NAŠE PRAHA 8
• www.nasepraha8.cz
titul je součástí sítě
Pra h a 8
z
B ř ez i n ěves
z
Ďá b l i ce
z
4/2015
Do l n í C h a b r y
INZERCE
SC-350243/02
Olympijská vítězka Eva Samková:
Na rande půjdu i mezi paneláky
Z Bulovky
a Ládví levněji do
Neratovic a Mělníka
Po zahájení provozu metra
do Motola 7. dubna se staly
autobusy spojující Prahu
s Neratovice a Mělníkem součástí integrované dopravy
a končí u Bulovka a na Ládví.
Více na straně 3
Exkluzivní reportáž a foto
z metra do Motola, které
bude otevřeno v dubnu.
A co bude dál?
Více na stranách 5 a 6
Ne
v c jčt
49 el en
vý 5 7 é P ějš
tis 00 ra í
ze
ků
Jaké je nové metro?
Podívejte se sami!
Rozhovor na stranách 8 a 9
Kam se
můžete
vydat na
masopust?
Členka
Kelly Family
zavítá do
Počernic
STRANA 12
STRANA 13
SC-350242/02
INZERCE
inzerce
[email protected]
Schindeleho minerály: snadná cesta k uzdravení?
1HERMHQQ¼KRGDSODFHERÃLGRNRQFHSRGYRG"
0´m(72+/(%¸71œ+2'$"
9¼{HQÈMVRXWRML{ÃW\ÓLURN\FRMVHPÃHWODYÃDVRSLVHY¼wOHW¼NR6FKLQGHOHKRPLQHU¼OHFKDMHMLFKOÄÃHEQØFKVFKRSQRVWHFK
9WXGREXMVHPPÇODYHONÄSUREOÄP\VSDWDPL]QDÃQÄEROHVWLSÓLFKÔ]LLGRwODSRY¼QÈDSUREOÄP\VNORXEQÈDUWUÎ]RXQD
UXN¼FK/ÄÃEDQHSRP¼KDODSURWRMVHPVLQD]NRXwNXREMHGQDODPLQHU¼O\D]DÃDODMHX{ÈYDW3RWÓHFKPÇVÈFÈFKX{ÈY¼QÈY\PL
]HO\EROHVWLSDWLNORXEÔQDUXN¼FK9DwHPLQHU¼O\EHUXML{ÃW\ÓLURN\DMVHPVSRNRMHQ¼YSRKRGÇDILW'ÇNXMLDREMHGQ¼Y¼P
GDOwÈGYÇEDOHQÈMarie Zeisková, Moravský Krumov
'REUØGHQMHPLOHWV\SDQÄPLQHU¼O\YGÎ]HX{ÈY¼PSUDYLGHOQÇND{GØGHQRGQDGRSRUXÃHQÈQDwLFK]Q¼PØFK
'ORXKRXGREXMVHPPÇODSUREOÄP\VEHGHUQÈS¼WHÓÈ%ROHVWLYNÓÈ{LY]¼GHFKYN\ÃOÈFK%H]ND{GRGHQQÈKRPD]¼QÈMDNVH
ÓÈN¼MVHPVHQHREHwOD$VLEÇKHPGQÔSRFWLYÄKRX{ÈY¼QÈMVHPY\SR]RURYDOD{HEROHVWLMVRXSU\Ã3RWÇFKWRGQHFK
MVHPVL]NXVLODVDPDQDRUGLQRYDWG¼YNX[GHQQÇRGPÇUNX1HPÇODMVHP{¼GQÄQHJDWLYQÈÕÃLQN\WDNMVHPMHQD]NRXwNX
EUDODGQÈSDNMVHPVHYU¼WLODNG¼YFH[GHQQÇ=DüWNHPSURVLQFHMVHPE\ODQDNRQWUROHXI\]LRWHUDSHXWDNWHUØNRQ
VWDWRYDO]OHSwHQÈ0LQHU¼O\X{ÈY¼LPDQ{HODOHQHWDNSUDYLGHOQÇMDNRM¼REDMVPHWRKRQ¼]RUX{HVHFÈWÈPHYLW¼OQÇMwÈ{H
Q¼PU\FKOHMLURVWRXQHKW\PQÇ]KRXVWO\YODV\=NXVLODMVHPd]¼]UDÃQØPLqPLQHU¼O\REÃDV]DOÈWNYÇWLQ\DMHRSUDYGXYLGÇWMDN
SRRNÓ¼O\1¼wFKRGVNØSHMVHNNWHUØWUSÈ[URÃQÇQD]¼QÇW\XwÈDSU¼YÇGREUDODQWLELRWLNDGRVW¼Y¼ML{WØGHQRGPÇUNX
PLQHU¼OÔGHQQÇ-HOLNR{PLGUXKÄEDOHQÈGRFK¼]ÈREMHGQ¼Y¼PGDOwÈDGÇNXML9ÇUD6WRNO¼VNRY¼7HÃRYLFH
$VLSÓHGPÇVÈFLMVHPVLREMHGQDOYDwHPLQHU¼O\SUREROHVWNORXEÔDFHONRYRXÕQDYX.XSRYDOMVHPVLYwHOLMDNÄOÄN\DOH
QLFQH]DEÈUDORD]ÔVWDORXSU¼wNÔQDEROHVW$VLSRGQHFKVPLQHU¼O\MVHP]DÃDOFÈWLWÕOHYXDSRPÇVÈFÈFKX{ÈY¼QÈVH
FÈWÈPYHOLFHGREÓHDKODYQÇNORXE\QHEROÈ5¼QRMVHPYVW¼YDO]SRVWHOHQDWÓLNU¼WWHÊY\VNRÃÈPMDNRPODGÈNµÃLQN\PLQHU¼OÔ
SRWYU]XMLLXPØFKSW¼NÔFKRY¼PQDNXVÔGUREQÄKRH[RWLFNÄKRSWDFWYD]DÃDOMVHPMLPSÓLV\S¼YDWPLQHU¼O\DML{WHÊ
]QDÃQÇXE\ORÕK\QÔ9ODVWQÇQHMVRXVNRUR{¼GQÄ'ÇNXML]D]DVO¼QÈGDOwÈSOHFKRYN\-LQGÓLFKiWÇUED-HYÈÃNROHW
-L{QÇNROLNOHWWUSÈPDUWUÎ]RXYRERXNROHQHFK9\]NRXwHODMVHPPQRKRSURFHGXUVW¼ORWRWDNÄVSRXVWXSHQÇ]YØVOHGHN
RYwHPQHYDOQØ3URWRMVHPVHUR]KRGODSURPLQHU¼O\RNWHUØFKMVHPVHGRÃHWOD8{ÈY¼PMHRGOÄWDDPRKXY¼PVGÇOLWSR]L
WLYQÈYØVOHGHN2WRN\NROHQPL]ÈFRWØGQ\VHPLYQLFKWYRÓLODYRGDOÄSHVHPLFKRGÈDEROHVWXVWXSXMH'RNRQFHVLQDQÇ
LNOHNQXFR{E\ORGÓÈYHQHP\VOLWHOQÄ9ÇUD9RVWDORY¼3UDKD6XFKGROOHW
'REUØGHQYORÍVNÄPURFHMVHP]DÃDODX{ÈYDWYDwHPLQHU¼O\0¼PSRWÈ{HVN\ÃHOQÈPNORXEHPDMVHPREMHGQ¼QDQDRSHUDFL
$VLSRPÇVÈFÈFKMVHPNPÄPXYHONÄPXSÓHNYDSHQÈSRFÈWLODXVWRXSHQÈEROHVWLYN\ÃOÈFK2SHUDFLEXGXSRVRXYDWQHOL
ÕSOQÇUXwLW-HPLOHWDFÈWÈPVHYHOLFHGREÓH2WRP{HPLQHU¼O\IXQJXMÈPLQLP¼OQÇXPÇQHPÔ{HEØWSRFK\E3URWR
REMHGQ¼Y¼PGDOwÈSOHFKRYN\'DQXwH1RY¼NRY¼2VWUDYD+UDEÔYND
32i/(7(1œ069´-35$9',9¸3³¨%§+$=¨6.(-7(3/(&+29.80,1(5œ/´='$50$$6/(981$3³¨i7¨1œ.83
1(%261$'32'92'"
=¼PÇUQÇVLQHFK¼Y¼PHRGND{GÄKR]¼ND]QÈNDVFKY¼OLWXYHÓHMQÇQÈMHKR]NXwHQRVWÈVPLQHU¼O\SRGFHOØPMPÄQHP
DPÇVWHP7LOLGÄMVRXGRKOHGDWHOQÈ-HQQHFKFHPHDE\MLPGUQÃHO\WHOHIRQ\SURWREH]FHOÄDGUHV\WRMHMLVWÇSR
FKRSLWHOQÄ.G\E\WRQHIXQJRYDORQLNGRE\Q¼PQHQDSVDO$QLNGRE\VLPLQHU¼O\QHREMHGQDOSRGUXKÄ
5DNXwDQÄY\Y¼{ÈPLQHU¼O\GRPQRKD]HPÈLPLPRHYURSVNØFK9\WÇ{HQ¼KRUQLQDSRGOÄK¼SUDYLGHOQØPNRQWURO¼PY5DNRXV
NX2GERUQÄDQDOØ]\XG¼YDMÈYÇURKRGQÄLQIRUPDFHRYVWÓHEDWHOQRVWLMHGQRWOLYØFKSUYNÔ9wHMHPR{QÄ]NRQWURORYDWQDQDwLFK
VWU¼QN¼FKQHERQDVWU¼QN¼FKYØUREFHwww.mineralien.co.at,VWHMQÇMDNRYÈFHQH{IÄURYÄFHQ\SURÃHVNÄ]¼ND]QÈN\
3/$&(%2"
2[LGNĚHPLþLWĪ
SiO 2
J
=LQHN
=Q
2[LGKOLQLWĪ
Al 2O 3
J
KREDOW
Co
J
2[LGGUDVHOQĪ
K 2O
J
Mol\EGHQ
Mo
J
J
J
2[LGåHOH]LWĪ
)H 2O J
%yU
%
2[LGviSHQDWĪ
&D2
J
&KURP
&U
J
2[LGKRĚHþQDWĪ
0J2
J
1LNO
Ni
J
2[LGVRGQĪ
1D 2O
J
VDQDG
V
J
0DQJDQ
0Q
J
)RVfRU
P
J
0ĆĀ
&X
J
(QHUJiHNM‡%tONRviQ\
TXN\‡CXNU\
6ORåHQtQDJSUiãNX
1LNG\MVPHQHWYUGLOL{HMHWRYwHOÄN1LFQHQÈVWRSURFHQWQÈ$OHPÔ{HVLQÇNGRSRPQRKDOHWHFKREWÈ{ÈYVXJHURYDW
ÕVWXSDUWUÎ]\QHERSUDNWLFN\Y\OÄÃHQÈGQ\NG\MVRXOLGÄQDMHGQRXGORXKRGREÇEH]REWÈ{È"6QÈ{HQÈKODGLQ\FXNUX
FKROHVWHUROX NUHYQÈKR WODNX t Y PQRKD SÓÈSDGHFK QD ]FHOD QRUP¼OQÈ KRGQRW\" 2GH]QÇQÈ PQRKDOHWØFK PLJUÄQ
UÔ]QØFKJ\QHNRORJLFNØFKREWÈ{È"-DNWR{HOLGHPQDMHGQRXPL]ÈUÔ]QÄY\U¼{N\HN]ÄP\OXSÄQND"3URÃVHQDMHGQRX
GDOHNROÄSHYwHFKQRKRMÈ"$WGDWGPRKOLE\FKRPSRNUDÃRYDW=OHSwHQÈVWDYXYODVÔQHKWÔWU¼YHQÈSÓÈOLYHQHUJLH
DFKXWLGR{LYRWDX{EHUHPHVNRURMDNRVDPR]ÓHMPRVW$NGRG¼Y¼PLQHU¼O\VYÄPX]YÈÓ¼WNXQHERNYÇWLQÇ]DS¼U
WØGQÔREY\NOHQHYÇÓÈFRVHWRGÇMH=GHRHIHNWXSODFHEDWÇ{NRPÔ{HEØWÓHÃ
${HWRQHQÈNOLQLFN\RYÇÓHQØOÄN"1HQÈWROÄNMHWRUR]HPOHW¼KRUQLQD-HWRVPÇV{LYRWDG¼UQØFKSUYNÔDGLWLYRYDQÄ
SDOLYRSURWÇORNWHUÄVHSDNREY\NOH]DÃQHX]GUDYRYDWVDPR
6W¼OH]DWDNQÈ]NRXFHQX{H]EØY¼VQDGMHQSÓLSXVWLWVL{HE\WRPRKODEØWSUDYGD
&HQDPOHWØFKPLQHU¼OÔYSOHFKRYFH.ÃJYÃSRwWRYQÄKRY\GU{ÈPÇVÈFH
0QR{VWHYQÈVOHY\ML{RGGYRXEDOHQÈNV .ÃNXVNV .ÃNXVNV .ÃNVNV .ÃNVRGNV .ÃNV
&HQ\NDSVOÈNV .ÃNV .ÃNXVNV .ÃNXVNV .ÃNVNV .ÃNVRGNV .ÃNV
3ÓLREMHGQ¼QÈDYÈFHEDOHQÈREGU{ÈWHNQLKXR6FKLQGHOHKRPLQHU¼OHFKYFHQÇ.Ã]GDUPD
0QR{VWHYQÈVOHY\O]HY]¼MHPQÇNRPELQRYDW1DSÓSOHFKRYN\NDSVOH .ÃNQLKD]GDUPD
GHQQÈQ¼NODG\.ÃSRGOHFHQ\]DSOHFKRYNXWHG\]DFHQXPDOÄRSODWN\OHYQÇMwÈQH{WÓHWLQNDSLYDQHERS\WOÈNEUDPEÔUNÔ
Kamenné zdraví, s.r.o.
'ÇGLQVN¼s3UDKD7HOsPRE
www.kamennezdravi.cz
SC-350342/01
=¼UXNDSÔYRGXDVOR{HQÈPLQHU¼OÔUDNRXVNØPYØUREFHPDPÈVWQÈPLSÓÈVQØPLNRQWURODPL
Denní zpravodajství na www.nasepraha.cz
U NÁS NA OSMIČCE
redaktor:
Oskar Kuptík
tel.: 734 580 072
[email protected]
Úklid nejen jarní
Jaro vtrhlo do krajiny s nebývalou agresivitou. Moje oblíbená věta ze Švandrlíkových
Černých baronů. Vzpomenu
na ni vždy, když na vrcholku
věže kostela, u něhož bydlím,
zešílí kos.
S jarem přicházejí jarní
prázdniny, příjemné jarní sluníčko, nepříjemná jarní únava
a také jarní úklid. Technická
správa komunikací opět
oblaží řidiče blokovým
čištěním.
Úklid by měl nastat nejen
doma, ale i v různých zákoutích. Taková místečka najdete v Karlíně i na Střížkově
(tam kdosi hází odpadky jen
kousek od hlavního tahu
na Teplice) a samozřejmě
na sídlištích, i když tam si
lidé na své okolí dávají větší
pozor. Když si postěžují na
radnici, ta obvykle zasáhne.
Doporučil bych ale ještě
jeden typ úklidu. Úklid
v temných zákoutích duše,
hodí se každému a dvakrát
těm lidem, kteří ty fyzické
odpadky házejí do temných
zákoutí města. Co vy na to?
Najdete nás
na Facebooku
facebook.com/
nasepraha8
praha 8
Z Mělníka a Neratovic do Prahy levněji ‒
Ládví a Bulovka jsou klíčem
„ Od 7. dubna budou končit nově integrované autobusové linky z Mělníka a Neratovic u stanice metra C Ládví a
vybrané spoje dojedou až k Nemocnici Na Bulovce. Posílen
je i provoz dosavadních integrovaných autobusů z Neratovic ke stanici metra C Letňany.
Oskar Kuptík
Kobylisy — Páteřní linkou pro
Neratovice bude číslo 348,
do Mělníka pojede rychlíková linka 349 a také páteřní
zastávková linka 369, která
povede až do Štětí.
Toto opatření pomůže rezidentům Prahy 8 při
parkování a sníží množství
aut ze Středočeského kraje.
Hlavní autobusové spojení
Neratovic a Mělníka s Prahou
nebylo součástí ani Pražské
ani Středočeské integrované
dopravy (PID a SID). Jde o pilotní projekt spolupráce Prahy
se Středočeským krajem.
„Cílem je vyzkoušet komplexní řešení veřejné dopravy
zapojením autobusů i železnice
včetně místní MHD v Mělníce a Neratovicích. Výhodou
je cestování na jeden jízdní
doklad a využití předplatného
na trasách Praha–Neratovice
a Praha–Mělník,“ řekl hejtman Středočeského kraje
Miloš Petera.
Lidé také ušetří: pravidelní
cestující z Mělníka a Neratovic
měsíčně kolem 1000 korun,
nepravidelní ušetří také – na
jednu jízdenku budou moci
cestovat pražskou MHD
i příměstskými autobusy nebo
vlaky bez nutnosti platit za
Slavný kostel slaví narozeniny
Libeň — Dominanta Libně,
secesní římskokatolický kostel sv. Prokopa, slaví 110. výročí svého vysvěcení. Financoval ho spolek sv. Bonifáce,
navrhl architekt Matěj Blech
z Karlína. Kostel vyřešil potíže s nedostatečnou kapacitou
kaple Libeňského zámku.
Radnice MČ Praha 8 chystá na
28. dubna oslavu tohoto výročí, a to s poutí, prohlídkou
kostela, koncertem pro veřejnost i mší svatou. Původně se
jednalo o provizorní stavbu,
která se nakonec stala jednou
z ikon Libně a nedílnou součástí pražské secese. (tík)
Foto převzato z knihy J. Jungmanna Libeň — zmizelý svět.
Jak to bylo za války?
Libeň — Praha 8 chystá
výstavy u příležitosti 70. výročí konce II. světové války
a chtěla by přinést věci neznámé. Proto žádá Pražany, kteří
vlastní historické dokumenty a předměty z II. světové
války, aby v případě, že jsou
ochotni je zapůjčit, kontaktovali p. Vladislavu Wildtovou
na telefonu 283 090 422 nebo
606 613 390 nebo na e-mailu
[email protected]
cz. Jde o fotografie, výstřižky
z novin, ale i soukromé deníky, dopisy, uniformy a podobě. Historické předměty
k prezentaci je třeba zapůjčit
nejpozději do 10. dubna 2015. (tík)
Koukněte se na Burany
JAK VZNIKLO JMÉNO VYCHOVATELNA
Spíš by se měla jmenovat Polepšovna, případně Pasťák, ale Vychovatelna zní lépe.
Původní pražská Vychovatelna pro narušené
chlapce sídlila v Libeňském zámečku, kde
pražský úsek dvakrát.
Praha 8 přepokládá, že projekt se rozšíří a dále pozitivně
ovlivní dopravu v severní
části Prahy. „Rádi bychom se
na dalších úpravách podíleli,
máme řadu námětů od našich
obyvatel,“ upozornil radní
pro dopravu MČ Praha 8 Karel
Šašek. Ke spolupráci se hlásí
i Mělník, kde chtějí na tento
systém napojit i spojení s menšími obcemi. Praha a Středočeši už připravují vznik
nového organizátora dopravy
pro oba kraje.
zabírala, jak uvádí Jan Jungmann v knize
Libeň — zmizelý svět, jednu čtvrtinu plochy.
Chlapci tam chodili do školy a zároveň se
učili řemeslu. Nároky na počet chovanců
rostly, a tak v roce 1903 zakoupila Praha
usedlost Rokoska od Karlína, a to za 50 tisíc
rakouských korun.
V roce 1906 byla schválena stavba za
240 tisíc korun a slavnostně vysvěcena byla
Vychovatelna v roce 1908. Výchova probíhala až do konce II. světové války. Pak byl
ústav přemístěn do Kostelce nad Orlicí. Dnes
je budova Vychovatelny součástí Nemocnice
Na Bulovce a její jméno nese i tramvajová
a autobusová zastávka. (tík)
Kobylisy — Carlo Goldoni je
zárukou dobré zábavy, což
se ukáže i na premiéře jeho
Buranů, jichž se ujal divadelní soubor d*Studio´13. Děj se
odehrává v Benátkách v době
karnevalu. Zápletka ukazuje
sílu manželek a trubkovitost a zatvrzelost mužů, což
Carlo Goldoni odhalil už před
250 lety.
Premiéra se koná 18. března
v 19:30 hodin, vstupné činí
200 Kč. Vstupenky se budou
prodávat až večer před představením. Více na www.divadlokh.cz. (tík)
3
praha 8
ČÍSLO VYDÁNÍ
40
let se scházejí
loutkáři z Prahy
a středních Čech
na pravidelné
přehlídce amatérských loutkových scén v Divadle Karla
Hackera. Letošní ročník trvá
od 20. od 22. března. (red)
DEJTE DĚTI NA...
deskové hry
Zahrát si
stovku deskových a karetních her,
vyzkoušet
hlavolamy
a kulečník,
fotbálek, šipky i playstation mohou
děti v klubu Na desce. Více
na www.ddmpraha8.cz.
Kontakt:
Klub Na desce, Přemyšlenská 1102/15, 182 00 Praha 8
Otevřeno:
pondělí a středa: 16:00—19:00,
úterý a čtvrtek: 16:00—22:00,
neděle: 13:30—19:00 hodin (RPG)
Denní zpravodajství na www.nasepraha.cz
Karlínské náměstí bude lépe vypadat,
přibude hřiště i osvětlení fontány
„ Kolem 52 milionů korun
investuje radnice Prahy 8
do revitalizace Karlínského
náměstí. Rozhodnutí padlo
loni v listopadu. Revitalizace
skončí začátkem školního
roku 2015/2016.
Oskar Kuptík
Karlín — Projekt vychází z připomínek, které dali
radnici občané už v roce 2013.
Například ze stávajícího bistra
vzniknou bezbariérové toalety a zázemí údržby. Ostatně
kdysi tu WC bylo. Vznikne
i nové sportoviště pro dospělé
od 15 do 100 let, kde najdete
posilující prvky fitness pro
nenáročné cvičení.
Změní se i stávající dětské
hřiště, rozdělí se na dvě části
— pro předškoláky a školní mládež. Přibudou nové
povrchy včetně gumopryže
na dopadových plochách
hřiště. Obě části jsou ohrazeny a uzamykatelné. V části
pro děti školního věku
přibude pítko, velká šplhací
pyramida, hrazda a houpací
síť. Samostatnou částí hřiště
bude plocha na basketbal.
KRÁTCE Z MĚSTSKÉ ČÁSTI
Sokol připravil dětem báječnou neděli
Karlín — Karlínské slavnosti s Cidáčkem zvou děti i rodiče na
jarní neděli 15. března, kdy se ve 14:30 v Sokole Karlín bude
konat Jarní superkarneval. Masky s sebou, v dílničce můžete
tvořit, zkouknout veselé divadlo, zadovádět si na velké diskotéce, navštívit malý bazárek a zajímavou fotovýstavu. Bude
i tombola. Více na www.sokol-karlin.eu, www.cidpraha8.
cz, www.facebook.com/cidpraha8 a nebo na adrese Malého 1,
Praha 8, Centrum integrace dětí a mládeže, o. s. (tík)
Orchideje kvetou v Troji, ale i v Makedonii
Troja — Do 22. března trvá tradiční výstava orchidejí v botanické zahradě Praha. Nechybí ani prodej rostlin s atraktivními květy. Po dobu výstavy se prodloužila otevírací doba Faty
Morgany do 18 hodin. Výstavu doplňují doprovodné akce:
14.—15. března Pěstitelský víkend s ukázkami pěstování orchidejí a 21.—22. března Přednáškový víkend, kde se seznámíte s orchidejemi Makedonie, Ekvádoru a Kolumbie. (tík)
Tušíte to? Měsíc chodí ke krejčímu!
Ďáblice — Ďáblická hvězdárna nabízí 15. března v 10:15
hodin pořad pro děti Měsíc u krejčího — jde o pohádkový
příběh vysvětlující vznik fází Měsíce. Neuspokojí-li vás pohádka, pak můžete pozorovat 20. března dopoledne částečné
zatmění Slunce. Pravidelné pozorování oblohy dalekohledy
pak probíhá každou březnovou neděli od 14 do 16 hodin. (tík)
4
TAK BY MOHLO VYPADAT Karlínské náměstí na konci letošního srpna.
Zdroj: Radnice MČ Praha 8.
Nezmění se vedení chodníků,
jen někde se rozšíří. Nynější
kašna také projde rekonstrukcí a bude i podsvícena.
Repliky plynového osvětlení
doplní ráz náměstí. Trávníky
budou zavlažovány výsuvnými postřikovači.
V budoucnu dojde i k úpravě průjezdu Křižíkovou ulicí
uprostřed náměstí, která by
měla vést ke scelení celého
náměstí.
Předpokládané náklady
52 milionů korun pokryje z asi 80 procent získaná
dotace v rámci Operačního
programu Praha – Konkurenceschopnost. Podíl Prahy 8 na
BISTRO KONČÍ. Vzniknou tu bezbarié- fi nancování činí cca 6,5 milirová WC. Foto: Ivan Kuptík
onu korun.
ZA VÝZNAMNÝMI STROMY PRAHY 8
Valčíkův dub v Libni
V sousedství areálu Nemocnice Na Bulovce roste u křižovatky
ulic Na Truhlářce a Valčíkova majestátný dub. Nevysoko nad zemí
se mohutný kmen dělí na dva, silné téměř 2,5 metru po obvodech, které nesou rozložitou korunu.
Pohledný strom je pojmenován podle četaře čs. armády
Josefa Valčíka (1914—1942), parašutisty, který s kolegy provedl
27. 5. 1942 atentát na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Valčík údajně stál na protější straně dnešní
Zenklovy ulice a dával Josefu
Gabčíkovi a Janu Kubišovi
znamení o příjezdu Heydrichova
automobilu kapesním zrcátkem. S dalšími pěti parašutisty
padl v boji v kostele sv. Cyrila
a Metoděje na Novém Městě.
Nedaleké ulice jsou symbolicky
pojmenovány po Gabčíkovi
a Kubišovi. Zhruba 160 let starý
dub byl v roce 2013 zařazen do
celopražské databáze významných stromů umístěné na webu
www.prazskestromy.cz. (rud)
Denní zpravodajství máme i na Facebooku
Opencard: Nejde jen o tramvajenku
Praha – Od 1. března lze na
50 místech koupit klasické
papírové kupony na MHD, byť
ještě stále je možné pořizovat
si jízdné přes Opencard.
Cestující, kteří využívají Opencard, v tom mohou
pokračovat. K dispozici jsou
také všechny cenové i časové
kategorie papírových kuponů.
Opencard využívají i tisíce
čtenářů Městské knihovny
v Praze (MKP) jako legitimaci. „V případě, že Opencard
úplně skončí, nebude ani MKP
schopna tyto karty akcep-
Křesťanské svátky
obohatí centrum
Staré Město – Největší Velikonoční trhy na Staroměstském
a Václavském náměstí začínají
od soboty 21. března. „Až do
11. dubna se mohou milovníci
především českého folklóru těšit
na pestrý program. Na pódiu
vystoupí především dětské
sbory z celé republiky,“ upřesnila Hana Tietze, mluvčí trhů.
Nebude chybět tradiční bříza
ozdobená v jarních barvách. (tík)
tovat. Čtenářům nabízíme
možnost výměny Opencard za
náš vlastní čtenářský průkaz
s čárovým kódem,“ uvedla mluvčí knihovny Lenka
Hanzlíková.
velká Praha
KRÁTCE Z PRAHY
MKP totiž nabízí čtenářům
možnost si k čtenářskému
kontu nahrát jinou kartu. „Počítáme, že nabídka se bude postupem času rozšiřovat, zatím
akceptujeme kartu Opencard
a ISIC (mezinárodní studentský průkaz). Výhodou je, že
normálně stojí vydání čtenářského průkazu 20 Kč, pokud
čtenáři využijí Opencard nebo
ISIC, pak 20 Kč neplatí,“ sdělila
Lenka Hanzlíková. Přehled
akceptovaných karet najdete
na www.mlp.cz/cz/sluzby/ctenarsky-prukaz. (tík)
Hlavák dobrý, park je ostuda
Nové Město – Rekonstruované hlavní nádraží je pro 51 procent
lidí stejné a nebo lepší než nádraží západoevropských měst.
Podle 88 procent místních budova zlepšuje image města. Vyplývá to z průzkumu agentury SC&C.
Cestující si cení zvýšení bezpečnosti a čistoty stanice. Odsudkem ale skončily Vrchlického sady před nádražím. Změny
doporučilo 81 procent Pražanů a téměř 2/3 cestujících. Pro
přibližně polovinu Pražanů a pětinu cestujících místo potřebuje zásadní rekonstrukci. „Respondentům nejvíce vadili lidé
bez domova, kteří sedají na lavičkách a popíjejí alkohol. Tento
názor ostatně koresponduje s celkovým vnímáním prostoru
před nádražím jako zanedbaného a nemoderního,“ řekla Jana
Hamanová z SC&C. (tík)
Chřipková epidemie
v Praze skončila
Praha – Počet nemocných
klesl pod 1000 na 100.000
obyvatel. Při epidemii jde
o 1600 až 1700 případů na
100.000 lidí. K ukončení
epidemie přispěly prázdniny. Podle hygieniků se může
chřipka vrátit v dubnu.
Nejvyšší nemocnost zaznamenali hygienici v druhém
únorovém týdnu, kdy
chořelo 1727 lidí na 100.000
obyvatel. (tík)
Naučte se v muzeu
zdobit kraslice
Smíchov – Zdobení velikonočních kraslic s lektorkou
a znalkyní rukodělného
folkloru Jiřinou Ceehovou
připravilo Národní muzeum
na 21. března od 10 do 17 hodin v zámečku Musaion
v Kinského zahradě. Ohledně rezervace a dalších informací se obraťte na adresu
[email protected] nebo na
telefon 257 325 766. (tík)
INZERCE
800
080 800
bezplatná zákaznická linka
Energie ve Vašich rukou
„Investuji energii tam, kde se mi vrátí.“
Taťána Kuchařová
CENY - nejvýhodnější ceny energií na trhu
SMLOUVA - jednoduchá smlouva formátu 1x A4
GARANCE - jistota slušného a férového jednání
SC-341233/08
ZMĚNA - snadný proces změny dodavatele
ON-LINE - pohodlná registrace na www.3-e.cz
5
velká Praha
Zprávy z Prahy denně na www.nasepraha.cz
Metro do Motola jezdí, ale nevozí lidi. A ne
„ Od poloviny března jezdí metro do Motola podle
grafikonu. Zatím bez lidí. Cestující vypoklonkuje
služba na Dejvické. První Pražané si ho užijí až
7. dubna ráno. Do poloviny března se kontrolovaly
bezpečnostní systémy, které jsou ztrojené. Nynější
provoz testuje funkčnost celého provozu metra.
Oskar Kuptík, foto autor
Ještě teď pracuje v metru
kolem dvou stovek lidí, kteří
dokončují drobnosti, instalují
hodiny, lavičky, skla apod.
Pátá stanice – Kanadská
Kanadská je stanicí mezi Dejvickou a Bořislavkou a běžný
cestující se do ní nedostane.
Najdete ji v úseku 1,7 km
dlouhém, v místech, kde ještě
nedávno sídlila kanadská
ambasáda. V této „stanici“ je
umístěna technologie, která
umožní zvládat stoupání
tratě - jsou tu laicky řečeno
posilující napájecí systémy,
které zajistí plynulou jízdu
soupravy.
Kamery vidí všude
Kamerový systém nového
úseku je moderní. „Na stanicích už nejsou slepá místa,“
uvedl pro Naši Prahu Jaroslav
Šubert, zástupce technického ředitele DP. „Počet kamer
neřeknu. Ale jsou i ve všech
prostorách, kterými by mohl
přijít nezvaný návštěvník,
třeba u poklopů větracích šachet. Jde o digitální techniku
s vysokým rozlišením, navíc
se vše nahrává,“ sdělila Naší
Praze Jaroslava Reidingerová,
výrobní ředitelka společnosti
Skanska, která bezpečnostní
i kamerový systém instalovala. Dobré rozlišení kamer je
například důležité při pátrání
po pachatelích trestných činů.
Na letiště nebo kam?
„Metro do Ruzyně nepojede,“ sdělila novinářům při
prohlídce metra primátorka
Adriana Krnáčová. Letiště by
měl obsloužit jiný dopravní
systém - rychlodráha. Ale nejdou proti sobě? „Zcela určitě
ne, je to jiný styl obslužnosti. Metro A obslouží hlavně
Prahu 6 a největší nemocnici
ve střední Evropě, co se týká
vlaku, ten obslouží odbočkou letiště a hlavně Kladno,
což je největší středočeské
město, z něhož jezdí do Prahy
největší počet lidí za prací.
Takže tyto projekty proti sobě
nejdou,“ řekl pro Naši Prahu
náměstek primátorky Petr
Dolínek.
Oříškem je Dědina
Na Dědině má vzniknout
vlastně nové město, přibude
15 až 20 tisíc obyvatel, takže
by se zcela určitě metro a vlakové spojení hodilo. Dopravní
podnik ještě nabízí tramvaj.
Proti tramvajím mají místní
iniciativy tolik námitek, že
když je stavebníci přijmou, tak
nic nepostaví. Takže někdy
bude metro a někdy i vlak.
STANICI NEMOCNICE MOTOL zalévá denní světlo.
A kdy bude Déčko?
O metru D se mnoho hovoří,
ale jak to s ním je? „Když vám
někdo nechá projekt, který
nemůžete realizovat, protože
nemáte pozemky, tak se musíte soustředit právě na výkup
pozemků,“ řekl náměstek
Petr Dolínek. Musíme jednat
s asi sedmi stovkami majitelů
nevykoupených pozemků
v trase metra D. Navíc v ní
stojí i nepovolené stavby a podle nových zákonů musí soud
identifikovat majitele, než
černou stavbu zbouráte. Mohl
jsem dát do rozpočtu tři miliardy a tvářit se, že stavíme
Déčko, ale mám raději realistické přístupy. Ostatně nám
nikdo za této situace stavební
povolení nedá,“ uvedl Petr
Dolínek. Upozornil také, že
výhled jako stavba kruhové
trasy není na pořadu dne. „Je
ale důležité nechat si územní
rezervy,“ dodal.
Adéla a Tonda hledají práci
S ukončením stavby metra
přišly o práci dva razicí štíty
Adéla a Tonda pojmenované díky dětem z onkologie
v Motole. „Hledáme pro ně
uplatnění, jde o jednoúčelový
stroj,“ uvedl mluvčí Metro-
Box: Metro A prodloužení
BEZPEČNOSTNÍ PRVEK známý už z Letňan, při příjezdu vlaku se modrá páska rozbliká.
6
Ražba tunelu nového úseku linky
A začala 21. června 2010. Plánovaný
rozpočet šestikilometrového úseku
je 22,5 miliardy korun. Jak upozornil
ředitel DPP Jaroslav Ďuriš, částka se
sníží asi o dvě miliardy. Otevřením
metra do Motola se prodlouží délka
na 65,6 kilometru a počet stanic se
zvýší na 61. Úsek do Motola má stavební délku 6,134 kilometru. Cesta
z Depa Hostivař na Dejvickou trvá
necelých 23 minut, po prodloužení
bude cesta do Nemocnice Motol
trvat 30 minut.
Celopražská témata na www.nasepraha.cz
velká Praha
INZERCE
má čtyři, ale pět stanic
*
*
POHLEDOVĚ NEJZAJÍMAVĚJŠÍ jsou asi Petřiny. V malém pak pohled na návrh architektů.
BOŘISLAVKA V OKAMŽICÍCH, kdy se montovaly orientační prvky. V rohu vizualizace z roku 2009, kdy se stanice ještě jmenovala Červený vrch.
NÁDRAŽÍ VELESLAVÍN mělo být vícepodlažní, ale šetřilo se.
je o deset metrů dál a tunel
pod domem je už zpevněn.
Už kdysi se metro v 70. letech
takto stavělo, jenže tehdy šlo
o mechanický štít, vše bylo
řízené ručně. Adéla a Tonda
se řídí pohodlně z kabiny
joystickem.“
Nabídka platí 22. 3. 2015 nebo do vyprodání zásob ve všech prodejnách v ČR včetně e-shopu
www.asko.cz, a to – není-li u konkrétního zboží uvedeno jinak – až do vyprodání zboží
skladem, poté si zákazník zboží může v uvedené době v prodejně objednat za stejných
podmínek a cen. *Slevy se odečítají z doporučených prodejních cen a nelze je kombinovat ani
sčítat s dalšími akčními nabídkami. Platí pouze pro nově uzavřené zakázky. Nevztahuje se na
akční zboží z naší reklamy a již zlevněné zboží, kuchyně, elektrospotřebiče a bytové doplňky.
PRAHA - ŠTĚRBOHOLY
NC EUROPARK, NÁKUPNÍ 444/6
www.asko.cz
SC-350039/05
stavu František Polák. „Razicí
štíty této nové generace jsou
úžasné, mimochodem, když
jsem například dostal v noci
mail se stížností od obyvatel,
že něco rachotí pod jejich domem, mohl jsem ráno klidně
odpovědět, buďte v klidu, štít
7
rozhovor
Rozhovory najdete na www.nasepraha.cz
Olympijská vítězka Eva Samková:
Na rande půjdu i mezi paneláky
„ Téměř před rokem explodovala tuzemská
sportovní veřejnost nelíčeným nadšením. Do té
doby nepříliš známá snowboardcrossová závodnice Eva Samková suverénně ovládla finálovou jízdu
na zimních olympijských hrách a Česká republika
získala nejen nečekané zlato, ale i novou pohlednou sportovní ikonu.
Martin Šimanov
Pocházíte z Vrchlabí, z menšího městečka vzdáleného
130 kilometrů od Prahy.
Vybavíte si vzpomínku na
první návštěvu naší metropole?
Už jako malá jsem s rodiči
jezdila do Prahy, protože tu
máme plno kamarádů. Vždy
se mi zde líbilo, asi to bylo
i kvůli tomu, že kamarádi
bydlí na pěkných místech
(úsměv).
Mnoho ambiciózních dívek
z okresních měst či vesniček
se chce přestěhovat do Prahy
a udělat zde kariéru nebo se
alespoň dobře vdát. Měla jste
v pubertě podobné touhy?
Vůbec ne. Mám ráda Vrchlabí,
ale v Praze si také najdu svoje.
Vše má pro i proti.
Foto: archiv Evy Samkové
profil
Eva Samková
narozena 28. 4. 1993 ve Vrchlabí
olympijská vítězka ve snowboardcrossu (16. 2. 2014, Soči)
v letech 2010, 2011 a 2013 juniorská
mistryně světa
8
vítězka sportovní ankety Král bílé
stopy 2014
v anketě Sportovec roku ČR 2014
získala 2. místo
její záliby jsou hraní na saxofon
a bicí, jízda na koni, surfing
svobodná, bezdětná
Po zisku olympijského zlata
jste se tady usadila a bydlíte na ubytovně Dukly Praha.
Přesto nejste, podle vašich
vyjádření, z pražského prostředí příliš nadšená. Co vám
tu nejvíce vadí?
V Praze jsem bydlela už před
olympijskými hrami a mám to
tu ráda. Je to podle mě jedno
z nejkrásnějších a nejsympatičtějších hlavních měst
na světě. Ale přece jen je tu
všechno mnohem rychlejší
než ve Vrchlabí. Takže si neodpočinu jako doma, protože
je tu vždy co dělat. Z ubytovny se ovšem zanedlouho
přesunu do vlastního bytu
v developerském projektu,
který vzniká na Podbabě.
Zútulnila jste si zatím pokoj na ubytovně například
vlastním nábytkem či alespoň
plakáty?
Mám tam pár obrazů a moc
bordelu, takže zútulnila
(úsměv). Bydlím s mojí ka-
marádkou, věcí je vždy hodně
a místa málo.
Máte nějakého dotěrného
fanouška, kterého se nemůžete
zbavit?
Nemám, moji fanoušci jsou
milí!
Chodí vám nabídky k sňatku?
Pár jich bylo, ale spíš jen tak
ze srandy.
Pokud by vás někdo chtěl
pozvat na rande, jak by mělo
ideálně probíhat?
Ha ha, to vůbec nevím. Když
se s člověkem cítím dobře,
tak je jedno, kde právě jsme.
Klidně i na „Čerňáku“ mezi
paneláky.
Co je podle vás největší mužský
nešvar?
Nevím. Jsem ještě mladá
na to, abych měla takové ty
klasické stěžovací ženské
kecy.
Podle zvěrokruhu jste narozena ve znamení Býka. Věříte
na vlastnosti přisuzované horoskopy, výklad karet či čtení
z ruky?
Trochu věřím (úsměv). Ale
zkušenost nemám.
Když máte volný čas, kam se
nejraději vypravíte?
Když mám volno, tak určitě
nejdu do obchodního centra, ale do nejbližší přírody
v Praze. Ale nemohu prozradit
kam. Pak by se tam všem zalíbilo a bylo by tam narváno,
protože je to opravdu krásné
místo.
Už jste se byla podívat na Hradě či ve Zlaté uličce? Navštívila
jste Národní divadlo?
Na Hradě jsem byla, poměrně
často tam probíhají děkovné
ceremoniály nebo oceňo-
Další rozhovory máme i na Facebooku
rozhovor
INZERCE
DO KONCE března Evu čekají tři závody Světového poháru. foto Barbora Berdychová
vání sportovních výsledků.
A v Národním divadle jsem
také byla, se školou (úsměv).
Baví vás chodit po nákupech?
Nebaví.
O Pražácích si ti mimopražští
rádi říkají vtipy. Znáte nějaké?
Vtipy přímo ne, ale vždy se
najdou nějaké chytré průpovídky (úsměv).
V současné době studujete
Vysokou školu ekonomie a managementu. Vidíte se za pár
let, jak pobíháte v kostýmku
mezi kancelářemi velké banky
nábožensky vyšinutý jedinec
s vražednými úmysly?
Vůbec ne. Na našich závodech
je na místě relativně málo
diváků a probíhají většinou
vysoko v horách, už jen dostat
se tam je dost složité. Cítím se
úplně bezpečně a ani mě nějaké obavy z ohrožení nikdy
nenapadly.
Toulat se po Praze v brzkých
ranních hodinách také patří
k adrenalinovým zábavám.
Nebojíte se?
Myslím si, že Praha je v tomto směru vcelku bezpečná.
Samozřejmě, stát se může
ZAHRADNÍ
NÁBYTEK
KOLEKCE
Polohovatelná
židle, látka
2015
černá / hliníkový
rám, 56 x 107 x 67 cm,
400013-01 - 999,-
Češi jsou obecně trochu víc
naštvaní, ale zase to americké, že
všechno je super a cool, mi vadí víc
V únoru uplynul rok od vašeho
olympijského vítězství v Soči.
Připomněla jste si tehdejší
triumf malou vzpomínkovou
párty?
Protože jsem ani před rokem
na žádné párty nebyla, tak ne.
Vrcholový sport vám přináší
možnost srovnávat tuzemské
poměry s těmi zahraničními.
Jaké vidíte největší rozdíly?
Mám pocit, že to u nás vidíme
horší, než to doopravdy je.
Možná jsou Češi obecně trochu víc naštvaní, ale zase to
americké, že všechno je super
a cool, mi vadí víc.
Olympijské hry jsou pravidelně pod bedlivým dohledem
bezpečnostních sil, ale obdobné
rozsáhlé zabezpečení chybí
na menších podnicích, na kterých v průběhu roku startujete.
Nemáte někdy obavu, že se
mezi diváky najde psychicky či
cokoliv, ale jsou mnohem nebezpečnější místa na světě.
Zvládáte pražské dopravní
zácpy v klidu a s úsměvem
na rtech, nebo vám za volantem
nebezpečně stoupá krevní tlak?
Záleží na tom, jakou mám
náladu. V autě spíš nadávám
jen tak pro sebe. Ale na řízení v Praze už jsem si docela
zvykla.
Představte si, že vám na ruce
přistála kouzelná zimní vločka,
která vám do roku 2025 splní
právě teď vyřčená čtyři přání.
Tím prvním by bylo…
Mám nyní všechno, co
potřebuji, a jsem spokojená.
A hlavně, když chcete, aby
se vám přání splnilo, tak ho
nesmíte říci nahlas...
rande mezi paneláky
Redakce časopisu Naše Praha se
zavazuje Evě Samkové všechny
mailové vzkazy od potenciálních
nápadníků poctivě předat, kontakt
na redakci na www.nasepraha.cz,
do subjektu napište - pro Evu:
Rande mezi paneláky
Stůl, stříbrná / ocelový rám,
skleněná deska, 150 x72 x 90 cm,
400083-00 - 2 499,-
4 600.-
Sleva
45%
2 499 .-
LAVICE ∙ STOLY
ZAHRADNÍ SETY
KŘESLA ∙ LEHÁTKA
SKLÁDACÍ ŽIDLE
SLUNEČNÍKY
POLŠTÁŘE ∙ DEKY
Nabídka platí do 22. 3. 2015 nebo do vyprodání zásob ve všech prodejnách v ČR včetně e-shopu
www.asko.cz, a to – není-li u konkrétního zboží uvedeno jinak – až do vyprodání zboží skladem.
Chyby v tisku vyhrazeny. Ceny jsou uvedeny bez dekorace, dopravy a montáže, včetně DPH.
Společnost ASKO nábytek si vyhrazuje právo změn v barvě a variantě nabízeného sortimentu,
uvedené rozměry jsou orientační. Na přání zákazníka zajistíme dopravu a montáž. Zboží zakoupené
v kamenné prodejně nezasíláme na dobírku. Výběr potahových látek za příplatek. *Slevy se
odečítají z doporučených prodejních cen a nelze je kombinovat ani sčítat s dalšími akčními
nabídkami. Platí pouze pro nově uzavřené zakázky. Nevztahuje se na akční zboží z naší reklamy
a již zlevněné zboží, kuchyně, elektrospotřebiče a bytové doplňky.
PRAHA - ŠTĚRBOHOLY
NC EUROPARK, NÁKUPNÍ 444/6
SC-350039/06
či privátního podniku?
Nikdo neví, co bude, a já
neplánuji. Ale chtěla bych asi
zůstat u sportu, což se s mojí
školou nevylučuje.
www.asko.cz
9
zdraví
Více témat najdete na www.nasepraha.cz
Padla na vás jarní únava? Pozor!
Můžete být vážně nemocní
Přišli jste o zub?
„ Bolesti hlavy, poruchy spánku, unavené
svaly nebo deprese – to vše jsou příznaky
jarní únavy. Spolu se zvýšenou teplotou však
i chronického únavového syndromu.
Petra Ďurčíková
„Pro chronický únavový
syndrom je typická vracející se
únava, která trvá déle než půl
roku a způsobuje více než 50
procent snížení životní aktivity.
Únava má charakter vyčerpání organismu a činí jakoukoli
fyzickou či psychickou činnost
téměř nemožnou. Dalšími příznaky mohou být bolesti hlavy,
poruchy spánku a paměti nebo
neschopnost soustředění. Častá
je nervozita, deprese, psychické
vyčerpání, zvýšená teplota, bolesti svalů nebo kloubů, bolesti
v krku, zvětšené uzliny na krku
nebo v podpaží,“ popsal příznaky onemocnění docent Lubomír Novák, vedoucí interního
oddělení Kliniky GHC Praha.
Lidé často chronický únavový syndrom zaměňují za jarní
únavu, ta však má mírnější
průběh a její léčba je výrazně
snazší. Jarní únava je přechodný stav, který je způsoben
převážně deficitem určitých
vitaminů a látek s antioxidačním působením. Ve srovnání
s únavovým syndromem netrvá jarní únava déle než šest
měsíců a lze ji vyléčit úpravou
stravy a životosprávy.
„Léčba syndromu chronické únavy je obtížnější. Podle
některých amerických studií
se úplně uzdraví méně než 50
procent lidí. Výskyt syndromu
chronické únavy v populaci se
odhaduje na 40–400 nemocných na 100 tisíc obyvatel.
V Česku by tedy mohlo být až
40 tisíc nemocných. Většina
diagnostikovaných případů
jsou ženy ve věkovém rozmezí
25 až 45 let. Obecně panuje
názor, že dnešní uspěchaný
a nevyvážený životní styl je
náročnější pro ženy, protože
zvládají více rolí najednou.
Není například výjimkou, že
ženy na mateřské dovolené
zároveň pracují. Dostávají se
proto do stresových situací
častěji než muži,“ vysvětlil
docent Lubomír Novák.
Chybí vám jeden či více zubů?
Ať už byla ztráta zubu zapříčiněna nehodou, geny, kazy
nebo parodontitidou, léčba
pomocí zubních implantátů
vám pomůže získat zpět nejen
krásný úsměv, ale i ztracenou
sebedůvěru. Zbavíte se navíc
nepříjemných pocitů při mluvení, jídle nebo spánku.
Co je to přesně zubní
implantát? Malý „šroubek”
z titanu anebo ze slitiny titanu
a zirkonia, který se umístí do
čelisti namísto chybějícího
původního kořene. Titan lidský organismus velmi dobře
snáší a kost k titanu dobře
přilne. Touto metodou se chybějící zuby nahrazují již více
než 30 let. „Když se implantát
zahojí, působí jako umělý
kořen, na který se upevní korunka, můstek nebo celková
protéza,“ říká zubař Vojtěch
Slezáček, implantolog a hlavní lékař společnosti Dental
Office, který se implantologii
věnuje již mnoho let, pracuje
pouze s prověřenými a kvalitními švýcarskými zubními
implantáty značky Straumann a Camlog.
Jako skutečné zuby
Zubní implantát je podle praxe
zubních lékařů z Dental Office
podobně jako skutečné zuby
upevněn přímo v čelisti, což
je jeho zásadní výhoda oproti
protéze. Dále se nemusí pro
nasazení protetiky brousit
a upravovat okolní zuby, jako
je tomu například u můstku.
Zubní implantáty nejsou až na
výjimky hrazeny z veřejného
zdravotního pojištění. Životnost
implantátu je ovlivněna více
faktory, nejdůležitějším z nich
je dodržování správné hygieny
a péče o implantáty. (běl)
Pane doktore, nebolí to?
„Zubní implantát se zavádí v lokální
anestezii. Samotná implantace trvá
přibližně 20 minut a je úplně bezbolestná. Pokud se jedná o rozsáhlejší zákrok,
lze ho pro pohodlí pacienta provést
v analgosedaci či celkové anestezii,“ říká
implantolog Slezáček z Dental Office.
INZERCE
PORADNA…
10
Oldřich Libánský
VOJENSKÉ A POLICEJNÍ
tel.: +420 608 020 829
[email protected]
www.detoxikacetela4.webnode.cz
UNIFORMY, ODZNAKY, MEDAILE,
ŠAVLE, MAPY, PŘILBY, BODÁKY,
ČEPICE, FOTKY, OPASKY, KNIHY
Zejména letectvo, pohraniční stráž,
výsadkáři a generalita
Poradna APCM
Hlavní 1226/62, Praha 4 - Spořilov
KOUPÍM
Tel.: 777 601 120
SC-350212/02
akreditovaný poradce
SC-350349/01
S příchodem jara většina lidí začíná více cvičit a odlehčovat jídelníček – zkrátka se snaží po zimě organismus očistit. Rozhodli jste se
i vy, že vezmete své zdraví do svých rukou a začnete detoxikovat?
Zapomeňte na jednorázové přípravky, které problém řeší jen krátkodobě, a svěřte se do rukou odborníků. Zkušení terapeuti vám
totiž pomohou dosáhnout pozitivních výsledků dlouhodobě. „Na
rozdíl od různých čajů či potravinových doplňků dostupných například v lékárnách poskytuje terapeut komplexní péči. Detoxikace je
řízená a je zaměřena na konkrétní problém,“ popsal terapeut Oldřich Libánský. A jak návštěva terapeuta probíhá? „První návštěva
trvá zhruba hodinu. Terapeut během ní indikuje pomocí speciálního
přístroje toxickou zátěž organismu a určí vhodné preparáty a v případě potřeby doporučí další změny životosprávy. Individuálně určí
vhodnou detoxikační kúru, jejíž délka je zhruba pět až šest týdnů.
Po jejím skončení terapeut opět pomocí přístroje zkontroluje efekt
detoxikace a navrhne další postup,“ řekl Oldřich Libánský. (pet)
SC-350293/01
S jarní detoxikací pomůže terapeut
prezentace
Chcete zhubnout a nevíte jak?
Poradíme Vám! JdČte na Bailine!
PČtadvacet let stará metoda Bailine, která byla vyvinuta v Norsku, aby pomáhala kosmonautĤm posílit svalstvo, mĤže každému dopomoci k jeho vytoužené
postavČ. Nabízí ji jediný salon v Praze
– Kosmetický salon Pretty Woman &
Man v Nádražní ulici.
výsledky zpracuje poþítaþový program. Ten vyhodnotí, jak ideálnČ na formování
postavy pracovat, kolik Bailine terapií je tĜeba a jakou
by mČl mít klient ideální váhu. Výhodou metody je, že
v podstatČ není omezena vČkem. Využít ji mohou klienti
od osmnácti let výše.
„Je to ideální pro starší lidi, kteĜí nemohou cviþit,“
poznamenává Renata Hawaz s tím, že omezeni mohou být nČkteĜí lidé svým
zdravotním stavem, metodu
nemohou využít lidé s extrémnČ vysokým krevním
tlakem, kardiostimulátorem,
umČlým kyþelním kloubem
þi nádorovým onemocnČním. Vše se dopĜedu konzultuje s pracovníkem salonu. Bailine rozhodnČ není
urþen jen ženám, které chtČjí zapracovat na své postavČ.
Zhruba jednu tĜetinu klientĤ tvoĜí muži. Renata Hawaz
informuje, že nespornou výhodou metody Bailine je dále i to, že na rozdíl od hubnutí pomocí cviþení þi diety
se klienti po využití metody nemusí trápit s visící kĤží. Klienti, kterým se podaĜí úspČšnČ zhubnout, dostanou pĜímo v salonu Pretty
Woman & Man i rady, jak si
postavu udržet. Rekordmankou v hubnutí je klientka,
která ztratila na váze dokonce osmnáct kilogramĤ.
V salonu Pretty Woman & Man pracuje na své postavČ
tĜeba i produkþní Rola Brzobohatá. Využívá proceduru
Bailine, která plnohodnotnČ nahradí cviþení v posilovnČ a navíc formuje postavu.
Doporučuje Rola Brzobohatá: Zhubla jsem už o dvě konfekční velikosti díky metodě Bailine. V dnešní době je
to světově nejůspěšnější program na formování postavy,
vyhlazení celulitidy, zpevnění
ochablých svalů, kůže a váhovou redukci.
Pro čtenářky časopisu NAŠE PRAHA máme připravené
výhodné VELIKONOČNÍ BALÍČKY na metodu Bailine:
10 terapií bailine + 2 zdarma ............................................ 3 900,15 terapií bailine + 3 zdarma ............................................ 5 100,20 terapií bailine + 5 zdarma ............................................ 5 900,10 terapií vakupres 60 minut + 2 zdarma ......................... 5 500,10 terapií vakupres 30 minut + 2 zdarma ......................... 3 300,-
1. ukázková hodina je zdarma!
akce trvá do 30. 4. 2015
Výhodné balíčky jsou i na ostatní hubnoucí a zkrášlovací metody,
ceny najdete na našich webových stránkách.
Máte možnost zakoupení dárkových poukazů.
Všechny terapie jsou vhodné jak pro ženy, tak i pro muže.
Adresa: Nádražní 110, Praha 5 – Anděl
tel.: 257 313 721, 602 935 671
www.prettywomanandman.cz
SC-350048/01
Bailine je metoda, kdy hubnutí Ĝídí poþítaþ. Unikátní
program vyhodnotí, co je pro
kterého klienta nejlepší. „Jde
o neinvazivní metodu, kdy
klientovi pĜipevníme na tČlo
speciální elektrody, které vysílají ke svalu kontrakci, nastartují tím spalování a zároveĖ formování postavy. Bailine však není urþena jen pro
ty, kdo chtČjí zhubnout, lze
se díky ní zamČĜit jen na jednu problémovou partii nebo
na zpevnČní tČla,“ poznamenává majitelka salonu Renata Hawaz. S procedurou Bailine, která obsahuje celkem
40 programĤ, má velmi dobré zkušenosti napĜíklad produkþní Rola Brzobohatá. Ta
v salonu Pretty Woman &
Man pracuje na své postavČ
od þervence, za tĜi mČsíce
zhubla sedm kilo a dvČ konfekþní velikosti.
Výhodou norské metody
je, že 100 % nahradí cviþení v posilovnČ, výsledky
se však dostavují o poznání
dĜíve. Jedna procedura trvá
45 minut a vyrovná se zhruba 2,5 hod. intenzivního tréninku v posilovnČ. V salonu Pretty Woman & Man
však nabízejí dalších zhruba
7 doplĖkových terapií, které mohou metodu Bailine
buć vhodnČ doplnit, nebo je
lze absolvovat samostatnČ.
Ukázková hodina Bailine
je zdarma, klienta v salonu zmČĜí a zváží a poté jeho
11
kultura/volný čas Pozvánky a tipy na www.nasepraha.cz
TIP NA VÍKEND
Do knihovny se chodí i v noci
Objevte
dobu ledovou
„ Kdo se bojí, nesmí v noci do knihovny! Ale na ty, kteří se
nebojí, čeká noc plná pohádkových postav, her a úkolů.
Petra Ďurčíková
Akce, které se účastní přes tisíc
knihoven, škol a domů dětí,
které se přes noc změní v pohádkové a fantastické světy
určené jen dětem. Děti tak mohou jednou za rok strávit noc
plnou tajemství, her a zábavy.
Přijďte se podívat na pražské
Výstaviště, jak skutečně
vypadal yetti. Prostřednictvím výstavy Giganti doby
ledové se vydáte do minulosti
staré 10 tisíc let a poznáte
tehdejší největší a nejzajímavější obyvatele planety.
V plné kráse a velikosti se
vám představí 18 vyhynulých
tvorů z doby ledové z různých
koutů světa, jejichž modely
byly vytvořeny v souladu
s nejnovějšími vědeckými
poznatky. Výstava je k vidění
až do 30. června, vždy od
úterý do neděle od 10 do
18 hodin. Základní vstupné je
100 korun. (pet) foto: giganti.cz
Letošní Noc s Andersenem
se koná z pátku 27. března na
sobotu 28. března. Děti se za
pohádkovým dobrodružstvím
mohou vypravit po přihlášení organizátorům. Přihlášku
včetně seznamu zapojených
institucí najdete na nocsandersenem.cz.
Jak se drátují velikonoční vajíčka?
Letenská galerie Scarabeus (Jana Zajíce 7) otevřela 6. března
nové výstavy Drátenické Velikonoce a Vajíčko 100x jinak…,
které budou probíhat do 12. dubna. Otevřeno je každý den od
11 do 18 hodin. Na místě se seznámíte nejen s historií a technikami téměř zapomenutého řemesla, ale uvidíte mnoho
způsobů tvorby drátovaných vajíček a další techniky tradičního i netradičního zdobení kraslic. Během výstavy budou
probíhat nejen komentované prohlídky, ukázka drátenického
řemesla, ale i výuka drátování vajíček. Vstupné je 80 korun
a zahrnuje návštěvu muzea kávy. (pet)
Obstáli byste na venkově?
Osmíkův bazárek
zve do Krakova
V pondělí 23. března se koná
v Kulturním domě Krakov (Těšínská 4) bazar, kde lze směnit,
koupit či prodat leccos. Bazárek
začíná v 9 hodin, o půl hodiny
dříve musí být na místě ten,
kdo chce něco prodat. Informace a rezervace na telefonu
283 090 431 nebo na mailu
[email protected] Pronájem
stolku stojí 40 korun. Po dobu
akce se o děti postarají tety
dětského klubu za poplatek
40 korun za dítě. (tík)
Vydat se s celou rodinou do
muzea, galerie nebo zoologické zahrady je poměrně
nákladná záležitost. Pravidelně vám proto budeme
představovat místa, kde se
vstupné neplatí.
ČNB: Lidé a peníze
Výstava je umístěna v bývalých
prostorách
trezoru v hlavní
budově ČNB Na Příkopě 28. Expozice nabízí pohled
do historie vývoje peněz od
pazourků k digitálním penězům
a čipům. Pro návštěvníky jsou
připraveny audiovizuální programy ve vstupním kinosále,
65 vitrín s unikátními exponáty
a platidly, padělky a ukázky
ochrany peněz, interaktivní
dotykové obrazovky, rozsáhlé
informace v multimediálních
počítačích a mnoho dalších
zajímavostí. Prohlídky začínají
vždy v 9, 11 a 13:30, ve čtvrtek
i v 16 hodin. Vždy je nutné se
předem objednat na konkrétní
hodinu na telefonu
224 412 626. (pet)
Dary moře na náměstí
DOKÁZALI BYSTE podojit krávu? Vyzkoušet si to můžete až do 3. dubna
příštího roku v Národopisném muzeu (Musaion Kinského zahrada). I když
jde jen o figurínu, vemínko má funkční. Při podrobnější prohlídce zjistíte,
že se plní pomocí šroubu na hřbetě. Nová výstava Venkov nabízí pohled do
každodennosti českého, moravského a slezského venkova v druhé polovině
19. a na počátku 20. století. Expozice je tak reálná, že už chybí jen vůně
chlévské mrvy. (tík) foto: Ivan Kuptík
Staňte se na víkend pekařem Ochutnejte vína
Galerie Harfa (Českomoravská 15a) připravila pro tento rok
čtyřdílný seriál, v němž se návštěvníkům představí několik
zajímavých povolání. Víkend 21. a 22. března bude provoněn nejrůznějšími dobrotami. Jako první se totiž předvede
obor pekař. Dozvíte se informace z historie a vývoje řemesla. Součástí bude rovněž výstava svatebních dortů a ukázka
nejnovějších trendů ve zdobení. Nezůstane však jen u teorie.
Od opravdových mistrů se například naučíte, jak nejlépe
připravovat velikonočního beránka a pro děti jsou připraveny
cukrářské a pekařské dílny. V létě se návštěvníkům představí povolání řidiče, na podzim policisté a zima bude patřit
záchranářům. Vstupné je zdarma. (pet)
12
KDE VÁS VSTUPNÉ
NEZRUINUJE
Tento rok poprvé představí v rámci Vinného
festivalu Novoměstská
radnice prodejce vína
a produkty zemí Evropské unie. Unikátní
prostory Novoměstské
radnice se 28. března
stanou místem pro
ochutnávku i prodej lahodných vín
z Francie, Španělska,
Výběr nejlepších seafood
restaurací z Prahy a trh s čerstvými rybami a plody moře
vás čeká na náměstí Jiřího
z Poděbrad 28. března od
10 do 20 hodin. Na Seafood
festivalu nakoupíte ryby
a uvidíte, jak se která kuchá,
jak se fi letují, pečou, dusí
nebo grilují. Zároveň budete
moci ochutnat nejlepší lahůdky z mořských plodů.(pet)
z Evropské unie
Slovinska, Portugalska,
Řecka, Slovenska i České
republiky či aperitivů
z Belgie. Zároveň budete od 10 do 20 hodin
moci ochutnat lahodné
francouzské sýry, klobásky, belgické paštiky či pralinky, řecké
olivy, španělské tapas či
speciality ze Slovinska.
Vstupné je zdarma. (pet)
Pozvánky a tipy máme i na Facebooku kultura/volný čas
Zařiďte dětem zábavnou sobotu
„ Galerie umění pro děti GUD připravila na sobotu 21. března
zábavný, ale i naučný program pro děti. Děti si odnesou
spoustu zážitků a navíc se naučí a dozví nové, zajímavé věci.
mudrců. Celý program probíhá od 10 do 16 hodin formou
edukativní hry, tvoření
a zábavy. Cena je 750 korun.
Zahrnuje občerstvení - oběd,
svačiny, pitný režim, program
po celý den včetně vstupů,
lektorů a výtvarných potřeb.
Program je nutné rezervovat
předem na [email protected] nebo 732 513 559.
mistů, mágů a kouzelníků.
Ve sklepích domů se provozoTématem dne je Praha - město valy různé čáry a magie. Děti
alchymistů a mágů. Tajemspolečně s lektory nahlédnou
ná Praha v dávných dobách
pod pokličku rudolfínských
bývala rájem mnoha alchyalchymistů a objeví kámen
Petra Ďurčíková
RECEPT: CHIA PALAČINKA
Ingredience: 400 g mouky, 250 ml mléka, 150 g řeckého jogurtu, 100 g malin, 50 g másla + máslo na
pečení, 40 g medu + 50 g na potření, 3 vejce, 3 g soli, chia semínka, vlašské ořechy
Do misky dejte mouku, vejce, máslo, med, sůl
a ingredience smíchejte v husté těsto. Následně rozřeďte mlékem na lité těsto. Tím zajistíte,
že těsto nebude mít hrudky. Na rozpálenou
pánvičku dejte máslo, vhoďte hrst chia semínek a zalijte těstem. Opečte palačinku z obou
stran do zlatova. Následně palačinku potřete
medem, jogurtem, dejte na ni maliny a posypte
mletými či drcenými ořechy. Palačinky servírujte přeložené a doplněné o pomerančovou
kůru nebo zmrzlinu. Autorem receptu je Tomáš
Vobořil, majitel restaurace Podolka
PROJDĚTE SE...
Vydejte se
za vodníky
Vydejte se proti toku času
a také Vltavy a Čertovky v doprovodu hastrmana, který vás
seznámí s pražskými vodníky.
S některými osobně, s jinými
jen ve vyprávěních. A koho že
poznáte? Dědice povltavského
panství, Kabourka, Prejze, Paklta, Violíka, Čochtana, Purkrábka, Josefa, Zlého vodníka od
Karlova mostu i od Šítkovských
mlýnů a podskalské vodníky od
pana Pivody až po samotného
Vojvodu českých vodníků. Vycházku pořádá Muzeum pověstí
a strašidel. Cena pro dospělé je
160 korun. Rezervaci si uděláte
na 257 221 289. (pet)
Trasa: Náplavka u Hegertovy
cihelny - Cihelná - U Lužického
semináře - Na Kampě - Jiřího
Červeného - park Kampa - most
Legií - Masarykovo nábřeží a pak
po náplavce až k Vyšehr. skále.
INZERCE
činohra
Vstupenky v pokladně divadla, Křižíkova 10, Praha 8,
tel.: 221 868 666, obchodním odd. tel.: 221 868 777,
e-mail: [email protected], v síti TicketArt
vč. všech poboček CK Čedok. www.hdk.cz
A. N. Ostrovskij
Zavolejte nám a my to zařídíme!
tel.: 773 161 747
Termíny: 18. 3., 29. 3., 27. 4. a 14. 5. 2015
SC-340389/50
Dále hrají Igor Bareš, Vladimír Javorský a Igor Orozovič
příští číslo vychází 27. 3. 2015
SC-341500/48
V hlavní roli exceluje
Iva Janžurová
Nedostali jste
časopis
NAŠE
PRAHA 8?
©Foto Štěpánka Stein & Salim Issa
LES
SC-341925/03
UVÁDÍME
VE STAVOVSKÉM
DIVADLE
13
servis
Užitečné informace na www.nasepraha.cz
Pozor! Neobjednané zásilky chodí i předškolákům
PORADNA
„ Společnost Editions Atlas SA ze Švýcarska nečeká na
zájem ze strany českých spotřebitelů a bez objednání jim
vypravuje ze zahraničí balíčky. Cílí přímo na děti.
Můžu odmítnout přítomnost
studentů u vyšetření?
Pacient má právo na respektování soukromí při poskytování zdravotních služeb
v souladu s jejich charakterem. Tedy ani přítomnost
studentů při vyšetření nebo
při operaci není samozřejmá.
Pokud si je v ordinaci nepřejete, nebojte se nesouhlasit.
Petra Ďurčíková
výběr, zda si adresáti zásilku
ponechají, zaplatí-li ji, nebo ji
zabalí a pošlou zpět, existuje
i jiná volba a ta nestojí ani
korunu. Zboží spotřebiteli
zůstane a obchodník se musí
bez platby obejít. Takzvaný
setrvačný prodej je zakázaný
a nemůže se obchodníkům
vyplácet.
„Pokud si spotřebitelé nic
neobjednali, a přesto se jim ve
schránce objeví balíček či jim
ho přinese poštovní doručovatel, nemusí zboží nikomu
a nikam vracet, rozhodně ne
To, že se do schránky vloudí
i zásilka, kterou si adresát
neobjednal, už dnes nikoho
nezaskočí. Ale nestoudnost
některých obchodníků nezná
mezí. Zaměřují se nově i na
děti a posílají jim autíčka se
složenkou v naději, že ji zaplatí a zavážou se k odebírání
celé kolekce.
S nevyžádanými zásilkami si však není třeba dělat
starosti. Třebaže společnost
Editions Atlas SA dává na
MUDr. Martin Jan Stránský
z www.ombudsmanprozdravi.cz
řádková inzerce
• Koupím rodinný dům v Praze.
Tel.: 774 204 549
• Prod. nebytový prostor – sauna
v osobním vl. 48 m2. Cena k jednání
1,4 mil. Kč. Tel.: 774 204 549
• Vykupuji sklo, porcelán, knihy,
čb fotky a zároveň stěhování,
vyklízení. Tel.: 608 203 342
• Levně vyklízení, odvoz, výkup.
Vyklízení bytů, garáží, sklípků.
Bourání byt.jader i s odvozem na
skládku za 5900 Kč. Odkup funkčního nářadí, sport. potřeb, strojů.
Autodoprava. Tel.: 777 207 227
• Odvoz starého nábytku na skládku. Vyklízení sklepů,bytů, pozůstalostí atd. Naložíme a odvezeme
cokoliv. Stěhování všeho druhu.
Vše za rozumnou cenu!
Volejte: 773 484 056
• Sídlo pro s.r.o./OSVČ Praha 5, 10,
9 od 149 Kč/měs. Tel.: 728 991 247,
www.sidloprofirmupraha.cz
• Nebytový prostor na archiv sklep, kočárkárnu apod. koupím.
Pouze OV. Tel.: 776 470 877
• Koupím auto jakékoli, nepojízdné,
havarované či jinak poškozené
s doklady i bez do max. ceny
2000 Kč. Praha a Str.Čechy.
Tel.: 723 254 982
• Hledám ke koupi byt 2+1, 3+1 nebo
kk v Praze blízko MHD. Přímo od
majitele. Tel.: 604 617 788
na své náklady. Nemají ani
povinnost jej převzít, stačí
s díky odmítnout, pokud jim
jméno odesílatele není známé.
Zákon spotřebitele chrání
i tím, že o neobjednaném
plnění nemusí obchodníka
vůbec informovat a se zbožím
mohou nakládat podle svého
uvážení,“ vysvětlil Lukáš
Zelený, vedoucí právního
oddělení dTestu.
Budete sledovat zatmění Slunce? Pozor na oči!
Na území České republiky bude možné 20.
března sledovat zatmění Slunce. „Půjde o
nejvýraznější zatmění u nás mezi lety 2011 až
2026 a také až do června roku 2021 o poslední
zatmění Slunce, které z našeho území spatříte,“ uvedla Stáňa Setváková z Planetária Praha. Zatmění bude vidět z celého území Česka
už od 9 hodin 36 minut. Při maximální fázi
bude Měsíc krátce před 11. hodinou dopolední
zakrývat okolo 73 procent slunečního disku.
Pozorování zatmění Slunce má ale i svá
pravidla. Přestože v maximální fázi bude zakrytá většina slunečního disku, jeho světelné
a tepelné záření bude stále tak intenzivní,
že by při pozorování nechráněným okem
mohlo poškodit zrak. „Všichni si musí chránit
zrak co nejpečlivěji, pokud nemají ochranné
prostředky, tak by si raději měli tento zážitek
nechat ujít, v opačném případě by to mohlo
být to poslední, co v životě pořádně viděli,“
varoval Jaroslav Polišenský, lékař oční kliniky Gemini.
Jako vhodná ochrana může posloužit
speciální fólie vyrobená pro potřeby pozorovatelů Slunce. Prodává se ve formátu
A4 za zhruba 500 korun. Zpravidla ji mají
obchody, které prodávají dalekohledy. Použít
lze také svářečský fi ltr stupně 13 a vyšší nebo
osvícený temný rentgenový snímek a samozřejmě brýle či fi ltry zakoupené v nejbližší
hvězdárně. „Co naopak nestačí, jsou sluneční brýle. Ty nejsou uzpůsobeny tak, aby
při zatmění Slunce zrak dostatečně chránily. Do očí se dostane více nebezpečného
UV záření a může jej trvale poškodit,“ dodal
Jaroslav Polišenský. (pet)
INZERCE
Turné k příležitosti 70. výročí
osvobození a ukončení 2. světové války
EUROPEAN TOUR 2015
14
koupíme jednotlivé knihy i celé sbírky,
XWb˛[\ITW[\QIXWL
8ˇQRMLMUMXZWKMTSaVILS[
bIXTI\yUMWL^MbMUMKMTnʐ:
tel.: 604 11 44 66
[email protected]
Malování od 202Kč m
Mal
o
vání od 20,- Kč m
Broušení parket od 240 Kč/m
2
REKONSTRUKCE BYTŮ,
BYTOVÝCH JADER A KUCHYNÍ
2
práce obkladačské, zednické,
elektro, instalaterské, podlahářské,
malířské, výroba nábytku
SC-350062/04
SC-350256/01
Vaše CV zasílejte na
email: [email protected]
nebo volejte na tel.:
777 250 725, Praha 8
VÝKUP KNIH
A KNIHOVEN
Svoboda a Nejtek s.r.o.
283 931 344
604 203 243, 603 801 377
www.svobodaanejtek.wz.cz
SC-341943/93
Hledáme aktivní lidi na pozici
realitní specialista i bez praxe.
.RPSOHWQÈwNROHQÈ]DMLwWÇQR
1LNG\QHQÈSR]GÇ]DÃÈWQRYRXNDULÄUX
WWW
W.ALEXA
A NDROV
VCI.CZ
štukování panelu – stěrkování,
lakování oken, dveří,
pokládka lina, čištění koberců, úklid,
maskování ploch folií, sestěhování nábytku,
vše za rozumné ceny
tel. 272 734 264, 607 719 394
SC-341711/05
SC-350169/03
HLEDÁTE PRÁCI
8.7(5¤1(=œ/(m¨
1$9§.8"
SC-350197/01
17. 10. 2015 PRAHA TIPSPORT ARENA
Praktický servis na www.nasepraha.cz
SO 14. 3. / ČT2 / 20:00
Nevinnost
Klec bláznů
Prázdniny pana Beana
Když uznávaného lékaře nařkne
nezletilá dívka z pohlavního
zneužívání, nikdo netuší, jaký to
bude mít dopad na osudy všech
zúčastněných. Herecký koncert
Ondřeje Vetchého a Hynka
Čermáka.
Klec bláznů je bar v Saint-Tropez
a hvězdou jeho travesti show je
Albín, zvaný Zazu. Už dvacet let
žije s Renatem, který má dospívajícího syna. Ten se chce zasnoubit
s dcerou poslance Charriera, jenž
postavil kariéru na hlásání řádu
a morálky. Matka a otec, tedy
Zaza a Renato, musí budit zdání
nezpochybnitelné morálky
a normálnosti…
Pan Bean vyhrál v tombole dovolenou na Francouzské riviéře.
Do Paříže přijede vlakem a od té
chvíle začínají jeho potíže. Coby
ruského režiséra Emila Dačevského uvidíme Karla Rodena, titulní
roli ztvárnil nepřekonatelný
Rowan Atkinson.
NE 15. 3. / ČT1 / 21:55
Hanussen
16. 3.
DRAMA
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
75%
Hon
NE 15. 3. / ČT2 / 22:05
marádství nahlodává nejistota,
ale nikdo jakoby ani nechtěl
slyšet Lucasovu verzi.
Příběh vášnivé a zakázané lásky,
která propukla v 70. letech osmnáctého století mezi dánskou královnou Karolínou Matyldou a německých lékařem jejího manžela
Johannem Struenseem. Osvícený
lékař byl strůjcem pozitivní
proměny Dánska, přesto skončil
v rukou kata.
PONDĚLÍ
ČT 18. 3. / ČT2 / 22:25
Úspěšné podnikatelce (Simona
Stašová) přichystají kamarádky
nečekaný narozeninový dárek.
Díky němu do jejího života
vstoupí šarmantní Ota, který se
po počátečním stadiu zamilovanosti stane její noční můrou…
Jimmy žije v převážně černošské čtvrti Detroitu a protlouká
se životem. Nemá práci, nemá
kde bydlet a opustila ho těhotná milenka. Jeho jedinou radostí i tím, na co má talent, je
rap. V hlavní roli Eminem.
ČERNÁ KOMEDIE
má napětí i humor. V hlavních
rolích J. Potměšil, V. Jeníková
a R. Skamene.
Bony a klid
PÁTEK
PÁ 20. 3. / ČT2 / 21:45
Naivní mladík se vydá do Prahy, aby získal peníze, o které
ho okradli podvodníci s tuzexovými poukázkami, ale nechtěně
se stane členem zavedené
překupnické party. Ve své době
kontroverzní, ale atraktivní film
80%
24. 3.
8 Mile
ÚTERÝ
Sebemilenec
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
75%
27. 3.
HUDEBNÍ
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Krev zmizelého
Děj je rozvržen do čtyř ročních
dob, jež tvoří pozadí pro milostný příběh baltského šlechtice Arna von Lieven a Češky
Helgy. Arno je v jednom z bojů
raněn a převezen do lazaretu,
kde mu Helga zachrání život.
MUZIKÁL
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Starci na chmelu
Když má jít Arno do boje proti
dřívějším spojencům, volí raději
dobrovolnou smrt. Helze se narodí dcera Dorli. V roli Helgy
exceluje Vilma Cibulková.
80%
kálového žánru organicky doplněno chytlavými písničkami.
V hlavní roli zazářil Vladimír
Pucholt.
80%
ÚT 24. 3. / ČT2 / 22:15
Příběh první lásky dvou spolužáků, která je během chmelové
brigády vystavena závisti a pokrytectví ostatních, se diváckou
návštěvností řadí k nejúspěšnějším českým filmům. Vyprávění
je v nejlepších tradicích muzi-
KOMEDIE
DRAMA
Účastníci zájezdu
Řád
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
PÁ 27. 3. / Nova / 20:20
PÁTEK
PONDĚLÍ
18. 3.
STŘEDA
20. 3.
DRAMA
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
DRAMA
PO 23. 3. / ČT2 / 21:50
Hrdina dánského filmu, čtyřicátník Lucas, má za sebou rozvod a z místa učitele ho přeložili jako vychovatele do školky.
Těší se, že ho snad už čekají
lepší časy, stačí ale jedna malá
lež a vše začne brát za své. Ka-
ČT 18. 3. / ČT1 / 20:00
Královská aféra 80%
75% NE 22. 3. / ČT2 / 22:05
V závěru první světové války zjistí
četař Klaus Schneider, že má dar
empatie a dokáže ovlivňovat druhé lidi. Po válce se rozhodne, že
své schopnosti využije k veřejnému vystupování. Jako Erik Jan
Hanussen sklízí úspěchy. Politika
ho ale zaplete do svých sítí. V titulní roli Klaus M. Brandauer.
PO 16. 3. / ČT2 / 21:50
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
NE 22. 3. / Prima / 21:30
SO 21. 3. / ČT1 / 20:00
85%
V první části čtyřdílného filmu
režiséra Sergeje Bondarčuka se
ocitáme v Petrohradě roku 1805.
Ruská společnost je znepokojena
Napoleonovými přípravami na
válku. Kníže Andrej Bolkonskij
odváží svou těhotnou ženu Lízu
na venkov k otci a jede na frontu,
kde se stane pobočníkem generála
Kutuzova.
21.– 22. 3.
TELEVIZNÍ TIPY NA VÍKEND
23. 3.
Vojna a mír:
Andrej Bolkonskij
14.– 15. 3.
Anna Polívková, Eva Holubová,
Bohumil Klepl a řada dalších
lidí míří na dovolenou do Chorvatska. Autobus řídí Karel starší
a Karel mladší a průvodkyně
Pamela se snaží z účastníků
zájezdu vytvořit dobrou partu.
80%
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
PÁ 27. 3. / ČT2 / 21:45
V klášteře klarisek se roku 1776
ukryje mladý vojenský zběh.
Hejtman posílá do kláštera
poručíka s eskortou, aby vojáka
zatkli. Za roli představené
kláštera získala Jana Preissová
Českého lva.
www. tv-pohoda.cz
, nejaktuálnější televizní časopis
Vydává Strategic Consulting, s. r. o., IČ 257 929 20 • šéfredaktor Jan Bělohubý, odpovědný redaktor Oskar Kuptík, e-mail: [email protected] • Manažeři inzerce: Vít Vrbický tel.: 603 786 170,
e-mail: [email protected] • Jiří Cibulec tel.: 608 703 497, e-mail: [email protected] • Adresa vydavatele, redakce a distribuce: Na Poříčí 8, 110 00 Praha 1, tel.: 224 816 821 •
náklad 57 400 výtisků • Fotografie bez uvedení zdroje pocházejí z redakčního archivu • MK ČR E 21859 • Vychází 13. 3. 2015 •
VYDAVATEL ČASOPISU
JE DRŽITELEM
Do každého domova patří
15
Fotografie v TV tipech jsou převzaty z fotoservisu televizí nebo volně šiřitelných zdrojů
TELEVIZNÍ TIPY NA VÍKEND
tv tipy
OŽIVTE SVŮJ
INTERIÉR ...
kusové koberce
Tattoo
materiál 100% PP frizé
různé motivy a rozměry
od
Kč/ks
1938,-
cena za rozměr 120x170 cm
Inspirujte se ve Vaší nejbližší
velkoprodejně s nejširším sortimentem podlahových krytin:
Praha 9, Kolbenova 9
-15
%
na veškeré zboží
boží
(vyjmaa aakčních
kkční
kčn
čnííchh ccen)
en)
n)
Naše Praha 03/15
při nákupu
Akce platí do 31. 3. 2015
nebo do vyprodání zásob.
Praha 5-Smíchov, Nádražní 1
tel.: 227 030 595
po-pá 9-19, so-ne 9-18
u Smíchovského nádraží
tel.: 222 645 955 • po-pá 9-19, so 9-17, ne 9-15
Praha 9-Letňany, Veselská 719
Praha 4, Antala Staška 1071
OC Letňany
tel.: 286 581 387 • po-ne 9-20
tel.: 241 442 304
po-pá 9-19, so 9-13
Praha 5-Stodůlky, Jeremiášova 947
Praha 10-Štěrboholy, Ústřední ul.
naproti Sconto
tel.: 251 610 204 • po-pá 9-19, so-ne 9-18
u EUROPARKU
tel.: 272 701 858 • po-pá 9-20, so-ne 9-19
Platí pou
pouze
ze do 31.. 3.
3. 2015!
2015!
5
Nevztahuje se na již zlevněné zboží. Nelze uplatnit
zpětně po nákupu a nelze kumulovat s jinými
slevami. Nevztahuje se na zboží na objednávku.
... a dalších
46 prodejen v celé České republice.
BRENO.cz
SC-350354/01
KUPON
NA SLEVU
Download

NP8 - Naše Praha 8