Obecní úřad Vyškovec, Vyškovec 65,68774 Starý Hrozenkov, IČ: 00542342
č.j. SSÚ 01/2012
VYROZUMĚ
Í O MOŽNOSTI VYJÁDŘIT SE K PODKLADŮM
ROZHODNUTÍ
Obecní úřad Vyškovec, v působnosti silničního správního úřadu, příslušný podle ustanovení § 40 odst.
5 písmo c) zákona Č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů (dále jen
"zákon o pozemních komunikacích") obdržel dne:
- 30.3.2012 od Mgr.lrmy Býmové, Vyškovec 106, 687 74 Starý Hrozenkov a Ing.Petra Doležela,
Vyškovec 106, 687 74 Starý Hrozenkov
, žádost o vydání rozhodnutí podle ustanovení § 142 odst. 1
zákona
500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů (dále je "správní řád") o určení
právního vztahu resp. o určení, zda existuje veřejně přístupná účelová komunikace na pozemku p.č.
7864/1 v k.ú. Vyškovec
č.
Vás vyzývá ve smyslu ustanovení § 36 odst. 3 správního
k podkladům rozhodnutí.
řádu k vyjádření
se
Ve myslu u tanovení § 36 od t. 3 právního řádu mu í být účastníkům před vydáním rozhodnutí ve
věci dána možnost vyjádřit
e k podkladům rozhodnutí, to e netýká žadatele, pokud e jeho zádosti
v plném rozsahu vyhovuje, a úča tníka, který e práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí vzdal.
ohledem na shora uvedené je možno ze trany ůča tníků nahlédnout
do shromážděného
vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, a to ve lhůtě 5 dnů od doručení tohoto vyrozumění.
ahlédnout do spi u lze v níže u edeném
konzultaci i v době mimo uvedené hodiny
termínu a
kanceláři
níže uvedené hodiny, popřípadě
taro ty obce Vyškovec.
spi u a
po telefonické
3.12.2012-5.12.2012 od 8 hod -10 hod ,6.12.2012- 7.12.2012od 8-12 hod
S ohledem na široký okruh účastníků řízeni (více jak 30 účastníků řízení), budou veškeré
písemnosti v tomto řízení doručovány veřejnou vyhláškou ve smyslu ustanovení § 25 odst. 1
správního řádu.
Tato veřejná vyhláška o zahájení
právního řízení mu í být vyvěšena po dobu l5-ti dnů způsobem
místě obvyklým.
Poslední den této lhůty je dnem doručení. Pí emno t bude vyvěšena na úřední
desce Obce Vyškovec,
Vyškovec 65 687 74, jakož i způ obem umožňujícím
dálkový přístup na
internetových stránkách www vy kovec.cz
Obdrží:
Úča tníci řízení:
Obec Vyškovec, Vyškovec 65,68774 Starý Hrozenkov
Býmová Irma Mgr., Svatopluka Cecha 1392,68801 Uherský Brod
Doležel Petr Ing. Vyškovec 106,68774 Starý Hrozenkov
Gabrhelová Renata, Starý Hrozenkov 260, 68774 Starý Hrozenkov
Gorčlková Vlasta, Vápenice 78, 687 74
Krajčová Vlasta, Starý Hrozenkov 260,68774
Starý Hrozenkov
Janečková Marcela, Žitná 1954, 688 01 Uheský Brod
Juřička Jaroslav, Šaripova 1805, 688 01 Uherský Brod
Juřička Josef, Nálepkova 966/8, Ostrava Poruba 708 00
Juřička Roman, Tršnická 128/30, Cheb Hradiště, 35002
Martásková Miriam, Klfrova 1916/4, Praha Chodov, 14900
Zderčíková Monika, Močidla 1497, 68801 Uherský Brod
Juřička Jaroslav, Plavuňová 583, Zlfn Mladcová, 760 01
Kubiš Radoslav Ing., Smetanova 1238/16, Krorněřlž, 76701
Kročil Bohumil, Kachlíkova 881/2, Brno Bystrc, 635 00
Kročil Pavel, Vyškovec 148, 68774 Starý Hrozenkov
Kročilová Monika, Vyškovec 148, 687 74 Starý Hrozenkov
Pozemkový fond CR, Zlfn, Zarámí 88, 760 01
Nepovím Jiří, Ing. U Zahrádek 580, Slavičln 76321
Nepovimová Věra, U Zahrádek 580, Slavičín 76321
Kročil Petr, Caskovce 136, 91621. Slovensko
Paráková Gabriela, Podolie 560, 91622 Slovensko
Zelinka Stanislav Mgr., Štěpnická 1114, Uh.Hradiště, 686 06
Zelinková Miroslava, Štěpnická 1114, Uh.Hradiště, 686 06
Šprtelová Anastázie, Vyškovec 99, 687 74
Krmenčik Josef, Na Jámě 377/43, Mikulov 69201
Kročil Štěpán, Brněnská 547, St.Město 686 03
Kubaník Zdeněk, Mahenova 1637, St.Město 686 03
Machala Bohumil, Starovičky 2, 693 01
Štětinová Drahomlra. Milénova 128/4, Lesná 638 00
Šebáňová Eva, Velčice 112, Chocholná 91304 , Slovensko
Sedlačik Josef, Ceská 4757, Zlfn 760 05
Hasoň Ladislav, Maršovská 2235, Uh.Brod 688 01
Absolon Stanislav, Tf. Masarykova 1320, Veself nad Moravou 698 01
Uhrovič Oldřich, Mikulčice 224, 696 19
Uhrovičová Jarmila, Mikulčice 224, 696 19
Witteveen Cornelis Piet, Vyškovec 95 , 687 74
Witteveen-Bos Bernadette Maria Petronella Johanna, Vyškov~~. Y·-"-.
Svorčlk Josef, Nad zahradami 894, Bojkovice 687 71
'<Iv'IJ
Iro
Pekař Stanislav, Kričkova 2841/19, Hodonín 695 01
QJ'.
~
Pekařová Pavla, Kričkova 2841/19, Hodonín 695 01
o ,.. , (1
%.
~
~,.~
'~etské~'"
••••••••••••••
0.00.0
•••••••••••••••••
Bohumil Hodulík starosta obce Vyškovec
vyvěšeno: 9.11.2012
sňato: 27.11.2012
Obecnf úfad VyJkovec.
68774 Uh. Hradiště
Obecní úfad VyJkovec
687 74
Un. Hradiště
Download

Vyrozumění o možnosti vyjádřit se k podkladům rozhodnutí (*.pdf)