PODMÍNKY POUŽITÍ
firmy Ondřej Hájek - AximSoft.cz, IČ: 74896032, se sídlem Praha 10, Jasmínová 2696/51, PSČ 106 00
pro přístup a použití internetových stránek www.databazeslev.cz (dále jen "Podmínky")
I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Tyto podmínky použití upravují vzájemná práva a
povinnosti mezi firmou Ondřej Hájek - AximSoft.cz, se
sídlem Jasmínová 2696/51, 106 00 Praha 10, Česká
republika, IČ: 74896032 (dále jen „poskytovatel“) a
dalšími osobami, uživateli služby DatabázeSlev.cz (dále
jen „uživatel“), vznikající ze smluv o poskytování služeb
(dále jen „smlouva o poskytování služeb“) uzavíraných
prostřednictvím webové stránky poskytovatele umístěné
na internetové adrese databazeslev.cz (dále jen
„webová stránka“), případně prostřednictvím sociálních
sítí Facebook, Google+ a Twitter. Dále upravují práva a
povinnosti při využívání služby DatabázeSlev.cz,
webové stránky a další související právní vztahy.
Znění podmínek použití může poskytovatel měnit či
doplňovat. Změny nabývají účinnosti okamžikem
zveřejnění na webové stránce.
II. OBSAH SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB
Na základě smlouvy o poskytování služeb se
poskytovatel zavazuje, že uživatele zařadí do systému
DatabázeSlev.cz a bude mu zasílat vybrané slevové
nabídky. Uživatel se zavazuje poskytnout platné osobní
údaje (viz článek VIII. a IX.).
III. UZAVŘENÍ SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB
Uzavření smlouvy se provádí zadáním emailové adresy
uživatele na webové stránce nebo přihlášením uživatele
přes sociální síť Facebook, Google+ nebo Twitter.
Emailová adresa uvedená uživatelem je pro účely
podmínek použití považovaná za správnou.
Uživatel souhlasí s tím, že poskytovatel může započít s
poskytováním služby dle smlouvy o poskytování služeb
neprodleně po jejím uzavření.
Uživatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků
na dálku při uzavírání smlouvy o poskytování služeb.
Náklady vzniklé uživateli při použití komunikačních
prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy
o poskytování služeb (např. náklady na připojení k
internetu) si hradí uživatel sám.
IV. PODMÍNKY SLUŽBY
Službu nemusí poskytovatel poskytovat v případě, že
jejímu poskytování brání potíže na straně uživatele
nebo na straně jiných osob. Službu tak nemusí
poskytovatel poskytovat zejména v případě, kdy dojde k
výpadkům v dodávce elektrické energie, výpadkům
datové sítě, jiným poruchám způsobeným třetími
osobami nebo zásahům vyšší moci.
Při poskytování služby může docházet k výpadkům,
dočasnému omezení, přerušení nebo snížení kvality
služby.
V. ODPOVĚDNOST POSKYTOVATELE ZA VADY
Práva a povinnosti smluvních stran ohledně
odpovědnosti poskytovatele za vady služeb se řídí
příslušnými obecně závaznými právními předpisy, a to
konkrétně ustanoveními § 499 a násl. zákona č.
40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „občanský zákoník“). Uživatel svá
práva vyplývající z odpovědnosti poskytovatele za vady
služeb uplatňuje u poskytovatele písemně elektronickou
poštou na kontaktní adrese (čl. XI).
VI. VYUŽÍVÁNÍ SLUŽBY
Přístup ke službě je určen výhradně pro uživatele.
Uživatel není oprávněn bez předchozího písemného
souhlasu poskytovatele umožnit užití služby třetím
osobám.
Uživatel nesmí v rámci služby používat mechanismy,
nástroje, programové vybavení nebo postupy, které mají
nebo by mohly mít negativní vliv na provoz zařízení
poskytovatele, bezpečnost internetu či dalších uživatelů
internetu.
Uživatel nesmí vyvíjet činnost směřující k tomu, aby byl
znemožněn
nebo
omezen
provoz
serveru
poskytovatele, na kterém je služba provozována, nebo
provádět jiné útoky na tento server, ani nesmí být při
takové činnosti nápomocen třetí osobě. Uživatel
zejména nesmí server poskytovatele, na kterém je
služba provozována, zatěžovat automatizovanými
požadavky.
VII. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI
Uživatel bere na vědomí, že počítačové programy
tvořící webovou stránku jsou chráněny autorským
právem. Uživatel se zavazuje, že nebude vykonávat
žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím
osobám umožnit neoprávněně zasahovat či užívat
počítačové programy, k nimž je vykonavatelem
majetkových práv či uživatelem poskytovatel.
Poskytovatel není ve vztahu k uživateli vázán žádnými
kodexy chování ve smyslu ustanovení § 53a odst. 1
občanského zákoníku.
VIII. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A SVOLENÍ K
ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ
Ochrana osobních údajů uživatele, který je fyzickou
osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o
ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
Uživatel, který je fyzickou osobou, souhlasí se
zpracováním těchto svých osobních údajů: emailová
adresa, město, ve kterém uživatel přebývá, zájmy
uvedené v rámci služby DatabázeSlev.cz, základní
údaje poskytnuté sociálními sítěmi Facebook, Google+
a Twitter, seznamy přátel na sociálních sítích Facebook,
Google+ a Twitter a emailové adresy účtů uživatele na
sociálních sítích Facebook, Google+ a Twitter (dále
společně vše jen jako „osobní údaje“).
Uživatel souhlasí se zpracováním osobních údajů
poskytovatelem, a to pro účely plnění závazků ze
smlouvy o poskytování služeb (tj. zasílání slevových
nabídek) a pro účely zasílání jiných obchodních sdělení
poskytovatelem.
Osobní údaje uživatele nesmí být předávány třetím
osobám a nesmí být předávány do zahraničí.
Zpracováním osobních údajů uživatele nesmí
poskytovatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.
Uživatel bere na vědomí, že je povinen své osobní
údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez
zbytečného odkladu oznámit poskytovateli jakoukoli
změnu v osobních údajích.
Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou.
Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické
podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné
podobě neautomatizovaným způsobem.
Uživatel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou
přesné a že byl poučen o tom, že se jedná odobrovolné
poskytnutí osobních údajů. Uživatel prohlašuje, že byl
poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních
údajů může ve vztahu k poskytovateli odvolat
písemným oznámením doručeným na adresu
poskytovatele.
V případě, že by se uživatel domníval, že poskytovatel
nebo zpracovatel (čl. 8.4) provádí zpracování jeho
osobních údajů, které je v rozporu s ochranou
soukromého a osobního života uživatele nebo v rozporu
se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s
ohledem na účel jejich zpracování, může:
požádat poskytovatele o vysvětlení, požadovat, aby
poskytovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se
může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění
nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost uživatele
podle
předchozí
věty
shledána
oprávněnou,
poskytovatel odstraní neprodleně závadný stav.
Nevyhoví-li poskytovatel žádosti, má uživatel právo
obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění uživatele
obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu
osobních údajů přímo.
Požádá-li uživatel o informaci o zpracování svých
osobních údajů, je mu poskytovatel povinen tuto
informaci předat. Poskytovatel má právo za poskytnutí
informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou
úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí
informace.
Uživatel souhlasí se zasíláním informací a obchodních
sdělení ze strany poskytovatele souvisejících se
službami nebo podnikem poskytovatele na adresu
uživatele a se zasíláním obchodních sdělení
poskytovatelem na adresu uživatele.
XI. PROPOJENÍ NA TŘETÍ SUBJEKTY
Poskytovatel přebírá některé z informací publikovaných
na stránkách www.databazeslev.cz z jiných zdrojů, které
jsou však uvedeny nebo má právo je uveřejnit. Naopak
kliknutím na některé odkazy lze tyto stránky opustit.
Webové prezentace jiných subjektů na něž portál
odkazuje, nejsou pod kontrolou poskytovatele, a ten
tudíž neodpovídá za jejich obsah či vzhled.
Poskytovatel zároveň nenese žádnou zodpovědnost za
reklamu či propagaci prováděnou jakýmkoliv třetím
subjektem
prostřednictvím
www.databazeslev.cz.
Neodpovídáme za případný neoprávněný zásah do
autorských práv třetích osob užitím dodaného materiálu
klientem. Klientem se rozumí slevový server, jehož
hromadné slevy jsou na www.databazeslev.cz
prezentovány.
XII. ZÁVEREČNÁ USTANOVENÍ
Provozovatel má sídlo v České republice a také tyto
stránky jsou provozovány z České republiky. Tato
pravidla a užívání webové stránky se řídí právními
předpisy České republiky. Samozřejmostí je přístup na
portál ze všech míst světa, stránky však vyhovují
právním požadavkům České republiky. Pokud některé z
materiálů uvedených na těchto stránkách nebo jejich
užívání jsou v rozporu s právními předpisy země
příslušného návštěvníka platnými v době uskutečnění
přístupu, pak stránky nejsou pro tohoto návštěvníka
určeny.
Smlouva o poskytování služeb včetně obchodních
podmínek je archivována poskytovatelem v elektronické
podobě a není veřejně přístupná.
Kontaktní údaje poskytovatele: adresa: Praha 10,
Záběhlice, Jasmínová 2696/51, PSČ 106 00, Česká
republika,
adresa
elektronické
pošty:
[email protected]
IX. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
Uživatel, který je spotřebitelem ve smyslu § 52 odst. 3
zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), je v
souladu s ustanovením § 53 odst. 8 písm. a)
občanského zákoníku oprávněn od smlouvy o
poskytování služeb odstoupit zasláním žádosti o
zrušení využívání služby z emailové adresy, kterou
uvedl při uzavírání této smlouvy.
X. UŽÍVÁNÍ WEBOVÉ STRÁNKY
Uživatel či jiná osoba využívající webovou stránku bere na
vědomí, že bez předchozího písemného souhlasu
poskytovatele není oprávněn k užití textů, grafických děl či
jiných
předmětů
chráněných
autorským
právem
nacházejících se na webové stránce.
Uživatel či jiná osoba využívající webovou stránku bere na
vědomí, že webová stránka nemusí být dostupná
nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu
hardwarového a softwarového vybavení.
Uživatel není oprávněn při využívání webové stránky
(serveru) poskytovatele používat mechanismy, programové
vybavení nebo jiné postupy, které mají nebo by mohly mít
negativní vliv na provoz webové stránky či serveru.
V Praze, dne 1.1.2012
Ondřej Hájek - AximSoft.cz
Download

PODMÍNKY POUŽITÍ I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ