číslo jednací: 125 EX 194/11-596
USNESENÍ
Soudní exekutor JUDr. Marek Frank, Exekutorský úřad Český Krumlov, pověřený
provedením exekuce usnesením ze dne 25.05.2011, č.j.: 78 EXE 819/2011-15,
které vydal exekuční soud: Okresní soud Plzeň - město, kterým byla nařízena
exekuce podle exekučního titulu: Mgr. Anna Röschová, notář v Plzni č.j.: N
344/2010, NZ 318/2010 ze dne 15.12.2010, ve věci oprávněného: 1/ Vít
Odložilík, bytem Příční 478, Hrušovany u Brna, PSČ: 664 62,
dat. nar.:
21.12.1972; 2/ Ružica Ružič, bytem Žike Markoviča 1, Batajnica, Srbsko,
PSČ: 112 73,
dat. nar.: 26.01.1971 proti povinnému: 2/ Irena Vrzáková,
bytem Východní 157/30, Plzeň 3-Valcha, PSČ: 320 00, nar: 24.03.1969; 1/
Milan Vrzák, bytem Východní 157/30, Plzeň 3-Valcha, PSČ: 320 00, IČ:
71953825, nar: 14.05.1968 k vymožení povinnosti: zaplacení peněžité
pohledávky oprávněného 25.200,- Kč s příslušenstvím a k úhradě nákladů
exekuce vydává toto usnesení o nařízení dalšího dražebního jednání
dražební vyhláška
I.
Další dražební jednání se koná dne
16.08.2013 v 11.30 hod.
v sídle Exekutorského úřadu Český Krumlov, Tovární 197.
Podrobnosti o dražených nemovitostech lze nalézt na webových stránkách
Exekutorského úřadu Český Krumlov: www.exekuce-ck.cz; informace z této
dražební vyhlášky jsou zveřejněny na Portálu veřejných dražeb provozovaném
Exekutorskou komorou České republiky: www.portaldrazeb.cz.
II.
Předmětem dražby jsou tyto nemovitosti ve společném jmění manželů
– povinných 1) a 2):
budovy
- Valcha, č.p.157, rod.dům, na st.parc.č.2710, LV:144,
když všechny tyto nemovitosti jsou zapsány v katastru nemovitostí
vedeném Katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj, katastrální
pracoviště Plzeň-město, na listu vlastnictví: 1781, katastrální
území: Valcha, obec: Plzeň.
III.
Výsledná cena dražených nemovitostí je 3 480 000,00 Kč
IV.
Výše nejnižšího podání činí 1 740 000,00 Kč
V.
Jistota činí 300 000,00 Kč. Jistotu lze zaplatit buď v hotovosti
do
pokladny
soudního
exekutora
nebo
převodem
na
účet
č.5002016500/5500, variabilní symbol: 194/11, specifický symbol:
rodné číslo dražitele, jde-li o fyzickou osobu nebo IČ dražitele,
jde-li o právnickou osobu.
K platbě na účet soudního exekutora lze přihlédnout jen tehdy,
bylo-li před zahájením dražebního jednání zjištěno, že byla na
účet soudního exekutora připsána.
VI.
S nemovitostmi jsou spjaty tyto závady: -
VII.
Prodejem v dražbě nezaniknou tyto závady: -
VIII. Vydražitel
je
oprávněn
převzít
vydražené
nemovitosti
s příslušenstvím dnem následujícím po dni vydání usnesení o
příklepu, o
tom je
povinen vyrozumět
soudního exekutora.
Vydražitel se stává vlastníkem vydražených nemovitostí, nabylo-li
usnesení o přidělení příklepu právní moci a zaplatil-li nejvyšší
podání, a to ke dni vydání usnesení o příklepu.
IX.
Soudní exekutor upozorňuje, že při rozvrhu podstaty se mohou
oprávněný, ti, kdo do řízení přistoupili jako další oprávnění, a
další věřitelé povinného, domáhat uspokojení jiných vymahatelných
pohledávek nebo pohledávek zajištěných zástavním právem, než pro
které byla nařízena exekuce, jestliže je přihlásí nejpozději do
zahájení dražebního jednání, jestliže v přihlášce uvedou výši
pohledávky a jejího příslušenství, a prokáží-li je příslušnými
listinami.
K přihláškám, v nichž výše pohledávky nebo jejího příslušenství
nebude uvedena, se nepřihlíží.
X.
Soudní exekutor vyzývá, aby oprávněný, ti, kdo přistoupili do
řízení jako další oprávnění, a ostatní věřitelé povinného, kteří
požadují uspokojení svých pohledávek při rozvrhu podstaty,
soudnímu
exekutorovi
sdělili,
zda
žádají
zaplacení
svých
pohledávek. Soudní exekutor upozorňuje, že nepožádají-li o
zaplacení před zahájením dražebního jednání, může vydražitel dluh
povinného vůči nim převzít.
XI.
Soudní exekutor vyzývá každého, kdo má právo, které nepřipouští
dražbu, aby ho uplatnil u soudu a aby takové uplatnění práva
prokázal soudnímu exekutorovi nejpozději před zahájením dražebního
jednání. Soudní exekutor upozorňuje, že jinak k jeho právu nebude
přihlíženo.
XII.
Soudní exekutor upozorňuje osoby, které mají k nemovitostem
předkupní právo, že ho mohou uplatnit jen v dražbě jako dražitelé
a že udělením příklepu předkupní právo zaniká.
O d ů v o d n ě n í :
Při opětovné dražbě nemovitostí uvedených ad II. výroku byl vydražiteli
udělen příklep. Po právní moci usnesení o udělení příklepu ze dne 20.11.2012, č.j.
125 EX 194/11-475, nedoplatil vydražitel nejvyšší podání v určené lhůtě, stejně tak
nebylo vydražitelem doplaceno ani v soudním exekutorem určené dodatečné lhůtě.
Dle § 336m odst.2 OSŘ nezaplatil-li vydražitel nejvyšší podání ani
v dodatečné lhůtě, kterou mu určil soud a která nesmí být delší než jeden měsíc,
usnesení o příklepu se marným uplynutím dodatečné lhůty zrušuje a soud nařídí další
dražební jednání.
Soudní exekutor tak rozhodl, jak je shora uvedeno.
P o u č e n í :
Proti
tomuto
usnesení
mohou
podat
odvolání
jen
oprávněný, ti, kdo do řízení přistoupili jako další
oprávnění, povinný a osoby, které mají k nemovitostem
předkupní právo, věcné právo nebo nájemní právo.
Odvolání se podává do 15 dnů od doručení tohoto usnesení
prostřednictvím
podepsaného
soudního
exekutora
ke
Krajskému soudu v Českých Budějovicích. Odvolání
jen
proti výrokům uvedených v bodě I., II., VI., VIII., IX.,
X., XI. a XII., není přípustné.
Toto usnesení se doručuje:
a)
b)
c)
d)
e)
oprávněnému, těm, kdo do řízení přistoupili jako další oprávnění, povinnému, manželu
povinného, osobám, o nichž je známo, že mají k nemovitosti předkupní, věcné nebo
nájemní právo, osobám, které již přihlásily své vymahatelné pohledávky zajištěné
zástavním právem za povinným a tyto příslušnými listinami prokázaly (DVR)
finančnímu a obecnímu úřadu, v jejichž obvodu je nemovitost a v jejichž obvodu má
povinný své bydliště (sídlo, místo podnikání)
těm, kdo vybírají pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku
zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
příslušnému katastrálnímu úřadu
obecnímu úřadu s rozšířenou působností, v jehož obvodu je nemovitost
V Českém Krumlově dne 04.07.2013
JUDr. Marek Frank, v.r.
soudní exekutor
za správnost vyhotovení:
Mgr. Jana Čechová
exekutorský koncipient
pověřená soudním exekutorem
číslo jednací: 125 EX 194/11-639
USNESENÍ
Soudní exekutor JUDr. Marek Frank, Exekutorský úřad Český Krumlov, pověřený
provedením exekuce usnesením ze dne 25.05.2011, č.j.: 78 EXE 819/2011-15,
které vydal exekuční soud: Okresní soud Plzeň - město, kterým byla nařízena
exekuce podle exekučního titulu: Mgr. Anna Röschová, notář v Plzni č.j.: N
344/2010, NZ 318/2010 ze dne 15.12.2010, ve věci oprávněného: 1/ Vít
Odložilík, bytem Příční 478, Hrušovany u Brna, PSČ: 664 62,
dat. nar.:
21.12.1972; 2/ Ružica Ružič, bytem Žike Markoviča 1, Batajnica, Srbsko,
PSČ: 112 73,
dat. nar.: 26.01.1971 proti povinnému: 1/ Irena Vrzáková,
bytem Východní 157/30, Plzeň 3 - Valcha, PSČ: 301 00, IČ: 74563424, RČ:
695324/2054; 2/ Milan Vrzák, bytem Východní 157/30, Plzeň 3-Valcha, PSČ:
320 00, IČ: 71953825, RČ: 680514/0980 k vymožení povinnosti: zaplacení
peněžité pohledávky oprávněného 431.096,40 Kč s příslušenstvím a k úhradě
nákladů exekuce vydává toto
usnesení
Usnesení soudního exekutora Exekutorského úřadu Český Krumlov JUDr. Marka
Franka ze dne 04.07.2013, č.j. 125 EX
194/11-596 se v záhlaví opravuje
tak, že správně zní:
Soudní exekutor JUDr. Marek Frank, Exekutorský úřad Český Krumlov, pověřený
provedením exekuce usnesením ze dne 25.05.2011, č.j.: 78 EXE 819/2011-15,
které vydal exekuční soud: Okresní soud Plzeň - město, kterým byla nařízena
exekuce podle exekučního titulu: Mgr. Anna Röschová, notář v Plzni č.j.: N
344/2010, NZ 318/2010 ze dne 15.12.2010, ve věci oprávněného: 1/ Vít
Odložilík, bytem Příční 478, Hrušovany u Brna, PSČ: 664 62,
dat. nar.:
21.12.1972; 2/ Ružica Ružič, bytem Žike Markoviča 1, Batajnica, Srbsko,
PSČ: 112 73,
dat. nar.: 26.01.1971 proti povinnému: 2/ Irena Vrzáková,
bytem Východní 157/30, Plzeň 3-Valcha, PSČ: 320 00, nar: 24.03.1969; 1/
Milan Vrzák, bytem Východní 157/30, Plzeň 3-Valcha, PSČ: 320 00, IČ:
71953825, nar: 14.05.1968 k vymožení povinnosti: zaplacení peněžité
pohledávky oprávněného 25.200,00 USD s příslušenstvím a k úhradě nákladů
exekuce vydává toto usnesení o nařízení dalšího dražebního jednání
O d ů v o d n ě n í :
Ve výše uvedené věci bylo dne 04.07.2013 vydáno usnesení – dražební vyhláška, č.j.: 125 EX
194/11-596. V písemném vyhotovení předmětného usnesení došlo k písařské chybě v záhlaví
usnesení, když je zde uvedeno, že soudní exekutor byl pověřený k vymožení povinnosti:
zaplacení peněžité pohledávky oprávněného 25 200,00 Kč.
Vzhledem k tomu, že se jedná o zřejmou nesprávnost, která je patrná například z usnesení
o nařízení exekuce ze dne 25.05.2011, č.j.: 78 EXE 819/2011-15, kdy byla exekuce nařízena
k vymožení peněžité pohledávky oprávněného, a to nikoliv vyjádřené v české měně, nýbrž v USD,
provedl exekutor v souladu s § 164 OSŘ opravu tímto opravným usnesením.
P o u č e n í :
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek
(§ 202 odst. 1 písm. k) OSŘ.
V Českém Krumlově dne 29.10.2013
za správnost vyhotovení:
Mgr. Jana Čechová
JUDr. Marek Frank, v.r.
soudní exekutor
exekutorský koncipient
pověřená soudním exekutorem
číslo jednací: 125 EX 194/11-659
USNESENÍ
Soudní exekutor JUDr. Marek Frank, Exekutorský úřad Český Krumlov, pověřený
provedením exekuce usnesením ze dne 25.05.2011, č.j.: 78 EXE 819/2011-15,
které vydal exekuční soud: Okresní soud Plzeň - město, kterým byla nařízena
exekuce podle exekučního titulu: Mgr. Anna Röschová, notář v Plzni č.j.: N
344/2010, NZ 318/2010 ze dne 15.12.2010, ve věci oprávněného: 1/ Vít
Odložilík, bytem Příční 478, Hrušovany u Brna, 2/ Ružica Ružič, bytem Žike
Markoviča 1, Batajnica, Srbsko, proti povinnému: 1/ Irena Vrzáková, bytem
Východní 157/30, Plzeň 3 - Valcha, IČ: 74563424, nar: 24.03.1969; 2/ Milan
Vrzák, bytem Východní 157/30, Plzeň 3-Valcha, IČ: 71953825, nar: 14.05.1968
k vymožení povinnosti: zaplacení peněžité pohledávky oprávněného 25 200,00
USD s příslušenstvím a k úhradě nákladů exekuce vydává toto usnesení o
nařízení dražebního jednání
dražební vyhláška
I.
Dražební jednání se koná v sídle Exekutorského úřadu Český Krumlov
dne
16.04.2014 ve 13.00 hod.
Podrobnosti
o
dražených
nemovitostech
lze
nalézt
na
webových
stránkách
Exekutorského úřadu Český Krumlov: exekuce-ck.cz informace z této dražební vyhlášky
jsou zveřejněny na Portálu veřejných dražeb provozovaném Exekutorskou komorou České
republiky: portaldrazeb.cz.
II.
V ostatních bodech zůstává dražební vyhláška ze dne 04.07.2013,
č.j. 125 EX 194/11-596 ve znění opravného usnesení ze dne
29.10.2013, č.j. 125 EX 194/11-639 nezměněna.
P o u č e n í :
Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.
Toto usnesení se doručuje:
oprávněnému, těm, kdo do řízení přistoupili jako další oprávnění, povinnému, manželu
povinného, osobám, o nichž je známo, že mají k nemovitosti předkupní, věcné nebo
nájemní právo, osobám, které již přihlásily své vymahatelné pohledávky zajištěné
zástavním právem za povinným a tyto příslušnými listinami prokázaly (DVR)
finančnímu a obecnímu úřadu, v jejichž obvodu je nemovitost a v jejichž obvodu má
povinný své bydliště (sídlo, místo podnikání)
těm, kdo vybírají pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
příslušnému katastrálnímu úřadu
obecnímu úřadu s rozšířenou působností, v jehož obvodu je nemovitost
V Českém Krumlově dne 19.02.2014
JUDr. Marek Frank, v.r.
soudní exekutor
za správnost vyhotovení:
Kateřina Mrhalová
pověřená soudním exekutorem
Download

681177-194-11 dv.pdf