Ø
em
e
s
lo
Urèeno rodièùm,
zákonným zástupcùm
a hlavnì budoucím
ž
i
je
!
studentùm støedních škol,
ke kterým Støední odborné
uèilištì stavební v Benešovì patøí.
SOU stavební Benešov je støední škola
s více než padesátiletou tradicí ve výuce
klasických stavebních oborù, kterých
zaèíná být na trhu práce znaèný nedostatek.
Veškeré obory, u nás vyuèované, poskytují
støední vzdìlání s výuèním listem.
Rozdíl mezi tzv. H-obory a E- obory je
v délce teoretické pøípravy a možností dalšího studia.
Tyto informace Vám rádi podáme ústnì kdykoliv.
U E – oborù nejsou vyuèovány
cizí jazyky a jsou vynechány
nìkteré všeobecnì-vzdìlávací pøedmìty.
Výuèní list obou typù oborù, má stejnou právní platnost.
Nástavbové studium zatím naše škola
neposkytuje, ale jsme schopni pøi úspìšném
zakonèení studia Vám další studium
zabezpeèit. Jako dùležitou informaci pro Vás,
kteøí se rozhodujete pro své budoucí povolání,
považuji to, že naši absolventi jsou dobøe
pøipraveni a ani v souèasné obtížné situaci
na trhu práce nestojí ve frontì na Úøadu práce.
Organizace výuky:
Velkou výhodou našeho SOU stavebního
je ta skuteènost, že poskytujeme komplexní výuku
prakticky na jedné adrese.
Škola a Domov mládeže jsou tìsnì u sebe,
dílny jsou vzdálené 5 minut pohodlné chùze.
Rovnìž podobnì blízko je na vlakové i autobusové nádraží.
Pro naše žáky zajišujeme pøednostní ubytování
v Domovì mládeže, samozøejmostí je celodenní,
kvalitní stravování.
Pro dojíždìjící žáky jsou k dispozici obìdy
za solidní cenu a možnost výbìru ze dvou jídel.
Teoretická výuka probíhá v budovì školy,
zaèíná každodennì v 7.30 hod.
a konèí maximálnì v 15.05 hod.
Odborný výcvik pro vìtšinu oborù je v dílnách ,
které jsou vzdáleny tak, jak je výše uvedeno.
U vyšších roèníkù se snažíme provádìt odborný výcvik
na zakázkových pracích pro zákazníky,
a v dílnách nebo pøímo u zákazníka.
Za tuto práci je žákùm poskytována finanèní odmìna.
U vybraných uèebních oborù je poskytováno zøizovatelem
finanèní stipendium ve výši 300,- Kè; 400,- Kè a 500,- Kè
podle roèníku.
Dále je možno získat prémii od 1000,- Kè do 2500,- Kè
za prospìch s vyznamenáním.
Podmínkou je solidní docházka bez neomluvených absencí.
Vìøíme, že se rozhodnete pro studium u nás,
Jiøí Kosík
Øeditel SOU stavebního Benešov
a svého rozhodnutí nebudete nikdy litovat.
Pracovníci SOU stavebního Benešov
Vyuèované obory pro školní rok 2012/2013
Vyuèované obory pro školní rok 2012/2013
Vyuèované obory pro školní rok 2012/2013
33-56-H/01 Truhláø
33-56-H/01 Truhláø
33-56-H/01 Truhláø
36-52-H/01 Instalatér
36-52-H/01 Instalatér
36-52-H/01 Instalatér
( Na tento obor je poskytováno mìsíènì finanèní stipendium)
( Na tento obor je poskytováno mìsíènì finanèní stipendium)
( Na tento obor je poskytováno mìsíènì finanèní stipendium)
36-67-H/01 Zedník
36-67-H/01 Zedník
36-67-H/01 Zedník
( Na tento obor je poskytováno mìsíènì finanèní stipendium)
( Na tento obor je poskytováno mìsíènì finanèní stipendium)
( Na tento obor je poskytováno mìsíènì finanèní stipendium)
66-52-H/01 Aranžér
66-52-H/01 Aranžér
66-52-H/01 Aranžér
33-56-E/01 Truhláøské práce ve stavebnictví
33-56-E/01 Truhláøské práce ve stavebnictví
33-56-E/01 Truhláøské práce ve stavebnictví
36-67-E/01 Zednické práce
36-67-E/01 Zednické práce
36-67-E/01 Zednické práce
( Na tento obor je poskytováno mìsíènì finanèní stipendium)
( Na tento obor je poskytováno mìsíènì finanèní stipendium)
( Na tento obor je poskytováno mìsíènì finanèní stipendium)
36-55-E/01 Klempíøské práce ve stavebnictví
36-55-E/01 Klempíøské práce ve stavebnictví
36-55-E/01 Klempíøské práce ve stavebnictví
( Na tento obor je poskytováno mìsíènì finanèní stipendium)
( Na tento obor je poskytováno mìsíènì finanèní stipendium)
( Na tento obor je poskytováno mìsíènì finanèní stipendium)
36-69-E/01 Pokrývaèské práce
36-69-E/01 Pokrývaèské práce
36-69-E/01 Pokrývaèské práce
31-59-E/01 Šití odìvù
31-59-E/01 Šití odìvù
31-59-E/01 Šití odìvù
Download

Náborový leták.pdf - Střední odborné učiliště stavební Benešov