,
,
,
,
SPU 452081/2014
v
STATNI POZEMKOVY URAD
Sídlo: Husinecká 1024/1 1a, 13000 Praha 3 - Žižkov, IČO: 01312774, DIČ: CZ013 12774
1111111111111111111111111111111111111111111111111
000222177991
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka Hradec Králové
Adresa: U1richovo náměstí 810/4,50002 Hradec Králové
Naše značka:
SPU 452081/2014
Spisovázn.:
2RP821412011-130743
Vyřizuje: Jana Nožičková
Tel: 495075264,602461723
E-mail: [email protected]
ID DS: z49per3
Dle rozdělovníku
DATUM: 18.9.2014
VEŘEJNÁVYHLÁŠKA
o vydání rozhodnutí
o odvolání cestou autoremedury
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka Hradec
Králové, jako příslušný správní úřad podle zákona Č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a
o změně některých souvisejících zákonů a podle § 19 zákona Č. 139/2002 Sb., o pozemkových
úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona Č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů
k půdě ajinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon") oznamuje
v souladu s ustanovením § 11 odst. 7 zákona vydání rozhodnutí o odvolání cestou autoremedury č.j.
SPU 446652/2014 ze dne 18.9.2014. Odvolání bylo podáno proti Rozhodnutí o schválení návrhu
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Skalice u Smiřic, včetně ucelené části k.ú. Bukovina u
Hradce Králové a Smiřice č.j. SPU 323573/2014 ze dne 23.7.2014.
Rozhodnutí je nedílnou součásti této veřejné vyhlášky. Návrh komplexní pozemkové úpravy je se
všemi náležitostmi uložen na Pobočce Hradec Králové a na Obecním úřadě ve Skalici, v Černilově
a Městském úřadě ve Smiřicích, kde je možné do něj nahlédnout. Rozhodnutí bylo doručeno všem
dotčeným účastníkům řízení, ostatním účastníkům řízení o pozemkových úpravách se doručuje dle
§ 11 odst. 7 touto veřejnou vyhláškou.
Obec Skalici, Obec Černilov a Město Smiřice žádáme o vystavení této veřejné vyhlášky spolu s
rozhodnutím po dobu 15-ti dnů na úřední desce. Dále bude tato veřejná vyhláška vystavena na
úřední desce Státního pozemkového úřadu, Pobočce Hradec Králové v tištěné i elektronické
podobě.
STÁTNÍ POZEMKO
' "
. .
VYURAD
KrajSký pozerukory úřad pro Královéhradecký kra'
Pooočka Hradec Králové
J
Ulrichovo nám. 810
500 02 Hradec Králové
1ckC. /
~r.
Marie Jančíková
pověřena vedením Pobočky Hradec Králové
Státní pozemkový úřad
Přílohy:
1. Rozhodnutí č.j. SPU 446652/2014
Vyvěšeno dne: 19.9.2014
Sejmuto dne:
Státní
pozemkový
úřad
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký
Králové
kraj, Pobočka Hradec
Ulrichovo náměstí 810/4, 500 02 Hradec Králové
SPU 446652/2014
Spisová značka.:
2RP82 14/201 1-130743
Č.j.:
SPU 446652/2014
1111111111111111111111111111111111111111111111111
Vyřizuje:
Telefon:
E-mail :
TO OS:
000221604479
Jana Nožičková
602461723
j .[email protected]
z49per3
V Hradci Králové dne: 18. 9. 2014
ROZHODNUTÍ
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka Hradec
Králové, jako příslušný správní úřad podle zákona Č. 503/2012 Sb .. o Státním pozemkovém
úřadu a o změně některých souvisej ících zákonů, a podle § 19 zákona Č. 139/2002 Sb.,
o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona Č. 229/1991 Sb.,
o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku. ve znění pozdějších
předpisů, (dále jen "zákon") rozhodl podle ust. § 87 zákona Č. 500/2004 Sb., správní řád, ve
znění pozdějších předpisů, takto:
odvolání podanému p. Jaroslavem Škopem, bytem Skalice čp. I a p. Janem Škopem, bytem
Skalice čp. 83 dne 21.8.2014 proti rozhodnutí Státního pozemkového úřadu, Krajského
pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj. Pobočky Hradec Králové, č.j. 323573/2014 ze
dne 23.7.2014 se
v plném rozsahu
vyhovuje
a tímto rozhodnutím
se schválený návrh pozemkových
měn
úprav
í
v části týkající pozemků p.č. 1452 (LV 406) a p.č. 1495 (LV 548) v katastrálním území
Skalice u Smiřic tak, jak je uvedeno v příloze tohoto rozhodnutí, která je jeho nedílnou
součástí.
Účastníci řízení dle ust. § 5 zákona, v souvislosti s ust. § 68 správního řádu:
Jan Škop, r.č. 711008/3068, bytem Ska/ice 83, 50303 Smiiice
Jaroslav Škop, r.č. 630124/1760, bytem Skalice 1, 50303 Smirice
Královéhradecký kraj,
70889546, Pivovarské nám. 1245/2. 500 03 Hradec Králové
Správa silnic Královéhradeckého
kraje,
70947996, Kutnohorská 59/23,500 04, Hradec
Králové
Je
Je
ODŮVODNĚNÍ
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka Hradec
Králové (dále jen "pobočka") svým rozhodnutím ze dne 23.7.2014 č.j. SPU 323573/2014
schválila návrh Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Skalice u Smiřic, včetně ucelené části
k.ú. Bukovina u Hradce Králové a Smiřice, zpracovaný jménem firmy GEOŠRAFO, s.r.o.,
Zemědělská 1091, 500 03 Hradec Králové pod č. zakázky 20/20 I O, Ing. Květuší Karlíčkovou,
která je osobou úředně oprávněnou k projektování pozemkových
úprav. Proti tomuto
rozhodnutí podali v zákonem stanovené lhůtě pánové Jan Škop a Jaroslav Škop odvolání
(odvolání pobočka obdržela dne 21.8.2014). Důvodem podaného odvolání bylo snížení
výměry o 8 m2 u návrhové parcely Č. 1452 na LV 406 v k.ú. Skalice u Srniřic (vlastník
Jaroslav Škop), s tím, že do 2.9.2014 odvolatelé své odvolání ještě doplní.
Pozemkový úřad svolal jednání, které se konalo dne 28.8.2014 na Pobočce Hradec Králové.
Byla provedena kontrola všech parcel vstupujících a vystupujících z pozemkové úpravy na
listech vlastnictví Č. 233, 405, 406 a 596 v k.ú. Skalice u Smiřic. Nebylo vzneseno doplnění
podaného odvolání, a protože nebyl přítomen p. Jan Škop, bylo dohodnuto další jednání, které
se uskutečnilo dne 1.9.2014 na Pobočce Hradec Králové. Na tomto jednání bylo sděleno, že
odvolatelé podané odvolání již nedoplní a požadují posunutí jednoho bodu u parcely p.č. 1452
na odkomisovanou hranici plotu.
Pobočka uznala důvody podaného odvolání a vyzvala účastníky řízení p. Jaroslava Škopa,
Královéhradecký kraj a Správu silnic Královéhradeckého
kraje, jichž se změna bezprostředně
týká, k vyjádření dopisem čj. SPU 425239/2014 a č.j. SPU 436144/2014. Jmenovaní účastníci
se změnou souhlasili, pozemkový úřad obdržel dne 11.9.2014 soupisy nových pozemků pro
LV 406 a dne 15.9.2014 pro LV 548 odsouhlasené.
Změna schváleného návrhu dle
rozhodnutí č.j. SPU 323573/2014 ze dne 23.7.2014 je v posunu jednoho bodu na hranice
parcel 1452 a 1495 na odkomisovaný bod plotu. Z výše uvedených důvodů pobočka odvolání
v plném rozsahu vyhověla a rozhodla podle ust. 87 správního řádu tak, jak je uvedeno ve
výroku.
Pan Jan Škop, jehož se uvedená změna netýkala a nedoplnil žádné jiné důvody svého
odvolání, písemně potvrdil souhlas s vyřízením svého odvolání způsobem popsaným výše.
Poučení o opravném prostředku:
Proti tomuto rozhodnutí je možno podat do 15 dnů od jeho doručení odvolání k ústředí
Státního pozemkovému
úřadu, a to prostřednictvím
Krajského pozemkového úřadu pro
Královéhradecký kraj, Pobočky Hradec Králové (§ 83 a § 86 zákona Č. 500/2004 Sb., správní
řád, ve znění pozdějších předpisů).
Jt«{~/
RNDr. Marie Jančíková
pověřena vedením Pobočky Hradec Králové
Státní pozemkový úřad
SPU 446652/2014
2
Přílohy:
Vlastníkům pozemků jen ta písemná (souhrnná bilance) a grafická část návrhu,
dotýká konkrétního účastníka řízení ( § 11 odst. 5 zákona č. 139/2002 Sb.)
která se
Rozdělovník:
T. Obdrží na doručenku odvolatelé a účastníci řízení, jichž se změna bezprostředně
týká
TI. Ostatním účastníkům řízení se podle ust. § II, odst. 7 zákona rozhodnutí oznamuje
veřejnou vyhláškou vyvěšenou po dobu 15-ti dnů na úřední desce SPÚ, Pobočky Hradec
Králové a na úředních deskách Obce Skalice, Obce Černilov a Města Smiřice, kde lze do
schváleného návrhu nahlédnout.
TJI. Katastrální úřad pro Královéhradecký
kraj, Katastrální pracoviště Hradec
Collinova 481, 502 00 Hradec Králové (po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí)
SPU 446652/2014
3
Králové,
Download

2014-09-19_verejna