Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387,
příspěvková organizace
Adresa: Bělíkova 1387, 464 01 Frýdlant, telefon 482 428 861
e-mail: [email protected], www.sshlfrydlant.cz
Kritéria pro přijímání žáků ke studiu do 1. ročníku – školní rok 2015/2016
Maturitní obory
Přijímání uchazečů ke studiu ve střední škole se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., Školský
zákon, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou MŠMT č. 671/2004 Sb., ve znění pozdějších
předpisů.
Pro všechny obory vzdělávání poskytující střední vzdělání ukončené maturitní zkouškou
/studijní obory/ bude probíhat společné přijímací řízení. Uchazeč/ka uvede na přihlášce
pořadí oborů podle svého zájmu a vyznačí zvolený termín přijímací zkoušky. Přijímací řízení
na všechny maturitní obory bude společné a uchazeči budou rozřazeni do zvolených oborů
podle výsledků přijímacího řízení a podle uvedeného pořadí oborů na přihlášce ke studiu.
Kód oboru
16-01-M/01
41-41-M/01
41-04-M/01
43-41-M/01
63-41-M/02
75-41-M/01
Název oboru
Ekologie a životní
prostředí
Agropodnikání
Rostlinolékařství
Veterinářství
Obchodní akademie
Sociální činnost
Forma Délka Předpokládaný počet přijímaných
uchazečů
studia studia
denní
4
30
denní
denní
denní
denní
denní
4
4
4
4
4
15
15
30
30
30
U uchazečů o studium ve studijních oborech Ekologie a životní prostředí, Agropodnikání,
Rostlinolékařství, Veterinářství a Sociální činnost bude vyžadován, vzhledem k charakteru
oborů, posudek lékaře o zdravotní způsobilosti uchazeče.
Termíny odevzdání přihlášek pro 1. kolo přijímacího řízení - do 15. března 2015
Součástí přijímacího řízení je přijímací zkouška, která je stanovena v termínech:
22. dubna 2015 a 23. dubna 2015 /na přihlášce je nutné uvést jeden termín/.
Kritéria přijímacího řízení pro studijní obory
1. přijímací zkouška – testy SCIO z českého jazyka a literatury, matematiky a obecných
studijních předpokladů – max. 180 bodů, max. 70 %
2. celkový průměrný prospěch za 2. pololetí 8. třídy ZŠ – max. 35 bodů, max. 15 %
3. celkový průměrný prospěch 1. pololetí 9. třídy ZŠ – max. 35 bodů, max. 15%
Přijímací zkouška pro studijní obory – bodové ohodnocení – testy SCIO:
Maximální počet
Název testu
bodů
Český jazyk
60
Matematika
60
Obecné studijní
60
předpoklady
Tabulka bodového ohodnocení celkového průměrného prospěchu za 2. pololetí 8. třídy ZŠ
a za 1. pololetí 9. třídy ZŠ:
Průměrný prospěch
Body
1,00 – 1,19
35
1,20 – 1,39
30
1,40 – 1,59
25
1,60 – 1,79
20
1,80 – 1,99
15
2,00 – 2,19
10
2,20 – 2,39
5
2,20 – 2,39
0
Přijati budou uchazeči o studium v pořadí podle uvedených kritérií, z nabízeného počtu míst
bude vždy 1 místo ponecháno pro odvolací řízení.
Postup uchazeče/uchazečky/zákonného zástupce o studium ve Střední škole hospodářské a
lesnické Frýdlant:
- do 15. března 2015 odešle vyplněnou přihlášku na adresu:
Střední škola hospodářská a lesnická Frýdlant
Bělíkova 1387
464 01 Frýdlant
- do 15. března 2015 si uchazeč/uchazečka/zákonný zástupce vyzvedne zápisový lístek
v základní škole.
- pokud uchazeč/uchazečka nenavštěvuje školu, vyzvedne si zápisový lístek na
Krajském úřadu Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, Liberec.
- před přijímací zkouškou obdrží uchazeč/uchazečka/zákonný zástupce dopis
s informací o místě a času konání přijímací zkoušky.
- do 24. dubna 2015 SŠHL Frýdlant zveřejní na webových stránkách školy
www.sshlfrydlant.cz a na veřejně přístupných vývěskách ve škole seznam přijatých
uchazečů podle přiděleného registračního čísla. Rozhodnutí o přijetí uchazeče ke
studiu nebude rozesíláno poštou.
- v případě přijetí ke studiu potvrdí uchazeč/uchazečka/zákonný zástupce zájem o
studium v oboru do 10 pracovních dnů od zveřejnění rozhodnutí o přijetí ke studiu
odevzdáním zápisového lístku do Střední školy hospodářské a lesnické Frýdlant.
- Nepřijatým uchazečům bude výsledek přijímacího řízení zaslán písemně. Uchazeč
/uchazečka/zákonný zástupce může podat odvolání proti nepřijetí k rukám ředitelky
Střední školy hospodářské a lesnické Frýdlant do 3 pracovních dnů ode dne doručení
rozhodnutí o nepřijetí ke studiu. O odvolání rozhoduje Krajský úřad Libereckého
kraje, Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu.
Ve Frýdlantu 12. 1. 2015
Alena Dvořáková
ředitelka
Download

Přijímací řízení pro maturitní obory 2015