© FMMI VŠB-TUO
Požadavky kladené na uchazeče o habilitační řízení, resp. řízení ke jmenování prof.
Garant dokumentu: děkan FMMI
FMMI_SME_11_001 verze: B
Účinnost dokumentu od: 6.3.2012
Požadavky kladené na uchazeče
o habilitační řízení, resp. řízení ke jmenování
profesorem
________________________________________________________________________________________________
Řízená kopie č.:
Razítko:
Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka
správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem.
1/4
© FMMI VŠB-TUO
Požadavky kladené na uchazeče o habilitační řízení, resp. řízení ke jmenování prof.
Garant dokumentu: děkan FMMI
FMMI_SME_11_001 verze: B
Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem jsou na Fakultě metalurgie a materiálového
inženýrství (FMMI) realizována v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb. o vysokých školách, s
Řádem habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem VŠB - TUO (TUO_LEG_99_002) a s
příslušnými procesy P1.5 Habilitační řízení (TUO_PPR_08_003), resp. P1.6 Řízení ke jmenování
profesorem (TUO_PPR_08_004). Tato směrnice reaguje na připomínky Akreditační komise MŠMT
ČR, reflektuje zkušenosti s účinností dřívější „Směrnice děkana FMMI konkretizující požadavky
kladené na uchazeče o habilitační řízení, resp. řízení ke jmenování profesorem“ ze dne 24. 10. 2011
a upřesňuje vybrané požadavky kladené na uchazeče o tato řízení v podmínkách FMMI.
Pedagogická praxe
Ani ve výjimečných případech a u významných odborníků nebude děkan navrhovat vědecké radě
prominutí nedodržení požadavků na pravidelnou pedagogickou činnost stanovených celoškolským
předpisem TUO_LEG_99_002.
V rámci řízení ke jmenování profesorem musí uchazeč prokázat svou účast ve vědecké výchově
vedením nejméně 2 úspěšných doktorandů či aspirantů (tím se rozumí studium ukončené úspěšnou
obhajobou disertační práce v příslušném oboru).
Odborné zaměření uchazeče
Hodnotící komise se v případě habilitačního či jmenovacího řízení musí v zápisu z jednání
explicitně vyjádřit k tomu, zda uchazečova odbornost (resp. téma jeho habilitační práce) spadá do
příslušného akreditovaného oboru habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem, a zda se
tématicky kryje s oblastí, v níž na FMMI probíhá doktorské studium a kvalitní vědecká práce
s odpovídajícími publikačními výstupy.
Seznam vlastní publikační činnosti a citační analýza
Tento seznam jako jeden z dokladů, jimiž uchazeč prokazuje svou tvůrčí, vědeckou
a inženýrskou činnost, musí být rozčleněn do následujících kapitol:
1. Články v impaktovaných časopisech (uvedené v databázích Web of Science společnosti
Thomson Reuters).
2. Články v recenzovaných neimpaktovaných časopisech (uvedené v databázích SCOPUS
nebo ERIH).
3. Články v českých recenzovaných neimpaktovaných časopisech.
4. Články v ostatních recenzovaných časopisech.
5. Odborná kniha (resp. přesně specifikovaná její kapitola) vydaná v některém ze světových
jazyků.
6. Odborná kniha (resp. přesně specifikovaná její kapitola) vydaná v některém z ostatních
jazyků.
7. Články ve sbornících evidovaných v databázi Conference Proceedings Citation Index
společnosti Thomson Reuters.
8. Články v ostatních sbornících.
________________________________________________________________________________________________
Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka
správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem.
2/4
© FMMI VŠB-TUO
Požadavky kladené na uchazeče o habilitační řízení, resp. řízení ke jmenování prof.
Garant dokumentu: děkan FMMI
FMMI_SME_11_001 verze: B
ad 1) je nutné dokladovat příslušným úplným výpisem z Webu of Science, obsahujícím i údaje o
počtu citací jednotlivých článků; u každého článku je třeba uvést relevantní hodnotu impakt faktoru
daného časopisu;
ad 1 a 7) příspěvky z konferencí uveřejněné v impaktovaných časopisech s uvedením příslušné
konference v databázi Webu of Science (tzn. „Proceedings Paper“) se ve smyslu této směrnice řadí
do kategorie 7., nikoli do kategorie 1. výše uvedeného seznamu;
ad 2) je nutné dokladovat příslušným výpisem z uvedených databází;
ad 3) viz seznam těchto periodik na www.vyzkum.cz;
ad 5) tzn. angličtina, čínština, francouzština, němčina, ruština, nebo španělština;
ad 7) je nutné dokladovat příslušným výpisem z Webu of Science, obsahujícím i údaje o počtu
citací jednotlivých článků.
Pro účely konkrétního řízení se započítávají pouze publikace odpovídající tématickému
zaměření oboru, v němž řízení probíhá.
Všechny publikace musí být uvedeny formou úplné citace se všemi autory, aby příslušná
komise mohla podle pořadí autorů posoudit míru zapojení a přínos uchazeče.
Uchazeč je povinen předložit aktuální výsledek citační analýzy svých relevantních publikací
výpisem z Webu of Science. Hodnotící komise při posuzování mezinárodního uznání uchazečových
publikací bere v úvahu hodnotu tzv. h-indexu podle J. E. Hirsche.
Minimální požadavky na publikační činnost
 pro habilitační řízení: 6 publikací uvedených v databázích Web of Science společnosti
Thomson Reuters, SCOPUS, ERIH, nebo Conference Proceedings Citation Index společnosti
Thomson Reuters; z toho 4 články v impaktovaných časopisech (kategorie 1. výše uvedeného
seznamu);
 pro řízení ke jmenování profesorem: 10 publikací uvedených v databázích Web of Science
společnosti Thomson Reuters, SCOPUS, ERIH, nebo Conference Proceedings Citation Index
společnosti Thomson Reuters; z toho 8 článků v impaktovaných časopisech (kategorie 1. výše
uvedeného seznamu).
________________________________________________________________________________________________
Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka
správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem.
3/4
© FMMI VŠB-TUO
Požadavky kladené na uchazeče o habilitační řízení, resp. řízení ke jmenování prof.
Garant dokumentu: děkan FMMI
FMMI_SME_11_001 verze: B
Seznam změn a revizí řízeného dokumentu
Verze
A
B
Datum
Obsah změny / revize
19.10.2011 První vydání
6.3.2012
Aktualizace dokumentu
Jméno a podpis garanta
dokumentu
Prof. Ing. Ľudovít Dobrovský, CSc., Dr.h.c.
Prof. Ing. Ľudovít Dobrovský, CSc., Dr.h.c.
________________________________________________________________________________________________
Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka
správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem.
4/4
Download

Požadavky kladené na uchazeče o habilitační řízení, resp. řízení ke