Podnikání v Německu
Svoboda podnikání = právo zahajovat a provozovat samostatnou výdělečnou činnost na území
členského státu za stejných podmínek jako mají domácí podnikatelé. Právo na usazení, podnikání,
zaměstnávání zaměstnanců, vykonávat různé živnosti a provozovat pobočky.
Podnikatelé a OSVČ se mohou v SRN usadit, pokud splňují platné předpoklady k podnikání dle
národního práva, vč. požadavků na kvalifikaci a předpisy EU k pobytu.
Dva způsoby poskytování služeb
Dočasný rámec bez nutnosti usazení - služby v zahraničí jsou poskytovány z ČR, kdy OSVČ nebo
vysílaní pracovníci vyjíždějí do zahraničí poskytovat danou službu. Podmínka – krátkodobá činnost.
Usazení - trvalá činnost v jiné zemi, tj. vytvoření podniku v dané zemi či založení pobočky. Vyžaduje
registraci.
Zakládání podniku, podnikání
Rozdílný přístup:
• Region (spolková země), kde se chce český podnikatel usadit
• Charakter živnosti (některé živnosti vyžadují povolení - koncesovaná živnost, či fyzické
prostory)
Koncesované živnosti
Povolení vyžaduje také zahájení činností řemeslného podniku.
Vymezení činnosti konzultovat s živnostenským úřadem, IHK, HWK. Obecně se jedná o činnosti
řemeslné, hostinskou činnost, služby v oblasti ubytování, cestovní kanceláře, doprava, služby v oblasti
dohledu.
Svobodná povolání
• Podle definice nevykonává žádnou živnost.
• Není povinnost ohlášení, pouze sdělení finančnímu úřadu zahájení výkonu samostatné činnosti.
• Jedná se tradičně o: vědeckou, uměleckou, vyučovací, léčitelskou, právně poradenskou činnost a
podobný výkon služeb vyžadující vyšší vzdělání.
Ohlášení živnosti
• Povinnost ohlášení platí pro každý podnik bez ohledu na právní formu.
• Přihlášení u příslušného úřadu v místě sídla podniku.
Časový okamžik: pronájem prostor k podnikání, vstoupení na trh, zaměstnání pracovníků.
Formality při založení živnosti
Živnostenskému úřadu
- Formulář žádosti o zápis do živnostenského rejstříku
- Doklad identity (občanský průkaz nebo cestovní pas)
- Doklad o povolení k pobytu
- příp. výpis z OR u jednatele nebo prokuristy nebo plná moc k jednání u třetích osob
- příp. povolení (řemeslnická koncese, makléřské povolení apod.)
Doklady při zřízení samostatné organizační složky podniku/provozovny (2x kopie vč. překlad)
- výpis z OR mateřské společnosti
- společenská smlouva mateřské společnosti
- plná moc k jednání mateřské firmy
- doklad o sídle firmy
- příp. povolení (řemeslnická koncese, makléřské povolení apod.)
- příp. prokázání existence provozovny
Živnostenský úřad následně informuje další instituce:
• Finanční úřad
• IHK/HWK
• Úřad na ochranu před imisemi
• Úřad státního dozoru nad živnostenským podnikáním
• Cechovní úřad
• Agentura práce
• Profesní sdružení zaměstnanců
• Všeobecné místní pojišťovně
Registrace a povolení k pobytu
Platí pouze při pobytu v SRN delším než 3 měsíce.
Povolení je udělováno příslušným cizineckým úřadem.
Podmínky pro povolení (bydliště v Německu):
• zaměstnanci
• usazení jako OSVČ
• poskytovatelé služeb
• oprávnění k setrvání v místě pobytu (zaměstnanci nebo OSVČ, kteří mohou po ukončení své
činnosti smí v Německu setrvat)
• nepracující, pokud mají dostatečné zdravotní pojištění a prostředky k zajištění své existence
(např. rodinní příslušníci)
Pobyt do 3 měsíců - bez jakýchkoli formalit a povolení (stačí pouze platný průkaz)
Právní formy podnikání
Německý název
Nejbližší český
ekvivalent
Gesellschaft mit
beschränkter
Haftung (GmbH)
Společnost
s ručením
omezeným
Aktiengesellschaft (AG)
Akciová
společnost
Kleinunternehmer
(Kleingewerbetriebender)
Malý
živnostenský
podnik
Německý název
Poznámky, popis
Minimální základní kapitál je 25.000 EUR.
Min. počet zakladatelů: 1
Minimální vklad společníka je 100 EUR, ručení omezeno
výší základního kapitálu, povinně se zapisuje do
obchodního rejstříku. Před zápisem do obchodního
rejstříku společnost s r. o. (GmbH) jako
právnická osoba ještě neexistuje. Teprve v okamžiku
notářského ověření společenské smlouvy vzniká
„společnost s r.o. v založení“ (GmbH i. G. německy GmbH
in Gründung). Od této chvíle je možno ohlásit živnost
s označením GmbH i. G. (tzv. předspolečnost). Teprve
zápisem do obchodního rejstříku a existencí výpisu z OR
zaniká dodatek
i.G. a společníci ručí jen do výše svých vkladů. Tuto změnu
je nutno v ohlášení živnosti oznámit.
Minimální základní kapitál je 50.000 EUR. Min. počet
zakladatelů: 1.
Ručení omezené, povinně se zapisuje do obchodního
rejstříku. Min. 5 % z ročního zisku musí být ročně vkládáno
do zákonného rezervního fondu a to do chvíle, kdy jeho
hodnota dosáhne 10 % základního kapitálu.
Tuto formu podniku je možné použít v případě, kdy je
obrat podniku v roce založení maximálně 17.500 EUR a v
následujících letech ročně max. 50.000 EUR. Není
požadován minimální kapitál, ručení je neomezené,
nezapisuje se do obchodního rejstříku.
Nejbližší český
ekvivalent
Poznámky, popis
Einzelunternehmen
Podnikatel
(OSVČ)
Není požadován minimální kapitál, neomezené ručení,
povinně se zapisuje do obchodního rejstříku.
Gesellschaft bürgerlichen
Rechts (GbR)
Není
ekvivalent
Gesellschaft mit
beschränkter Haftung und
Complementär
Kommanditgesellschaft
(GmbH Co. KG)
Offene
Handelsgesellschaft
(OHG)
Kommanditgesellschaft
(KG)
Není
ekvivalent
Sdružení charakteru podle občanského práva (Bürgerlichen
Gesetzblatt), minimálně dva společníci, kteří mají společný
vlastní kapitál nebo podnikatelský záměr, není požadován
minimální kapitál, neomezené ručení, nezapisuje se do
obchodního rejstříku. Tato právní forma je často používána
nejen malými podniky, ale i většími v případě např. joint
ventures apod.
Není požadován minimální kapitál, ručení je omezené,
povinně se zapisuje do obchodního rejstříku. Spojení s.r.o.
s komanditní společností vhodné pro podnikatele, kteří
chtějí formu komanditní společnosti, ale neomezené
ručení je pro ně příliš riskantní.
Obdoba české v. o. s.
Veřejná
obchodní
společnost
Komanditní
společnost
Obdoba české k. s.
Příklad: založení společnosti s ručením omezeným
Celková délka procesu: 16 dní
Náklady na založení:
Krok
1.
2.
3.
4.
cca 250 €
Činnost
Schválení jména společnosti na místní
průmyslové a obchodní komoře
(www.ihk.de )
Notářské ověření zakládací smlouvy a
stanov společnosti (výše poplatků se
odvíjí od hodnoty základního kapitálu)
Otevření bankovního účtu a vklad
společného kapitálu společnosti, min.
¼ kapitálu musí být splacena předem
Podání žádosti o registraci do OR
(Handelsregister) a její úschova u
místního soudu a oznámení o založení
společnosti v místním tisku.
Náklady
zdarma
Trvání
1 den
Místo vyřízení
IHK (Industrie und
Handskammer)
84 € (podle výše
základního
kapitálu)
zdarma
1 den
Notář
1 den
Libovolná banka
½ odvedených
poplatků při kroku
2 + 100 – 150 €
místní soud + 50 €
oznámení
10 dní
Handelsregister
(obchodní rejstřík)
Náklady
31 €
Trvání
3 dny
Místo vyřízení
Gewerbeamt
(Živnostenský
úřad)
zdarma
1 den
Handwerkskammer
zdarma
1 den
Arbeitsamt
zdarma
1 den
AOK (Allemeine
Ortskrankenkasse)
zdarma
1 den
Steuerbehörde
Následující kroky probíhají současně
Krok
5.
6.
7.
8.
9.
Činnost
Ohlášení místnímu ŽÚ (Gewerbeamt),
některé druhy podnikání musí žádat o
povolení živnosti (viz předchozí slide).
ŽÚ vydá ŽL (Gewerbeschein) a
informuje o ohlášení živnosti další
instituce (viz předchozí slide)
Registrace u profesní komory –
řemesla vyjmenovaná v zákoně o
řemeslech (Handwerkskammer)
Ohlášení na místním úřadu práce
(Arbeitsamt) – přidělení tzv.
podnikového čísla
Registrace ke zdravotnímu a
sociálnímu zabezpečení zaměstnanců
u místní nemocenské pokladny
Registrace k platbě daní (do jednoho
měsíce od zahájení činnosti)
Seznam užitečných odkazů
Průmyslová a obchodní komora (Industrie- und Handelskammer – IHK)
Web: http://www.ihk.de
Řemeslnické komory (Handwerkskammer)
http://www.handwerkskammer.de/
Handelsregister (Obchodní rejstřík)
http://www.handelsregister.de
Všeobecná nemocenská pokladna (Allgemeine Ortskrankenkasse – AOK)
Kontakt na místní nemocenské pokladny: http://www.aok.de/bundesweit/aok-kontakt-2660.php
Česko-německá obchodní a průmyslová komora
www.dtihk.cz
Agentur für Arbeit (Agentury práce)
www.arbeitsagentur.de
Enterprise Europe Network Liberec
Tř. 1. Máje 97/25, 460 02 Liberec
Tel.: +420 488 577 070, E-mail: [email protected]
Download

Podnikání v Německu