INFORMAČNÍ MEMORANDUM
Turnov – náměstí Českého ráje 94

Částečný zpětný pronájem

Celkový roční výnos z pronájmu objektu 1 741 tis. Kč

Celková výměra podlahových ploch cca 2 900 m²

Celková plocha pozemků 1 353 m²
+420 224 217 217
Knight Frank, Václavské náměstí 3, 110 00 Praha 1
www.knightfrank.com
Obsah
1.
Popis nemovitosti ........................................................................................................ 3
a)
b)
c)
d)
e)
f)
Adresa ....................................................................................................................... 3
Předmět prodeje ........................................................................................................ 3
Popis lokality .............................................................................................................. 3
Popis nemovitostí ...................................................................................................... 3
Technická specifikace ................................................................................................ 3
Energetická náročnost ............................................................................................... 4
Výnos z pronájmu nemovitosti ................................................................................... 5
2.
a)
b)
c)
Zpětný pronájem nebytových prostor ......................................................................... 5
Pronájem nebytových prostor třetím stranám ............................................................. 5
Volné pronajímatelné plochy ...................................................................................... 5
3.
Předpokládané náklady z nemovitosti ....................................................................... 6
4.
Výměry ......................................................................................................................... 6
d)
e)
Pozemky .................................................................................................................... 6
Podlažní plochy ......................................................................................................... 6
5.
Movitý majetek ............................................................................................................. 6
6.
Ostatní informace ........................................................................................................ 7
7.
Fotodokumentace ........................................................................................................ 8
8.
Lokalita ........................................................................................................................10
9.
Půdorysy .....................................................................................................................11
10. Výpis z katastru nemovitostí .....................................................................................16
11. Snímek z katastrální mapy .........................................................................................18
12. Vyloučení odpovědnosti ............................................................................................19
Strana 2 (celkem 19)
1. Popis nemovitosti
a) Adresa
Turnov – náměstí Českého ráje 94
b) Předmět prodeje
Předmětem prodeje je pozemek parc. č. 479/1 – zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí
je stavba Turnov č. p. 94 – objekt občanské vybavenosti, vše v katastrálním území Turnov.
Nemovitosti jsou zapsány na listu vlastnictví č. 4610 u Katastrálního úřadu pro Liberecký
kraj, Katastrální pracoviště Semily.
c) Popis lokality
Předmětná budova leží v centru města Turnov na náměstí Českého ráje. Pro parkování lze
využít placeného parkoviště přímo před budovou. V blízkém okolí se nachází pošta, obchod,
městský úřad a restaurace. Autobusové nádraží je dostupné do 10 min chůze. Vlakové
nádraží je vzdálené cca 1,6 km.
Turnov je významné kulturní a průmyslové město Libereckého kraje. Ve městě žije 14 342
obyvatel a nachází se zde veškerá občanská vybavenost včetně mateřské a základní školy.
Díky své poloze na okraji Chráněné krajinné oblasti Český ráj a bohaté historii je město
vyhledávaným turistickým místem.
d) Popis nemovitostí
Předmětem prodeje je budova s jedním číslem popisným, kterou tvoří dva vzájemně
propojené objekty a dvůr ve vnitrobloku. Celá nemovitost je funkčně i technologicky spojena.
Budova má 3 nadzemní podlaží, vložené patro mezi 2. a 3. NP, a 1 podzemní podlaží.
Hlavní objekt byl postaven v roce 1907. Později v roce 1998 byl přistavěn objekt přilehlý
k ulici Jiráskova. Do nemovitosti vedou dva vchody z náměstí a jeden vjezd z ulice
Mikulášská. V 1. PP se nachází sklepní prostory a technologie. Přízemí disponuje
obchodními a kancelářskými prostory. Vyšší podlaží slouží pouze pro kancelářské účely.
Společnost Česká spořitelna a.s. v současnosti využívá prostory v 2. NP. Po prodeji
nemovitosti je plánovaná rekonstrukce 1. NP na náklady ČS a následné přestěhování
pobočky do přízemí. Ve dvoře jsou 4 parkovací stání na vlastním pozemku a 2 parkovací
stání na sousedním pozemku.
e) Technická specifikace
Nemovitost má konstrukční systém kombinovaný. Nosné prvky tvoří zděné stěny a
železobetonové sloupy. Střecha hlavního staršího objektu je valbová se třemi věžemi. Nový
objekt má střechu plochou. Střešní konstrukci tvoří dřevěný krov s plechovou krytinou. Půdní
prostor je zateplen izolací z minerální vaty. Okenní výplně nové budovy jsou hliníkové
s izolačním dvojsklem. Starší budova má okna dvojitá dřevěná. Sádrokartonové či kazetové
podhledy pokrývají většinu stropů. Vertikální propojení nemovitosti zabezpečují dva
hydraulické výtahy. Budovu vytápí dva plynové kotle Hydrotherm umístěné v 1. PP.
Strana 3 (celkem 19)
Vzhledem k lokalitě je v budově instalováno vytápění dešťových žlabů a svodů pro zimní
období. Ohřev teplé vody v nemovitosti zabezpečují elektrické boilery a elektrické průtokové
ohřívače. Budova disponuje vzduchotechnickými rozvody ve vybraných místnostech ve
všech nadzemních podlaží. V 1. a 2.NP slouží vzduchotechnické zařízení také pro chlazení a
přitápění. Budova je napojena na obecní vodovod a kanalizaci. Některé kanceláře a
serverovny jsou chlazeny split klimatizačními jednotkami.
Dovolujeme si upozornit na následující závady:
 Spodní vlhkost v celém objektu
 Poničené sádrokartonové podhledy v části sklepních prostor
 Poničený hromosvod – závada bude v nejbližší době odstraněna na náklady ČS
 Částečné zatékání střechou – nejnutnější opravy budou v nejbližší době provedeny
na náklady ČS
f) Energetická náročnost
Nemovitost spadá do třídy energetické náročnosti budovy E dle Průkazu energetické
náročnosti budovy ze dne 8. 7. 2014. Celková dodaná energie činí 280 kWh/m2 za rok.
Strana 4 (celkem 19)
2. Výnos z pronájmu nemovitosti
a) Zpětný pronájem nebytových prostor
Předmět
pronájmu
Podlaží
Plocha
[m2]
Smlouva
na dobu
Doba nájmu
Roční nájemné
[Kč/rok]
Pobočka ČS
1. NP
638,00
Určitou
7+3+3 let
(možnost ukončení nebo
redukce po 5-ti letech)
1 321 145,- Kč
Celkem
1 321 145,- Kč
638,00
b) Pronájem nebytových prostor třetím stranám
Předmět
pronájmu
Úřad práce
Celkem
Podlaží
Plocha
[m2]
Smlouva
na dobu
Doba nájmu
Roční nájemné
[Kč/rok]
3. NP
574,96
Neurčitou
6 měsíční výpovědní
lhůta
420 000,- Kč
420 000,- Kč
574,96
c) Volné pronajímatelné plochy
Plocha [m2]
Podlaží
Využití
1. PP
Skladovací prostory
255,07
1. NP
Kancelářské plochy
126,98
1. NP
Skladovací prostory
18,15
2. NP
Kancelářské plochy
503,62
2. NP
Sociální zázemí
52,51
2. NP
Skladovací prostory
91,32
mezanin
Kancelářské plochy
84,32
mezanin
Sociální zázemí
5,78
3. NP
Kancelářské plochy
69,45
3. NP
Sociální zázemí
3,86
Celkem
1211,06
Strana 5 (celkem 19)
3. Předpokládané náklady z nemovitosti
Druh nákladu
Roční náklady
[Kč/rok]
Popis
Daň z nemovitosti
43 226,- Kč
el. energie, plyn, teplo, vodné a stočné, úklid,
odpady, ostatní provozní náklady
Provozní náklady
1 941 044,- Kč
1 984 270,- Kč
Celkem
4. Výměry
d) Pozemky
Pozemek
parc. číslo
Výměra [m²]
Druh pozemku
Způsob ochrany
479/1
1 353
Zastavěná plocha a
nádvoří
Ochranné pásmo vodního zdroje 2.
stupně, rozsáhlé chráněné území
Celkem
1 353
e) Podlažní plochy
Podlaží
Podlahová krytina
Plocha [m2]
1. PP
Beton / Keram. dlažba / PVC
331,96
1. NP
Koberec/ Keram. dlažba / PVC
940,75
2. NP
Koberec/ Keram. dlažba / PVC
837,48
mezanin
Koberec/ Keram. dlažba
117,20
3. NP
Koberec/ Keram. dlažba
694,64
Celkem
2 922,03
5. Movitý majetek
Součástí prodeje je movitý majetek umístěný v budově. Soupis movitého majetku je přílohou
informačního memoranda. Odhadovaná cena movitého majetku činí 33.470,- Kč.
Strana 6 (celkem 19)
6. Ostatní informace
Vlastnictví
Česká spořitelna, a.s.
Věcná břemena
Nejsou
Zástavní právo
Není
Více informací
KNIGHT FRANK, spol. s r.o.
Václavské náměstí 3
110 00 Praha 1
Tel: +420 224 217 217
www.knightfrank.com
Strana 7 (celkem 19)
7. Fotodokumentace
Čelní pohled z náměstí
Zadní pohled ze dvora
Část budovy přilehlá k ulici Mikulášská
Nová přístavba vpravo
Dvůr ve vnitrobloku
Vjezd do dvora z ulice Mikulášská
Strana 8 (celkem 19)
Prostory stávající pobočky ČS 2.NP
Prostory stávající pobočky Kooperativa 1.NP
Kancelářské prostory
Zasedací místnost
Půdní prostory
Plynové kotle v 1.PP
Strana 9 (celkem 19)
8. Lokalita
Strana 10 (celkem 19)
9. Půdorysy
1.PP
Strana 11 (celkem 19)
1.NP
Strana 12 (celkem 19)
2.NP
Strana 13 (celkem 19)
MEZANIN
Strana 14 (celkem 19)
3.NP
Strana 15 (celkem 19)
10.
Výpis z katastru nemovitostí
Strana 16 (celkem 19)
Strana 17 (celkem 19)
11.
Snímek z katastrální mapy
Strana 18 (celkem 19)
12.
Vyloučení odpovědnosti
Informace obsažené v tomto dokumentu byly připraveny a uspořádány poradcem
prodávajícího na základě informací poskytnutých prodávajícím. Prodávající a jeho poradce
považují informace obsažené v tomto dokumentu za správné, neručí však za jejich přesnost
a úplnost a nejsou povinni je doplňovat nebo tento dokument aktualizovat nebo odstranit
jakékoliv chyby či nepřesnosti v něm obsažené.
Strana 19 (celkem 19)
Download

Turnov – náměstí Českého ráje 94 +420 224 217 217