Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
SPRÁVA CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI
ČESKÝ KRAS
267 18 Karlštejn 85
Adresa
telefon: 311 681 713
311 681 023
[email protected]
ID DS: ffydyjp
DLE ROZDĚLOVNÍKU
NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ 01096/CK/2010
SPISOVÁ ZNAČKA 00835/CK/2010
VYŘIZUJE Veselý
V KARLŠTEJNĚ DNE 26.4.2010
ROZHODNUTÍ
Správa Chráněné krajinné oblasti Český kras (dále jen správa) jako příslušný správní orgán
ochrany přírody podle ustanovení § 78 odst. 2 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a
krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), vydává na žádost společnosti SIT PRAGUE, a.s.,
se sídlem Ovocný trh 572/11, 110 00 Praha 1, IČO : 630 78 988 po provedeném správním řízení ve
smyslu příslušných ustanovení zákona č. 500/2004 Sb.,o správním řízení (dále jen správní řád), ve
znění pozdějších předpisů
souhlas
podle § 44 odst. 3 v návaznosti na § 3 písm. a) a c) vyhlášky č. 184/2005 Sb., o vyhlášení Národní
přírodní památky Letiště Letňany a stanovení bližších ochranných podmínek, k zřízení sportovního
tréninkového areálu v prostoru ochranného pásma NPP Letiště Letňany a to za těchto podmínek :
1. Souhlas platí pouze na pozemcích č. 540/105 a 540/106, které jsou součástí ochranného pásma NPP
Letiště Letňany, vše v k.ú. Letňany.
2. V tomto prostoru bude provedena likvidace starých skládek a likvidace náletových dřevin, spojená
s likvidací zbytků pařezů a kořenů. Celková likvidace náletových dřevin a starých skládek bude
dokončena do 15.5.2010.
3. Po skončení likvidace náletových dřevin dojde k dekontaminaci plochy a to stržením horní vrstvy
kontaminované zeminy a následným dorovnáním a potřebným zvlněním terénu a to směsí zeminy a
písku v poměru 6/1.
4. Podél vyasfaltované plochy, povede rozvod postřikové vody k možnému zavlažování zelené plochy
v období delšího sucha. Zavlažování může být prováděno pouze v nočních hodinách a to od 3 do 5
hodiny. Trysky musejí být seřízené tak, aby dostřik byl pouze do ochranného pásma NPP Letiště
Letňany.
5. Po veškerých terénních úpravách dojde k vybudování nadzemního odpaliště, které bude
vybudováno bez zásahu do rostlého travního porostu a to za kontroly orgánu ochrany přírody.
6. Veškeré terénní úpravy a vybudování nadzemního odpaliště musí být dokončeno do 30.5.2010.
7. Provozovatel na své náklady zajistí pravidelné kosení těchto travnatých ploch a jednou ročně
provzdušnění a případné osetí travním semenem. Toto provzdušnění musí být provedeno do konce
dubna každého kalendářního roku.
IČO: 62933591
„golfkon.doc“
http://www.ceskykras.ochranaprirody.cz
1/3
[email protected]
28. IV. 2010
ODŮVODNĚNÍ :
Správa obdržela dne 31.3.2010 žádost od společnosti SIT PRAGUE, a.s., se sídlem Ovocný trh
572/11, 110 00 Praha 1, na udělení souhlasu ve smyslu ustanovení § 44 odst. 3 zákona v návaznosti na §
3 písm. a) a c) vyhlášky č. 184/2005 Sb., o vyhlášení Národní přírodní památky Letiště Letňany a
stanovení bližších ochranných podmínek, k zřízení sportovního tréninkového areálu v prostoru
ochranného pásma NPP Letiště Letňany. K žádosti byly připojeny mapové přílohy zobrazující umístění
sportovního tréninkového areálu.
Dnem podání žádosti bylo, ve smyslu § 44 odst. 1 správního řádu, ve věci zahájeno správní
řízení, které bylo spolu s usnesením o určení lhůty k vyjádření, oznámeno dne 12.4.2010 pod č.j.
00835/CK/2010. O zahájení správního řízení byla, dle § 71 odst. 3 zákona, jako účastník řízení
vyrozuměna i příslušná obec - Hlavní město Praha, MHMP, OOP, se sídlem Mariánské náměstí 2, 110
01 Praha 1, která se však k řízení nevyjádřila.
Národní přírodní památka Letiště Letňany (dále jen NPP) byla za účelem ochrany biotopu a
populace kriticky ohroženého druhu živočicha sysla obecného (Spermophilus citellus) vyhlášena
vyhláškou č. 184/2005 Sb., která nabyla účinnosti dne 1.6.2005. Citovanou vyhláškou, konkrétně § 3,
byly v návaznosti na § 44 odst. 3 zákona vymezeny činnosti, které je možné v ochranném pásmu NPP
vykonávat jen se souhlasem orgánu ochrany přírody. Mimo jiných se jedná i o změnu druhu způsobu
využívání pozemků (§ 3 písm. a) a úprava povrchu terénu nebo jakékoliv do něj zasahování, včetně
úprav povrchu pozemních komunikací (§ 3 písm. c).
Správ při posuzování žádosti přihlédla k tomu, že v případě syslí kolonie v Letňanech se jedná o
nejvýznamnější kolonii tohoto druhu v České republice, jejíž velikost je odhadována na 600 až 700
jedinců. Předmětné území je nejen NPP, ale i evropsky významnou lokalitou (dále jen EVL) Praha –
Letňany CZ0113774 zařazenou do soustavy Natura 2000. Současně s tímto Správa zohlednila, že se
jedná o okrajové území NPP (ochranné pásmo), kde dle nor není zatím sysel přítomen, ale po
provedeném zásahu je velká pravděpodobnost jeho osídlení tohoto území. V současné době se jedná o
lokalitu zarostlou náletovými dřevinami s množstvím starších skládek, přičemž půda (navážka) je zde
kontaminovaná jak skládkou, tak ropnými produkty. Proto je v současné době jako biotop pro sysla
nevhodná. Vzhledem ke zjištěným skutečnostem a k finančním nákladům na kosení (tuto plochu bude
kosit majitel na vlastní náklady) Správa souhlasí se zřízením sportovního tréninkového areálu v prostoru
ochranného pásma NPP Letiště Letňany na parcelách č. 540/105 a 540/106 v k.ú. Letňany.
POUČENÍ O ODVOLÁNÍ:
Proti tomuto rozhodnutí je možné dle § 81 odst. 1 správního řádu podat odvolání do 15 dnů od
jeho doručení k Ministerstvu životního prostředí, odboru výkonu státní správy I, Kodaňská 1441/6,
Praha 10 - Vršovice, a to podáním učiněným u Správy CHKO Český kras, Karlštejn 85, 267 18.
Dle § 82 odst. 2 správního řádu se odvolání podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby
jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li
odvolatel potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady odvolatele.
RNDr. Jaroslav Obermajer
VEDOUCÍ SPRÁVY
IČO: 62933591
„golfkon.doc“
http://www.ceskykras.ochranaprirody.cz
2/3
[email protected]
28. IV. 2010
Rozdělovník :
Účastníci řízení :
1)
2)
SIT PRAGU, a.s., Ovocný trh 572/11, 110 00 Praha 1
Hlavní město Praha, MHMP, OOP, Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1
IČO: 62933591
„golfkon.doc“
http://www.ceskykras.ochranaprirody.cz
3/3
[email protected]
28. IV. 2010
Download

ROZHODNUTÍ