ad m stské ásti m sta Brna, Brno –sever
Odbor stavební a investi ní
Bratislavská 70
601 47 Brno
Ke sp.zn.: STU/04/1001817
K .j. : MCBSev/039846/10
c : Odvolání opomenutého ú astníka ízení proti rozhodnutí ze dne 21.12.2010 o
povolení výjimky ze vzájemných odstupových vzdáleností dle ustanovení § 25 odst. 4
vyhlášky . 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve zn ní
pozd jších p edpis (umíst ní stavby Bytového domu D v Obytném souboru Nové
Majdalenky na pozemku par. ís. 902/493, k.ú. Lesná, obec Brno).
Rozhodnutí stavebního ú adu o povolení výjimky je jednak v rozporu s právními
edpisy z d vodu jeho nep ezkoumatelnosti a také z d vodu jeho v cné nesprávnosti. ízení
o povolení výjimky bylo také zatíženo podstatnými vadami ízení, které m ly vliv na soulad
napadeného rozhodnutí s právními p edpisy. Ze všech výše uvedených d vod navrhujeme,
aby odvolací orgán napadené správní rozhodnutí zrušil a v c vrátil stavebnímu ú adu se
závazným právním názorem na zamítnutí žádosti stavebníka o povolení výjimky ze
vzájemných odstupových vzdáleností pro umíst ní Bytového domu D v obytném souboru
Nové Majdalenky.
Opomenutí ú astníci ízení o povolení výjimky se o nyní napadaném rozhodnutí o
výjimce dozv li z rozhodnutí stavebního ú adu o zm
územního rozhodnutí . 258 o
umíst ní Bytového domu D v Obytném souboru Nové Majdalenky (sp. zn. STU/04/1001817,
.j. MCBSev/00206511), a to z ú ední desky Ú adu m stské ásti m sta Brna, Brno-sever.
Stavební ú ad v od vodn ní tohoto rozhodnutí k námitce ú astníka ízení týkající se porušení
ustanovení § 25 odst. 4 vyhlášky . 501/2006 Sb., ohledn vzájemného odstupu staveb
konstatoval, že odstup od sousední stavby byl stavebníkem ešen projednáním výjimky a bylo
vydáno kladné rozhodnutí .j. MCBSev/039846/10 ze dne 21.12.2010, které nabylo právní
moci dne 22.12.2010.
Nesprávné posouzení otázky ú astenství v ízení
Stavební ú ad v ízení o výjimce vycházel z nesprávného p edpokladu, že ú astníkem
ízení o povolení výjimky je pouze stavebník a vlastník pozemku parc. . 902/82 obchodní
spole nost JMP Net, s.r.o. Tento výklad je však nesprávný a v rozporu s ustanovením § 27
odst. 2 zákona . 500/2004 Sb., správní ád, ve zn ní pozd jších p edpis . Rozhodnutí o
povolení výjimky je ve skute nosti rozhodnutím o konkrétním umíst ní Bytového domu D na
stavební pozemek v Obytném souboru Nové Majdalenky a okruh ú astník ízení je tak
v posuzované v ci nutn totožný s okruhem ú astník územního ízení o zm
územního
rozhodnutí . 258 ( .j. MCBSev/002065/11), kterým se do území Bytový d m D a související
stavby umis ují. Jakýkoliv jiný výklad je v rozporu se smyslem a ú elem zákonné úpravy
okruhu ú astník
ízení.
ízení i v rozporu s ochranou práv a právem chrán ných zájm ú astník
Rozhodnutím o povolení výjimky je ve skute nosti umožn no umístit do území
namísto pouze t ípodlažního objektu devítipodlažní objekt o výšce 29 m (sklopná výška
stavby t ípodlažního objektu, která by výškov nep esáhla 11 m by odpovídala vzájemné
odstupové vzdálenosti mezi objektem pro pr myslovou výrobu a Bytovým domem D).
Stavebním ú adem v rozhodnutí o povolení výjimky sice nevyslovený, ale ze stanoveného
okruhu ú astník ízení o povolení výjimky dovoditelný záv r, že umíst ním devítipodlažního
objektu namísto t ípodlažního se p ímo nedotkne práv a povinností obyvatel dalších t sn
sousedících bytových dom Obytného souboru Nové Majdalenky je nesprávný a v rozporu
s ustanovením § 27 odst. 2 zákona . 500/2004 Sb., správního ádu, ve zn ní pozd jších
edpis i se smyslem ustanovení § 85 odst. 2 stavebního zákona. Stejn tak umíst ní
devítipodlažního Bytového domu D vysokého 29 m o 18 m blíže než dovolují právní p edpisy
k Bytovému domu A Obytného souboru Nové Majdalenky se p ímo dotkne práv a povinností
obyvatel tohoto domu. Umíst ní objektu v navrhované poloze navíc znemožní v území
vytvo it vnitroblok i klidové prostory pro každodenní rekreaci a relaxaci a místo pro d tské
išt a zele , které v Obytném souboru Nové Majdalenky zatím chybí. Také by umíst ním
zám ru stavebníka v navrhované poloze tém uzav elo již nyní velmi sev ený Obytný soubor
Nové Majdalenky. Z tohoto d vodu jsou obyvatele dalších bytových dom Obytného souboru
Nové Majdalenky taktéž ú astníky ízení o povolení výjimky. Bytový d m D nelze navíc
v p edm tné funk ní ploše SO v bec umístit, nebo zde zatím neexistují žádné podlažní
plochy sloužící obchodu, službám a administrativ . Stavebníkem p edložený zám r nelze
v dot ené funk ní ploše SO umístit ani z d vodu zna ného p ekro ení platného limitu pro
využití území Územního plánu m sta Brna v regulativu IPP (ploch podlažnosti). Podlažní
plochy bytového domu nemohou p evažovat nad podlažními plochami sloužícími obchodu,
službám a administrativ (tzn. p i existenci ploch sloužících obchodu, službám a
administrativ v dot ené funk ní ploše SO nemohou podlažní plochy sloužící bytovým
el m p evažovat a p esáhnout tak hodnotu IPP ve výši 0,65). Ze všech výše uvedených
vodu jsou obyvatelé dalších bytových dom Obytného souboru Nové Majdalenky taktéž
astníky ízení o povolení výjimky.
Nep ezkoumatelnost rozhodnutí o povolení výjimky
Rozhodnutí stavebního ú adu o povolení výjimky je zcela nep ezkoumatelné, když
veškeré od vodn ní správního orgánu spo ívá v pouhé konstataci, že „Povolení výjimky
neohrozí bezpe nost, ochranu zdraví a života osob ani sousední pozemky i stavby. ešením
podle povolené výjimky musí být dosaženo ú elu sledovaného obecnými požadavky na
výstavbu ve vyhlášce OTP.“
Rozhodnutí stavebního ú adu neuvádí jediný d vod, pro bylo žádosti stavebníka o
povolení výjimky vyhov no. Stavební ú ad navíc na posuzovanou v c aplikoval i nesprávné
ustanovení § 169 odst. 2 zákona . 183/2006 Sb., stavebního zákona, které na v c nedopadá,
nebo se týká ízení o povolení výjimky z obecných požadavk na výstavbu a nikoliv ízení o
povolení výjimky z obecných požadavk na využívání území upraveného v ustanovení § 169
odst. 3 stavebního zákona.
Z d vodu absolutní nep ezkoumatelnosti rozhodnutí o povolení výjimky a nesprávné
aplikaci ustanovení § 169 odst. 2 stavebního zákona stavebním ú adem je nutno napadené
rozhodnutí zrušit.
Vady ízení o povolení výjimky
Z d vodu nesprávného posouzení otázky okruhu ú astník ízení je ízení o povolení
výjimky zatíženo podstatnými vadami ízení pro které je taktéž nutno napadené rozhodnutí
zrušit. Stavebním ú adem nebylo ú astník m ízení oznámeno zahájení ízení o povolení
výjimky, ani shromážd ní podklad pro rozhodnutí a ú astník m ízení tak byla zcela vzata
možnost ízení se aktivn zú astnit a ú inn v tomto ízení bránit svá práva a oprávn né
zájmy.
Z rozhodnutí stavebního ú adu je také z ejmé, že stavební ú ad nepovažoval Odbor
územního plánování a rozvoje MMB za dot ený orgán v ízení o povolení výjimky, stejn
jako Krajskou hygienickou stanici Jihomoravského kraje a Hasi ský záchranný sbor kraje.
Protože se však uvedené dot ené orgány nevyjád ily k otázce výrazného zmenšení
vzájemného odstupu mezi stavbou pro výrobu a Bytovým domem D, a to o více než 60 %
oproti požadavk m platných právních p edpis ani v ízení o zm
územního rozhodnutí .
258, jejich nevyjád ení k p edm tné otázce zp sobuje taktéž podstatnou vadu ízení a d vod
pro zrušení napadeného rozhodnutí. Rozhodnutí stavebního ú adu je nep ezkoumatelné i
z d vodu, že z jeho od vodn ní není seznatelný ani názor ú astníka ízení ve smyslu
ustanovení § 27 odst. 1 správního ádu obchodní spole nosti JMP Net s.r.o. na povolení
výjimky v i jejich pozemku a objektu regula ní stanice.
Rozhodnutí o povolení výjimky je tak v rozporu s platnými právními p edpisy,
konkrétn s ustanovením § 169 odst. 6 stavebního zákona, nebo se k umíst ní stavby
Bytového domu D vysokého 29 m ve vzdálenosti 11 m od objektu pro pr mysl nevyjád ily
dot ené orgány, a to jak Odbor územního plánování a rozvoje MMB, tak Krajská Hygienická
stanice Jihomoravského kraje a Hasi ský záchranný sbor kraje. Rozhodnutí o povolení
výjimky tak nebylo vydáno jen v dohod nebo se souhlasem dot eného orgánu.
Nedostatky žádosti stavebníka
Žádost stavebníka o výjimku z d vodu nedostate ných odstup staveb ze dne
1.12.2010 je od vodn na tak, že navržený Bytový d m D nebude ovlivn n výrobním
objektem ani regula ní stanicí, nebo je ve v tší odstupové vzdálenosti než jsou sklopné
výšky t chto staveb. Stavebník tak chybn ve své žádosti vycházel ze sklopných výšek
jednopodlažního výrobního objektu a regula ní stanice. Podle právního p edpisu (ustanovení
§ 25 odst. 4 vyhlášky . 501/2006 Sb.) je však nutné vycházet ze sklopné výšky Bytového
domu D (29 m). Tvrzení stavebníka, že bytový d m nebude ovliv ovat stavbu pro výrobu a
pr mysl ve vzájemné vzdálenosti pouze 11 m je v rozporu s pravidly logického uvažování. Již
nyní jsou stížnosti obyvatel vzdálen jších bytových dom na hluk z dopravy k pr myslovým
plochám. Území tvo í p echod mezi pr myslovými plochami a obytnými prostory. Je
jednozna né, že výrobní objekt a Bytový d m D ve vzájemné vzdálenosti pouze 11 m se
budou navzájem ovliv ovat.
Žádost stavebníka není dostate
od vodn na a stavební ú ad taktéž ízení zatížil
vadou, která mohla mít vliv na zákonnost rozhodnutí, když na základ takto formulované
žádosti kladn rozhodl o povolení výjimky. Jedná se o další d vod pro který je nutno
rozhodnutí o povolení výjimky zrušit.
cná nesprávnost rozhodnutí o povolení výjimky
Odvolatel považuje kladné rozhodnutí o povolení výjimky ze vzájemných
odstupových vzdáleností v posuzované v ci za v cn nesprávné a poukazuje na ustanovení
právních p edpis v cnou nesprávnost rozhodnutí stavebního ú adu od vod ující.
Soulad rozhodnutí o povolení výjimky ze vzájemných odstupových vzdáleností s vydanou
územn plánovací dokumentací a s cíli a úkoly územního plánování
Stavební ú ad p i vydání rozhodnutí o povolení výjimky pochybil, když se nezabýval
právním posouzením otázek souladu rozhodnutí o povolení výjimky s vydanou územn
plánovací dokumentací a s cíli a úkoly územního plánování. Ustanovení § 90 stavebního
zákona zavazuje stavební ú ad mimo jiné také k tomu, aby posoudil zda zám r žadatele je
v souladu s vydanou územn plánovací dokumentací a v souladu s cíli a zám ry územního
plánování, zejména s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v
území. Územn plánovací dokumentace, zde Územní plán m sta Brna, musí být respektován i
v ízení o povolení výjimky a je otázkou posouzení zákonnosti napadeného rozhodnutí, zda
rozhodnutí o povolení výjimky platné územn plánovací dokumentaci a cíl m a úkol m
územního plánování odpovídá.
Rozhodnutí o povolení výjimky je však s vydanou územn plánovací dokumentaci –
Územním plánem m sta Brna v rozporu v regulativu funk ního uspo ádání území týkající se
funk ních ploch SO (smíšené plochy obchodu a služeb).
Dle Územního plánu m sta Brna je pozemek navržený k zástavb Bytovým domem D
– parc. . 902/439 v k.ú. Lesná, obec Brno, ur en jako návrhová plocha SO s regulativem
IPP (index podlažních ploch) 1,3.
íloha . 1 vyhlášky statutárního m sta Brna . 2/2004 upravuje, že smíšené plochy
obchodu a služeb slouží
evážn k umíst ní obchodních a servisních provozoven a
administrativy, které podstatn neruší bydlení. Uvedené základní kritérium pro umíst ní
staveb do funk ní plochy SO je v P íloze . 1 vyhlášky dopln no o další p ípustné stavby
v uvedené funk ní ploše. Mimo jiné také o stavby pro bydlení, avšak s omezením max. do
50% vým ry funk ní plochy.
Rozhodnutí stavebního ú adu o povolení výjimky pro umíst ní Bytového domu D je
v rozporu s regulativem pro funk ní plochy SO, kdy sice spl uje jedno z kritérií regulativu, a
sice, že stavby pro bydlení jsou p ípustné v rozsahu do 50 % vým ry funk ní plochy, ale
nespl uje prvotní a základní kritérium regulativu funk ní plochy SO, že tyto funk ní plochy
slouží p evážn k umíst ní obchodních a servisních provozoven a administrativy, které
podstatn neruší bydlení. Smyslem tohoto základního kritéria regulativu je zcela z ejm to,
aby v uvedené funk ní ploše podlažn p evažovaly obchodní a servisní provozovny a
administrativa a nikoliv bytové plochy. Do uvedené funk ní plochy tak nelze nejprve umístit
stavbu bytového domu, nebo by nebylo napln no prvotní a základní kritérium regulativu, že
tyto funk ní plochy slouží p evážn k umíst ní obchodních a servisních provozoven a
administrativy. Z argumentace, že v budoucnu budou dopln ny plochy pro obchod a služby je
ejmé, že regulativ by nebyl povolením výjimky a umíst ním Bytového domu D napln n,
pouze by možná n kdy v budoucnu mohl být uveden do souladu s územn plánovací
dokumentací, nikoliv však jak vyžaduje stavební zákon již v dob nabytí právní moci
rozhodnutí. Navíc v nyní posuzované v ci již do p edm tné funk ní plochy nelze umístit
z d vodu zákonné úpravy vzájemných odstup staveb další objekty, které by dodate
umožnily spln ní závazných regulativ Územního plánu m sta Brna, tak aby p evažovaly
v uvedené funk ní ploše podlažn obchodní a servisní provozovny a administrativa. Stavební
ad pochybil, když si p ed vydáním kladného rozhodnutí o povolení výjimky neposoudil, zda
je možné Bytový d m D do uvedené funk ní plochy SO v bec umístit. Rozhodující je totiž
nejen umíst ní bytového domu v rozsahu do 50 % vým ry funk ní plochy, ale také p evaha
podlažních ploch pro obchodní a servisní provozovny a administrativu v dot ené funk ní
ploše SO.
V dot ené funk ní ploše nelze již žádný další stavební objekt umístit v souladu
s platnými p edpisy, a to práv s ohledem na ustanovení § 25 odst. 4 vyhlášky . 501/2006
Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve zn ní pozd jších p edpis , dle kterého,
jsou-li v n které z protilehlých st n sousedících staveb pro bydlení okna obytných místností,
musí být odstup staveb roven alespo výšce vyšší z protilehlých st n, když obdobn se ur ují
odstupy od staveb nebytových. Zbývající ást funk ní plochy SO je v d sledku sousedící
devítipatrové obytné budovy, nyní projednávaného zám ru další devítipatrové stavby a
ustanovení § 25 odst. 4 vyhlášky . 501/2006 již nezastavitelná tak, aby byl platný regulativ
napln n a dodate
podlažní plochy pro provozovny obchodu a služeb p evážily podlažní
plochy pro bydlení. Proto by navrhovaným umíst ním Bytového domu D nemohly být už ani
v budoucnu napln ny platné regulativy Územního plánu m sta Brna.
Rozhodnutí stavebního ú adu o povolení výjimky je v rozporu s vydanou územn
plánovací dokumentací, a to s Územním plánem m sta Brna v regulativu funk ní plochy SO.
Stavební ú ad m l žádost stavebníka o povolení výjimky již jen z tohoto d vodu zamítnout.
Rozhodnutí o povolení výjimky je taktéž v rozporu s Územním plánem m sta Brna
v regulativu intenzity využití území – Indexu podlažních ploch (dále též „IPP“).
Stavební ú ad pochybil, když žádost stavebníka o povolení výjimky pro rozpor
s regulativem IPP nezamítl.
Dle P ílohy . 1 obecn závazné vyhlášky statutárního m sta Brna . 2/2004, ve zn ní
pozd jších p edpis , (dále též „P íloha . 1 vyhlášky“) IPP vyjad uje intenzitu využití území,
tj. po et m2 hrubé podlažní plochy na m2 základní plochy; p i jeho aplikaci na pozemek nebo
soubor pozemk disponibilních pro konkrétní stavební zám r je výpo et nutné vztáhnout
k vým e t chto pozemk .
i výpo tu IPP podle výše citované P ílohy . 1 vyhlášky lze vzít v úvahu pouze
pozemek i pozemky disponibilní pro ur ený stavební zám r. V posuzované v ci je
disponibilním pozemkem pouze pozemek . 902/439 v k.ú. Lesná ur ený pro umíst ní
Bytového domu D i p evážné v tšiny dopl ujících stavebních objekt (sít , dopravní
napojení). Velikost tohoto pozemku je podle výpisu z katastru nemovitostí 2734 m2. U
navrženého bytového domu se p edpokládají rozm ry 1.NP 37,1 m x 27,5 m a 2.NP až 9.NP
19,6 m x 27,5 m, tj. celkem 1025 m2 + 4312 m2 = 5337 m2 hrubé podlažní plochy bytového
domu. A to jsou zde vy ísleny jen rozm ry bytového domu bez p ístupových chodník ,
íjezdových cest a parkovacích stání, které je také nutno zohlednit p i výpo tu IPP. Pouze z
již vypo tených podlahových ploch Bytového domu D je jednozna
z ejmé, že IPP pro
posuzovaný zám r p ekra uje hodnotu 1,95. V tomto ohledu je umíst ní stavby navrženého
bytového domu taktéž v rozporu s územn plánovací dokumentací, nebo vysoce p ekra uje v
Územním plánu m sta Brna nyní vyzna enou hodnotu IPP 1,3. I v p ípad , že by stavební
ad nevzal jako disponibilní plochu pouze pozemek . 902/439 v k.ú. Lesná, jsou stavby pro
bydlení p ípustné ve funk ní ploše SO maximáln do 50 % vým ry funk ní plochy. Nelze
tedy pro výpo et IPP považovat za disponibilní celou funk ní plochu ve vým e 5720 m2, ale
maximáln 50 % této plochy, tj. 2860 m2 a p i výpo tu IPP zohlednit jak podlažní plochy
bytového domu taky plochy komunikací a ostatních staveb. Bytový d m i tém všechny
související stavební objekty (s výjimkou SO 3, SO 6 a SO 7) jsou však umíst ny na pozemku
. 902/439. Pouze tento pozemek má tak být správn zahrnut jako disponibilní pozemek pro
výpo et IPP v souladu s P ílohou . 1 obecn závazné vyhlášky statutárního m sta Brna .
2/2004 se zohledn ním podlažních ploch bytového domu v etn ploch komunikací a
souvisejících staveb p i výpo tu IPP. Aby byl napln n regulativ funk ní plochy SO i regulativ
IPP Územního plánu m sta Brna nemohou bytové podlažní plochy Bytového domu D
esáhnout hodnotu 0,65 , aby v dot ené funk ní ploše SO p evažovaly podlažn plochy pro
obchod, služby a administrativu nad bytovými plochami. Stavební ú ad m l tak žádost
stavebníka o povolení výjimky zamítnout již z d vodu rozporu s regulativem IPP Územního
plánu m sta Brna. Z hlediska procesní ekonomie bylo vhodn jší spojit ízení o povolení
výjimky s ízením o zm
územního rozhodnutí . 258, nebo zde dochází k posuzování
totožného okruhu právních otázek.
Významným d vodem, pro nelze žádosti stavebníka o povolení výjimky ze
vzájemných odstupových vzdáleností vyhov t, je navržené umíst ní Bytového domu D v
rozporu s požadavky na ochranu urbanistických hodnot v území.
Rozhodnutí stavebního ú adu o povolení výjimky je v cn nesprávné a v rozporu
s právními p edpisy, a to konkrétn s ustanovením § 20 odst. 1 vyhlášky . 501/2006 Sb.
z d vodu, že ešením povolené výjimky není dosaženo ú elu sledovaného obecnými
požadavky na využívání území a umis ování staveb na nich, nebo v souladu s cíli a úkoly
územního plánování a s ohledem na souvislosti a charakter území je obecným požadavkem
takové vymezování pozemk , stanovování podmínek jejich využívání a umis ování staveb na
nich, které nezhoršuje kvalitu prost edí a hodnotu území. S ohledem na zna
p etížené
území v Obytném souboru Nové Majdalenky objemem stavební hmoty minimáln
sedminásobným p ekro ením platných limit využití území Územního plánu m sta Brna
stavebníkem a tím i obrovskou hustotou obyvatel na velmi malé ploše, by povolení p edm tné
výjimky jednozna
znamenalo zhoršení kvality prost edí a hodnoty území.
Obytný soubor Nové Majdalenky je celý postaven v rozporu s Územním plánem m sta
Brna a stavebním zákonem a jeho provád cími p edpisy. Mezi stavbami již kolaudovaných
bytových dom Obytného souboru Nové Majdalenky realizovaných stavebníkem jsou velmi
malé odstupy nedosahující vzdálenosti sklopných výšek jednotlivých objekt , území je
mnohonásobn p etíženo (zneužito) až o 700 % (IPP u bytového domu z Obytného souboru
Nové Majdalenky 4,2 namísto hodnoty 0,6 požadované platným Územním plánem m sta
Brna). Výstavbou byla znemožn na zástavba sousedních pozemk z d vodu nedostate ných
vzájemných odstup staveb v rozporu s ustanovením § 23 odst. 2 vyhlášky . 501/2006 Sb.
Výjimku nelze od vodnit s poukazem na navázání na již existující urbanistické a
architektonické ešení lokality, která byla a je postavena v rozporu s územn plánovací
dokumentací a platnou legislativou.
Za této situace v již nyní zna
p etíženém území nem že být povolením výjimky
dosaženo ú elu sledovaného obecnými požadavky na využívání území ochra ující mimo jiné
i p etížení území zahušt nou zástavbou. Výjimka ze vzájemných odstupových vzdáleností je
navíc p ekro ena velmi výrazným zp sobem, vzdálenost mezi objekty má být podle právních
edpis 29 m. Stavební ú ad bez jakéhokoliv od vodn ní povolil zkrácení o 18 m na
vzdálenost 11m, a to navíc mezi plochami pro bydlení a pro pr mysl. Mezi jednotlivými
bytovými domy obytného souboru Nové Majdalenky chybí zele , prostory pro d tská h išt a
klidové prostory pro každodenní relaxaci a rekreaci.
Povolení výjimky je také v rozporu s ustanovením § 25 odst. 1 vyhlášky . 501/2006
Sb., dle kterého musí vzájemné odstupy staveb spl ovat požadavky urbanistické, životního
prost edí, hygienické, požární ochrany a na zachování kvality prost edí.
Povolení výjimky je také v rozporu s ustanovením § 4 odst. 1vyhlášky . 501/2006
Sb., nebo plochy, kde je zájem realizovat funkce bydlení mají umož ovat nerušený a
bezpe ný pobyt a každodenní rekreaci a relaxaci obyvatel a dostupnost ve ejných prostranství
a ob anského vybavení. Navrhovaným umíst ním Bytového domu D by tyto požadavky
nebyly napln ny. Navíc by došlo tém k úplnému uzav ení již te zna
sev ené a stísn né
lokality nevhodným situováním bytových dom Obytného souboru Nové Majdalenky (viz
íloha se zákresem staveb a hodnotami IPP p edložena jako d kaz, fotografie zachycující
neexistenci vnitrobloku, klidových prostor pro každodenní relaxaci a rekreaci, d tská h išt a
zele ).
elem odstupových vzdáleností staveb je bezesporu zajistit kvalitu zástavby, údržbu
staveb a v neposlední ad také komfortní bydlení, tzv. „pohodu bydlení“. Povolením
edm tné výjimky není tento ú el napln n.
Ze všech t chto d vod je nutné rozhodnutí stavebního ú adu o povolení výjimky
zrušit se závazným právním názorem na zamítnutí žádosti stavebníka o povolení výjimky ze
vzájemných odstupových vzdáleností.
V Brn dne
Jméno, p íjmení, datum narození
Bydlišt
Vlastník bytové jednotky .
na ulici Dusíkova .
Podpis:
v budov
v k.ú. Lesná
.p.
Download

Výjimka odvolání