Nádražní 36
756 61 Rožnov p. Radhoštěm
tel.: 571 654 293
fax: 571 657 407
e-mail: [email protected]
www.beskydy.nature.cz
NAŠE č.j. 03808/BE/14
Spis. Zn. S/03644/BE/14
účastníkům řízení dle
ROZDĚLOVNÍKU
VYŘIZUJE: Mgr.MIROSLAV
KUBÍN
tel.: 571 654 293, klapka 36
ROŽNOV P.R. 11.9.2014
Věc: Výjimka pro entomologický výzkum čeledi Sassidae (nesytkovití) za účelem výzkumu
rozšíření a ekologie nesytky jedlové v maloplošných zvláště chráněných územích: Mazácký
Grúnik, Kutaný, Noříčí na území CHKO Beskydy; výjimka z ochranných podmínek pro sběr
hmyzu podílejícího se na entomogamii vstavačovitých rostlin v maloplošných zvláště
chráněných územích: Stříbrník, Galovské lúky; Výjimka pro odchyt čmeláků.
I.
Uvědomění o zahájení řízení
Správa Chráněné krajinné oblasti Beskydy (dále jen „Správa CHKO Beskydy“) jako
věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody a krajiny dle § 78 odst. 1 zákona č.114/92
Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění (dále jen „zákon“) uvědomuje tímto podle §
47 odst. 1 zákona č.500/2004 Sb., (dále jen „správní řád“) o zahájení řízení o žádosti
fyzické osoby: Petr Záruba, Petrská 12, 110 02 Praha 1, dat. narození: 16.1.1962 (dále jen
„žadatel“), která byla podána dne 6.8.2014 ve věci udělení výjimky, resp. souhlasu k :
I. výzkumu rozšíření a ekologie čeledi Sassidae (nesytkovití) - nesytky jedlové
(Synanthedon cephiformis) v maloplošných zvláště chráněných územích: Mazácký
Grúnik, Kutaný, Noříčí na území CHKO Beskydy; II. sběru hmyzu podílejícího se na
entomogamii vstavačovitých rostlin v maloplošných zvláště chráněných územích:
Stříbrník, Galovské lúky; III. odchytu čmeláků v rámci výzkumu entomogamie
vstavačovitých rostlin a hořepníku tolitovitého na území CHKO Beskydy
uvědomuje
podle ustanovení § 47 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „správní řád“)
účastníky řízení o zahájení správního řízení o výjimce dle § 43 odst.3 zákona
ze zákazu podle § 34 odst. 1 písm. e) zákona, odchytávat živočichy na území přírodních
rezervací (PR): Mazácký Grúnik, Kutaný, Noříčí, Galovské lúky.
Současně Správa CHKO Beskydy oznamuje zahájení řízení ve věci vydání souhlasu ke
vstupu mimo cesty a provádění výzkumů a průzkumů podle § 44 odst. 3 zákona v
návaznosti:
• na § 11, odst. 2, č.1,4 Ministerstva kultury České socialistické republiky dle § 8, odst.2
zákona č.40/1956 Sb., kterým se vyhlašuje PR Kutaný;
• na § 3 písm. j) vyhlášky Správy CHKO Beskydy č. 8/2004, kterou se stanovuje PR
Mazácký Grúnik;
IČ: 62933591
DS: vvedyiy
C:\Temp\03808be14_zr_zaruba_nesytkoviti_.doc
Bankovní spojení ČNB Praha 1
číslo účtu: 18228–011/0710
[email protected]
tel.: 571 654 293, kl.36
• na čl. 3, písm. d), vyhlášky Správy CHKO Beskydy č. 1/2003, kterou se stanovuje PR
Galovské lúky;
• na čl. 2, písm. a) a čl. 5, vyhlášky okresního národního výboru ve Vsetíně v souladu se
zákonem č.40/1956 Sb., o státní ochraně přírody, kterou se určuje přírodní výtvor Stříbrník.
II.
Výzva k odstranění nedostatků podání
Správa CHKO Beskydy podle § 45 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
vyzývá
žadatele k odstranění nedostatků žádosti o povolení výjimky ze dne 6.8.2014 a to v termínu
do 10.10. 2014.
Žádost trpí následujícími nedostatky:
• chybí odůvodnění, proč byly pro výzkum vybrány požadované lokality;
• chybí metodika odchytu jednotlivých druhů;
• chybí odhad, kolik jedinců bude na jednotlivých lokalitách odchyceno;
• v žádosti chybí zhodnocení vlivu odchytu předmětných druhů na jejich polulace;
• chybí informace o jaký výzkum se konkrétně jedná, jakou institucí je zaštítěn a budou-li
sesbíraná a vyhodnocená data publikována v odborném časopise (sborníku), event. ve
kterém?
Bez těchto podkladů není možné vydat rozhodnutí.
Nebudou-li nedostatky podané žádosti ve stanovené lhůtě odstraněny, správní orgán řízení
podle § 66 odst. 1 písm. c) správního řádu zastaví.
III.
USNESENÍ
Správa CHKO Beskydy podle § 64 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve
znění pozdějších předpisů
přerušuje
řízení zahájené podáním žádosti dne 6.8.2014 o povolení výjimky ze základních
ochranných podmínek zvláště chráněných druhů živočichů podle § 56 zákona, ve smyslu §
50 odst. 1 a 2 zákona do termínu viz výše.
Občanská sdružení, která požádala o informace o zahajovaných správních řízeních dle
§ 70 odst.2 zákona, mají právo stát se účastníkem řízení v této věci, postupem podle § 70
odst. 2 a 3 zákona. Tj. pokud ve lhůtě osmi dnů od doručení tohoto oznámení svoji účast
v řízení písemně oznámí Správě. Za den oznámení se považuje v souladu s ust. § 70 odst.
3 zákona první den zveřejnění na úřední desce Správy a současně způsobem umožňujícím
dálkový přístup (elektronická úřední deska na www.beskydy.ochranaprirody.cz).
IČ: 62933591
ID DS: vvedyiy
C:\Temp\03808be14_zr_zaruba_nesytkoviti_.doc
Bankovní spojení ČNB Praha 1
číslo účtu: 18228–011/0710
[email protected]
tel.: 571 654 293 kl.63
Žádáme účastníky, aby do 15 dnů od doručení tohoto uvědomění sdělili své připomínky.
Pokud ostatní účastníci nevznesou žádné námitky ani nenavrhnou jiné důkazy, tak
orgán ochrany přírody (SCHKO) míní žádosti vyhovět a rozhodnout na základě samotné
žádosti a znalostí z úřední činnosti jí známých bezodkladně.
Poučení o procesních právech účastníků řízení:
Účastníci řízení jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení
až do vydání rozhodnutí (§ 36 odst. 1 správního řádu), mají právo vyjádřit v řízení své
stanovisko a pokud o to požádají, poskytne jim správní orgán informace o řízení,
nestanoví-li zákon jinak (§ 36 odst. 2 správního řádu).
Účastníci řízení a jejich zástupci mají právo nahlížet do spisu (§ 38 odst. 1 správního
řádu), činit si z něj výpisy a mají právo na to, aby správní orgán pořídil kopie spisu nebo
jeho části (§ 38 odst. 4 správního řádu); pořizování kopií podléhá správnímu poplatku dle
platného sazebníku (příloha zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění
pozdějších předpisů), pokud účastník řízení není od tohoto poplatku ze zákona osvobozen.
V případném řízení o odvolání se k novým skutečnostem a k návrhům na provedení
nových důkazů uvedeným v odvolání přihlédne jen tehdy, jde-li o takové skutečnosti nebo
důkazy, které účastník řízení nemohl uplatnit dříve (§ 82 odst. 4 správního řádu).
Osobně mohou účastníci řízení nebo jejich zástupci činit příslušné úkony na Správě
CHKO Beskydy, na adrese uvedené v záhlaví, v úřední dny pondělí a středu od 8.00 11.00 hod. a 12.00 - 17.00 hod. Mimo tyto dny po předchozí telefonické domluvě.
Nechá-li se účastník řízení při úkonu zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou
moc v originále nebo úředně ověřené kopii, není-li již taková listina založena ve správním
spisu.
V době vydání tohoto uvědomění spis obsahuje:
1) toto oznámení
„otisk úředního razítka“
Mgr. František Jaskula
Digitálně podepsal
František Jaskula
VEDOUCÍ SPRÁVY
Vyvěšeno na úřední desce Správy a způsobem umožňující dálkový přístup dne: 24.9.2014
Sejmuto z úřední desky Správy a z elektronické desky dne:
Rozdělovník:
Účastníci řízení: doručení do datové schránky





Obec Ostravice
Obec Halenkov
Obec Trojanovice
Obec Hovězí
Obec Huslenky
IČ: 62933591
ID DS: vvedyiy
C:\Temp\03808be14_zr_zaruba_nesytkoviti_.doc
Bankovní spojení ČNB Praha 1
číslo účtu: 18228–011/0710
[email protected]
tel.: 571 654 293 kl.63
Download

Věc: Výjimka pro entomologický výzkum čeledi Sassidae (nesytkovití