicle assembly that includes the body, payload (cargo, people),
engine gearbox assembly (engine, clutch, gearbox, etc.) and that transmits the weight on the
axle. Furthermore that transmits driving, braking, sliding and lateral forces between the
axles and chassis.
Rám vozidla - Je základní nosná část vozidla, která nese karosérii, užitečné zatížení (náklad,
osoby), hnací skupinu (motor, spojku, převodovku atd.) a přenáší jejich tíhu na nápravy. Dále
přenáší hnací, brzdné, suvné a boční síly mezi nápravami a karosérií.
Road - a publicly accessible road designed to connect human settlements and their area of
interest. The roads include intersections and flyovers with limited and unlimited accesses.
The roads are classified according to their classes (there are other aspects of the
classification of roads).
Silnice – je veřejně přístupná pozemní komunikace pro spojení mezi lidskými sídly a jejich
zájmovými územími. Silnice mají úrovňové i mimoúrovňové křižovatky, jsou s omezeným i
neomezeným přístupem. Silnice se dělí na jednotlivé třídy (existují i jiná hlediska rozdělení
silnic).
Road tractor - a multi-track road vehicle to draw trailers (especially trailers and semitrailers).
Silniční tahač – je zpravidla vícestopé silniční motorové vozidlo k tažení přípojných vozidel
(zejména přívěsů a návěsů).
Road vehicle - a motor vehicle or trailer used for transporting people and goods. It moves
along paved roads, unpaved roads, fields, not dependent on rails.
33
Silniční vozidlo – je motorové nebo přípojné vozidlo, které je určeno pro přemisťování osob
a nákladů ve vlastním prostoru. Pohybuje se po zpevněných pozemních komunikacích,
nezpevněných cestách, v terénu a není vázáno na kolejnice.
System of roads - a territorially bounded system of roads that includes motorways, roads,
and local roads. This classification is based on some determining features.
Síť pozemních komunikací – územně ohraničený soubor pozemních komunikací; podle
společně určujících znaků rozeznáváme dálniční síť, silniční síť a síť místních komunikací.
Special car - is designed for special transporting goods, facilities and people or transport in
exceptional circumstances.
Speciální automobil – je určen pro speciální přepravu zboží, zařízení a osob nebo pro
dopravu za výjimečných podmínek.
Transport connection - a connection regularly repeated at a certain time (e.g. regular
connection in public transport, InterCity Express train porta Bohemica, etc.).
Spoj – je dopravní spojní, které se pravidelně opakuje v určeném čase (např. pravidelný spoj
městské hromadné dopravy, expresní vlak InterCity porta Bohemica apod.).
Combined transport terminal - a tranship centre of containers, swap bodies and semitrailers equipped with machinery, particularly portal, semi-portal, port and bridge cranes.
There are also warehouses of logistics (transport-handling) units, ramps for horizontal
transhipment, road and rail connections for connecting the terminal to the road and rail
system. There are often service centres for maintaining, repairing and cleaning containers.
There are also the terminals which include a river or sea port (sometimes a terminal is a part
of the port). This is concerned in multi-modal (combined) transport.
Terminál kombinované dopravy – vyhrazené překladiště kontejnerů, výměnných nástaveb
a sedlových návěsů; je opatřeno těžkou mechanizací, zejména portálovými, poloportálovými,
přístavními a mostovými jeřáby. Součástí terminálu jsou také sklady logistických (přepravněmanipulačních) jednotek, rampy pro horizontální překládku, dále silniční a kolejové přípojky
pro spojení terminálu se sítí pozemních komunikací a železničních sítí. Často mívají servisní
střediska pro údržbu, opravu a čištění kontejnerů. Existují také terminály, jejichž součástí je
34
říční nebo námořní přístav (jindy bývá terminál součástí přístavu). Týká se pouze
multimodální (kombinované) dopravy.
Tram - a rail vehicle used for transporting passengers in urban and suburban public
transport.
Tramvaj – je kolejové vozidlo určené pro přemisťování cestujících v městské hromadné a
příměstské dopravě.
Trolleybus - a bus driven by an electric motor powered by a current coming from the
overhead contact line that is used for transporting passengers in urban and suburban public
transport.
Trolejbus – je bus poháněný elektromotorem napájeným proudem přiváděným z
trolejového vedení, které se používá pro přemisťování cestujících v městské hromadné a
příměstské dopravě.
Tertiary road - a road used for working on agricultural and forest lands. This road connects
individual real estates with other roads.
Účelová komunikace – je určena k práci na zemědělských a lesních pozemcích, dále se
jedná o komunikace ke spojení jednotlivých nemovitostí s ostatními pozemními
komunikacemi.
Waterway - is an ocean, sea, river, canal (channel) lake or pond where it is generally possible
to operate water transport.
Vodní cesta – je oceán, moře, řeka, průplav (kanál) jezero nebo rybník. Jedná se o prostředí,
kde je obecně možné provozovat vodní dopravu.
Lift/Elevator - a transport equipment for transporting people and goods vertically,
sometimes sideways. Cages, cabins, platforms or vessels move along the path which is
determined by fixed guides.
Výtah – je manipulační prostředek pro přemisťování osob a nákladů ve svislém, někdy
šikmém směru. Klece, kabiny, plošiny nebo nádoby se pohybují po dráze, která je vymezena
pevnými vodítky.
35
Area of interest – an area that surrounds an estate housing. The system of transport must
be in accordance with functional and technical conditions of the settlement.
Zájmové území – je území patřící k sídelnímu útvaru, uspořádání jeho dopravního řešení
musí být ve vzájemné funkční a technické závislosti k sídelnímu útvaru.
Carrier - a corporate body or an individual that takes charge of transporting goods or
people. To take charge of transport means to find the most suitable carrier at the transport
market and concluding a contract with a carrier or carriers. When concluding a contract the
carrier acts as the so - called agent of the principal because the carrier makes the contract in
own name.
Zasílatel – právnická nebo fyzická osoba obstarávající za úplatu vlastním jménem přepravu
zboží nebo osob. Obstaráním přepravy se rozumí vyhledání nejvýhodnějšího dopravce na
dopravním trhu a uzavření přepravní smlouvy s tímto dopravcem nebo více dopravci.
Zasílatel při uzavření přepravní smlouvy jedná jako tzv. nepřímý zástupce příkazce, neboť
přepravní smlouvu uzavírá vlastním jménem jako odesílatel.
Supplies - an ever - ready source that is fully utilized when necessary whose amount should
be set so that it could be economically enable to cover future demand quickly and flexibly.
Zásoby – jsou pohotový zdroj, který není v daném časovém okamžiku plně využíván a jeho
výše by měla být stanovena tak, aby z ekonomického hlediska umožňovala co nejrychlejší a
nejflexibilnější krytí budoucí poptávky.
36
1.3 Úvod do dopravy
1.3 Introduction
Transport is generally the oldest and basic human activities that plays important role in the
development of a society, especially in the development of economy. Transport performs
the tasks of political and cultural character. Mankind has moved for various reasons from
time immemorial - as troops, colonists, refugees, immigrants, craftsmen, journeymen,
artists, scholars, politicians, pilgrims, spirituals, missionaries, etc.
Dopravu řadíme mezi nejstarší a základní činnosti člověka, má mimořádný význam pro
rozvoj každé společnosti, především pro rozvoj hospodářství, dále plní úkoly politického a
kulturního charakteru. Lidstvo se přemisťovalo z různých důvodů od nepaměti – např.
vojska, kolonisté, uprchlíci, vystěhovalci, řemeslníci, tovaryši, umělci, učenci, politici, poutníci,
duchovní, misionáři atd.
In the 3000 BC, there existed the occupations such as a seaman and carter. Related to that
fact the construction of ships and carriages as well as construction of ports and paved roads
appeared.
Již ve 3. tisíciletí před Kristem existovala povolání námořníků a povozníků. S tím souvisela
stavba lodí a povozů, dále budování přístavů a zpevněných cest.
The importance of transport approves many spheres, which blend together. It is a two-way
action which affects the development of society and has influence on the development of
the transport system as well.
Význam dopravy se projevuje v mnoha oblastech, které se vzájemně prolínají a doplňují. Jde
zde o oboustranné působení, kdy doprava ovlivňuje rozvoj společnosti a současně má
společnost vliv na rozvoj dopravního systému.
37
Major spheres of social impacts of transport:
Importance of transport on the development of a country and vice versa
Importance of transport on the development of economy and vice versa
Importance of transport on the development of settlements and vice versa
Importance of transport on the development of culture and vice versa
Importance of transport on the personality development and vice versa
Hlavní oblasti společenského působení dopravy:
Význam dopravy na rozvoj státu a opačně
Význam dopravy na rozvoj hospodářství a opačně
Význam dopravy na rozvoj osídlení a opačně
Význam dopravy na rozvoj kultury a opačně
Význam dopravy ne rozvoj osobnosti a opačně
As a result of its great diversity transport can be classified according to many different
criteria. In our text, we use only the five most important aspects according to which
transport can be classified.
Dopravu lze v důsledku její velké různorodosti rozdělovat podle mnoha různých hledisek.
V našem textu použijeme pouze pět nejdůležitějších hledisek.
A. According to field
1. Air transport
2. Water transport
3. Railway transport
4. Road transport
5. Multimodal (combined) transport
6. Public transport
7. Pipe-line transport
A. Podle jednotlivých oborů
1. Letecká doprava
2. Vodní doprava
38
3. Železniční doprava
4. Silniční doprava
5. Multimodální (kombinovaná) doprava
6. Městská hromadná doprava
7. Potrubní doprava
B. According to purpose
1. Personal/Passenger transport
2. Cargo/ Goods transport
B. Podle účelu
1. Osobní doprava
2. Nákladní doprava
C. According to zoning
1. Domestic traffic
2. International transport
C. Podle územního členění
1. Vnitrostátní doprava
2. Mezistátní doprava
D. According to traffic environment
1. Road transport
2. Underground
3. Water transport
4. Air transport
39
D. Podle dopravního prostředí
1. Pozemní doprava
2. Podzemní doprava
3. Vodní doprava
4. Vzdušná doprava
E. According to the beginning and end of the journey (Fig. 1)
1. Transit traffic - beginning (Z) and end (K) of a journey (relocation) is outside the
considered area (O)
2. External traffic - beginning of the journey is outside, end is inside of the considered area
(or vice versa)
3. Internal traffic - beginning and the end of the road lies in a considered area
E. Podle polohy začátku a konce cesty (obr. 1)
1. Tranzitní doprava – začátek (Z) i konec (K) cesty (přemístění) leží mimo uvažovanou oblast
(O)
2. Vnější doprava – začátek cesty je vně, konec uvnitř uvažované oblasti (nebo opačně)
3. Vnitřní doprava – začátek i konec cesty leží v uvažované oblasti
40
1.4 Charakteristika jednotlivých druhů dopravy
1.4 Characteristics of individual modes (means) of
transport
1.4.1 Letecká doprava
1.4.1 Air transport
the newest mode (means) of transport (1903, Wright Brothers, USA, the first flight of a
heavier-than-air aircraft took 12 seconds, the aircraft flew about 70 m)
Nejmladší druh dopravy (1903, bratři Wrightové, USA, první let letadla těžšího než vzduch
trval 12 s a letadlo uletělo cca 70 m).
Advantages of air transport
the fastest mode of transport,
uses straight movement in the airspace of the Earth (no need to build transport routes,
shortens the time required for relocation,
an opportunity to achieve or surpass inaccessible areas
relatively safest mode of transport.
Výhody letecké dopravy
nejrychlejší druh dopravy,
využívá možnosti přímočarého letu ve vzdušném prostoru Zeměkoule (nepotřebuje
budovat dopravní cesty),
zkracuje potřebný čas na přemístění,
možnost dosáhnout či překonat nepřístupné oblasti,
relativně nejbezpečnější druh dopravy.
Disadvantages of air transport
expensive airports,
41
high purchase price of an aircraft,
complex and expensive security service,
great fuel consumption and a high volume of pollutants discharged into the air,
relatively limited volume of handled cargo or passengers.
Nevýhody letecké dopravy
nákladná letiště,
vysoká pořizovací cena letadel,
složitá a drahá zabezpečovací služba,
velká spotřeba pohonných hmot a vysoký objem škodlivin vypouštěných do ovzduší,
relativně omezený objem přemisťovaného nákladu nebo počet cestujících.
The technical base of an airport consists of fleet and an airport. Traffic paths are given
by air corridors of the Earth.
Technickou základnu tvoří letadlový park a letiště. Dopravní cesta je dána
vyhrazenými vzdušnými koridory Zeměkoule.
42
1.4.2 Vodní doprava
1.4.2 Water transport
the oldest mode of transport (the art of shipbuilding originally started in Egypt and via
the Phoenicians passed to the Greeks and Romans, driven by oars, later sails)
Nejstarší druh dopravy (umění stavby lodí vzniklo v Egyptě a přes maloasijské Féničany
přešlo na Řeky a Římany do Evropy, hlavním pohonem byla vesla, později plachty).
Advantages of water transport:
largest capacity transported by one means of transport (the largest costs in term of
weight and volume, the highest number of passengers),
transporting above standard shipments
low energy consumption and low power drive of devices to overcome the resistance of
boats on the water (about 13.7 kg of fuel per 1000 tonne-kilometres)
the smallest impact on the environment.
Výhody vodní dopravy:
největší kapacita přepravená jedním dopravním prostředkem (největší náklady
hmotnostně i objemově, nejvyšší počet cestujících),
přeprava nadgabaritních zásilek,
nízká energetická náročnost a nízké výkony hnacích zařízení k překonání malého odporu
lodí na vodě (cca 13,7 kg paliva na 1000 tunokilometrů),
nejméně rušivě zasahuje životní prostředí.
Disdvantages of water transport:
low transport speed,
expensive ports and tranship points,
price of vessels
some waterways depend on the season (high flow x low flow).
43
Nevýhody vodní dopravy:
nízká přepravní rychlost,
nákladné přístavy a překladiště,
cena plavidel,
závislost plavby na některých vodních cestách na ročním období (velká x malá voda).
The technical base consists of fleet (vessels, floating rafts and other equipment).
The waterways may be natural (oceans, seas, lakes and natural navigable rivers)
and artificial (canals - channels, regulated and canalised rivers). The equipment and
construction of water transport (including ports) provide services for passengers in
passenger transport and storage, loading and unloading cargo as well as transhipment to
other modes of transport (especially rail and road vehicles) in goods transport.
Technickou základnu tvoří lodní park (lodě, technická plavidla, plovoucí zařízení a vory),
vodní cesty mohou být přirozené (oceány, moře, jezera a přirozeně splavné řeky)
a umělé (průplavy – kanály, regulované a kanalizované řeky). Zařízení a stavby vodní
dopravy (zejména přístavy) umožňují v osobní dopravě poskytování služeb cestujícím a
v nákladní dopravě nakládání a vykládání nákladů, jejich skladování a překládku na ostatní
druhy dopravy (zejména na železniční a silniční vozidla).
44
1.4.3 Železniční doprava
1.4.3 Rail transport
Relatively new mode of transport (1804, R. Trevithick, England, the first steam
locomotive) using a number of advantages of rail transport.
Relativně mladý druh dopravy (1804, R. Trevithick, Anglie, první parní lokomotiva)
využívající řady výhod kolejové dopravy.
Advantages of rail transport:
low energy consumption, small loss of traction rolling (low rail transport rolling
resistance)
relatively fast mode of transport (France, TGV, speed normally 300 km.h-1),
high capacity (in term of weight and volume, large number of passengers),
a large number of train lines and dense railway network in the Czech Republic.
Výhody železniční dopravy:
nízká energetická náročnost a malé ztráty tažné síly valením (malý valivý odpor kolejové
dopravy),
poměrně rychlý druh dopravy (Francie, TGV, rychlost běžně 300 km.h-1),
vysoká kapacita (velké náklady hmotnostně i objemově, vysoký počet cestujících),
četnost vlakových spojů a hustá železniční síť v ČR.
Disadvantages of rail transport:
quite expensive transport routes (railway substructure and superstructure),
relatively expensive rail vehicles
complex and expensive security devices,
expensive stations (e.g. railway stations) and sites,
central control according to train traffic diagram
Nevýhody železniční dopravy:
dosti nákladné dopravní cesty (železniční spodek a svršek),
poměrně drahá železniční vozidla,
45
složité a drahé zabezpečovací zařízení,
nákladné dopravny (např. železniční stanice) a stanoviště,
nutnost centrálního řízení podle grafikonu vlakové dopravy.
The technical base primarily includes rail vehicles (driving, trailers, special). The
railway line is used to run a rail vehicle. The equipment and buildings on transport
routes (especially stations) allow managing work of railway workers. In this way train
operation is organized as well as energy supply and maintenance of vehicles (and other
equipment) is ensured. This type of transport can transport a large amount of
cargo or passengers by one train, thus it achieves very high transport performance.
Technickou základnu tvoří především železniční vozidla (hnací, přípojná, speciální),
dopravní cestou je železniční trať, která slouží k jízdě kolejových vozidel. Zařízení a stavby
na dopravní cestě (zejména dopravny) umožňují řídicí činnost železničních pracovníků.
Jejich prostřednictvím se organizuje a řídí provoz vlaků, zabezpečuje zásobování vozidel
energií, zajišťuje údržba vozidel a zařízení. Tato doprava je schopna přemisťovat velké
množství nákladů nebo cestujících v jediném vlaku, a tím dosahuje velmi vysokých
přepravních výkonů.
46
1.4.4 Silniční doprava
1.4.4 Road Transport
Is one of the oldest and traditional modes of transport (like water transport).
Jako vodní doprava patří k nejstarším a klasickým druhům dopravy.
Advantages of road transport:
the most affordable mode of transport (in term of cost of transport vehicle and
infrastructure)
is not limited by a place of loading (boarding) and unloading (getting off ),
is not limited by the type of material,
relatively fast, efficient, comfortable allowing direct transport people or raw materials
from the place of a residence or a manufacturing company to the place of destination
(transport "door to door"),
dense network of roads in the Czech Republic
often saves reloading costs.
Výhody silniční dopravy:
nejdostupnější druh dopravy (cena dopravního prostředku a dopravní cesty),
není omezena ani místem nakládky (nástupu) a vykládky (výstupu cestujících),
není omezena druhem přemisťovaného materiálu,
poměrně rychlá, pohotová, pohodlná a umožňuje přímé přemístění z místa bydliště,
výrobního podniku nebo zdroje surovin do cíle přemístění (doprava „z domu do domu“),
hustá síť pozemních komunikací v ČR,
často se ušetří překládání nákladů.
Disadvantages of road transport:
relatively small capacity of vehicles (e.g. trucks and passenger in comparison with air,
water and rail transport),
negative impact on the environment (the worst impact),
47
congestion of some roads (e.g. highway D1 in the Czech Republic),
dangerous in terms of threats to human life (the worst of all types of transport).
Nevýhody silniční dopravy:
relativně malá kapacita vozidel (nákladních i osobních v porovnání s leteckou, vodní i
železniční dopravou),
negativní vliv na životní prostředí (nejhorší dopad ze všech druhů dopravy),
přetíženost některých pozemních komunikací (např. v ČR dálnice D1),
nebezpečnost z hlediska ohrožení lidských životů (nejhorší ze všech druhů dopravy).
The technical base consists of road vehicles and the infrastructure includes network of
roads. Equipment and buildings allow providing services to passengers in road transport,
loading, unloading and reloading cargo in goods transport.
Technickou základnu tvoří silniční vozidla a dopravní cestu tvoří síť pozemních
komunikací. Zařízení a stavby silniční dopravy umožňují v osobní silniční dopravě
poskytování služeb cestujícím, v nákladní dopravě nakládku, vykládku a překládku nákladů.
48
1.4.5 Multimodální (kombinovaná) doprava
1.4.5 Multimodal (combined) transport
This transport is a modern way of transporting goods stored in logistics (transporthandling) units, such as containers or swap bodies. The bulk of the transport is carried by
rail, inland or sea (ocean) waterway whereas the initial part (collection) and the end part
(distribution) run on the road and are as short as possible.
Je moderní způsob dopravy zboží, které je uloženo v logistických (přepravněmanipulačních) jednotkách, např. kontejnerechnebo výměnných nástavbách. Převážná
část této dopravy probíhá po železnici, vnitrozemskou vodní cestou nebo po moři (oceánu),
přičemž počáteční část (svoz) a koncová část (rozvoz) probíhají po silnici a jsou co nejkratší.
Manipulation occurs in terminals of multimodal (combined) transport, where logistics
unit with stored goods is reloaded between different modes of transport (road - rail, railroad
- water, etc.). Only logistics units are handled, not the products.
K manipulaci dochází v terminálech multimodální (kombinované) dopravy, kde logistická
jednotka s uloženým zbožím překládá mezi jednotlivými druhy dopravy (silnice – železnice,
železnice – voda apod.). Manipuluje se pouze s logistickými jednotkami, nikoliv s vlastním
zbožím.
Operators of multimodal transport offer full logistics services "from house to house".
Provozovatelé (operátoři) multimodální dopravy nabízejí komplexní logistické služby „z
domu do domu“.
49
1.4.6 Městská hromadná doprava
1.4.6 Public transport
This transport is, especially in cities, focused on transporting a large number of passengers
and their luggage (e.g. underground in New York carries more than 6,000,000 passengers
daily, there are 468 stations, 26 lines, 1355 km of lines and more than 6,000 subway cars).
Tato doprava je ve velkoměstech zaměřena na přemístění velkého počtu cestujících a jejich
cestovních zavazadel (např. metro v New Yorku denně přepraví více než 6 000 000
cestujících, je zde 468 stanic, 26 linek, 1355 km tratí a více než 6000 vozů metra).
Public transport uses the elements of rail transport - underground, trams,
suburban trains as well as the elements of road transport - buses, trolley buses and
taxis. Hydro buses, funiculars and aerial lifts are used less often.
Městská hromadná doprava využívá pro plnění svých úkolů prvků kolejové dopravy –
metro, tramvaje, příměstské vlaky a prvkůsilniční dopravy – autobusy, trolejbusy a
taxi. V menší míře se pro tuto dopravu využívají hydrobusy a pozemní či visuté lanovky.
The technical base of public transport consists mainly of fleet of road and rail vehicles
(boats are used less often – e.g. hydro buses, the same goes for unconventional means of
transport - lifts, escalators, moving walks, lifts, etc.). Traffic road is understood as the
network of roads, in cities it is an urban network of local roads or rail tracks on the road or
outside (underground or over-ground underground). The equipment and buildings allow to
providing transport services to passengers, supply energy and fuel to vehicles, as well as
allow operation and maintenance of the fleet of motor vehicles.
Technickou základnu městské hromadné dopravy tvoří zejména vozidlový park složený ze
silničních a kolejových vozidel (méně často lodě – hydrobusy a nekonvenční dopravní
prostředky – lanovky, eskalátory, pojízdné chodníky, výtahy apod.). Dopravní cestouje síť
pozemních komunikací, přímo ve městech síť místních komunikací nebo kolejová
dráha na pozemních komunikacích nebo mimo ně (podzemní či nadzemní metro). Zařízení a
50
stavby této dopravy umožňují poskytování služeb cestujícím, zásobování vozidel energií a
palivy, provoz a údržbu vozidlového parku.
1.4.7 Potrubní doprava
1.4.7 Pipe-line transport
This specific and very old (as early as 2600 BC sewerage systems existed in Mohanžó-daro in
Pakistan) type of transport that is designed to transport liquids, gases, vapors and
suspensions over long distances (e. g, the world´s longest Druzhba pipeline has a length of
about 5,000 km). In this way there is given the exact route for pipeline transport from the
source to customers. This transport usually runs continuously and is characterized by high
transport performance.
Tento specifický a velice starý (např. již v roce 2600 př. Kr. existovaly kanalizační systémy
v městě Mohanžó-daro na území dnešního Pákistánu) druh dopravy je určen
k přemisťování kapalin, plynů, par a suspenzí zpravidla na delší vzdálenosti (např. nejdelší
ropovod světa Družba má délku cca 5000 km). Tím je dána přesná trasa potrubní dopravy od
zdroje k odběratelům. Zpravidla tato doprava probíhá nepřetržitě
(kontinuálně) a vyznačuje se vysokými přepravními výkony.
Advantages of pipeline transport:
does not pollute the environment,
safe operation
high level of automation,
applicability even under severe weather conditions,
easy flyover crossing,
possibility of central operating using a remote control.
Výhody potrubní dopravy:
neznečišťuje životní prostředí,
bezpečnost provozu,
vysoký stupeň automatizace,
51
použitelnost i za velmi nepříznivých klimatických podmínek,
snadné mimoúrovňové křížení s ostatními druhy dopravy,
možnost centrálního řízení s dálkovým ovládáním.
Disadvantages of pipeline transport:
single - purpose device (only one medium may be transported only one medium - e.
g gas,)
high purchase cost,
high operating costs.
Nevýhody potrubní dopravy:
jednoúčelovost tohoto zařízení (může se zde dopravovat pouze jedno médium – např.
zemní plyn),
vysoké pořizovací náklady,
vysoké provozní náklady.
The technical base consists of pipes (traffic route), by which the medium is transported,
then fittings (shut-off valves, taps, cleaners, safety valves, water meters, gas meters, etc.)
and driving equipment (pumps and compressors).
Technickou základnu potrubní dopravy tvoří potrubí (dopravní cesta), ve kterém se
pohybuje přemisťované médium, dále armatury (uzavírací ventily, kohouty, čističe, pojistné
ventily, vodoměry, plynoměry atd.) a hnací zařízení (čerpadla a kompresory).
52
1.5 Charakteristika a rozdělení silničních vozidel
1.5 Characterization and classification of road
vehicles
The definition of a road vehicle is provided in Chapter 2 Road vehicles are usually classified
by two aspects.
Definice silničního vozidla je uvedena v kapitole 2. Silniční vozidla zpravidla rozdělujeme
podle dvou hledisek.
A. According to Decree No. 56/2001 Coll. (vehicle category):
1. Category L – motor vehicles with less than 4 wheels
2. Category M - motor vehicles with at least four wheels designed for transporting
passengers
3. Category N - motor vehicles with at least four wheels designed for handling cargo (goods)
4. Category T – agricultural or forestry tractors
5. Category O – towed vehicles
6. Category S – working machines
7. Category R – other vehicles that is not possible to categorize
A. Podle vyhlášky č. 56/2001 Sb. (kategorie vozidel):
1. Kategorie L – motorová vozidla s méně než 4 koly
2. Kategorie M - motorová vozidla s nejméně 4 koly určená pro přemisťování cestujících
3. Kategorie N - motorová vozidla s nejméně 4 koly určená pro přemisťování nákladů (zboží)
4. Kategorie T – traktory zemědělské nebo lesnické
5. Kategorie O – přípojná vozidla
6. Kategorie S – pracovní stroje
7. Kategorie R – ostatní vozidla, která nelze zařadit do výše uvedených kategorií
B. According to type of drive
1. Road vehicles - are driven by piston internal combustion engines
53
2. Road trailers – do not have a motor and are driven by road motor vehicles (trailers, semitrailers, trailer working machines, sidecars)
B. Podle způsobu pohonu
1. Silniční motorová vozidla – jsou poháněna vlastním pístovým spalovacím motorem
2. Silniční přípojná vozidla – nemají vlastní motor a jsou tažena silničními motorovými
vozidly (přívěsy, návěsy, přípojné pracovní stroje, postranní vozíky)
54
1.6 Dvoustopé a vícestopé automobily
1.6 Two - wheeled and multi-wheeled cars
The name of the most common road vehicles is created from two words, the Greek autos which means alone and Latin mobilis - which means moving. The definition of a car was
provided in Chapter 2. According to traffic purpose cars are mostly divided into these 6
groups:
Název těchto nejrozšířenějších silničních vozidel je vytvořen ze dvou slov, řeckého autos –
sám a latinského mobilis – pohyblivý. Definice automobilu byla uvedena v kapitole 2.
Nejčastěji se automobily rozdělují podle dopravního účelu na 6 skupin:
1. Passenger vehicles (automobiles)
2. Buses
3. Vans
4. Lorries
5. Special vehicles
6. Road tractors
1. Osobní automobily
2. Autobusy
3. Dodávkové automobily
4. Nákladní automobily
5. Speciální automobily
6. Silniční tahače
55
1.6.1 Osobní automobily
1.6.1 Passenger vehicles (automobiles)
The definition of this vehicle is given in Chapter 2 Automobiles can be divided by a number
of aspects. One of the most common used aspects is the type of car body. According to this
aspect, there are cars with fixed - type, open - type and changeable car bodies.
Definice osobního automobilu je uvedena v kapitole 2. Osobní automobily můžeme
rozdělovat podle řady hledisek. Jedním z nejčastěji používaných hledisek je rozdělení podle
karosérie. Podle tohoto hlediska dělíme osobní automobily na osobní automobily
s uzavřenou karosérií, měnitelnou karosérií a otevřenou karosérií.
Cars are mostly designed with a fixed-top body (Fig. 2). According to type of a body there are
six other categories: sedan (a), tudor (b), coupé (c) limousine (d), station wagon (e), minibus
(f).
Nejčastěji mají osobní automobily uzavřenou karosérii (obr. 2). Potom je podle druhu
karosérie dělíme do dalších šesti skupin: sedan (a), tudor (b), coupé (c), limuzína (d),
kombi (e), mikrobus (f).
56
a) sedan
b) tudor
c) coupé
d) limousine
e) station wagon
f) minibus
57
a) sedan
b) tudor
c) coupé
d) limuzína
e) kombi
f) mikrobus
According to certain characteristics cars could be divided into the so-called classes. These
characteristics are: length, wheelbase, curb weight of the car, engine capacity and efficient
engine performance. European and Asian car manufacturers distinguish these 8 classes of
cars: mini, lower class, lower middle class, middle class, upper middle, upper class, maxi,
extra.
58
Dále rozdělujeme osobní automobily podle určitých charakteristik do tzv. tříd.
Charakteristikami rozumíme délku, rozvor, pohotovostní hmotnost automobilu, zdvihový
objem a efektivní výkon motoru. Evropští a asijští výrobci podle těchto charakteristik
rozeznávají 8 tříd osobních automobilů: mini, dolní třída, nižší střední třída, střední třída,
vyšší střední, horní třída, maxi, extra.
59
1.6.2 Autobusy
1.6.2 Buses
The definitions of a bus is provided in Chapter 2. Beware of these two terms - a bus and a
microbus. There is also another term - a minibus which is a single-deck bus designed for a
maximum of 16 seats including a driver. Buses are generally divided according to the
following three aspects (Figure 3):
Definice autobusu je uvedena v kapitole 2. Pozor na terminologii autobus a mikrobus. U
autobusů rozeznáváme ještě minibus, což je jednopodlažní autobus určený pro maximálně
16 sedících osob včetně řidiče. Autobusy dělíme zpravidla podle následujících 3 hledisek
(obr. 3):
A. Depending on application and purpose: urban, intercity, long distance (coaches)
B. Depending on frame: single-deck, double-deck, articulated
C. Depending on the number of axles: two-axle, three-axle.
A. Podle použití a účelu: městské, meziměstské, dálkové (tzv. autokary)
B. Podle konstrukce: jednopodlažní, dvoupodlažní, kloubové
C. Podle počtu náprav: dvounápravové, třínápravové.
60
61
62
1.6.3 Dodávkové automobily
1.6.3 Vans (delivery vehicles)
The definition of a van is provided in Chapter 2. Vans (delivery vehicles) are classified
according to the adjustment of loading capacity. There are three groups:
Definice dodávkového automobilu je uvedena v kapitole 2. Dodávkové automobily dělíme
podle úpravy ložného prostoru na tři skupiny:
A. Box delivery vehicle
B. Platform delivery vehicle
C. Pick-up
A. Dodávkový automobil skříňový
B. Dodávkový automobil valníkový
C. Pick-up
63
1.6.4 Nákladní automobily
1.6.4 Cargo / Goods vehicles
The definition of this type of vehicle is given in Chapter 2. Cargo vehicles are divided
according to the adjustment of loading capacity. (Fig. 4):
Definice nákladního automobilu je uvedena v kapitole 2. Dělíme je opět podle úpravy
ložného prostoru (obr. 4):
A. Platform truck
B. Dump truck
C. Box truck
A. Nákladní automobil valníkový
B. Nákladní automobil sklápěčkový
C. Nákladní automobil skříňový
64
65
66
1.6.5 Speciální automobily
1.6.5 Special vehicles
The definition of a special vehicle is provided in Chapter 2. This group of trucks includes
cranes, trucks (mixers) for transporting concrete (called mixes), garbage trucks, fire trucks,
watering trucks, tank trucks, refrigerated lorries, road sweeper lorries, mobile ladders, cars
with mounting platforms, tow trucks, mobile sale vehicles, medical vehicles (ambulances),
mobile homes, off-road wheel and track cars, racing cars, etc. There are some of these
special cars are in Figure 5.
Definice speciálního automobilu je uvedena v kapitole 2. Do této skupiny
řadíme automobilové jeřáby, automobily (míchačky) pro dopravu betonu (tzv. mixy),
automobily pro odvoz odpadků, hasičské automobily, kropicí automobily, cisternové
automobily, chladírenské automobily, zametací automobily, pojízdné žebříky, automobily
s montážními plošinami, odtahové automobily, pojízdné prodejny, zdravotnické automobily
(sanitky), obytné automobily, terénní automobily kolové i pásové, závodní automobily atd.
Vybrané speciální automobily jsou na obr. 5.
67
68
69
1.6.6 Silniční tahače
1.6.6 Road tractors
Definition: Road tractors are usually multi-track vehicles designed to draw trailers in
the network of roads.
Definice silničního tahače: Silniční tahače jsou zpravidla vícestopé automobily k tažení
přípojných vozidel v síti pozemních komunikací.
These vehicles are divided according to type of a trailer:
A. Semi – trailer trucks (Fig. 6)
B. Trailer - towing vehicle (Fig. 7)
Dělíme je podle druhu přípojného vozidla:
A. Tahače návěsů (obr. 6)
B. Tahače přívěsů (obr. 7)
Semi-trailer trucks - are designed to draw trailers. Semi-trailers are towed vehicles that are
connected to the fifth wheel using the kingpin. A substantial part of the total weight of the
trailer is transmitted to the tractor.
Tahače návěsů – jsou určeny pouze k tažení návěsů. Návěsy jsou přípojná nesamostatná
vozidla, která se v přední části pomocí návěsového čepu připojují na točnici tahače návěsů.
Na tahač se přenáší podstatná část celkové hmotnosti návěsu.
Semi-trailers - are designed for towing. Trailers are road trailers which are connected to
tractor trailers using drawbar. Only a very small amount of the total weight of trailer is
transmitted.
Tahače přívěsů – jsou určeny k tažení přívěsů. Přívěsy jsou silniční přípojná vozidla, která se
pomocí oje připojují za tahače přívěsů, která přenášejí pouze velmi malou část celkové
hmotnosti přívěsu.
70
Trailers are classified according to purpose of the transport. There are truck trailers, special
trailers, trucks, trailers, special trailers, bus trailers and caravans.
Přívěsy se rozdělují podle dopravního účelu na nákladní přívěsy, speciální nákladní přívěsy,
podvalníky, speciální přívěsy, autobusové přívěsy a karavany.
71
72
73
2. ELEKTRO
2.1 Transformátory
2.1 Transformers
2.1.1 Vocabulary
2.1.1 Slovník odborných pojmů
Anglicky
Česky
power station
elektrárna
electric traction
elektrická trakce
non-rotaring electrical machine
elektrický stroj netočivý
electromagnetic induction
elektromagnetická indukce
(transformer) cooling
chlazení
core
jádro
voltage rating
jmenovité napětí
current rating
jmenovitý proud
power rating
jmenovitý výkon
magnetic circuit
magnetický obvod
magnetic flux
magnetický tok
transformer tank
nádoba transformátoru
primary winding
primární vinutí
secondary winding
sekundární vinutí
coupling
spojka
74
Anglicky
Česky
alternating-current (AC) voltage
střídavé napětí
transformer plate
štítek transformátoru
transformer
transformátor
generator (block) transformer
transformátor blokový
distribution transformer
transformátor distribuční
oil cooled transformer
transformátor olejový
traction transformer
transformátor trakční
air-core transformer
transformátor vzduchový
get heated/warm
zahřívat se
a star configuration
zapojení do hvězdy
a triangle configuration
zapojení do trojúhelníka
(energy conversion) efficiency
účinnost
75
76
2.1.2 Technical texts
Transformers are non-rotating electrical machines.
Transformers transform an AC input voltage into an AC output voltage of a different value.
Transformers work on the principle of electromagnetic induction.
Transformers are composed of magnetic circuit and windings.
A magnetic circuit consists of a core and couplings. Magnetic flux passes through the
magnetic circuit.
The windings are divided into a primary and a secondary winding. Electric current flows
through the winding.
The windings can be connected in a star or a triangle configuration.
When runnig transformers get heated. The heat is removed by cooling system.
Transformers can be categorized in different ways. Depending upon cooling system there
are two types of transformers – air-core and oil cooled transformers. Oil cooled
transformers are put into containers.
The power rating and voltage rating are shown on a transformer label.
Transformer current rating can be calculated.
Transformers have very high efficiencies of up to 99%.
Transformers are used extensively.
Distribution transformers are used for power distribution.
In power stations there are generator (block) transformers.
Traction transformers are used in electric traction.
2.1.2 Odborné texty
Transformátory jsou netočivé elektrické stroje.
Transformátory mění střídavé napětí na střídavé napětí jiné velikosti.
Pracují na principu elektromagnetické indukce.
Transformátor se skládá z magnetického obvodu a vinutí.
Magnetický obvod tvoří jádra a spojky. Magnetickým obvodem prochází magnetický tok.
Vinutí se rozlišuje na primární a sekundární. Vinutím protéká elektrický proud.
Vinutí může být zapojeno do hvězdy nebo do trojúhelníka.
Za provozu se transformátor zahřívá. Teplo se odvádí pomocí chlazení.
77
Transformátory se rozdělují podle způsobu chlazení na vzduchové a olejové. Olejové
transformátory se ukládají do nádoby.
Na štítku transformátoru je uveden jmenovitý výkon a jmenovité napětí.
Jmenovitý proud transformátoru je možno vypočítat.
Transformátory mají velmi vysokou účinnost – až 99%.
Transformátory mají velmi rozsáhlé využití.
Distribuční transformátory se používají pro distribuci elektrické energie.
V elektrárnách jsou blokové transformátory.
V elektrické trakci se používají trakční transformátory.
78
2.2 Asynchronní stroje
2.2 Asynchronous Machines
2.2.1 Vocabulary
2.2.1 Slovník odborných pojmů
Anglicky
Česky
asynchronous (induction) generator
asynchronní generátor
asynchronous (induction) motor
asynchronní motor
asynchronous machine
asynchronní stroj
electrical power/energy
elektrická energie
electric braking
elektrické brzdění
electric drive
elektrický pohon
rotating electrical machine
elektrický stroj točivý
electric motor
elektromotor
frequency converter/changer
frekvenční měnič
shaft
hřídel
voltage rating
jmenovité napětí
current rating
jmenovitý proud
power rating
jmenovitý výkon
cable
kabel
cage
klec
frame
kostra
magnetic circuit
magnetický obvod
supply cables
přívodní kabely
79
Anglicky
Česky
recovery/regenerative braking
rekuperace
rotor
rotor
rotor plates
rotorové plechy
rotor winding
rotorové vinutí
speed control
řízení otáček
grid
síť
starting of electric motors
spouštění elektromotoru
stator
stator
stator plates
statorové plechy
stator winding
statorové vinutí
asynchronous machine label
štítek asynchronního motoru
rotating magnetic field
točivé magnetické pole
fan
ventilátor
output
výkon
starting current
záběrný proud
80
81
2.2.2 Technical texts
Asynchronous machines are rotating electrical machines.
There are two types of asynchronous machines - asynchronous (induction) motors and
asynchronous (induction) generators.
Asynchronous machines are the most widely-used rotating electrical machines.
Asynchronous machines have a simple construction.
The magnetic circuit is formed by rotor and stator plates. Stator plates are put into a frame.
The stator includes a stator winding. The rotor winding makes up a cage.
A fan is attached to the shaft.
The current is supplied by cables.
Asynchronous (induction) motor operates on the principle of a rotating magnetic field.
The power rating, voltage rating and current rating are shown on an asynchronous
(induction) motor label.
Starting current flows into asynchronous motor. The starting current is significantly larger
than the current rating.
Speed control of an induction motor is complicated. Frequency converters/changers are
used to control the speed.
Asynchronous motor may be used for electric braking.
Electric power is returned to the electrical network when regenerative braking. This type of
braking recovering energy is very economical.
Asynchronous machines are extensively in industrial drives The machines are used for small
and large outputs.
2.2.2 Odborné texty
Asynchronní stroje jsou elektrické točivé stroje.
Asynchronní stroje se rozdělují na asynchronní motory a asynchronní generátory.
Ze všech elektromotorů nejvíc se používají asynchronní motory.
Asynchronní motory mají jednoduchou konstrukci.
Magnetický obvod je rozdělen na rotorové a statorové plechy. Statorové plechy jsou vloženy
do kostry.
Stator obsahuje statorové vinutí. Rotorové vinutí tvoří klec.
82
Na hřídeli je připevněn ventilátor.
Proud se přivádí kabely.
Asynchronní motor pracuje s točivým magnetickým polem.
Na štítku asynchronního motoru je uveden jmenovitý výkon, jmenovitý proud a jmenovité
napětí.
Při spouštění teče do asynchronního motoru záběrný proud. Ten je mnohem větší než
jmenovitý proud.
Řízení otáček asynchronního motoru je složité. Používají se k němu frekvenční měniče.
Asynchronní motor lze použít k elektrickému brzdění.
Při brzdění rekuperací se vrací elektrická energie do sítě. Toto brzdění je velmi hospodárné.
Asynchronní motory mají velmi rozsáhlé využití. Používají se v elektrických pohonech.
Používají se pro malé i velké výkony.
83
2.3 Synchronní stroje
2.3 Synchronous Machines
2.3.1 Vocabulary
2.3.1 Slovník odborných pojmů
Anglicky
Česky
excitation current
budicí proud
excitation winding
budicí vinutí
active power
činný výkon
diesel-electric locomotive
dieselelektrická lokomotiva
electrical power/energy
elektrická energie
grid
elektrická síť
rotating electrical machine
elektrický stroj točivý
synchronization
fázování
smooth-core rotor
hladký rotor
hydro machine
hydrostroj
nuclear power station
jaderná elektrárna
reactive power
jalový výkon
construction/design
konstrukce
mechanical power/energy
mechanická energie
(motor) vehicle
motorové vozidlo
axial length
osová délka
rotating speed
otáčivá rychlost
diameter
průměr
84
Anglicky
Česky
rotor
rotor
stator
stator
stator winding
statorové vinutí
synchronous generator
synchronní generátor
synchronous motor
synchronní motor
turbo machine
turbostroj
turbine
turbína
coal-fired power station
uhelná elektrárna
water power station
vodní elektrárna
85
86
2.3.2 Technical Texts
Synchronous machines are rotating electrical machines.
There are two types of synchronous machines - synchronous (induction) generators and
synchronous (induction) motors.
Synchronous generators convert the mechanical energy to electrical energy.
Synchronous generators. are used for the production of electricity in power stations.
Synchronous motors convert the mechanical energy to electrical energy.
In comparison with asynchronous motors synchronous motors are used less frequently.
Synchronous generators are two basic designs.
Turbo machines have a large axial length and a small diameter. These machines are used in
coal-fired and nuclear power stations.
In the turbomachine stator field there is a stator winding. Excitation winding is in the
smooth-core rotor field.
Turbo machine has a rotational speed of 3000 rpm.
Hydro machines have a large diameter and a short length. These machines are used in
water power stations.
Synchronous generator is driven by a turbine.
The excitation current is supplied to the excitation windings.
Synchronous generator supplies both active and reactive power to the grid.
The process of paralleling generators is called synchronization.
Synchronous generators are the most significant technology for generating electrical power.
Synchronous generators are also used in motor vehicles and diesel-electric locomotives.
2.3.2 Odborné texty
Synchronní stroje jsou točivé elektrické stroje.
Synchronní stroje se rozdělují na synchronní generátory a synchronní motory.
Synchronní generátory přeměňují mechanickou energii na elektrickou.
Synchronní generátory. se používají pro výrobu elektrické energie v elektrárnách.
Synchronní motory přeměňují mechanickou energii na elektrickou.
Synchronní motory se používají méně často než asynchronní.
Synchronní generátory mají dvě základní konstrukce.
87
Turbostroje mají velkou osovou délku a malý průměr. Používají se v uhelných a jaderných
elektrárnách.
Stator turbostroje má na statoru statorové vinutí. Na hladkém rotoru je budicí vinutí.
Turbostroj má otáčivou rychlost 3000 otáček za minutu.
Hydrostroje mají velký průměr a malou délku. Používají se ve vodních elektrárnách.
Synchronní generátor pohání turbína.
Do budicího vinutí se přivádí budicí proud.
Synchronní generátor dodává do elektrické sítě činný a jalový výkon.
Připojení generátoru do elektrické sítě se nazývá fázování.
Synchronní generátory mají v praxi velký význam. Jsou to nejdůležitější stroje pro výrobu
elektrické energie.
Synchronní generátory se používají také v motorových vozidlech a v dieselelektrických
lokomotivách.
88
2.4 Stejnosměrné stroje
2.4 Direct-Current (DC) Machines
2.4.1 Vocabulary
2.4.1 Slovník odborných pojmů
Anglicky
Česky
excitation winding
budicí vinutí
dynamo/generator
dynamo
electric locomotive
elektrická lokomotiva
rotating electrical machine
elektrický stroj točivý
main pole
hlavní pól
brush
kartáč
commutator
komutátor
construction
konstrukce
armature
kotva
(motor) vehicle
motorové vozidlo
speed
otáčky
fuel pump
palivové čerpadlo
permanent magnet
permanentní magnet
drive
pohon
auxiliary pole
pomocný pól
proud
proud
speed control
regulace otáček
adjustable voltage source
regulovatelný zdroj napětí
89
Anglicky
Česky
rotor
rotor
starter
spouštěč
stator
stator
DC (dirrect current) motor
stejnosměrný motor
DC (dirrect current) machine
stejnosměrný stroj
wipe drive
stěrač
traction DC (direct current) motor
trakční stejnosměrný motor
tram
tramvaj
trolley-bus
trolejbus
fan
ventilátor
armature wire
vodiče kotvy
90
2.4.2 Technical Texts
Direct-current (DC) machines are electric rotating machines powered from direct current.
DC generators are called dynamos. However, the dynamos have not been widely used.
On the other hand, the use of DC motors is fairly widespread.
The construction of a DC machine is considerably complicated.
The stator contains main and auxiliary poles. On the main poles there is a excitation
winding.
In small DC motors, there are permanent magnets on the stator.
The rotor i also called an armature. The armature conductors are connected to the
commutator.
On the commutator there are riding brushes. The current is supplied to the rotor through
the commutator.
DC motors are used for simple speed control.
The speed of a DC motor is controlled by the voltage.
Adjustable voltage source is needed for speed controlling.
Traction motors are fairly widespread.
DC traction motors are widely used, e.g. in trams, trolley-buses and electric locomotives.
DC motors are also used in motor vehicles.
91
DC motors are used in appliances such as a wipe drive, fan, fuel pump, etc. Starters are also
considered to be DC motors.
2.4.2 Odborné texty
Stejnosměrné stroje jsou točivé elektrické stroje na stejnosměrný proud.
Stejnosměrné generátory se nazývají dynama. V praxi se již příliš nepoužívají.
Stejnosměrné motory jsou dosti rozšířené.
Konstrukce stejnosměrného stroje je složitá.
Na statoru jsou hlavní póly a pomocné póly. Na hlavních pólech je budicí vinutí.
Malé stejnosměrné motory mají na statoru permanentní magnety.
Rotor se nazývá též kotva. Vodiče kotvy jsou připojeny na komutátor.
Na komutátoru jsou kartáče. Přes komutátor se přivádí do rotoru proud.
Stejnosměrné motory se používají pro jednoduchou regulaci otáček.
Otáčky stejnosměrného motoru se regulují pomocí napětí.
K regulaci otáček potřebujeme regulovatelný zdroj napětí.
Velmi rozšířené jsou trakční motory.
Trakční stejnosměrné motory se používají například v tramvajích, trolejbusech a elektrických
lokomotivách.
Stejnosměrné motory se používají také v motorových vozidlech.
Vyskytují se v pohonech stěračů, ventilátorů, palivových čerpadel a podobně. Také spouštěče
jsou stejnosměrné motory.
92
2.5 Elektronické součástky
2.5 Electronic Components
2.5.1 Vocabulary
2.5.1 Slovník odborných pojmů
Anglicky
Česky
inductor/coil
cívka
diode
dioda
electrical resistance
elektrický odpor
electronic component
elektronická součástka
electronic circuit
elektronický obvod
electronic
elektronika
photodiode
fotodioda
analogue integrated circuit
integrovaný obvod analogový
digital integrated circuit
integrovaný obvod číslicový
effect
jev
capacitance
kapacita
capacitor
kondenzátor
silicon
křemík
non-electric quantity
neelektrická veličina
semiconductor
polovodič
semiconductor device
polovodičová součástka
component
součástka
resistor
rezistor
93
Anglicky
Česky
temperature
teplota
thermistor
termistor
semiconductor triode
tranzistor
regulate
usměrňovat
conducting electric current
vedení elektrického proudu
(self-)inductance
vlastní indukčnost
power supply
zdroj elektrické energie
amplifier
zesilovač
94
2.5.2 Technical Texts
Electronics dealas with the effects arising from conducting electric current.
Electronic circuits contain electronic components.
The simplest electronic components include resistors, capacitors and inductors.
Resistors implement electrical resistance, capacitors are characterized by a constant value
called capacitance, inductors (coils) are characterized by their inductance.
Each electronic circuit consists of resistors and other components.
Semiconductor devices are significantly important. These devices exploit semiconductor
materials, principally silicon which is considered to be the most significant semiconductor.
The most widely known semiconductor devices include diodes, transistors and integrated
circuits.
The most common function of a diode is to regulate alternating electric current.
Transistors are mainly used for in amplifiers.
Integrated circuits consist of a number of components in one housing. These integrated
circuits can have varying degrees of complexity and functions.
There are two types of circuits – analogue circuit and digital.
Integrated circuits are commonly used in electronics and motor vehicles.
Some electronic components are controlled by non-electrical quantities.
A thermistor is an electronic component with a resistor whose resistance depends on
95
temperature.
A photodiode is an electronic component with a resistor whose resistance depends on light.
Nowadays electronic components are an important part of our lives.
2.5.2 Odborné texty
Elektronika se zabývá jevy při vedení elektrického proudu.
Elektronické obvody obsahují elektronické součástky.
K nejjednodušším součástkám patří rezistory, kondenzátory a cívky.
Rezistory mají elektrický odpor, kondenzátory mají kapacitu, cívky mají vlastní indukčnost.
Každý elektronický obvod obsahuje rezistory a další součástky.
Velký význam mají polovodičové součástky. Využívají látky zvané polovodiče.
Nejdůležitějším polovodičem je křemík.
Nejznámější polovodičové součástky jsou diody, tranzistory a integrované obvody.
Diody usměrňují střídavý elektrický proud.
Tranzistory se používají například v zesilovačích.
Integrované obvody obsahují více součástek v jednom pouzdře. Jsou různě složité a mají
různé funkce.
Rozeznáváme analogové a číslicové integrované obvody.
Integrované obvody se velmi využívají ve spotřební elektronice a v motorových vozidlech.
Některé elektronické součástky se řídí neelektrickými veličinami
Termistor je součástka s odporem závislým na teplotě.
Fotodioda je součástka s odporem závislým na světle. Fotodioda může být také zdrojem
elektrické energie.
Elektronické součástky jsou důležitou součástí našeho života.
96
2.6 Elektronické obvody
2.6 Electronic Circuits
2.6.1 Vocabulary
2.6.1 Slovník odborných pojmů
Anglicky
Česky
acoustic amplifier
akustický zesilovač
electrical signal
elektrický signál
electronic component
elektronická součástka
electronic circuit
elektronický obvod
generator
generátor
pulse generator
generátor impulsů
watch
hodinky
integrated circuit
integrovaný obvod
constant (voltage) level
konstantní hodnota
microprocessor
mikroprocesor
mobile/cell phone
mobilní telefon
source voltage
napětí zdroje
periodic signal
periodický signál
speaker
reproduktor
sinusoidal signal
sinusový signál
power pack
síťový zdroj
component
součástka
switch- mode power supply
spínaný zdroj
97
Anglicky
Česky
voltage regulator
stabilizátor napětí
direct current (DC)
stejnosměrný proud
semiconductor triode
tranzistor
class amplifier(s)
třída zesilovače
computer technology
výpočetní technika
amplifier
zesilovač
small-signal amplifier
zesilovač malého signálu
power amplifier
zesilovač výkonový
98
2.6.2 Technical Texts
Electronic circuits are composed of individual electronic components.
There are simple circuits and complex circuits of various types.
Electronic circuits are classified according to the purpose they are used for.
Power supplies are used to supply various electronic circuits with direct current.
Power supplies include diodes, transistors, capacitors, inductors and other components.
Switch-mode power supplies are one of the most common category in modern power
supply systems. Switch-mode power supplies have a small footprint and high efficiency.
Switch mode power supplies are commonly used in computers or TV-sets.
A voltage regulator maintains a constant voltage level.
Electronic voltage regulators are often found in power supplies.
Amplifiers are used to amplify the electrical signal.
Transistors are the key components in many different kinds of amplifiers,
There are two types of amplifiers – small-signal amplifier and power amplifier.
Amplifiers can also be classified as A, B, AB and C, etc.
Acoustic amplifiers are used to amplify signals like music and speech. The acoustic amplifier
outputs are connected to the speakers.
Generators are circuits generating periodic signals. The sinusoidal signal is the most
common periodic signal.
Another important piece of electronic equipment is a pulse generator.
Generators are commonly found in mobile (cell) phones or watches.
The most complex electronic circuits are used in computers. A microprocessor is a complex
electronic circuit.
2.6.2 Odborné texty
Elektronické obvody se skládají z elektronických součástek.
Elektronické obvody jsou jednoduché i složité.
Elektronické obvody se rozdělují podle účelu, ke kterému se používají.
Síťové zdroje slouží k napájení různých elektronických obvodů stejnosměrným proudem.
Síťové zdroje obsahují diody, tranzistory, kondenzátory, cívky a další součástky.
Moderní síťové zdroje se nazývají spínané. Mají malé rozměry a vysokou účinnost.
99
Spínané zdroje se používají například v počítačích nebo televizorech.
Stabilizátory napětí udržují napětí zdrojů na konstantní hodnotě.
Stabilizátory napětí jsou často součástí síťových zdrojů.
Zesilovače slouží k zesílení elektrického signálu.
Hlavní součástkou všech zesilovačů je tranzistor.
Rozeznáváme zesilovače malého signálu a zesilovače výkonové.
Zesilovače můžeme též rozdělit podle tříd zesilovačů na A, B, AB, C aj.
Akustické zesilovače zesilují hudbu a řeč. Na výstupu akustických zesilovačů jsou připojeny
reproduktory.
Generátory jsou obvody, které vytvářejí periodické signály. Nejznámější periodický signál je
sinusový signál.
Významné jsou také generátory impulsů.
Generátory se vyskytují například v hodinkách nebo mobilních telefonech.
Nejsložitější elektronické obvody se používají ve výpočetní technice. Složitým elektronickým
obvodem je například mikroprocesor.
100
2.7 Elektrické zdroje světla
2.7 Electric Light Sources
2.7.1 Vocabulary
2.7.1 Slovník odborných pojmů
Anglicky
Česky
light colour
barva světla
electric input
elektrický příkon
electric light source
elektrický zdroj světla
electric lighting equipment
elektrosvětelná technika
economical
hospodárný
light/lamp
lampa
luminophore /phosphor
luminofor
chandelier
lustr
specific power
měrný výkon
wasteful
nehospodárný
lighting
osvětlování
ballast
předřadník
accessories
příslušenství
spotlight
reflektor
LED (light emitting diode)
světelná dioda
luminous flux
světelný tok
luminaire
svítidlo
tube
trubice
101
Anglicky
Česky
outdoor space
venkovní prostranství
lamp
výbojka
low-pressure mercury lamp
výbojka nízkotlaká rtuťová
pressure sodium lamp
výbojka sodíková
initiator
zapalovač
fluorescent lamp (tube)
zářivka
compact fluorescent lamp
zářivka kompaktní
linear fluorescent lamp
zářivka lineární
(flash)bulb
žárovka
lifespan
život zdroje
102
2.7.2 Technical Texts
Electric light technology deals with the use of electric light source.
Electric light sources and their accessories are installed in luminaires.
Electric light sources have three key characteristics: specific power, lifespan and light colour.
Specific power shows how much luminous flux is obtained from one watt of electrical input.
Lifetime of the source is shown in hours.
Bulbs are considered to be the oldest source of electric light.
However, to use bulbs as the light source is wasteful so the bulbs will cease to be made and
used.
Fluorescent lamps are low-pressure mercury lamps. To run these lamps need accessories
such as a ballast and initiator.
According to the shape of the tube there are two general types of fluorescent lamps: linear
fluorescent lamp and compact fluorescent lamp.
Compact fluorescent lamps are designed to replace the bulbs.
Fluorescent lamps are the most economical type of light source.
The colour of the light depends on the phosphor. Phosphor is a substance coated along the
inside of the tube.
103
Pressure sodium lamps are widely used for outdoor space lighting.
Pressure sodium lamps which have a yellow light are very economical.
The light emitting diodes (LEDs) are the latest generation of lamps. LEDs are assembled into
a bulb or a lamp.
LED lamps which have a long lifespan are very economical.
LED lamps are relatively expensive, but in the future the LED lamps will gradually replace
light bulbs.
Lighting includes lamps, chandeliers, and lights.
Lighting must achieve a practical and aesthetic effect.
2.7.2 Odborné texty
Elektrosvětelná technika se zabývá využitím elektrickými zdroji světla.
Elektrické zdroje světla s příslušenstvím se instalují do svítidel.
Důležité vlastnosti světelných zdrojů jsou měrný výkon, život zdroje a barva světla.
Měrný výkon uvádí, jaký světelný tok se získá z jednoho wattu elektrického příkonu zdroje.
Život zdroje se uvádí v hodinách.
Nejstarším elektrickým zdrojem světla jsou žárovky.
Žárovky jsou nehospodárné, přestávají se používat.
Zářivky jsou nízkotlaké rtuťové výbojky. Ke svému provozu potřebují příslušenství, například
předřadník nebo zapalovač.
Rozlišujeme lineární a kompaktní zářivky podle tvaru trubice.
Kompaktní zářivky nahrazují ve svítidlech žárovky.
Zářivky jsou hospodárné zdroje světla.
Barva světla zářivek závisí na luminoforu. Luminofor je látka na vnitřní straně trubice.
Pro osvětlování venkovních prostranství se používají nejvíce sodíkové výbojky.
Sodíkové výbojky mají žluté světlo, ale jsou velmi hospodárné.
Nejnovější světelné zdroje jsou světelné diody (LED). Používají se ve skupinách.
Světelné diody mají dlouhý život a jsou velmi hospodárné.
Světelné diody jsou zatím poměrně drahé. V budoucnu pravděpodobně nahradí žárovky.
Svítidla jsou například lampy, lustry nebo reflektory.
Svítidlo musí být vhodné pro použitý zdroj světla, ale také estetické.
104
2.8 Elektrická měření
2.8 Electrical Measurements
2.8.1 Vocabulary
2.8.1 Slovník odborných pojmů
Anglicky
Česky
ammeter
ampérmetr
time slope
časový průběh
RMS (effective value)
efektivní hodnota
electric energy
elektrická energie
electrical quantity
elektrická veličina
electrical measurements
elektrické měření
electrical circuit
elektrický obvod
electricity meter
elektroměr
kilowatt-hour
kilowatthodina
measurement of electrical quantities
měření elektrických veličin
analogue meter
měřicí přístroj analogový
digital meter
měřicí přístroj digitální
electric meter
měřicí přístroj elektrický
multi meter
multimetr
analogue multi meter
multimetr analogový
digital multi meter
multimetr digitální
voltage
napětí
direct current (DC) voltage
napětí stejnosměrné
105
Anglicky
Česky
alternate current (AC) voltage
napětí střídavé
oscilloscope
osciloskop
digital oscilloscope
osciloskop digitální
parallel
paralelní
polarity
polarita
current
proud
auxiliary
sériový
voltmeter
voltmetr
power/input
výkon
wattmeter
wattmetr
auxiliary connection
zapojení do série
parallel connection
zapojení paralelní
short circuit
zkrat
106
2.8.2 Technical Texts
Electrical measurements are the methods used to measure electrical quantities.
The basic electrical quantities are voltage, current, power and energy.
Electrical measuring instruments are used to measure the quantities given above.
Currently digital instruments are mainly used. Analogue instruments are used less.
Multi meters combine several measurement functions and measure several quantities.
Voltage is measured using a voltmeter. The voltmeter is connected in parallel.
DC voltage has two different polarities (plus - minus).
RMS is measured within AC voltage. E.g. 230V is a RMS typical for plug voltage.
The current is measured using an ammeter. The ammeter is connected in series.
An ammeter must not be connected in parallel, as the ammeter will act a short circuit.
The power is measured using a wattmeter. Wattmeter has four terminals which must be
properly involved in the circuit.
Electricity energy is measured using an electricity meter. The electricity meter must be in
every home.
Electricity meters are mostly digital. Electricity meters show the electrical energy in kilowatthours.
Oscilloscopes are important measuring devices. Oscilloscopes are used to measure and
display waveform periods of electrical quantities.
Nowadays most oscilloscopes are digital (DSO).
107
2.8.2 Odborné texty
Elektrická měření se zabývají měřením elektrických veličin.
Nejdůležitější elektrické veličiny jsou napětí, proud, výkon a energie.
K měření se používají elektrické měřicí přístroje.
V současné době se používají převážně digitální přístroje. Analogové se používají méně.
Multimetry umožňují měřit více veličin.
Napětí se měří voltmetrem. Voltmetr se do obvodu zapojuje paralelně.
Stejnosměrné napětí má dvě různé polarity (plus – mínus).
U střídavého napětí se měří tzv. efektivní hodnota (RMS – root mean square). Např. napětí
v zásuvce má efektivní hodnotu 230 V.
Proud se měří ampérmetrem. Ampérmetr se do obvodu zapojuje sériově.
Ampérmetr nesmíme zapojit paralelně, protože by vznikl zkrat.
Výkon se měří wattmetrem. Wattmetr má čtyři vývody, které se musí správně zapojit do
obvodu.
Elektrická energie se měří elektroměrem. Elektroměr musí mít každá domácnost.
Elektroměry jsou převážně digitální. Elektroměry ukazují elektrickou energii
v kilowatthodinách.
Osciloskopy jsou důležité měřicí přístroje. Osciloskopy měří a zobrazují časové průběhy
elektrických veličin.
Moderní osciloskopy jsou digitální (DSO).
108
2.9 Elektrické teplo
2.9 Electric Heat
2.9.1 Vocabulary
2.9.1 Slovník odborných pojmů
Anglicky
Česky
storage
akumulační
automatic production line
automatická výrobní linka
non-ferrous metal
barevný kov
electric furnace
elektrická pec
electric kiln
elektrická sušárna
electric heat
elektrické teplo
electric heating
elektrické vytápění
hair dryer
fén
cooling device/ equipment
chladicí zařízení
kitchen stove/cooker
kuchyňský sporák
heating
ohřev
heating material
ohřev materiálu
(electric) water heating
ohřev vody
current passage
průchod proudu
heat transfer
přečerpávání tepla
conversion of energy
přeměna energie
direct heating
přímotopný
ore
ruda
109
Anglicky
Česky
kettle
rychlovarná konvice
component
součástka
smelting
tavení
smelting furnace
tavicí pec
heat pump
tepelné čerpadlo
heat
teplo
temperature
teplota
heater/ heating element
topné těleso
conductor
vodič
food production/processing
výroba potravin
110
2.9.2 Technical Texts
Electric heat is the result of passing an electric current through a metallic wire.
There are also other ways of converting electrical energy into heat.
Nowadays heating elements are often used for water heating in homes.
These heating elements are found in many domestic appliances such as kettles and
hairdryers.
There are different types of cookers, some cookers are electric.
To heat rooms some building use electric heating. The electric heating is fast, clean, practical,
but expensive.
There are two main types of heating systems: direct heating system and storage heating
system. Storage heaters accumulate the heat in the period when energy is cheaper, usually
at night.
Electric furnaces are designed for various types of industry. Some furnaces are designed for
heating or smelting materials.
Heating is used to improve the properties of the components.
Smelting furnaces are used for smelting non-ferrous metals. Smelting furnaces are also used
for extracting metals from their ores.
Electric furnaces are heating devices usually installed in automatic production lines.
Electric heat is also used in food processing.
Bread and other types of pastry are baked in electric ovens. Fruits and vegetables are dried
111
in electric kilns.
Heat pump transfers heat from a low temperature location to a higher temperature location.
To convert heat electrical energy is used.
Each cooling device is also a heat pump.
Heat transfer can be used for building or room heating.
2.9.2 Odborné texty
Elektrické teplo vzniká při průchodu elektrického proudu vodičem.
Jsou také jiné principy pro přeměnu elektrické energie na teplo.
V domácnostech se často používají pro ohřev vody topná tělesa.
Topná tělesa jsou například v rychlovarných konvicích nebo fénech na sušení vlasů.
Některé kuchyňské sporáky jsou elektrické.
Některé domácnosti používají elektrické vytápění místností. Je rychlé, čisté, praktické, ale
drahé.
Vytápění může být přímotopné nebo akumulační. Akumulační kamna hromadí tepelnou
energii v noci, kdy je elektřina levná.
V průmyslu se vyskytují elektrické pece. Jsou pece pro ohřev materiálu nebo pro jeho tavení.
Ohřev slouží ke zlepšení vlastností součástek.
V tavicích pecích se taví barevné kovy. V tavicích pecích se také získávají kovy z rud.
Elektrické pece jsou často v automatických výrobních linkách.
Elektrické teplo se používá také při výrobě potravin.
Chléb a ostatní pečivo se pečou v elektrických pecích. Ovoce a zelenina se suší v elektrických
sušárnách.
Tepelné čerpadlo přenáší teplo z prostředí s nižší teplotou do prostředí s vyšší teplotou.
Pro přečerpávání tepla se používá elektrická energie.
Každé chladicí zařízení je tepelným čerpadlem.
Přečerpávání tepla se může využít pro vytápění.
112
2.10 Sdělovací technika
2.10 Telecommunication Technology
2.10.1 Vocabulary
2.10.1 Slovník odborných pojmů
Anglicky
Česky
analogue broadcasting
analogové vysílání
wireless transmission
bezdrátový přenos
wireless link
bezdrátový spoj
data
data
data network
datová síť
digital TV
digitální televize
digital broadcasting
digitální vysílání
electrical signal
elektrický signál
cable
kabel
mobile/cellular phone
mobilní telefon
modulation
modulace
modulated signal
modulovaný signál
image
obraz
fixed station
pevná stanice
landline
pevná telefonní linka
information transfer
přenos informací
receiver
přijímač
receive (a signal)
přijímat
113
Anglicky
Česky
radio
rozhlas
radio station
rozhlasová stanice
broadcasting
rozhlasové vysílání
telecommunication
sdělovací technika
telecommunication line(s)
sdělovací vedení
telephone network
telefonní síť
telephoning
telefonování
television broadcasting
televizní vysílání
(telephone) exchange
ústředna
very high frequency
velmi krátké vlny
(television) transmitter
vysílač
broadcast
vysílat
sound
zvuk
114
2.10.2 Technical Texts
Telecommunication technology deals with the transmission of information over long
distances via means of electrical quantities.
The technology can be used to transmit sound, image or data.
The transfer of information can be provided by a wireless or telecommunication lines.
Radio is usually the wireless transmission of signals.
The sound is converted into an electrical signal.
Before transmission the signal is modulated.
The signal is transmitted and received using antenna.
The receiver converts the modulated signal back into sound.
In many countries analogue radio broadcasting is mostly used.
Most radio stations transmit at very high frequencies.
Television broadcasting include terrestrial wireless or satellite transmission. The
broadcasting can include cables as well.
Currently digital television broadcasting is used. Analogue broadcasting is out of date.
Digital TV has no significant problem with the image which is in comparison with analogue
TV much better.
For making calls wireless transmission and telecommunication lines are used.
Telephoning is mainly provided by mobile phones which are currently widely used.
Telephoning is mainly provided by mobile phones which are currently widely used.
Data transmission is done using data networks.
To data transmission the telephone network can also be used.
115
2.10.2 Odborné texty
Sdělovací technika se zabývá přenosem informací na dálku pomocí elektrických veličin.
Můžeme přenášet zvuk, obraz nebo data.
Přenos informací může být bezdrátový nebo po sdělovacím vedení.
Rozhlas využívá pro své vysílání obvykle bezdrátové spoje.
Zvuk se převede na elektrický signál.
Před vysíláním se upraví pro přenos tzv. modulací.
Vysílá a přijímá se pomocí antén.
V přijímači se převede modulovaný signál opět na zvuk.
Rozhlasové vysílání je nejčastěji analogové.
Nejvíce rozhlasových stanic vysílá na velmi krátkých vlnách.
Televize využívá pro vysílání bezdrátové spoje pozemní nebo satelitní. Může se též šířit po
kabelu.
V současné době se používá digitální televize. Analogové vysílání je již zastaralé.
Digitální televize má kvalitnější obraz než analogová.
Pro telefonování se používají bezdrátové přenosy a sdělovací vedení.
Mobilní telefony jsou velmi rozšířené.
Telefonní linky se propojují v ústřednách.
Přenos dat se provádí pomocí datových sítí. Může se použít také telefonní síť.
116
2.11 Obsluha a práce na elektrických zařízeních
2.11 Maintenance and operation of electric
equipment
2.11.1 Vocabulary
2.11.1 Slovník odborných pojmů
Anglicky
Česky
maintenance and operation
obsluha a práce
electrical equipment
elektrické zařízení
non-electrical work
neelektrická práce
production
výroba
(energy) transfer
přenos
conversion
přeměna
electricity distribution
rozvod
use of electrical energy
užití elektrické energie
sources
zdroje
battery
baterie
capacitors
kondenzátory
stored electricity
akumulovaná elektrická energie
electric charge
elektrický náboj
partition
přepážka
contact
dotyk
low voltage
malé napětí
high voltage
vysoké napětí
117
Anglicky
Česky
alternating
střídavý
DC/Direct current
DC
power switch
výkonový vypínač
testing
zkoušení
measuring
měření
overhaul/repairing
oprava
replacement
výměna
maintaining
údržba
modification
rozšíření
installation
montáž
electrical qualification
elektrotechnická kvalifikace
revision
revize
energized/ under voltage
pod napětím
in the vicinity of live parts
v blízkosti živých částí
de-energized/absence of voltage
bez napětí
barrier
zábrana
cover
kryt
live part
živá část
low voltage
nízké napětí
direct
stejnosměrný
AC/Alternating Current
AC
disconnector
odpojovač
current transformer
měřící transformátor proudu
118
2.11.2 Technical Texts
Maintenance and operations - two terms which include all performing routines necessary to
keep electrical equipment (device) in working order. These routines include switching,
controlling, monitoring, maintenance of an electrical device as well as electric and nonelectric work.
2.11.2 Odborné texty
Obsluha a práce – zahrnuje všechny pracovní činnosti nutné k uvedení elektrického zařízení
do chodu, zahrnuje takové úkony, jako je spínání, ovládání, monitorování, údržba a také
práce na elektrických zařízeních a neelektrické práce.
Electrical equipment - includes all electrical devices powered by electricity which are used or
installed for use, to generate, transmit, convert, distribute, control, store, or use electrical
energy. This equipment also includes sources of energy such as batteries, capacitors, and
other sources of stored electrical energy.
Elektrické zařízení – zahrnuje všechna elektrická zařízení, která jsou určena pro výrobu,
přenos, přeměnu, rozvod a užití elektrické energie, zahrnuje zdroje energie, jako jsou
baterie, kondenzátory a všechny další zdroje akumulované elektrické energie.
Work on electrical equipment is work done directly on electrical equipment or in its vicinity.
The work on electrical equipment includes, e.g. testing, measuring, overhauling as well as
replacement, maintenance, modification, installation, and revision of electrical equipment.
This work can only be done by a competent person with sufficient knowledge and electrical
qualification.
Práce na elektrickém zařízení - je to práce přímo na elektrickém zařízení nebo v jeho
blízkosti, například zkoušení a měření, oprava, výměna, údržba, úprava, rozšíření, montáž a
revize. Práci mohou vykonávat pouze osoby s příslušnou elektrotechnickou kvalifikací.
119
Work on electrical equipment may be performed:
1) while energized - i.e. all work done by a person knowingly works on exposed live parts and
comes into a contact by means of tools, equipment or objects the person works with.
2) In the vicinity of live parts - i.e. all work done by a person working near exposed live parts
and coming in the contact by the body parts, tools or other objects close to live parts.
3) while de-energized - i.e. all work activities on electrical devices which are not energized or
charged, performed after all of the measurements and methods used to prevent electrical
shock.
Práce na elektrickém zařízení se může vykonávat:
1) Pod napětím - veškeré práce, při které se osoba vědomě dostává do styku s živými částmi
nebo zahrnuje do ochranného prostoru buď částmi svého těla, nářadím, vybavením nebo
předměty, se kterými pracuje.
2) V blízkosti živých částí – veškeré pracovní činnosti, při níž osoba zasahuje částmi svého
těla, nářadím nebo jinými předměty do blízkosti živých částí.
3) Na zařízení bez napětí – pracovní činnost na elektrických zařízeních, která nejsou pod
napětím ani nábojem, vykonávaná po provedení všech měření a opatření zabraňujících
elektrickému nebezpečí.
120
Fig. 1. HVDC substation 35 kV, device protection IP 00
Venkovní rozvodna vysokého napětí 35 kV, krytí přístrojů IP 00
121
Barrier – barrier - is any facilities with or without insulation used to prevent contact with
electrical equipment or parts of electrical equipment that may represent danger of electric
shock.
Partition - a part providing protection against direct contact with electrical equipment.
Cover - a part providing protection of equipment against external impacts as well as against
direct contact with live parts.
Zábrana – každé zařízení, které může, nebo nemusí mít izolaci, používané k zamezení
přiblížení se k elektrickému zařízení nebo části elektrického zařízení, které představuje
elektrické nebezpečí.
Přepážka – část zajišťující ochranu před přímým kontaktem z každého obvyklého směru
přístupu.
Kryt – část zajišťující ochranu zařízení před určitými vnějšími vlivy a ve všech směrech
ochranu před přímým dotykem živých částí.
Small Voltage ELV – is usually defined as below 50V AC or 120V DC between conductors or
any conductor and ground.
Low Voltage LV – is usually defined as below AC 1000V or DC 1500V.
High Voltage HV – is defined as above AC 1000V or DC 1500V.
Malé napětí ELV – normálně nepřevyšuje 50V AC nebo 120V DC buď mezi vodiči, nebo vodiči
a zemí.
Nízké napětí LV – normálně nepřevyšuje AC 1000V nebo DC 1500V.
Vysoké napětí HV – normálně převyšuje AC 1000V nebo DC 1500V.
122
2.12 Rozdělení elektrických přístrojů a základní
hodnoty elektrických přístrojů
2.12 Electrical Devices – Classification and Core
Values
2.12.1 Vocabulary
2.12.1 Slovník odborných pojmů
Anglicky
Česky
electrical device
elektrický přístroj
grid/electrical power system
elektrická síť
(operational) reliability
spolehlivost provozu
dielectric strength
elektrická pevnost
short-circuit proof
odolnost proti zkratu
efficiency
výkonnost
operating voltage
provozovací napětí
rated current
jmenovitý proud
operating current
provozovací proud
short circuit current
zkratový proud
switching frequency
hustota spínání
degree of protection
stupeň ochrany
moisture resistance
do vlhka
durability
trvanlivost
electric machine
elektrický stroj
123
Anglicky
Česky
appliance
spotřebič
operation density
hustoty provozu
insulation
izolace
climatic conditions
klimatické podmínky
rated voltage
jmenovité napětí
recovery voltage
zotavené napětí
inrush current
zapínací proud
breaking current
vypínací proud
cover/protection
krytí
protection against accidental contact
ochrana před nebezpečím dotykem
foreign object
cizí předmět
mechanical strength
mechanická pevnost
2.12.2 Technical Texts
Electrical devices are used for switching, controlling and protecting electrical machines,
appliances and other types of electrical equipment. These devices which are used to prevent
failures and worker injuries are the essential parts of any electrical equipment. Operational
reliability as well as worker safety depends on their correct functioning.
2.12.2 Odborné texty
Elektrické přístroje se používají ke spínání, řízení a ochraně elektrických strojů, elektrických
sítí a spotřebičů; jsou tedy nezbytným příslušenstvím každého elektrického zařízení.
Elektrické přístroje mají rozmanité a mnohostranné úkoly; na jejich správném působení
závisí spolehlivost provozu a bezpečnost osob, obstarávajících obsluhu zařízení.
124
Electrical equipment is to have electrical and mechanical properties guaranteeing the
electrical device function for reasonable time as well as during expected running density.
The most important properties are: sufficient electrical strength (insulation), moisture
resistance, fire resistance, mechanical strength, durability, efficiency, short-circuit proof and
resistance to weather conditions.
Elektrické přístroje musí mít takové elektrické a mechanické vlastnosti, které zaručují, že
přístroje budou vykonávat svou funkci přiměřenou dobu a za předpokládané hustoty
provozu. Musí mít zejména dostatečnou elektrickou pevnost (izolaci), odolnost proti vlhku,
odolnost proti požáru, mechanickou pevnost, trvanlivost, výkonnost, odolnost proti zkratu a
klimatickým podmínkám, v nichž pracují.
125
2.13 Charakteristické hodnoty elektrických přístrojů
2.13 The values of electrical devices
Rated
Voltage
The voltage at which the appliance is designed to work.
Operating
Voltage
The effective value of the voltage at the point where the device is connected.
Recovery
Voltage
The voltage which appears across the terminals of a pole of a circuit
breaker. The recovery voltage course is quite complicated - e.g. in short
circuit the voltage drops, then it gradually "recovers" until it reaches optimal
operating voltage.
Rated
Current
The current the device is rated for its service. It is also a maximum current at
which the device may continuously be loaded without unduly warming.
Inrush
Current
The current drawn by a device when first turned on.
Operating
Current
The effective value of current that flows through the device when operating.
The value of the current is defined by the voltage and impedance of a
device.
Breaking
Current
The current which flows through the switch at the moment of the contacts
separation.
Short-circuit
Current
The current which flows through the device in a short circuit. The size and
course of the current is determined by the voltage and impedance of the
circuit as well as the moment of the short circuit.
Jmenovité
napětí
je napětí, na které je přístroj stavěn.
Provozní
napětí
je efektivní hodnota napětí v místě, kde je přístroj zapojen.
126
Zotavené
napětí
má průběh dost složitý; například při zkratu nejprve napětí v obvodu
poklesne, později se postupně „zotavuje“ až dosáhne velikosti provozního
napětí.
Jmenovitý
proud
je proud, na který je přístroj stavěn; je to současně maximální proud, jakým
smí být přístroj v provozu trvale zatížen, aniž by se nepřípustně zahřál.
Zapínací
proud
je nárazový proud při zapnutí.
Provozní
proud
je efektivní hodnota proudu, který protéká přístrojem v provozu; je dán
napětím a impedancí spotřebiče.
Vypínací
proud
protéká spínačem v okamžiku odtržení kontaktů.
Zkratový
proud
prochází přístrojem při zkratu; jeho velikost a průběh je určen napětím a
impedancí obvodu a okamžikem zkratu.
Rated current is important in term of a nominal switching frequency. If the switching
frequency is higher than the rated one, the current must usually be reduced.
Another important specification of an electrical device is the so-called cover. The cover is
designed to provide the protection against direct contact and injuries as well as against
intrusion of foreign objects, water, gas or against mechanical damage, etc.
Jmenovité proudy platí u spínacích přístrojů pro určitou jmenovitou hustotu spínání. Jestliže
je hustota spínání větší než jmenovitá, musíme obvykle proud zmenšit.
Důležitým údajem u elektrických přístrojů je tzv. krytí. To zajišťuje ochranu před nebezpečím
dotyku a poraněním, před vniknutím cizích předmětů, vody, plynů, před mechanickým
poškozením apod.
127
2.14 Druhy elektrických přístrojů
2.14 Types of electrical devices
2.14.1 Vocabulary
2.14.1 Slovník odborných pojmů
Anglicky
Česky
switch
Spínač
switch-off
vypínání
current/electric circuit
proudový obvod
without a load
bez zatížení
connection
zapojení
switch-over
přepojení
cylindrical fuse
pojistka válcová
knife fuse
pojistka nožová
overcurrent
přetížení
re-fuse
přetavit
circuit breaker
jistič
residual-current device (RCD)
proudový chránič
punctured insulation/insulator
proražená izolace
leakage current
unikajícím proud
pulse device
pulzní přístroj
control signal
řídící signál
surge protector
svodič přepětí
switch-on processes
spínací pochod
128
Anglicky
Česky
excess voltage wave
přepěťovou vlnu
lighting arresters
bleskojistky
force effect of electric current
silového působení elektrického proudu
core
jádro
potentiometer/ rheostat
reostat
trigger
spouštěč
loading
zatěžovací
rate
dimenzovat
start/starting/run-up
rozběh
switching on/making
zapínání
switching - over
přepínání
load
spojování
disconnection
odpojení
circuit (electrical)
obvod
fuse-link
tavná vložka
tripping/time-current characteristic
vypínací charakteristika
automatic circuit breaker
samočinný vypínač
electric shock
úraz elektrickým proudem
ground
zem
relay
relé
change of controlled variable
změnou kontrolované veličiny
automatic and remote control
samočinné a dálkové řízení
voltage spike
rázovým přepětím
atmospheric pressure discharge
atmosférický výboj
varistor
varistor
129
Anglicky
Česky
electromagnet
elektromagnet
anchor
kotva
ferromagnetic
feromagnetický
variable resistor
proměnný odpor
regulating
regulační
power surge
proudový náraz
short-time electrical load
krátkodobé zatížení
2.14.2 Switches
Switch is an electrical device used for switching operation, i.e., switching, switching-off and
switching-over circuit under load or closing, i.e., connecting, disconnecting and switchingover circuit without load. There are several types of switches determined by a type of voltage
(LV, MV, HV) or current (AC / DC) as well as the number of poles or structural design.
2.14.2 Spínače
Spínač je přístroj sloužící ke spínání, tj. zapínání, vypínání a přepínání proudového obvodu
při zatížení nebo ke spojování, tj. zapojení, odpojení a přepojení obvodu bez zatížení. Spínače
dělíme podle napětí (NN, VN, VVN), druhu proudu (střídavý / stejnosměrný), počtu pólů a
podle konstrukčního provedení.
130
Hochspannungsleistungsausschalter Hochspannungsabschalter
Výkonový vypínač VN
Odpojovač VN
131
2.14.3 Current Fuse
The fuse is the oldest and simplest device used to protect electrical equipment LV and HV
from the effects of overcurrent (overload and short - circuit). The fuse contains a fuse-link,
which is, as the result of overcurrent, remelted, thus disconnects the line or appliance from
the grid. According to the tripping characteristics there are two types of fuses: fast (line
protection) and slow (protection of circuits with electric motors).
2.14.3 Proudové pojistky
Jsou to nejstarší a nejjednodušší přístroje sloužící k ochraně elektrického zařízení NN a VN
před účinky nadproudu (proti přetížení a zkratu); mají tavnou vložku, která se nadměrným
proudem přetaví, a tím odpojí chráněné vedení nebo spotřebič od sítě. Podle vypínací
charakteristiky pojistky dělíme na rychlé (jištění vedení) a pomalé (jištění obvodů
s elektromotory).
Cylindrical fuse
Knife fuse
Válcová pojistka Nožová pojistka
Single-pole circuit breaker
Jednopólový jistič
132
2.14.4 Circuit breaker
Is an automatic circuit breaker LV designed to protect a circuit from damage caused by
overload or short circuit. There are two main types of circuit breakers whose classification is
based on the type of electrical device assured from the effect of overcurrent: line circuit
breakers (fast tripping characteristic) and motor circuit breakers (slow tripping
characteristic).
2.14.4 Jističe
Jsou samočinné vypínače NN, které elektrický proud vypnou při přetížení nebo při zkratu.
Podle toho, jaké elektrické zařízení se jistí před účinky nadproudu, rozeznáváme jističe
vedení (rychlá vypínací charakteristika) a jističe motorové (pomalá vypínací charakteristika).
2.14.5 Residual-current device
Is an automatic circuit breaker LV designed to protect people from electric shock. Currently,
the RCDs are the most commonly used residual devices. These RCDs react to the leakage
current when the insulation of electrical equipment is punctured (the power line breakdown,
the appliance puncture). Damaged electrical equipment is disconnected by RCD when the
leakage current reaches 30 mA.
2.14.5 Chrániče
Jsou samočinné vypínače NN, chránící osoby před úrazem elektrickým proudem. V současné
době se nejčastěji používají proudové chrániče, které reagují na unikající proud proraženou
izolací elektrického zařízení (průraz na napájecím vedení, průraz na spotřebiči). Poškozené
elektrické zařízení je odpojeno proudovým chráničem od sítě při unikajícím proud již od 30
mA.
133
IΔn – Leakage current
K – Relay (indicates
switch-off)
M–
Tripping/disconnectin
g mechanism
P – Insulation
breakdown (a phase
short circuit )
R – Limiting resistor
S – Testing button
T – Core of
summation
transformer
V – Direction of
movement of the
contacts when the
RCD is switched-off
L1, L2, L3 – phase
conductors
PEN – protective and
neutral conductor
PE - Protective
conductor
N - neutral conductor
Quadrupole breaker in the grid TN-S
134
IΔn – poruchový
(unikající) proud
K – relé (dává povel
k vypnutí)
M – vypínací
mechanismus
P – průraz izolace
(jednofázový zkrat)
R – omezovací odpor
S – zkušební tlačítko
T – jádro součtového
transformátoru
V - směr pohybu
kontaktů při vypnutí
chrániče
L1, L2, L3 – fázové
vodiče
PEN – ochranný a
střední vodič
PE - ochranný vodič
N - střední vodič
Čtyřpólový chránič v síti TN-S
135
2.14.6 Relay
The relay is a pulsed device that is activated by changing the electrical or other physical
quantities. The device indicates the impulse to switch - off or emits a control signal. The relay
is an important element for the automatic and remote control of electrical appliances and
their reliable operation.
2.14.6 Relé
Relé je pulzní přístroj, který se uvádí v činnost změnou kontrolované elektrické nebo jiné
fyzikální veličiny a který vyšle popud k vypnutí nebo vyšle řídící signál. Relé je důležitým
prvkem pro samočinné a dálkové řízení elektrických zařízení a při zabezpečování jejich
spolehlivého provozu.
2.14.7 Surge arrester
Surge arrester is designed to protect the insulation of electrical equipment against
overvoltage that may occur in the grid, as well as during switching operations or
atmospheric discharges. The surge arrester leads the surge wave to the ground and thus
limits the overvoltage to the allowable size. Varistors are the most common used In LV
networks, lighting arresters are mainly used often in MV and HV networks.
2.14.7 Svodiče přepětí
Slouží k ochraně izolace elektrických zařízení před rázovým přepětím, které může v síti
vzniknout buď při spínacích pochodech, nebo atmosférickými výboji. Svodič přepětí svede
vzniklou přepěťovou vlnu k zemi a tím omezí přepětí na přípustnou velikost. V sítích NN se
používají nejčastěji varistorové svodiče a v sítích VN a VVN bleskojistky.
2.14.8 Electromagnet
Electromagnet is a component of other electrical devices that uses a force action of electric
current. Tractive (control) electromagnet magnetizes an anchor to the core and this
movement is mechanically transmitted to the control device; lifting electromagnets directly
136
magnetize ferromagnetic objects or the anchor. These electromagnets are used for creating
movement of the ferromagnetic objects or anchor.
2.14.8 Elektromagnety
Jsou to obvykle pomocné přístroje využívající silového působení elektrického proudu.
Pohybové (ovládací) elektromagnety přitahují kotvu k jádru a tento pohyb se mechanicky
přenáší na ovládací zařízení; zvedací (nosné) elektromagnety přitahují přímo feromagnetické
předměty nebo kotvu s břemenem a slouží k jejich přemísťování.
2.14.9 Potentiometer/Rheostat
Potentiometer/ Rheostat is a variable resistor that is inserted into the circuit of electric
current to reduce voltage or current. There are these types of potentiometers (according to
the purpose):
Trigger - is connected in series with the motor in order to reduce power surge when
starting; the trigger is connected in only a short start-up time therefore the trigger is
dimensioned for a short-term load;
Regulating (regulator), which is used either to control the voltage in the circuit or control
motor speed; must resistant to continuous heat;
Loading - this type is used to load electrical equipment, e.g. in laboratories, the heat load
is permanent.
2.14.9 Reostaty
Reostaty jsou proměnné odpory, které vkládáme do obvodu elektrického proudu, abychom
snížili napětí nebo proud; podle účelu rozeznáváme reostaty:
spouštěcí (spouštěče), jež zapojujeme do série s motorem, aby se zmenšil proudový
náraz při spouštění; jsou zapojeny jen po krátkou dobu rozběhu, a proto se dimenzují
pro krátkodobé zatížení;
regulační (regulátory), jichž používáme buď pro řízení napětí, nebo v obvodu motoru pro
řízení rychlosti; musí snést trvalé tepelné zatížení ztrátovou tepelnou energií;
zatěžovací, slouží k zatěžování elektrického zařízení např. na zkušebnách; jejich tepelné
zatížení je trvalé.
137
2.15 Stykače
2.15 Contactors
2.15.1 Vocabulary
2.15.1 Slovník odborných pojmů
Anglicky
Česky
contactor
stykač
on position
zapnutá poloha
pneumatic
pneumatický
control coil
ovládací cívka
movable/sliding contact
pohyblivý kontakt
mains
přívod
auxiliary contacts
pomocné kontakty
NC contacts (normally closed)
kontakty rozpínací (klidové)
(circuit) diagram
schéma zapojení
switch-button controller
zapínací tlačítkový ovladač
button
tlačítko
main contacts
hlavní kontakty
off position
vypnutá poloha
cam
vačkový
fixed contact
pevný kontakt
bridge/double moving contact
můstkový kontakt
outgoing circuit/section
vývod
NO contacts (normally open)
kontakty zapínací
138
Anglicky
Česky
electrical scheme
elektrické schéma
thermal protection
tepelná ochrana
cut-button controller
vypínací tlačítkový ovladač
2.15.2 Technical Texts
A contactor is a switch used for switching a power circuit. The switch main contacts are held
by the force in on position. If the force is removed, the contactor returns to off position.
There are these types of contactors: electromagnetic contactors, pneumatic contactors, and
cam contactors.
2.15.2 Odborné texty
Stykače jsou spínače, u kterých jsou hlavní kontakty drženy v zapnuté poloze cizí silou.
Jakmile síla přestane působit, vrací se stykač do vypnuté polohy.
Nejčastěji se používají stykače elektromagnetické, dále mohou být pneumatické a vačkové.
139
Electromagnetic contactor
1 – armature (of electromagnet)
2 – rod
3 – fixed contact – mains
4 – movable contact
5 – electrical bridge
6 – fixed contact – outgoing section
7 – movable contact
4,5,7 – electrical bridge contact (movable)
The main part of the contactor
Elektromagnetický stykač
1 – kotva elektromagnetu
2 – táhlo
3 – pevný kontakt – přívod
4 – pohyblivý kontakt
5 – můstek
6 – pevný kontakt – vývod
7 – pohyblivý kontakt
4,5,7 – můstkový kontakt
(pohyblivý)
Hlavní části stykače
140
1 – Contactor coil
2 – Main contacts (closing)
3 – Auxiliary contacts
Two NO contacts
Two NC contacts
Functional features of the
scheme:
FU – Fuses (control circuit and
power circuit - short circuit
protection)
KM - Main contacts
KM.1 - Auxiliary contacts
FA – Thermal protection
(overload)
SB1 – Cut-button controller
SB1 – Switch-button
controller
M – Electric motor
3~ - Three phase AC
L1, L2, L3 – Phase wires
PEN – Protective and Neutral
wire
TN-C – Voltage system with
grounded power supply
Contactor wiring diagram
141
1 – Ovládací cívka stykače
2 – Hlavní kontakty (zapínací)
3 – Pomocné kontakty
dva kontakty zapínací (NO)
dva kontakty rozpínací klidové (NC)
Funkční znaky ve schématu:
FU – Pojistky (ovládacího
obvodu a silového obvodu –
jištění proti zkratu)
KM - Hlavní kontakty stykače
KM.1 - Pomocné kontakty
stykače
FA – Tepelná ochrana (proti
přetížení)
SB1 – Vypínací tlačítkový
ovladač
SB1 – Zapínací tlačítkový
ovladač
M – Elektromotor
3~ - Střídavý trojfázový
L1, L2, L3 – Fázové vodiče
PEN – Ochranný a zároveň
střední vodič
TN-C – Napěťová soustava
s uzemněným uzlem
napájecího zdroje
Naukové schéma zapojení stykače
142
2.16 Přístroje vn, vvn
2.16 High voltage (HV/VHV) electrical equipments
2.16.1 Vocabulary
2.16.1 Slovník odborných pojmů
Anglicky
Česky
main bus-bar
hlavní přípojnice
disconnecting switch
odpojovač
earthing disconnector/isolator
uzemňovací odpojovač
measuring current transformer
měřící transformátor proudu
overhead lines
venkovní vedení
without load
bez zatížení
power transformer
výkonový transformátor
dynamic effect
dynamický účinek
section disconnestor
úsekový odpínač
power pole
sloup
controlled by a lever
ovládá se pákou
electric arc
elektrický oblouk
gas
plynový
switch disconnector
odpínač
longitudinal bus-bar disconnector
podélný přípojnicový odpojovač
PTO (power take-off) breaker
vývodový odpojovač
circuit breaker
výkonový vypínač
measuring voltage transformer
měřící transformátor napětí
143
Anglicky
Česky
isolated voltage system
izolovaná napěťová soustava
indoor substation
vnitřní rozvodna
outdoor distribution
venkovní rozvod
arc control device
zhášecí zařízení
section/pole switch
úsečník
overhead line tower/pole
stožár venkovního vedení
protective function
ochranná funkce
liquid – low-oil-content
kapalinový – máloolejový
vacuum
vakuový
144
1 – main bus-bar
2 – longitudinal bus-bar disconnector
3 – PTO breaker
4 – power switch
5 – measuring current transformer
6 – measuring voltage transformer
7 – earthing disconnector
8 – lighting arrester
9 – outgoing section (overhead lines)
IT – Isolated voltage system
HV Tap Scheme
1 – Hlavní přípojnice
2 – Podélný přípojnicový odpojovač
3 – Vývodový odpojovač
4 – Výkonový vypínač
5 – Měřící transformátor proudu
6 – Měřící transformátor napětí
7 – Uzemňovací odpojovač
8 – Bleskojistka
9 – Vývod na venkovní vedení
IT – Izolovaná napěťová soustava
Schéma odbočky VN
145
2.16.2 Technical Texts
Disconnecting Switch
Disconnecting switch is used for switching electrical circuits without load. The disconnector is
used for visible and safe electrical disconnecting the device from the power supply. The
contacts must be designed to be disconnected safely in the short-circuit current. The
contacts also must be resistant to the dynamic effects of short-circuit current. Earthing
knives are the parts of a disconnector, but the disconnector has no arc control device. The
disconnectors are used in electric power substations (HV and VHV).
2.16.2 Odborné texty
Odpojovače
Odpojovače slouží ke spínání elektrických obvodů bez zatížení, používají se k viditelnému a
spolehlivě zabezpečenému odpojení elektrického zařízení od zdroje napětí. Kontakty musí
být konstruovány tak, aby se i po průchodu zkratového proudu daly bezpečně rozpojit a
musí vydržet dynamické účinky zkratového proudu. Odpojovače bývají doplněny
uzemňovacími noži. Odpojovače nemají zhášecí zařízení.
Používají se v rozvodnách elektrické energie VN a VVN.
Disconnector
Disconnector is a device used in high voltage distribution up to 35 kV. The device is used to
ensure that the rated current is de-energized. In indoor substation the device is used up to
rated current of 630 A. The disconnector (with a high voltage fuse) is used at power
transformer outgoing section. Section disconnector (or section switch) is usually used in the
outdoor substation. It is the device that is mounted on overhead line poles and overhead
line towers. The section disconnector is controlled by a lever. It is modified to switch some
small current. Rated current is 200 or 400 A, rated breaking current is 40 A.
Odpínače
Odpínače se používají v rozvodu VN do 35 kV a jsou schopné vypnout jmenovitý proud. Ve
vnitřních rozvodnách se používají do jmenovitého proudu 630 A a s pojistkou VN se používají
ve vývodech na výkonové transformátory.
146
Ve venkovním rozvodu se používá tzv. úsekový odpínač, stručněji úsečník. Je to výhradně
přístroj, který se montuje na sloupy a stožáry venkovního vedení a ovládá se pákou. Je
upraven tak, aby s ním bylo možné spínat určité malé proudy. Jmenovitý proud je 200 nebo
400 A, jmenovitý vypínací proud je 40 A.
Circuit breaker
A circuit breaker is a device designed to interrupt the rated current (switch on-off) as well as
the short-circuit current. Apart from switching function in the low and high voltage circuits
the circuit breaker has also protective function. Unlike an automatic circuit breaker the HV
circuit breaker does not interrupt the current automatically. The amount of current is
measured by measuring current transformers. The measured current value is involved into
overload protection which gives a start to the contacts and the disconnecting switch is
switched off.
Výkonové vypínače
Výkonové vypínače jsou přístroje, které vypínají jmenovité proudy (vypínají i zapínají při
zatížení) a vypínají také zkratové proudy. V obvodech vn a vvn mají kromě funkce spínací
také funkci ochrannou. Na rozdíl od jističe ale nevypínají při poruše samočinně. Velikost
proudu je měřena měřícím transformátorem proudu, hodnota proudu jde do nadproudové
ochrany, která uvede do pohybu pohony kontaktů vypínačů a vypínač je vypnut.
Types of circuit breakers (based on the type of electric arc):
a) Ldiquid/low-oil-content
b) Gas – sulphur hexafluoride (SF6)
c) Vacuum (up to 35kV)
Rozdělení podle způsobu zhášeníní elektrického oblouku:
a) kapalinové – máloolejové
b) plynové – s fluoridem sírovým (SF6)
c) vakuové (vypínače pro rozvod do 35kV)
147
2.17 Rozvodny (elektrické stanice)
2.17 Substations (Power Stations)
2.17.1 Vocabulary
2.17.1 Slovník odborných pojmů
Anglicky
Česky
substation
rozvodna
indoor
vnitřní
enclosed
skříňový
metal-enclosed
zapouzdřený
switch-gear
rozváděč
ventilated
větraný
power factor
účiník
power factor controller
regulátor účiníku
insulating resin
izolační pryskyřice
mining
těžební
industry
průmysl
non-combustible fire barrier
nehořlavá přepážka
supervisory control room
centrální dispečink
IT technology
IT technologie
indication
indikace
fuse switch disconnector
pojistkový odpínač
power equipment
energetické zařízení
outdoor
venkovní
148
Anglicky
Česky
(cubicle) substation
kobková rozvodna
cubicle sheet-steel switchgear
skříňový oceloplechový rozváděč
heat loss
ztrátové teplo
power factor capacitor
kompenzační kondenzátor
line power factor
účiník sítě
cast - iron enclosure
litinová skřín
isolated/insulated
jsou izolovány
chemical
chemický
(industrial) plant
průmyslový závod
operating/control
ovládání
distribution plant
rozvodný závod
horizontal plane
horizontální rovina
mounting device frame
montážní přístrojový rám
cable
kabel
2.17.2 Technical Texts
A substation is power equipment in which the power input is transmitted to other parts of
the electrical system. Substation has switching, measuring, control and protection devices.
Substation is connected to the main power source, therefore the substation must be
designed for a large throughput power (large current load) and high short-circuit resistance.
The staff working in a substation must have appropriate qualification.
2.17.2 Odborné texty
Rozvodny jsou energetická zařízení, kde se přiváděný elektrický výkon rozvětvuje do dalších
částí elektrického rozvodu. Rozvodny jsou osazeny spínacími, měřícími a ovládacími přístroji
a ochranami. Rozvodny jsou připojeny na hlavní napájecí zdroje, a proto musí být
dimenzovány na velký průchozí výkon (velké proudové zatížení) a na velkou zkratovou
149
odolnost.
Do rozvoden mají přístup jen osoby s příslušnou elektrotechnickou kvalifikací.
Types of substations are determined by:
1) voltage (LV, HV, VHV)
2) Current (AC/DC – for DC traction / trains, trolleybuses …)
3) Place (indoor, outdoor)
4) Design (enclosed, cubicle, metal-enclosed)
Rozdělení rozvoden podle:
1) napětí (NN, VN, VVN)
2) proudu (střídavé, stejnosměrné – pro stejnosměrnou trakci/vlaky, trolejbusy…)
3) podle umístění (vnitřní, venkovní)
4) podle provedení (skříňové, kobkové, zapouzdřené)
The sheet-steel switchgears are used widely in indoor substations. At the top there are main
bus-bars which are connected to fuses and fuse taps. The protection of the sheet-steel
switchgear is IP 40. The environment in substations must be dry and well-ventilated to
dissipate heat loss. Apart from switching and protective devices in the switchgear there are
also power factor capacitors to compensate a power factor. The capacitors are connected to
the electrical system using electromagnetic contactors controlled by a power factor. This
type of switchgears is called compensation switchgear.
Ve vnitřních rozvodnách NN se používají hlavně skříňové oceloplechové rozváděče. V horní
částí skříní jsou hlavní přípojnice a na ně jsou připojeny nejčastěji pojistkové a jističové
odbočky. Krytí skříňových rozváděčů je IP 40. Prostředí v rozvodnách musí být suché a dobře
větrané pro odvod ztrátového tepla. Kromě spínacích a jistících přístrojů jsou v
samostatných skříních umístěny kompenzační kondenzátory pro vyrovnání účiníku sítě.
Kondenzátory jsou připínány k síti pomocí elektromagnetických stykačů, které jsou ovládány
regulátorem účiníku. Tyto rozváděče se nazývají kompenzační rozváděče.
150
1 – Mounting device
frame
2 – Auxiliary switching
device cable box
3 – Fuse disconnector
4 – Auxiliary switching
devices (circuit
breakers, contactors,
etc)
5 – LV Circuit-breaker
6 – Surge arrester
7 – The main bus-bar
(at the bottom)
8 – Tap 400 A, the
cables are connected
to the disconnector (3)
from above
Layout of equipment in the enclosed switchgear LV, taps connected
from above
151
1 – Montážní
přístrojový rám
2 – Svorkovnice
pomocných spínacích
přístrojů
3 – Pojistkový odpínač
4 – Pomocné spínací
přístroje dle zadání
(jističe, stykače, atd)
5 – Výkonový jistič NN
6 – Svodič přepětí
7 – Hlavní přípojnice
umístěné dole
8 – Odbočka 400 A,
kabely se na odpínač
(3) připojí zhora
Konstrukční výkres rozmístění přístrojů ve skříňovém rozváděči
NN, vývody horem
152
Outdoor LV substations are made up of cast-iron enclosures in which there are the main
bus-bars, switchgears installed as well as other equipment may also be located in these
enclosures. This type of substation is most commonly used in the mining and chemical
industries.
Venkovní rozvodna NN je sestavena nejčastěji z litinových skříní, ve kterých jsou instalovány
hlavní přípojnice, spínací přístroje a další přístroje dle potřeby. Tento typ rozvoden se
používá nejčastěji v těžebním a chemickém průmyslu.
HV substations are currently made up of enclosures. Each tap is placed in a separate
enclosure. Main bus-bars are insulated by insulating resin or are sealed in metal enclosures
filled with pure SF6 gas. The taps are provided with power circuit breakers, disconnectors,
disconnecting switches, and measuring transformers.
Rozvodny VN jsou v současné době provedeny jako skříňové, kde každá odbočka (vývod /
přívod) je umístěna do samostatné skříně. Hlavní přípojnice jsou izolovány izolační pryskyřicí
nebo jsou izolovány v pouzdrech natlakovaných izolačním plynem SF6. Odbočky jsou
vyzbrojeny nejčastěji výkonovými vypínači, odpínači, odpojovači a měřícími transformátory.
153
1 – Switchgear: disconnector(s)
and earthing switch (es) in an
enclosure filled with
SF6 matching "sealed pressure
system" requirement
2 – Bus-bars: all in the same
horizontal plane, thus later
extension of a substation is
possible
3 – Section of feeders: front
access, connected to the
switch-gear bottom terminals
4 – Operating mechanism:
contains the elements used to
control the disconnector (s) and
earthing switch (es) and
guarantees the corresponding
indication. Switch control may
be done by motor - operated
mechanism.
Open enclosed switchgear HV
5 – LV section: installation of
compact relays and testing
terminals
6 – Circuit breaker on a
withdrawable truck
7 – Cables HV
154
1 – Spínací zařízení:
odpojovač(e) a uzemňovač(e) v
zapouzdření naplněném SF6,
které splňuje požadavky na
„trvale utěsněné zařízení".
2 – Přípojnice: všechny ve stejné
horizontální rovině, takže je
umožněno pozdější rozšiřování
rozvodny.
3 – Oddíl přívodů: přístupný
zepředu, připojování ke
spodním svorkám vypínače.
4 – Ovládací mechanismus:
obsahuje prvky pro ovládání
odpojovače(ů), vypínače a
uzemňovače a zajištění indikace
daného úkonu. Ovládání
vypínače může být volitelně
prováděno motorovým
pohonem.
Rozložená skříň skříňového rozváděče VN
5 – Oddíl nízkého napětí:
instalace pomocných
kompaktních relé a testovacích
svorkovnic.
6 – Výkonový vypínač na
výsuvném vozíku
7 – Kabely VN
155
In old industrial plants there are substations in cubicle design. Each tap is placed in a
separate cubicle. Cubicles are separated by non-combustible bulkheads.
Enclosed substations HV compared with cubicle substations occupy less space (about one
quarter of the space)
Ve starých průmyslových závodech se vyskytují rozvodny v kobkovém provedení, kdy každá
odbočka (vývod / přívod) je v samostatné kobce. Kobky jsou od sebe odděleny nehořlavými
přepážkami.
Skříňové rozvodny VN oproti kobkovým zaujímají cca čtvrtinový prostor.
VHV substations are often built outdoors. In densely populated areas there are substations
sealed in metal enclosures filled with SF6 gas.
Rozvodny VVN se nejčastěji staví jako venkovní. V hustě osídlených oblastech se používají
zapouzdřené rozvodny izolované plynem SF6.
Currently the switchgear control is done by using remote control system. All equipment and
its working is displayed in the supervisory control room (e.g. in an industrial or distribution
plant) by IT technology.
Ovládání spínacích přístrojů v hlavních rozvodnách se v současné době používá dálkové.
Ovládání je provedeno z centrálního dispečinku např. průmyslového závodu případně
dispečinku rozvodných závodů pomocí IT technologie.
156
2.18 Princip elektrického rozvodu el. energie od
výrobce ke spotřebiteli
2.18 The Principle of the Electric Power Distribution
from a Producer to a Consumer
2.18.1 Vocabulary
2.18.1 Slovník odborných pojmů
Anglicky
Česky
electrical energy
elektrická energie
power system (PS)
elektrizační soustava
import
vývoz
thermal power station
tepelná elektrárna
nuclear power station
atomová elektrárna
transmission by lines
přenášet vedením
overhead lines
venkovní vedení
consumer
spotřebitel
transformer substation
transformovna
(by) energetic lines
energetickým vedením
power system is connected
elektrizační soustava je propojena
export
dovoz
water power plant/hydropower plant
vodní elektrárna
renewable electricity sources
obnovitelné zdroje elektrické energie
supply point
odběrné místo
157
Anglicky
Česky
cable lines
kabelové vedení
producer
výrobce
2.18.2 Technical Texts
Electrical energy is generated in power plants that are connected to the power system by
energetic lines. Our power system is also connected to the power systems of neighboring
countries. This allows import or export of electricity and may cover the electricity
consumption if the consumption is suddenly increased.
2.18.2 Odborné texty
Elektrická energie se vyrábí v elektrárnách, které jsou připojeny energetickým vedením do
společné elektrizační soustavy. Naše elektrizační soustava je pak propojena s okolními státy.
To umožňuje vývoz / dovoz elektrické energie a vykrývání spotřeby elektrické energie např.
při náhlé zvýšené spotřebě.
There are two main types of power plants - thermal (coal / nuclear), and water power plants.
There are also renewable sources of energy (e.g. hydroelectric, photovoltaic and wind).
Elektrárny jsou jednak tepelné (uhelné / atomové), vodní špičkové a dále obnovitelné zdroje
elektrické energie (vodní průtočné, fotovoltaické a větrné).
Electrical energy is then transmitted by lines. The transmission voltages are 400 kV, 220 kV
and 110 kV. The electricity is transmitted to supply points which are placed in e.g. large
industrial plants, power stations, Czech Railways and big Czech cities. Then the electricity is
transformed mostly at 22 kV and supplied by outdoor or cable lines to the consumers (e.g.
smaller factories, city centres, housing estates, etc.) or to the distribution transformer
stations. In the distribution transformer stations voltage 22 kV is transformed into user
voltage 400 V / 230 V and then it is transmitted by cable lines to residential buildings.
Elektrická energie se pak přenáší vedením 400 kV, 220 kV a 110 kV do odběrných míst např.
u velkých průmyslových závodů, napájecích stanic českých drah a velkých měst. Zde se pak
158
transformuje nejčastěji na napěťovou hladinu 22 kV a dále je vedena venkovním či
kabelovým vedením do center spotřeby (menší výrobní závody, centra měst, sídliště, atd.),
do distribučních transformoven. V distribučních transformovnách se napětí 22 kV
transformuje na uživatelské napětí 400 V / 230 V a to je pak zavedeno nejčastěji kabelovým
vedením do objektů občanské výstavby.
Electric power distribution (scheme)
159
Principielní schéma elektrického rozvodu
160
3. IT
3.1 Propojování počítačových sítí
3.1 Internetworking
3.1.1 Vocabulary
3.1.1 Slovník odborných pojmů
Anglicky
Česky
Internetworking device
Síťová zařízení
Internetworking Models
Síťové modely
Ethernet Networking
Sítě Ethernet
Ethernet Cabling
Kabelové spoje sítí Ethernet
Data Encapsulation
Zapouzdření dat
The Cisco Three – Layer Hierarchical Model
Třívrstvý hierarchický model Cisco
Hub
Rozbočovač
Bridge
Most
Switch
Přepínač
Router
Směrovač
The OSI Reference Model
OSI Referenční Model
The Application Layer
Aplikační vrstva
The Presentation Layer
Prezentační vrstva
The Session Layer
Relační vrstva
The Transport Layer
Transportní vrstva
161
Anglicky
Česky
The Network Layer
Síťová vrstva
The Data Link Layer
Linková (spojovací) vrstva
The Physical Layer
Fyzická vrstva
PDU
PDU – Protokol data unit
The Core Layer
Hierarchický model Cisco – Centrální vrstva
The Distribution Layer
Distribuční vrstva
The Access Layer
Přístupová vrstva
Too many hosts in a broadcast domain
Příliš mnoho počítačů (uzlů) v segmentu sítě
Broadcast storms
Zahlcení sítě - Broadcast storm
Multicasting
Posílání IP datagramů skupině koncových
stanic - Multicasting
Low bandwidth
Nízká přenosová kapacita
Adding hubs for connectivity to the network
Zařazování rozbočovačů do sítě
Packet switching
Přepínaní paketů
Packet filtering
Filtrování paketů
Internetwork communication
Komunikace mezi sítěmi
Path selection
Volba síťové cesty
Flow control
Řízení toku dat
Connection-Oriented Communication
Spojově orientovaná komunikace
Windowing
Datové rámce (Windowing)
Acknowledgments
Navazování (potvrzování) datové komunikace
Binary to Decimal and Hexadecimal
Conversion
Binárně-dekadické a hexadecimální převody
CSMA/CD
CSMA/CD
CSMA/CA
CSMA/CA
Half- and Full-Duplex Ethernet
Half-Duplex a Full-Duplex komunikace v sítí
162
Anglicky
Česky
Ethernet
Ethernet Addressing
Adresování v sítích Ethernet
Ethernet Frames
Datové rámce v sítích Ethernet
Straight-Through Cable
Přímý síťový kabel
Crossover Cable
Křížený síťový kabel
Rolled Cable
Síťový kabel Rolled
163
3.1.2 Technical texts
The following network device operate at all seven layers of the OSI model:
Network management stations
Web and application servers
Gateways (not default gateways)
Network hosts
3.1.2 Odborné texty
Síťová zařízení pracující na všech sedmi vrstvách síťového modelu OSI:
Zařízení řídicí provoz v datových sítích
Webové a aplikační servery
Síťové brány (nikoli výchozí brány)
Počítače zapojené do sítě
164
Once you have the correct cable connected from your PC and the Cisco router or switch, you
can start HyperTerminal (PUTTY) to create a console connection and configure the device.
Jestliže máte svůj počítač propojený správným datovým kabelem do síťového rozbočovače
nebo přepínače, můžete na svém PC spustit HyperTerminal (PUTTY) a vytvořit konzolu
spojení a konfigurovat zařízení.
Set the configuration as follows:
open HyperTerminal (PUTTY) and enter a name for the connection
choose the communications port COM 1 or COM xx
now set the port settings. (9600bps, none flow control hardware)
Proveďte následující:
Spusťte HyperTerminal (PUTTY) a napište název spojeni
Zvolte komunikační port COM 1 or COM xx
Nastavte parametry portu (9600bps, none flow control, hardware)
165
166
167
168
3.2 Úvod do TCP/IP
3.2 Introduction to TCP/IP
3.2.1 Vocabulary
3.2.1 Slovník odborných pojmů
Anglicky
Česky
TCP/IP and the DoD model
TCP/IP a DoD model
IP Addressing
IP Adresování
Process/Application layer
Procesně/Aplikační vrstva
Host-to-host layer
Mezi uzlová vrstva
Internet layer
Internetová vrstva
Network Access layer
Síťově přístupová vrstva
169
3.2.2 Technical texts
3.2.2 Odborné texty
170
171
172
Process/Application layer
Telnet, FTP, TFTP, NFS, SMTP, LPD, X Windows, SNMP, DNS
Procesně/Aplikační vrstva
Telnet, FTP, TFTP, NFS, SMTP, LPD, X Windows, SNMP, DNS
Host-to-host layer
TCP, UDP, Port Numbers
TCP Session: Source Port/Destination Port, Syn Packet Acknowledgment
Mezi uzlová vrstva
TCP, UDP, čísla portů
TCP relace: Source Port/Destination Port, Syn Packet Acknowledgment
173
174
175
176
177
Internet layer
IP, ICMP, ARP, RARP
Internetová vrstva
IP, ICMP, ARP, RARP
The TCP/IP protocol suite
178
Uspořádaní protokolu TCP/IP
179
3.3 IP Adresování
3.3 IP Adressierung
3.3.1 Vocabulary
3.3.1 Slovník odborných pojmů
Anglicky
Česky
Bit
Bit
Byte
Byte
Octet
Oktet
Network address
Síťové adresy
Broadcast address
Všesměrová adresa (Broadcast)
The Hierarchical IP Addressing Scheme
Hierarchické IP adresovací schéma
Network Addressing
Adresování v síti
3.3.2 Technical texts
Short for binary digit, the smallest unit of information on a machine. The term was first used
in 1946 by John Turkey, a leading statistician and adviser to five presidents. A single bit can
hold only one of two values: 0 or 1. More meaningful information is obtained by combining
consecutive bit into larger units. For example, a byte is composed of 8 consecutive bits.
3.3.2 Odborné texty
Bit – zkratka, která vznikla z binary digit, nejmenší jednotka informace v počítači. Tento
termín poprvé použil v roce 1946 John Tukey, výrazná osobnost v oboru statistiky a poradce
pěti amerických prezidentů. Bit může nabývat pouze jedné ze dvou hodnot, a to 0 nebo1.
180
Větší objem informací může nést kombinace bitů seřazených do větších celků. Příkladem je
byte složený z osmi za sebou jdoucích bitů.
Summary of the three classes of networks:
Přehled rozdělení sítí do tříd:
181
Private IP Addresses, Broadcast Addresses
Privátní IP adresový prostor, Všesměrové adresy (Broadcast Addresses)
182
3.4 Podsítě, proměnná délka masky podsítě
3.4 Subnetting, Variable Length Subnet Masks
(VLMS)
3.4.1 Vocabulary
3.4.1 Slovník odborných pojmů
Anglicky
Česky
Subnetting Basics
Základy podsítí
Variable Length Subnet Masks
Proměnná délka masky podsítě
Trubleshooting TCP/IP
Řešení problémů v TCP/IP
IP Subnet-Zero
IP podsíť Zero
How to Create Subnets
Vytvoření podsítě
Subnet Masks
Masky podsítí
Classless Inter-Domain Routing (CIDR)
IP směrování bez použití tříd (Classless InterDomain Routing - CIDR)
VLSM Design
Princip sítí VLSM
Implementing VLSM Network
Implementace sítí VLSM
183
184
3.4.2 Technical texts
Variable Length Subnet Mask (VLSM) in a way, means subnetting a subnet. To simplify
further, VLSM is the breaking down of IP addresses into subnets (multiple levels) and
allocating it according to the individual need on a network. It can also be called a classless IP
addressing. A classful addressing follows the general rule that has been proven to amount to
IP address wastage.
3.4.2 Odborné texty
Použití adresování s proměnlivou délkou masky podsítě (VLSM) je v podstatě metoda
vytváření podsítí v podsítích. Zjednodušeně řečeno, VLSM umožnuje efektivněji využít
přidělený adresový prostor jeho rozčleněním na podsítě různé úrovně a v každé podsíti tak
alokovat IP adresy podle skutečné potřeby. Tato metoda je také nazývaná IP adresováni bez
použití tříd. Zavedení IP adresování bez použití tříd bylo vyvoláno nutností vyřešit problém
blížícího vyčerpání množství použitelných IP adres.
CIDR (Classless Inter-Domain Routing) was introduced in 1993 (RCF 1517) replacing the
previous generation of IP address syntax - classful networks. CIDR allowed for more efficient
use of IPv4 address space and prefix aggregation, known as route summarization or
supernetting.
CIDR (Classless Inter-Domain Routing) – metoda IP směrování bez použití tříd byla zavedena
v roce 1993 (RCF 1517) a nahradila dřívější syntaxi rozdělení IP adresového prostoru
s použitím tříd. CIDR umožnuje mnohem efektivnější využití IPv4 adresového prostoru a
agregaci prefixu sítí. Tato metoda je rovněž nazývaná jako route
summarization nebo supernetting.
185
3.5 IP směrování (Routing)
3.5 IP Routing
3.5.1 Vocabulary
3.5.1 Slovník odborných pojmů
Anglicky
Česky
Routing Basic
Základy směrování
The IP Routing Process
Proces IP směrování
Dynamic Routing
Dynamické směrování
Distance-Vector Routing Protocol
Distance-Vector Routing Protokol
Link-State Routing Protocol
Link-State Routing Protokol
Your IP Routing Understanding
Test vašich znalostí o IP směrování
The IP routing process
Proces IP směrování
Static routing
Statické směrování
Default routing
Výchozí směrování
Dynamic routing
Dynamické směrování
Administrative Distances
Důvěryhodnost směrovací informace Administrative Distances
Split Horizont
Rozložený horizont - Split Horizont
Neighbour routers from which it can
Získávaní informací o vzdálených sítích od
lezen about remote network
sousedních směrovačů
Possible route to all repote network
Možnosti směrování do vzdálení sítě
The best route to each repote network
Nejlepší směrování do vzdálené sítě
How to maintain and verify routing
Správa a ověřování informací o směrování
186
Anglicky
Česky
information
Routing Information Protocol
Interior Gateway Routing Protocol
Open Shortest Path First
Směrovací informační protokol
Směrovací protokol pro vnitřní brány Interior Gateway Routing Protokol
Adaptivní hierarchický směrovací protokol
OSPF (Open Shortest Path First)
3.5.2 Technical texts
IP (Internet Protocol) is the network protocol used to send user data through the Internet
and other smaller networks (LAN or WAN). IP operates at layer 3 of the OSI model and is
often used together with the Transport Control Protocol (TCP) and is referred basically as
TCP/IP.
3.5.2 Odborné texty
IP (Internet Protocol) je síťový protokol, který je uživateli používán k odesílání dat po síti
Internet a dalších menších sítích (LAN nebo WAN). Protokol IP využívá třetí vrstvu modelu
OSI. Protokol IP je často používán společně s protokolem TCP (Transport Control Protocol) a
je označován jako protokol TCP/IP.
Internet Protocols (IP) uses a unique addressing assigned to computers and other devices
interface that helps to determine the source and destination of packets on a network. An
example of IP is the Internet Protocol version 4 (IPv4) and the newer Internet Protocol
version 6 (IPv6).
Internet Protocols (IP) používá jedinečné přiřazení adresy síťovým rozhraním počítačů a
ostatních zařízení, což umožnuje určit zdrojovou a cílovou adresu datového paketu v síti.
Přiklad použiti IP je Internet Protokol verze 4 (IPv4) a novější Internet Protokol verze 6 (IPv6).
187
Routing is the process of taking a packet from one device sending it through the network to
another device in a different Network Communications across the Internet is one of the best
examples of routing.
Směrování je proces, při kterém je datový paket z jednoho zařízení odeslán přes síť do jiného
zařízení v jiné síti. Jeden z nejlepších příkladu směrování je komunikace po Internetu.
The internet helps to move data from your computer, across several networks, to reach a
destination network. A device that specializes in routing function is called router. Routers
perform routing function if it knows the destination address. Router chooses best routes to
remote networks from a list of routes which it stores in its routing table. If routers are not
involved in your network, then you are not routing.
Internet umožnuje pohyb dat z vašeho počítače přes několik sítí do cílové sítě. Zařízení, které
zajištuje funkci směrování se nazývá směrovač (Router). Směrovač provádí směrování na
základě znalosti cílové adresy. Směrovač vybere nejlepší cestu do vzdálené sítě ze seznamu
směrování, který je uložen v jeho směrovací tabulce. Jestliže nemáte ve vaší síti směrovače,
nemůžete provádět směrování.
Routers uses two ways to know the destination of packets; these are Static and Dynamic
routing.
Směrovače používají pro nalezení cílové adresy paketů dvě metody a to statické a dynamické
směrování.
188
189
190
3.6 Přepínaní
3.6 Switching
3.6.1 Vocabulary
3.6.1 Slovník odborných pojmů
Anglicky
Česky
Switching Services
Přepínaní
Spanning Tree Protocol
Protokol Spanning Tree
Limitations of Layer 2 Switching
Omezení přepínaní na 2. vrstvě
Bridging vs. LAN Switching
Použití mostu (Bridging) versus použití
přepínačů v sítích LAN
Three Switch Functions at Layer 2
Funkce Three Switch na vrstvě 2
Address Learning
Zjištování adres - Address Learning
Spanning Tree Operations
Algoritmus protokolu Spanning Tree
Selecting the Root Bridge
Spanning-Tree Port States, Blocking,
Listening, Learning, Forwarding, Disable
Určení výchozího mostu - Selecting the Root
Bridge
Stavové hodnoty portů během algoritmu
Spanning-Tree : Blocking, Listening, Learning,
Forwarding, Disable
Convergence
Proces synchronizace - Convergence
Spanning Tree PortFast
Funkce PortFast algoritmu Spanning Tree
191
3.6.2 Technical texts
Switches moves traffic base on MAC addresses. Each switch maintains a MAC address table
in high-speed memory, called content addressable memory (CAM). The switch recreates this
table every time it is activated, using both the source MAC addresses of incoming frames
and the port number through which the frame entered the switch.
3.6.2 Odborné texty
Tok dat, který je řízen přepínači je založen na znalosti MAC adresy. Každý přepínač udržuje
tabulku MAC adres, která je uložena v jeho rychlé paměti, nazývané obsahově adresovatelná
pamět (Content addressable memory - CAM). Přepínač tuto tabulku aktualizuje při každém
jejím použití. Do tabulky ukládá jak zdrojovou MAC adresu příchozích rámců (paketů) tak
čísla portů přes které rámce do přepínače vstupují.
Switches perform their routing functions at the layers 2 model of the OSI. Some switches
process data at the Network Layer (layer 3), This types of switches are referred to as layer 3
switches or multilayer switches. Switches form an integral parts in networking LAN or WANs .
Small office, Home office (SOHO) applications normally, use a single or an all purpose
switches.
Přepínače realizují směrování datových rámců vrstvě 2 modelu OSI. Některé přepínače
provádějí směrování rámců na Síťové vrstvě (vrstva 3). Tyto typy přepínačů jsou označovány
jako přepínače na 3. vrstvě nebo vícevrstvé (multilayer) přepínače. Přepínače jsou nedílnou
součásti sítí LAN a WAN. V segmentu Small office/Home office (SOHO) jsou standardně
nasazovány jednoduché nebo víceúčelové přepínače.
STP is used by switches to prevent loops occurring on a network, this process is
implemented by using spanning tree algorithm in disabling unwanted links and blocking
ports that could cause loop.
Spanning Tree protokol (STP) je používán k zamezení vytváření smyček při přepojování.
Tento proces využívá algoritmus protokoluspanning tree (algoritmus rozděleného stromu)
k zamezení vytváření nechtěných spojení a blokování portů, které vznik smyček způsobují.
192
Loops and duplicate frames can have severe consequences on a network. Most LANs are
designed to provide redundancy so that if a particular link fails another one can take over
the forwarding of frame across the LAN.
Smyčky a duplikované rámce mohou mít na provoz sítě rozsáhlé následky. Většina sítí LAN je
navržena tak, že umožnuje redundance. Jestliže určitá linka přestane fungovat, může být
nahrazena jinou linkou směrující datové rámce v síti LAN.
193
3.7 Virtuální sítě LAN
3.7 Virtual LANs
3.7.1 Vocabulary
3.7.1 Slovník odborných pojmů
Anglicky
Česky
VLAN Basic
Základy VLAN
Broadcast Control
Řízení všesměrového odesílání paketů Broadcast Control
VLAN Memberships
Připojování do sítí VLAN
Identifying VLANs
Identifikace sítí VLAN
VLAN Trunking Protocol
Spojovací protokol VLAN
Configuring VLANs
Konfigurace sítí VLAN
Security
Bezpečnost
Flexibility and Scalability
Flexibilita and škálovatelnost
Static VLANs
Statické VLAN
Dynamic VLANs
Dynamické VLAN
Frame Tagging
Frame Tagging
Inter-switch Link
Inter-switch Link
194
3.7.2 Technical texts
A VLAN (Virtual Local Network) is a logically separate IP subnetwork. VLANs allow multiple IP
networks and subnets to exist on the same-switched network.
3.7.2 Odborné texty
Síť VLAN (Virtual Local Network) je logicky oddělená IP podsíť. Technologie VLAN umožnuje
existenci několika IP sítí a podsítí v rámci jedné přepojované fyzické sítě.
A VLAN is a logical broadcast domain that can span multiple physical LAN segments. It allows
an administrator to group together stations by logical function, or by applications, without
regard to physical location of the users.
Sítě VLAN jsou v logické domény vytvořené několika segmenty fyzických sítí LAN.
Administrátor tak může seskupovat stanice podle jejích logických funkci nebo aplikaci, bez
ohledu na geografické umístění jednotlivých uživatelských stanic.
Each VLAN functions as a separate LAN. A VLAN spans one or more switches, which allows
host devices to behave as if they were on the same network segment. For traffic to move
between VLANs, a layer 3 device (router) is required.
Každá síť VLAN funguje jako oddělená síť LAN. Síť VLAN je tvořena jedním nebo více
přepínači a umožnuje připojeným koncovým zařízením vytvářet dojem, že se nacházejí na
stejném segmentu sítě. Pro zajištění přenosu sítěmi VLAN je potřeba použít zařízení
(směrovače) pracující na vrstvě 3 OSI.
195
196
Consistent VLAN configuration across all switches in the network
VLAN trunking over mixed network, such as Ethernet to ATM LANE or even FDDI
Accurate tracking and monitoring of VLANs
Dynamic reporting of added VLANs to all switches in the VTP domain
Plug and Play VLAN adding
Routing between VLANs
Assigning Switch Ports to VLANs
Configuring Trunk Ports
Configuring Inter-VLAN Routing
Promyšlená konfigurace VLAN a všech přepínačů v síti
Vytváření síti VLAN v prostředí smíšených sítí jako jsou Ethernet, ATM LANE nebo FDDI
Přesná analýza stavu a monitorování v sítích VLANs
Dynamické reportování stavu vložených sítí VLAN a všech přepínačů ve VTP doméně
Plug and Play vytváření sítí VLAN
Směrování mezi sítěmi VLAN
Nastavení portů na přepínači pro sítě VLAN Assigning Switch Ports to VLANs
Konfigurace Trunk Ports
Konfigurace směrování v rámci sítě VLAN
197
3.8 Bezpečnost
3.8 Security
Perimeter, Firewall, Standard Access List, Extended Access Lists, Advanced Access Lists,
Monitoring Access Lists
Perimeter, Firewall, Standard Access List, Extended Access Lists, Advanced Access Lists,
Monitoring Access Lists
If the security of the network is compromised, there could be serious consequences, such as
loss of privacy, and theft of information.
Provozování sítě, která není dostatečné zabezpečena, může mít vážný dopad na bezpečnost
komunikace a může vést ke ztrátě soukromí a zcizení informací.
When it comes to network security, the main concern is making sure that any connections
are protected against unauthorised access.
Pokud jde bezpečnost na sítí, hlavní důraz je kladen na ochranu před neautorizovaným
přístupem.
AAA (Authentication, Authorization, Accounting)
Recognizing Security Threats
Mitigating security threats
Application-layer attacks
Autorooters
Backdoors
Denial of service
IP spoofing
Packet sniffers
AAA (Autentizace, Autorizace, Evidence - Accounting)
Odhalování bezpečnostních hrozeb
Snížení bezpečnostních hrozeb
198
Útoky na aplikační úrovni
Autorooters
Backdoors
Denial of service
IP spoofing
Packet sniffers
A typical secured network
199
Typická zabezpečená síť
Vulnerabilities , Zombie Recruitment, Attack Tools, Bandwidth attacks, SYN Floods,
Established Connection Floods, Connections-Per-Second Floods
Zranitelnost, Zombie Recruitment, Nástroje pro útok, Bandwith attacks, SYN Floods,
Established Connection Floods, Connections-Per-Second Floods
Network attack tools and methods have evolved. Back in the days when a hacker had to
have sophisticated computer, programming, and networking knowledge to make use of
rudimentary tools and basic attacks. Nowadays, network hackers, methods and tools has
improved tremendously, hackers no longer required the same level of sophisticated
knowledge. People who previously would not have participated in computer crime are now
able to do so.
200
Nástroje a metody pro útok po sítích prošly vývojem. V minulosti musel mít hacker výkonné
počítače, znalosti programování a problematiky sítí a využíval primitívní nástroje pro
jednoduchý útok. V současné době se síťoví hackeři, jejich metody a nástroje natolik
dramaticky zdokonalily, že hackeři již takové sofistikované znalosti nepotřebují. Lidé, kteří by
se dříve nemohli zapojit do počítačové kriminality, jsou již dnes schopni tak činit.
201
3.9 Řešení problému v sítích
3.9 Troubleshoot Network
General Troubleshooting, Troubleshooting Wireless Networks (WLAN), Troubleshooting
VLANs and Trunks
Obecné zásady odstraňovaní problému, Odstraňovaní problému v bezdrátových sítích
(WLAN), Odstraňovaní problému v sítích VLAN a Trunks
Verifying Connections
Pinging
Verifying interface connections
Using trace route
Monitoring and documentation
Learn about the hosts on the network
Ověřování spojení
Ping
Ověření fyzických rozhraní
Použití nástrojů trace route
Monitorování a dokumentování
Identifikace počítačů a zařízení v síti
Methodical approach
Incorrect channel setting
Identifying problems with device Placement
Problems with authentication and encryption
Common trunk problems
Native trunk mismatch
Trunk mode mismatch
Allowed VLANs on trunks
Incorrect VLANs IP subnet configurations
202
Metodický přístup
Nesprávné nastaveni kanálu
Identifikace problémů s umístěním zařízení
Problematika autentizace a krytování
Obecná problematika spojování
Nevhodné nastavení Native trunk
Nevhodné nastavení Trunk mode
Nastavení VLANs on trunks
Chybná IP konfigurace v podsítích VLAN
Sources:
photos
other pictures STUDY GUIDE – CCNA
internet http://www.orbit-computer-solutions.com/Home.php
internet http://www.svetsiti.cz/Tutorialy.asp
Zdroje:
vlastní fotografie
ostatní obrázky STUDY GUIDE – CCNA
internet http://www.orbit-computer-solutions.com/Home.php
internet http://www.svetsiti.cz/Tutorialy.asp
203
4. LOGISTIKA
4.1 Bankovní služby - Osobní účet
4.1 Banking Services - A Personal Account
4.1.1 Vocabulary
4.1.1 Slovník odborných pojmů
Anglicky
Česky
product A Personal Account
produkt Osobní účet
First Account ERA
První Konto
Children's Account
účet pro nezletilé
bank overdraft
kontokorent
Red Account ERA
Červené konto
electronic baking
Elektronické bankovnictví
credit and instalment card
kreditní a splátková karta
account for entrepreneurs
účet pro podnikatele
Eurokonto
Eurokonto
magnetic strip payment card
magnetická platební karta
ATM (Automated Teller Machine)
bankomat
term deposit
termínovaný vklad
private individual
fyzická osoba
legal entity
právnická osoba
bank service fees
poplatky za bankovní služby
204
Anglicky
Česky
price list
ceník
(the amount of) the limit on the card
limity na kartě
bank code
kód banky
beneficiary´s account number
číslo účtu příjemce
payer' s account number
číslo účtu plátce
credit limit
úvěrový limit
monthly instalment
měsíční splátka
(annual) interest rate
úroková sazba
notice of termination
výpovědní lhůta
customer
zákazník
client
klient
depositor
vkladatel
permitted account overdraft
povolené přečerpání účtu
request form
tiskopis – žádost
Debit Card (Euro 26)
slevová karta (Euro 26)
money order
složenka
amendment to the contract
dodatek ke smlouvě
initial deposit
první vklad
payment order
příkaz k úhradě
account statement
výpis z účtu
insurance
pojištění
payment/collection
inkaso
specimen signature
podpisový vzor
paycheck
výplatní šek
account holder
majitel účtu
205
Anglicky
Česky
person authorised to dispose
disponující osoba
transfer money from account A to account B
převod peněz z účtu na účet
outflow of funds
čerpání peněžních prostředků
repayment schedule
splátkový kalendář
financial reserve
finanční rezerva
criteria for applicants
kritéria pro žadatele
trading venue of the Czech Post
obchodní místo ČP, s.p.
cash layout
peněžní dispozice
paper payment document
papírový doklad
signature according to specimen signature
podpis dle podpisového vzoru
conditions
podmínky
appropriate form
příslušný tiskopis
identification number
identifikační číslo
PIN
PIN kód
balance
zůstatek na účtu
priority payment
prioritní platba
electronic statements
elektronické výpisy
SMS key
SMS klíč
withdraw (cash)
výběr v hotovosti
deposit (cash)
vklad v hotovosti
cashless payment
bezhotovostní úhrada
verification of the commands
ověření příkazů
206
4.1.2 Offering a Personal Account
What do you think of the possibility to utilize your funds safely and have the funds readily
available?
What would you say if you had your funds always with you and dispose of them at any post
office?
If you have some spare time, I would like to introduce the benefits to you:
Having a Personal Account of Postal Savings Bank you can significantly save both time and
money.
A debit payment card will be issued for a personal account.
You can use this card to pay for goods at shops and withdraw cash from ATM machines.
If you establish electronic banking services, you can submit payment orders via a phone or
the Internet as well as just control an account anywhere.
The initial deposit is 200 CZK.
To open the account you have to submit ID card and deposit 200 CZK.
Debit card will be sent to the address in ten days from account opening.
The card will be activated at any post office or ATM, e.g. during the first cash withdrawal.
When opening an account specimen signature is required.
Specimen signature is used to verify payment orders or changes that you will make at
trading venues.
4.1.2 Nabídka osobního účtu
Jak se díváte na možnost bezpečně zúročit své finanční prostředky a mít je rychle k dispozici?
Co byste řekl(a) na to mít je neustále s sebou a disponovat s nimi na kterékoli poště?
Pokud máte chvilku času, rád Vám představím výhody:
S Osobním účtem Poštovní spořitelny můžete výrazně ušetřit jak čas, tak i peníze.
K osobnímu účtu Vám bude vydána platební karta.
S touto kartou můžete platit v obchodech, vybírat v bankomatu hotovost.
Pokud si zřídíte elektronické bankovnictví, můžete odkudkoliv prostřednictvím telefonu nebo
internetu zadávat příkazy nebo jen sledovat pohyb na účtu.
První vklad na účet je 200 Kč.
K založení potřebujete průkaz totožnosti a 200 Kč.
207
Debetní karta vám bude zaslána na adresu za deset dnů od založení účtu.
Aktivaci karty provedete na poště nebo například výběrem z bankomatu.
Při založení účtu je nutné vyplnit ještě podpisový vzor.
Podpisový vzor slouží pro ověření příkazů nebo změn, které budete podávat na obchodních
místech.
208
Opening a Personal Account Request Form (example)
Vzor: Žádost o založení osobního účtu
209
Intitial Deposit (example)
Vzor: První vklad
210
Specimen signature – private individual (example)
Vzor: Podpisový vzor pro fyzické osoby
211
To send a payment to the account you can use the form "Příkaz k úhradě (Payment
order)"
Pro zaslání platby na účet můžete použít tiskopis „Příkaz k úhradě“
212
To send standing orders use the form "Trvalý příkaz k úhradě"
Pro trvalé zasílání použijete tiskopis „Trvalý příkaz k úhradě“
213
To deposit cash to your account use „Vklad (Deposit)“ or „Debit MasterCard“
Při vkládání hotovosti na svůj účet použijete doklad „Vklad“ nebo „Debit MasterCard“
214
To withdraw cash use „Výplatní šek (Paycheck)“ or „Debit MasterCard“
Při výběru v hotovosti použijete doklad „Výplatní šek“ nebo „Debit MasterCard“
215
4.1.3 Offering a First Account – the account for the
underaged
Do you know that the Postal Savings Bank offers a modern account with a profitable interest
rate suitable as savings account for children up to the age of 18?
4.1.3 Nabídka účtu pro nezletilé - První konto
Víte, že Poštovní spořitelna nabízí moderní a výhodně úročené konto vhodné jako spořící
účet pro děti do 18 let?
Benefits:
maintenance of the account is free
higher interest rate
free account statements
automatic membership in the club Čtyřlístek
Výhody:
vedení účtu je zdarma
nadstandardní úrok
výpisy zdarma
automaticky členství v klubu Čtyřlístek
Conditions:
Initial deposit is 500 CZK.
To apply for opening the First Account.
To fill in the specimen signature.
The legal representative submits the ID card and proves the relationship to the under
aged applicant (Certificate of Birth, record in ID card).
An applicant under the age of 10 does not have to be present at the trading venue.
When the applicant is ten it is possible to change the account into a private individual
account (underage applicant up to 26).
216
Podmínky pro založení:
První vklad 500 Kč.
Podání žádosti o založení Prvního konta.
Vyplnění podpisového vzoru.
Zákonný zástupce předloží průkaz totožnosti a prokáže vztah nezletilého žadatele (rodný
list,zápis v OP).
Žadatel mladší 10 let nemusí být na obchodním místě přítomen.
Od 10 let může být účet převeden na běžný účet pro fyzické osoby – nezletilý žadatel do
26 let.
217
4.2 Doručování listovních a balíkových zásilek,
dodávací služba
4.2 Letter and Parcel Delivery Services
4.2.1 Vocabulary
4.2.1 Slovník odborných pojmů
Anglicky
parcel delivery man/ postman (delivering
parcels)
Česky
balíkový doručovatel
delivery documents
dodací doklady
excess postage
doplatné
delivery of postal items
dodávání poštovních zásilek
delivery zone
doručovací okrsek
errand services
doručovací pochůzka
postman´s office
stanoviště doručovatele
other recipient
jiný příjemce
postman (delivering letters)
listovní doručovatel
delivery zone with motorised transport
motorizovaný doručovací okruh
undeliverable article
nedoručitelná zásilka
delivery place
odevzdací místo
place to leave
odkládací místo
courier
odnašeč
courier items
odnosné zásilky
postman delivery zone/district
okrsek doručovatele
218
Anglicky
Česky
authorized person
oprávněná osoba
email alert of delivery
SMS alert of delivery
email alert of arrival
SMS alert of arrival
oznámení o dodání poštovní zásilky
elektronickou zprávou
oznámení o dodání poštovní zásilky krátkou
textovou zprávou
oznámení příchodu poštovní zásilky
elektronickou zprávou
oznámení příchodu poštovní zásilky krátkou
textovou zprávou
postman
poštovní doručovatel
postal area/district
poštovní obvod
the addressee's authorised person
prostředník adresáta
recipient card
průkaz příjemce
collection time
úložní doba
redelivery
vrácení
the notice to collect the item
výzva k vyzvednutí zásilky
legal representative
zákonný zástupce
Note form
záznamní lístek
authorised person
zmocněnec
authorizer/principal
zmocnitel
219
4.2.2 Delivering items
Good morning/afternoon.
„Czech Post, Mrs. Malá, there is a registered letter for you, could you take your identity
card and come down?"
„There is a registered letter for you.“
„The letter is addressed to your husband, unfortunately the sender ordered delivery to
the addressee only, that´s why the letter can´t be handed to you.“
„Could you please sign here?“
„Without submitting ID card the letter may only be handed over in a flat. When handing
over the letter in the street I would like to ask you for your ID card.“
„Before handing over the item I would like to ask you to confirm receiving the item by
your signature.“
4.2.2 Doručování zásilek na pochůzce
Příjemný den.
„Česká pošta, paní Malá, mám pro vás doporučené psaní, mohla byste si, prosím, vzít
občanský průkaz a přijít dolů?“
„Mám pro Vás doporučený dopis.“
„Tento dopis je odesílatelem určený do vlastních rukou Vašeho manžela, proto Vám ho,
bohužel, nemůžu vydat.“
„Zde se mi prosím podepište.“
„Bez občanského průkazu Vám dopis mohu vydat jen v bytě. Zde na ulici bych Vás
poprosila o občanský průkaz.“
„Před vydáním zásilky Vás poprosím o stvrzení jejího převzetí Vaším podpisem.“
220
The delivery document used to confirm receiving the item by the addressee (example)
Vzor dodacího dokladu, který slouží k potvrzení převzetí zásilky adresátem
4.2.3 Handing over the item at the post office
Good morning/ afternoon. Please, submit the notice and your ID card.
Please, sign here.
This is "Cash on delivery" item. Please, pay ...................... CZK.
Do you require a confirmation of the payment?
The item is addressed to the company. Do you have a stamp with you?
Please, submit the recipient card. If you do not have the card, please fill in an
"Affirmation form."
How long will the item be deposited at the post office?
May I order a longer collection time?
4.2.3 Výdej zásilky na poště
Dobrý den, předložte prosím výzvu a průkaz totožnosti.
Zde se prosím podepište.
221
Vaše zásilka je na dobírku, uhraďte prosím ... Kč.
Požadujete potvrzení o zaplacení částky?
Vaše zásilka je adresována na firmu. Máte u sebe razítko?
Potřebujeme, abyste předložil průkaz příjemce a pokud ho nemáte, vypsal „Prohlášení“.
Jak dlouho bude zásilka uložena na poště?
Mohu si prodloužit dobu uložení?
222
Confirmation of the receipt of an item at the counter. Printed in the Apost. (example)
Vzor, který slouží pro potvrzení převzetí zásilek u přepážky. Tisk se provádí v Apost
Filled in "Affirmation" (example)
Vzor vyplněného „Prohlášení“
223
4.3 Podání listovních a balíkových zásilek u přepážky
pošty
4.3 Posting Letters and Parcels At a Post Office
4.3.1 Vocabulary
4.3.1 Slovník odborných pojmů
Anglicky
Česky
parcel delivery to post office
balík na poštu
parcel delivery to hand
balík do ruky
express parcel delivery
balík Expres
registered mail
doporučená zásilka
registered packed
doporučený balíček
insured parcel
cenný balík
registered mail for the blind
doporučená slepecká zásilka
registered printed matter
doporučený tiskovinový pytel
insured letter
cenné psaní
posting form
podací lístek
bulk posting form
poštovní podací arch
stamp
poštovní známka
registered mail standard
doporučená zásilka standard
ordinary mail
obyčejná zásilka
ordinary parcel
obyčejný balík
certificate of posting
potvrzení o podání
certificate of delivery
potvrzení o dodání
224
Anglicky
Česky
delivery to the addressee only
výhradně do vlastních rukou adresáta
delivery to the authorised person of the
do vlastních rukou zmocněnci zákonnému
addresse´s legal representative
zástupci
shorter collection time
zkrácená odběrní lhůta
express delivery/urgent
pilně
fragile
křehce
cumbersome
neskladně
airmail
letecky
cash on delivery
dobírka
address label
adresní štítek
address tag
adresní vlaječka
valuable sticker
cenná nálepka
posting label
podací nálepka
additional label
doplňková nálepka
label on the item
služební nálepka
copy of the certificate of posting
opis podací stvrzenky
225
4.3.2 Posting Letters
Would you like to send your mail by registered mail?
Please, fill in the posting form.
Would you like to buy any extra insurance of your item?
Good morning. Can I help you?
Good morning. What can I do for you?
Could you repeat it, please?
Would you like to be informed who and where your item was accepted?
Do you wish the parcel to be delivered tomorrow?
Sorry for keeping you waiting.
I'm sorry, I'll get the needed form.
If you want to be satisfied with delivering your item please seal it with a clear plastic tape.
Have a nice day.
I would like to buy an envelope, please.
Are revenue stamps and highway stickers available at this counter?
Can I send a parcel to Mexico?
I would like to include the postage to the cash on delivery. / Is it possible to include the
postage to the cash on delivery?
If you want to send your item as a registered letter, you must put down the sender´s
address in the left upper quarter of the item.
I would like to buy stamps to send the letter to the Czech Republic/ Europe/ the U.S.A.
What maximum weight is acceptable for sending a domestic parcel?
I would like to ask you to fill in the address tag.
I am very sorry, but you will have to repack your item/parcel.
Unfortunately, your item does not meet posting conditions.
Your parcel exceeds the maximum permitted weight.
I am very sorry, but I cannot accept your item, the minimum size is 14 x 9 cm.
226
4.3.2 Zaslání doporučené zásilky
Přejete si vaši zásilku poslat doporučeně?
Musíte si vyplnit podací lístek
Máte zájem o pojištění obsahu zásilky?
Dobrý den, přejete si?
Dobrý den, jaké máte přání?
Můžete mi to prosím ještě jednou zopakovat?
Chtěl byste vědět, kdo a kdy Vaši zásilku převzal?
Přejete si abychom balík doručili už zítra?
Omlouvám se za zdržení.
Omlouvám se, donesu si potřebný tiskopis.
Abychom Vám zásilku v pořádku přepravili je důležité, abychom jí ještě přelepili lepící
páskou.
Přeji hezký den.
Chtěla jsem si zakoupit dopisní obálku
Prodáváte u Vaší přepážky kolky? dálniční nálepky?
Mohu zaslat balík do Mexika?
Chtěla bych k dobírkové částce připočítat poštovné, je to možné?
Pokud chcete poslat svoji zásilku doporučeně, musíte na zásilce v levé horní čtvrtině
uvést adresu odesílatele.
Potřebovala bych u Vás zakoupit poštovní známky k nám do republiky, do Evropy a do
USA?
Do jaké hmotnosti mohu zaslat balík vnitrostátního styku?
Prosím o vyplnění adresní vlaječky.
Nezlobte se, ale Vaši zásilku si budete muset přebalit.
Vaše zásilka bohužel nevyhovuje zasílacím podmínkám.
Vaše zásilka přesahuje nejvyšší povolenou hmotnost.
Je mi to líto, Vaši zásilku nemohu přijmout, minimální rozměry jsou stanoveny na 14 x 9
cm.
227
Example of recommended address format for international mail
Vzor adresní strany zásilky do zahraničí
228
Example of recommended address format addressed to an individual with a
Certificate of Delivery
Vzor adresní strany zásilky se službou „dodejka“
229
Example of recommended address format addressed to an individual as an insurance
letter
Vzor obálky na cenné psaní
230
4.4 Zasílání peněžních hotovostí - Poukázková služba
4.4 Cash transaction - Money orders
4.4.1 Vocabulary
4.4.1 Slovník odborných pojmů
Anglicky
Česky
money order
poštovní poukázka
cash payment/payment in cash
platba v hotovosti
cashless payment via transfer from account
to account
platba bezhotovostní z účtu na účet
payer´s account number
číslo účtu plátce
recipient´s account number
číslo účtu příjemce
recipient/addressee
adresát
sender
odesilatel
pay against a receipt /pay receipt
výplatní doklad
certificate of posting (post office)
podací doklad
variable symbol
variabilní symbol
amount of money
peněžní částka
bank code
kód banky
exchange rates
kurzovní lístek
231
4.4.2 Cash transaction
I need to send money to the account, what should I fill in?
You must fill in a Money Order A. Please, state the recipient's account number backwards.
The bank code is also required. Please, write your address, too. A variable symbol is not
required. Specify in figures an amount of money in the main part of the Money Order and in
the Certificate of posting. Put in the amount in words in the Certificate of posting. When
filling in Money Order, please do not use a pencil or red ink. The Money Order must be filled
in without corrections.
4.4.2 Zaslání peněz na účet
Potřeboval bych zaslat peníze na účet, co musím vyplnit?
Musíte si vyplnit poštovní poukázku vzor A, zde prosím uveďte číslo účtu příjemce odzadu.
Dále je povinný údaj kód banky, uveďte také vaši adresu. Variabilní symbol není povinný
údaj. Peněžní částku uveďte na hlavní díl a podací lístek v číslicích, na podací lístek ještě
slovy. Poukázka nesmí být napsána obyčejnou tužkou a červenou barvou, rovněž se nesmí
na dokladu škrtat a přepisovat.
232
Filled in Money Order (example)
Vzor vyplněné poštovní poukázky
The client submits Money Orders B and C. I would like to withdraw/take out the money
given in this Money Order. Please submit your ID card. /Could you show me your ID card,
please?
Klient předkládá výplatní doklad k poštovním poukázkám B a C. Potřebuji vyplatit
peníze z této poukázky. Předložte prosím doklad totožnosti. Podepište se zde.
233
Money Order for cash payment (example)
Vzor poštovní poukázky určené k výplatě v hotovosti
234
4.4.3 Sending money to address
I would like to send some amount of money to addressed individual, what should I fill
in?
Fill in a Money Order C, please. Here you have to write your address, you are the sender. A
recipient is the person you need to send money to. Please, write the addresses clearly using
Roman letters. Use block letters preferably. If you want to get a confirmation of delivery of
the money, please tick the order "Certification of delivery." In case you require delivering the
money to addressee only, please tick the order "Delivery to the Addressee in Person Only."
4.4.3 Zaslání peněz na adresu
Potřeboval bych zaslat peníze na adresu, co mám vyplnit?
Vyplníte si poukázku vzoru C podle předtisku. Zde uvedete svou adresu, vy jste odesilatel.
Adresát je ten komu potřebujete zaslat peníze. Pište prosím adresy čitelně, nejlépe hůlkovým
písmem a latinkou. Pokud by jste chtěl mít stvrzeno dodání peněžní částky udělejte křížek na
službě „dodejka“. V případě, že požadujete předat peníze jen adresátovi, zakřížkujte službu „
do vlastních rukou výhradně jen adresáta“.
235
A Money order C (example)
Vzor poukázky C
4.4.4 Sending and delivery of cash on the same day
I would like to send some amount of money but I require delivering the money to the
recipient within the day.
Is there such a service? Of course, there is. Please, fill in this Money Order. A Money Order D
must be filled in (the same as Money Order C). The data given in this money order shall be
delivered by phone to the recipient´s address so the recipient can take the money within
half an hour. This service fee is more expensive.
4.4.4 Zaslání a dodání peněz ve stejný den
Potřeboval bych zaslat peníze, ale vyžaduji, aby je příjemce dostal ještě dnes.
Máte takovou službu? Samozřejmě vyplníte si tento podací doklad. Poštovní poukázka typu
D se vyplní dle předtisku (stejný postup jako u poukázky C). Data z této poukázky se vypraví
236
telefonicky na adresní poštu a tak si může adresát peníze převzít už během půl hodiny.
Poplatek za tuto službu je dražší.
Money Order D (example)
Vzor poštovní poukázky D
4.4.5 Sending money abroad
I would like to send some amount of money to Poland, what shall I do?
Can I pay in Euro(s)?
To send money to a foreign country at any post office is possible in the Czech currency only.
The conversion currency will be provided according to conversion currency exchange rate
data published by ČSOB as of the day of posting. To send the money, please fill in this
money order. It is important to write both the recipient´s and sender's address correctly.
Please, specify the amount of money in the Certificate of posting. Please do not correct data
given in money orders. Use block letters. In case of a payment to the account in a foreign
country, please fill in the account number, the bank code as well as the name of the bank in
the country of destination.
237
4.4.5 Zaslání peněz do zahraničí
Chtěl bych poslat peníze do Polska, jak to mám udělat?
Mohu vám zaplatit v měně EUR?
Platby do zahraničí přijímá pošta pouze v české měně. Přepočet na příslušnou měnu se
provede podle kurzovního lístku ČSOB ze dne podání. Pro zaslání prosím vyplňte tuto
poukázku. Důležité je uvést správně adresu adresáta, odesilatele. Částku na poukázce
vyznačte na podací lístek. Na poukázce se nesmí škrtat a je vhodné použít hůlkové písmo.
Pokud chcete poslat platbu na účet musíte ještě uvést číslo účtu a banky, celý název banky.
Money Order for sending money to other countries
Vzor poukázky do ciziny
238
4.5 Produkty ČSOB – Poštovní spořitelna – Vkladní
Knížky
4.5 ČSOB Products – Postal Savings Bank –
Passbooks
4.5.1 Vocabulary
4.5.1 Slovník odborných pojmů
Anglicky
Česky
passbook
Vkladní knížka
identity card
Doklad totožnosti
ID card
Občanský průkaz
passport
Pas
Request for opening an account
Žádost o založení
notice of termination
Výpovědní lhůta
termination of deposit
Výpověď vkladu
accounting row
Účetní řádek
cash deposit
Vklad v hotovosti
Payment in cash
Výplata v hotovosti
deposit coupon,
Vkladová poukázka
interest rate coupon
Úroková poukázka
depositor
Vkladatel
cashless transfer
Bezhotovostní převod
cashless deposit
Bezhotovostní vklad
239
Anglicky
Česky
initial deposit
První vklad
disposing person
Disponující osoba
depositor
Složitel
balance
Zůstatek
4.5.2 Basic information about the deposit book
Could you give me basic information about passbooks?
Passbooks are established for individual clients as passbooks with the holder´s name. With
passbook you can withdraw and deposit money at any post office. The deposit disposal is
not possible without submitting the passbook. The minimum initial deposit is 50 CZK, the
balance under 50 CZK is not accepted. You can ask to establish a passbook and deposit the
initial deposit at any post office. A passbook could be established for one or two depositors
both having the same rights of disposal. They both are the account holders. A passbook
could be established without termination of deposit or termination of deposit lasting 3, 6, 12
or 24 months.
4.5.2 Základní informace o vkladní knížce
Podáte mi základní informace o vkladní knížce?
Vkladní knížky jsou zakládány fyzickým osobám jako vkladní knížky na jméno. Na vkladní
knížky lze vkládat a vybírat z nich hotovosti na všech poštách. Bez předložení vkladní knížky
nelze s vkladem nakládat. První minimální vklad je 50 Kč, pod tuto částku nesmí zůstatek
klesnout. O založení vkladní knížky lze požádat, současně se složením prvního vkladu na
kterékoliv poště. Vkladní knížka může být založena na jednoho nebo dva vkladatele, přičemž
oba mají stejná dispoziční práva a oba jsou majiteli účtu. Vkladní knížka může být založena
bez výpovědní lhůty nebo s výpovědní lhůtou 3, 6, 12, 24 měsíců.
240
241
4.5.3 Interest on passbook
What is the interest rate of the passbook?
Once a year the bank pays interest on deposits and the client is sent an interest rate coupon.
After submitting an interest rate coupon authorised postal staff credits an appropriate
amount of interest to the account as a cashless deposit.
4.5.3 Úročení vkladní knížky
Jak je vkladní knížka úročena?
Jednou ročně provede banka úročení vkladu a zašle klientovi úrokovou poukázku.
Klientovi po předložení úrokové poukázky, pracovník pošty příslušnou částku úroku připíše
na účetní řádky jako bezhotovostní vklad.
242
4.5.4 Registration payment on passbook
Can my employer send my salary to my passbook?
Of course, you can. Notify the data given in your passbook on the first two pages at the left
bottom to your employer. You will be sent a deposit coupon by the bank. Authorised postal
staff at any post office credits an amount of money given in the deposit coupon to the
account as a cashless deposit.
4.5.4 Zasílání výplaty na vkladní knížku
Mohu si nechat poslat na vkladní knížku výplatu od zaměstnavatele?
Ano, nahlásíte zaměstnavateli údaje z vaší vkladní knížky, které jsou na první dvoustraně
vlevo dole. Banka vám zašle vkladovou poukázku. Vkladovou poukázku vám na kterékoli
pobočce připíše zaměstnanec jako bezhotovostní vklad.
4.5.5 Depositor
Who can deposit money to a passbook?
Anyone can deposit money, payment in cash is provided by postal staff to a depositor
referred in a passbook and after submitting an ID card.
243
4.5.5 Vkladatel
Kdo může vkládat na vkladní knížku?
Vkládat může kdokoli, výplatu z vkladní knížky provede zaměstnanec jen vkladateli
uvedenému ve vkladní knížce a po předložení občanského průkazu.
4.5.6 Withdraw of passbook
Can I take out all the deposit from a passbook?
The minimum balance in a passbook is 50 CZK even when cancelled. Without verifying the
balance of the deposit it is not possible to withdraw more than 20,000 CZK within one day. A
higher amount can only be paid after the phone verification of the balance in the bank
dispatching centre. A phone call to complete the verification is 10 CZK. The money could only
be withdrawn by a depositor after submitting a passbook and ID card.
4.5.6 Výběr z vkladní knížky
Mohu vybrat celý vklad z vkladní knížky?
Ve vkladní knížce musí vždy zůstat 50 Kč a to i při zrušení. Bez ověření zůstatku vkladu lze
z vkladní knížky vybrat hotovost v jednom dni nejvýše 20 000 Kč. Vyšší částku lze vyplatit jen
po telefonickém ověření zůstatku na dispečinku banky. Za telefonické ověření se vybírá
poplatek 10 Kč. Vybírat může pouze vkladatel po předložení vkladní knížky a průkazu
totožnosti.
244
5. STROJÍRENSTVÍ
5.1 Slovník odborných pojmů
5.1 Vocabulary
#
Anglicky
Česky
2D view
2D zobrazení
3D view
3D zobrazení
A
Anglicky
Česky
abrasive wear
otěr
absolute pressure
tlak absolutní
absorber
tlumič
acceleration
zrayhlení
accumulator
akumulátor
acetylene welding
svařování plamenem
agent
přípravek
air blower
dmychadlo
air cooling
vzduchové chlazení
air heater
ohřívák vzduchu
air pump
vývěva
air-conditioning
klimatizace
air-conditioning unit
klimatizační jednotka
245
Anglicky
Česky
alignment tolerance
tolerance souososti
alloy
slitina
angle
úhel
angle
úhel
angle of contact
úhel opásání
angular section
řez lomený
angular speed
rychlost úhlová
annealing
žíhání
apron conveyor
dopravník článkový
arbor
vřeteno
assembly
montáž
assembly drawing
výkres sestavení
automatic locking
samosvornost
automobile
automobil
automotive truck
automobil nákladní
axial machine
axiální stroj
axial pump
čerpadlo axiální
axis
osa
axle
hřídel nosný
B
Anglicky
Česky
back pressure valve
ventil zpětný
backflow valve
klapka zpětná
ball journal
čep kulový
246
Anglicky
Česky
ball valve
kohout kulový
band pulley
řemenice
band saw
pila pásová
barometric pressure
tlak barometrický
base circle
kružnice základní
basic
základní
beam
nosník
bearing
ložisko
bed
lože
belt
řemen
belt gearing
převod řemenový
bending moment
moment ohybový
bevel
úkos
bevel gear
soukolí kuželové
blade
lopatka
blanking die
střižnice
blast furnace
vysoká pec
blind hole
díra neprůchozí (neprůchodná)
block pulley
kladnice
blowing
vyfukování
boarding press
hydraulický lis
body
těleso
boiler
kotel
boiler room
kotelna
bolt
šroub
247
Anglicky
Česky
bracket
konzola
brake
brzda
brake block lining
brzdové obložení
brake disc
brzdový kotouč
brake drum
brzdový buben
brake cheek
čelist brzdová
brake pads
brzdové destičky
brass
mosaz
bronze
bronz
burr
výronek
C
Anglicky
Česky
cable pulley
kladka lanová
cable wire
lanko
CAD applications
CAD aplikace
CAD system
CAD systém
calculation
výpočet
cam
vačka
cam shaft
vačkový hřídel
capacity
nosnost
capacity
únosnost
car
automobil osobní
carriage
vozík
cast iron
litina
248
Anglicky
Česky
cast piece
odlitek
casting
slévání
cavitation
kavitace
central heating
ústřední vytápění
centre
hrot
centreless grinder
bruska bezhrotá
centrifugal force
síla odstředivá
chain
řetěz
chain gear
kolo řetězové
chain gearing
převod řetězový
choke valve
klapka škrtící
chuck
sklíčidlo
chute
skluz
CI engine
motor vznětový
CI engine
vznětový motor
circle
kružnice
circuit
obvod
circulation lubrication
mazání oběhové
circumferential
obvodová
clipping punch
střižník
coefficient
součinitel
cogged belt
ozubený hřeben
cogged belt
řemen ozubený
column
sloup
company standard
podniková norma
249
Anglicky
Česky
compensating coupling
spojka vyrovnávací
compression ring
pístní kroužek těsnící
compressor
kompresor
condensing apparatus
kondenzační zařízení
cone
kužel
cone gear
kolo kuželové
conical flow pump
čerpadlo diagonální
conicity
kuželovitost
connecting rod
ojnice
connecting rod bolt
ojniční šroub
construction
konstrukce
contact gearing
převod kontaktní
container
kontejner
continuous line
souvislá čára
contour
obrys
conveyor
dopravník
conveyor belt
dopravník pásový
coolant
chladivo
cooling device
chladící zařízení
cooling fluid
chladící kapalina
cooling technology
chladící technika
cooling-down
ochlazení
copy
kopie
copy
kopírovat
correction
korekce
250
Anglicky
Česky
cotter pin
kolík kuželový
counterbalance
vývažek
counterbalancing
vyvažování
coupling
spojka
crane
jeřáb
crane bridge
jeřábový most
crane construction
jeřábová konstrukce
crane crab
kočka jeřábová
crane hook
hák jeřábový
crane pulley
kladnice jeřábová
crane track
jeřábová dráha
crank
klika
crank shaft
klikový hřídel
cross section
průřez
cross section
řez příčný
crown circle
kružnice hlavová
crude iron
surové železo
crude iron
železo surové
cuboid
kvádr
cutting die
střihadlo
cycle
cyklus
cycloid
cykloida
cycloidal gearing
ozubení cykloidní
cylinder
válec
cylinder head
hlava válců
251
Anglicky
Česky
cylindric pin
kolík válcový
cylindrical grinder
bruska na kulato
cylindricity tolerance
tolerance válcovitosti
D
Anglicky
Česky
dash line
čárkovaná čára
dash-and-dot line
čerchovaná čára
dedendum circle
kružnice patní
deformation
deformace
degree of precision
třída přesnoxti
design drawing
návrhový výkres
designer
projektant
desulphurization
odsíření
detail
detail
detail drawing
výkres součásti
deviation
úchylka
diagram
diagram
diameter
průměr
diameter
průměr
die
zápustka
differential
diferenciál
dimension
kótovat
dimension figure
kóta
dimension line
čkótovací
252
Anglicky
Česky
dimensional tolerancing
tolerování rozměrů
disassembly
demontáž
disposition of the tolerance zone
poloha tolerančního pole
distance between axes
vzdálenost os
dog wheel
rohatka
draw
kreslit
draw
rýsovat
drawing
výkres
drawing documentation
výkresová dokumentace
drawing format
formát výkresu
drawing scale
měřítko výkresu
drawing title block
popisové pole výkresu
drill
vrtačka
driller
vrták
drilling
vrtání
drive shaft
hřídel hnací
drive torque
moment kroutící
drive way
dráha
driven shaft
hřídel hnaný
dryer
sušička
duct dilatation
dilatace potrubí
253
E
Anglicky
Česky
edge
hrana
efficiency
účinnost
elastomers
elastomery
electric arc welding
svařování elektrickým obloukem
electric current
elektrický proud
electric motor
elektromotor
electric resistance welding
svařování elektrickým odporem
electrode
elektroda
electrode
elektroda
electro-spark machining
elektrojiskrové obrábění
element
prvek
elevation
nárys
ellipse
elipsa
elongation
tažnost
embracement
opásání
end of connecting rod
ojniční hlava
energy source
zdroj energie
engine
motor
engineer
konstruktér
engineer
konstruktér
engineering lettering
technické písmo
equipment
zařízení
escalator
eskalátor
evolvent
evolventa
254
Anglicky
Česky
evolvent
evolventa
examination
zkouška
expanded section
řez rozvinutý
exploded view
pohled rozvinutý
extrusion
vytlačování
F
Anglicky
Česky
fan
ventilátor
filter
filtr
final shape
tvar konečný
finish mark
značka drsnosti
fireplace
ohniště
first angle projection
promítání evropské
fit
uložení
fitting
armatura
flame
plamen
flat belt
řemen plochý
flat-surface grinder
bruska rovinná
flexible coupling
spojka pružná
floor projection
půdorys
flowrate
průtok
flywheel
setrvačník
force
síla
force
síla
255
Anglicky
Česky
forged piece
výkovek
forged piece
výkovek
forging
kování
forklift
vozík vysokozdvižný
forming
tváření
four stroke engine
čtyřdobý motor
four stroke engine
motor čtyřdobý
frame
rám
frame
stojan
frame construction
konstrukce příhradová
frame-sawing machine
strojní rámová pila
friction bearing
ložisko kluzné
friction gearing
převod třecí
fuel
palivo
full scale
skutečná velikost
G
Anglicky
Česky
gantry
portál
gas
plyn
gas conduit
plynovod
gas turbine
plynová turbína
gasket
těsnění
gasket
těsnivo
gating system
vtoková soustava
256
Anglicky
Česky
gear
kolo
gear hydroelectric generator
hydrogenerátor zubový
gear ratio
převod
gear set
soukolí
gearing
ozubení
generator
generátor
geometric tolerances
geometrické tolerance
geometry
geometrie
geometry
geometrie
gravity die casting
lití do kovové formy
grinder
bruska
grinding
broušení
gudgeon pin
čep pístní
gudgeon pin
pístní čep
guide pulley
kladka vodící
H
Anglicky
Česky
half section
řez poloviční
hammering machine
buchar
hard soldering
pájení na tvrdo
hardness
tvrdost
headstock
vřeteník
heat losses
ztráty tepelné
heat pump
čerpadlo tepelné
257
Anglicky
Česky
heat source
zdroj tepla
heating
vytápění
heating
ohřev
heating body
otopné těleso
heating plant
teplárna
hoister
zdvihalo
hole
díra
hole tolerance zone
toleranční pole díry
hole tolerance zone
toleranční pole hřídele
honing
honování
hose
hadice
hydraulic elements
prvky hydraulické
hydraulic gear
převod hydraulický
hydraulic jack
zvedák hydraulický
hydraulic work
vodní dílo
hydraulically actuated brake
brzda hydraulická
hydrodynamic pump
čerpadlo hydrodynamické
hydroelectric generator
hydrogenerátor
hydroelectric power plant
elektrárna vodní
hydrostatic circuit
obvod hydrostatický
hydrostatic pump
čerpadlo hydrostatické
258
I
Anglicky
Česky
impeller wheel
oběžné kolo
inclusions
vměstka
indicating fittings
armatura měřící
industry standard
oborová norma
inertia force
síla setrvačná
ingot
ingot
initial shape
tvar výchozí
intersection
průnik
involute gearing
ozubení evolventní
iron
železo
ISO standard
norma ISO
J
Anglicky
Česky
jack
zvedák
jet pump¨operation
proudové čerpadlo¨provoz
joint
kloub
journal
čep
L
Anglicky
Česky
laminated hydroelectric generator
hydrogenerátor lamelový
laminated chain
řetěz lamelový
laminates
lamináty
259
Anglicky
Česky
lapping
lapování
lateral run-out
házení boční
lathe
soustruh
lathe turning
soustružení
leader line
čára vynášecí
length
délka
lever
páka
limit deviation
mezní úchylka
line
čára
line types
druhy čar
list of items
soupis položek
load
břemeno
local view
pohled místní
longitudinal dimension tolerance
tolerance délkového rozměru
longitudinal section
řez podélný
losses
ztráty
lower limit deviation
dolní mezní úchylka
lubricant
mazivo
lubrication
mazání
M
Anglicky
Česky
machine
stroj
maintenance
údržba
manipulation
manipulace
manual lubrication
mazání ruční
mass flow
průtok hmotnostní
mass production
hromadnaá výroba
260
Anglicky
Česky
match plate
modelová deska
measure
změřit
mechanical gearing
převod mechanický
mechanical properties of the material
mechanické vlastnosti materiálu
mechanism
mechanizmus
melt
tavenina
melt
tavit
miller
fréza
milling
frézování
milling machine
frézka
model
modelovat
model
model
module
modul
module of gear
modul ozubení
moment
moment
motion shaft
hřídel pohybový
mould
kokila
moulded piece
výlisek
moulding sand
formovací směs
multiplier
multiplikátor
N
Anglicky
Česky
national standard
státní norma
nominal diameter
jmenovitý průměr
nominal pressure
jmenovitý tlak
normal
kolmice
261
Anglicky
Česky
nozzle
tryska
nuclear fuel
palivo jaderné
nuclear power plant
elektrárna jaderná
nuclear reactor
reaktor jaderný
O
Anglicky
Česky
oil scraper piston ring
pístní kroužek stírací
open-die forging
kování volné
operator
obsluha
original
originál
oscillating conveyor
dopravník vibrační
oscillation
kmitání
overhead conveyor
dopravník závěsový
overlap fit
uložení s přesahem
overlap fit
uložení s vůlí
overpressure
přetlak
P
Anglicky
Česky
packing
ucpávka
pallet
paleta
parabola
parabola
parallel
rovnoběžka
parallelity tolerance
tolerance rovnoběžnosti
262
Anglicky
Česky
part view
pohled částečný
pellet
peleta
perspective geometry
geometrie deskriptivní
petrol
benzín
piece production
kusová výroba
pin
kolík
pipe
trubka
piston compressor
kompresor pístový
piston engine
pístový spalovací motor
piston pump
čerpadlo pístové
piston ring
pístní kroužek
pitch
rozteč
pitch
stoupání
pitch
rozteč
pitch circle
roztečná kružnice
pitch circle
kružnice roztečná
pitch circle
roztečná kružnice
pitch line
rozrečná přímka
pitch line
roztečná přímka
plane
rovina
plane
rovina
plane surface
rovinná plocha
planeness tolerance
tolerance rovinnosti
planet gear
kolo planetové
plastics
plasty
263
Anglicky
Česky
plate coupling
spojka lamelová
pneumatic circuit
obvod pneumatický
pneumatic elements
prvky pnematické
point
bod
point welding
bodové svařování
position
pozice
power plant
elektrárna
power-plant engineering
energetika
press forging
kování zápustkové
pressing machine
lis
pressure
tlak
pressure lubrication
mazání tlakové
price
cena
price list
ceník
prism
hranol
production
výroba
production drawing of a component
výrobní výkres součásti
projection
promítání
projection
průmět
protective fitting
armatura pojistná
pulley
kladka
pump
čerpadlo
pyramid
jehlan
pyramidal character
jehlanovitost
264
Q
Anglicky
Česky
quenching
kalení
quill
pinola
R
Anglicky
Česky
rack
hřeben
rack
hřeben ozubený
rack jack
zvedák hřebenový
radial machine
radiální stroj
radial pump
čerpadlo radiální
radial run-out
házení radiální
radius
vyložení (jeřábu)
rate
dimenzovat
rating
výkon jmenovitý
rating
výkon jmenovitý
raw casting
surový odlitek
reactoplastics
reaktoplasty
reactor
reaktor
recording tolerances on the drawing
zapisování tolerancí na výkrese
reduction ration
měřítko zmenšení
reduction valve
ventil redukční
reference line
čára odkazová
refrigerator
chladnička
regulation
předpisy
265
Anglicky
Česky
regulator
regulátor
requirements for drawing
požadavky na výkres
resin
pryskyřice
revolutions
otáčky
revolutions
otáčky
roll gudgeon
čep válcový
roller bearing
ložisko valivé
roller chain
řetěz válečkový
rolling
válcování
rolling mill
válcovací stolice
rope
lano
rope gearing
převod lanový
rotary hydraulic motor
hydromotor rotační
run-out
házení
run-out tolerance
tolerance házení
S
Anglicky
Česky
safety
bezpečnost
safety coupling
spojka pojistná
safety valve
ventil pojistný
sand casting
lití do pískové formy
satellite gear
satelit
saw
pila
scissor jack
zvedák nůžkový
266
Anglicky
Česky
screw
šnek
screw conveyor
dopravník šnekový
screw gear
soukolá šnekové
screw gear
soukolí šroubové
screw hydroelectric generator
hydrogenerátor šroubový
screw hydroelectric generator
hydrogenerátor šroubový
screw jack
zvedák šroubový
sealing
utěsnění
sectional view
řez
segment friction brake
brzda čelisťová
semi-diameter
poloměr
semi-finished product
polotovar
semi-finished product
výrobek polotovar
semi-finished product
polotovar
series production
sériová výroba
servomechanism
servomechnaizmus
shaft
hřídel
shaft
hřídel
shaft coupling
spojka hřídelová
shaft end
čep hřídelový
shaft tolerance zone
toleranční značka
shape tolerance
tolerance tvaru
shaving
ševingování
shaving
zaškrabávání
shell casting
lití do skořepinové formy
267
Anglicky
Česky
shielded arc welding
svařování v ochranné atmosféře
scheme
schéma
SI engine
motor zážehový
side elevation
bokorys
simplify
zjednodušit
sintered carbides
slinuté karbidy
slag
struska
sleeve-type chain
řetěz pouzdrový
slide valve
šoupátko
sliding speed
rychlostkluzná
slitting saw
pila kotoučová
slope
sklon
soft soldering
pájení na měkko
solar power plant
elektrárna solární
solder
pájka
soldering
pájení
solid of revolution
těleso rotační
source
zdroj
specify surface roughness
předepsat drsnosti povrchu
speed
rychlost
speed
rychlost
sphere
koule
spiral
šroubovice
spiral casing
spirální skříň
spline shaft
drážkový hřídel
268
Anglicky
Česky
spring pin
kolík pružný
spur gear
soukolí čelní
squareness tolerance
tolerance kolmosti
stamping
výstřižek
standard
norma
standardization of technical drawings
normalizace technických výkresů
standardized journal
čep normalizovaný
steam boiler
parní kotel
steam generator
generátor parní
steel
ocel
steel construction
konstrukce ocelová
straight hydraulic motor
hydromotor přímočarý
straight line
přímka
straightness tolerance
tolerance přímosti
strength
pevnost
suction pressure
podtlak
sunk hole
díra zapuštěná
superfinishing
superfinišování
surface roughness
drsnost povrchu
switchboard
rozvaděč
symmetrical body
souměrné těleso
system
sousava
269
T
Anglicky
Česky
tangent
tečna
tank
nádrž
technical rendering
technické zobrazování
technical standardization
technická normalizace
technique
technika
tempering
popouštění
template
šablona
tension member
tažný člen
tensioning device
napínací ústrojí
tensioning pulley
kladka napínací
termination arrow
hraničicí šipka
termination mark
hraničící značka
thermal power plant
elektrárna tepelná
thermoplastics
termoplasty
thick line
tlustá čára
thin line
tenká čára
third angle projection
promítání americké
throttle valve
ventil škrtící
through hole
díra průchozí (průchodná)
time
čas
tolerance
tolerance
tolerance
tolerance
tolerance
tolerance
tolerance fit
velikost písma
270
Anglicky
Česky
tolerance of circularity
tolerance kruhovitosti
tolerance of position
tolerance polohy
tolerance of position
tolerance umístění
tolerance of symmetry
tolerance souměrnosti
tool
nástroj
tool block
nožová hlava
tooth
zub
tooth gear
kolooubené
tooth chain
řetěz zubový
total weight
hmotnost celková
toughness
houževnatost
transfer
přechod
transference number
převodové číslo
transition fit
uložení přechodné
transmission gearing
převod ozubenými koly
transport
doprava
transport carriage
vozík dopraví
turbocharger
turbodmychadlo
turbocharger
turbokompresor
two stroke engine
motor dvoudobý
U
Anglicky
Česky
ultra-sound
ultrazvuk
upper limit deviation
horní mezní úchylka
271
V
Anglicky
Česky
valve
klapka
valve
kohout
variator
variátor
V-belt
řemen klínový
ventilation
větrání
ventilation
vzduchotechnika
ventilator
ventilátor
vice
svěrák
view
pohled
viscosity
viskozita
voltage
napětí
volume flow rate
průtok objemový
W
Anglicky
Česky
water cooling
vodní chlazení
water heater
ohřívák vody
water jet pump
vodoproudá vývěva
water piping
vovovod
water separator
odlučovač vody
water turbine
vodní turbína
weight
hmotnost
weight of a component
hmotnost součásti
welded chain
řetěz článkový svařovaný
272
Anglicky
Česky
welding
svařování
welding set
svařovací souprava
weldment
svařenec
wheel
kolo
wheel hub
náboj kola
wheel rim
věnec kola
wind-power plant
elektrárna větrná
wire
drát
wire cutter
drátořez
work piece
obrobek
worm gear
šnekové kolo
Z
Anglicky
Česky
zoom scale
měřítko zvětšení
273
5.2 Spoje a spojovací součásti
5.2 Joints and jointing pieces
5.2.1 Vocabulary
5.2.1 Slovník odborných pojmů
Anglicky
Česky
removable joint
rozebíratelný spoj
permanent joint
nerozebíratelný spoj
shape transmission
tvarový styk
power transmission
silový styk
material transmission
materiálový styk
bolt
šroub
nut
matice
washer
podložka
cotter pin
závlačka
thread
závit
connecting threads
spojovací závity
motion thread
pohybové závity
lead
stoupání
pitch
rozteč
multiple-threaded
vícechodý závit
tightening torque
utahovací moment
torque spanner
momentový klíč
dowel
kolík
274
Anglicky
Česky
pin
čep
feather
pero
key
klín
fold joint
drážkový spoj
pressure joint
tlakový spoj
normalization
normalizace
typification and standardization
typizace a unifikace
5.2.2 General Division of Joints
Jointing pieces are the most widespread type of engineering components. Almost all
engineering products are composed of more than one part, therefore, in order to achieve a
proper function of a product it is important to join all its parts securely. The choice of the
right jointing pieces depends primarily on the operational and economic conditions.
5.2.2 Obecné rozdělení spojů
Spojovací součásti jsou nejrozšířenějším druhem strojních součástí. Téměř všechny
strojírenské výrobky se skládají z více částí a pro správnou funkci celého výrobku je důležité
tyto části bezpečně spojit. Volba správného druhu spojení závisí především na provozních a
ekonomických podmínkách.
The normalization, typification and standardization procedures of the jointing pieces are the
most elaborated ones. This means the individual jointing pieces are interchangeable. This is
very useful when repairing, checking, or overhauling machinery.
U spojovacích součástí je nejvíce propracovaná normalizace, typizace a unifikace. Je tedy
umožněna vzájemná zaměnitelnost spojovacích součástí, což je velmi výhodné při různých
opravách, kontrolách nebo revizích strojních zařízení.
275
Depending on the way of transfer of load between the jointed parts we divide the
jointing pieces into:
Shape-transmission joints - the load is transmitted via mutual abutment of the jointed
parts
Power-transmission joints - the load is transmitted via friction
Composite joints
Material-contact joints
Podle způsobu přenosu zatížení mezi spojovanými součástmi dělíme je na:
Spoje s tvarovým stykem – síla je přenášena opřením spojovaných součástí
Spoje se silovým stykem – síla přenášena třením
Kombinované spoje
Spoje materiálovým stykem
Depending on the type of construction we divide the jointing pieces into:
Removable joints
Permanent joints
Podle provedení dělíme spoje na:
Rozebíratelné
Nerozebíratelné
276
Shape-transmission joints
(pins, dowels, feathers, slotted heads, dowel bolts...)
Spoje s tvarovým stykem
(čepy, kolíky, pera, drážkované hřídele, lícované šrouby…)
Power-transmission joints
(pressure joints clamp joints...)
Spoje se silovým stykem
(tlakové spoje svěrné spoje…)
277
Material-contact joints
(welding, soldering, glueing, adhesive bonding, sealing,...)
Spoje materiálovým stykem
(svařování, pájení, lepení, tmelení, zatavení,…)
278
BOLTED JOINTS
Basic types of bolted joints
Depending on the principle of joining 2 components we distinguish 3 basic types of bolted
joints:
a) joint bolted by head bolt and nut
b) joint bolted by head bolt
c) joint bolted by double-end bolt
ŠROUBOVÉ SPOJE
Základní druhy šroubových spojů
Podle principu spojení 2 součástí pomocí rozlišujeme 3 základní druhy šroubových spojů:
279
a) spoj šroubem s hlavou a maticí
b) spoj šroubem s hlavou
c) spoj závrtným šroubem
5.2.3 Types of bolts, nuts, and washers
a) Machine bolt
b) Inbus bolt
c) Stud bolt
d) Sink bolt
280
5.2.3 Druhy šroubů, matic a podložek
a) šroub s šestihrannou hlavou
b) šroub s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem (tzv. imbus)
c) závrtný šroub
d) šroub se zápustnou hlavou a křížovou drážkou
a) Hex nut
b) Castle nu
c) Self-locking hex nut
d) Butterfly nut
a) matice šestihranná
b) matice korunová
c) šestihranná matice samojistná
d) křídlatá matice
281
a) Plain washer
b) Spring washer
c) Serrated washer
a) podložka plochá
b) podložka pružná (pérová)
c) podložka vějířová
a) Screws
b) Nails
282
a) vruty
b) hřebíky
5.2.4 Locking of bolted joints
Locking of bolted joints is used to prevent opening and breaking of joints. Depending on the
principle of locking of bolted joints we distinguish three groups of lockings:
5.2.4 Pojištění šroubových spojů
Šroubové spoje pojišťujeme z důvodu uvolnění spoje nebo ztráty.
Podle principu pojištění je dělíme do tří skupin:
Shape locking
Principle - prevent unscrewing of the nut by using a component which mechanically
prevents angular displacement of the nut relative to the bolt.
Tvarové pojištění
Princip - zamezení odšroubování matice prvkem, který mechanicky brání pootočení matice
vůči šroubu.
283
Shape locking of bolted joints
a) Cotter pin
b) Castle nut + cotter pin
c) for a tab washer
d) Tongued washer
e) Threading a wire through bolt heads
f) KM nut and MB washer (anchoring of shaft bearings)
g) Deformation of the bolt head relative to the other material
284
Tvarová pojištění šroubových spojů
a) závlačka
b) korunková matice + závlačka
c) pro podložku s nosem
d) podložka s jazýčkem
e) protažení hlav šroubů drátem
f) KM matice a MB podložka (uchycení ložisek na hřídeli
g) deformace hlavy šroubu vzhledem k ostatnímu materiálu
285
Power locking
Principle - Increasing friction between the thread of the bolt and the nut
Silové pojištění
Princip - zvětšení tření mezi závity šroubu a matice.
Power locking of bolted joints
a) Spring lock washer
b) By using two nuts (the so-called nut lock)
c) Coupling nut
d) Self-locking nut with a moulded ring of polyamide.
286
Silová pojištění šroubových spojů
a) pružná podložka
b) pomocí dvou matic (tzv. kontramatka)
c) dvoudílná matice
d) samojistná matice se zalisovaným kroužkem polyamidu.
Material-contact locking
The bolt and the nut are connected to each other by welding, soldering, gluing, or even
sometimes only by applying a bit of paint coat. The joint, however, becomes permanent.
Pojištění materiálovým stykem
Šroub a matice se navzájem spojí svařováním, pájením, lepením nebo někdy i jen
zakápnutím barvou. Spoj j však stane nerozebíratelným.
287
Material locking of bolted joints
Materiálové pojištění šroubových spojů
288
5.3 Ložiska
5.3 Bearings
5.3.1 Vocabulary
5.3.1 Slovník odborných pojmů
Anglicky
Česky
bearing
ložisko
plain bearing
kluzné ložisko
rolling-element bearing
valivé ložisko
shear friction
smykové tření
lubricant
mazivo
hydrostatic lubrication
hydrostatické mazání
hydrodynamic lubrication
hydrodynamické mazání
circulating pump
oběhové čerpadlo
bearing shell
pouzdro
journal
hřídelový čep
maintenance
údržba
lubrication
mazání
friction
tření
thermal conductivity
tepelná vodivost
opposing requirements
protichůdné požadavky
starting
rozběh
shutdown time
doběh
bearing alloy
kompozice
289
Anglicky
Česky
silent running
tichý chod
shock load
rázové zatížení
brasses
mosazi
aluminium bronzes
bronzy
aluminium alloys
hliníkové slitiny
bearing shell
ložiskové pouzdro
bush
pánev
segments
segmenty
ball bearing
ložisko kuličkové
cylindric roller bearing
válečkové
cone bearing
kuželíkové
barrel-shaped roller bearing
soudečkové
needle bearing
jehlové
toroid bearing
toroidní
axial bearing
axiální
radial bearing
radiální
service life
životnost
the dynamic load capacity
dynamická únosnost
static load capacity
statická únosnost
lubrication
mazání
Bearings ensure relative positions of fixed and moving components and transmit load from
the shaft to other parts of the machine. There is a friction arising between the shaft and
bearings.
Ložiska zajišťují vzájemnou polohu pevných a otáčejících se součástí a přenášejí zatížení
hřídele na ostatní části stroje. Mezi pohybujícími se plochami hřídele a ložiska vzniká tření.
290
Depending on the type of the friction we distinguish plain bearings and rolling-element
bearings.
Depending on the principle of carrying the load we distinguish radial and axial bearings.
Podle druhu tření dělíme ložiska na kluzná a valivá.
Podle způsobu zatížení je rozdělujeme na radiální a axiální.
5.3.2 Plain bearings
There is a shear friction arising at the interfacial surface.
Advantages: simple design, small diameter (but a large length!), simple mounting, silent and
smooth motion, inexpensive, easily repairable, tolerate shock load
Disadvantages: required precision of manufacturing, expensive materials, required quality
lubrication (higher demands on maintenance, more difficult operation), large consumption
of lubricants, friction-caused loss during the starting and shutdown time
5.3.2 Kluzná ložiska
Ve styčné ploše vzniká při pohybu smykové tření.
Výhody: jednoduchá konstrukce, malý průměr (ale velká délka!), jednoduchá montáž, tichý a
klidný chod, levná, snáze opravitelná, snáší rázové zatížení
Nevýhody: přesná výroba, drahé ložiskové materiály, kvalitnější mazání (vyšší nároky na
údržbu, složitější obsluha), velká spotřeba maziva, při rozběhu a doběhu jsou ztráty třením
Materials for plain bearings
Material for the functional parts of bearings must meet a number of conflicting
requirements:
resistance to seizure
capacity to absorb hard particles
load-bearing capacity
abrasion resistance
lubricant-wettability and a good thermal conductivity, price, seizure
291
Materiály kluzných ložisek
Na materiál funkční části kluzných ložisek je kladena řada protichůdných požadavků:
odolnost proti zadírání
jímavost tvrdých částic
zatížitelnost
otěruvzdornost
smáčivost maziva a dobrá tepelná vodivost, cena, velikost tření, hledisko zadírání
These requirements are met by:
a) Metal materials
lead and tin compositions (low melting point), tin, lead and tin-lead bronzes (high melting
point), brasses, aluminium bronzes, aluminium alloys, sintered materials (18 280, 18 344),
gray cast irons (42 24 15, 42 24 56)
b) Non-metallic materials
PTFE and PA, polyvinyl acetal materials, polycaprolactam materials, hardened fabrics,
hygroscopic resistant rubber
Těmto požadavkům vyhovují:
a) kovové materiály
olověné a cínové kompozice (nízká teplota tání), cínové, olověné a cínoolověné bronzy
(vysoká teplota tání), mosazi, hliníkové bronzy, hliníkové slitiny, slinované materiály (18 280,
18 344), šedé litiny (42 24 15, 42 24 56)
b) nekovové materiály
PTFE a PA, polyvinylacetátové materiály, polykaprolaktamové materiály, tvrzené tkaniny,
hygroskopicky odolná pryž
Construction of plain bearings
The fundamental part of the bearing is the bearing shell, the bush (split bush), or segments.
Bearing shells have the shape of a hollow cylinder, they may be made from one kind of
metal or they may be bimetallic (the base material and the lining).
292
Konstrukční provedení kluzných ložisek
Základní částí ložiska je ložiskové pouzdro, pánev (dělené pouzdro), nebo segmenty.
Ložisková pouzdra mají tvar dutého válce, mohou být zhotovena celá z jednoho ložiskového
kovu, nebo mohou být bimetalická (základní materiál a výstelka).
Lubrication of plain bearings
Hydrostatic lubrication - lubrication of plain bearings is ensured by a circulating pump
Hydrodynamic lubrication - lubrication based on the oil-wedge principle
Mazání kluzných ložisek
Hydrostatické - mazání kluzných ložisek zajišťuje oběhové čerpadlo
Hydrodynamické - mazání na principu klínové mezery
Bearing shells
Bearing body with the shell
Bearing shell with the lining
Gehäuse
Lagergehäuse mit Futter
Futter mit Auskleidung
5.3.3 Rolling-element bearings
Rolling-element bearings generally consist of two rings, rolling elements, and the cage There
is a rolling friction between the parts of the bearing. The friction is transmitted by the rolling
elements through a point or a linear contact.
5.3.3 Valivá ložiska
Valivá ložiska se zpravidla skládají ze dvou kroužků, valivých tělísek a klece. Mezi jednotlivými
částmi ložiska je valivé tření po vložených tělískách, styk je bodový nebo přímkový.
293
Classification of bearing elements by the shape: ball elements, roller elements, cone
elements, barrel-shaped elements, needle elements
A. Ball bearings
B. Oblique contact ball bearings
C. Self-aligning ball bearings
D. Roller bearings
E. Needle bearings
F. Cone bearings
G. Barrel-shaped bearings
H. Toroid bearings
I. Axial ball bearings Ball bearings
J. Axial roller bearings
K. Axial needle bearings
L. Axial barrel-shaped bearings
Rozdělení podle tvaru tělísek: kuličková, válečková, kuželíková, soudečková, jehlová
294
A. Kuličková ložiska
B. Kuličková ložiska s kosoúhlým stykem
C. Naklápěcí kuličková ložiska
D. Válečková ložiska
E. Jehlová ložiska
F. Kuželíková ložiska
G. Soudečková ložiska
H. Toroidní ložiska
I. Axiální kuličková ložiska I
J. Axiální válečková ložiska
K. Axiální jehlová ložiska
L. Axiální soudečková ložiska
Types, main dimensions, and other parameters of roller-element bearings are internationally
standardized and listed in catalogues of manufacturers (e.g. ZKL, SKF).
Typy, hlavní rozměry další parametry valivých ložisek jsou mezinárodně normalizovány a
uvedeny v katalozích výrobců (např. ZKL, SKF).
Service life of bearings is given (in hours [LH] or millions of revolutions [L])
C (N) – basic dynamic load capacity – the load given in Newtons in which the bearing
reaches 106 revolutions
C0 (N) – basic static load capacity – the load which causes a permanent deformation of
0.0001 (one ten-thousandth) of the diameter of a bearing loaded to the maximum
n (1/Min) – maximum allowable number of revolutions
Životnost ložiska se udává (v hodinách [Lh] nebo milionech otáček [L])
C (N) – základní dynamická únosnost – je to zatížení v Newtonech při kterém dosáhne
ložisko 106 otáček
C0 (N) – základní statická únosnost – je to zatížení, které vyvolá u maximálně zatíženého
ložiska trvalou deformaci 0,0001 (desetitisícinu) jeho průměru
n (1/min) – dovolený počet otáček
295
Classification of bearings by the construction:
a) single row bearings, double row bearings
b) depending on the rolling elements used
Rozdělení podle konstrukce:
a) jednořadá, dvouřadá
b) podle použitého valivého tělíska
Classification of bearings by the direction of the load force:
a) radial
b) axial
Rozdělení podle směru zatěžující síly:
a) radiální
b) axiální
Comparison with plain bearings
Shear friction replaced by rolling friction.
Advantages – small, light, little lubricant needed, suitable for high revs, zero-loss starting
and shutdown
Disadvantages – not suitable for high circumferential speeds, noisier
Porovnání s kluznými ložisky
Smykové tření nahrazeno valivým.
Výhody – malá, lehká, málo maziva, pro vysoké otáčky, beze ztrát při rozběhu a doběhu
Nevýhody – nevhodné pro vysoké obvodové rychlosti, hlučnější
Lubrication of bearings - reduces friction a removes friction-produced heat
Types of lubricants: lubricating greases, oil, solid lubricants (graphite, and molybdenum
disulphide)
Mazání ložisek - snižuje tření a odvádí teplo vzniklé třením
Druhy maziva: mazacími tuky olejem tuhá maziva (grafit a sirník molybdeničitý)
296
Methods of lubrication:
a) manual lubrication – for occasional lubrication
b) lubricators – lubrication cap, siphon lubricator, drop-feed lubricator
c) non-pressure long-term lubrication – oil bath – only for closed cases and boxes
(gearboxes, crank cases, closed bearing boxes), centrifugal lubrication
d) pressure-oil lubrication – circulation lubrication, requires lubricating pump, suitable for
high revs, used in important bearings
Způsoby mazání:
a) ručně – pro občasné mazání
b) maznice – mazací zátka, knotová maznice, kapací maznice
c) beztlakové dlouhodobé – v olejové lázni – pouze pro uzavřené skříně (převodovky, klikové
skříně, uzavřená tělesa ložisek), rozstřikem
d) tlakové olejem – oběhové, nutné čerpadlo, pro vysoké otáčky a důležitá ložiska
297
5.4 Hřídelové spojky
5.4 Shaft couplings
5.4.1 Vocabulary
5.4.1 Slovník odborných pojmů
Anglicky
Česky
drive torque
kroutící moment
drive shaft
hnací hřídel
driven shaft
hnaný hřídel
deflection
odchylka
congestion
přetížení
permanent couplings
mechanicky neovládané spojky
controlled couplings
mechanicky ovládané spojky
hydraulic couplings
hydraulické spojky
electromagnetic couplings
elektromagnetické spojky
rigid couplings
nepružné pevné spojky
compensating couplings
nepružné vyrovnávací spojky
box coupling
trubková spojka
clamp coupling
korýtková spojka
disc coupling
kotoučová spojka
cardan shaft
kardan
flexible couplings with metal components
pružné spojky s kovovými členy
flexible couplings with non-metallic
components
pružné spojky s nekovovými členy
298
Anglicky
Česky
disconnection couplings
výsuvné spojky
friction couplings
třecí spojky
safety couplings
pojistné spojky
centrifugal couplings
rozběhové spojky
free-wheeling couplings
volnoběžné spojky
5.4.2 Function Shaft Couplings
Shaft couplings transmit rotary motion and torque between the driving and the driven
machine or between individual parts of a machine or a mechanism.
5.4.2 Funkce hřídelových spojek
Hřídelové spojky přenášejí otáčivý pohyb a kroutící moment mezi hnacím a hnaným strojem
nebo mezi jednotlivými částmi stroje či mechanizmu.
In addition to this fundamental function, shaft couplings may also serve to:
Compensation for minor radial, axial, and angular deviations between driving and driven
shafts
Shock absorption
Disconnect traction-swept and machines when congestion
Smooth starting of driven shafts
Engaging and disengaging of either stationary or rotating shafts
Securing transmission of torque in only one direction
Kromě této základní funkce, mohou plnit hřídelové spojky i další funkce:
vyrovnávání menších radiálních, axiálních i úhlových odchylek hnací a hnané hřídele
tlumení rázů mezi hnací a hnanou hřídelí
odpojení hnacího a hnaného stroje při přetížení
plynulý rozběh hnané hřídele
odpojování a spojování hnací s hnanou hřídelí a to buďto za klidu nebo při otáčení hřídelí
zabezpečení přenosu kroutícího momentu pouze jedním směrem
299
Couplings for high operating speeds must be balanced, otherwise there is an increase in
noise and vibration. Couplings should be placed as close as possible to bearings in order to
prevent flexure of shafts.
Spojky pracující s vysokými otáčkami musí být vyvážené, jinak dochází k vibracím a nárůstu
hlučnosti. Spojky umisťujeme co nejblíže k ložiskům, abychom zamezili průhybu hřídelí.
5.4.3 Main parts of couplings
Driven part (plate)
Driving part (plate)
Linking components (pins, bolts, springs, toothing, rubber, plastic, etc. ).
A linking component may be replaced by the friction, fluid, or a magnetic field.
5.4.3 Hlavní části spojek
Hnaný člen (kotouč)
Hnací člen (kotouč)
Spojující člen (čepy, šrouby, pružiny, ozubení, pryž, plast apod.)
Spojující člen může být nahrazen třením, kapalinou nebo magnetickým polem.
1 - drive shaft
2 - driven shaft
3 - driving part
4 - driven part
5 - linking part
1 – hnací hřídel
2 – hnaná hřídel
3 – hnací člen
4 – hnaný člen
5 – spojující člen
300
5.4.4 Types of couplings
The basic classification of shaft couplings is based on the methods for transmitting torque:
permanent couplings
controlled couplings
hydraulic couplings
electric couplings
magnetic couplings
5.4.4 Rozdělení spojek
Základní rozdělení hřídelových spojek je podle způsobu přenosu kroutícího momentu:
mechanicky neovládané spojky
mechanicky ovládané spojky
hydraulické spojky
elektrické spojky
magnetické spojky
PERMANENT COUPLINGS
Connection of the driving and the driven shaft is secured by a mechanical contact. The
coupling cannot disengage during its operation.
MECHANICKY NEOVLÁDANÉ SPOJKY
Spojení hnací a hnané hřídele je u této skupiny spojek zabezpečeno mechanickým
kontaktem. Spojku nelze rozpojit za chodu.
Classification of permanent couplings
Rigid couplings (box coupling, disc coupling, clamp coupling, . . . . . . . . .)
Flexible couplings (pin coupling, hoop coupling, spiral band coupling, spring coupling,
with out by spring, Oldham coupling. . . . . . . .
Compensating couplings (Beard axial coupling, cross coupling, toothed coupling,
flexible pin coupling, . . . . . .)
301
Rozdělení mechanicky neovládaných spojek
Spojky pevné (trubková, kotoučová, korýtková,…)
Spojky pružné (kotoučová čepová, obručová,se šroubovitými pružinami, s hadovitou
pružinou,Oldhamova spojka,…)
Spojky vyrovnávací (ozubcová axiální, křížová, zubová, kloubová čepová,…)
5.4.4.1 RIGID COUPLINGS
Their linking components are locked; all bounces and shocks that occur during operation are
transmitted from one shaft to the other. Shafts are permanently connected, they cannot be
disengaged during operation. The shafts must be coaxial.
5.4.4.1 SPOJKY PEVNÉ
Spojující členy jsou pevné, všechny nerovnoměrnosti chodu a rázy se přenášejí z jednoho
hřídele na druhý. Hřídele jsou spojeny na trvalo, za chodu je nelze rozpojit. Hřídele musí být
souosé.
302
Rigid disc coupling
suitable for transmitting high torques
coaxiality is ensured by the shape of the discs
torque can be transmitted by
a) friction between front surfaces of the discs
b) locking engagement with dowel bolts
Pevná kotoučová spojka
vhodná pro přenos velkých točivých momentů
souosost je zajištěna tvarem kotoučů
Mk může být přenášen
a) prostřednictvím tření čelních ploch kotoučů
b) tvarovým spojem lícovanými šrouby
5.4.4.2 FLEXIBLE COUPLINGS
Transmission of torque from the driving to the driven shaft is carried out by one or more
flexible components. Flexible couplings can be made of metal, rubber, or plastic (it used to
be also leather or hardened fabric). Flexible couplings absorb shocks and vibrations. They
can compensate small deviations of the shafts from coaxiality.
303
5.4.4.2 SPOJKY PRUŽNÉ
Přenos točivého momentu z hnacího hřídele na hnaný se realizuje pomocí jednoho či více
pružných prvků. Materiálem pružných členů je kov, pryž, nebo plasty (dříve kůže či tvrzená
tkanina). Tlumí rázy a vibrace. Dokáží vyrovnávat drobné nesouososti hřídelů.
WINFLEX spring coupling
Flexible hoop coupling
Pružinová spojka WINFLEX
Pružná obručová spojka
Front toothed coupling
Flexible pin coupling
Čelní zubová spojka
Spojka pružná čepová
304
Flexible OLDHAM coupling
Pružná spojka OLDHAM
svěrná
Flexible clamp coupling
Pružná spojka řezaná
svěrná
5.4.4.3 COMPENSATING COUPLINGS
They are used to connect two abaxial, concurrent, or skew shafts.
Compensating couplings are able to compensate displacement of shafts in any direction.
5.4.4.3 SPOJKY VYROVNÁVACÍ
Slouží ke spojení dvou nesouosých, různoběžných nebo mimoběžných hřídelů.
Jsou schopné vyrovnat posuv hřídelů v jakémkoliv směru.
Universal toothed coupling - enables compensation of angular and axial displacements of
the shafts.
Univerzální zubová spojka - umožňuje vyrovnávat úhlové výchylky a osový posuv.
305
Flexible OLDHAM coupling
Pružná spojka OLDHAM svěrná
Front toothed coupling
Čelní zubová spojka
Flexible pin coupling
Spojka pružná čepová
Flexible clamp coupling
Pružná spojka řezaná svěrná
306
5.5 Dopravníky
5.5 Conveyors
5.2.1 Vocabulary
5.2.1 Slovník odborných pojmů
Anglicky
Česky
pulley
buben
driving pulley
buben hnací
driven pulley
buben hnaný
roll-over pulley
buben přepadový
transportation
doprava
conveyor
dopravník
conveyor belt
dopravník pásový
chain conveyor
dopravník článkový
overhead conveyor
dopravník závěsový
car-type conveyor
dopravník vozíkový
screw conveyor
dopravník šnekový
oscillating conveyor
dopravník vibrační
roller conveyor
dopravník válečkový
quantity transported
dopravované množství
conveyor-elevator
elevátor
rope
lano
feeders
podavače
input
příkon
307
Anglicky
Česky
material
materiál
piece material
materiál kusový
bulk material
materiál sypký
feed chute
násypka
belt
pás
Redler conveyor
redler
chain
řetěz
chute
skluz
traction element
tažný prvek
rotary vane feeder
turniket
5.5.2 Classification Conveyors
Conveyors are used to smooth (continuous) transportation of bulk and piece materials and
persons in horizontal, sloping, or vertical direction.
5.2.2 Rozdělení dopravníků
Dopravníky slouží k plynulé (kontinuální) dopravě sypkých, kusových materiálů a osob ve
vodorovném, šikmém nebo svislém směru.
Basic parameters of conveyors
a) quantity transported
b) transportation distance
c) energy input (to the driving unit)
weight Qm [kg.h-1]
volume Qv [m3.h-1]
length
L
[m]
height
H
[m]
P
[kW]
d) kind of the conveyed material
308
Základní parametry dopravníku
a) dopravované množství
b) dopravní vzdálenost
hmotnostní Qm [kg.h-1]
objemové
Qv [m3.h-1]
délka
L
[m]
výška
H
[m]
P
[kW]
c) Anschlusswert (des Triebmotors)
d) Art des Förderguts
Classification:
Conveyors with a traction element
Conveyors without a traction element
Rozdělení:
dopravníky s tažným elementem
dopravníky bez tažného elementu
5.5.2.1 CONVEYORS WITH A TRACTION ELEMENT
Traction element – belt, rope, chain
Conveyor belts
Chain conveyors
Conveyor-elevators
Overhead conveyors
Car-type conveyors
Redler conveyors
5.5.2.1 DOPRAVNÍKY S TAŽNÝM ELEMENTEM (PRVKEM)
Tažný prvek – pás, lano, řetěz
Pásové
Článkové
Elevátory
309
Závěsové
Vozíkové
Redlery
5.5.2.1.1 Conveyor belt
Purpose:
Conveyor belts are used for transporting bulk and piece materials in the horizontal or
sloping direction (slope of the conveyor depends on the friction between the conveyed
material and the belt, or on the rolling resistance of the material).
5.5.2.1.1 Pásový dopravník
Účel:
Slouží k dopravě sypkých nebo kusových materiálů ve vodorovném nebo šikmém směru
(sklon dopravníku je závislý na velikosti třecí síly mezi dopravovaným materiálem a pásem
případně odporem proti valení materiálu po pásu).
Usage:
Conveyor belts are very versatile, they are used in agriculture, building industry, engineering,
food industries, opencast quarries, etc.
Použití:
Velmi univerzální, používá se v zemědělství, stavebnictví, strojírenství, potravinářském
průmyslu, povrchových lomech apod.
Principle of operation
Frictional forces enable carriage of the conveyed material by the belt. Even loading of the
belt is ensured by a feed chute. The material is discharged from the conveyor by an overflow
over the driving or the take-up pulley, by a diverter, or by a throw-off conveyor carriage. The
travelling belt of the conveyor must be constantly tightened in order to create a sufficient
friction between the driving pulley and the belt.
In smaller conveyor belts the travelling belt is tightened by a bolt which can change the
position of the take-up pulley. In big conveyor belts the position of the take-up pulley can be
changed by a weight.
310
Princip práce
Dopravovaný materiál je vlivem třecí síly unášen pásem. Rovnoměrné plnění pásu je
zajištěno násypkou. Materiál je vyprazdňován z dopravníku přepadem přes hnací nebo
napínací buben, shrnovačem nebo shazovacím vozíkem. Pás dopravníku musí být neustále
napínán, aby vzniklo dostatečně velké tření mezi hnacím bubnem a pásem.
U menších pásových dopravníků se pás napíná šroubem, kdy uložení napínacího bubnu je
posouváno šroubem. U velkých pásových dopravníků je uložení napínacího bubnu
posouváno závažím.
Main components:
1 - travelling belt (made from rubber, PVC, textile, steel, etc.), 2 - driving pulley (usually
located at the end of the conveyor), 3 - take-up pulley, 4 - guiding pulley, 5 - carrying rollers, 6
- feed chute, 7 - driving unit, 8 - take-up device.
Hlavní části:
1 - dopravní pás (pryžový, PVC, textilní, ocelový apod.), 2 - hnací buben (zpravidla na konci
dopravníku), 3 - napínací buben, 4 - vodící buben, 5 - podpěrné válečky, 6 – násypka, 7 –
poháněcí stanice, 8 – napínací zařízení.
311
312
313
5.5.2.2 CONVEYORS WITHOUT A TRACTION ELEMENT
Screw conveyors
Roller conveyors
Oscillating conveyors
Chutes
Feeders
5.5.2.2 DOPRAVNÍKY BEZ TAŽNÉHO ELEMENTU (PRVKU)
Šnekové
Válečkové
Vibrační
Skluzy
Turnikety a podavače
5.5.2.2.1 Screw conveyor
Purpose:
Screw conveyors are used to transport and dose bulk or mushy materials in a horizontal or
sloping direction. They enable easy and efficient discharging and filling of various types of
bins, mixers, containers, and hoppers of packaging machines. They can also be used for
interstation transfers. There is a variety of technological processes that may take place
during the transportation of a material (mixing, melting, drying, etc.). The conveyed material
is enclosed in the conveyor trough and therefore there is no environment pollution. When
transporting coarse materials, a wear of the screw as well as of the conveyor chute occurs.
5.5.2.2.1 Šnekový dopravník
Účel:
Šnekové dopravníky slouží k dopravě a dávkování sypkých nebo kašovitých materiálů ve
vodorovném nebo šikmém směru. Umožňují snadné a účinné vyprazdňování a plnění
různých zásobníků, mixérů, kontejnerů a násypek balících strojů, a dále mohou být použity
pro mezioperační dopravu. Během dopravy materiálu mohou probíhat různé technologické
procesy (míchání, tavení, sušení atd.). Dopravovaný materiál je uzavřen v žlabu a nedochází
ke znečištění okolí. Při dopravě hrubozrnného materiálu dochází k opotřebení šneku i žlabu.
314
Usage:
Screw conveyors are used in agriculture, food industry, mechanical engineering, etc.
Použití:
Používá se v zemědělství, potravinářském průmyslu, strojírenství apod.
Principle of operation
The conveyed (bulk or piece) material falls into a conveyor chute or a conveyor tube from a
feed chute; then the material is moved by the conveying screw into a discharge chute (the
conveyed material behaves like a nut in the bolt-and-nut mechanism). Due to the
gravitational force the conveyed material falls out from the conveyor trough or the conveyor
pipe to the bin.
Princip práce:
Dopravovaný materiál (sypký nebo kusový) padá v násypce do žlabu nebo trubky; a je
šnekem posouván do výsypky (dopravovaný materiál se chová jako matice u šroubových
mechanismů). Působením gravitační síly vypadává dopravovaný materiál dnem žlabu nebo
trubky do zásobníku.
Main components:
conveyor-screw shaft (1),
conveyor screw (2),
conveyor trough (3),
feed chute (4),
discharge chute (5)
a part of the conveyor is a driving unit- the electric motor
in some conveyors the trough is replaced by a pipe replaced by a pipe.
Hlavní části:
hřídel šnekovice (1),
šnekovice (2),
dopravní žlab (3),
násypka (4),
výsypka (5)
315
součástí dopravníku je poháněcí ústrojí - elektromotor
u některých dopravníků je žlab nahrazen trubkou nahrazen trubkou.
316
5.6 Parní generátory
5.6 Steam genetarors
5.6.1 Vocabulary
5.6.1 Slovník odborných pojmů
Anglicky
Česky
steam generator
parní generátor
steam boiler
parní kotel
steam
pára
high-pressure steam
vysokotlaká pára
low-pressure steam
nízkotlaká pára
wet steam
mokrá pára
dry steam
suchá pára
steam turbine
parní turbína
electricity
elektrická energie
electric power
elektrický výkon
electric generator
elektrický generátor
pressure
tlak
steam pressure rating
jmenovitý tlak páry
temperature rating
jmenovitá teplota páry
steam boiler capacity
výkon parního kotle
evaporator
výparník
steam superheater
přehřívák páry
water heater
ohřívák vody
317
Anglicky
Česky
critical steam pressure
kritický tlak páry
critical temperature
kritická teplota páry
boiler furnace
topeniště
fireplace
ohniště
boiler draught
kotlový tah
accessories
příslušenství
feed water
napájecí voda
flue gases
spaliny
fly-ash precipitators
odlučovače popílku
chimney
komín
boiler drum
kotlový buben
evaporator
výparník
fly-ash precipitators
odlučovače popílku
burner
hořák
flue
sopouch
5.6.2 Classification, basic parameters
Steam generators (steam boilers) are devices that are used to produce steam energy, i.e..
steam, which is further processed in steam turbines to produce electricity and heating.
About 60 % of the electricity produced in the Czech Republic comes from thermal power
plants, auxiliary device.
5.6.2 Rozdělení, základní parametry
Parní generátory (parní kotle) jsou zařízení sloužící k výrobě energetické páry, tj.. páry, která
se dále zpracovává v parních turbínách k výrobě elektrické energie a vytápění. V ČR se vyrábí
zhruba 60% elektrické energie v tepelných elektrárnách, pomocné zařízení.
318
Steam generators are classified according to the pressure of the boiler steam:
1) low-pressure generators - to 0.15 MPa - they are used only for heating
2) high-pressure generators
a) medium-pressure generators - 0,15-2,5 MPa
b) higher-pressure generators - 2,5-6,5 MPa
c) highest-pressure generators - über 6,5 MPa
Parní generátory se rozdělují podle tlaku výstupní páry na:
1) nízkotlaké - do 0,15 MPa - slouží pouze pro vytápění
2) vysokotlaké
a) středotlaké - 0,15-2,5 MPa
b) s vyššími tlaky - 2,5-6,5 MPa
c) s nejvyššími tlaky - nad 6,5 MPa
Main parameters of a steam boiler
a) nominal steam pressure - in MPa
b) nominal steam temperature - in °C (500 to 600°C)
c) steam boiler capacity - it is given in MW and indicates the electrical power at the
terminals of the electrical generator. It can be also given in thermal MW (for boilers used for
heating). The capacity means the thermal power of the produced steam.
Hlavními parametry parního kotle
a) jmenovitý tlak páry - v MPa
b) jmenovitá teplota páry - ve °C (500 až 600°C)
c) výkon parního kotle - udává se v MW a značí elektrický výkon na svorkách elektrického
generátoru nebo v tepelných MW (u kotlů pro vytápění) a znamená tepelný výkon obsažený
ve vyrobené páře.
An important parameter regarding the design of boilers is the critical steam pressure of 22.1
MPa. At this pressure there is no change in the volume of the water during its conversion
into steam.
Pro konstrukci kotlů je z hlediska parametrů důležitý kritický tlak páry 22,1 MPa. Při tomto a
vyšších tlacích dochází k přeměně vody v páru beze změny objemu.
319
5.6.3 Steam boiler components
The common components of steam boilers according to the ČSN 07 0000 standard
include:
1) steam boiler
a) pressure aggregate
evaporator
superheater
reheater
water heater
b) steam boiler accessories
fittings
control apparatus
c) boiler furnace
boiler draughts
fireplace
2) steam boiler accessories
a) boiler feeder
b) feed water treatment
3) steam boiler auxiliaries
a) fuel and water feed
b) fuel treatment
c) air heating
d) chimney
e) apparatus to dispose of flue gases
320
5.6.3 Součásti parního kotle
Klasické kotelní zařízení se podle ČSN 07 0000 dělí na tyto části:
1) parní kotel
a) tlakový celek
výparník
přehřívák páry
přihřívák páry
ohřívák vody
b) výstroj parního kotle
armatury
kontrolní přístroje
c) topeniště
kotlové tahy
ohniště
2) příslušenství parního kotle
a) napájecí zařízení
b) úprava napájecí vody
3) pomocná zařízení parního kotle
a) doprava paliva a vzduchu
b) úprava paliva
c) ohřev vzduchu
d) komín
e) zařízení k odvozu zbytků spalin
321
A scheme of a common steam boiler with two draught flues, including the description of all
components.
I - fireplace
II - slag discharge
III - flue
IV - fly-ash precipitators
V - chimney
1 - burners
2 - evaporator
3 - boiler drum
4 - steam superheater
5 - steam outlet
6 - water heaters
7 - feed water pump
8 - air heaters
322
Uspořádání klasického parního kotle se dvěma tahy s popisem jednotlivých částí
I - ohniště
II - výpust strusky
III - sopouch
IV - odlučovače popílku
V - komín
1 - hořáky
2 - výparník
3 - kotlový buben
4 - přehříváky páry
5 - výstup páry
6 - ohříváky vody
7 - čerpadlo napájecí vody
8 - ohříváky vzduchu
There are two media flowing through the steam boiler system:
V parním kotli lze sledovat tok dvou médií:
1) air and flue gases
Steam generators may work on solid fuels (black coal, lignite, coke), liquid fuels (black oil,
boiler oil), or gaseous fuels (natural gas, town gas). The air first enters the air heaters 8 which
are located at the end of the boiler where the temperature is relatively low.
The burning temperature of the fuel is increased by preheating. The preheated air is mixed
with the fuel in burners 1. This leads to combustion. Flue gases pass go through the
evaporator 2, steam superheater 4, water heaters 6, and water heaters 8 into the
chimney V.
323
Before entering the chimney, the flue gases go through fly-ash precipitators. There is also a
vent fan IV which increases the boiler draught.
1) vzduch a spaliny
V parních generátorech lze spalovat paliva tuhá (černé a hnědé uhlí, lignit, koks), kapalná
(mazut, topný olej) i plynná (zemní plyn, svítiplyn). Vzduch nejdříve vstupuje do ohříváků
vzduchu 8, které jsou umístěny na konci kotle, kde je poměrně nízká teplota.
Předehříváním se zvyšuje teplota hoření paliva. Takto předehřátý vzduch se v hořácích 1 mísí
s palivem a dochází k hoření. Spaliny prochází kolem výparníku 2, přehříváků
páry 4, ohříváků vody 6 a ohříváků vzduchu 8 do komína V.
Před vstupem do komína jsou umístěny odlučovače popílku a sací ventilátor IV, který zvyšuje
tah kotle.
2) water and steam
Cold water is sucked by the feed water pump 7 into water heaters 6 which are located at the
outlet of the boiler. The water then flows through the boiler drum to the evaporator, which
is located in the burner. The temperature here reaches the highest values. Steam goes back
into the boiler drum 3 where the clean steam is separated from water droplets. The pure
steam goes from the boiler 3 into the superheater 4 which is located in the area where the
temperature of the flue gases is still relatively high. Superheater increases the temperature
of the steam. The overheated steam leaves the boiler through the outlet 5.
The water used in steam boilers must be free of lithogenous salts (it must be soft). It is
because the salts could create scale inside the boiler piping. The scale significantly reduces
heat transmission and a stronger layer of the scale may cause heating of the metal surface
of pipes and thus lead to their destruction. The water is treated by clarification, precipitation,
and ion exchange.
2) voda a pára
Studená voda je nasávána čerpadlem napájecí vody 7 do ohříváků vody 6, které jsou
umístěny ve výstupní části kotle. Odtud proudí přes kotlový buben do výparníku, který je
umístěn v prostoru hořáků, kde je nejvyšší teplota. Pára jde zpět do kotlového bubnu 3, kde
dochází k odlučování čisté páry od kapiček vody. Z kotlového bubnu 3 jde čistá pára přes
přehříváky páry 4 umístěné v prostoru s ještě poměrně vysokou teplotou spalin, ve kterých
se zvyšuje teplota páry. Takto přehřátá pára odchází do výstupu 5.
324
Voda používaná v parních kotlích musí být zbavena kamenotvorných solí (musí být měkká),
které by uvnitř trubek mohly vytvářet vodní kámen. Tento vodní kámen podstatně zhoršuje
prostup tepla a jeho silnější vrstva může způsobit rozžhavení kovového povrchu trubky a její
zničení. Voda se upravuje čiřením, srážením a výměnou iontů.
Classification of fireplaces according to their design:
grate fireplaces - for solid lump fuels.
powder fireplaces - for ground fuels - a larger surface of the fuel and thus a more
efficient combustion.
cyclone fireplace - pulverized fuel is burned in a swirling air - intense burning.
fluid fireplace - small pieces of fuel are burned in the air stream.
liquid fuel fireplaces - a liquid fuel is sprayed in the air stream.
gaseous fuel fireplaces - a fuel gas is mixed with the air and burns.
Ohniště jsou podle své konstrukce:
roštová - pro pevné kusové palivo.
prášková - pro rozemleté palivo - větší povrch paliva a tím dokonalejší spálení.
cyklónová - rozemleté palivo se spaluje ve vířícím vzduchu - intenzivní hoření.
fluidní - menší kusy paliva se spalují v proudu vzduchu.
pro kapalná paliva- kapalné palivo se rozpráší v proudu vzduchu.
pro plynné palivo - plyn se smíchá se vzduchem a hoří.
325
5.7 Vodní elektrárny
5.7 Hydroelectric power plants
5.7.1 Vocabulary
5.7.1 Slovník odborných pojmů
Anglicky
Česky
accumulation of energy
akumulace energie
electrification grid
elektrifikační síť
reservoir
nádrž
hydroelectric power plant
vodní elektrárna
pumped storage hydroelectric power plant
přečerpávací vodní elektrárna
hydraulic turbine
vodní turbína
pump turbine
reverzní turbína
turbogenerator
turbogenerátor
efficiency
účinnost
hydraulic structure
vodní dílo
output
výkon
efficiency
účinnost
adjustable blades
přestavitelné lopatky
head
spád
action turbine
akční turbína
reaction turbine
reakční turbína
326
5.7.2 Advantages of hydroelectric power plants
Hydroelectric power plants are environmentally friendly
Hydroelectric power plants do not pollute the air, the landscape, surface water, or
groundwater because it is not necessary to extract and transport fuels and raw materials.
They are waste-free, independent from raw materials, and very safe. Via a flexible coverage
of consumption needs and the ability to store the electric energy the hydroelectric power
plants increase the efficiency of the electricity system. In the Czech Republic, 3 % of all
electricity comes from water power, regarding the renewable resources it is 54 %.
5.7.2 Výhody vodních elektráren
Vodní elektrárny jsou šetrné vůči životnímu prostředí
Vodní elektrárny neznečišťují ovzduší, nedevastují krajinu a povrchové či podzemní vody
těžbou a dopravou paliv a surovin, jsou bezodpadové, nezávislé na dovozu surovin a vysoce
bezpečné. Pružným pokrýváním spotřeby a schopností akumulace energie zvyšují
efektivnost elektrizační soustavy. V české republice se vodní energie na celkové výrobě
elektřiny podílí 3 %, v rámci obnovitelných zdrojů se jedná o 54 %.
5.7.3 Principle of operation of hydroelectric power
plant
In hydroelectric power plants, water spins the turbine which is on a common shaft with an
electric generator (together they form the so-called turbogenerator). The mechanical energy
of the flowing water is converted into the electrical energy which is then further distributed.
Selection of the type of the turbine depends on the purpose and conditions of the entire
hydraulic structure. Most commonly used are the reaction turbines (Francis or Kaplan
turbine) in many modifications. For high water heads (sometimes up to 500 m) is used the
Pelton (action) turbine. In the pumped storage hydroelectric power plants are used pump
turbines and turbines with adjustable blades. In hydraulic structures in the Czech Republic,
the most commonly used types of turbines are the Francis or the Kaplan turbine.
327
5.7.3 Jak funguje vodní elektrárna
Ve vodních elektrárnách voda roztáčí turbínu, která je na společné hřídeli s elektrickým
generátorem (dohromady tvoří tzv. turbogenerátor). Mechanická energie proudící vody se
tak mění na energii elektrickou, která se odvádí do míst spotřeby. Výběr turbíny závisí na
účelu a podmínkách celého vodního díla. Nejčastěji se osazují turbíny reakčního typu
(Francisova nebo Kaplanova turbína), a to v řadě modifikací. Pro vysoké spády (někdy až 500
m) se používá akční Peltonova turbína. V přečerpávacích vodních elektrárnách se používá
turbín s reverzním chodem a s přestavitelnými lopatkami. V České republice se na vodních
dílech nejčastěji používá Francisova nebo Kaplanova turbína.
In small hydroelectric plants, the mostly used types are the small horizontal Banki turbine or
the simple Francis turbine. Output of water turbines reaches up to 250 MW, however, they
can produce 1,000 MW or even more. Water turbines reach 95 % efficiency. Location of the
power plant may vary, it depends on the shape of the terrain, water head, and the quantity
of water. There are power plants which are built directly into the dam, other power plants
are built deep underground. Water is supplied by the pressure piping and disposed through
an underground channel.
V malých vodních elektrárnách se převážně používá malá horizontální turbína Bánkiho nebo
jednoduchá Francisova turbína. Vodní turbíny dosahují výkonů až 250 MW, jsou však
schopny i 1000 MW výkonu i více. Vodní turbíny dosahují 95% účinnosti. Umístění vlastní
elektrárny může být různé, závisí na tvaru terénu, spádu a na množství vody. Existují
elektrárny zabudované přímo do tělesa hráze, jinde je elektrárna vystavěna hluboko v
podzemí. Voda se k ní přivádí tlakovým potrubím a odvádí se podzemním kanálem.
328
Pelton turbine
Peltonova turbína
Francis turbine
Francisova turbína
329
Kaplan turbine
Kaplanova turbína
5.7.4 Pumped storage hydroelectric power plants
It is basically a system of two reservoirs. Water discharged from the upper reservoir
produces electricity at the time of its greatest need, during off-peak, by using the so-called
cheap electricity, the water is pumped from the lower reservoir back to the upper one. In
pumped storage hydroelectric power plants are used reverse turbines. A big advantage of
pumped storage hydroelectric power plants is the possibility to connect to the electrification
grid at full output in a few minutes. This is possible in all hydroelectric power plants.
5.7.4 Přečerpávací vodní elektrárny
Jde v principu o soustavu dvou nádrží. Voda vypouštěná spádem z horní vyrábí elektřinu v
době její největší potřeby, mimo špičku se při využití tzv. levné elektřiny voda přečerpává z
dolní nádrže zpět do horní. V přečerpávacích vodních elektrárnách se používají reverzní
turbíny. Velkou předností přečerpávacích vodních elektráren je schopnost přifázování do
elektrifikační sítě s plným výkonem v několika minutách. Tuto schopnost mají všechny vodní
elektrárny.
330
331
332
Dlouhé stráně
Dlouhé stráně
The Three Gorges
Tři soutěsky
Hydraulic structures in the Czech Republic and their output
Lipno I (Vltava)
120 MW
Orlík (Vltava)
364 MW
Slapy (Vltava)
144 MW
Dalešice (Jihlava)
480 MW pumped storage power station
Dlouhé stráně (Desná)
650 MW pumped storage power station
Vodní díla v ČR a jejich výkon
Lipno I (Vltava)
120 MW
Orlík (Vltava)
364 MW
Slapy (Vltava)
144 MW
Dalešice (Jihlava)
480 MW přečerpávací elektrárna
Dlouhé stráně (Desná)
650 MW přečerpávací elektrárna
333
The biggest hydraulic structures in the world
The Three Gorges (Jang-c'-ťiang) China
22 500 MW
Itaipu (Paraná) Brazil/Paraguay
14 000 MW
Guri (Caroni) Venezuela
10 700 MW
Největší vodní díla ve světě
Tři soutěsky (Jang-c'-ťiang) Čína
22 500 MW
Itaipu (Paraná) Brazílie/Paraguay
14 000 MW
Guri (Caroni) Venezuela
10 700 MW
5.7.5 Small hydroelectric power plants
Water is considered a promising renewable source
of energy. The potential of the Czech watercourses
for construction of large hydroelectric power plants
has already been exhausted. But this does not
apply to small hydroelectric power plants. Small
hydroelectric power plant (SHPP) is the designation
for hydroelectric power plants with the installed
output up to 10 MW. Their construction does not
require massive interventions in the landscape or
large investments. Small hydroelectric plants are usually built on smaller rivers which flow
rate varies depending on the season and rainfall, on weirs or in places where used to be
water mills. Small hydroelectric plants often use the Banki turbine. This turbine is
structurally very simple and therefore less expensive. Unlike large hydroelectric power
plants, they have to do without high dams ensuring the necessary water head and a
constant supply of water. Construction of such dams is unrealistic for economic and
environmental reasons. Therefore, they must be adapted to the specific locality in a far
greater extent. However, if situated and designed appropriately small hydroelectric power
plants may belong to the cleanest and most economical sources of energy.
334
5.7.5 Malé vodní elektrárny
Vodní energie je považována za perspektivní
obnovitelný zdroj. Potenciál vodních toků pro
stavbu velkých vodních elektráren je v ČR již
vyčerpán. To ale neplatí pro malé vodní elektrárny.
Malá vodní elektrárna (MVE) je označení pro vodní
elektrárny s instalovaným výkonem maximálně do
10 MW. Jejich výstavba totiž nevyžaduje masivní
zásahy do krajiny, ani velké investiční náklady.
Malé vodní elektrárny se většinou budují na
menších tocích, jejichž průtok se mění v závislosti na ročním období a množství srážek, v
místě bývalých mlýnů a jezů. Pro konstrukci malých vodních elektráren se často používá
Bánkiho turbína, tato turbína je konstrukčně velmi jednoduchá a tím i ekonomická na
pořízení. Na rozdíl od velkých vodních elektráren se přitom musejí obejít bez vysokých hrází
zajišťujících potřebný spád a stálou zásobu vody, jejichž výstavba je nereálná z ekonomických
i ekologických důvodů. V daleko větší míře proto musejí být přizpůsobeny konkrétním
podmínkám lokality, v níž se nacházejí. Při vhodném umístění a konstrukčním řešení ale
mohou patřit k nejekologičtějším a nejekonomičtějším energetickým zdrojům vůbec.
335
5.8 Jaderné elektrárny
5.8 Nuclear power plants
5.8.1 Vocabulary
5.8.1 Slovník odborných pojmů
Anglicky
Česky
energetic coal
energetické uhlí
electric voltage generator
generátor elektrického napětí
accident
havárie
cooling tower
chladící věž
nuclear power plant
jaderná elektrárna
nuclear fuel
jaderné palivo
nuclear energy
jaderná energie
steam condenser
kondenzátor páry
containment
kontejment
smoke
kouř
steam
pára
steam turbine
parní turbína
steam generator
parogenerátor
fly ash
popílek
primary circuit
primární okruh
radioactive
radioaktivní
reactor
reaktor
secondary circuit
sekundární okruh
336
Anglicky
Česky
spent fuel
vyhořelé palivo
uranium
uran
fission reactions
štěpná reakce
isotope
izotop
moderator
moderátor
coolant
chladivo
emergency rods
havarijní tyče
regulation rods
regulační tyče
5.8.2 Advantages of nuclear power plants
Despite a number of problematic issues the
use of the nuclear energy brings substantial
economic benefits. The energy obtained by
the decomposition of 1 kg of uranium is
equal to the energy produced by burning
3,000 tons of energetic coal in a steam boiler.
Another advantage is the absence of
combustion products (fly ash, smoke, SO2, CO2, etc.). The main disadvantages include
extensive and long-term damage in case of a reactor accident and problems with the
disposal of the used fuel.
The first controlled chain fission reaction was carried out on 2 December 1942 in the US by
Italian physicist Enrico Fermi.
337
5.8.2 Výhody jaderných elektráren
Využití jaderné energieie má i přes řadu
problémů značné ekonomické výhody.
Energie získaná rozkladem 1 kg uranu
nahradí spálení 3 000 tun energetického
uhlí v parním kotli. Další výhodou je
absence zplodin hoření (popílek, kouř, SO2,
CO2 atd.). Mezi hlavní nevýhody patří velké a
dlouhodobé škody při případné havárii reaktoru, a problémy s likvidací vyhořelého paliva.
První řízenou řetězovou štěpnou reakci uskutečnil 2. prosince 1942 v USA italský fyzik Enrico
Fermi.
5.8.3 Light-water reactor
The nuclear reactor is a device in which the energy released during the nuclear fission is
converted into the thermal energy. This thermal energy is then used for production of
electricity in the conventional part of the power plant. Both our nuclear power plants have
installed PWRs (Pressurized light-Water cooled and moderated Reactor). Also the Russian
acronym VVER (Vodo-Vodjanyj Energetičeskij Reaktor) is used for this type of reactor. The
fuel used in the reactor is the enriched uranium in the form of uranium oxide UO2, the
moderator and the coolant is ordinary water.
5.8.3 Lehkovodní reaktor
Jaderný reaktor je zařízení, v němž se energie uvolněná při jaderném štěpení přeměňuje na
energii tepelnou, která se pak v klasické elektrárenské části využívá k výrobě elektrické
energie. V obou našich jaderných elektrárnách jsou používány lehkokovodní tlakové
reaktory PWR (Pressurized light-Water cooled and moderated Reactor). Tento reaktor se
označuje také ruskou zkratkou VVER (Vodo-Vodjanyj Energetičeskij Reaktor). Palivem je
obohacený uran ve formě oxidu uraničitého UO2, moderátorem i chladivem obyčejná voda.
338
After being hit by slow neutrons nuclei of the isotope 92U235 disintegrate into nuclei of lighter
elements (fission fragments). Also 2 - 3 fast neutrons are released during each fission.
Fragments repel each other and fly at high speed in different directions. They collide with
other atoms of the fuel. The collisions stop them abruptly. The kinetic energy is converted
into heat and the material is heated up strongly. The generated heat is removed from the
reactor core by the coolant and is used in the steam generator to produce steam. The steam
then drives the power plant´s turbine generator.
Jádra izotopu uranu 92U235 zasažená pomalými neutrony se rozpadají na jádra lehčích prvků
(odštěpky, fragmenty) a současně se při každém štěpení uvolní 2 - 3 rychlé neutrony.
Fragmenty se vzájemně odpuzují a velkou rychlostí se od sebe rozlétají. Při jejich zabrzdění
srážkami s ostatními atomy paliva se kinetická energie mění na teplo, materiál se silně
zahřívá. Vzniklé teplo se z aktivní zóny odvádí chladivem a slouží v parogenerátoru k výrobě
páry pro pohon turbogenerátoru elektrárny.
5.8.4 Nuclear power plant scheme
339
5.8.4 Schéma jaderné elektrárny
Driven by the pumps, the heated water flows from the nuclear reactor into the heat
exchanger (steam generator) where the heat exchange with the water in the secondary
circuit takes place. The water in the secondary circuit is heated up and turns into steam. This
steam, which is not radioactive, drives a conventional steam turbine. The turbine drives the
rotor in the A.C. generator. The alternating voltage that is produced here by the
electromagnetic induction is then further distributed into the grid.
Ohřátá voda primárního okruhu proudí z jaderného reaktoru poháněna čerpadly do
výměníku tepla (parogenerátoru), kde dochází k výměně tepla s vodou sekundárního
okruhu. Voda sekundárního okruhu se ohřívá a mění se v páru. Tato pára, která již není
radioaktivní, pohání klasickou parní turbínu. Ta otáčí rotorem generátoru střídavého proudu,
v němž elektromagnetickou indukcí vzniká střídavé napětí, které je dále rozváděno do
rozvodné sítě.
340
Only about one third of the nuclear energy contained in the nuclear fuels is converted into to
electrical energy.
K přeměně na elektrickou energii se využije přibližně jen třetina jaderné energie obsažené
v jaderném palivu.
5.8.5 Safety of nuclear reactors
When constructing nuclear power plants, the main focus on the safety of the reactor. The
output of the reactor is regulated via the regulation rods. In case of a need to stop the
reactor immediately there are the emergency rods. They have a much higher concentration
of the absorbent (cadmium, boron - they absorb free neutrons and thus slow down the
chain reaction) than the regulation rods. The emergency rods are extended above the active
core and held there by electromagnets.
In an emergency situation the emergency signal turns off the electromagnets and the rods
fall into the active core and stop the fission reaction.
5.8.5 Bezpečnost jaderného reaktoru
Při konstrukci jaderné elektrárny se klade hlavní důraz na bezpečnost reaktoru. Regulace
výkonu reaktoru se provádí pomocí regulačních tyčí. Pro případ okamžitého zastavení
reaktoru slouží havarijní tyče. V nich bývá mnohem vyšší koncentrace absorbentu (kadmium,
bór- dobře pohlcují volné neutrony a zpomalují tak řetězovou reakci) než v tyčích
regulačních. Havarijní tyče jsou vysunuty nad aktivní zónu, kde je drží elektromagnety.
V případě nebezpečí havárie elektrárny havarijní signál vypne elektromagnety a tyče
spadnou do aktivní zóny reaktoru a štěpnou reakci zastaví.
341
5.8.6 Refuelling
At the end of each fuel exchange cycle the used fuel is removed from the reactor and,
submerged in water, transported through the channel into the spent fuel pond, which is in
the reactor hall beside the reactor. The fuel cartridges are stored here under water for
342
several years. When their radioactivity decreases to about 50 % of the original value, the fuel
cartridges are put into special containers and transported to the spent-nuclear-fuel storage.
They are stored here for several decades. The purpose is to reduce the residual heat output
of the used fuel to the level that is needed for a further processing or the final disposal in a
deep repository for nuclear waste. Fuel spent in nuclear reactors makes up less than 1% of
all nuclear waste in the world but contains over 90 % of the overall radioactivity. One 1000
MW reactor spends about 30 tonnes of fuel per year. Since the fuel has a high density, this
weight represents a volume of about 1.5 cubic meters. The fuel taken out from the reactor
still contains 95 % of unconsumed uranium, of which 1 % is the fissionable 235U and 1% is
the fissionable isotope of plutonium 239Pu. Every year one fifth of fuel cartridges is
replaced.
5.8.6 Výměna paliva
Na konci každého cyklu pro výměnu použitého paliva se použité palivo z reaktoru vyjme a
pod hladinou vody se kanálem převeze do bazénu použitého paliva, který je v reaktorové
hale vedle reaktoru. Tam jsou palivové články pod vodou uloženy několik let. Když
radioaktivita klesne asi na 50 % původní hodnoty, vloží se články do speciálních kontejnerů a
odvezou se do skladu použitého jaderného paliva. Tam se skladují řádově několik desítek let.
Účelem je snížit zbytkový tepelný výkon použitého paliva na míru potřebnou pro jeho další
přepracování nebo definitivní uložení v hlubinném úložišti jaderného odpadu. Vyhořelé
palivo z jaderných reaktorů tvoří méně než 1 % objemu všech jaderných odpadů na světě,
avšak obsahuje přes 90 % veškeré radioaktivity. Jeden reaktor s výkonem kolem 1000 MW
produkuje ročně kolem 30 tun vyhořelého paliva. Protože palivo má vysokou hustotu,
představuje to objem jen asi 1,5 m3. Palivo vyňaté z reaktoru obsahuje stále ještě 95 %
nespotřebovaného uranu, z toho 1 % štěpitelného 235U a 1 % štěpitelného izotopu plutonia
239Pu. Každý rok je vyměněna jedna pětina palivových článků.
343
5.8.7 Storage of nuclear waste
There is a number of methods of storing the nuclear waste. The used fuel can be put in
shielded steel containers and temporarily - for 40-50 years - kept in storages or in water
ponds by the nuclear reactors or outside the reactors. Another method is storing the used
fuel in concrete cellars or concrete containers. For the final disposal of nuclear waste are
used the deep repositories for nuclear waste.
5.8.7 Uložení jaderného odpadu
Způsobů uložení použitého paliva je celá řada. Použité palivo se dočasně ukládá ve stíněných
ocelových kontejnerech na 40-50 let do skladů, do vodních bazénů u jaderných reaktorů
nebo mimo ně, využívá se také uložení v betonových sklípcích nebo v betonových
kontejnerech. Definitivní uložení jaderného odpadu umožní hlubinná úložiště.
344
Alternative scheme
345
Alternativní schéma
346
5.9 Obnovitelné zdroje energie
5.9 Renewable sources of energy
5.9.1 Vocabulary
5.9.1 Slovník odborných pojmů
Anglicky
Česky
solar radiation
sluneční záření
biomass
biomasa
digester gas
bioplyn
heat pump
tepelné čerpadlo
geothermal energy
geotermální energie
environment
životní prostředí
electricity production
výroba elektrické energie
renewable resources
obnovitelné zdroje energie
heat-carrying fluid
teplonosná kapalina
exchanger
výměník
solar panel
solární panel
silicon
křemík
battery
akumulátor
mirror
zrcadlo
steam turbine
pární turbína
air flow
proudění vzduchu
grid
rozvodná síť
disruption of the landscape character
narušení krajinného rázu
347
Anglicky
Česky
biomass
biomasa
organic waste
organický odpad
household waste
odpad z domácností
burn
spálit
fermentation
kvašení
heating
vytápění
air conditioning
klimatizace
air heating
teplovzdušné vytápění
heat pump
tepelné čerpadlo
noise
hluk
nitrogen fertilizer
dusíkaté hnojivo
means of transport
dopravní prostředky
carbon dioxide
kysličník uhličitý
5.9.2 Overview of renewable energy sources
In the conditions of the Czech Republic, the renewable energy sources include water power,
wind power, solar power, biomass and digester gas, energy produced by heat pumps, and
the geothermal energy.
They do not play a decisive role in terms of the overall electricity production, however, their
importance lies in the sustainable approach to the environment.
5.9.2 Přehled obnovitelných zdrojů energie
K obnovitelným zdrojům energie se v podmínkách ČR řadí využití energie vody, větru,
slunečního záření, biomasy a bioplynu, energie prostředí využívaná tepelnými čerpadly a
geotermální energie.
Z hlediska výroby elektrické energie sice nehrají rozhodující roli, jejich význam však spočívá v
šetrném přístupu k životnímu prostředí.
348
5.9.3 Solar energy
The energy from the Sun comes to the Earth in the form of solar radiation. Solar radiation is
the primary renewable source of energy and most of the other renewable energy sources
derive from the energy of the Sun. Solar energy can be converted into heat or electricity by
the use of solar, or thermal and photovoltaic collectors. We also use passive methods with
no technical devices to utilize the solar radiation (the so-called solar architecture).
5.9.3 Sluneční energie
Slunce předává Zemi svou energii ve formě záření. Sluneční záření je základním
obnovitelným zdrojem energie a většina ostatních obnovitelných zdrojů má svůj původ
v energii Slunce. Solární energii lze pomocí solárních, resp. termických a fotovoltaických
kolektorů přeměňovat na teplo nebo elektřinu. Sluneční záření využíváme i pasivními
metodami bez použití technických zařízení (tzv. solární architektura).
5.9.3.1 Solar thermal collectors
Solar thermal collectors are used to produce thermal energy. They are used to heat water
in pools, to heat service water in households, or in heating systems. The fundamental
element of the collector is the absorber - a plate or a tube which is located inside the
collector. The sun's rays hit the surface of the absorber and are transformed into the
thermal energy. The energy is then discharged by the heat transfer fluid to the heat
exchanger. Here the energy is used to prepare hot water for heating. The heat transfer fluid
is usually an environmentally friendly anti-freeze mixture.
5.9.3.1 Solárně termické kolektory
Solárně termické kolektory se používají k výrobě tepelné energie. Slouží k ohřevu vody v
bazénech, k přípravě teplé užitkové vody nebo k vytápění. Základním prvkem kolektoru je
absorbér – deska nebo trubice, která se nachází uvnitř kolektoru. Sluneční paprsky dopadají
na povrch absorbéru a proměňují se na tepelnou energii, která je následně pomocí
teplonosné kapaliny odvedena do výměníku. Zde je teplo využito k přípravě teplé užitkové
vody pro vytápění. Teplonosnou kapalinou je obvykle ekologicky nezávadná nemrznoucí
směs.
349
350
5.9.3.2 Photovoltaic collectors
Photovoltaic collectors convert solar radiation into electricity on the principle of the
photovoltaic effect. Photovoltaic power plants are composed of one or more solar panels.
These panels are made of individual solar cells whose basic material is silicon. They may be
placed on the roofs of family houses or they may even form solar farms. These stations may
be permanently connected to the grid or they may operate independently. In this case they
must be equipped with batteries which are charging when there is a sunshine and supply
the energy when the Sun does not shine.
5.9.3.2 Fotovoltaické kolektory
Fotovoltaické kolektory přeměňují solární záření na elektřinu s pomocí fotovoltaického
jevu.
Fotovoltaické elektrárny se skládají z jednoho nebo více solárních panelů. Tyto panely jsou
tvořeny jednotlivými solárními články, jejichž základním materiálem je křemík. Mohou být
umístěny na střechách rodinných domů, nebo tvoří celé sluneční farmy. Tyto elektrárny
mohou být trvale připojeny do elektrické sítě, nebo fungují samostatně. Pak musí být
vybaveny akumulátory, které se po dobu slunečního svitu nabíjí, aby pak mohly dodávat
energii i v době, kdy slunce nesvítí.
Next to the photovoltaic power plants there are also the so-called concentrating solar power
plants. This type is often built these days, especially in desert areas. These power plants use
high precision mirrors to concentrate the Sun's rays to a single point. The concentrated
power heats the liquid which turns into steam and drives a turbine, like for example in the
standard coal-burning power plant.
351
Kromě fotovoltaických elektráren se dnes zejména v pouštních oblastech budují také tzv.
koncentrační solární elektrárny. Ty využívají řady velmi přesných zrcadel, která koncentrují
sluneční záření do jediného bodu. V tomto bodě se pak ohřívá kapalina, která se mění v páru
a pohání turbínu podobně jako např. v klasické uhelné elektrárně.
5.9.4 Wind energy
Wind energyis a form of solar energy. It is created by the uneven heating of the Earth. The
uneven heating causes pressure differences in the atmosphere which are balanced by
airflow. These days, wind power is mainly used to generate electricity. There are two basic
types of wind-power plants: systems supplying electricity to the grid (grid-on) and systems
independent of the grid (grid-off).
5.9.4 Větrná energie
Větrná energie je formou sluneční energie. Vzniká při nerovnoměrném ohřívání Země, což
způsobuje tlakové rozdíly v atmosféře, které se vyrovnávají prouděním vzduchu. Energie
větru je v dnešní době využívána především k výrobě elektřiny. Existují dva základní druhy
větrných elektráren: systémy dodávající elektřinu do rozvodné sítě (grid-on) a systémy
nezávislé na rozvodné síti (grid-off).
352
The most important variable when using the wind
energy is the wind speed. In order to be suitable
for construction of wind farms, the location should
have an average wind speed of at least 5 m/s.
The suitable locations for constructing wind-power
plants in the Czech Republic are especially the
mountain regions (Ore Mountains, Jeseníky
Mountains). However, operation of wind-power plantsencounters criticism. Their opponents
point out especially to the disruption of the landscape.
Pro využívání větrné energie je nejdůležitější
veličinou rychlost větru. Lokalita vhodná pro
výstavbu větrné elektrárny by měla mít
průměrnou rychlost větru minimálně cca 5 m/s.
V České republice jsou pro výstavbu větrných
elektráren vhodné horské lokality (Krušné hory,
Jeseníky) Provoz větrných elektráren se ale
setkává s negativními názory, kdy jejich odpůrci
argumentují především narušením krajinného rázu.
5.9.5 Biomass
Biomass, in which is stored the solar energy, is an important renewable source of available
energy. The term biomass usually refers to a material of biological origin, such as plant
biomass grown in soil or water, animal biomass, secondary organic products, or organic
waste. Waste produced by households or fast growing plants that were grown for energy
needs (e.g. sugar cane, wood mass, straw,) can be used either by burning (production of
heat and electricity), for production of methane (bacteria), or for production of ethanol
(fermentation), and the subsequent combustion of these gases.
353
5.9.5 Biomasa
Významným obnovitelným zdrojem energeticky využitelné energie je biomasa, v níž je
uložena sluneční energie. Pojem biomasa obvykle označuje látku biologického původu, jako
je rostlinná biomasa pěstovaná v půdě nebo ve vodě, živočišná biomasa, vedlejší organické
produkty nebo organické odpady. Odpad z domácností nebo pro energetické potřeby
pěstované rychle rostoucí rostliny (např. cukrová třtina, dřevní hmota, sláma) lze využít
buďto spálením (výroba tepla a elektřiny), k výrobě metanu (bakteriemi) či etanolu
(kvašením) a jejich následným spalováním.
5.9.6 Geothermal energy
Geothermal energy is a manifestation of the thermal energy of the Earth's core. It is created
by decay of radioactive substances and by tidal forces. Its manifestations are eruptions of
volcanoes and geysers, hot springs, and steam vents. It is used in the form of thermal energy
(for heating), or for generating electricity in geothermal power plants. It is usually considered
one of the renewable energy sources.
5.9.6 Geotermální energie
Geotermální energie je projevem tepelné energie zemského jádra, která vzniká rozpadem
radioaktivních látek a působením slapových sil. Jejími projevy jsou erupce sopek a gejzírů,
horké prameny či parní výrony. Využívá se ve formě tepelné energie (pro vytápění), či pro
výrobu elektrické energie v geotermálních elektrárnách. Obvykle se řadí mezi obnovitelné
zdroje energie.
354
5.9.7 Heat pumps
A renewable source of energy is usually also considered the energy of the environment (air,
water, soil), which can be obtained via a heat pump. Heat pumps may be part of the central
heating, air heating, and air conditioning. Normally, the heat pump consumes one-third to
one-quarter of the energy that it supplied to the system, which is the decisive factor for its
economical operation.
5.9.7 Tepelná čerpadla
Mezi obnovitelné zdroje energie je zvykem zařazovat i energii okolního prostředí (vzduch,
voda, půda), kterou lze využívat pomocí tepelného čerpadla. Tepelná čerpadla mohou být
součástí ústředního vytápění, teplovzdušného vytápění a klimatizace. Běžně tepelné
čerpadlo spotřebuje třetinu až čtvrtinu energie, kterou do systému dodá, což je rozhodující
faktor pro úsporný provoz.
5.9.8 Negative aspects of using renewable sources of
energy
Production of photovoltaic cells requires a large amount of highly pure silicon,
germanium, and a variety of compounds and polymers of all kinds. Their manufacture
and disposal is very energy intensive.
Wind farms annoy the local residents by noise and by the stroboscopic effect.
For growing gigantic amounts of biomass it would be necessary to use large amounts of
nitrogen fertilizers and to transport the biomass into the production plants from far and
wide by means of transport using fossil fuels.
Drilling of geothermal wells may produce local earthquakes of the magnitude 2-4 on the
Richter scale. There is also a variety of gases escaping from the operated wells, primarily
carbon dioxide and hydrogen sulphide.
Energetically significant hydraulic structures require annexation of large areas and
displacement of population; there are changes in the local climate. The Chinese superdam The Three Gorges, for example, required relocation of approximately 5 million
people.
355
5.9.8 Negativní stránky využívání obnovitelných zdrojů
energií
Pro výrobu fotovoltaických článků je potřeba velkého množství vysoce čistého křemíku,
germania, nejrůznějších sloučenin a polymerů všeho druhu. Jejich výroba i likvidace je
energeticky velmi náročná.
Větrné parky obtěžují obyvatelstvo hlukem a stroboskopickým efektem.
Pro pěstování gigantických množství biomasy by bylo nutné používat značné množství
dusíkatých hnojiv a svážet biomasu do výroben ze širokého okolí dopravními prostředky
spalujícími fosilní paliva.
Při vrtání vrtů geotermálních elektráren může docházet k vzniku lokálních zemětřesení s
magnitudou 2–4 stupně Richterovy stupnice a za jejich provozu unikají z vrtů nejrůznější
plyny, především kysličník uhličitý a sirovodík.
Energeticky významná vodní díla vyžadují zábor velkých území a přesuny obyvatelstva,
dochází ke změnám místního klimatu. Například čínská superpřehrada Tři soutěsky,
která si vyžádala přesídlení přibližně 5 milionů lidí.
356
5.10 Soustružení
5.10 Turnings
5.10.1 Vocabulary
5.10.1 Slovník odborných pojmů
Anglicky
Česky
lathe
soustruh
to tool
soustružit
to machine
obrábět
machining
obrábění
drilling
vrtání
work piece
obrobek
tool
nástroj
machine
stroj
cutting motion
řezný pohyb
cutting speed
řezná rychlost
infeed
přísuv
feed
posuv
main motion
hlavní pohyb
secondary motion
vedlejší pohyb
rotary surface
rotační plocha
cutting material
řezný materiál
face
čelo
lathe tool
soustružnický nůž
357
Anglicky
Česky
rough cutting tool
ubírací nůž
angle cutting tool
rohový nůž
necking tool
zapichovací nůž
side tool
stranový nůž
shaping tool
tvarový nůž
sintered carbide
slinutý karbid
removable ceramic tool tips
keramické destičky vyměnitelné
cubic boron nitride
kubický nitrid bóru
turret lathe
revolverový soustruh
facing lathe
čelní soustruh
automatic lathes
automatické soustruhy
vertical lathes
svislé soustruhy
CNC lathes
CNC soustruhy
cutting edge
břit
edge geometry
geometrie břitu
feed
posuv
cutting depth
hloubka řezu
rough machining
hrubování
finish machining
soustružení na čisto
tool head
nožová hlava
chuck
sklíčidlo
358
5.2.2 The key concepts
Machining of rotary surfaces (cylindrical, conical) by a single-point tool. The main cutting
motion (rotary) is made by the work piece and the secondary motion (infeed and feed) is
made by the tool.
5.2.2 Stěžejní pojmy
Obrábění rotačních ploch (válcových, kuželových), jednobřitým nástrojem. Hlavní řezný
pohyb (rotační) koná obrobek, a vedlejší pohyb (přísuv a posuv) koná nástroj.
Main motion - is rotary, it is derived from the lathe spindle and is made by the workpiece. It
is given by the cutting speed which depends on the type of machining and on the material of
the cutting tool.
Hlavní pohyb - je rotační, je odvozený od vřetene obráběcího stroje a vykonává ho obrobek,
jeho velikost udává řezná rychlost, která je dána druhem obrábění a použitým řezným
materiálem
Secondary motion - feed - can be
1) longitudinal - diameter turning
2) surfacing - facing
3) combined - conical turning
Vedlejší pohyb - posuv - může být
1) podélný - soustružení průměrů
2) příčný - soustružení čela
3) složený - soustružení kužele
Infeed - a non-working movement which purpose is to set the cutting depth
Přísuv - nepracovní pohyb, který slouží k nastavení hloubky řezu
359
5.10.3 Lathe tools – classification
A.) According to the shape:
straight rough cutting tool
bent rough cutting tool
facing rough cutting tool
side tool
roughing tool
angle-cutting tool
necking tool
shaping tools
5.10.3 Soustružnické nože – rozdělení
A.) nach der Form:
Spanmeißel gerade
Spanmeißel gebogen
Frontmeißel
Seitenschneide
Schruppschneide
Eckenschneide
Stechmeißel
Formmeißel
360
B.) According to material of cutting portion:
high-speed cutting steel
tools with soldered SC (sintered carbide) tool tips
tools with replaceable SC tool tips
tools with replaceable ceramic tool tips
tools with CBN (cubic boron nitride) tool tips
B.) Podle materiálu řezné části:
RO (rychlořezná ocel)
s pájenými SK (slinutý karbid) destičkami
s vyměnitelnými SK destičkami
s vyměnitelnými keramickými destičkami
s hrotem KNB (kubický nitrid bóru)
C.) According to the machined surface:
cutters
boring tools
C.) Podle obráběného povrchu:
nože vnější
nože vnitřní
D.) According to the direction of machining:
right - it is used for machining towards the spindle at right revolutions
left - it is used for machining in the direction away from the spindle
symmetric - at right revolutions
D.) Podle směru obrábění:
pravé - používá se pro obrábění ve směru k vřeteníku při pravých otáčkách
levé - používá se pro obrábění ve směru od vřeteníku
souměrné - při pravých otáčkách
361
E.) According to the type of the lathe:
turning - the cross-section of the tool shank is square or rectangular for external
machining and circular for internal machining
turret
automatic
CNC - they must have the pre-setting function which sets the tool in the correct position
E.) Podle druhu obráběcího stroje:
soustružnické - mají průřez tělesa nože čtvercový nebo obdélníkový pro vnější, kruhový
pro vnitřní
revolverové
automatové
CNC - musí umožnit předseřízení, aby se nůž dostal do správné polohy
F.) According to the shape of the tool shank:
straight
bent
round
prism
F.) podle tvaru tělesa nože:
přímé
ohnuté
kotoučové
hranolové
362
5.10.4 Machining conditions
Cutting speed: (v) depends on the mechanical properties of the workpiece material
(machinability), material of the tool, chip cross-section, tool life, cutting edge geometry, type
of the lathe work, lathe rigidity, cooling, etc.
5.10.4 Řezné podmínky pro soustružení
Řezná rychlost: (v) závisí na mechanických vlastnostech materiálu obrobku
(obrobitelnosti materiálu), materiálu nože, průřezu třísky, trvanlivosti nástroje, geometrii
břitu, druhu soustružnické práce, tuhosti soustruhu, chlazení atd.
Feed: (s) distance which the tool covers in one revolution of the workpiece. The choice of the
feed depends on the desired quality of the machined surface and is affected by the rigidity
of the machine.
Posuv: (s) dráha, kterou nástroj urazí za 1 otáčku obrobku. Volba posuvu závisí na
požadované jakosti obráběné plochy a je ovlivněno tuhostí stroje.
Cutting depth: (h) depends on the machining allowance - the machining allowance is set to
minimize the number of chips.
rough machining
s = 0.4 mm
h = 3 – 30 mm
finish machining
s = 0.9 – 0.06 mm
h = 2 – 0.5 mm
fine machining
s = 0.05 – 0.005 mm
h = 0.3 – 0.03 mm
Hloubka řezu: (h) volíme podle přídavku na obrábění – přídavek se odebírá na co nejmenší
počet třísek.
hrubování
s = 0,4 mm
h = 3 – 30 mm
na čisto
s = 0,9 – 0,06 mm
h = 2 – 0,5 mm
jemné soustružení
s = 0,05 – 0,005 mm
h = 0,3 – 0,03 mm
363
5.10.5 Accuracy and surface roughness
Depends on the quality of the lathe and the rigidity of the system (machine, tool, machining
allowance, workpiece)
accuracy
roughness
rough machining
IT 11 bis 14
12.5 bis 25μm
finishing
IT 9 bis 11
1.6 bis 12.5μm
fine machining
IT 7 bis 8
0.8 bis 1.6μm
5.10.5 Přesnost a drsnost povrchu
Závisí na kvalitě soustruhu a na tuhosti soustavy (stroj, nástroj, přídavek, obrobek)
přesnost
drsnost
hrubování
IT 11 až14
12,5 až 25μm
dokončování
IT 9 až 11
1,6 až 12,5μm
jemné soustružení
IT 7 až 8
0,8 až 1,6μm
5.10.6 Chucking
A.) lathe tools
by bolts to the tool head (chucking must be rigid, with the minimum radius of travel,
height is set according to the lathe tailstock by using steel plates)
to the axis of turning - all shaping tools
or slightly above the axis - for external rough machining and internal finishing
or slightly below the axis - for external finishing and internal rough machining
364
5.10.6 Upínání nástrojů
A.) soustružnické nože
šrouby do nožové hlavy (upnutí musí být tuhé, s minimálním vyložením, výškově se
nastavují podle hrotu koníka pomocí ocelových destiček)
do osy soustružení - všechny tvarové nože
do nebo mírně nad - pro vnější hrubování a vnitřní dokončování
do nebo mírně pod - pro vnější dokončování a vnitřní hrubování
B.) central tools
into the tailstock barrel of a centre lathe
into the tool head
B.) středové nástroje
do pinoly koníka na hrotovém soustruhu
do nástrojové hlavy
5.10.7 Clamping – principles
the workpiece to be clamped tightly in order to prevent its loosing during the machining
it must not run out and it must not be damaged by the clamping
the way of clamping depends on the product type (number of pieces), on the shape and
the size of the workpieces
5.10.7 Upínání obrobků – zásady:
obrobek musí být pevně upnut, aby během obrábění nedošlo k uvolnění
nesmí házet a nesmí být upnutím poškozen
způsob upnutí závisí na typu výrobku (počet vyráběných kusů), na tvaru a velikosti
obrobků
365
Clamping methods
The workpiece is clamped into the chuck, which can be operated manually, hydraulically or
pneumatically. The chuck may have two, three, or four jaws. The workpiece can be clamped
at its blank surface (soft clamping) or machined surface (hard clamping).
Způsoby upnutí
Obrobek se upíná do sklíčidla, které může být ovládáno ručně, hydraulicky nebo
pneumaticky. Sklíčidlo může být dvou, tří nebo čtyřčelisťové. Obrobek může být upnut za
neobrobenou plochu (upnutí měkké), nebo za obrobenou plochu (upnutí tvrdé).
366
5.11 Obráběcí stroje
5.11 Machine tools
5.11.1 Vocabulary
5.11.1 Slovník odborných pojmů
Anglicky
Česky
machine tool
obráběcí stroj
cutting operation
třískové obrábění
metal
kov
plastic
plast
half-finished material
polotovar
cast piece
odlitek
forged piece
výkovek
moulded piece
výlisek
cutting motion
řezný pohyb
tool
nástroj
workpiece
obrobek
drilling
vrtání
boring
vyvrtávání
milling
frézování
planing
hoblování
shaping
obrážení
broaching
protahování
cutting speed
řezná rychlost
367
Anglicky
Česky
cutting resistance
řezný odpor
cutting force
řezná síla
chip
tříska
production time
výrobní čas
machine time
strojní čas
side time
vedlejší čas
tool
nástroj
lathe
soustruh
milling machine
frézka
drilling machine
vrtačka
boring machine
vyvrtávačka
horizontal planning machine
hoblovka
grinding machine
bruska
broaching machine
protahovačka
sawing machine
pila
shaping machine
obrážečka
centre
hrot
arbor
trn
chuck
sklíčidlo
368
5.11.2 The definition of machine tools
Machine tools are machines used for cutting operations. The material is mostly metal, wood,
plastics, etc. The half-finished material may be a cast piece, forged piece, moulded piece.
5.11.2 Definice obráběcích strojů
Obráběcí stroje jsou stroje pro třískové obrábění materiálu. Nejčastěji pro obrábění kovů,
dřeva, plastů atd. Polotovarem může být odlitek, výkovek, výlisek.
Classification of machine tools:
general-purpose machine tools
special machine tools
single-purpose machine tools
Rozdělení obráběcích strojů:
univerzální obráběcí stroje
speciální obráběcí stroje
jednoúčelové obráběcí stroje
5.11.3 BASIC TERMS
Cutting motion - it is a relative motion between the tool and the workpiece
5.11.3 ZÁKLADNÍ POJMY
Řezný pohyb - jde relativní pohyb mezi nástrojem a obrobkem
The main cutting motion can be:
1. rotary
the workpiece rotates - lathe turning
the tool rotates - drilling, boring, milling
2. straight-line
the workpiece is moving - planing
369
the tool is moving - shaping, broaching
Hlavní řezný pohyb může být:
1. rotační
rotuje obrobek – soustružení
rotuje nástroj – vrtání, vyvrtávání, frézování
2. přímočarý
pohybuje se obrobek – hoblování
pohybuje se nástroj – obrážení, protahování
Cutting speed
The cutting speed depends on the tool, workpiece, chip size, and type of operation.
Cutting speed is usually expressed in m/s (in practice in mm/Min).
Řezná rychlost
Řezná rychlost závisí na nástroji, obrobku, velikosti třísky a druhu operace.
Řezná rychlost se z pravidla udává v m/s (v praxi v mm/min)
Cutting resistance
Cutting resistance is defined as a resistance of the machined material during the machining.
Řezný odpor
Řezný odpor je definován jako odpor, který klade obráběný materiál nástroje při obrábění.
Cutting forces
Cutting forces are the forces that are acting on the tool and the workpiece during the
machining.
Řezné síly
Řezné síly jsou síly, které působí na nástroj a obrobek během obrábění.
Production time – is the total time needed to machine a work piece, it is the sum of
machinery and side time.
Machine time – it is time during which the machine works on the workpiece
Side time - is the time required for setting up the workpiece, changing tools, controlling of
dimensions of the work piece, etc.
370
Výrobní čas – je celkový čas potřebný obrobení součásti, je součtem strojní a vedlejšího
času.
Strojní čas – je čas stroje při němž dochází k odebírání třísky
Vedlejší čas - je čas potřebný pro ustavení obrobku, výměnu nástroje, kontrolu rozměrů
součásti apod.
5.11.4 TYPES OF MACHINE TOOLS
5.11.4.1 Lathes
machining of internal and external
cylindrical surfaces, drilling, thread cutting
centre lathes
facing lathes
vertical lathes
turret lathes
5.11.4 DRUHY OBRÁBĚCÍCH STROJŮ
5.11.4.1 Soustruhy
Soustruhy – obrábění vnějších a
vnitřních válcových ploch, vrtání, výroba
závitů
hrotové soustruhy
čelní soustruhy
svislé soustruhy
revolverové soustruhy
371
5.11.4.1.1 Types of lathes
Universal centre lathes
are used for machining rotary surfaces. workpieces can be clamped in lathe centres, in
chuck, mandrel, or a clamping plate. They have a wide range of speeds and feeds. They have
a feed spindle that enables cutting of threads. The size of a lathe is given by the circular
diameter (D) and the largest distance between lathe centres (L).
5.11.4.1.1 Druhy soustruhů
Univerzální hrotové soustruhy
Používají se k obrábění rotačních ploch. Obrobky mohou být upnuty v hrotech, sklíčidlu,
trnech, nebo na upínací desce. Mají velký rozsah otáček a posuvů. Mají vodící šroub, který
umožňuje řezat závity. Velikost soustruhu je dána oběžným průměrem (D) a největší
vzdáleností hrotů (L).
Facing lathes
They are used for machining workpieces with a large diameter and a small length.
Čelní soustruhy
Slouží k obrábění obrobků velkých průměrů a malé délky.
Turret lathes
They are used for machining small and medium-sized workpieces in smaller and mediumsized lots. Their characteristic part is the revolving turret in which the lathe tools are
chucked. Depending on the position of the axis of rotation of the turret we distinguish the
vertical-turret and horizontal-turret lathes.
Revolverové soustruhy
Používají se k obrábění malých a středních součástí v menších a středních sériích.
Charakteristickou částí je revolverová hlava, do které se upínají nástroje. Podle polohy osy
otáčení revolverové hlavy rozeznáváme soustruhy se svislou nebo vodorovnou revolverovou
hlavou.
Vertical lathes
They are used to machining large-scaled and heavy workpieces. Workpieces whose
diameter is bigger than their height.
372
Single-column lathes - the maximum diameter of their clamping plate is 2 500 mm
Multiple-column lathes - diameter of the clamping plate is larger than 2 500 mm
Svislé soustruhy
Slouží k obrábění rozměrných a těžkých obrobků. Pro obrobky jejichž průměr je větší než
jejich výška.
Jednostojanové soustruhy - Mají upínací desku do průměru 2 500 mm
Vícestojanové soustruhy - Průměr upínací desky je nad 2 500 mm
373
374
5.11.4.2 Drilling machines
drilling of holes
bench drill
column-mounted drills
box-column dril
5.11.4.2 Vrtačky
Vrtání děr.
stolní
sloupové
stojanové
375
5.11.4.3 Boring machines
expanding of rough bored holes
horizontal borers
bench borers
transverse-bench borers
plate borers
fine borers
5.11.4.3 Vyvrtávačky
Rozšiřování předvrtaných děr.
vodorovné vyvrtávačky
stolové
s příčným stolem
deskové
jemné vyvrtávačky
376
5.11.4.4 Milling machines
machining of flat and contoured surfaces, gears,
and threads
knee-type millers
plano-millers
contour millers
thread-milling cutters
special millers
5.11.4.4 Frézky
Obrábění rovinných a tvarových ploch, výroba
ozubení a závitů.
konzolové
rovinné
kopírovací
na závity
speciální
377
5.11.4.5 Metal-cutting sawing
machines
material cutting
straight-line saws
circular saws
5.11.4.5 Pily na kov
Dělení materiálu.
přímočaré
okružní
378
5.11.4.6 Horizontal planing machines
rough machining of large flat surfaces (horizontal, vertical, and angular), straight-line
grooves and guides
5.11.4.6 Hoblovky
Hrubší obrábění velkých rovinných ploch (vodorovných, svislých i šikmých), přímočarých
drážek a vedení.
5.11.4.7 Broaching machines
internal grooving or gears, hexagonal, square, rectangular, or irregular shapes created by
the use of a broaching tool
5.11.4.7 Protahovačky
Výroba vnitřního drážkování nebo ozubení, šestihranných, čtvercových, obdélníkových nebo
obecně nepravidelných tvarů pomocí protahovacího trnu.
379
5.11.4.8 Shaping machines
machining of internal non-rotary
surfaces (grooves, internal
squares, hexagons, etc.) and for
manufacturing gears
horizontal shapers
vertical shapers
5.11.4.8 Obrážečky
Obrábění vnitřních nerotačních
ploch (drážky, vnitřní čtyřhrany,
šestihrany atd.) a k výrobě
ozubených
vodorovné
svislé
380
5.11.4.9 Grinding machines
grinding of flat and contoured surfaces
and holes, cutting
plain grinders
internal grinders
centreless grinders
flat-surface grinders
cutting-off grinders
5.11.4.9 Brusky
Broušení rovinných, tvarových ploch a děr,
dělení materiálu
hrotové
na díry
bezhroté
rovinné
na rozbrušování materiálu
381
5.11.4.10 Gear-cutting machines
5.11.4.10 Stroje na výrobu ozubení
382
GRAMATIKA
Skládání slov v jazyce anglickém
Anglický jazyk patří mezi relativně početnou skupinu germánských jazyků a dorozumívá se
jím (dle odhadů) asi 400 milionů rodilých mluvčích, asi 430 milionů mluvčích, kteří tento jazyk
užívají jako druhý cizí jak, stejně jako blíže neurčený počet mluvčích, kteří se anglicky
dorozumívají v nejběžnějších životních situacích. Snad také nebude pro vás překvapením, že
angličtina je úředním jazykem v cca 60 státech světa. Udává se, že je třetím nejrozšířenějším
jazykem po mandarínské čínštině a španělštině. V současné době je angličtina
komunikačním jazykem ve všech důležitých oblastech lidské činnosti, především ve sféře
obchodu a financí, vědy, techniky, informační technologie a letectví. Angličtina v poslední
době dokonce vytlačuje na poli diplomacie původně převládající francouzštinu!
I český jazyk má ve své slovní zásobě četné anglické výrazy, které v češtině zdomácněly
natolik, že je většina Čechů za původně anglické nepovažuje, přitom existují jejich české
ekvivalenty. Potíž je v tom, že je prakticky nikdo nepoužívá. Že nevěříte? Chodíte na fotbal
nebo na kopanou? A víte, jak se správně česky řekne video? Ano, video není české slovo, jeho
správný překlad je magnetoskop. Ale uznejme, že si raději pustíme video než magnetoskop
(tedy, pokud to víme).
I když anglický jazyk patří, jak už bylo uvedeno výše, mezi germánské jazyky, původ a tvoření
slov je na rozdíl od němčiny jiný. Slovní zásoba anglického jazyka obsahuje slova tzv.
germánská (přesněji staroanglická) a slova latinská, resp. starofrancouzská. Anglický jazyk
má poměrně bohatou slovní zásobu, která se neustále vyvíjí, snad nejčastěji v oblasti
technologií. Přesto i v anglickém jazyce existuje sada pravidel, podle kterých tvoříme anglická
slova. Podívejme se ve stručnosti na některé z nich.
Jak tvoříme podstatná jména
Pokud podstatné jméno nemá vlastní a unikátní podobu, můžeme jej vytvořit takto:
383
1. Složením dvou slov
slovo + slovo = nové slovo
Př. home + work = homework
2. Složením několika slov s použitím pomlčky
slovo
- slovo - slovo = nové slovo
Př. mother - in
- law
= mother-in-law (tchýně)
father-in-law (tchán), brother-in-law (švagr), daughter-in-law (snacha)
3. Pomocí přípony (sufixu)
V tomto případě ke slovesu, přídavnému jménu nebo i podstatnému jménu, přidáme
příslušnou příponu.
slovo + přípona = nové slovo
Př. teach + -er
= teacher
Nejčastější přípony:
-er,
-ist,
-ian, -ion, -ness, - ment, - ee,
-or, -man, -ship, -ation, ………….., - ing
Příklady:
singer, scientist, historian, sadness, government, employee, inventor, fireman,
citizenship, information, writing, etc.
4. Pomocí předpony
Podstatné jméno má v naprosté většině své vlastní a jedinečné tvary. Někdy se však
používají záporné předpony k vytvoření jeho opačného významu. Mezi nejdůležitější
záporné předpony patří: dis-, un-, im-.
Příklady:
discount (sleva), disability (nezpůsobilost, nevýhoda), unbelief (pochybnosti), impossibility
(nemožnost)
384
Jak tvoříme přídavná jména
Přídavná jména tvoříme nejčastěji pomocí přípon a předpon.
1. Pomocí přípon (sufixů)
Nové slovo vytvoříme přidáním přípony ke slovesu nebo přídavnému jménu.
Nejčastější přípony jsou:
-ful,
-ish,
-ous,
-id,
-y,
-ed,
- ive,
-less,
- ical,
- ant,
- able, ……….. ing
Příklady:
wonderful, selfish, nervous, humid, healthy, bored, sensitive, childless, logical, important,
watchable, boring,……….
POZOR! Nezaměňovat koncovku –ed a koncovku -ing!
Obě koncovky mají specifický význam. Přídavné jméno končící -ing vyjadřuje „vlastnost“,
přídavné jméno na –ed vyjadřuje „stav“.
Příklad: tired = unavený (stav)
x
tiring = únavný (vlastnost)
2. Pomocí předpon (prefixů)
Přídavné jméno, přesněji jeho záporná podoba, se tvoří přidáním záporné předpony
k přídavnému jménu. Mezi záporné předpony patří:
im-,
ir-,
il-,
dis-,
un-, in-
Absolutně přesná pravidla pro užití předpon neexistují, naprostou většinu záporných
přídavných jmen si, bohužel, musíte pamatovat. Pokud vám pomůže následující shrnutí, tady
je:
un- tato záporná předpona se statisticky vyskytuje nejčastěji, pevné pravidlo užití však
neexistuje
im- platí zásada, že se používá s přídavnými jmény, které začínají na písmena m a p,
ovšem stoprocentním pravidlem není
ir- používá se s přídavnými jmény začínajícími na písmeno r
il- používá se s přídavnými jmény, které začínají na písmeno l
dis- pevné pravidlo neexistuje
in- pevné pravidlo opět neexistuje
385
Příklady: impossible, irregular, illegal, dissatisfied, unfriendly, independent
Jak tvoříme příslovce
Pokud příslovce nemá svůj jedinečný tvar, potom příslovce tvoříme přidáním přípony –
ly nejčastěji k přídavnému jménu.
Příklady: quickly, friendly, nicely, carefully, easily, etc.
Jak tvoříme slovesa
Slovesa mají v naprosté většině své vlastní a jedinečné tvary. Někdy se však používají
záporné předpony k vytvoření negace slovesa či jeho opačného významu.
Mezi základní záporné předpony, které se se slovesy používají, jsou: dis- a un-.
Příklady: disarm (odzbrojit), unlock (odemknout)
Anglické zkratky a jejich užití
V současné době se zkratky stávají běžnou jednotkou komunikace a získávají si oblibu
zejména u mladé generace. Ta ovšem, pod vlivem informačních technologií (IT), zkratky
(abbr) používá zejména pro urychlení komunikace. A tak se můžeme setkat s pisatelem,
který píše, že něco má 4U (for you) a žádá, abyste odpověděli ve stylu RSVP (request for
responses, čili anglická verze francouzské žádosti „odpověz prosím“), pls (please), a
to asap (as soon as possible), tedy co nejrychleji, a že vám thx (thanks), tedy děkuje.
Zejména před x-mas (Christmas) je to poměrně časté. Nakonec se můžete v PS (Postscript),
že vás dotyčný/á LUV U (miluje).
Jak je vidět, zkratky si našly v naší komunikaci své místo a dovoluji si tvrdit, že trvalé.
Podívejme se na jiný typ zkratek, který je mnohem oficiálnější. Které zkratky to jsou?
Pokuste si zapamatovat:
e.g. – exempli gratia (např.)
etc – et cetera (atd.)
hrs – hours (hodiny)
i. e. – id est (to je)
sg – singular (jednotné číslo)
386
pl – plural (množné číslo)
kph – kilometres per hour (km/h)
a.m. – ante meridiem (before noon)
p.m. – post meridiem (after noon)
AD – anno domini (našeho letopočtu)
BC – before Christ (před Kristem)
AKA/aka – also known as (znám také jako)
CV – Cirriculum vitae (životopis)
DNF – did not finished (diskvalifikace)
FAQ – frequently asked questions (často kladené otázky)
ATM – Automated teller machine (bankomat)
DIY – do it yourself (obchod pro kutily)
HQ – headquarters (velitelství, ústředí)
VAT – Value added tax (DPH)
R.I.P. – rest in peace (odpočívej v pokoji)
GPS – Global Positioning System (určitě tomu neříkáte navigace)
VIP – very important person
PE – Physical Education (tělocvik)
MASH – Mobil Army Surgical Hospital (mobilní armádní nemocnice)
etc.
Zkratky se, bohužel, nedají odvodit, takže se jim musí naučit a musí se k nim přistupovat jako
ke každé jiné slovní zásobě.
387
Download

Podpůrný výukový materiál