ODBOR LEGISLATIVY, PRÁVA A ANALÝZ
Souhrn aktivit – národní legislativa
Aktuální materiály k p ř ipomínkám:
6/15
NV o zahraničním obchodě s vojenským materiálem
16.2.2015
Nízká
5/15 MZ
Novela zákona o ochraně zdraví před návykovými látkami
23.2.2015
Vysoká
Materiály s termínem v nadcházejí cím týdnu:
1/15
MZ
NV některá ustanovení zákona o zdravotnických prostředcích BEZ
P Ř IPOMÍNE K
5.2.2015 Střední
V tomto týdnu byly uplatn ě ny tyto p řipomínky:
3/15
MPO
Plán rekonstrukce objektů v působnosti článku 5 směrnice
Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU ze dne 25.
října 2012 o energetické účinnosti pro rok 2015 s
výhledem do roku 2020
ZPRACOVA L:
D NE :
30.1.2015
Připomínky HK
ČR_plán rekonstrukce budov_final.pdf
Miluše Kohoutková
30 . ledna 2015
HOSPODÁ Ř S KÁ KOMORA Č ES K É REPUB L I K Y
Freyova 27, 190 00 Praha 9, IČ: 49 27 95 30
e-mail: [email protected], telefon: + 420 266 721 300, fax: + 420 266 721 692
www.komora. cz
Stránka 1 z 1
ODBOR LEGISLATIVY, PRÁVA A ANALÝZ
Informace o programu PSP a Senátu
Poslanecká sněmovna
Poslanecký týden 2. 2. 2015 - 8. 2. 2015
Schůze výboru:
Hospodářský výbor
č. 16 (9. února 2015)
Seminá ř :
Digitální cesta k ekonomickému růstu (12. února 2015)
Schválený pořad a stav projednávání 25. schůze
Od
20.
1.
2015
14
h
(přerušeno
do
úterý
10.
února
do
14
hodin)
Pevně zařazené body
Pá 23. 1. 2015
79
bod
67
případně
body
z
bloku
3.
čtení
-
zákony
případně
body
z
bloku
1.
čtení
–
zákony
v 10.30 hodin – body 104, 105, 106, 107
Út 10. 2. 2015
108, 60, 61, 62, 63, 18, 19
bod
108
body, jejichž předkladateli jsou Senát a zastupitelstva krajů: 60, 61, 62,
63
případně body z bloku 1. čtení - zákony
St 11. 2. 2015
po bloku 3. čtení: 28, 29,
případně
body
z
bloku
31
případně body z bloku 1. čtení - zákony
Čt 12. 2. 2015
HOSPODÁŘSKÁ KOMORA Č ESKÉ R EPUBLI K Y
3.
Freyova 27, 190 00 Praha 9, IČ : 49 27 95 30
e-mail: [email protected], telefon: + 420 266 721 300, fax: + 420 266 721 692
www.komora.cz
Stránka 1 z 13
čtení
-
zákony
84
odpoledne: 140
bod
139
/písemné
bod
interpelace/
84
případně neprojednané body z bloku smlouvy - 2. a 1. čtení
poté případně body z bloku zprávy, návrhy a další
ve
14.30
hodin:
bod 140 /ústní interpelace/
Pá 13. 2. 2015
případně body z bloku 3. čtení – zákony
Zákony - vrácené Senátem
1.Út 20. 1., 1. bod
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění
pozdějších předpisů /sněmovní tisk 292/3/ - vrácený Senátem (pozm. přijat)
2.Út 20. 1., 2. bod
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 294/6/
- vrácený Senátem (setrváno)
3.Út 20. 1., 3. bod
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně
některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk
295/6/ - vrácený Senátem (setrváno)
Zákony - druhé čtení
4.
Vládní návrh zákona o státních dluhopisových programech na úhradu části schodku státního
rozpočtu za rok 2013, části rozpočtovaného schodku státního rozpočtu na rok 2014 a některých
dluhů státu splatných v letech 2015 a 2016 /sněmovní tisk 329/ - druhé čtení (ukončena)
5.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu,
ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 262/ - druhé čtení (ukončena)
6.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění
pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 301/ - druhé čtení (ukončena)
7.
ODBOR LEGISLATIVY, PRÁVA A ANALÝZ
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o
změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů, a další
související zákony /sněmovní tisk 302/ - druhé čtení (ukončena)
8.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění
pozdějších předpisů /sněmovní tisk 303/ - druhé čtení (ukončena)
9.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční
spolupráci ve věcech trestních, a další související zákony /sněmovní tisk 261/ - druhé čtení
(ukončena)
10.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a
věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související
zákony /sněmovní tisk 305/ - druhé čtení (ukončena)
11.
Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s účinností rekodifikace
soukromého práva /sněmovní tisk 306/ - druhé čtení (ukončena)
12.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě, ve znění
pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 271/ - druhé čtení (ukončena)
13.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách
některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 269/
- druhé čtení (ukončena)
14.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a
některé další zákony /sněmovní tisk 288/ - druhé čtení (ukončena)
15.
HOSPODÁŘSKÁ KOMORA Č ESKÉ R EPUBLI K Y
Freyova 27, 190 00 Praha 9, IČ : 49 27 95 30
e-mail: [email protected], telefon: + 420 266 721 300, fax: + 420 266 721 692
www.komora.cz
Stránka 3 z 13
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé
otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s
byty, a zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických
odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní
tisk 308/ - druhé čtení (ukončena)
16.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o
životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 298/ - druhé čtení (ukončena)
17.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění
pozdějších předpisů, a zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o
změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 266/ - druhé čtení (ukončena)
18.Út 10. 2., 6. bod
Návrh poslanců Jaroslava Foldyny, Jeronýma Tejce, Michala Haška a dalších na vydání
zákona, kterým se mění zákon č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými
společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a
náboženskými společnostmi), ve znění nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 177/2013 Sb.
/sněmovní tisk 144/ - druhé čtení
19.Út 10. 2., 7. bod
Návrh poslanců Kristýny Zelienkové, Jany Pastuchové, Margity Balaštíkové, Jeronýma
Tejce, Miloslava Janulíka, Radima Fialy, Miloslavy Vostré, Jitky Chalánkové, Jaroslava Zavadila,
Jaroslava Krákory, Jaroslava Faltýnka, Martina Stropnického, Igora Nykla, Karla Raise, Bronislava
Schwarze, Antonína Sedi, Josefa Vondráška, Pavla Čiháka, Heleny Langšádlové, Milana Brázdila,
Jiřího Petrů, Jiřího Holečka, Romana Procházky a Bohuslava Chalupy na vydání zákona, kterým se
mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 219/
- druhé čtení
Zákony - prvé čtení
20.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění
pozdějších předpisů, zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a
některé
další
zákony/sněmovní
tisk
368/
-
prvé
čtení
(přikázán)
Písemné přihlášky do rozpravy k bodu (1)
21.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 58/1995 Sb., o pojiš ťování a financování
vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve
ODBOR LEGISLATIVY, PRÁVA A ANALÝZ
znění pozdějších předpisů, a zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 352/ - prvé čtení (přikázán)
22.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření, ve
znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 382/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2 (přikázán)
23.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv, ve
znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 379/ - prvé čtení (odročeno)
(odročeno,
přerušeno)
Písemné přihlášky do rozpravy k bodu (1)
24.Pá 23. 1., 4. bod
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a
doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění
pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 363/ - prvé čtení
25.Pá 23. 1., 5. bod
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 158/2000 Sb., o vyhledávání, průzkumu a
těžbě nerostných zdrojů z mořského dna za hranicemi pravomocí států a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 380/ - prvé čtení
26.Pá 23. 1., 6. bod
Vládní návrh zákona o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a o změně některých
zákonů (zákon o pyrotechnice) /sněmovní tisk 385/ - prvé čtení
27.Pá 23. 1., 7. bod
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění
pozdějších předpisů /sněmovní tisk 358/ - prvé čtení
28.St 11. 2., 1. bod po bloku 3. čtení
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění
pozdějších předpisů /sněmovní tisk 296/ - prvé čtení
29.St 11. 2., 2. bod po bloku 3. čtení
HOSPODÁŘSKÁ KOMORA Č ESKÉ R EPUBLI K Y
Freyova 27, 190 00 Praha 9, IČ : 49 27 95 30
e-mail: [email protected], telefon: + 420 266 721 300, fax: + 420 266 721 692
www.komora.cz
Stránka 5 z 13
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění
pozdějších předpisů, zrušuje zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, a zrušují
nebo mění některé další zákony /sněmovní tisk 376/ - prvé čtení
30.Pá 23. 1., 8. bod
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve
znění pozdějších předpisů, zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o
změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a další
související zákony /sněmovní tisk 374/ - prvé čtení
31.St 11. 2., 3. bod po bloku 3. čtení
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění
a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č.
551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a
zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve
znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 386/ - prvé čtení
32.Pá 23. 1., 9. bod
Návrh poslanců Jiřího Miholy, Romana Sklenáka, Jaroslava Faltýnka, Martiny Berdychové,
Heleny Langšádlové, Olgy Havlové, Jaroslava Zavadila, Marka Bendy a dalších na vydání zákona,
kterým se mění zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně
souvisejících zákonů a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů /sněmovní tisk 366/ - prvé čtení
33.
Návrh poslanců Soni Markové a Stanislava Mackovíka na vydání zákona, kterým se mění
zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 126/ - prvé čtení
34.
Návrh poslance Davida Kádnera na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb.,
trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 145/ - prvé čtení
35.
Návrh poslance Petra Fialy a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 253/2008
Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve
znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 146/ - prvé čtení
36.
Návrh poslanců Heleny Langšádlové, Zdeňka Soukupa, Romana Procházky, Josefa
Novotného, Jitky Chalánkové, Františka Váchy, Václava Horáčka, Herberta Pavery, Roma Kostřici,
Jiřího Koubka a Daniela Korteho na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci
reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního
vysílání, ve znění pozdějších předpisů/sněmovní tisk 157/ - prvé čtení
ODBOR LEGISLATIVY, PRÁVA A ANALÝZ
37.
Návrh poslanců Stanislava Polčáka, Věry Kovářové, Miroslava Kalouska a dalších na vydání
ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění
pozdějších ústavních zákonů /sněmovní tisk 166/ - prvé čtení
38.
Návrh poslanců Miroslava Kalouska, Františka Laudáta a dalších na vydání zákona o
působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky při řízení společností ovládaných
státem /sněmovní tisk 167/ - prvé čtení
39.
Návrh poslanců Zbyňka Stanjury, Jany Fischerové, Ivana Adamce, Martina Novotného a
dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 347/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 13/1997
Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 180/ - prvé čtení
40.
Návrh poslanců Tomia Okamury, Radima Fialy, Petra Adama, Augustina Karla Andrleho
Sylora, Jany Hnykové, Jaroslava Holíka, Karla Pražáka, Marka Černocha, Karla Fiedlera, Olgy
Havlové, Martina Lanka a Jiřího Štětiny na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 22/2004 Sb., o
místním referendu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 183/ prvé čtení
41.
Návrh poslanců Stanislava Grospiče, Zuzky Bebarové-Rujbrové a Zdeňka Ondráčka na
vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve
znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 188/ - prvé čtení
42.
Návrh poslanců Michala Kučery, Františka Laudáta a dalších na vydání zákona, kterým se
mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění
pozdějších předpisů /sněmovní tisk 220/ - prvé čtení HK Č R návrh odmítá jako celek a
požaduje jeho stažení.
43.
HOSPODÁŘSKÁ KOMORA Č ESKÉ R EPUBLI K Y
Freyova 27, 190 00 Praha 9, IČ : 49 27 95 30
e-mail: [email protected], telefon: + 420 266 721 300, fax: + 420 266 721 692
www.komora.cz
Stránka 7 z 13
Návrh poslanců Vojtěcha Filipa, Pavla Kováčika, Alexandra Černého, Miloslavy Vostré a
Stanislava Grospiče na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 120/2001 Sb., o soudních
exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů a zákon č.
182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 225/ - prvé čtení
44.
Návrh poslanců Vojtěcha Filipa, Pavla Kováčika, Miloslavy Vostré, Karla Šidla, René Čípa a
Václava Snopka na vydání zákona o zrušení zákona č. 99/2000 Sb., o zákazu dodávek pro jadernou
elektrárnu Búšehr /sněmovní tisk 226/ - prvé čtení
45.
Návrh poslanců Stanislava Polčáka, Jana Chvojky, Pavla Blažka a Jana Farského na vydání
zákona, kterým se mění zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 232/ - prvé čtení
46.
Návrh poslanců Stanislava Polčáka, Jana Farského a Marka Ženíška na vydání ústavního
zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších
předpisů /sněmovní tisk 233/ - prvé čtení
47.
Návrh poslanců Jiřího Dolejše, Miloslavy Vostré, Josefa Vondráška, René Čípa, Vojtěcha
Filipa, Pavla Kováčika a Alexandra Černého na vydání zákona o majetkovém přiznání a o změně
zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o majetkovém
přiznání) /sněmovní tisk 235/ - prvé čtení HK Č R návrh odmítá, za vhodnější přístup než
uchopení tématu poslaneckou iniciativou považujeme komplexnější diskuzi v rámci
připravovaného vládního návrhu zákona o prokazování původu majetku.
48.
Návrh poslanců Zdeňka Ondráčka, Hany Aulické-Jírovcové, Markéty Wernerové, Kristýny
Zelienkové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 120/2001 Sb., o soudních
exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 238/ prvé čtení
49.
Návrh poslanců Stanislava Polčáka a Věry Kovářové na vydání zákona, kterým se mění
zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 249/ - prvé čtení
50.
Návrh poslanců Radka Vondráčka, Heleny Válkové, Igora Nykla a dalších na vydání zákona,
kterým se mění zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými
ODBOR LEGISLATIVY, PRÁVA A ANALÝZ
tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících
zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 272/ - prvé čtení HK ČR trvá na
projednání tohoto návrhu formou řádného legislativního procesu s meziresortním řízením.
Nesouhlasíme s nestandardním legislativním postupem, který neumožňuje zapojení HK ČR
jako připomínkového místa a využití potenciálu členů HK ČR. Jak zásadní je pro
podnikatele tento materiál, vyplývá i ze stanoviska významného člena HK ČR, Svazu
obchodu a cestovního ruchu, který přikládáme pro informaci.
51.
Návrh poslanců Anny Putnové, Karla Schwarzenberga, Vlasty Bohdalové, Heleny
Langšádlové, Františka Váchy, Augustina Karla Andrleho Sylora, Jany Fischerové, Bohuslava
Svobody, Zbyňka Stanjury, Věry Kovářové, Jana Zahradníka, Markéty Wernerové a Jaroslava
Lobkowicze na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a
zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů (zákon o
pedagogických pracovnících), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 278/ - prvé čtení
52.
Návrh poslanců Petra Gazdíka, Věry Kovářové, Jana Farského, Jiřího Skalického a Františka
Váchy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, zákon č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů, ve
znění pozdějších předpisů, zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 282/ - prvé čtení
53.
Návrh poslanců Tomia Okamury, Radima Fialy, Davida Kádnera, Petra Adama, Augustina
Karla Andrleho Sylora, Marka Černocha, Karla Fiedlera, Olgy Havlové, Jany Hnykové, Jaroslava
Holíka, Martina Lanka, Milana Šarapatky a Ji řího Štětiny na vydání ústavního zákona, kterým se
mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních
zákonů/sněmovní tisk 319/ - prvé čtení
54.
HOSPODÁŘSKÁ KOMORA Č ESKÉ R EPUBLI K Y
Freyova 27, 190 00 Praha 9, IČ : 49 27 95 30
e-mail: [email protected], telefon: + 420 266 721 300, fax: + 420 266 721 692
www.komora.cz
Stránka 9 z 13
Návrh poslanců Radky Maxové, Jana Hamáčka, Jany Pastuchové, Jaroslavy Jermanové, Jany
Hnykové, Soni Markové, Jany Černochové, Františka Váchy, Margit Balaštíkové, Martiny
Berdychové, Marka Černocha, Radima Holečka, Pavla Ploce, Ji řího Dolejše a dalších na vydání
zákona, kterým se mění zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 320/ prvé čtení
55.
Návrh poslanců Františka Adámka, Petra Adama, Stanislava Berkovce, Pavla Blažka, Marka
Černocha a Zdeňka Ondráčka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní
zákoník, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 323/ - prvé čtení
56.
Návrh poslance Petra Gazdíka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 82/1998
Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným
úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti
(notářský řád), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 335/ - prvé čtení
57.
Návrh poslanců Tomia Okamury, Radima Fialy, Marka Černocha, Augustina Karla Andrleho
Sylora, Karla Fiedlera, Olgy Havlové, Jany Hnykové, Jaroslava Holíka, Davida Kádnera, Martina
Lanka, Karla Pražáka, Milana Šarapatky a Jiřího Štětiny na vydání zákona, kterým se mění zákon č.
202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk
357/ - prvé čtení
58.
Návrh poslanců Jitky Chalánkové, Marka Bendy, Niny Novákové, Augustina Karla Andrleho
Sylora, Víta Kaňkovského a Martina Komárka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 373/2011
Sb., o specifických zdravotních službách, a některé další zákony /sněmovní tisk 371/ - prvé čtení
59.
Návrh poslanců Jeronýma Tejce, Radka Vondráčka, Jiřího Junka, Marka Černocha a dalších
na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších
předpisů, a zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), ve
znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 372/ - prvé čtení
60.Út 10. 2., 2. bod
Senátní návrh zákona o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě /sněmovní tisk 275/ prvé čtení HK Č R nesouhlasí se senátním návrhem.
61.Út 10. 2., 3. bod
ODBOR LEGISLATIVY, PRÁVA A ANALÝZ
Návrh Zastupitelstva Středočeského kraje na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje
zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění
pozdějších předpisů /sněmovní tisk 367/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
62.Út 10. 2., 4. bod
Návrh Zastupitelstva Karlovarského kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č.
13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 202/ - prvé
čtení
63.Út 10. 2., 5. bod
Návrh Zastupitelstva Ústeckého kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 634/2004
Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 264/ - prvé čtení
Zákony - třetí čtení
88.Pá 23. 1., 2. bod
Vládní návrh zákona o státních dluhopisových programech na úhradu části schodku státního
rozpočtu za rok 2013, části rozpočtovaného schodku státního rozpočtu na rok 2014 a některých
dluhů státu splatných v letech 2015 a 2016 /sněmovní tisk 329/ - třetí čtení
89.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu,
ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 262/ - třetí čtení
90.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění
pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 301/ - třetí čtení
91.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o
změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů, a další
související zákony /sněmovní tisk 302/ - třetí čtení
92.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění
pozdějších předpisů /sněmovní tisk 303/ - třetí čtení
HOSPODÁŘSKÁ KOMORA Č ESKÉ R EPUBLI K Y
Freyova 27, 190 00 Praha 9, IČ : 49 27 95 30
e-mail: [email protected], telefon: + 420 266 721 300, fax: + 420 266 721 692
www.komora.cz
Stránka 11 z 13
93.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční
spolupráci ve věcech trestních, a další související zákony /sněmovní tisk 261/ - třetí čtení
94.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a
věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související
zákony /sněmovní tisk 305/ - třetí čtení
95.
Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s účinností rekodifikace
soukromého práva /sněmovní tisk 306/ - třetí čtení
96.Pá 23. 1., 3. bod
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě, ve znění
pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 271/ - třetí čtení
97.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách
některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 269/
- třetí čtení
98.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a
některé další zákony /sněmovní tisk 288/ - třetí čtení
99.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé
otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s
byty, a zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických
odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní
tisk 308/ - třetí čtení
100.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o
životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 298/ - třetí čtení
101.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění
pozdějších předpisů, a zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o
změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 266/ - třetí čtení
102.
ODBOR LEGISLATIVY, PRÁVA A ANALÝZ
Návrh poslanců Jaroslava Foldyny, Jeronýma Tejce, Michala Haška a dalších na vydání
zákona, kterým se mění zákon č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými
společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a
náboženskými společnostmi), ve znění nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 177/2013 Sb.
/sněmovní tisk 144/ - třetí čtení
103.
Návrh poslanců Kristýny Zelienkové, Jany Pastuchové, Margity Balaštíkové, Jeronýma
Tejce, Miloslava Janulíka, Radima Fialy, Miloslavy Vostré, Jitky Chalánkové, Jaroslava Zavadila,
Jaroslava Krákory, Jaroslava Faltýnka, Martina Stropnického, Igora Nykla, Karla Raise, Bronislava
Schwarze, Antonína Sedi, Josefa Vondráška, Pavla Čiháka, Heleny Langšádlové, Milana Brázdila,
Jiřího Petrů, Jiřího Holečka, Romana Procházky a Bohuslava Chalupy na vydání zákona, kterým se
mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 219/
- třetí čtení
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o
změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související
zákony /sněmovní tisk 270/ - druhé čtení STAŽENO Z PROGRAMU
Senát
4. únor 2015
04.02.10:00
4. schůze Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice
•
•
Místnost č. 352 (VP-C)
Pozvánka
ZPRACOVAL:
DNE:
Miluše Kohoutková
30. ledna 2015
HOSPODÁŘSKÁ KOMORA Č ESKÉ R EPUBLI K Y
Freyova 27, 190 00 Praha 9, IČ : 49 27 95 30
e-mail: [email protected], telefon: + 420 266 721 300, fax: + 420 266 721 692
www.komora.cz
Stránka 13 z 13
ODBOR LEGISLATIVY, PRÁVA A ANALÝZ
Informace o jednání vlády
Informace o některých projednaných bodech dne 28. 1. 2015 (celé znění)
 2. Návrh zákona o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými
látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve
znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií)
Předkládá: ministr životního prostředí
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.
 4. Návrhy na řešení opatření k posílení konkurenceschopnosti a rozvoje podnikání v České republice
z pohledu právních předpisů na ochranu životního prostředí
Předkládají: ministři životního prostředí a průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.
 14. Politická deklarace „Mezinárodní energetická charta“
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: Schváleno.
 22. Východiska a principy nového trestního řádu
Předkládá: ministryně spravedlnosti
Výsledek jednání vlády: Vláda se seznámila s informací.
 10. Návrh na jmenování člena výzkumné rady Technologické agentury České republiky na druhé
funkční období
Předkládá: místopředseda vlády pro vědu‚ výzkum a inovace
Výsledek jednání vlády: Schváleno.
Pro informaci:
 8. Informace o navržených změnách Operačního programu Technická pomoc 2014-2020 na základě
připomínek Evropské komise
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj
Informace o programu schůze vlády dne 4. 2. 2015 od 10.00 hod.
1148/14 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších
předpisů, a některé další zákony
1392/14 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským
materiálem, a o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění
pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, ve znění
pozdějších předpisů, a některé další zákony
1413/14 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY
Freyova 27, 190 00 Praha 9, IČ: 49 27 95 30
e-mail: [email protected], telefon: + 420 266 721 300, fax: + 420 266 721 692
www.komora.cz
Stránka 1 z 3
ODBOR LEGISLATIVY, PRÁVA A ANALÝZ
80/15 Informace o stanovení výše platu představitelů státní moci a soudců podle zákona o platu a dalších
náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a
poslanců Evropského parlamentu
79/15 Informace o odhadu potřebných finančních prostředků v souvislosti s rozsudkem Nejvyššího soudu ČR
ze dne 29. prosince 2014, č. j. 21 Cdo 1440/2014-456 k doplacení platů a nároků soudců a státních zástupců v
roce 2015 (včetně doplatků za roky 2014, 2013, 2012 a částečně 2011).
1536/14 Stanovisko Ministerstva financí ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní
akce č. 13/37 - Peněžní prostředky určené na realizaci Programu švýcarsko – české spolupráce na snížení
hospodářských a sociálních rozdílů v rámci rozšířené Evropské unie
1135/14 Stanovisko Ministerstva dopravy ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní
akce č. 13/33 - „Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušné hospodařit Ministerstvo dopravy a
jeho vybrané organizační složky státu“
1516/14 Stanovisko Ministerstva dopravy ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní
akce č. 13/39 - „Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo dopravy za rok 2013, účetní závěrka
a finanční výkazy Ministerstva dopravy za rok 2013“
1455/14 Stanovisko Ministerstva kultury ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní
akce č. 14/01 "Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušné hospodařit Ministerstvo kultury
59/15 Stanovisko Českého úřadu zeměměřického a katastrálního ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího
kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 14/02 „Peněžní prostředky vynakládané na přípravu, realizaci a provoz
registru územní identifikace, adres a nemovitostí“
26/15 Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017 (Aktualizovaná verze k
31. 12. 2014)
70/15 Návrh na odprodej podzvukových taktických letounů L-159, požadované výzbroje a munice
76/15 Významná veřejná zakázka „Letecký výcvik pilotů Armády České republiky“
54/15 Zpráva o naplňování Strategie boje proti sociálnímu vyloučení na období 2011-2015
69/15 Zpráva o plnění úkolů vyplývajících z Národního akčního plánu pro vzácná onemocnění na léta 2012 2014 a Národní akční plán pro vzácná onemocnění na léta 2015 - 2017
87/15 Návrh na jmenování rektora Slezské univerzity v Opavě, rektora Západočeské univerzity v Plzni a
rektora Ostravské univerzity v Ostravě
88/15 Návrh na uskutečnění státní návštěvy prezidenta republiky Miloše Zemana v Jordánském hášimovském
království a oficiální návštěvy ve Spojených arabských emirátech ve dnech 9. - 13. února 2015
85/15 Informace o stavu přípravy programů a řešení předběžných podmínek pro programové období - leden
2015
67/15 Analýza evidence tržeb elektronickými prostředky
66/15 Informace o plnění nápravných opatření a o aktuální ekonomické situaci Fakultní nemocnice u sv.
Anny v Brně a Nemocnice Na Bulovce v Praze
HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY
Freyova 27, 190 00 Praha 9, IČ: 49 27 95 30
e-mail: [email protected], telefon: + 420 266 721 300, fax: + 420 266 721 692
www.komora.cz
Stránka 2 z 3
ODBOR LEGISLATIVY, PRÁVA A ANALÝZ
74/15 Informace o řešení vážné bezpečnostní situace v lokalitě "Boří les"
86/15 Informace o stavu přípravy rychlostní silnice R35 v Pardubickém kraji
63/15 Informace vládě o složení pracovních orgánů RHSD ČR
75/15 Zpráva o prováděcích smluvních dokumentech ke smlouvám z oblasti kultury, školství, vědy, mládeže,
tělovýchovy a sportu, sjednaných v roce 2014 podle článku 14 Směrnice vlády ČR pro sjednávání,
vnitrostátní projednávání, provádění a ukončování platnosti mezinárodních smluv, schválené jejím usnesením
ze dne 11. února 2004 č. 131
57/15 Informace o průběhu a výsledcích jednání delegace České republiky na zasedání Rady pro zahraniční
věci dne 15. prosince 2014 a na zasedání Rady pro obecné záležitosti dne 16. prosince 2014 v Bruselu
68/15 Informace o veřejné zakázce „Nákup munice 2015/III – munice 84 mm Carl Gustaf“ zadávané
prostřednictvím Evropské obranné agentury EDA
78/15 Informace o veřejné zakázce „Pořízení VKV rádiová polohová návěstidla pro ILS - nákup“.
84/15 Veřejná zakázka Psychiatrického centra Praha na dodání jednoho kusu přístroje Digital 256 Channel
EEG System pro výzkumné účely
ZPRACOVAL:
DNE:
Miluše Kohoutková
30. ledna 2015
HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY
Freyova 27, 190 00 Praha 9, IČ: 49 27 95 30
e-mail: [email protected], telefon: + 420 266 721 300, fax: + 420 266 721 692
www.komora.cz
Stránka 3 z 3
Download

Souhrn aktivit – národní legislativa Aktuální materiály k p ipomínkám