www.suas.cz
číslo 07-08|2010
ročník 15
zpravodaj
společnosti
Nové technologie míří na Vřesovou,
zlepší ekologii i bezpečnost
Technologie v těžební části
Sokolovské uhelné: kolejová doprava
U Medardu vyroste centrum
integrovaného záchranného systému
Loketský motokros letos připravil
divákům fantastickou show na bahně
I když letos neprobíhala ve zpracovatelské části Sokolovské uhelné ve Vřesové kompletní odstávka, během léta se zde udála celá řada změn.
Ty nejvýznamnější souvisely především s investicemi a velkými opravami.
více na str. 2
Mezi technologiemi, které souvisí s těžbou uhlí
hraje již od historických dob významnou roli kolejová doprava. Vozový park Sokolovské uhelné
ale v posledních letech prošel významnou obměnou, a dnes v něm jsou skutečně špičkové stroje.
více na str. 4
Nejen k rekreaci, ale také k nácviku záchrany
lidských životů by mohlo v budoucnosti sloužit
jezero Medard a jeho okolí. Kraj zde totiž plánuje
vybudovat rozsáhlé výcvikové centrum pro svůj
integrovaný záchranný systém.
více na str. 7
Letošní závod mistrovství světa v motokrosu
se v Lokti nepodobal ničemu, co dosud diváci na
místní trati znali. Kvůli vytrvalému dešti se totiž
celá dráha proměnila v bahnitou past, kde uvízla
řada jezdů a uspěli skutečně jen ti nejlepší.
více na str. 8
Odboráři volili
své zástupce
Tři své zástupce do dozorčí rady Sokolovské uhelné vybrali v řádných volbách zaměstnanci společnosti. Celkově jich k volbám přišlo plných 77,3 procent.
Na základě výsledků hlasování budou zaměstnance ve vedení společnosti na období
dalších pěti let zastupovat Jan Smolka, předseda Sdružení odborových organizací Sokolovské uhelné, Jiří Blažek, předseda závodního výboru odborů na divizi Družba v Novém
Sedle a Radovan Třešňák, který stojí v čele
odborářů na divizi Zpracování ve Vřesové.
Co se týká priorit zástupců odborů v dozorčí radě, nebudou se, podle Smolky, nijak zásadně lišit od předchozích let. „Naším cílem je
přispět hlavně ke stabilitě a dobrým hospodářským výsledkům společnosti tak, aby se to
zpětně odrazilo v plnění kolektivní smlouvy
i dohod ve prospěch zaměstnanců nad rámec
této smlouvy,“ říká Smolka.
V minulosti se totiž zástupcům odborů podařilo vyjednat s vedením společnosti celou
řadu mimořádných odměn. Naposledy tak
So kolovská uhelná před prázdninami rozdělila nad rámec kolektivní smlouvy svým
zaměstnancům 50 milionů korun. A kromě
toho pro ně nabízí také rozsáhlý sociální fond,
z něhož lze čerpat například příspěvky na
stravování, penzijní pojištění, ale také vzdělávání nebo lékařskou péči.
„A naším cílem je podobný standard pro
naše zaměstnance udržet i nadále,“ shrnuje
předseda Sdružení odborových organizací
Sokolovské uhelné.
(red)
Koupaliště Michal letos
lámalo rekordy
uu Rekordní návštěvnost zažilo počátkem července sokolovské koupaliště Michal. V průběhu letních veder tam přišlo hledat osvěžení denně téměř čtyři tisíce lidí, což je historicky
největší počet od oficiálního otevření areálu v roce 2005. Následné srpnové počasí již koupání bohužel tolik nepřálo.
Koupaliště Michal je rozsáhlým areálem, který vznikl v roce 2003 rekultivací stejnojemnného hnědouhelného lomu. Díky následné rozsáhlé investici Sokolovské uhelné byl
vybaven zázemím zahrnujícím vše od šaten a provozoven s občerstvením a konče celou řadou atrakcí jako je obří tobogán nebo skluzavka. K těm letos přibyl také například
zcela nový skákací hrad pro děti
Stavba výroby multiprachu finišuje
Investice umožní lépe zhodnotit sokolovské
uhlí, získat z každé tuny více tepla, snížit náklady na jeho dopravu i zachovat pracovní místa
v rušené briketárně.
Až o padesát procent větší výhřevnost na každý
kilogram. Takový bude výsledek zpracování sokolovského uhlí na hnědouhelný multiprach pomocí
nové technologie, jejíž výstavba v těchto dnech
finišuje ve Vřesové. Již v prosinci tak definitivně
nahradí zrušenou výrobu briket.
„Výhod, které tato technologie pro využití uhlí
přináší je hned několik,“ potvrzuje Stanislav Kapr,
hlavní inženýr divize Zpracování Sokolovské uhelné ve Vřesové. Tou první, a také nejvýznamnější,
je mnohem ekologičtější využití uhlí. To běžně
obsahuje až 40 procent vody a jeho výhřevnost
se pohybuje mezi 13 až 14 MJ/kg. To znamená, že
při dopravě se v každé tuně nákladu přepraví až
400 kg vody, která významným způsobem snižuje
výhřevnost uhlí a tím pádem rostou i náklady na
přepravu a zbytečně se zatěžuje životní prostředí.
„To se ale u multiprachu výrazně mění,“ upozorňuje hlavní inženýr divize Zpracování. Uhlí totiž
uu Výstavba nové technologie pro výrobu hnědouhelného multiprachu ve Vřesové je v plném proudu.
Do zkušebního provozu najede již v průběhu prosince
v nové technologii nejprve projde sušárnou. Ta
je původní technologií rušené briketárny a využívá zbytkové páry, která vzniká v místní teplárně
a elektrárně. „Ve výsledku se tak obsah vody v uhlí
sníží na pouhých pět procent a ještě při teplotě kolem šedesáti stupňů jde do speciálních tyčových
mlýnů, které z něho vyrobí multiprach v požadované zrnitosti.“
Právě výběr speciální mlecí technologie byl nejsložitější částí přípravy celé investice. Na trhu je totiž celá řada druhů mlecích zařízení, od kulových
přes válcové až po tyčové mlýny. Pro technologii
Palla, která mele uhlí pomocí soustavy tyčí, nakonec rozhodlo několik důvodů.
„Tím prvním je provozní spolehlivost. Jeden
mlýn této značky již máme a osvědčil se,“ konstatuje Kapr. Druhým důvodem je fakt, že ostatní
technologie využívaly sušení uhlí přímo během
mlecího procesu, a bylo tak nutno používat například zemní plyn, což zvyšovalo náklady na výrobu.
„Takhle ale můžeme využít stávající sušárnu, která nám zůstane po briketárně a uhlí dál můžeme
pokračování na straně 3
| str. 1
Z naší společnosti
www.suas.cz
Nové technologie
míří na Vřesovou
Po teplárně druhou nejvýznamnější investicí
v provozu zpracovatelské části pak během letošního léta byly změny na Rectisolu. Tedy na technologii sloužící k čištění surového plynu vyrobeného
tlakovým zplyňováním hnědého uhlí. „Zde proběhla především úplná výměna výměníku 1E4 a kolony 1D76,“ vypočítává Kapr s tím, že za
první, pro laika nesrozumitelnou zkratkou, se skrývá
zařízení ve kterém se chladí surový plyn přiváděný
na Rectisol k vyčištění.
Mezi neobvyklé problémy, kterými se museli pracovníci firmy zabývat, ale patřily komplikace s odsířením WSA. Zde totiž byly v průběhu léta problémy
s dosažením požadovaných provozních hodnot,
ale nebyla zcela zřejmá jejich příčina. Část sirných
plynů, vznikajících v průběhu čistícího procesu na
Rectisolu, musela být přepouštěna na Teplárnu, kde
docházelo k vysokému zatížení odsíření kouřových
plynů. Ukázalo se totiž, že na povrchu se vytvořila
jakási pevná usazenina, která snižovala prostupnost
plynu katalyzátorem, ale samotná výplň je zcela nepoškozená a plně funkční. Rozsáhlé investice v průběhu letošního léta na
teplárně a Rectisolu ale zdaleka nejsou jedinými,
které pro rok 2010 Sokolovská uhelná naplánovala.
Celkově se na investiční výdaje v podnikatelském
záměru firmy pro letošní rok počítá s téměř miliardou korun. (red)
Pracovního jubilea
v srpnu 2010 dosahují
20 let
Ing. Dražný
Ing. Fast
Kesl
Klecanová
Kopecký
Omaszta
Potěšilová
Ing. Procházková
Sláma
Šedivcová
Tschampel
Zdeněk
Martin
Václav
Daniela
Lukáš
Petr
Jitka
Stanislava
Petr
Růžena
Tomáš
Divize Družba
Úsek výrobního ředitele
Divize Služby
Úsek obchodního ředitele
Divize Služby
Divize Zpracování
Úsek výrobního ředitele
Divize Jiří
Divize Služby
Divize Jiří
Divize Jiří
Milan
Dagmar
Karel
Ondřej
Drahomír
Václav
Divize Jiří
Úsek výrobního ředitele
Divize Služby
Divize Zpracování
Divize Družba
Divize Družba
25 let
Bečvář
Boudníková
Hořínek
Louda
Mráz
Slabyhoudek
30 let
Horák
Nováček
Sladomel
Šíma
Vachel
Antonín
Karel
Milan
Josef
Jan
Divize Jiří
Divize Jiří
Divize Jiří
Divize Služby
Divize Služby
Karel
Vlasta
Oldřich
Jaroslav
Jana
Helena
Divize Jiří
Úsek výrobního ředitele
Úsek výrobního ředitele
Úsek výrobního ředitele
Úsek personálního ředitele
Divize Družba
Jaroslava
Úsek personálního ředitele
Břetislav
Divize Družba
Uzávěrka dat 2. 7. 2010
35 let
Ing. Kicl
Ing. Kociánová
Košta
Ing. Švec
Tvrdíková
Urie
40 let
Nikodémová
uu Letošní generální oprava kotle č. 2 na teplárně ve Vřesové přispěla i k významnému snížení emisí oxidů dusíku
I když ve zpracovatelské části Sokolovské
uhelné letos neprobíhá plošná odstávka, přesto
zde během léta došlo k řadě technických změn.
Ty nejvýznamnější se odehrávaly na teplárně
a technologii pro čištění surového plynu.
Start investice zaměřené na snižování oxidů dusíku ve spalinách teplárny a významné změny na
technologii Rectisol. Takové jsou nejvýznamnější
investiční akce, ke kterým došlo v průběhu letních
měsíců ve zpracovatelské části Sokolovské uhelné
ve Vřesové. „Tím, že letos není celopodniková odstávka,
všechny tyto věci se dělaly za plného provozu
kombinátu,“ říká Stanislav Kapr, hlavní inženýr divize Zpracování společnosti Sokolovská uhelná
ve Vřesové. Pro obyvatele Karlovarského kraje je
nejvýznamnější především investice v teplárně zaměřená na změny spalovacího cyklu a tím pádem
i významné snížení vypouštění emisí oxidů dusíku.
Zatímco současná norma stanovuje limit pro jejich
vypouštění na 550 miligramů na tunu spalin, po
dokončení této investice jejich objem ve Vřesové
klesne pod hranici 200 miligramů. „Letos touto úpravou prošel první z celkových
pěti kotlů elektrárny, zatímco ostatní čtyři byly i během prací dále v provozu. Stejné úpravy na nich
budou prováděny postupně v následujících letech,“
konstatuje hlavní inženýr divize Zpracování. Tyto
změny spočívají ve zdánlivě jednoduchém řešení,
kdy je do spalin vstřikována čpavková voda. Ta na
sebe následně váže oxidy dusíku a chemickou reakcí je mění na neškodné sloučeniny. „Ve skutečnosti
je to ale z hlediska regulace poměrně složitý proces,“ upozorňuje Kapr s tím, že společnost do této
změny jen letos investuje kolem 56 milionů korun. Kromě toho na teplárně pokračovaly také postupné opravy turbogenerátorů teplárny. Ty jsou
v provozu už čtyři desítky let a od roku 2008 tak
postupně probíhají jejich generální opravy. Letos
se týkaly turbogenerátoru TG1 a měnily se při nich
především tepelně exponované díly, které jsou vystaveny teplotě až 545 °C a tlaku 13,5 MPa. V příštím roce proběhne generální oprava posledního
z generátorů, která by měla umožnit provoz celé
technologie bez výraznějších zásahů až do roku
2025.
V průběhu léta se pak nevyhnula ani sousední paroplynová elektrárna plánované inspekci horkých
kouřových cest. Ta se dělá dle předpisů daných výrobcem a je nutné při ní zkontrolovat, zda nedochází k přílišnému opotřebení nebo poškození tepelně
namáhaných dílů turbín. Výměna každé části je
totiž poměrně náročná, protože nejde o sériovou
produkci, ale každý díl je vyráběn dodavatelskou
společností General Electric přesně na míru.
45 let
Hořínek
Pracovního jubilea
v září 2010 dosahují
20 let
Ing. Francisko
Kejda
Klíma
Moudrá
Srbová
Škardová
Ing. Štrudl
Váňa
25 let
uu Jedna z významných investic v létě proběhla
také na technologii Rectisol, která slouží pro
čištění surového plynu
bývalý lom Dasnice
se změnil
Předpoklad
pro rok 2010
3,4 %
str. 2 |
3,52 %
1.-7. 2010
3,32 %
1.-7. 2009
Oldřich
Kamil
Jana
Josef
Libor
Zuzana
Divize Družba
Úsek výrobního ředitele
Úsek výrobního ředitele
Úsek výrobního ředitele
Divize Družba
Divize Družba
Jana
František
Václav
Eva
Jaroslav
Václav
Divize Služby
Divize Zpracování
Divize Družba
Úsek výrobního ředitele
Divize Služby
Divize Jiří
30 let
Ehmová
Gombík
Mandák
Matyášová
Rambousek
Urban
35 let
Bujárková
Jánský
Nováková
Chvojka
Kulhánek
Novák
Ing. Smolka
Solar
Jitka
Jan
Alena
Úsek ekonomického ředitele
Divize Družba
Úsek personálního ředitele
František
Josef
Karel
Jan
Štefan
Divize Družba
Divize Zpracování
Divize Zpracování
Divize Služby
Divize Jiří
Všem jmenovaným přeje vedení Sokolovské uhelné, právní
nástupce, a. s., mnoho zdraví, osobní spokojenosti a vyjadřuje poděkování za dlouholetou práci ve společnosti.
Uzávěrka dat 3. 8. 2010
Výroba el. energie za červen 2010
uu Během několika let se zrekultivovaný kamenolom v Dasnicích změnil téměř k nepoznání
4,22 %
1.-7. 2008
Kalenda
Kovář
Kroniková
Pavlis
Schejbal
Šustrová
40 let
Procento absence pro nemoc a úrazy z fondu
pracovní doby za leden až červenec 2010 ve
srovnání se stejným obdobím let 2008 a 2009
4,6
4,5
4,4
4,3
4,2
4,1
4,0
3,9
3,8
3,7
3,6
3,5
3,4
3,3
3,2
Rudolf
Divize Zpracování
Ladislav
Divize Služby
Petr
Divize Služby
Alena
Úsek ekonomického ředitele
Gabriela Úsek ekonomického ředitele
Radka
Úsek výrobního ředitele
Milan
Divize Družba
Rudolf
Divize Služby
Pozůstatky kamenolomu prošly rozsáhlou
rekultivací. Na jejich konci bude nad obcí zelené údolí s jezerem uprostřed.
Doslova k nepoznání se proměnil v uplynulých měsících bývalý kamenolom v Dasnicích.
Areál, který ukončil těžební činnost v roce 2004
byl letos kompletně zrekultivován.
„Rekultivace začaly již v roce 2007 poté, co
bylo domontováno a buď převezeno do Rozmyšlu, nebo zlikvidováno vybavení lomu,“ říká
Jan Ráž, vedoucí technolog úseku Technického
ředitele Sokolovské uhelné. Do letošního roku,
kdy budou ukončeny hlavní terénní práce, tak
byly postupně přesypány svahy lomu, vybudovány nové odvodňovací příkopy i cesty v areálu
a samozřejmě také téměř dvouhektarová vodní
plocha na dně bývalého lomu.
„Co se týká bývalé vlečky, z té jsme sejmuli
pouze kolejový svršek a těleso trati jsme pone-
chali v původním stavu,“ popisuje průběh rekultivací Ráž s tím, že to umožní její využití i v budoucnosti. „Například jako komunikace nebo
cyklotrasy. Je ale otázka, zda se na takové použití podaří zajistit dostatek prostředků, protože ty
v současné době obec nemá a za něco je nutné
udržovat mostní konstrukce, které k vlečce patřily. Do jisté míry to i závisí na tom, zda bude tato
trasa zařazena do komplexního plánu cyklotras
v Karlovarském kraji, který se připravuje.“
Kompletní náklady na přeměnu lomu nesla
Sokolovská uhelná a byly hrazeny z jejích rezerv
na rekultivaci. Celkově pak práce na přeměně
bývalého kamenolomu skončí v roce 2018, kdy
budou završeny lesnické rekultivace. Díky nim
pak v areálu vyroste téměř devět hektarů smíšených porostů, ve kterých bude dominovat
smrk, javor, borovice nebo olše.
(red)
V červnu vyrobila teplárna 114 tisíc MWh
elektrické energie. Paroplynová elektrárna
vyprodukovala 191,5 tisíc MWh elektrické
energie. Celkem bylo v červnu vyrobeno
305,5 tisíc MWh elektrické energie.
Těžba uhlí za červen 2010
Na velkolomu Jiří bylo v červnu vytěženo
581,1 tisíc tun uhlí, na divizi Družba to bylo
27,7 tisíc tun uhlí. Celková těžba za obě divize
činila v červnu 608,8 tisíc tun uhlí.
Výroba el. energie za červenec 2010
V červenci vyrobila teplárna 110 tisíc MWh
elektrické energie. Paroplynová elektrárna
vyprodukovala 103,6 tisíc MWh elektrické
energie. Celkem bylo v červenci vyrobeno
213,6 tisíc MWh elektrické energie.
Těžba uhlí za červenec 2010
Na velkolomu Jiří bylo v červenci vytěženo
593,7 tisíc tun uhlí, na divizi Družba to bylo
37,6 tisíc tun uhlí. Celková těžba za obě divize
činila v červenci 631,3 tisíc tun uhlí.
Z naší společnosti
Stavba výroby multiprachu finišuje
dokončení ze strany 1
sušit pomocí zbytkové páry, které máme dostatek.
Na rozdíl od plynu ji nemusíme nakupovat.“
Nová technologie ve Vřesové navíc výrazně zvýší
kvalitu vyráběného multiprachu. Ten se zatím získával tak, že v elektrofiltrech zachytával prach vznikající při sušení hnědého uhlí. Jeho zrnitost i kvalita,
co se týká obsahu síry nebo popelovin, však byly
značně kolísající. Cílené mletí naopak umožní dodržovat přesné parametry tohoto výrobku.
Samotná výstavba nové technologie nazvané
intenzifikace výroby hnědouhelného multiprachu přitom není nijak jednoduchá. Probíhá totiž
za provozu briketárny, jejíž výrobní linky postupně nahrazuje. V principu to znamená, že nejprve
musela být odstavena pravá část briketárny, demontována technologie, včetně 180 tun těžkých
lisů a následně provedena rekonstrukce příslušné
části budovy. Ta zahrnovala rozsáhlý objem prací
od antikorozní ochrany konstrukcí až po instalaci
zcela nových rozvodů elektroinstalací a dalších
médií. O jejich realizaci se pak postaraly firemní divize Energetika a Služby společně s dodavatelskou
firmou Strojírny Cheb. „Kromě toho to samozřejmě znamenalo rozvody
pro nový řídicí systém i dispečink, který nahradí
již zastarávající bezpečnostní prvky používané
současnou briketárnou,“ vypočítává jednotlivé
zásahy vedoucí sekce Sušení a výroba briket
Bohumír Hrysz s tím, že ve výsledku se výrazně
zvýší bezpečnost celé výroby. Od mlýnů totiž
multiprach míří uzavřeným potrubním systémem
do speciálního sila, odkud je gravitací plněn do
cisteren, odkud se u zákazníků v uzavřeném cyklu
přečerpává do zásobníků. To téměř eliminuje
prašnost, a vedle vyšší výhřevnosti předurčuje
využití multiprachu i pro takzvané čisté uhelné
technologie. Zatímco je dnes zcela nemyslitelné,
aby v centru města stála hnědouhelná teplárna,
multiprachové zařízení bude splňovat i současné
přísné požadavky na ekologii a bezpečnost provozu.
Produkce multiprachu zcela nahradí ve Vřesové dosavadní výrobu hnědouhelných briket. Ta je
v provozu od roku 1966 a v současné době jde o definitivně poslední technologii svého druhu v České
republice. „Do zkušebního provozu by pak nová výroba měla najet už v průběhu prosince s tím, že na
rozdíl od briketárny, která v poslední době jela jen
na tři směny pět dní v týdnu, najede multiprach na
plný čtyřsměnný provoz,“ dodává Hrysz.
(red)
Zlepšovací návrhy
ještě existují?
Tuto a podobné otázky lze občas zaslechnout při nejednom hovoru mezi zaměstnanci Sokolovské uhelné, právní nástupce, a. s.
(dále jen „zaměstnavatel“). Jednoznačná
odpověď zní: „ANO, EXISTUJÍ“.
Zlepšovací návrhy (dále jen „ZN“) nejsou výmyslem socialistického plánovaného hospodářství, ale existují ve všech průmyslově vyspělých
státech s tržní ekonomikou, kde jim úspěšné firmy věnují velkou pozornost. Tímto poznáním se
řídí i některé podnikatelské subjekty u nás, např.
Škoda Auto. Samostatnou kapitolou jsou úspěšné asijské zlepšovatelské aktivity, např. velmi
zajímavý japonský systém Kaizen, jehož popsání
by si však vyžádalo samostatný příspěvek.
V České republice jsou ZN legislativně upraveny v zákoně č. 527/1990 Sb., o vynálezech
a zlepšovacích návrzích, v platném znění.
Zaměstnavatel příslušná ustanovení zákona
rozpracoval v interním dokumentu 000.TOP.
GŘ.OaŘ.012.00 Řízení o průmyslových právech
k výsledkům tvůrčí činnosti. Zde je několik
drobných informací pro osvěžení paměti.
Zaměstnanec, který vytvoří řešení týkající se
předmětu činnosti zaměstnavatele, je povinen
nabídnout je svému zaměstnavateli k posouzení jako ZN. Příslušný formulář (F761) je k dispozici na intranetových stránkách zaměstnavatele. Místem pro podání nabídky ZN je sekce
Organizace a řízení, a to buď přímo u vyřizujícího zaměstnance v kanceláři č. 302 ve správní
budově SU, a. s., ve Vřesové (tel. 352 465 441),
nebo v podatelně SU, a. s., ve správní budově
u autobusového nádraží v Sokolově, nebo lze
k podání využít služeb České pošty. Nabídka ZN
se nepodává prostřednictvím nadřízeného, podání nepodléhá předchozímu oznámení nadřízenému, natož jeho souhlasu s podáním.
Zaměstnavatel rozhodne o nabídce ZN do
dvou měsíců od podání. Rozhodnutím se rozumí buď uzavření Smlouvy a přijetí nabídky ZN
a odměně za něj nebo oznámení o odmítnutí
nabídky ZN. Přijaté řešení, které splňuje náročnější prvky vyšší tvůrčí činnosti, lze zpracovat
do přihlášky užitného vzoru, průmyslového
vzoru nebo vynálezu.
Zaměstnanec, jehož nabídka ZN byla přijata,
má právo na odměnu za přínos z využití, případně na odměnu z prodeje, pokud zaměstnavatel řešení uplatní u cizí firmy, a navíc má šanci
získat jednu ze tří zvláštních odměn při každoročním slosování přijatých ZN.
V případě odmítnutí nabídky ZN má zaměstnanec podmíněné právo na zvláštní odměnu za
podání jako uznání snahy o řešení problému.
Zaměstnanec má po odmítnutí nabídky podmíněné právo se ZN sám dále nakládat.
Sekce OaŘ, Jan Martinsich
Divize Jiří prošla
komplexní prověrkou
Báňský úřad kontroloval provoz od havarijních plánů přes bezpečnost strojních zařízení
až po skladování výbušnin nebo přípravné
a dobývací práce. Žádné zásadní nedostatky
nezjistil. Rozsáhlou pravidelnou prověrkou Obvodního
báňského úřadu Sokolov prošla letos největší firemní divize Jiří ve Vintířově. Kontrola, které se účastnilo
sedm inspektorů úřadu spolu se zástupcem Sokolovské uhelné a zástupcem Odborového svazu pracovníků hornictví, geologie a naftového průmyslu,
proběhla pro společnost nakonec úspěšně. Odhaleny byly pouze menší dílčí nedostatky. „V rámci pravidelných prověrek se hodnotí celkem šest základních oblastí, na které se inspektoři
zaměřují,“ popisuje průběh kontroly Alojz Neveďal, ředitel divize Jiří. Tou první je organizace, vedení a řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
a bezpečnosti provozu. V jejím rámci se posuzují
havarijní plány, ale také vývoj úrazovosti nebo příčiny úrazů a vedení jejich evidence. „V rámci bezpečnosti strojních zařízení a dopravy se pak kontroluje technický stav strojního zařízení od velkostrojů až po pomocnou mechanizaci.
A samozřejmě také kvalifikace obsluh,“ říká k průběhu prověrky ředitel divize. Ke kontrolovaným
oblastem pak patřila také bezpečnost elektrických
zařízení nebo bezpečnost práce při nakládání s výbušninami.
„Proti předchozím kontrolám se ta letošní lišila
především v oblasti otvírkové, přípravné a dobývací práce. Letos jsme zde totiž, vedle provozně
běžných věcí jako je tvarování a dodržování generálních svahů lomu, řešili také problém skluzu
vnitřní výsypky lomu,“ konstatuje Neveďal. Ten je
jednou z nejvýraznějších provozních komplikací,
se kterou se lom v poslední době musel potýkat
a součástí prověrky tak bylo také téma účinnosti
sanačních opatření na této výsypce. Poslední částí, kterou se prověrka zabývala, byla
také oblast ochrany výhradního ložiska včetně
evidence stavu zásob, nebo vedení dokumentace
z hlediska dobývání v přerubaných plochách s výskytem nezavalených důlních děl.
„V souhrnu však proběhla celková prověrka
úspěšně a zjištěné nedostatky nebyly závažného
charakteru,“ shrnuje výsledky šetření ředitel divize
s tím, že v průběhu prověrky tak nebylo zastaveno
žádné pracoviště ani zakázáno používat technické
zařízení provozů. V závěru července pak společnost předložila Obvodnímu báňskému úřadu Sokolov souhrnnou zprávu o plnění všech 16 závazných příkazů vydaných v rámci prověrky. (red)
Zajímavé personální
údaje 1. pololetí 2010
uu Pracovníci společnosti Sokolovská uhelná při opravě jednoho z velkostrojů v lomu Družba
V naší společnosti probíhá velké množství
procesů a jevů. S jejich souhrnem jste na stránkách Zpravodaje pravidelně seznamováni v informacích o hospodaření společnosti. Tam se
informace z personální oblasti zaměřují na vývoj stavu zaměstnanců, průměrnou mzdu, produktivitu práce a sociální fond. Z připravované
pololetní zprávy o personální činnosti, která se
kromě výše uvedených oblastí zabývá i celou
řadou dalších jevů souvisejících se zaměstnanci
společnosti vyjímáme:
Víte například, že v 1. pololetí roku 2010:
●● společnost zaměstnávala v průměru 4 467
zaměstnanců (meziroční pokles o 156)
●● společnost přijala do pracovního poměru 14
zaměstnanců, naproti tomu pracovní poměr
ukončilo 92 zaměstnanců, z toho odešlo 50
do důchodů, 17 uplynutím sjednané doby,
15 z vlastního popudu, 8 úmrtí, 1 porušováním povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci a 1 pro
nadbytečnost
●● společnost přijala do pracovního poměru
4 uchazeče o zaměstnání z evidence Úřadů
práce
●● průměrný věk nových zaměstnanců činil
v den nástupu 35,67 roku a byl o 4,03 roku
vyšší než v 1. pololetí 2009
●● 7 zaměstnanců bylo převedeno mezi vedoucí zaměstnance
●● se uskutečnilo 271 vzdělávacích akcí, ji miž
prošlo celkem 4 217 účastníků, z toho 3 914
vlastních zaměstnanců a 303 externích
posluchačů
●● kurzů vlastní svářecí školy se zúčastnilo 759
osob, z toho 216 externích
●● zaměstnanci společnosti onemocněli 536x
(v roce 2009 to bylo 581x), z toho počet opakovaných onemocnění mělo 38 zaměstnanců, 7 onemocnělo 3x (v roce 2009 to bylo 5
zaměstnanců celkem)
●● dlouhodobě nemocných (tj. souvisle více
než půl roku) bylo v průměru 32 zaměstnanců (v roce 2009 28 zaměstnanců). Pracovní
neschopnost nemělo vykázánu vůbec 3 925
zaměstnanců, v roce 2009 to bylo 4 023
zaměstnanců
●● absence pro nemoc činila 3,61 % fondu pracovní doby a meziročně se zvýšila o 0,25 %
●● byl jeden personalista schopen postarat se
o 106 ostatních zaměstnanců
●● společnost projednala odškodnění 41 registrovaných pracovních úrazů, průměrné odškodnění představovalo 89,8 % ztráty na
výdělku
●● bylo ze zisku společnosti přiděleno do soci álního fondu 30 mil. Kč, z těchto prostředků
a z rezervy roku 2009 bude na osobní účty
v roce 2010 použito 21,5 mil. Kč, 3 mil. Kč na
rekreaci dětí, na kulturní a výchovnou činnost zaměstnanců, jejich rodinných příslušníků a důchodců je vyčleněno 8,6 mil. Kč, na
soci ální výpomoci pak další 2 mil. Kč, část
prostředků tvoří rezervu
●● vyčerpali zaměstnanci z osobních účtů sociálního fondu nepeněžní formou 10,992 mil. Kč,
z uvedeného objemu prostředků využili
zaměstnanci 47,3 % na závodní stravování,
25,3 % na rekreaci, 15,3 % na zdravotní péči,
8,0 % na kulturní a sportovní činnost, 2,9 %
na penzijní připojištění a životní pojištění
a 1,2 % na vzdělávání
●● byl zaměstnancům vyplácen měsíční příspěvek na penzijní připojištění ve výši 500 Kč, celkem za pololetí činil příspěvek 12,247 mil. Kč
●● dosáhla průměrná hrubá měsíční mzda zaměstnanců společnosti 28 152 Kč a meziročně vzrostla o 1 084 Kč
●● meziroční růst průměrné mzdy podle kolektivní smlouvy dosáhl 4,04 %
●● průměrná mzda zaměstnanců měla tyto složky: základní mzda 52,82 %, osobní příplatek
11,90 %, mzdové zvýhodnění 8,05 %, prémie 17,56 %, náhrady mezd (dovolená, svátky) 9,03 %, odměna za pracovní pohotovost
0,47 %, odměna báňské záchranné služby
0,18 %
●● závodní stravování společnosti je od pololetí 2007 provozováno dceřinou společností
SOKOREST, s. r. o. V 1. pololetí 2010 se vyrobilo pro vlastní zaměstnance 193 668 jídel. Pro
důchodce to bylo 13 858 jídel, tj. o 4 002 jídel
méně než v 1. pololetí 2009, pro cizí strávníky
34 416 jídel, což v porovnání se stejným obdobím roku 2009 bylo méně o 7 953 jídel
●● zaměstnanci mohli na zaměstnaneckou kartu bez hotovosti nakupovat ve výdejnách závodního stravování zboží v tzv. doplňkovém
prodeji ve výši 4 000 Kč měsíčně
●● produktivita práce dosáhla 931 tis. Kč na
zaměstnance
●● vynaložila společnost na zdravotní péči zaměstnanců 1 732 tis. Kč, což bylo o 58 tis. Kč
více než ve stejném období roku 2009.
Víte, že na konci 1. pololetí roku 2010:
●● pracovalo v ranních směnách 2 069 zaměstnanců (meziroční pokles o 7 zaměstnanců)
a ve směnovém provozu 2 367 zaměstnanců
(meziroční pokles o 131 zaměstnanců)
●● společnost zaměstnávala 4 436 zaměstnanců, z toho 3 878 bydlících v okrese Sokolov,
540 v okrese Karlovy Vary a 18 v okrese Cheb
●● společnost zaměstnávala 2,59 % ekonomicky činného obyvatelstva Karlovarského kraje,
z toho 8,27 % obyvatelstva okresu Sokolov,
0,78 % obyvatelstva okresu K. Vary a 0,03 %
okresu Cheb
●● průměrný věk zaměstnanců společnosti činil 45,59 roku (v 1. pololetí 2009 45,24), průměrná doba zaměstnání u společnosti činila
18,76 let (v 1. pololetí 2009 18,21)
●● 180 zaměstnanců mělo vysokoškolské vzdělání, 1 020 středoškolské vzdělání, 2 660 zaměstnanců bylo vyučeno a 576 mělo základní vzdělání
●● využívalo možnost příspěvku na penzijní připojištění 91,8 % zaměstnanců, kteří měli uzavřenou smlouvu o penzijním připojištění
u 10 penzijních fondů sdružených v asociaci
penzijních fondů ČR
●● je přihlášeno k očkování proti klíšťové encefalitidě 630 zaměstnanců a na očkování proti
chřipce je předpoklad, že se přihlásí více než
900 zaměstnanců.
Zpracoval personální úsek – červenec 2010
| str. 3
P Ř E D STA V U J E M E
www.suas.cz
Technologie v provozech
Sokolovské uhelné:
kolejová doprava
uu Při GO procházejí opravou veškeré strojní
a elektrické prvky lokomotivy
Sokolovská uhelná nejsou jen doly, uhlí
a elektrárna. Provozy společnosti jsou ve
skutečnosti rozsáhlým souborem technologií, často propojených a závislých jedna na
druhé, stejně jako technologií zcela autonomních. Mnohé z nich jsou přitom naprostými unikáty, které nenajdete nikde jinde
na světě.
uu Jedna z nově přestavěných elektrických lokomotiv při odvozu skrývky z lomu Družba
Jednou z mála technologií, kterou lze spatřit doslova napříč provozy Sokolovské uhelné od předpolí lomu Družba až po zpracovatelskou část ve
Vřesové, je kolejová doprava. Kolejová technika se v Sokolovském hnědouhelném revíru začala využívat již ve druhé polovině
19. století. Tehdejší rozvoj železnice zvýšil především odbytové možnosti pro sokolovské hnědé
uhlí, i chemické výrobky s ním související. Postupně
s rozvojem lomové těžby pak začaly být parní lokomotivy využívány, vedle povrchových provozů, také
v některých lomech. Teprve v roce 1958, s příchodem
prvních elektrických lokomotiv řady 17E, začaly být
parní stroje z dolů postupně vyřazovány a po roce
1968 již sloužily pouze v pomocných provozech, kde
se udržely až do počátku dalšího desetiletí.
Do poloviny dvacátého století se ale v dolech používal jiný rozchod než na povrchu. Zatímco důlní
železnice měla rozchod 900 mm, část vlečky měla
standardní rozchod 1 435 mm, který využívají také
státní dráhy.
V současné době tak kolejová doprava v rámci
Sokolovské uhelné disponuje přibližně 170 kilometry elektrifikovaných tratí včetně takzvané pohyblivé koleje a několika kilometry tratí bez trolejí. Na tratích se v současné době provozují dvě
trakce, a to elektrická a dieselová. Těžba skrývky
na divizi Družba tak je, včetně úpravy předpolí,
kompletně zajišťována elektrickou trakcí za pomoci lokomotiv 27E a modernizovaných verzí,
které nesou typové označení 27E2 (řada 127.5). Ty
se rodí v dílnách společnosti Sokolovská uhelná ve
Starém Sedle přestavbou lokomotiv staršího typu. Liší se hlavně lepšími možnostmi regulace výkonu a díky tomu také větší provozní spolehlivostí
a nižší spotřebou. „Zatímco původní lokomotiva
měla i při nižších výkonech plný odběr, tato ho reguluje. Navíc má i lepší přenos výkonu, sama si umí
řešit prokluzy pomocí systému, který je obdobou
ABS u aut a celkově je komfort takových lokomotiv
mnohem vyšší, než u původní 27E,” popisuje nové
stroje Milan Karásek, vedoucí sekce Technologická
doprava divize Družba. Takových zmodernizovaných strojů má nyní divize Družba k dispozici celkem šest a v současné
době se připravují na modernizaci další z celkového počtu jedenácti lokomotiv tohoto typu. Kromě
nich pak na těžbě uhlí ještě divize provozuje také
pět lokomotiv staršího typu 26Em a pět lokomotiv
typu 27E s nižší hmotností.
„Ty už víceméně dosluhují a repase se u nich nechystá,” říká Karásek s tím, že jejich nevýhodou je,
vedle technické zastaralosti, také nižší hmotnost,
která vede ke snazším prokluzům. „Proto je necháváme už jen na uhlí, kde jsou nižší sklony oproti skrývce, kde dosahují výjmečně až pětatřicet promile.”
Rozdílné jsou pak i typy vozů, které se za jednotlivé lokomotivy v lomu zapřahají. V případě skrývky
jde o vozy LH40, na uhlí se naopak používají vozy
TA-88. Rozdíl mezi nimi je především v tom, že tak-
Základní údaje o el. lokomotivách
typ
počet
hmotnost
jmenovité napětí troleje
počet motorů a jejich
hod. výkon
26 Em
27 E2
5
5
12
6
165 t
155 t
165 t
165 t
1 500 V DC
1 500 V DC
1 500 V DC
1 500 V DC
6 x 420 kW
6 x 420 kW
6 x 420 kW
6 x 420 kW
127.5 *)
tažná síla
hod. výkon
maximální
314 kN
500 kN
314 kN
450 kN
314 kN
500 kN
314 kN
500 kN
*) Po modernizaci od r. 2009
Železniční nákladní vůz řady Falls (Wap)
hmotnost vozu
26 t
max. hmot. nákladu
54 t
ložný prostor
75 m3
max. povol. rychlost
100 km/h
délka přes nárazníky
13 500 mm
počet ks
116
hmotnost
24 t
72 t
72 t
120 t
délka
7 220 mm
13 820 mm
13 580 mm
17 240 mm
počet ks
9
7
2
3
Motorové lokomotivy
řada
703
724
740
774
uu Nejvýkonnější stroj dieselové trakce, lokomotiva řady 774 na nádraží ve Vřesové
str. 4 |
zvané LH vozy mají jednostranné sypání, zatímco
talboty oboustranné. A drobné odlišnosti jsou i co
se týká objemu, který tyto vozy mohou převážet.
Zatímco prázdné mají oba typy hmotnost 34 tun,
na LH vozy lze naložit až 80 tun materiálu, zatím co
na druhý typ vozu je to o čtyři tuny méně. „Kromě toho ale používáme i drážní vozy. Tedy
takové, které mají přechodnost na tratě Českých
drah, na rozdíl od těch zmiňovaných, které jsou
určené pouze pro důlní dráhy,” vysvětluje vedoucí
sekce Kolejová doprava. Jde o vozy Falls, kterých
vlastní Sokolovská uhelná celkem 116 kusů a další
si pronajímá od ČD Cargo nebo dalších firem. Používány pak jsou výhradně pro přepravu uhlí k zákazníkům, a na každý vůz ho lze naložit až 54 tun. Kromě toho je ale v lomech a na skrývce v provozu také celá řada další speciální kolejové techniky nebo zařízení, které s ní bezprostředně souvisí.
Zajímavostí je v tomto směru například zvedací
výkon
170 kW
627 kW
883 kW
1 455 kW
max. rychlost
40 km/h
80 km/h
70 km/h
90 km/h
zařízení Lukas ke zmáhání vykolejených vozů. To je
soustavou hydraulických zvedacích válců a trámců, pomocí kterých lze vykolejenou techniku znovu nakolejit a tento systém je vůbec nejmodernější, jaký se na českých drahách používá. Mezi další špičkovou kolejovou techniku používanou na tratích společnosti pak patří například
strojní podbíječka Plaser, vysavač Fatravac, ale
také drobná kolejářská vozidla jako jsou drezíny
nebo dva univerzální bagříky. Na této technice se
používají také různé speciální nástavby pro trolejáře či na sečení trávy.
Narozdíl od kolejové dopravy divize Družba,
kde jezdí výhradně elektrické lokomotivy a diesely
pohání jen pomocnou techniku, je vlečka společnosti Sokolovská uhelná již od svého vzniku v roce
1964 vybavena pouze dieselovou trakcí. Základ
tamního vozového parku tvoří devět lokomotiv
řady 703, které jsou určeny pro pomocný provoz
v řezech na pevných kolejích. Jde o modernizované osvědčené vozy T211 a T212.
Zdaleka ale nejde o jediné modernizované stroje, které společnost provozuje. Mezi další patří například sedm kusů lokomotiv řady 724, které díky
modernizaci získaly výkon sice jen 626 kW, ale
s poměrně velkým tahem, který umožňuje jejich
použití i s velkými náklady.
Bezkonkurenčními vlajkovými loděmi lokomotivového parku na dieselové trakci jsou ale tři stroje
řady 774. Ty mají výkon 1500 kW a donedávna se
pyšnily titulem nejvýkonnějších lokomotiv provozovaných na českých tratích. V rámci firmy se pak
používají k traťové službě a těžšímu posunu. Základem těchto lokomotiv jsou starší stroje
řady T669, které prošly v nedávné době celkovou
opravou s částečnou modernizací. Pokud si ale někdo myslí, že modernizace dieselových lokomotiv
je pouze kosmetickou záležitostí, bude od pravdy
hodně daleko. Ve skutečnosti z většiny původních
strojů zbylo jen velmi málo.
„Vlastně to je obvykle jenom rám a podvozky,”
říká Martin Lembacher, provozní inženýr sekce
Vlečka. Tato celková oprava s částečnou modernizací lokomotiv řady 724 a 774 proběhla v letech
2001 až 2005. „A ve všech případech šlo o kompletní přestavby, kdy stroje dostaly nové kabiny,
novou elektrovýstroj, nový řídicí systém a nakonec
moderní dieselové agregáty Caterpillar,” dodává
Lembacher s tím, že v současné době je tak dieselový vozový park Sokolovské uhelné z velké části
na skutečně špičkové úrovni.
(red)
uu Interiér havarijního vozu, který umožňuje zdvihnout vykolejenou lokomotivu, aniž by ji poškodil
život kolem nás
Srpnové deště
komplikovaly sklizně
Po dlouhé zimě a nečekaně horkém počátku léta měli zemědělci nakonec problém zachránit úrodu. Rekordní výsledky z loňska se
opakovat nebudou.
Výnosy zemědělských plodin budou v letošním roce zřejmě nižší než loni. Potvrzují to předběžné odhady pěstitelů v celé republice. A výjimkou není ani Sokolovsko.
„V podstatě jsme stihli sklidit v průběhu července ječmeny. U ostatních plodin máme docela problémy,” potvrzuje Jan Pospíšil, agronom
rostlinné výroby Sokolovské uhelné ve Starém
Sedle. Většina plodin totiž kvůli dešti ještě v polovině srpna zůstávala na polích. Na to, aby technika mohla vyjet a sklízet je potřeba nejméně
několika slunečných dnů. Ty ale v poslední době
chyběly.
„Zkoušeli jsme třeba vyjet a sekat, ale i když
obilí trochu oschne, pole jsou tak rozmoklá, že
se nám boří kombajny,” konstatuje agronom
s tím, že obdobné potíže mají i zemědělci v dalších částech republiky. Výsledkem je růst ceny
mnoha zemědělských komodit. Zdražily již
brambory a například u řepky, která se pěstuje
i na Sokolovsku, vzrostla cena již o tisíc korun
na tunu.
„Navíc kvůli dešťům rostou ztráty na výnosu
a snižuje se kvalita,” poukazuje Pospíšil na fakt,
že v mokrých klasech zrno často klíčí, vypadává
z nich, a čím déle je na poli, tím větší část znehodnocují také ptáci a zvěř.
Počátek léta přitom byl zcela odlišný od deštivého srpna. Teplé a slunečné počasí, jak již bylo
zmíněno, tak umožnilo sklidit v závěru měsíce
třeba 43 hektarů ječmene, kde výnos dosáhl loňské úrody a tím pádem i nadprůměru.
Naopak otazník zůstává nad sklizní řepky, kde
se na pozemcích Sokolovské uhelné podařilo do
poloviny srpna sklidit pouhých 13 hektarů z šedesáti, stejně jako nad úrodou pšenice nebo žita.
„Je to všechno mokré, a postupně nám to lehá na
polích. A tak nezbývá než doufat, že se počasí co
nejdřív zlepší,” shrnuje situaci Pospíšil.
(red)
uu Letošní sklizně na Sokolovsku výrazně zbrzdily srpnové deště. Pokud to počasí přeci jen dovolilo, sklízelo se často až do pozdní noci. Na snímku sklizeň na firemních polích u Starého Sedla
Proměny areálu Bílá Voda
zdaleka nekončí
Město Chodov plánuje u koupaliště vybudovat novou bruslařskou a běžeckou dráhu.
Zároveň hledá i vhodné využití pro nedalekou Smolnickou výsypku. Pomoci by mohly
zkušenosti ze sousedního Saska.
Areál Bílá Voda na okraji Chodova by v budoucnosti mohl, vedle koupání, sloužit také
místním atletům a milovníkům in-line bruslení.
Uvažuje o tom chodovská radnice, která již několik let celé území, ve spolupráci se Sokolovskou
uhelnou, revitalizuje.
„V uplynulém období se zde investovalo z prostředků na revitalizaci kolem deseti milionů korun na novou příjezdovou komunikaci. Ve spolupráci s Božíčany a Sokolovskou uhelnou jsme
u nádrže vybudovali písečné pláže a také pontony pro lepší přístup do vody,” vypočítává poslední investice na Bílé Vodě vedoucí odboru rozvoje
města Chodov Zdeněk Gaudek. To vše pak letos
doplnily ještě outdoorové posilovací stroje. Ani
tím by ale proměny areálu neměly skončit.
„Letos jsme totiž nechali zpracovat dílčí studii,
která řeší další rozvoj areálu, kde chceme vybudovat bruslařskou a běžeckou dráhu,” vysvětluje starosta města Josef Hora. Zatímco in-line bruslení
zažívá v posledních letech obecný boom, Chodov
je navíc i jedním z krajských center atletiky.
„Proto zvažujeme, aby vedle asfaltové bruslařské dráhy byl také pruh pro běžce a pěší z oválu,”
říká Hora s tím, že takové oddělení obou drah
přispěje jak k vyššímu komfortu pro návštěvníky
Bílé Vody, tak k vyšší bezpečnosti. „Nechceme totiž, abychom postavili ovál jen pro bruslaře nebo
cyklisty, ale aby na Bílou Vodu mohly také třeba
ženy s kočárky nebo zmiňovaní běžci.”
Ještě v průběhu letošního roku město připraví
projektovou dokumentaci na nový jeden a půl
kilometru dlouhý okruh. S jeho samotnou výstavbou by se pak mohlo začít, v případě dostatku financí, již v příštím roce.
Kromě areálu Bílé Vody ale město Chodov zároveň řeší i řadu složitých problémů souvisejících
s hornictvím. A to nejen kaolínu. Jen na katastru
Chodova bylo totiž v minulosti na pět desítek šachet různé velikosti. Město tak trápí řada stavebních uzávěr a kvůli tomu i nedostatek stavebních
pozemků potřebných pro další růst města.
„Teoreticky by sice bylo možné v budoucnosti
využít pro výstavu alespoň část Smolnické vý-
uu Starosta města Chodov Josef Hora před rekreačním areálem Bílá Voda
sypky, ale zakládání staveb na takovém území je
velmi náročné a v současné době i neekonomické,” říká Hora a dodává, že kromě menší plochy ve
směru na Božíčany a takzvané Sterzikovy louky
za autobusovým nádražím již v Chodově není
kde stavět. „Navíc i ta louka je částečně poddolovaná,” konstatuje starosta.
Radnice v Chodově proto uvažuje aspoň
o možnosti proměnit v delším časovém horizontu Smolnickou výsypku na zajímavou turistickou
atrakci po vzoru německého parku Ferropolis.
Ten stojí poblíž Lipska, a kromě expozice zakonzervovaných obřích důlních strojů zahrnuje také
obří otevřenou scénu pro pořádání hudebních
akcí nebo muzeum a rekreační zónu.
„Něco takového ale nebude možné dřív než
v době, kdy skončí sypání na vnější výsypce
a proběhnou zde první rekultivační práce,” shrnuje situaci Hora s tím, že při řešení městu do
značné míry pomáhají i partnerské vztahy se saským městem Oelsnitz in Erzgebirge.
„Tamní těžba skončila již v roce 1972 a v Oelsnitz
tak už řadu let řeší v podstatě daný stav. My ale
máme šanci nejen ovlivnit například konečné
modelování těchto území, ale také známe chyby,
kterých se na německé straně dopustili a tak se
jich můžeme vyvarovat.”
Mezi jeden z těchto problémů patří i obrovské
vylidnění hornických měst v Sasku poté, co skončila těžba v tamních revírech v důsledku nedostatku pracovních příležitostí. Proto se Chodov
pokouší již dnes řešit vznik nových pracovních
míst na svém katastru. „Je to ale běh na dlouhou
trať a jeho výsledky budeme znát až za několik
desítek let,” uzavírá starosta Hora.
(red)
| str. 5
P Ř E D STA V U J E M E
www.suas.cz
Arzberg
tip na výlet
pro celou
rodinu
uu Pohled do nitra odvodňovací štoly sv. Jiří
uu Dominantou města Arzberg je gotický pevnostní kostel Marie Magdaleny s kruhovou Prachovou věží
Městečko ležící jen těsně za hranicemi nabízí
v rámci Česko-bavorského geoparku pohled do
hornické minulosti i řadu možností pro milovníky cyklistiky, turistiky i přírody.
Na první pohled malé ospalé město poblíž české
hranice, o kterém řada lidí na Sokolovsku ani netuší, že existuje. Na druhý pohled však zajímavé místo, které nejen že má historické vazby na hornictví
v našem regionu, ale je také ideálním cílem pro
rodinný výlet nejen za hornickými památkami.
Arzberg vznikl pravděpodobně ve 13. století
a jak vyplývá z jeho názvu, souviselo to zřejmě
s objevem zdejších nalezišť železné rudy. Středověk ve městě dodnes připomíná celá řada památek, počínaje opevněným kostelem, který městu
nahrazoval hrad, a v němž se obyvatelé Arzbergu
v roce 1430 ubránili například před husitskými vojsky během spanilé jízdy Prokopa Holého do Horních Frank.
V těsné blízkosti kostela se pak nachází budova, v níž v letech 1792 až 1796 žil slavný vědec
Ale xan der von Humboldt, který významně po-
zvedl zdejší hornictví a zřídil ve městě hornickou
školu.
Tuto část dějin města si pak mohou návštěvníci připomenout například v areálu bývalého dolu
Kleiner Johannes, nebo na naučné stezce pojmenované právě po Humboldtovi. Vede údolím
místní říčky Röslau a najít na ní lze například zbytky posledního železného hamru, část historické
technologie na výrobu hřebíků, ale také nejstarší
geologické útvary regionu v přírodní rezervaci nazvané G'steinigt. Pocházejí z období prvohor a jde
převážně o fylity a ruly.
Komu by i to bylo málo, může pak cestou nahlédnout také do útrob odvodňovací štoly sv. Jiří z roku
1722, nebo ochutnat vodu z přilehlého Stříbrného
pramene. Ta ve skutečnosti vyvěrá z hlubin místního rudného revíru, nicméně je pitná a i v parných
dnech velmi osvěžující. Štola je z části nově vydřevěna a vybavena do délky asi 150 metrů osvětlením, takže si není potřeba ani brát baterku.
Stezka, která je vhodná pro cyklisty a díky malému převýšení i pro rodiny s dětmi, dále pokračuje
uu Nahlédnout lze v Arzbergu také do útrob historické odvodňovací štoly sv. Jiří z roku 1722
str. 6 |
k nedaleké přehradě Feisnitz. Nádrž je ideálním
místem ke koupání, rybaření, ale také je známá
zdejší proslulou výletní restaurací. Komu by se
k ní nechtělo z Arzbergu pěšky, může až na místo dojet autem. Jediné, koho zdejší revír nepotěší,
jsou rybáři, protože narozdíl od jiných německých
spolkových zemí v Bavorsku neexistuje systém
takzvaných turistických povolenek a český průkaz
zde také neplatí.
Nad přehradou se pak vypíná hora Kohlberg.
Ta své jméno dostala díky milířům, v nichž se zde
po staletí pálilo dřevěné uhlí pro potřeby místních hutí a kováren. Na vrcholu hory stojí od roku
1961 rozhledna. Kvůli okolním stromům je z ní ale
dnes výhled pouze severním směrem. Samotná
hora je pak zajímavá také svým lidovým názvem
Zuc kerhütte. Ten je připomínkou časů, kdy tudy
vedla zemská hranice mezi Bavorskem a Pruskem
a přes níž se pašoval cukr.
K novodobým zajímavostem města patří rozhodně muzeum nástrojů, které se nachází v místní části Bergnersreuth a připomíná život zdejších
zemědělců na počátku 20. století. A je rozhodně
na co se dívat. Sbírka místního spolku Fichtelgebirgsverein totiž zahrnuje na osmnáct tisíc předmětů a můžete zde zjistit, například jak se v minulosti uchovávaly potraviny bez chladničky i různé
kuriozity.
K zajímavostem novodobých dějin města patří
také fakt, že Arzberg měl již od počátku 20. století elektrárnu projektovanou na dodávky hnědého
uhlí ze Sokolova. Ta byla v provozu až do roku
2003. Jen o pět let později pak Arzberg uzavřel
partnerství s českým Horním Slavkovem. I to má
své historické opodstatnění. Byli to totiž právě někteří hornoslavkovští těžaři, kteří v Arzbergu v minulosti provozovali tamní doly.
K úplným novinkám města pak patří tamní areál
koupaliště, který byl kompletně přestavěn v letošním roce a nabízí v krásném prostředí odpočinek
dětem i dospělým. Areál je unikátní i tím, že při
jeho stavbě byly využity téměř výhradně ekologické materiály.
Město Arzberg leží pouhých 44 kilometrů od
Sokolova a autem se tam lze dostat po silnici I/6
na hraniční přechod Pomezí, odkud je to do samotného města už jen kousek. Vlakem pak lze do
Arzbergu dojet s přestupem v Chebu. Pro jízdu lze
využít i zvýhodněné jízdenky systému Egronet,
která stojí 150 korun a lze na ni jezdit po regi onu
celý den bez omezení počtu kilometrů.
(red)
uu Hornickou minulost Arzbergu připomíná důl Kleiner Johannes, který byl v provozu až do roku 1942
život kolem nás
Největším staveništěm
kraje je Sokolov
U medardu
vyroste
centrum IZS
uu Pravděpodobný vzhled výcvikového areálu IZS u jezera Medard v představách architektů
Foto Krajský úřad Karlovarského kraje
uu Starosta Sokolova Jakobec: „V porovnání s tím, co díky právě probíhajícím stavbám lidé v Sokolově získají,
za to ty dva roky problémů rozhodně stojí“
Doslova v jedno velké staveniště se letos proměnilo město Sokolov a jeho okolí. Dokončuje
se zde výstavba vodní nádrže Medard, buduje se
nový autobusový terminál, most přes řeku Ohři
u chemičky, rychlostní silnice, kruhové objezdy na sídlišti Michal, nová budova Integrované
střední školy technické a ekonomické, připravuje se stavba další části obchvatu města i řada
dalších investic. To vše na jedné straně obyvatelům Sokolova dost výrazně ztrpčuje život. Podle
starosty města Karla Jakobce ale na druhé straně
městu do budoucnosti výrazně pomůže.
SU: Co vlastně pro Sokolov znamená tak
velký objem staveb v jediném roce?
Jakobec: „Samozřejmě výrazné zhoršení dopravní situace. Na druhou stranu ty stavby, které se tady provádí, jsou pro nás důležité a lidem
již v příštím roce hodně pomohou. Asi nejhorší
je teď objížďka, která vede městem kvůli výstavbě rychlostní silnice. Hlavně koncem týdne
je především část kolem Vajíčkárny dost ucpaná, ale upřímně: čekal jsem, že to bude horší.
Trochu to na podzim zkomplikuje ještě zahájení západního obchvatu města, které se bude
napojovat mezi gymnáziem a Sokolovskými
strojírnami přes jižní lom za klášterem, ale zase
naopak skončí stavba napojení z Tovární ulice
u chemičky na Královské Poříčí. Z toho mám
obzvlášť radost."
SU: Proč má zrovna starosta Sokolova
radost z mostu do Královského Poříčí?
Jakobec: „Protože se nám díky tomu podaří
úplně odklonit cisterny s chemikáliemi mimo
město. Víceméně jsme měli dosud štěstí, ale už
jen představa, že by v ulicích došlo k nějaké havárii a my museli následně evakuovat několik tisíc obyvatel města mi připadá šílená. Proto jsem
rád, že se tuto stavbu daří dokončit, ačkoliv z počátku to s ní nevypadalo vůbec nadějně."
SU: Většinu velkých staveb ve městě ale
hradí stát nebo kraj. Podílí se na nich nějak
i město?
Jakobec: „Samozřejmě. A když ne přímo, tak
se podílí na některých souvisejících akcích.
Například několika miliony přispíváme na přemostění u chemičky, a něco nás bude stát i přestavba stávající silnice do Poříčí na cyklostezku.
Díky tomu budou moci cyklisté, kromě jednoho
křížení se silnicí, projet celé město od Poříčí až
ke klášteru a dál kolem Ranžíru, aniž by se dostali na silnici.
Kromě toho se podílíme i na stavbě dopravního terminálu šesti miliony a za dalších 2,5 milionu z rozpočtu města jsme odkoupili od Českých drah část vlakového nádraží. Tu budeme
nyní pronajímat autobusovým dopravcům.
Díky tomu si lidé budou moci koupit lístek na
vlak i autobus na jednom místě. A to zdaleka
není vše. Současné autobusové nádraží město
přestaví na záchytné parkoviště. Takže konečně
lidé, kteří jdou na bývalé HDB nebo do sousední školy a sportovní haly, budou mít kde zaparkovat. A to ani nemluvím o tom, že konečně
budou další parkovací místa pro návštěvníky.
Třeba letos během soutěže ohňostrojů nám
lidé parkovali doslova po celém městě."
SU: Při tom jak je město rozkopané se asi
nedá nezeptat. Proč se to všechno staví
najednou? Nedalo se to udělat nějak
postupně?
Jakobec: „Staví se, když to jde. Západní obchvat byl závislý na tom, kdy skončí sypání
v areálu bývalého lomu Medard. Další věci jsou
závislé na tom, zda jsou nebo nejsou dotace.
A když jsou, bylo by škoda je nevyužít. Nehledě na to, že až všechny ty stavby skončí, budeme mít v Sokolově vyřešenou dopravní situaci
prakticky na desítky let. Hlavně tím, že odsud
zmizí tranzitní doprava. Navíc západní obchvat
bylo nutné udělat co nejdříve i v souvislosti
s probíhajícím napouštěním jezera Medard.
A to nemluvím ani o tom, že by tam měla vyrůst
vůbec nejdelší in-line dráha v kraji, která bude
mít deset kilometrů na délku. Až tohle vše bude
v provozu, budou na Medard každé léto mířit
tisíce lidí. A ti by za normálních okolností projížděli všichni přes Sokolov a Svatavu."
Multifunkční areál má poskytnout zázemí
pro cvičení i vzdělávání jak hasičům z kraje,
tak ostatním složkám záchranného systému
a široké veřejnosti.
Rozsáhlé multifunkční centrum Integrovaného
záchranného systému Karlovarského kraje zřejmě vyroste na okraji budoucího jezera Medard
poblíž Sokolova. Počítá s tím rozsáhlý projekt připravený Karlovarským krajem a asociací Záchranný kruh ve spolupráci se Sokolovskou uhelnou.
„Tento záměr je připravován již delší dobu,"
potvrzuje technický ředitel Sokolovské uhelné Jiří Pöpperl s tím, že vlastníkem pozemků
v dotčené oblasti je právě těžební společnost.
„Ta sice do případné výstavby takového centra
přímo vstupovat nebude, nicméně při přípravě
území jsme již vybranou lokalitu v rámci hydrických i technických rekultivací uzpůsobili tak,
aby zde případně takové centrum skutečně
mohlo vyrůst."
V současné době je celý projekt ve fázi projednávání změn územního plánu obce Svatava.
Následně přijde na řadu územní řízení a poté již
konkrétní projektová příprava. „Co se týká financování, již nyní kraj hledá vhodné dotační tituly,
s jejichž pomocí by se takový projekt dal realizovat," říká mluvčí krajského úřadu Jana Pavlíková.
Ochotníci poosmé míří do Sokolova
Přehlídka amatérského divadla nabízí širokou plejádu žánrů od atraktivní komedie až po
absurdní dramata. Výjimkou nebude ani letošní ročník.
Už osmý ročník tradiční divadelní přehlídky Sokolovská čurda odstartuje 24. září v Hornickém domě
v Sokolově. A i letos se budou mít diváci na co těšit.
Dorazí totiž soubory z celé republiky.
SU: A kdy přestane Sokolov být
velkostaveništěm a život se zde vrátí do
běžných kolejí?
Jakobec: „Většina hlavních staveb by měla
být hotová do konce příštího roku. Nicméně
klid asi nebude nikdy. Příští rok na jaře začneme opravovat silnice na Vítězné a pak budou
pokračovat další. Ale to už budou ve srovnání
se současným stavebním boomem maličkosti.
Ale myslím, že v porovnání s tím, co díky právě
probíhajícím stavbám lidé v Sokolově získají, za
to ty dva roky problémů rozhodně stojí.“
(red)
Areál centra by se měl skládat celkem z devíti částí, které budou zahrnovat vedle správní
a administrativní budovy především výukový
objekt s přednáškovými sály a technickým zázemím, krytý bazén pro výcvik, ale také polygon pro nácvik práce v dýchací technice nebo
cvičnou věž pro výcvikové práce.
„Zajímavostí by měl být i rodinný dům,
který bude určen pro nácvik hašení běžných
požárů," popisuje záměr Pavlíková. Poslední
část areálu pak budou tvořit oddělená zázemí pro výcvik policie a vodních záchranářů. „Ti
pak budou ke svému výcviku zřejmě využívat
i vodní plochu samotného jezera," shrnuje
Pavlíková. V současné době je totiž například
pro výcvik práce v podvěsu vrtulníku v kraji
využívána hlavně Jesenice. Vznik centra na
Medardu by tak umožnil cvičit i v odlišných
podmínkách bývalého zaplaveného dolu.
Centrum IZS, které by mohlo být vybudováno u jezera Medard přibližně do pěti let, má
kromě profesionálů sloužit také dobrovolným
záchranářům. Veřejnost pak má mít možnost
využívat některé jeho části buď v rámci vzdělávacích projektů nebo rekreačních a sportovních aktivit.
(red)
uu Tradičním hostem na sokolovské přehlídce je už od
jejích počátků také divadlo Dostavník z Přerova.
Na archivním snímku je při svém představení
v Hornickém domě před sedmi lety
„Snažili jsme se namíchat skladbu tak, aby si každý
divák přišel na své. Doufáme, že každý kdo bude mít
chuť, si najde ten svůj šálek kávy,“ říká jedna ze spoluorganizátorek přehlídky Jaroslava Nikodémová.
Do Sokolova tak, vedle tradičního hosta, kterým je
přerovské divadlo Dostavník, dorazí například herci z Libochovického spolku Scéna, kteří předvedou
Havlovu Audienci. Brněnský Amadis přiveze hořkou
komedii A co láska?, zatím co z Liberce dokonce přijede sám Indiana Jones v podání Úplně nenormálního ochotnického spolku. V souhrnu by tak přehlídka
měla představit veřejnosti opět většinu divadelních
žánrů s výjimkou baletu a opery.
„A samozřejmě i letos budou po představeních
rozborové semináře pod vedením Františka Zborníka. Na nich jsou vítáni i diváci, aby mohli tak trochu
nahlédnout pod pokličku amatérského divadla, což
se jim v případě profesionálních souborů asi jen tak
nepoštěstí,“ vypočítává další součásti programu Nikodémová.
Jediné, co tak zůstává nejasné, je zatím podoba
zahajovacího ceremoniálu přehlídky. Ten se navíc
neuskuteční první den přehlídky, ale až následujícího večera. „Do jisté míry to ale bude překvapení
i pro nás samotné,“ naznačuje Nikodémová. Pokud
se ale někdo bude chtít dozvědět víc, nezbude mu
nic jiného, než na Čurdu dorazit osobně. Letos se
bude konat v sokolovském Hornickém domě od 24.
do 25. září. Vstupné na jednotlivá představení bude
činit 65 korun. Více o přehlídce i jejím programu na
www.divadlobezzakulisi.cz
(red)
| str. 7
život kolem nás
Z kultury
www.suas.cz
V Lokti se jelo bahenní rodeo
2. 7. – 3. 10. 2010
Horní Slavkov – Muzeum, tel.: 352 688 130
BARVY – NÁLADY KRAJINY
Výstava Mgr. Václavy Křížové
Ze sportu
Přehled zápasů HC Energie Karlovy Vary
na domácím ledě (Aréna KV)
Neděle 19. 9. 2010 od 17.30 hodin
Karlovy Vary – Liberec
3. 9. – 31. 10. 2010
Sokolov – Výstavní síň v 1. patře sokolovského zámku
Tel.: 352 623 930
SINICE A ŘASY V POTRAVĚ ČLOVĚKA
Výstava RNDr. Olgy Skácelové z Moravského zemského
muzea v Brně
Pátek 24. 9. 2010 od 18.00 hodin
Karlovy Vary – Vítkovice
Neděle 10. 10. 2010 od 17.30 hodin
Karlovy Vary – Mladá Boleslav
17. 9. – 14. 11. 2010
Sokolov – Výstavní síň v přízemí sokolovského zámku
Tel.: 352 623 930
JIŘÍ ČERNÝ: OBRAZY A SOCHY (oleje a plastiky)
Přehled zápasů FK Baník Sokolov
na domácím hřišti
23. 9. 2010
Sokolov – Městské divadlo, tel.: 359 808 729, 359 808 715
JAK TRAUTENBERK DĚLAL KRAKONOŠOVI DUCHA
Divadelní zpracování známé „večerníčkovské“ pohádky
o Krakonošovi. Představení trvá cca 55 minut
Začátek v 9.00 a 17.00 hodin
Sobota 18. 9. 2010 od 10.15 hodin
FK Baník Sokolov – Třinec
Říjen 2010
Sokolov – Městské divadlo, tel.: 359 808 715
JIŘÍ SCHMITZER
Začátek vždy v 19.00 hodin
Muži B
2. 10. 2010
Sokolov – Dům dětí a mládeže, tel.: 352 623 368
POHÁDKOVÝ LES
4. 10. – 28. 10. 2010
Sokolov – Klášterní kostel sv. Antonína (koncertní
a výstavní síň), tel.: 359 808 151
VÝSTAVY VÝTVARNÉHO UMĚNÍ 2010 – JAKUB
ŠVÉDA/OVLADAČE A OBRAZY
5. 10. 2010
Sokolov – Městská knihovna, tel.: 352 661 985
SIMONA MONYOVÁ
Beseda se spisovatelkou
7. 10. 2010
Sokolov – Kinokavárna Alfa, tel.: 352 602 224
SETKÁNÍ SPKS SOKOLOV
Společnost pěstitelů kaktusů a sukulentů Sokolov
Přednáška od 17.30 hodin
9. – 10. 10. 2010
Sokolov – Sokolovský zámek, tel.: 352 661 985
VÝTVARNÝ SEMINÁŘ S MALÍŘEM A ILUSTRÁTOREM
ADOLFEM DUDKEM
11. 10. 2010
Sokolov – Městské divadlo, tel.: 359 808 715
JOAN DIDIONOVÁ – „ROK MAGICKÉHO MYŠLENÍ“
Vstupné 250 až 280 Kč, začátek v 19.00 hodin
12. 10. 2010
Sokolov – Městské divadlo, tel.: 359 808 715
JAK SE DĚLÁ JAZZ
Výchovný koncert pro školy. Začátek v 10.00 hodin
12. – 14. 10. 2010
Sokolov – MDK, tel.: 359 808 715
JAZZFEST KARLOVY VARY
Mezinárodní jazzový festival
13. 10. 2010
Sokolov – Klub „M“ v MDK, tel.: 359 808 715
1. FESTIVALOVÝ KONCERT: ASPM JANA SPÁLENÉHO
Od 19.00 hodin
14. 10. 2010
Sokolov – Sokolovský zámek, tel.: 352 623 930
SOKOLOVSKO JAK JE NEZNÁTE
Přednáška Světlany Kuncové a Ing. R. Tyllera
Začátek v 17.00 hodin
14. 10. 2010
Sokolov – Velký sál MKD, tel.: 359 808 715
2. FESTIVALOVÝ KONCERT BIG BAND MDK + HOSTÉ
Od 19.00 hodin
Muži A
Sobota 2. 10. 2010 od 10.15 hodin
FK Baník Sokolov – Karviná
Sobota 16. 10. 2010 od 10.15 hodin
FK Baník Sokolov – Varnsdorf
Neděle 12. 9. 2010 od 17.00 hodin
FK Baník Sokolov – Toužim
uu Závod v rozbahněném terénu nabídl divákům atraktivní podívanou. Foto Pavel Lahučký
Letošní závody mistrovství světa v motokrosu diváci hodnotí jako nejlepší v historii
všech patnácti ročníků, které se v Lokti jely.
Naopak pořadatelé si sáhli na dno svých sil.
Doslova v bahenní show v režii nejlepších
světových závodníků a závodnic se proměnil
v důsledku dešťů letošní závod mistrovství světa v motokrosu v Lokti. Po letech, kdy zde na
jezdce vždy čekala špičkově upravená trať, tak
tentokrát museli ukázat, zda zhýčkaná světová
elita umí i to, co patřilo k dřevním začátkům
motokrosu. A diváky rozhodně nezklamali.
I když těžká technika upravovala trať, celou
noc z pátku na sobotu a také během dne, nakonec museli pořadatelé zrušit sobotní kvalifikační závody tříd MX1 a MX2. V neděli se tak startovalo podle pořadí z předchozích kvalifikačních
jízd, a záhy se na trati rozpoutalo skutečné
Táborům kraluje
dobrodružná klasika
Prázdninové aktivity nabízí, stejně jako
před lety, především sport, dobrodružství
a přírodu. Proti tomu nároky na ubytování
dětí i hygienu v poslední době prudce rostou.
Hry ve znamení dobrodružství a romantiky
i nadále kralují programům letních dětských
táborů. I přesto, že život řady dětí dnes ovlivňuje spíše moderní technika, tábory pořádané
odborovými organizacemi Sokolovské uhelné
zůstávají věrny klasice. „Samozřejmě pokusy o to, abychom dělali třeba počítačové tábory tady už také byly. Ale nakonec jsme si vždy řekli, že to je nesmysl,“ potvrzuje
Jan Smolka, předseda Sdružení odborových organizací Sokolovské uhelné. Zatímco počítač má
doma kde kdo, jsou věci, které v obýváku prostě
dělat nejdou. Na letních táborech tak ožívají příběhy Robinsona Crusoa, dobrodruhů na cestách
19. 10. 2010
Sokolov – Městské divadlo, tel.: 359 808 715
OBUŠKU Z PYTLE VEN!
Začátek v 17.00 hodin, vstupné 75 Kč
20. 10. 2010,
Sokolov – Klášterní kostel sv. Antonína (koncertní
a výstavní síň), tel.: 359 808 715
GABRIELA DEMETEROVÁ – HOUSLE & COLLEGIUM
V 19.00 hodin
22. 10. 2010
Sokolov – Velký sál MDK, tel.: 728 838 096
1. PRODLOUŽENÁ PODZIMNÍCH TANEČNÍCH KURZŮ
PRO MLÁDEŽ
Taneční škola Petra Macháčka
Začínáme v 18.00 hodin
23. – 24. 10. 2010
Sokolov – Městská knihovna, tel.: 352 661 985
GRAFOLOGICKÝ SEMINÁŘ
Přihlášky předem v Městské knihovně
24. 10. 2010
Sokolov – Velký sál MDK, tel.: 352 623 058
VELKÁ FILATELISTICKÁ BURZA V SOKOLOVĚ
str. 8 |
motokrosové rodeo. Na trati létaly, vedle strojů,
také tuny bahna, ve kterých se při sebemenší
chybě motorky doslova zabetonovaly. Hlavně
ženy, které si letos v Lokti odehrály premiéru,
tak často neměly ani šanci své stroje z tratě vyprostit. V neuvěřitelné show se tak mísilo bahno
s řevem motorů a hořkými slzami těch méně
úspěšných. Zároveň se ale zcela jasně ukázalo,
proč právě tito jezdci patří ke světové špičce
a diváci tak zřejmě spatřili nejlepší závod MS ze
všech patnácti ročníků, které se v Lokti dosud
jely. Ve třídě MX1 se nakonec z vítězství radoval
Ital Cairoli, v MX2 pak Francouz Musquin. Mezi
ženami triumfovala jeho krajanka Lancelotová. Na dno si však v Lokti nesáhli jen jezdci, ale
také pořadatelé. Naštěstí i oni svou roli zvládli.
(red)
uu Letošní první běh dětských táborů
v Bezdružicích se odehrával na havajské párty
Foto archiv SOO SU
kolem světa nebo osudy známých dětských hrdinů jako jsou galští bojovníci Asterix a Obelix.
„Možnost vyřádit se v přírodě v dobré partě
prostě žádné moderní technologie zatím nahradit neumí. A zájem dětí i rodičů potvrzuje,
že se to ani jen tak nezmění. I když je asi řada
dětí, které by naopak daly přednost tomu sedět
o prázdninách někde u klávesnice a myši,“ říká
šéf odborářů.
Přesto jsou věci, které děti na dnešních táborech už zažijí jen velmi těžko. Zatímco ještě
před dvaceti lety byly například služby táborových oddílů v kuchyni zcela běžnou praxí,
dnes už se se škrábáním brambor děti během
rekre ace setkají jen ojediněle. „Samozřejmě něco jiného jsou putovní nebo
malé tábory. Na těch větších se ale v posledních
letech velmi výrazně změnily nejen hygienické
předpisy, ale i obecné standardy. Provozovatelé
tak, včetně nás, hodně investovali do vybavení
kuchyní,“ konstatuje Smolka. Na táborech odborů SUAS jsou proto již samozřejmostí velké
profesionální myčky nádobí i další profesionální kuchyňské stroje.
„Stejně tak se za poslední roky na našich táborech výrazně změnily standardy ubytování
i dalšího zázemí. Děti tak jsou sice pořád větší
část dne v přírodě, ale bydlí v nových chatkách,
ve Svojšíně mají k dispozici dokonce i bazén,
a celkově se úroveň kvality ubytování hodně
zlepšila,“ říká předseda sdružení odborových
organizací.
Přesto se však drobným změnám souvisejícím s vývojem ve společnosti asi nevyhnou ani
táborové hry. Například ty na některém z příštích odborářských táborů se možná budou odehrávat v angličtině. „Měli jsme totiž opakovaně požadavek rodičů na to, zda bychom nechtěli udělat i jazykový
tábor. Jenže nechceme dětské tábory přeměnit
na prázdninovou náhražku školy, a tak nám
přišla nejrozumnější právě tato cesta,“ shrnuje
trendy v letní dětské rekreaci Smolka.
(red)
Neděle 26. 9. 2010 od 16.30 hodin
FK Baník Sokolov – Citice
Neděle 10. 10. 2010 od 16.00 hodin
FK Baník Sokolov – Hazlov
Přehled zápasů HC Baník Sokolov
na domácím ledě
Středa 22. 9. 2010
HC Baník Sokolov – HC Řisuty
Úterý 28. 9. 2010
HC Baník Sokolov – HC Milevsko 2010
Sobota 2. 10. 2010
HC Baník Sokolov – TJ Baník Most
Sobota 9. 10. 2010
HC Baník Sokolov – HC Děčín
12. 9. 2010
Kynšperk nad Ohří – sportoviště
Tel: 352 693 445, 352 324 260
ARABELA SHOW
Fotbalový zápas známých herců s místním týmem.
Těšit se můžete na Pavla Trávníčka, Romana Skamene,
Zdeňka Srstku, klauna Kristiána a další. Pro děti
bude připravený doprovodný program se soutěžemi
a písničkami.
Od 15.00 do 19.00
Vstupné: 40 Kč, děti do 12 let zdarma
9. 10. 2010
Sokolov - Zasedací místnost správní budovy HEXION
Tel: 739 037 430
12. ROČNÍK ŠACHOVÉHO TURNAJE JEDNOTLIVCŮ
ŽÁKOVSKÉ KATEGORIE „O PUTOVNÍ POHÁR“
Přijďte v 9.30 hodin
9. 10. 2010
Sokolov - Vzpírárna 8. ZŠ
Tel: 777 075 005
MISTROVSTVÍ ČR VE VZPÍRÁNÍ DRUŽSTEV MUŽŮ
Od 10.00 hodin
PRAVIDELNÉ ŠKOLENÍ ŘIDIČŮ
Sokolovská uhelná, právní nástupce, a. s.
Sokolov je držitelem akreditace k provozování
výuky a výcviku v rámci zdokonalování odborné
způsobilosti řidičů skupin C, C+E, D pod číslem
11/2008/KK.
●● Nabízíme pravidelné školení řidičů v rozsahu
7 hodin (pro držitele průkazu profesní
způsobilosti řidičů).
●● Možnost školení i v sobotu kvalifikovanými
lektory v učebnách oddělení vzdělávání.
Více informací na telefonu 352 462 343 nebo
na webových stránkách www.suas.cz (služby/
vzdělávání).
Šéfredaktor: Ing. Radim Kamler
Redakční rada: předseda – Ing. Miroslav Mertl,
členové – Ing. Josef Michalský, Vladislav Podracký
Foto, není-li uvedeno jinak,
SU – Vladislav Podracký
Adresa redakce: Kancelář GŘ,
Staré náměstí 69, 356 00 Sokolov
Kontakty: [email protected]
Produkce: EMC, a. s., tel.: 251 091 211
Vydává: Sokolovská uhelná, právní nástupce, a. s.
Registrace: MK ČR E 12592 SOKOLOVSKÁ UHELNÁ
www.suas.cz
Download

07-08 / 2010 - Sokolovská uhelná