ROZPIS FOTBALOVÝCH SOUTĚŽÍ ZL KFS
2014 - 2015
Soutěže:
K r a j s k ý p ř e b o r mu ž ů
I.A třída – skupina A,B
I.B třída – skupina A,B,C
Krajský přebor dorostu
Krajská soutěž dorostu – skupina A,B
K r a j s k ý p ř e b o r s t a r š í c h a ml a d š í c h ž á k ů
K r a j s k á s o u t ě ž s t a r š í c h a ml a d š í c h ž á k ů s k. A , B
K r a j s k á s o u t ě ž s t a r š í c h a ml a d š í c h p ř í p r a v e k s k . A , B . C
Krajský přebor žen
Rozpis je určen: oddílům hrající m soutěže Zl K FS
OFS v působnosti Zl K FS
rozhodčí m a delegátům svazu
č l e n ů m V V a č l e n ů m o d b o r n ý c h k o mi s í
Vy dává:
Zlínský krajský fotbalový svaz, Hradská 854,
760 01 Zlín
Sekretariát:
Radovan Lukáš – sekretář Zl KFS
t e l . : 5 7 7 0 1 9 3 9 3 , mo b i l : 6 0 4 7 6 2 2 2 4
E - ma i l : l u k a s @ k f s z l i n . c z
P e t r Z a p l e t a l – p r o f e s i o n á l n í t r e n é r ml á d e ž e Z l K F S
t e l . : 5 7 7 0 1 9 3 9 4 , mo b i l : 6 0 5 2 5 1 7 0 4
E - ma i l : z a p l e t a l @ k f s z l i n . c z
Bankovní spojení: SBERBANK CZ – 4080006549/6800
Č í s l o p o j i s t ky V Z P - 1 3 1 0 0 0 0 0 1 0
ADRESÁŘ A SLOŽENÍ VÝKONNÉHO VÝBORU ZL KFS
předseda VV
Hrubčík Vlastimír
Štěrkoviště 1294
765 02 Otrokovice
mobil: 605 871 123
e-mail: [email protected]
místopředseda VV
Brímus Pavel
Polní 4574
760 05 Zlín
mobil: 608 881 444
e-mail: [email protected]
člen VV
Kadlček Zdeněk
Na Výsluní 747
687 62 Dolní Němčí
mobil: 602 506 151
e-mail: [email protected]
člen VV
PhDr. Valůšek Josef
Rokytnice 457
755 01 Vsetín
mobil: 724 518 238
e-mail: [email protected]
člen VV
Straka Martin
Dukelská 1819
755 01 Vsetín
mobil: 739 970 923
e-mail: [email protected]
člen VV
Rak Josef
763 45 Provodov 127
mobil: 602 794 790
e-mail: [email protected]
předseda STK
Ing. Travenec Stanislav
Na Honech III/4932
760 05 Zlín 5
mobil: 603 833 744
e-mail: [email protected]
předseda DK
Bsonek Martin
Gorkého 1046
767 01 Kroměříž
mobil: 724 596 442
e-mail: [email protected]
I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
Článek 1 - Řízení soutěží
Soutěže řídí sportovně technická komise Zlínského Krajského fotbalového svazu (dále jen ZL
KFS).
Článek 2 - Pořadatel utkání
Pořadatelem utkání je oddíl uvedený v rozlosování podzimní části soutěže na prvním místě; pro
jarní část soutěže platí obrácené pořadí.
Článek 3 - Termíny utkání
Povinnosti oddílů, týkající se termínů, hlášení utkání, začátků utkání a nastoupení k utkání, jsou
upraveny SŘ.
3.1. STK vydává termínovou listinu zvlášť pro podzimní a jarní část mistrovských soutěží.
Hracími dny jsou pro muže a dorostenecká družstva krajských soutěží neděle a pro žákovská družstva a družstva krajského přeboru dorostu soboty.
3.2.
Trvalé výjimky z hracích dnů a úředních začátků byly schváleny na aktivu s oddíly dne 2.
7. 2014 a jsou uvedeny v tomto rozpisu.
3.3.
Oddíly mohou uvést souhrn všech utkání na domácím hřišti na tiskopise “Hlášenka utkání”, kde uplatní změny termínů ve dnech pracovního klidu, tj. z neděle na sobotu nebo
svátek (vytvoření souvislého volna, návaznost na místní události, vyšší návštěvnost atd.).
Tyto hlášenky se vyplňují pro každé družstvo zvlášť a uvedou se i návaznosti na předzápasy a pozápasy a oddíly je zašlou STK ZL KFS a všem soupeřům v těchto termínech:
- pro podzimní část do 20. 7. 2014, pro jarní část bude upřesněno v úřední zprávě
V případě, že oddíl nezašle “Hlášenku utkání” v předepsaném termínu, má se za to, že
družstvo hraje všechny své zápasy na domácím hřišti v termínu dle přihlášky do soutěží,
který je uveden v tomto rozpisu (část rozlosování soutěží). Termín uvedený na “Hlášenc e
utkání” je možno měnit pouze na základě dohody se soupeřem a podléhá schválení STK.
3.4.
Po 20. 7. 2014 pro podzimní část a pro jarní část se mohou oddíly ve zvlášť zdůvodněných
případech dohodnout na změně termínu utkání. Nejde-li o přesun ve dnech pracovního
klidu (SO, NE, svátek), musí být utkání předehráno a STK schválí pouze:
a) písemnou žádost s uvedením termínu
b) s oboustranným souhlasem oddílů
c) zahrnující i změnu předzápasu
d) předloženou 21 dní před dohodnutou změnou
e) HK odpočítá z vkladu do soutěže 150,- Kč (manipulační poplatek).
V případě mimořádného důvodu může STK vyhovět i změně při nedodržení předepsané
lhůty 21 dní před dohodnutou změnou (avšak za manipulační poplatek 300,- Kč).
Nebude-li mít žádost o změnu termínu veškeré náležitosti, nebude projednávána.
3.5.
Soupeř je povinen na žádost odpovědět. STK ZL KFS přihlédne ke stanoviskům obou
oddílů a proti nesouhlasu rozhodne o změně jen v případě veřejného zájmu.
Je-li změna termínu utkání nahlášena soupeři a STK ZL KFS minimálně 21 dní před utkáním, je změna utkání schválena i bez souhlasu soupeře, který tuto změnu musí respektovat.
V době kratší než 21 dní před utkáním je nutný souhlas soupeře i STK.
Dopolední utkání mužů se hrají od 10.00 hodin. Odpolední úřední hrací doba v neděli je
max. od 16.30 hodin. Ve všední den max. v 17.30 hodin.
Dorostenecké předzápasy mají úřední začátek v neděli 2 hod 30 min. před zápasem mužů.
Žákovské zápasy mají začátek nejdříve v 9.30 hodin. STK nepovolí v neděli odpoledne
samostatné utkání mládeže. Úřední začátek žáků - UZŽ je v sobotu v 9:30 starší a v 11:15
mladší.
Oddíly mají možnost v období od 15. května do 10. září hrát mistrovská utkání mužů
v pátečních termínech. Za denního světla se zač. max v 17.30 hodin, za umělého osvětlení
se začátkem max. v 18.30 hodin. Pořádající oddíl musí zač. utkání nahlásit soupeři dle
Rozpisu soutěží čl. 3.3 a 3.4.
3.6.
K zajištění atraktivnosti a regulérnosti soutěže může řídící orgán stanovit pro některá utk ání jednotné začátky, zejména v závěrečných dvou kolech.
3.7.
Jestliže hostující tým nenastoupí k utkání, zaplatí domácímu oddílu náhradu ve výši 2000,Kč (muži), resp. 1.000,- Kč (dorost a žáci).
3.8.
V případě nesehraní (nedohraní) utkání jsou obě družstva povinna dohodnout se na nejbližším náhradním termínu (viz SŘ čl. 30), v jarní části nejpozději do termínu předposledního kola.
V předposledním kole pak do termínu posledního kola; v posledním kole do následující
středy. Svou dohodu oddíly uvedou do zápisu o utkání - dodržení kontroluje HR a DS. V
případě, že se družstva nedohodnou, termín nařídí STK ZL KFS.
Článek 4 - Místa utkání
4.1.
Oddíly oznámí STK ZL KFS místa utkání na přihlášce do soutěže.
4.2.
Hrát se může pouze na hřištích schválených STK ZL KFS.
Veškeré změny nebo úpravy musí být schváleny a nesmí narušit průběh soutěží.
4.3.
Oddíly, jejichž družstva postoupila z okresních přeborů přísl. OFS předloží před zahájením
soutěže plánky hřišť ke schválení STK ZL KFS.
4.4.
V případě změny místa utkání z důvodu nezpůsobilosti vlastního hřiště (rekonstrukce,
zákaz startu na vlastním hřišti apod.) je třeba oznámit STK ZL KFS i soupeři místo, kde
budou utkání hrána. I toto náhradní hřiště musí být schváleno STK ZL KFS.
4.5.
Pro veškeré změny míst utkání platí stejné povinnosti pro oddíly jako v čl. 3. 4., písm. a),
b), c), d) a e) tohoto rozpisu.
4.6.
Utkání mistrovských soutěží KFS se hrají zásadně na hřištích, které oddíly jednoznačně
nahlásily v přihláškách do soutěží. Oddíl, který v přihlášce do soutěží, resp. v části rozlosování soutěží tohoto rozpisu má volbu více hracích ploch (tráva, umělá tráva III. a IV.
generace) může na náhradní hrací ploše hrát mistrovská utkání od 15. 10. 2014, resp. do
15. 4. 2015. V případě, že je mimo uvedené termíny travnatá hrací plocha v den utkání ke
hře nezpůsobilá, rozhoduje o změně hrací plochy výhradně HR utkání, který své rozhodn utí povinně uvede v zápise o utkání. Toto ustanovení platí jak pro dospělé, tak pro dorost enecká družstva v mistrovských utkáních KFS.
Žákovská a dorostenecká družstva hrají mistrovská utkání KFS zásadně na hřištích s travnatou nebo umělou hrací plochou (umělá tráva III. nebo IV. generace). V případě, že bude
travnatá plocha nezpůsobilá ke hře a oddíly se dohodnou na odehrání zápasu na náhradní
hrací ploše (um. tráva), tuto skutečnost uvedou do zápisu utkání. Toto ustanovení se nevztahuje na oddíly, které nemají travnatou hrací plochu k dispozici.
Hostující družstva musí s alternativou uvedenou v části I. čl. 4. 6. počítat.
4.7.
Náležitosti hřišť pro soutěže řízené Zl KFS
a) řádně připravená hrací plocha, včetně vyznačené technické zóny
b) kryté hráčské lavice pro náhradníky a realizační tým v počtu 12 míst
c) ohrazení hrací plochy v souladu s PF
d) koupelna s teplou i studenou vodou pro soupeře
e) samostatná šatna, v chladných dnech vytápěná, a soupeři přístupná nejpozději 30 min. před
utkáním
f) zdravotnický koutek pro poskytnutí první pomoci s příslušnými zdravotnickými potřebami, zejména nosítkami a pohotovostní potřebně vybavenou lékarničkou
g) samostatná šatna pro rozhodčí za podmínek písm.
d) v chladných dnech vytápěná.
Článek 5 - Účastníci soutěží
5.1.
Jednotlivá družstva jsou zařazena podle své výkonnosti a kategorie do soutěží řízených Zl
KFS. Toto zařazení do soutěží je uvedeno v rozlosování soutěží, které je součástí tohoto
rozpisu. Zařazení družstva musí splňovat podmínky dané SŘ.
5.2.
Oddíly v krajském přeboru musí mít alespoň tři družstva mládeže, oddíly v I. A tř. dvě
družstva mládeže a v I. B třídě alespoň jedno družstvo mládeže (viz. Soutěžní řád fotbalu,
čl. 11, bod 2). Neplnění tohoto nařízení bude postihováno finanční náhradou dle SŘ čl. 11.
Článek 6 - Pořadatelská služba
Povinnosti pořadatele vymezuje SŘ (čl.19-24), povinnosti hostujícího oddílu SŘ čl. 25.
Počet pořadatelů si určí oddíl podle vlastních potřeb a rizikovosti zápasu. Nejméně musí být
označeno rozlišovacími vestami počet pořadatelů
- pro KP
5
- pro I. A tř. a I. B tř.
3
- pro mládežnická utkání 2
Článek 7 - Předpisy
7.1.
Hraje se podle platných pravidel fotbalu, změn a doplňků, soutěžního řádu fotbalu a tohoto
rozpisu - ve znění změn a dodatků uveřejňovaných ve zprávách.
7.2.
Pokud oddíly zjistí nesrovnalost uvedenou v úřední zprávě, nebo v delegaci na utkání, mají
za povinnost hlásit tuto skutečnost na sekretariát ZL KFS.
7.3
Úřední zprávy – rozhodnutí STK a DK se zveřejňují na webových stránkách Zl KFS. Zveřejněná rozhodnutí VV, DK a STK v úřední zprávě jsou pro kluby Zl KFS závazná. Úřední
zprávy budou rozesílány na sekretáře oddílů el. poštou. Úřední zpráva slouží jako oficiální
dokument Zl KFS.
Článek 8 - Startují
8.1.
Věkové hranice v jednotlivých soutěžích jsou uvedeny v SŘ (čl. 68).
8.2.
Start ve vyšší věkové kategorii - podle SŘ (čl. 69).
8.3.
Věkové kategorie mládeže:
a) v soutěžích dorostu hráči narození od 1. 1. 1996 a mladší
b) v soutěžích starších žáků hráči narození od 1. 1. 2000 a mladší
c) v soutěžích mladších žáků hráči narození od 1. 1. 2002 a mladší
d) v minifotbale starších přípravek hráči narození od 1. 1. 2004 a mladší
e) v minifotbale mladších přípravek hráči narození od 1. 1. 2006 po dosažení věku 6-ti let.
8.4.
V soutěžním utkání je družstvu povolen start 5 cizích státních příslušníků - SŘ (čl. 51).
8.5.
Dívky startují v mistrovských soutěžích dle SŘ článek 81.
Článek 9 - Podmínky účasti
9.1.
Všichni hráči musí být řádně registrováni a musí se prokázat platnými registračními průkazy. Podmínky platnosti registračního průkazu jsou stanoveny v registračním a soutěžním
řádu.
9.2.
Zápis o utkání se vyplňuje v mistrovských utkáních mužů KP, I.A i I.B tř. a utkáních dorostu a žáků zásadně na počítači. V případě, že je utkání přítomen Delegát svazu, poskytne
mu pořadatel jeden výtisk kompletně vyplněného Zápisu o utkání. Jako první vypisuje Zápis domácí oddíl tak, aby bylo možné, po vyplnění Zápisu hosty, dodržet termín předložení
rozhodčímu stanovený zásadami předzápasové porady.
9.3.
V utkání mládeže je lhůta pro předložení zápisu nejpozději 15 minut před úředním začátkem utkání. Zápis podepíší kapitáni a vedoucí družstev nebo trenéři v přítomnosti rozhodčího.
9.4.
Oddíly jsou povinny používat platný tiskopis Zápisu o utkání, který je na webových stránkách ZL KFS. Použití neplatného Zápisu bude pokutováno 200,- Kč u dospělých, 100,- Kč
u mládeže za každý neplatný Zápis.
9.5.
Střídání je umožněno i náhradníkům, kteří nejsou uvedeni v Zápise o utkání před jeho
zahájením. Při nástupu na hrací plochu předloží střídající hráč rozhodčímu registrační pr ůkaz.
9.6.
Kapitán družstva je povinen při podepisování Zápisu o utkání být řádně ustrojen dle PF.
9.7.
Vyloučený hráč v utkání musí ihned opustit hrací plochu a odejít do kabin. Nesmí zůstat na
lavičce. Odpovědnost nese v plném rozsahu kapitán, vedoucí družstva a trenér.
9.8.
V utkáních se provádí konfrontace hráčů pouze na vyžádání, doporučuje se pořízení fotografie s rozhodčím utkání. Podrobnosti viz čl. 35 SŘ.
9.9.
Lékařská prohlídka hráče - viz SŘ čl. 14.
9.10. Za start hráče, který nesplňuje ustanovení SŘ čl. 14, zodpovídá trenér družstva a vedoucí družstva, za které hráč nastoupil.
9.11. Žákovská družstva postupující z okresu musí mít žákovská družstva starší a mladší.
9.12. Domácí oddíl připraví ke hře vždy nejméně 3 míče. Náhradní míče budou připraveny ve
středu hrací plochy u pomezní čáry na straně laviček, neurčí-li rozhodčí jinak.
9.13. Hráči mohou nastoupit do utkání s libovolnými čísly od 1 do 99. Hráč s jiným číslem nebude připuštěn
ke hře.
9.14. V soutěžích dospělých musí být funkcionáři mužstva řádně označeni visačkami.
9.15. Všichni účastníci utkání uvedeni v zápise o utkání musí být členy FAČR, včetně oddílových pomezních rozhodčích.
Článek 10 - Soupisky
Veškerá práva a povinnosti oddílů a družstev spojená se zařazením hráčů na soupisky jsou uvedena v SŘ (čl. 15 - 18).
10.1. Oddíly předloží soupisky pro podzimní část SR 2014/2015 u dospělých a dorostu do 7. 8.
2014 a u žáků 21. 8. 2014. Termíny pro předložení soupisek pro jarní část SR 2014/2015 u
dospělých, dorostu a žáků budou upřesněny Úřední zprávou ZL KFS.
10.2. Na soupisce družstva musí být uvedeno 11 hráčů.
10.3. Soupisky se předkládají ve 3 vyhotoveních, a to pouze ze strany oddílů, které mají 2 a více
družstev ve stejné věkové kategorii. Soupisky musí být vyplněny podle SŘ (čl. 15) a na
předepsaných formulářích ZL KFS.
10.4. Potvrzením soupisky nepřejímá STK ZL KFS žádnou odpovědnost za nedostatky (porušení
SŘ a tohoto rozpisu) zaviněné oddíly.
10.5. Hráč uvedený na soupisce musí nastoupit nejméně ve třech mistrovských utkáních za
družstvo, na jehož soupisce je uvedený, a v každém utkání musí odehrát minimálně 30
min. Jeho případnou nečinnost zdůvodní oddíl písemně do sedmého dne od posledního
mistrovského utkání; byl-li důvodem nečinnosti zdravotní stav hráče, předloží oddíl lékařskou zprávu. Nepředloží-li oddíl řádné zdůvodnění v sedmidenní lhůtě nebo nezdůvodní-li
nečinnost hráče vážnou překážkou, kterou nemohl znát při potvrzování soupisky, bude potrestán pokutou do výše 3.000,- Kč za každého nečinného hráče, a to v souladu se SŘ (čl.
18).
10.6. V případě, že hráč uvedený na soupisce přestoupí či přejde na hostování do jiného oddílu,
je třeba do 7 dnů soupisku doplnit o jiného hráče (zaslat kopii soupisky k záznamu). Zraněný hráč ze soupisky se nenahrazuje, oddíl postupuje dle čl. 10.5
Článek 11 - Doba hry (SŘ čl. 42 odst. 10)
11.1. Utkání mužů, dorostu a žen se hrají 2 x 45 minut.
11.2. Utkání starších žáků se hrají 2 x 35 minut.
11.3. Utkání mladších žáků se hrají 2 x 30 minut dle pravidel pro mladší žáky.
11.4. Utkání starších a mladších přípravek se hrají dle pravidel minifotbalu.
11.5. Poločasová přestávka nesmí včetně odchodu a příchodu na hrací plochu přesáhnout 15
minut
(v utkáních mládeže je povinná). Délku přestávky při utkání kontrolují HR, DS a kapitáni
družstev.
Článek 12 - Střídání hráčů
12.1. V utkáních dospělých je možno střídat 5 hráčů včetně brankáře.
12.2. V utkáních dorostu je možno střídat 5 hráčů včetně brankáře.
12.3. V utkáních starších a mladších žáků lze provádět tzv. „opakované (hokejové) střídání“,
hráč který byl vystřídán se smí v témže utkání znovu vrátit na hrací plochu a zúčastnit se
další hry. Toto střídání je rovněž možné provádět v přátelských utkáních ve všech kategoriích, za předpokladu dohody mužstev a vyrozumění rozhodčích. VV ZL KFS stanovuje
pro mistrovská utkání mlad. žáků v rámci krajských soutěží následující podmínky:
- výměna se týká všech hráčů, uvedených v zápise o utkání (max. 18 hráčů),
- výměna hráčů (i více najednou) musí být HR oznámena předem, lze ji provádět pouze v
přerušené
hře, a to co nejrychleji, aby nedocházelo ke ztrátám hracího času,
- výměna hráčů, kteří jdou ze hřiště nebo na hřiště, musí být prováděna v prostoru středové čáry na straně u střídaček,
- není omezen celkový počet střídání jednoho hráče, vyměněný hráč se může do hry kd ykoliv zapojit výše uvedeným způsobem,
- za správné provádění výměny hráčů i jejich správný počet na hrací ploše, zodpovídá vedoucí mužstva a trenér. V případě, že HR zjistí vyšší počet hráčů jednoho týmu na hrací
ploše, hru přeruší, ze hry vykáže hráče, který přišel do hry jako poslední a hráče potrestá
ŽK. Hru následně zahájí nepřímým volným kopem v místě, kde byl míč, rozhodčí nezaznamenává výměny hráčů do zápisu o utkání,
Článek 13 - Systém soutěží
13.1. Mistrovské soutěže dospělých a dorostu se hrají systémem každý s každým dvoukolově podle
rozlosování.
13.2. Utkání starších a mladších žáků se hrají souběžně taktéž systémem každý s každým dvoukolově podle rozlosování. Mladší žáci na polovinu hřiště 7+1, st. přípravka 5+1, ml. přípravka 4+1 dle pravidel minifotbalu.
13.3. Pohár hejtmana Zlínského kraje se hraje podle systému, který je uveden v příslušné kapitole tohoto
rozpisu.
13.4. Krajská soutěž přípravek se hraje dle pravidel minifotbalu schválených VV FAČR.
Článek 14 - Hlášení utkání
Družstva mají svá utkání rozlosována podle termínové listiny, která je tak jako rozpis u tkání
všech soutěží řízených obsažená v tomto rozpise. Případné změny termínů nebo místa utkání,
jakož i ostatní náležitosti spojené s hlášením utkání, jsou uvedeny v SŘ (čl. 31) a provádějí se v
souladu s čl. 3 a 4 tohoto rozpisu.
Článek 15 - Hodnocení výsledků v soutěžích
15.1. V souladu s čl. 62 SŘ dostává družstvo za vítězství 3 body, nerozhodná hra se hodnotí
jedním bodem pro obě družstva. V kategoriích dospělých, dorostu, starších žáků a žen se
v případě nerozhodného výsledku provede rozstřel ze značky pro pokutový kop dle Pravidel fotbalu a jeho vítězi bude přidělen další bod. V kategorii mladších žáků se provádí pokutové kopy v sérii po třech ze vzdálenosti 8 m od branky. Pokud některé družstvo odmítne z jakéhokoliv důvodu při nerozhodném výsledku provádět kopy ze značky pokutového
kopu, získává další bod soupeř a oddílu, který odmítne provádět kopy ze značky pokutového kopu bude udělena pokuta 5.000,- Kč.
15.2. V případě vyhlášení kontumačního výsledku se postupuje dle čl. 63 - 65 SŘ.
Článek 16 - Titul a ceny
16.1. Vítězná družstva soutěží mužů obdrží pohár a diplom, u dorostu, žen a žáků obdrží pohár, diplom a
sadu medailí.
Článek 17 - Doprava
17.1. Za schválený dopravní prostředek se považuje běžný veřejný dopravní prostředek (vlak
ČD, autobus ČSAD, prostředky místní hromadné dopravy), vlastní autobus nebo autobus
jiného registrovaného provozovatele než ČSAD.
17.2. Případné nedostavení se k utkání nebo opožděný nástup k utkání řeší STK ZL KFS na své
nejbližší schůzi. Materiály, potřebné pro jednání řídícího orgánu soutěží (potvrzení policie
ČR, příslušného místního úřadu, provozovatele dopravního prostředku atd.) dodá oddíl do
48 hodin na sekretariát ZL KFS.
Článek 18 - Reprezentace
Z důvodů plnění reprezentačních povinností ve výběrech FAČR, ŘKF M a ZL KFS povolí STK
ZL KFS předehraní mistrovského utkání, jsou-li povoláni tři nebo více hráčů ze soupisky družstva, které žádá změnu. Odkládání utkání nebude povolováno. V případě nesplnění reprezentace
bude postupováno dle disciplinárního řádu FAČR a rozpisu soutěží ZL KFS.
Článek 19 - Hodnocení výkonu rozhodčích
19.1. Oddíly mají možnost podat na výkon rozhodčích stížnost přímo ke komisi rozhodčích ZL
KFS do 48 hodin po skončení utkání. Stížnost musí být projednána na schůzi výboru o ddílu, o jeho jednání vyhotoven písemný zápis a podepsán dvěma oprávněnými členy v ýboru s uvedením jejich jména příjmení a funkcí tiskacím písmem a opatřen razítkem o ddílu. Pokud nebude stížnost splňovat předepsané náležitosti, komise rozhodčích ji nebude
projednávat. Po projednání v komisi rozhodčích obdrží oddíl písemnou, nebo elektroni ckou zprávu o výsledku šetření do 21 dnů.
19.2. Oddíly mohou pro každou část soutěžního ročníku vetovat až 3 rozhodčí z listiny př íslušné mistrovské soutěže. Vetace rozhodčích pro podzimní část jsou termínovány do
20.7.2013, vetace rozhodčích pro jarní část jsou termínovány do 31. 1. 2014. Vetace
musí být zaslány písemně na sekretariát ZL KFS. Na pozdější požadavky nebude brán
zřetel. Vetace musí být projednány na schůzi výboru oddílu, o jejich projednávání vyhotoven písemný zápis a podepsán dvěma oprávněnými členy výboru oddílu s uvedením
jejich jména, příjmení a funkcí tiskacím písmem a opatřen razítkem oddílu. Vetace oddílů se může týkat pouze rozhodčích, kteří jsou zařazeni na listině rozhodčích ZL KFS
příslušného soutěžního ročníku. Vetovat lze pouze rozhodčího, který oddílu řídil utkání
v předchozím soutěžním ročníku, případně v podzimní části rozehraného soutěžního
ročníku. Oddíl může vetovat rozhodčího i v průběhu sezony, za výše uvedených podmínek a manipulační poplatek 500,- Kč.
Článek 20 - Námitky, protest a odvolání
V případě podání námitek, protestu a odvolání postupují oddíly kopané podle SŘ (čl. 74 - 78).
Článek 21 - Postupy a sestupy
21.1. Postupy a sestupy z jednotlivých soutěží se řídí ustanoveními SŘ (čl. 7 - 10) a počty postupujících a sestupujících družstev vycházejí z uvedeného klíče v tomto Rozpisu utkání.
21.2. Pokud počet postupujících dorosteneckých a žákovských mužstev z OFS nebude naplněn,
může STK ZL KFS upravit počet sestupujících z KS do jednotlivých OFS.
SOUTĚŽE MUŽŮ
a)
Krajský přebor (14 oddílů)
sestup z divize
postup z KP
postup z I. A třídy
sestup z KP
b)
I. A třída (28 oddílů)
+0
-1
+2
-1
+1
-1
+2
-2
+2
-1
+2
-3
+3
-1
+2
-4
+4
-1
+2
-5
+5
-1
+2
-6
sestup z KP
postup do KP
postup z I. B
sestup z I. A
c)
+1
-2
+3
-2
+2
-2
+3
-3
+3
-2
+3
-4
+4
-2
+3
-5
+5
-2
+3
-6
+6
-2
+3
-7
-3
+2
+4
-3
-3
+3
+4
-4
-3
+4
+4
-5
-3
+5
+4
-6
-3
+6
+4
-7
-3
+7
+4
-8
I. B třída (42 oddílů)
postup do I. A
sestup z I. A
postup do I. B
sestup z I. B
SOUTĚŽE DOROSTU
a)
Krajský přebor (14 oddílů)
sestup z MSDD
postup do MSDD
sestup do krajských soutěží
postup z krajského přeboru
b)
0
-1
-1
+2
+1
-1
-2
+2
+2
-1
-3
+2
+3
-1
-4
+2
+4
-1
-5
+2
+1
-2
-3
+4
+2
-2
-4
+4
+3
-2
-5
+4
+4
-2
-6
+4
+5
-2
-7
+4
+3
-1
-4
+2
+4
-1
-5
+2
Krajské soutěže (28 oddílů)
sestup z krajského přeboru
postup do krajského přeboru
sestup do okresního přeboru
postup z okresního přeboru
SOUTĚŽE ŽÁKŮ
a)
Krajský přebor (12 oddílů)
sestup z SpSM
postup do SpSM
sestup do krajských soutěží
postup do krajského přeboru
b)
0
-1
-1
+2
+1
-1
-2
+2
+2
-1
-3
+2
+4
-1
-5
+2
Krajské soutěže (24 oddílů)
sestup z krajského přeboru
+1
+2
+3
+4
+5
+5
postup do krajského přeboru
-2
-2
-2
-2
-2
-2
sestup do okresního přeboru
-3
-4
-5
-6
-7
-7
postup z okresního přeboru
+4
+4
+4
+4
+4
+4
21.3. Pro určení pořadí mezi oddíly, které v různých skupinách stejné soutěže všech kategorií
obsadí potencionálně sestupová nebo postupová místa, rozhoduje:
a) umístění družstva (porovnávací systém)
b) v případě shodného počtu bodů,
b 1) brankový rozdíl
b 2) větší počet vstřelených branek
c) v případě shody i v odst. b 1, resp. b 2 se sehraje dvoukolová kvalifikace - určení místa
I. utkání provede STK ZL KFS - o vítězi kvalifikace rozhoduje:
c 1) větší počet získaných bodů z těchto utkání
c 2) v případě shodného počtu bodů z obou utkání rozhoduje lepší brankový rozdíl z obou
utkání
c 3) v případě shodného počtu bodů a skóre z obou utkání se provedou kopy na branku dle
PF.
21.4. Podmínkou postupu do krajských soutěží je mít starší a mladší žáky přihlášené do soutěže.
V soutěžích mladších žáků se sestupy a postupy řídí podle výsledků a konečného umístění
starších žáků.
Článek 22 - Hodnocení soutěží
22.1. Oddíly mohou zaslat své připomínky k mistrovským soutěžím, resp. i k Poháru hejtmana
Zlínského kraje. STK ZL KFS přihlédne k těmto připomínkám oddílů a pokud povedou ke
zkvalitnění a zatraktivnění soutěží, učiní v rozpisu a rozlosování soutěží pro následující
soutěžní ročník změny.
22.2. Součástí hodnocení soutěží jsou aktivy STK ZL KFS, kterých se oddíly povinně účastní, a
to na vlastní náklady.
Článek 23 - Rozhodčí
23.1. Rozhodčí deleguje k utkání obsazovací úsek komise rozhodčích ZL KFS prostřednictvím
internetových stránek ZL KFS - e-mailem nebo telefonicky. Delegace je uvedena i v tisku,
vždy však platí poslední aktualizovaná delegace na internetových stránkách ZL KFS. P okud zjistí rozhodčí či funkcionář oddílu nesrovnalost v nominaci, je povinen tuto skutečnost ohlásit obsazovacímu úseku KR ZL KFS a sekretariátu ZL KFS.
23.2. Asistenty hlavního rozhodčího na utkání I. B tř. dospělých, pokud nejsou delegováni KR
ZL KFS, delegují obsazovací komise přísl. okresních KR.
23.3. Povinnosti a práva delegovaných rozhodčích se řídí čl.42 SŘ s tím, že delegovaní rozhodčí na
utkání ZL KFS jsou povinni dostavit se nejpozději 45 min. před stanoveným začátkem utkání
na hřiště, kde je utkání pořádáno, k utkání Krajského přeboru mužů nejpozději 60 min. před
stanoveným začátkem utkání.
23.4. Asistenti rozhodčích delegovaní KR ZL KFS na utkání řízené ŘK FAČR M se dostaví 60
min. před začátkem utkání.
23.5. Rozhodčí je povinen zaznamenat do zápisu o utkání všechny předepsané náležitosti, a to
čitelně a do správných rubrik.
23.6. Zápis, vyplněný na počítači musí být odeslán doporučeně na adresu Zl KFS, a to první
pracovní den po dnu utkání i v případě nesehraného utkání. Rubriky Námitka, Napomínaní
a vyloučení hráči vyplňuje vlastnoručně rozhodčí a v případě podané námitky či vyloučení
hráče musí být podepsána kapitánem, v utkání mládeže i vedoucím družstva.
23.7. Rozhodčí je povinen mít sebou platný tiskopis Zápisu o utkání, pro případ, že oddíl z rů zných důvodů nemá platný Zápis o utkání k dispozici.
23.8. Rozhodčí je povinen na zadní straně Zápisu o utkání podrobně uvést všechny podstatné
okolnosti dle PF, a to zejména k přestupkům vyloučených hráčů, náhradníků, vystřídaných
hráčů a vykázaných funkcionářů z lavičky náhradníků, nařízených pokutových kopů, n edostatkům pořadatelské služby a případným závažným nesportovním projevům diváků.
23.9. Ve všech soutěžních utkáních dospělých a dorostu je rozhodčí povinen uvádět na zadní
straně Zápisu o utkání střelce branek obou mužstev, a to číslo dresu, jméno a příjmení h ráče. U vlastních branek se tyto údaje neuvádí, uvede se pouze vlastní. V kategorii žáků se
na přední straně Zápisu o utkání do kolonky střídání uvádí počet branek dosažených hráčem v utkání.
23.10. Rozhodčí je povinen odebrat registrační průkaz hráče, pokud fotografie na RP neodpovídá
skutečné podobě hráče.
23.11. V případě neúčasti DS na utkání mužů, řídí předzápasovou poradu utkání mužů hlavní
rozhodčí.
Článek 24 - Delegáti svazu a dohlížecí orgány
24.1. DS deleguje k utkání příslušná subkomise delegátů ZL KFS prostřednictvím internetových stránek ZL KFS - e-mailem nebo telefonicky. Delegace je uvedena i v tisku, vždy
však platí poslední aktualizovaná delegace na internetových stránkách ZL KFS. Pokud
zjistí rozhodčí či funkcionář oddílu nesrovnalost v nominaci, je povinen tuto skutečnost
ohlásit obsazovacímu úseku KR ZL KFS a sekretariátu ZL KFS.
24.2. VV ZL KFS si vyhrazuje podle důležitosti utkání vyslat do místa utkání dohlížecí orgán na
svůj náklad.
24.3. Jako součást disciplinárního opatření může VV ZL KFS vyslat na utkání dohlížecí orgán
na náklady provinivšího se oddílu.
24.4. Delegát svazu je povinen dostavit se k utkání I.A a I.B třídy nejpozději 45 minut před jeho
začátkem, na utkání KP nejpozději 60 minut před jeho začátkem.
24.5. DS je povinen odeslat zprávu z utkání v elektronické podobě na určené emailové adresy
nejpozději druhý následující pracovní den po utkání a to i v případě, že se utkání nesehrálo.
V případě, že je utkání sehráno v pracovní den, má DS za povinnost zaslat svoji zprávu neprodleně nebo následující den.
24.6. Odpovídá za organizaci a řádný průběh předzápasové porady.
24.7. V mistrovských soutěžích dospělých – krajský přebor, I.A a I.B třída bude DS delegován
max. na 3 utkání v každé polovině soutěže, pokud DK a STK nenařídí jinak.
II. POHÁR HEJTMANA ZLÍNSKÉHO KRAJE
Článek 25 - Řízení soutěže
Pohár hejtmana Zlínského kraje doplňuje mistrovské soutěže dospělých a je kvalifikační soutěží
pro pohár FAČR. Řídí jej STK ZL KFS.
Článek 26 - Systém soutěže
26.1. Pohár hejtmana Zlínského kraje se hraje vylučovacím způsobem, soupeři se v každém kole
utkají pouze jednou.
26.2. O vítězi Poháru hejtmana Zlínského kraje rozhoduje jednokolové finále, o místu a termínu
rozhodne VV ZL KFS.
26.3. Pro všechna utkání Poháru hejtmana Zlínského kraje platí ustanovení pravidel kopané,
soutěžního řádu a ostatních platných předpisů ZL KFS, nejsou-li v tomto rozpisu upravena
odchylně se zřetelem ke zvláštnostem pohárové soutěže.
26.4. Skončí-li utkání v normální hrací době 2 x 45 minut nerozhodným výsledkem, určí vítěze
kopy ze značky pokutového kopu dle PF. Utkání Poháru hejtmana Zlínského kraje se n eprodlužují.
Článek 27 - Účast v Poháru hejtmana Zlínského kraje
Poháru hejtmana Zlínského kraje se účastní přihlášené oddíly krajských soutěží a vítězové pohárů
OFS dospělých. Vítěze nahlásí OFS ihned po skončení Poháru KFS. Vítěz Poháru hejtmana je v
dalším ročníku zařazen do Poháru FAČR. Do Poháru hejtmana Zl kraje bude zařazen v dalším
ročníku, pokud o to projeví zájem. B mužstva v poháru nestartují.
Článek 28 - Zařazování účastníků do soutěže
28.1. Všichni účastníci budou losem zařazeni do postupového schématu.
28.2. STK umožní výhodu domácího prostředí účastníku nižší mistrovské soutěže nebo hůře
umístěného oddílu stejné soutěže v poslední sezóně.
Článek 29 - Termíny utkání
29.1. Termíny utkání Poháru hejtmana Zlínského kraje budou dány na vědomí přísl. zprávou ZL
KFS.
29.2. Začátky utkání budou stanoveny STK ZL KFS, výjimky povoluje STK ZL KFS po dohodě
zúčastněných oddílů.
Článek 30 - Pořadatel a místo utkání
30.1. Pro pořadatele utkání při zabezpečování hrací plochy platí zásady uvedené v čl. 4. 6. tohoto
rozpisu.
Článek 31 - Hlášení výsledků utkání
31.1. Rozhodčí utkání odešle řádně vyplněný zápis o utkání Poháru hejtmana Zlínského kraje
nejpozději do 24 hodin doporučenou poštou.
31.2. Pořadatel utkání oznámí jeho výsledek telefonicky sekretariátu ZL KFS ihned po utkání.
Článek 32 - Hospodářské náležitosti Poháru hejtmana Zlínského kraje
viz kapitola VII. Hospodářské náležitosti tohoto rozpisu.
Článek 33 - Titul a ceny
33.1. Vítěz Poháru hejtmana Zlínského kraje
a) postupuje do poháru FAČR
b) obdrží pohár do vlastnictví, medaile, putovní pohár a věcnou cenu ve výši 15.000 Kč.
33.2. Poražený finalista obdrží pohár do vlastnictví a věcnou cenu ve výši 10.000 Kč.
III. KRÁTKODOBÉ SOUTĚŽE A PŘÁTELSKÁ
UTKÁNÍ
Článek 34 - Podmínky pořádání krátkodobých soutěží a přátelských utkání
34.1. Pořadatel kterékoliv nemistrovské soutěže a přátelského utkání (kromě přátelských utkání
mezi jednotlivými oddílovými družstvy) je povinen včas oznámit pořádání této nemistrovské soutěže, resp. přátelského utkání přísl. STK OFS, na jehož území má sídlo, pokud
podle dalšího ustanovení není tato povinnost dána směrem k ZL KFS, resp. k ŘK FAČR
M.
34.2. Přísl. OFS resp. ZL KFS prostřednictvím přísl. KR, resp. komisí rozhodčích, zajistí delegaci rozhodčích s přihlédnutím k výkonnostní úrovni účastníků nemistrovské soutěže nebo
přátelského utkání. Rovněž tak ŘKF M prostřednictvím obsazovacího úseku KR M.
34.3. Oddíly zařazené do mistrovských soutěží FAČR a ŘK FAČR M jsou povinny ve všech
kategoriích hlásit pořádání krátkodobé soutěže a přátelského utkání STK OFS a obsazovacímu úseku KR OFS v jednotlivých okresech.
34.4. Oddíly, zařazené do mistrovských soutěží FAČR a ŘK FAČR M, jsou povinny ve všech
kategoriích hlásit pořádání krátkodobé soutěže a přátelského utkání s mezinárodní účastí
STK ŘK FAČR M a obsazovacímu úseku KR v Olomouci.
34.5. Oddíly zařazené do mistrovských soutěží ZL KFS jsou povinny ve všech kategoriích hlásit
pořádání krátkodobé soutěže a přátelského utkání s mezinárodní účastí STK a obsazova-
címu úseku KR ZL KFS.
34.6. V ostatním platí přiměřeně čl. 82 SŘ s tím, že za řádné uspořádání krátkodobé soutěže a
přátelského utkání je vždy plně odpovědný pořádající oddíl.
IV. UPŘESNĚNÍ POVINNOSTÍ ODDÍLŮ
Článek 35 - Povinnosti oddílu jako pořadatele utkání
Oddíly se musí zaměřit především na plnění těchto povinností pořadatele:
- zabezpečení součinnosti s policií
- na dodržení počtu a vhodné umístění pořadatelů
- na dodržování povinností hlavního pořadatele a jednotlivých pořadatelů
- na dodržování opatření k povolení vstupu do ohraničeného prostoru hřiště a označení
všech osob v tomto prostoru dle SŘ
- na zamezení vstupu všech osob do vymezeného prostoru za brankami
- na zabezpečení odchodu hráčů a rozhodčích do kabin, popř. až k dopravnímu prostředku
eventuálně na hranice obce
- na zabezpečení a realizaci pokynů HR vyplývajících z jeho upozornění na nevhodné
chování na hráčských lavicích nebo při přerušení utkání (kupř. pro vniknutí diváků na
hrací plochu, při nesportovním chování diváků, při vhazování předmětů na hrací plochu
apod.)
- na zajištění podavačů míčů
- zabezpečení předzápasové porady dle pokynů v části VII/A Rozpisu soutěží
- u odd. KP zabezpečení pořízení videozáznamu dle pokynů v části VII/B Rozpisu soutěží.
Článek 36 - Trenérská rada ZL KFS (TR)
TR ZL KFS nařizuje oddílům angažovat v Krajských soutěžích mužů hlavního trenéra minimálně
s platnou licencí B. Nesplnění tohoto nařízení bude kompenzováno finančním poplatkem
- u KP mužů ve výši 5.000,- Kč
- u ostatních soutěží mužů ve výši 3.000,- Kč
- u mládežnických soutěží TR ZL KFS pouze doporučuje angažovat trenéry s minimální
kvalifikací licence B (III. tř.).
Článek 37 - Další povinnosti oddílů
37.1. Pořádající oddíly jsou povinny hlásit výsledky mistrovských utkání neodkladně, a to takto:
KP mužů - výsledek utkání, poločas, střelci branek, ČK, HR a počet diváků. Ostatní soutěže
mužů, dorostu a žáků výsledek utkání a střelce branek. U žáků se hlásí nejdříve výsledek
starších žáků, pak výsledek mladších.
Výsledky hlaste ihned po skončení utkání formou SMS na mobil 734 447 878.
V neděli odpoledne hlaste výsledek nejpozději do 30 min. po utkání. Utkání hraná v
sobotu nebo neděli dopoledne můžete hlásit na e-mail: [email protected]
37.2. Domácí oddíl je povinen zajistit a používat při střídání hráčů tabulky s čísly, umístěných u
středového praporku - mezi střídačkami družstev, na podstavci, včetně náhradních míčů na
viditelném místě - podstavci.
37.3. Při fotbalových utkáních je povolen prodej 10° piva a nealkoholických nápojů jen v plastových kelímcích, prodej jiných alkoholických nápojů je zakázán.
37.4. Domácí oddíl je povinen vyhradit vhodné místo pro delegáta svazu při mistrovských utkáních
ZL KFS.
37.5. Ve všech případech výtržností, inzultace a napadení jsou oddíly či kluby povinny nahlásit
řídícímu orgánu neprodleně písemně zprávu o incidentu, včetně jména a adresy viníků
37.6. Při mistrovských utkáních je povinnost nosit na viditelném místě visačky s uvedenými
funkcemi.
37.7. Při utkáních mužů předkládá každý oddíl s RP i platný průkaz trenéra (min. s licencí. B).
37.8. Oddíly v soutěžích I.B třídy mužů musí mít proškoleného minimálně jednoho pomezního
oddílového rozhodčího – laika.
37.9. V souladu s ustanovením čl. 26 odst. 1 písm. b) SŘ FAČR a v návaznosti na schválení
novelizace Prováděcího pokynu FAČR k atestacím hřišť s umělými trávníky nové 3.
generace (UT3G) není povoleno používat umělé trávníky bez platného atestačního
osvědčení k jakémukoliv soutěžnímu utkání FAČR. Prováděcí pokyn nabyl účinnosti
dne 15. 2. 2010.
V. NÁLEŽITOSTI DISCIPLINÁRNÍHO ŘÍZENÍ
Článek 38 - Působnost disciplinární komise ZL KFS
38.1. Pravomoc DK ZL KFS se vztahuje na vítěze KP a na družstva sestupující do OFS do 30.
června 2014 a na družstva postupující z OFS a sestupující ze soutěží ŘKF M od 1. července 2014.
DK ZL KFS řeší provinění všech hráčů startujících v soutěžích řízených ZL KFS.
38.2. Neřeší provinění hráčů družstev zařazených do soutěží FAČR a ŘK FAČR M v krátkodobých soutěžích a přátelských utkáních. Řešení provinění těchto hráčů podléhá prav omoci přísl. DK vyššího stupně.
Článek 39 - Povinnosti kapitána družstva
39.1. Kapitán družstva nebo jeho zástupce jsou povinni ihned po skončení utkán í odejít s
rozhodčími do kabiny a podepsat v zápise o utkání převzetí RP hráčů i totožnost nap omínaných a vyloučených hráčů. Převzetí RP hráčů mládežnických družstev se v kabině
rozhodčího účastní povinně také vedoucí družstva nebo trenér.
39.2. Nesouhlasí-li kapitán nebo jeho zástupce s popisem přestupku napomínaného nebo
vyloučeného hráče, mohou HR nadiktovat námitky a připomínky, které rozhodčí sám
uvede ihned do zápisu o utkání a kapitán nebo jeho zástupce je podepíše. Námitky a
připomínky k napomínaným či vyloučením hráčům mládežnických družstev může
vznést také vedoucí družstva nebo trenér.
39.3. Do zápisu o utkání lze uvést pouze námitky, které jsou v souladu s pravidly fotbalu
- viz. výklad k pravidlu 5/28, 29. Ostatní připomínky může uplatnit oddíl dle článku
19.1 tohoto RS ZL KFS. Pokud dle HR je námitka neoprávněná a kapitán na jejím uv edení trvá, je rozhodčí povinen i tuto námitku do zápisu vždy zapsat a oprávněnost posoudí řídící orgán dané soutěže (STK).
Článek 40 - Základní povinnosti oddílu v disciplinárním řízení
40.1. Za každý projednávaný případ oddílu HK odečte z vkladu
a) krajský přebor mužů
150,- Kč
b) I.A a I.B třída
100,- Kč
c) za družstva mládeže
50,- Kč
d) za funkcionáře oddílu 200,- Kč
e) za rozhodčí a DS
100,- Kč
f) za každou projednávanou žádost o změnu trestu na podmíněný se oddílu odčítá poplatek
300,- Kč u mužů a 200,- Kč u mládeže. V žádosti je nutné uvést datum udělení trestu a
jednací číslo.
40.2. Jestliže byl hráč vyloučen nebo oznámí-li DS, že se hráč dopustil takového přestupku,
které je důvodem pro řízení v DK (SŘ čl. 46), má hráč právo dostavit se na nejbližší jedn ání DK, kde bude jeho přestupek projednáván. Provinilec je vždy oprávněn se disciplinárního řízení zúčastnit nebo může své vyjádření učinit i písemně. Nedostaví-li se účastník
bez řádné omluvy na zasedání DK, může být případ projednán bez jeho účasti. V případě
výslovného písemného předvolání disciplinární komisí, je účastník povinen se disciplinárního řízení zúčastnit. V případě, že účastník je členem či příslušníkem členského klubu,
odpovídá jeho klub za jeho účast.
40.3. Zástupci oddílů, rozhodčí a DS jsou povinni při jednání DK prokázat se průkazem toto žnosti, a to nejlépe občanským průkazem nebo cestovním pasem.
Článek 41 - Opatření k napomínání hráčů
41.1. Za napomínání ŽK se nezastavuje hráči závodní činnost. Po udělení ŽK v počtu 10, 15, 20,
25 atd.
a) v součtu za jednotlivé družstvo mužů, se klubu odečítá ze soutěžní zálohy:
po 10 ŽK....................200,- Kč
po 15 ŽK....................200,- Kč
po 20 ŽK ...................200,- Kč
po 25 ŽK.................... 200,- Kč atd.
b) v součtu za jednotlivá družstva mládeže se klubu odečítá ze soutěžní zálohy:
po 10 ŽK.................... 100,- Kč
po 15 ŽK....................100,- Kč
po 20 ŽK.................... 100,- Kč
po 25 ŽK....................100,- Kč atd.
41.2. ŽK se načítají postupně v průběhu SR 2014/2015. Po skončení tohoto soutěžního ročníku
se evidence o uložených ŽK uzavírá a nepřevádí se do následujícího SR. Za evidenci, sledování a úhradu stanovených poplatků odpovídá v plném rozsahu STK a HK ZL KFS.
Článek 42 - Úhrada pokuty a poplatků při odvolání
42.1. Uložené pokuty v disciplinárním řízení (inzultace, neoprávněný start, nedostavení se k
utkání) odečítá hospodářská komise z vkladu oddílů.
42.2. Při odvolání proti rozhodnutí DK je odvolatel povinen připojit doklad o zaplacení poplatku
3000,- Kč u dospělých, 1500,- Kč u mládeže, 3000,- Kč rozhodčí a DS. Poplatek bude
vrácen v případě, že bude odvolateli i částečně vyhověn.
42.3. Odvolání se podává k ORK ZL KFS, o odvolání rozhoduje s konečnou platností ORK ZL
KFS.
Proti rozhodnutí ORK ZL KFS není odvolání přípustné, klub nebo provinilec může požádat pouze ORK FAČR o přezkoumání jejího rozhodnutí.
Článek 43 - Sdělení DK ZL KFS
43.1. Rozhodčí neodebírají při vyloučení hráče registrační průkaz.
43.2. Oddíly budou informovány o výsledku disciplinárního řízení a vyneseném trestu bezprostředně
po skončení disciplinárního řízení na internetových stránkách KFS Zlín nebo dotazem u
sekretáře KFS, případně u předsedy DK KFS.
43.3. Zasedání DK Zl KFS budou v soutěžním ročníku 2014/2015 každou středu od 14:30 - do
15:30 hod. ve 2. poschodí Zl KFS, Hradská 854.
43.4. Přes ustanovení čl. 43.2. budou oddíly o vyneseném disciplinárním trestu vyrozuměny ze
strany DK ZL KFS, resp. sekretáře ZL KFS, písemně elektronickou poštou. Pokud se hráč
nebo zástupce oddílu zúčastní jednání DK KFS osobně, bude mu písemné rozhodnutí předáno
do vlastních rukou.
VI. HOSPODÁŘSKÉ NÁLEŽITOSTI
Článek 44 - Základní předpisy
Hospodářské náležitosti jsou obsaženy:
44.1. Ve Směrnici VV FAČR o ekonomických náležitostech soutěží, ze které pro účely tohoto
rozpisu vyjímáme podstatné ustanovení, a to s aplikací pro soutěže ZL KFS.
44.2. Ve Směrnici VV FAČR o náhradách a odměnách rozhodčím a delegátům při fotbalových
soutěžích, ze které rovněž pro účely tohoto rozpisu vyjímáme podstatné ustanovení, a to s
aplikací pro soutěže ZL KFS.
Článek 45 - Dokladování o úhradě poplatků a pokut vůči ZL KFS
45.1. Oddíly jsou povinny dokladovat fotokopií ústřižku složenky ZL KFS uhrazení poplatků a
udělených pokut řídícím orgánem a to max. do 5 dní od zaplacení poplatku příp. pokuty (týká se
placení pokut za nedostavení se k utkání; inzultace; neoprávněný start; poplatky za odvolání).
45.2. Oddíly jsou povinny uhradit veškeré poplatky a pokuty vůči Zl KFS nejpozději do termínu
1. kola mistrovských soutěží. Pokud tak oddíl neučiní, bude předán k projednání do DK Zl KFS.
Článek 46 - Náhrady rozhodčím a DS
46.1. Náhradami se rozumí cestovní výdaje, kterými jsou jízdné a stravné.
46.2. Jízdné lze účtovat jako náhradu za použití vlastního motorového vozidla nebo po předložení
jízdenky (vlak, autobus, trolejbus).
46.3. Pokud R (DS) použije vlastní motorové vozidlo, účtuje 5,- Kč/km (automobil) nebo 2,50
Kč/km (motocykl) podle www.mapy.cz nejkratší trasou. Po příjezdu na utkání R (DS)
oznámí Hlavnímu pořadateli, kde má vozidlo zaparkované.
46.4. Při společné delegaci, pokud cestují R (DS) jedním vozidlem do různých míst konání
utkání, účtuje se poměrná část jízdného u oddílů tak, aby nebyla překročena celková výše
náhrady.
46.5. Pokud R zajíždí pro kolegy a účtuje vyšší počet km, je povinen do Zápisu o utkání trasu,
po které k utkání cestoval, s uvedením zvýšeného počtu km, v souladu s www.mapy.cz
nejkratší trasou. Pokud řídí AR, zapíše trasu do Zápisu o utkání hlavní rozhodčí. Totéž platí i u mimořádných situací, objížďky, kalamity apod.
46.6. Stravné ve výši 60 Kč má právo účtovat R (DS), při použití vlastního vozidla nebo jako
spolucestující, pokud je vzdálenost z místa bydliště do místa utkání 50 km a větší
(www.mapy.cz nejkratší trasou).
Při použití veřejného dopravního prostředku je nárok na stravné, pokud je trvání akce nad
5 hod. R (DS) je povinen uvést do Zápisu o utkání dobu odjezdu a příjezdu dle jízdního
řádu. V místě bydliště nemá R (DS) na stravné nárok.
46.7. V případě účasti na předzápasu a hlavním utkání, kdy vzdálenost k utkání z místa bydliště
je kratší než 50 km, zdůvodní R čerpání stravného v tom Zápise o utkání, ve kterém ho
účtuje.
46.8. Při řízení dvojutkání žáků v místě kratším než 50 km od místa bydliště, má R nárok na
stravné v případě, že celá akce trvá více než 5 hod. R je povinen do Zápisu o utkání uvést
čas odjezdu k utkání a příjezdu zpět do bydliště.
46.9. Ve dvojutkáních mládeže vykazuje R vyplacení náhrad u starší kategorie (cestovné, stravné), u mladších žáků pouze paušál, bez ohledu na to, v jakém pořadí se utkání hrají.
46.10. V případě, že se R (DS) dostaví na utkání, které se v uvedeném termínu mělo hrát, ale hra
nebude
z jakéhokoliv důvodu ani zahájena, je oddíl povinen vyplatit R cestovní výdaje a poštovné
dle platné poštovní sazby za doporučený dopis, DS cestovní výdaje.
Článek 47 - Odměňování rozhodčích
47.1. Rozhodčí jsou za řízení utkání odměňováni podle následujícího sazebníku:
Soutěže řízené KFS
Druh soutěže
Utkání mistrovské
Dospělí
HR
AS
krajský přebor
900
600
I. A třída
700
450
I. B třída
600
400
Pohár KFS
500
300
krajský přebor
400
250
krajská soutěž
350
250
krajský přebor starších žáků
300
200
krajský přebor mladších žáků
250
200
krajská soutěž žáků
250
150
minifotbal
100
Dorost
Žáci
Ženy
krajský přebor
350
250
47.2. Rozhoduje-li rozhodčí přátelské, přípravné nebo mezinárodní (dále jen nemistrovské)
utkání, v němž se utkávají soupeři různých kategorií (věkových i výkonnostních), náleží
mu odměna podle kategorie družstva pořadatele.
47.3. Odměna rozhodčích na turnaji musí být stanovena v propozicích turnaje v rozpětí částek
uvedených v sazebníku. Její výše se řídí v rozmezí minimálních a maximálních sazeb podle
úrovně kategorií zúčastněných družstev.
Článek 48 - Odměňování delegátů svazu
DS je stanovena v utkáních dospělých odměna ve výši 400,- Kč, v utkáních mládeže 200,- Kč.
Článek 49 - Zásady vyplácení náhrad a odměn rozhodčím a delegátům svazu
49.1. Náhrady a odměny rozhodčím a DS vyplácí pořadatel v poločasové přestávce utkání nebo
bezprostředně po skončení utkání.
49.2. V případě, že se R (DS) dostaví na utkání, které se v uvedeném termínu mělo hrát, ale hra
nebude z jakéhokoliv důvodu ani zahájena, odměna R (DS) nenáleží.
49.3. Náhrady ani odměny nepodléhají u plátce (oddílu) zdanění, příjem podléhá případnému
zdanění daní z příjmů fyzických osob podávajících daňové přiznání poplatníka (R, DS) dle
platných předpisů.
Článek 50 - Ekonomické náležitosti soutěží
50.1. Mistrovská a pohárová utkání hrají družstva na své vlastní náklady. Pořádající oddíl je
povinen hostujícímu družstvu zajistit občerstvení v poločase.
50.2. Nařídí-li STK ZL KFS opakované utkání, obdrží hostující družstvo od pořádajícího oddílu
náhradu ve výši 20,- Kč/km.
50.3.
Podmínky nemistrovských utkání se stanoví v propozicích této akce nebo dohodou mezi startujícími
družstvy.
50.4. Nesehraje-li se utkání nebo nedohraje-li se utkání z vyšší moci, oddíly se dohodnou na
novém termínu a o cestovné k opakovanému utkání se rozdělí napůl ve výši 20,- Kč/km.
Článek 51 - Vstupné a vstupenky
51.1. Výši vstupného a ceny permanentních vstupenek stanoví pořádající oddíl.
51.2. Pořadatel je povinen vyvěsit přehled o cenách vstupného na vhodném místě u všech
pokladen.
51.3. Při přerušení nebo předčasném ukončení utkání se postupuje takto:
a) jestliže utkání nebylo zahájeno z technických důvodů (povětrnostní podmínky a jiné závady regulérnosti hřiště), prodané vstupenky platí pro utkání v náhradním termínu nebo pořadatel vrací vstupné
b) jestliže dojde ke změně programu (změna soupeře, náhradní utkání, změna hřiště apod.),
platí zakoupené vstupenky na náhradní program, pořadatel je však povinen na požádání vstupné
vracet
c) ve všech ostatních případech pořadatel vstupné nevrací.
51.4. Tisk a distribuce vstupenek si zajišťují oddíly samy.
51.5. O vstupenkách vedou oddíly řádnou evidenci podle předpisů pro hospodaření s ceninami
včetně skartace.
51.6. Každá vstupenka musí obsahovat nejméně označení druhu (tribuna, stání, zlevněné, volné
apod.), výši vstupného, datum utkání a název pořadatele.
51.7. Volný vstup:
A. Volný vstup bez nároku na sedadlo mají:
a) hráči nominovaní k utkání max. 18 osob, realizační tým v max. počtu 6 osob
b) rozhodčí a sportovně - techničtí pracovníci zabezpečující utkání
c) pořadatelé konající službu
d) příslušníci policie, kteří konají službu
e) příslušníci požární a zdravotní služby v souvislosti s výkonem své funkce
f) zaměstnanci pohostinství prodávající občerstvení a inspektoři obchodní inspekce
v souvislosti s výkonem své funkce
g) funkcionáři FAČR, na základě platného průkazu, dle směrnice o průkazech FAČR.
B. Volný vstup na vyhrazená a řádně označená sedadla mají:
a) sportovní novináři, příp. rozhlasoví a televizní pracovníci
b) DS v rozsahu 2 míst
c) vedení hostujícího mužstva v rozsahu do maximálního počtu 6 míst
d) osoby tělesně postižené na základě předložení průkaz ZTP nebo ZTP/P
e) účastníci mládežnického předzápasu v rozsahu max. 18 míst, realizační tým max. 6 míst.
C. Pořadatel utkání je oprávněn podle vlastního uvážení vydat neprodejné čestné, služební
a volné vstupenky na místa k sezení i k stání.
Článek 52 - Náhrada za vyloučení, resp. vystoupení družstva
Pořádkovou pokutu za porušení řádů a směrnic, která ztěžují průběh soutěže, mohou řídící orgány
soutěží ukládat v souladu s příslušným ustanovením SŘ a s ohledem na závažnost přestupku v
následující výši:
Krajský přebor do výše 80.000,- Kč
I.A třída do výše
70.000,- Kč
I.B třída do výše
60.000,- Kč
Dorost do výše
30.000,- Kč
Žáci do výše
20.000,- Kč.
Peněžité plnění uhradí oddíl na tiskopise poštovní poukázky dle čl. 42. 1. tohoto rozpisu.
Článek 53 - Pokutový řád ZL KFS
VV ZL KFS si vyhrazuje právo kontroly sportovního charakteru mistrovských utkání a plnění
povinností oddílů kopané vůči ZL KFS a za zjištěné nedostatky a provinění udělovat pořádkové
pokuty dle následujícího sazebníku, ve kterém jsou uváděny v Kč. Vyměřené pořádkové pokuty
jsou splatné do 8 dnů po doručení platebního výměru od HK ZL KFS na tiskopise pošt. poukázky
popsaného v čl. 42.1. tohoto rozpisu. Neplnění platební povinnosti ze strany oddílů kopané bude
postihováno.
Sazebník pokutového řádu
PROVINĚNÍ
KP/KS
KP/KS
KP/KS
dospělí
dorost
žáci
1 nehlášení výsledku, a neúplné hlášení náležitostí
400,-
200,-
200,-
2 nepořízený videozáznam dle bodu VII.
500,-
-
-
3 nesplnění technických podmínek videozáznamu
300,-
-
-
4 pořádání turnaje bez vědomí STK a KR ZL KFS
500,-
300,-
300,-
5 přeložení termínu nebo místa utkání bez souhlasu STK ZL KFS
500,-
300,-
300,-
6 nezaslání zápisu utkání, které řídil oddílový rozhodčí
500,-
500,-
500,-
7 neodůvodněné čerpání čekací doby
500,-
300,-
300,-
8 neúčast na akcích a reprezentaci ZL KFS
1.000,-
500,-
500,-
9 nedohrané utkání pro pokles hráčů pod sedm
1.500,-
1.000,-
1.000,-
10 neoprávněný start hráče
dle DŘ čl. 5
11 nedostavení se k utkání
do výše 15.000,- Kč
12 ostatní neuvedené neplnění povinností vůči ZL KFS,
porušování směrnic (SŘ, RS, DŘ apod.) a jiné
do výše 20.000,- Kč
13 nevhodné chování trenérů a oddílových funkcionářů,
nevhodné chování hráčů a diváků po utkání
dle DŘ čl. 5
14 inzultace rozhodčího
dle DŘ čl. 5
Článek 54 - Zásady pro zařazování družstev do soutěží ZL KFS
Zásady jsou uvedeny v čl. 5 SŘ. Pro družstva, která postupují do vyšších soutěží mimo pořadí
stanovil VV ZL KFS následující poplatky:
15.000,- Kč
a) do KP mužů
b) do I. A třídy
10.000,- Kč
c) do I. B třídy
5.000,- Kč
Článek 55 - Zúčtovatelná soutěžní záloha a startovné
Zúčtovatelná soutěžní záloha:
Krajský přebor, I. A třída, I. B třída 3.000,- Kč, mládež 1.500,- Kč
Startovné:
Krajský přebor 3.000,- Kč, I.A třída 2.000,- Kč, I.B třída 1.000,- Kč.
Článek 56 - Finanční vklad do soutěží
Oddíly hrající soutěže ZL KFS, které jsou sdruženy jiných organizacích (SOKOL, OREL aj.)
uhradí 4.000,- Kč do zahájení mistrovských soutěží.
VII. JINÁ OPATŘENÍ K ŘÍZENÍ SOUTĚŽÍ
A. Předzápasová porada
1. Porada se koná nejpozději 20 min. před zahájením utkání mužů. Na poradě musí být
povinně přítomni hlavní pořadatel, vedoucí družstev, delegovaní rozhodčí a pokud je
přítomen i delegát svazu.
2. poradu zahájí a řídí DS, v případě že není přítomen, poradu zahájí a řídí hlavní rozhodčí.
Projednají se následující záležitosti:
a) řídící porady přivítá účastníky a představí rozhodčí
b) rozhodčí si přebere a zkontroluje zápis o utkání podepsaný kapitány mužstev a RP od
vedoucích družstev.
c) vedoucí družstev předloží rozhodčímu dres hráče vč. trenýrek a stulpen a dres brankáře pro posouzení barevného rozlišení.
d) vedoucí domácích s rozhodčím určí místa pro rozcvičování náhradníků
e) DS, případně rozhodčí, projedná s hl. pořadatelem zajištění čísel na střídání, nosítek a
jejich obsluhy, signalizaci nastavení
f) zajištění kontaktu rozhodčích a DS s HP v průběhu utkání.
B. Metodika pořizování videozáznamů zápasů KP mužů, případně dalších zápasů soutěží
řízených ZL KFS.
1. Oddíly krajského přeboru mužů jsou povinny pořizovat na svoje náklady z každého domácího utkání KP videozáznam a vysílat jej přímým přenosem na http://tvcom.cz/.
V případě, že mimořádně nelze přímý přenos z technických důvodů vysílat, je domácí
oddíl povinen ihned po skončení utkání zaslat přes webové rozhraní firmě TV COM tzv.
„opožděný online“.
2. Kamera musí být umístěna ve středu hrací plochy (ne za brankou), na vyvýšeném místě
a na stativu. Ve výhledu videokamery nesmí být překážky (sloupy, stromy, sítě, diváci
apod.).
3. Záznam musí obsahovat nástupy na hrací plochu a odchody z hrací plochy (před utkáním, v poločase, po utkání). Kamera musí zabírat celou hrací plochu.
4. Videotechnik snímá hru v souvislostech (ne příliš z dálky a ne příliš detailně. Snímá tak,
aby bylo možno posoudit např. ofsajd a ofsajdovou pozici)!
5. Pokud to umožňují situace, je dobré, když je na záznamu vidět rozhodčí, zejména při
udělování osobních trestů, případně při řešení problémů s lavičkami.
6. Záznam nesmí být přerušovaný.
7. Videotechnik snímá dění včetně zvukového záznamu.
8. Pokud oddíly z I.A a I.B tř. budou chtít pořídit videozáznam ze svého utkání, musí před
zahájením toto uvést do zápisu. Záznam musí splňovat výše uvedené náležitosti.
9. Záznamy ze zápasů I.A a I.B tř. musí být pořízeny na nosičích DVD, CD nebo flash disk
v návaznosti na další zpracování KR ZL KFS, nebo mohou být nahrány na vzdálený počítač ZL KFS (po domluvě s panem Travencem - předsedou STK) nebo doručí na sekretariát ZL KFS do 48 hodin
10. Nesplnění povinností v bodu VII. bude potrestáno podle „Sazebníku pokutového řádu“.
Nominační listina rozhodčích soutěžní ročník 2014-15
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
Ambroz
Badošek
Bělunek
Beneš
Mgr. Bernatík
Blažek
Březáček
Číž
Daněk
Dlouhý
Dokoupil
Doležal
Dostálek
Dujíček
Dunda
Mgr. Filgas
Fišera
Havlín
Havránek
Horváth
Houšť
Janča
Juřica
Karlík
Kartňák
Mgr. Koláček
Konečný
Kostelník
Kotačka
Kovařčík
Křenek
Kubíček
Kýr
Liška
ing. Lysák
Ing. Macháč
Malota
Manďák
Zdeněk
Libor
Petr
František
Tomáš
Vladimír
Tomáš
Roman
Roman
Petr
Tomáš
Radim
Josef
Ladislav
Roman
Jan
Martin
Ondřej
Milan
Antonín
Jan
Jiří
Pavel
Pavel
Milan
Jan
Bronislav
Tomáš
Rostislav
Dominik
Rostislav
Michal
František
Petr
Václav
Jiří
Vladimír
Roman
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
Mičkal
Michalec
Mgr. Mikoška
Mikulášek
Minarčík
Mitáček
Němec
Nevrla
Bc. Nohavica
Olša
Pavliš
Poláček
Polaštík
Ponížil
Rovenský
Ruman
Rybka
Schnürmacher
Skalický
Bc. Slavík
Slováček
Stodůlka
Surovec
Ševčík
Šimoník
Škrobák
Štěpánek
Bc. Šubík
Bc. Toman
Tureček
Vacula
Valčík
Veselský
Veselý
Vlašic
Vobořil
Volek
Zicháček
Karel
Radek
Zdeněk
Adam
Michal
Václav
Jiří
Jiří
Petr
Viktor
Martin
David
Josef
Libor
Jan
Josef
Ondřej
Filip
Libor
Miroslav
Adam
René
Tomáš
Igor
David
Lukáš
Martin
Ondřej
Stanislav
Tomáš
Stanislav
Petr
Roman
Michal
Jiří
Václav
Stanislav
Martin
39
40
Mgr. Mejzlík
Měšťánek
Tomáš
Bronislav
Zpěvák
Zubek
Žniva
79
80
81
Petr
Radim
Lukáš
Nominační listina delegátů svazu soutěžní ročník 2014-15
1
Babušník Ladislav
12
Valůšek Josef
2
Gloser Jan
13
Vlček Radek
3
Hubál Lukáš
14
Vrba Jaroslav
4
Chaloupka František
15
Holčák Josef
5
Juřica Karel
16
Ligas Aleš
6
Krajča Jaroslav
17
Volek Stanislav
7
Měrka Stanislav
18
Nedbal Martin
8
Ogrodník Vlastimil
19
Ondo Milan
9
Palacký Milan
20
Trčka Jiří
10
Prokop Jan
21
Rumplík Zdeněk
11
Straka Martin
22
Zavadil Zdeněk
VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Tento rozpis je nedílnou součástí SŘ fotbalu platného od 1. 7. 2013. VV ZL KFS si vyhrazuje
právo schválit a vydat v průběhu soutěží taková opatření, která zajistí jejich regulérní průběh.
Všechna mimořádná opatření, doplňky a změny vydávané FAČR, ŘK FAČR M nebo přijatá VV
ZL KFS, resp. KR ZL KFS, budou zveřejňována ve zprávách ZL KFS popř. také v denním tisku.
Vlastimír H r u b č í k
předseda ZL KFS
ing. Stanislav T r a v e n e c
Radovan L u k á š
předseda STK ZL KFS
sekretář ZL KFS
PRAVIDLA MINIFOTBALU – PRAVIDLA PRO SOUTĚŽ
M L A D Š Í C H ŽÁ K Ů Zl K F S v S R 2 0 1 4 / 2 0 1 5 .
Minifotbal je určen pro družstva mladších žáků fotbalových klubů a oddílů Zlínského KFS.
Minifotbal mladších žáků v sezoně 2014/15 hrají chlapci ročníku 2002 a 2003, dívky pak dle SŘ
čl.
81 – věkové kategorie v soutěžích žen, bod 2). Všichni startují na platné registrační průkazy.
Platí platná pravidla fotbalu s následujícími odlišnostmi, vyplývajícími ze specifických zvláštností
této herní formy :
a)
Hrací plocha pro utkání mladších žáků je polovinou normálního hřiště, jehož postranní
čáry jsou čarami brankovými a středová i branková čára jsou čárami postranními.
b)
Branky mají rozměr 2 x 5 metrů a jsou umístěny uprostřed brankových čar, branky jsou
opatřeny sítěmi.
c)
Pokutová území jsou vyznačena přes celou šířku „malého hřiště“ na postraních čarách
barevně odlišenými metami. K vymezení lze využít prodlouženou postranní čáru pokutového území velkého hřiště.Značka pokutového kopu je vyznačena 8m před brankou.
d)
Je-li míč ze hry, uvádí jej do hry zpět brankář z prostoru pokutového území a to buď výhozem nebo výkopem z ruky. Jakmile položí brankář míč na zem, může pokračovat ve hře
pouze nohou.
e)
Mladší žáci hrají v počtu 7+1. Družstvo mladších žáků je složeno maximálně ze 16 hráčů,
z čehož je vždy na hrací ploše sedm hráčů v poli a brankář. V utkání je možné střídat hokejovým způsobem. Minimální počet hráčů družstva v utkání je pět hráčů v poli a brankář,
klesne-li počet hráčů pod
6 nelze v utkání pokračovat.
f)
V utkáních mladších žáků jsou tyče a břevna branky normálního fotbalového hřiště součástí hrací plochy pro minifotbal (Doporučení : zabezpečení stacionárních branek velkého
hřiště před možností úrazu např. obalení molitanem).
g)
Hráči musí být před i po celou dobu střetnutí řádně ustrojení a dodržovat předepsanou
výstroj
(u mladších žáků je dovoleno hrát s kopačkami s vyměnitelnými kolíky), hráči musí mít
chrániče holení.
h)
V utkání mladších žáků nesmí zpětnou přihrávku brankář chytit rukou.
i)
Utkání mladších žáků se hraje s míči velikost 4.
j)
Rohový kop u mladších žáků se zahrává ze vzdálenosti 16 metrů od pravé a levé tyče.
k)
V utkáních mladších žáků se auty vhazují.
l)
Hrací doba u mladších žáků je 2 x 30 minut.
m)
Při minifotbale neplatí ofsajd
n)
Volný kop – vzdálenost protihráče 6 metrů od míče, totéž platí i u rohového kopu.
o)
Vyloučený hráč u mladších opustí hrací plochu a místo něj nastoupí náhradník
p)
V případě nerozhodného výsledku se provede rozstřel ze značky pro pokutový kop dle
Pravidel fotbalu a jeho vítězi bude přidělen další bod. V kategorii mladších žáků se provádí
pokutové kopy v sérii po třech ze vzdálenosti 8 m od branky.
KRAJSKÁ SOUTĚŽ STARŠÍCH A MLADŠÍCH
P Ř Í P R A V E K ZL Í N S K É H O K F S
PRAVIDLA PRO MLADŠÍ PŘÍPRAVKY Zl KFS V SR 2014/2015 :
Hrací plocha: hraje se na polovině fotbalového hřiště rozděleného na dvě minihřiště
20x30m. Vymezení hřiště je pomocí nízkých met barevně odlišených v místech vymezující pokutové území a půlku hřiště. Pokutové území je vymezeno pomyslnou
čárou ve vzdálenosti 5,5m od brankové čáry, přes celou šířku „minihřiště“. Značka
pokutového kopu je ve vzdálenosti 5m od brankové čáry.
Počet hráčů: hraje se s 4 hráči v poli a brankářem, paralelně na dvou hřištích.
Rozpis utkání: 1. poločas
TEAM I v. TEAM I
TEAM II v. TEAM II (A-A, B-B)
2. poločas TEAM I v. TEAM II
(A-B, B-A)
TEAM II v. TEAM I
Hráč, který nastoupí za svůj oddíl do začátku utkání např. v TEAMU I musí, pokud nedojde
k dohodě, utkání dohrát za stejný team.
Hrací doba: 2x20min. s 5-10min. přestávkou bez odchodu do kabin.
Míč: hraje se s míčem o velikosti č.3 (hmotnost 250-310g, obvod 57-62cm)
Branky: pokud jsou k dispozici branky 5x2m, příp. plastové branky 3x1,8m, příp. vymezení
pomocí tyčí.
Střídání hráčů: letmé (hokejové) bez striktních omezení.
Hra brankáře:
Je-li míč za hry, uvádí jej do hry zpět brankář z prostoru pokutového území, a to buď výhozem,
nebo výkopem z ruky ale jen na vlastní polovinu hřiště. V utkáních mladší přípravky lze použít
zpětnou přihrávku, tzn. malou domů.
Osobní tresty:
Hráčům přípravek se osobní tresty neudělují. Při nesportovním chování či hrubém zákroku může
rozhodčí hráče dočasně vyloučit na 5 minut, jeho místo může zaujmout další hráč.
Standardní situace:
Rozehrání ze strany (autové vhazování) se provádí přihrávkou nohou nebo navážením (rozehrá vka musí být provedena „z míče v klidu“). Nejbližší bránící hráč musí být minimálně 3m od rozehrávajícího hráče. Při provádění volných a rohových kopů musí být hráči soupeře nejméně 3m od
místa rozehrání.
Výsledky mladších přípravek nebudou publikovány. Rozhodčí není delegovaný svazem a zavádí
se povinnost každého oddílu mít svého týmového rozhodčí (řízení na základě domluvy – jedno
hřiště řídí domácí rozhodčí, druhé hřiště řídí rozhodčí hostujícího oddílu).
Zápis (seznam hráčů, datum utkání, místo, podpis trenéra a kapitána) o utkání se vypracovává
společně pro oba zápasy mladších přípravek tzn. zápis = oba paralelní zápasy mladších přípravek
a posílá se na svaz. Výsledky utkání se hlásit ani posílat nemusejí.
PRAVIDLA PRO STARŠÍ PŘÍPRAVKY Zl KFS V SR 2014/2015:
Hrací plocha: hraje se na polovině fotbalového hřiště rozděleného na dvě minihřiště 25x40m.
Vymezení hřiště je pomocí nízkých met barevně odlišených v místech vymezující pokutové území
a půlku hřiště. Pokutové území je vymezeno pomyslnou čárou ve vzdálenosti 5,5m od brankové
čáry, přes celou šířku „minihřiště“. Značka pokutového kopu je ve vzdálenosti 7m od brankové
čáry.
Počet hráčů: hraje se s 5 hráči v poli a brankářem, paralelně na dvou hřištích.
Rozpis utkání: 1. poločas
TEAM I v. TEAM I
TEAM II v. TEAM II (A-A, B-B)
2. poločas TEAM I v. TEAM II
(A-B, B-A)
TEAM II v. TEAM I
Hráč, který nastoupí za svůj oddíl do začátku utkání např. v TEAMU I musí, pokud nedojde
k dohodě, utkání dohrát za stejný team.
Hrací doba: 2x25min. s 5-10min. přestávkou bez odchodu do kabin.
Míč: hraje se s míčem o velikosti č.4 (hmotnost 290-390g, obvod 63-66cm)
Branky: 5x2m
Střídání hráčů: letmé (hokejové) bez striktních omezení.
Hra brankáře:
Je-li míč za hry, uvádí jej do hry zpět brankář z prostoru pokutového území a to buď výhozem
nebo výkopem z ruky ale jen na vlastní polovinu hřiště. V utkáních starší přípravky nelze použít
zpětnou přihrávku, tzn. malou domů.
Osobní tresty:
Hráčům přípravek se osobní tresty neudělují. Při nesportovním chování či hrubém zákroku může
rozhodčí hráče dočasně vyloučit na 5 minut, jeho místo může zaujmout další hráč.
Standardní situace:
Rozehrání ze strany (autové vhazování) se provádí přihrávkou nohou nebo navážením (rozehrávka musí být provedena „z míče v klidu“). Nejbližší bránící hráč musí být minimálně 3m od rozehrávajícícho hráče. Při provádění volných a rohových kopů musí být hráči soupeře nejméně 3m
od místa rozehrání.
Výsledky starších přípravek nebudou publikovány. Rozhodčí není delegovaný svazem a zavádí se
povinnost každého oddílu mít svého týmového rozhodčí (řízení na základě domluvy – jedno hřiště
řídí domácí rozhodčí, druhé hřiště řídí rozhodčí hostujícího oddílu).
Zápis (seznam hráčů, datum utkání, místo, podpis trenéra a kapitána) o utkání se vypracovává
společně pro oba zápasy starších přípravek tzn. zápis = oba paralelní zápasy starších přípravek a
posílá se na svaz. Výsledky utkání se hlásit ani posílat nemusejí.
Termínová listina - podzim 2014
datum
Muži
začátek KP,I.A,I.B
Ne
Ne
Ne
Ne
St
Ne
Ne
Ne
St
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
27.7.14
3.8.14
10.8.14
17.8.14
20.8.14
24.8.14
31.8.14
7.9.14
10.9.14
14.9.14
21.9.14
28.9.14
5.10.14
12.10.14
19.10.14
26.10.14
2.11.14
17:00
17:00
16:30
16:30
17:00
16:30
16:30
16:00
16:30
16:00
15:30
15:30
15:00
14:30
14:00
14:00
13:30
předkolo
1.kolo
1
2
2.kolo
3
4
5
3.kolo
6
7
8
9
10
11
12
13
Ne
9.11.14
13:30
14
Dorost
Žáci
začátek
začátek
KP, KS
14:00
14:00
1
2
14:00
14:00
13:30
3
4
5
9:30
9:30
9:30
11:15
11:15
11:15
3
4
5
13:30
13:00
13:00
12:30
12:00
11:30
11:30
11:00
6
7
8
9
10
11
12
13
9:30
9:30
9:30
9:30
9:30
9:30
9:30
9:30
11:15
11:15
11:15
11:15
11:15
11:15
11:15
11:15
6
7
8
9
10
11
1
2
11:00
14
ÚZM
Úřední začátek mužů NE
ÚZD
Úřední začátek dorostu - NE 2,5 hodiny před ÚZM
ÚZŽ
Úřední začátek žáků - SO 9:30 st. , 11.15 ml.
ÚZŽe
Úřední začátek žen - So 3,5 hodiny před ÚZM
ÚZP
Úřední začátek přípravek - Po 16:00
9.11.2014 v případě příznivého počasí předehrávka 1.jarního kola
KP,KS
Přípravky
KS-A,B,C
1
2
3
4
5
6
7
KP ženy
začátek
KP
13:00
13:00
12:30
3
4
5
12:30
12:00
12:00
11:30
11:00
10:30
10:30
10:00
6
7
8
9
1
2
NT
NT
O Pohár hejtmana Zlínského kraje 2014-15
pořadí
16
21
23
26
31
41
60
63
89
95
skupiny
okr
Bystřice pH
Morkovice
Fryšták
Chropyně
Kvasice
Baťov
Těšnovice
Skaštice
Lukov
Tlumačov
KM
KM
ZL
KM
KM
ZL
KM
KM
ZL
ZL
soutěž
KP
KP
KP
KP
I.A-B
KP
I.B-B
I.B-B
I.B-B
I.B-B
Předkolo
27.7.14 17:00
I.kolo
3.8.14 17:00
Čtvrtfinále
11.9.13 16:30
II.kolo
20.8.14 17:00
Semifinále
jaro
Finále
jaro
Bystřice pH
9
1 Tlumačov
Těšnovice
Vítěz 9
Vítěz 1
25
Vítěz 25
Chropyně
10
11
12
13
14
15
16
Vítěz 10
Kvasice
33
Vítěz 33
Morkovice
11
2 Lukov
Skaštice
Vítěz 11
Vítěz 2
26
Vítěz 26
Fryšták
12
Vítěz 12
Baťov
Vítěz 37
37
30
33
35
37
47
49
55
90
96
Dol.Němčí
O.N.Ves
Nedachlebice
Bojkovice
Březolupy
Nivnice
Strání
Havřice
Staré Město
UH
UH
UH
UH
UH
UH
UH
UH
UH
I.A-B
I.A-B
I.A-B
I.A-B
I.A-B
I.A-B
I.A-B
I.B-C
I.B-C
26
27
28
29
30
31
32
Dol.Němčí
13
Vítěz 13
Strání
27
Vítěz 27
Bojkovice
14
Vítěz 14
Březolupy
34
Vítěz 34
O.N.Ves
15
3 Staré Město
Havřice
Vítěz 15
Vítěz 3
28
Vítěz 28
Nedachlebice
16
Vítěz 16
Nivnice
39
18
24
25
27
29
40
50
62
65
71
94
Vigantice
Vizovice
Kateřinice
Vsetín
Podlesí
Slušovice
Zubří
Jablůnka
Lidečko
Hovězí
Prostř.Bečva
VS
ZL
VS
VS
VS
ZL
VS
VS
VS
VS
VS
KP
KP
I.B-A
KP
I.A-A
I.A-B
I.A-A
I.B-A
I.B-A
I.B-A
I.B-A
44
45
46
47
48
Vítěz
Vigantice
17
4 Lidečko
Jablůnka
Vítěz 17
Vítěz 4
29
Vítěz 29
Vsetín
18
Vítěz 18
Podlesí
35
Vítěz 35
Vizovice
19
5 Hovězí
Zubří
Vítěz 19
Vítěz 5
30
Vítěz 30
Kateřinice
20
6 Prostř.Bečva
Slušovice
Vítěz 20
Vítěz 6
Vítěz 38
38
19
20
32
36
38
44
45
48
57
74
Provodov
Luhačovice
Podkop.Lhota
Štítná nVl
Nedašov
Vlachovice
Mladcová
Val.Klobouky
Jaroslavice
Malenovice
ZL
ZL
ZL
ZL
ZL
ZL
ZL
ZL
ZL
ZL
59
60
61
62
63
64
KP
KP
I.A-A
I.A-A
I.A-A
I.A-A
I.A-B
I.A-A
I.A-B
I.B-B
Provodov
21
7 Jaroslavice
Val.Klobouky
Vítěz 21
Vítěz 7
31
Vítěz 31
Štítná nVl
22
Vítěz 22
Nedašov
36
Vítěz 36
Luhačovice
23
8 Malenovice
Mladcová
Vítěz 23
Vítěz 8
32
Vítěz 32
Podkop.Lhota
24
Vítěz 24
Vlachovice
Tučně - domácí tým (z nižší soutěže nebo hůře umístěný v uplynulé sezóně)
O Pohár hejtmana Zlínského kraje 2014-15
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Předkolo
Tlumačov
Lukov
Staré Město
Lidečko
Hovězí
Prostř.Bečva
Jaroslavice
Malenovice
I.kolo
Vítěz 1
Kvasice
Vítěz 2
Baťov
Strání
Březolupy
Vítěz 3
Nivnice
Vítěz 4
Podlesí
Vítěz 5
Vítěz 6
Vítěz 7
Nedašov
Vítěz 8
Vlachovice
II.kolo
-
27.7.14 17:00
Těšnovice
Skaštice
Havřice
Jablůnka
Zubří
Slušovice
Val.Klobouky
Mladcová
3.8.14 17:00
Bystřice pH
Chropyně
Morkovice
Fryšták
Dol.Němčí
Bojkovice
O.N.Ves
Nedachlebice
Vigantice
Vsetín
Vizovice
Kateřinice
Provodov
Štítná nVl
Luhačovice
Podkop.Lhota
20.8.14 17:00
25
26
27
28
29
30
31
32
Čtvrtfinále
11.9.13 16:30
Semifinále
jaro
Finále
jaro
33
34
35
36
37
38
39
Střelci
penalty
Rozhodčí
Asistent 1
Asistent 2
Losovací čísla soutěží ročníku 2014 - 15
Krajský přebor
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
So ÚZM
Provodov
Rožnov pR
Morkovice
Holešov
Kelč
Boršice
Fryšták
Luhačovice
Vsetín
Bystřice pH
Chropyně
Vigantice
Vizovice
Baťov
So ÚZM
UT Paseky
UT
Ne ÚZM
So ÚZM
I.A třída, skupina A
tráva
UT
Střelnice
Všetuly
So ÚZM
Ne ÚZM
Ne ÚZM
So ÚZM
So ÚZM
UT
Tyršova
UT
So ÚZM
So ÚZM
UT
So ÚZM
Ne ÚZM
Pá 18:30
Lutonina
UT
tráva
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Hrachovec
Podkop.Lhota
Štítná nVl
Val.Meziříčí B
Brumov B
Slušovice
Val.Klobouky
Zubří
Podlesí
Nedašov
Juřinka
Val.Příkazy
Vidče
Vlachovice
I.B třída, skupina A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Lhota u Vs.
Val.Polanka
Prostř.Bečva
Lidečko
Hovězí
Ratiboř
Janová
Dol.Bečva
Jablůnka
Hutisko
Franc.Lhota
Hor.Lideč
Zašová
Kateřinice
Ne ÚZM
Ne ÚZM
Ne ÚZM
Ne ÚZM
Ne ÚZM
So ÚZM
tráva
So ÚZM
Ne ÚZM
Ne ÚZM
Ne ÚZM
Ne ÚZM
Trnava
Ne ÚZM
UT
Ne 10:00
UT
tráva
Ne 10:00
UT
tráva
So ÚZM
Ne ÚZM
Ne ÚZM
Ne ÚZM
Ne ÚZM
So ÚZM
Ne 10:00
So ÚZM
So ÚZM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
I.B třída, skupina B
Ne ÚZM
Ne ÚZM
I.A třída, skupina B
Val.Senice
So ÚZM
Ne ÚZM
Ne ÚZM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Tlumačov
Příluky
Lužkovice
Veselá
Skaštice
Admira Hulín
Těšnovice
Roštění
Malenovice
Tečovice
Kostelec u Hol.
Slavičín B
Sehradice
Lukov
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Provodov
Val.Polanka
Štítná nVl
Lidečko
Hovězí
Ratiboř
Val.Klobouky
Mladcová
V.Karlovice
Újezd
Juřinka
Slavičín
Poličná
Vlachovice
Ne ÚZM
Ne ÚZM
So ÚZM
Ne ÚZM
UT
Ne ÚZM
Ne ÚZM
Ne ÚZM
So ÚZM
tráva
Ne ÚZM
Ne 10:15
Ne ÚZM
tráva
Ne ÚZM
Ne ÚZM
Ne ÚZM
Ne ÚZM
Ne ÚZM
UT Lapač
So ÚZM
Ne ÚZM
Ne ÚZM
So ÚZM
So ÚZM
Ne ÚZM
Ne ÚZM
Pitín
Ne ÚZM
I.B třída, skupina C
Ne ÚZM
Ne ÚZM
Hluk
Strání
Nedachlebice
Žalkovice
Nivnice
Újezdec
Osvětimany
Mladcová
Březolupy
O.N.Ves
Jaroslavice
Kvasice
Bojkovice
Dol.Němčí
UT Hrádek
So ÚZM
Ne ÚZM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Prakšice
Sušice
Morkovice B
Koryčany
Kunovice
Nedakonice
V.Otrokovice B
Staré Město
Havřice
Jalubí
Vlčnov
Buchlovice
Ořechov
Zlechov
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Louky
Strání
Nedachlebice
Koryčany
Břest
Boršice
Kněžpole
Staré Město
Uh.Ostroh
Morkovice
Napajedla
Kvasice
Bojkovice
Zdounky
So ÚZM
Ne ÚZM
So ÚZM
UT
Ne ÚZM
Ne 10:15
Střílky
UT
Ne ÚZM
tráva
tráva
Ne ÚZM
Ne ÚZM
tráva
UT
Rybníček
UT Širůch
Ne ÚZM
Ne ÚZM
Ne ÚZM
Ne ÚZM
So ÚZM
Ne 10:00
ÚZM - Ne úřední začátek mužů
Krajský přebor dorostu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Ne ÚZD
Hluk
Rožnov pR
Nedašov
Kunovice
Nivnice
Hulín
Baťov
Luhačovice
Malenovice
Brumov
Holešov
Uh.Brod
Slušovice
Dol.Němčí
Ne 3h před ÚZM
Krajská soutěž dorostu sk. A
tráva
UT
tráva
UT
tráva
Ne 10:00
So 10:00
So ÚZM
So 10:00
So 13:30
UT
UT
So 10:00
tráva
UT
So ÚZD
So 10:00
UT
So 10:00
Všetuly
Ne 10:00
Orel
tráva
UT Lapač
So 10:15
Ne ÚZD
Ne ÚZD
So ÚZM
Ne ÚZD
UT
So ÚZM
So ÚZM
So 3h před ÚZM
Ne 3h před ÚZM
Ne ÚZD
Ne 10:00
Karolinka
Ne 3h před ÚZM
tráva
So 3h před ÚZM
So 10:00
UT Hrádek
Ne 3h před ÚZM
tráva
Ne 10:00
Krajská soutěž dorostu sk. B
Ne 10:00
Ne ÚZD
tráva
Ne ÚZD
Ne ÚZD
Střílky
Ne ÚZD
Žalkovice
So ÚZM
Ne 3h před ÚZM
Ne ÚZD
Rybníček
UT Širůch
So 10:00
UT
tráva
Ne 3h před ÚZM
Topolná
So ÚZD
Ne ÚZD
Ne ÚZD
Pitín
Ne 3h před ÚZM
ÚZD - Ne 2:30 před úředním začátkem mužů
Krajský přebor žáků
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Louky
Rožnov pR
Brumov
Holešov
Slavičín
Baťov
Bojkovice
Vsetín
Štítná nVl
Kunovice
Uh.Brod
V.Otrokovice
Krajská soutěž žáků, sk. A
So ÚZŽ
Ne ÚZŽ
UT
tráva
So ÚZŽ
UT
tráva
So ÚZŽ
Všetuly
So ÚZŽ
UT Hrádek
So ÚZŽ
UT
Ne ÚZŽ
Pitín
Ne ÚZŽ
UT
Ne ÚZŽ
UT
tráva
So ÚZŽ
UT
tráva
So ÚZŽ
Orel
UT Lapač
Ne ÚZŽ
UT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Luhačovice
Ratiboř
Nedašov
Juřinka
Kelč
Val.Klobouky
Vlachovice
V.Karlovice
Bystřice pH
Hor.Bečva
Hulín
Zlín B
So ÚZŽ
Krajská soutěž žáků, sk. B
UT
hlášenky
Ne ÚZŽ
Ne ÚZŽ
Ne ÚZŽ
So ÚZŽ
So ÚZŽ
Ne ÚZŽ
Karolinka
So ÚZŽ
Ne ÚZŽ
Ne ÚZŽ
So ÚZŽ
UT
UT Paseky
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Staré Město
Ne ÚZŽ
FA Zlechov
So ÚZŽ
1.FC Slovácko- dívky
So ÚZŽ
Koryčany
So ÚZŽ
Strání
Ne ÚZŽ
Boršice
Ne ÚZŽ
Hluk
So ÚZŽ
Dol.Němčí
Ne ÚZŽ
Morkovice
Ne ÚZŽ
Napajedla
So ÚZŽ
Kvasice
So ÚZŽ
Nedakonice
So ÚZŽ
Rybníček
UT Širůch
Sady
UT Širůch
Střílky
tráva
tráva
UT
tráva
ÚZŽ - So 9:30 starší, 11:15 mladší
Krajská soutěž přípravek, sk. A
1
2
3
4
5
6
7
8
Bystřice pH
Kroměříž A
Holešov
Baťov
Chropyně
Kroměříž B
V.Otrokovice
volný los
Krajská soutěž přípravek, sk. B
So 10:00
Po hlášenky
UT
Ne 14:00
Všetuly
tráva
hlášenky
UT
hlášenky
UT
Po hlášenky
UT
Po 16:00
tráva
UT
ÚZP - Úřední začátek přípravek - Po 16:00
Krajský přebor žen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
volný los
DFK Holešov
Lužkovice
Žalkovice
Val.Klobouky
Březnice
Březůvky
Babice
Nezdenice
Baťov
hlášenky
Partyzánská
So ÚZM
Ne 3,5h před ÚZM
So 14:00
So ÚZD
So ÚZM
Ne 3,5h před ÚZM
So 3,5h před ÚZM
hlášenky
UT
tráva
ÚZŽe - Úřední začátek žen - So 3,5 hodiny před ÚZM
1
2
3
4
5
6
7
8
Vsetín A
Zlín A
Louky
Slavičín
Vsetín B
Zlín B
SK Zlín
volný los
Po 16:00
UT
tráva
Po 17:00
Vršava
UT Vršava
Po 17:00
Po 16:30
UT Hrádek
Po 16:00
UT
tráva
Po 17:00
Vršava
UT Vršava
Po 17:00
UT Paseky
Krajská soutěž přípravek, sk. C
1
2
3
4
5
6
7
8
1.FC Slovácko A
Veselí nM
Kunovice
FA Zlechov
1.FC Slovácko B
Bojkovice
Uh.Brod
volný los
Po 16:00
UT Širůch
Po 16:30
tráva
Po 16:00
UT
Po 16:00
Po 16:00
UT Širůch
Po 16:00
Po 17:00
Pitín
Orel
UT Lapač
KP
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
I.kolo
Provodov
Rožnov pR
Morkovice
Holešov
Kelč
Boršice
Fryšták
podzim
-
10.8.14 16:30
Baťov
Vizovice
Vigantice
Chropyně
Bystřice pH
Vsetín
Luhačovice
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
II.kolo
Baťov
Vsetín
Bystřice pH
Chropyně
Vigantice
Vizovice
Provodov
-
17.8.14 16:30
Luhačovice
Fryšták
Boršice
Kelč
Holešov
Morkovice
Rožnov pR
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
III.kolo
Rožnov pR
Morkovice
Holešov
Kelč
Boršice
Fryšták
Luhačovice
-
24.8.14 16:30
Baťov
Provodov
Vizovice
Vigantice
Chropyně
Bystřice pH
Vsetín
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
IV.kolo
Baťov
Bystřice pH
Chropyně
Vigantice
Vizovice
Provodov
Rožnov pR
-
31.8.14 16:30
Vsetín
Luhačovice
Fryšták
Boršice
Kelč
Holešov
Morkovice
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
V.kolo
Morkovice
Holešov
Kelč
Boršice
Fryšták
Luhačovice
Vsetín
-
7.9.14 16:00
Baťov
Rožnov pR
Provodov
Vizovice
Vigantice
Chropyně
Bystřice pH
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
VI.kolo
Baťov
Chropyně
Vigantice
Vizovice
Provodov
Rožnov pR
Morkovice
-
14.9.14 16:00
Bystřice pH
Vsetín
Luhačovice
Fryšták
Boršice
Kelč
Holešov
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
VII.kolo
Holešov
Kelč
Boršice
Fryšták
Luhačovice
Vsetín
Bystřice pH
-
21.9.14 15:30
Baťov
Morkovice
Rožnov pR
Provodov
Vizovice
Vigantice
Chropyně
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
VIII.kolo
Baťov
Vigantice
Vizovice
Provodov
Rožnov pR
Morkovice
Holešov
-
28.9.14 15:30
Chropyně
Bystřice pH
Vsetín
Luhačovice
Fryšták
Boršice
Kelč
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
IX.kolo
Kelč
Boršice
Fryšták
Luhačovice
Vsetín
Bystřice pH
Chropyně
-
5.10.14 15:00
Baťov
Holešov
Morkovice
Rožnov pR
Provodov
Vizovice
Vigantice
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
X.kolo
Baťov
Vizovice
Provodov
Rožnov pR
Morkovice
Holešov
Kelč
-
12.10.14 14:30
Vigantice
Chropyně
Bystřice pH
Vsetín
Luhačovice
Fryšták
Boršice
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
XI.kolo
Boršice
Fryšták
Luhačovice
Vsetín
Bystřice pH
Chropyně
Vigantice
-
19.10.14 14:00
Baťov
Kelč
Holešov
Morkovice
Rožnov pR
Provodov
Vizovice
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
XII.kolo
Baťov
Provodov
Rožnov pR
Morkovice
Holešov
Kelč
Boršice
-
26.10.14 14:00
Vizovice
Vigantice
Chropyně
Bystřice pH
Vsetín
Luhačovice
Fryšták
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
XIII.kolo
Fryšták
Luhačovice
Vsetín
Bystřice pH
Chropyně
Vigantice
Vizovice
-
2.11.14 13:30
Baťov
Boršice
Kelč
Holešov
Morkovice
Rožnov pR
Provodov
původní termín
So ÚZM
So ÚZM
Ne ÚZM
So ÚZM
So ÚZM
Ne ÚZM
Ne ÚZM
Pá 18:30
So ÚZM
So ÚZM
So ÚZM
So ÚZM
Ne ÚZM
So ÚZM
So ÚZM
Ne ÚZM
So ÚZM
So ÚZM
Ne ÚZM
Ne ÚZM
So ÚZM
Pá 18:30
So ÚZM
So ÚZM
So ÚZM
Ne ÚZM
So ÚZM
So ÚZM
Ne ÚZM
So ÚZM
So ÚZM
Ne ÚZM
Ne ÚZM
So ÚZM
So ÚZM
Pá 18:30
So ÚZM
So ÚZM
Ne ÚZM
So ÚZM
So ÚZM
Ne ÚZM
So ÚZM
So ÚZM
Ne ÚZM
Ne ÚZM
So ÚZM
So ÚZM
So ÚZM
Pá 18:30
So ÚZM
Ne ÚZM
So ÚZM
So ÚZM
Ne ÚZM
So ÚZM
So ÚZM
Ne ÚZM
Ne ÚZM
So ÚZM
So ÚZM
So ÚZM
So ÚZM
Pá 18:30
Ne ÚZM
So ÚZM
So ÚZM
Ne ÚZM
So ÚZM
So ÚZM
Ne ÚZM
Ne ÚZM
So ÚZM
So ÚZM
So ÚZM
So ÚZM
So ÚZM
Pá 18:30
So ÚZM
So ÚZM
Ne ÚZM
So ÚZM
So ÚZM
Ne ÚZM
Ne ÚZM
So ÚZM
So ÚZM
So ÚZM
So ÚZM
So ÚZM
Ne ÚZM
nový termín
Střelci
Rozhodčí
Asistent 1
Asistent 2
Delegát
I.A-A
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
I.kolo
Hrachovec
Podkop.Lhota
Štítná nVl
Val.Meziříčí B
Brumov B
Slušovice
Val.Klobouky
podzim
-
10.8.14 16:30
Vlachovice
Vidče
Val.Příkazy
Juřinka
Nedašov
Podlesí
Zubří
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
II.kolo
Vlachovice
Podlesí
Nedašov
Juřinka
Val.Příkazy
Vidče
Hrachovec
-
17.8.14 16:30
Zubří
Val.Klobouky
Slušovice
Brumov B
Val.Meziříčí B
Štítná nVl
Podkop.Lhota
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
III.kolo
Podkop.Lhota
Štítná nVl
Val.Meziříčí B
Brumov B
Slušovice
Val.Klobouky
Zubří
-
24.8.14 16:30
Vlachovice
Hrachovec
Vidče
Val.Příkazy
Juřinka
Nedašov
Podlesí
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
IV.kolo
Vlachovice
Nedašov
Juřinka
Val.Příkazy
Vidče
Hrachovec
Podkop.Lhota
-
31.8.14 16:30
Podlesí
Zubří
Val.Klobouky
Slušovice
Brumov B
Val.Meziříčí B
Štítná nVl
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
V.kolo
Štítná nVl
Val.Meziříčí B
Brumov B
Slušovice
Val.Klobouky
Zubří
Podlesí
-
7.9.14 16:00
Vlachovice
Podkop.Lhota
Hrachovec
Vidče
Val.Příkazy
Juřinka
Nedašov
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
VI.kolo
Vlachovice
Juřinka
Val.Příkazy
Vidče
Hrachovec
Podkop.Lhota
Štítná nVl
-
14.9.14 16:00
Nedašov
Podlesí
Zubří
Val.Klobouky
Slušovice
Brumov B
Val.Meziříčí B
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
VII.kolo
Val.Meziříčí B
Brumov B
Slušovice
Val.Klobouky
Zubří
Podlesí
Nedašov
-
21.9.14 15:30
Vlachovice
Štítná nVl
Podkop.Lhota
Hrachovec
Vidče
Val.Příkazy
Juřinka
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
VIII.kolo
Vlachovice
Val.Příkazy
Vidče
Hrachovec
Podkop.Lhota
Štítná nVl
Val.Meziříčí B
-
28.9.14 15:30
Juřinka
Nedašov
Podlesí
Zubří
Val.Klobouky
Slušovice
Brumov B
2091
2092
2093
2094
2095
2096
2097
IX.kolo
Brumov B
Slušovice
Val.Klobouky
Zubří
Podlesí
Nedašov
Juřinka
-
5.10.14 15:00
Vlachovice
Val.Meziříčí B
Štítná nVl
Podkop.Lhota
Hrachovec
Vidče
Val.Příkazy
2101
2102
2103
2104
2105
2106
2107
X.kolo
Vlachovice
Vidče
Hrachovec
Podkop.Lhota
Štítná nVl
Val.Meziříčí B
Brumov B
-
12.10.14 14:30
Val.Příkazy
Juřinka
Nedašov
Podlesí
Zubří
Val.Klobouky
Slušovice
2111
2112
2113
2114
2115
2116
2117
XI.kolo
Slušovice
Val.Klobouky
Zubří
Podlesí
Nedašov
Juřinka
Val.Příkazy
-
19.10.14 14:00
Vlachovice
Brumov B
Val.Meziříčí B
Štítná nVl
Podkop.Lhota
Hrachovec
Vidče
2121
2122
2123
2124
2125
2126
2127
XII.kolo
Vlachovice
Hrachovec
Podkop.Lhota
Štítná nVl
Val.Meziříčí B
Brumov B
Slušovice
-
26.10.14 14:00
Vidče
Val.Příkazy
Juřinka
Nedašov
Podlesí
Zubří
Val.Klobouky
2131
2132
2133
2134
2135
2136
2137
XIII.kolo
Val.Klobouky
Zubří
Podlesí
Nedašov
Juřinka
Val.Příkazy
Vidče
-
2.11.14 13:30
Vlachovice
Slušovice
Brumov B
Val.Meziříčí B
Štítná nVl
Podkop.Lhota
Hrachovec
původní termín
Ne ÚZM
Ne ÚZM
Ne ÚZM
Ne 10:00
Ne 10:00
So ÚZM
Ne ÚZM
So ÚZM
Ne ÚZM
Ne ÚZM
So ÚZM
Ne 10:00
So ÚZM
Ne ÚZM
Ne ÚZM
Ne ÚZM
Ne 10:00
Ne 10:00
So ÚZM
Ne ÚZM
Ne ÚZM
So ÚZM
Ne ÚZM
So ÚZM
Ne 10:00
So ÚZM
Ne ÚZM
Ne ÚZM
Ne ÚZM
Ne 10:00
Ne 10:00
So ÚZM
Ne ÚZM
Ne ÚZM
Ne ÚZM
So ÚZM
So ÚZM
Ne 10:00
So ÚZM
Ne ÚZM
Ne ÚZM
Ne ÚZM
Ne 10:00
Ne 10:00
So ÚZM
Ne ÚZM
Ne ÚZM
Ne ÚZM
Ne ÚZM
So ÚZM
Ne 10:00
So ÚZM
Ne ÚZM
Ne ÚZM
Ne ÚZM
Ne 10:00
Ne 10:00
So ÚZM
Ne ÚZM
Ne ÚZM
Ne ÚZM
Ne ÚZM
So ÚZM
So ÚZM
So ÚZM
Ne ÚZM
Ne ÚZM
Ne ÚZM
Ne 10:00
Ne 10:00
So ÚZM
Ne ÚZM
Ne ÚZM
Ne ÚZM
Ne ÚZM
So ÚZM
Ne 10:00
So ÚZM
Ne ÚZM
Ne ÚZM
Ne ÚZM
Ne 10:00
Ne 10:00
So ÚZM
Ne ÚZM
Ne ÚZM
Ne ÚZM
Ne ÚZM
So ÚZM
Ne 10:00
So ÚZM
nový termín
Střelci
Rozhodčí
Asistent 1
Asistent 2
Delegát
I.A-B
3011
3012
3013
3014
3015
3016
3017
I.kolo
Hluk
Strání
Nedachlebice
Žalkovice
Nivnice
Újezdec
Osvětimany
podzim
-
10.8.14 16:30
Dol.Němčí
Bojkovice
Kvasice
Jaroslavice
O.N.Ves
Březolupy
Mladcová
3021
3022
3023
3024
3025
3026
3027
II.kolo
Dol.Němčí
Březolupy
O.N.Ves
Jaroslavice
Kvasice
Bojkovice
Hluk
-
17.8.14 16:30
Mladcová
Osvětimany
Újezdec
Nivnice
Žalkovice
Nedachlebice
Strání
3031
3032
3033
3034
3035
3036
3037
III.kolo
Strání
Nedachlebice
Žalkovice
Nivnice
Újezdec
Osvětimany
Mladcová
-
24.8.14 16:30
Dol.Němčí
Hluk
Bojkovice
Kvasice
Jaroslavice
O.N.Ves
Březolupy
3041
3042
3043
3044
3045
3046
3047
IV.kolo
Dol.Němčí
O.N.Ves
Jaroslavice
Kvasice
Bojkovice
Hluk
Strání
-
31.8.14 16:30
Březolupy
Mladcová
Osvětimany
Újezdec
Nivnice
Žalkovice
Nedachlebice
3051
3052
3053
3054
3055
3056
3057
V.kolo
Nedachlebice
Žalkovice
Nivnice
Újezdec
Osvětimany
Mladcová
Březolupy
-
7.9.14 16:00
Dol.Němčí
Strání
Hluk
Bojkovice
Kvasice
Jaroslavice
O.N.Ves
3061
3062
3063
3064
3065
3066
3067
VI.kolo
Dol.Němčí
Jaroslavice
Kvasice
Bojkovice
Hluk
Strání
Nedachlebice
-
14.9.14 16:00
O.N.Ves
Březolupy
Mladcová
Osvětimany
Újezdec
Nivnice
Žalkovice
3071
3072
3073
3074
3075
3076
3077
VII.kolo
Žalkovice
Nivnice
Újezdec
Osvětimany
Mladcová
Březolupy
O.N.Ves
-
21.9.14 15:30
Dol.Němčí
Nedachlebice
Strání
Hluk
Bojkovice
Kvasice
Jaroslavice
3081
3082
3083
3084
3085
3086
3087
VIII.kolo
Dol.Němčí
Kvasice
Bojkovice
Hluk
Strání
Nedachlebice
Žalkovice
-
28.9.14 15:30
Jaroslavice
O.N.Ves
Březolupy
Mladcová
Osvětimany
Újezdec
Nivnice
3091
3092
3093
3094
3095
3096
3097
IX.kolo
Nivnice
Újezdec
Osvětimany
Mladcová
Březolupy
O.N.Ves
Jaroslavice
-
5.10.14 15:00
Dol.Němčí
Žalkovice
Nedachlebice
Strání
Hluk
Bojkovice
Kvasice
3101
3102
3103
3104
3105
3106
3107
X.kolo
Dol.Němčí
Bojkovice
Hluk
Strání
Nedachlebice
Žalkovice
Nivnice
-
12.10.14 14:30
Kvasice
Jaroslavice
O.N.Ves
Březolupy
Mladcová
Osvětimany
Újezdec
3111
3112
3113
3114
3115
3116
3117
XI.kolo
Újezdec
Osvětimany
Mladcová
Březolupy
O.N.Ves
Jaroslavice
Kvasice
-
19.10.14 14:00
Dol.Němčí
Nivnice
Žalkovice
Nedachlebice
Strání
Hluk
Bojkovice
3121
3122
3123
3124
3125
3126
3127
XII.kolo
Dol.Němčí
Hluk
Strání
Nedachlebice
Žalkovice
Nivnice
Újezdec
-
26.10.14 14:00
Bojkovice
Kvasice
Jaroslavice
O.N.Ves
Březolupy
Mladcová
Osvětimany
3131
3132
3133
3134
3135
3136
3137
XIII.kolo
Osvětimany
Mladcová
Březolupy
O.N.Ves
Jaroslavice
Kvasice
Bojkovice
-
2.11.14 13:30
Dol.Němčí
Újezdec
Nivnice
Žalkovice
Nedachlebice
Strání
Hluk
původní termín
Ne ÚZM
Ne ÚZM
Ne ÚZM
Ne ÚZM
Ne ÚZM
Ne ÚZM
So ÚZM
Ne ÚZM
Ne ÚZM
So ÚZM
So ÚZM
Ne ÚZM
Ne ÚZM
Ne ÚZM
Ne ÚZM
Ne ÚZM
Ne ÚZM
Ne ÚZM
Ne ÚZM
So ÚZM
Ne ÚZM
Ne ÚZM
So ÚZM
So ÚZM
Ne ÚZM
Ne ÚZM
Ne ÚZM
Ne ÚZM
Ne ÚZM
Ne ÚZM
Ne ÚZM
Ne ÚZM
So ÚZM
Ne ÚZM
Ne ÚZM
Ne ÚZM
So ÚZM
Ne ÚZM
Ne ÚZM
Ne ÚZM
Ne ÚZM
Ne ÚZM
Ne ÚZM
Ne ÚZM
Ne ÚZM
So ÚZM
Ne ÚZM
Ne ÚZM
So ÚZM
Ne ÚZM
Ne ÚZM
Ne ÚZM
Ne ÚZM
Ne ÚZM
Ne ÚZM
Ne ÚZM
Ne ÚZM
Ne ÚZM
So ÚZM
Ne ÚZM
Ne ÚZM
So ÚZM
So ÚZM
Ne ÚZM
Ne ÚZM
Ne ÚZM
Ne ÚZM
Ne ÚZM
Ne ÚZM
Ne ÚZM
Ne ÚZM
So ÚZM
Ne ÚZM
Ne ÚZM
So ÚZM
So ÚZM
Ne ÚZM
Ne ÚZM
Ne ÚZM
Ne ÚZM
Ne ÚZM
Ne ÚZM
Ne ÚZM
Ne ÚZM
So ÚZM
Ne ÚZM
Ne ÚZM
So ÚZM
So ÚZM
Ne ÚZM
Ne ÚZM
nový termín
Střelci
Rozhodčí
Asistent 1
Asistent 2
Delegát
I.B-A
4011
4012
4013
4014
4015
4016
4017
I.kolo
Lhota u Vs.
Val.Polanka
Prostř.Bečva
Lidečko
Hovězí
Ratiboř
Janová
podzim
-
10.8.14 16:30
Kateřinice
Zašová
Hor.Lideč
Franc.Lhota
Hutisko
Jablůnka
Dol.Bečva
4021
4022
4023
4024
4025
4026
4027
II.kolo
Kateřinice
Jablůnka
Hutisko
Franc.Lhota
Hor.Lideč
Zašová
Lhota u Vs.
-
17.8.14 16:30
Dol.Bečva
Janová
Ratiboř
Hovězí
Lidečko
Prostř.Bečva
Val.Polanka
4031
4032
4033
4034
4035
4036
4037
III.kolo
Val.Polanka
Prostř.Bečva
Lidečko
Hovězí
Ratiboř
Janová
Dol.Bečva
-
24.8.14 16:30
Kateřinice
Lhota u Vs.
Zašová
Hor.Lideč
Franc.Lhota
Hutisko
Jablůnka
4041
4042
4043
4044
4045
4046
4047
IV.kolo
Kateřinice
Hutisko
Franc.Lhota
Hor.Lideč
Zašová
Lhota u Vs.
Val.Polanka
-
31.8.14 16:30
Jablůnka
Dol.Bečva
Janová
Ratiboř
Hovězí
Lidečko
Prostř.Bečva
4051
4052
4053
4054
4055
4056
4057
V.kolo
Prostř.Bečva
Lidečko
Hovězí
Ratiboř
Janová
Dol.Bečva
Jablůnka
-
7.9.14 16:00
Kateřinice
Val.Polanka
Lhota u Vs.
Zašová
Hor.Lideč
Franc.Lhota
Hutisko
4061
4062
4063
4064
4065
4066
4067
VI.kolo
Kateřinice
Franc.Lhota
Hor.Lideč
Zašová
Lhota u Vs.
Val.Polanka
Prostř.Bečva
-
14.9.14 16:00
Hutisko
Jablůnka
Dol.Bečva
Janová
Ratiboř
Hovězí
Lidečko
4071
4072
4073
4074
4075
4076
4077
VII.kolo
Lidečko
Hovězí
Ratiboř
Janová
Dol.Bečva
Jablůnka
Hutisko
-
21.9.14 15:30
Kateřinice
Prostř.Bečva
Val.Polanka
Lhota u Vs.
Zašová
Hor.Lideč
Franc.Lhota
4081
4082
4083
4084
4085
4086
4087
VIII.kolo
Kateřinice
Hor.Lideč
Zašová
Lhota u Vs.
Val.Polanka
Prostř.Bečva
Lidečko
-
28.9.14 15:30
Franc.Lhota
Hutisko
Jablůnka
Dol.Bečva
Janová
Ratiboř
Hovězí
4091
4092
4093
4094
4095
4096
4097
IX.kolo
Hovězí
Ratiboř
Janová
Dol.Bečva
Jablůnka
Hutisko
Franc.Lhota
-
5.10.14 15:00
Kateřinice
Lidečko
Prostř.Bečva
Val.Polanka
Lhota u Vs.
Zašová
Hor.Lideč
4101
4102
4103
4104
4105
4106
4107
X.kolo
Kateřinice
Zašová
Lhota u Vs.
Val.Polanka
Prostř.Bečva
Lidečko
Hovězí
-
12.10.14 14:30
Hor.Lideč
Franc.Lhota
Hutisko
Jablůnka
Dol.Bečva
Janová
Ratiboř
4111
4112
4113
4114
4115
4116
4117
XI.kolo
Ratiboř
Janová
Dol.Bečva
Jablůnka
Hutisko
Franc.Lhota
Hor.Lideč
-
19.10.14 14:00
Kateřinice
Hovězí
Lidečko
Prostř.Bečva
Val.Polanka
Lhota u Vs.
Zašová
4121
4122
4123
4124
4125
4126
4127
XII.kolo
Kateřinice
Lhota u Vs.
Val.Polanka
Prostř.Bečva
Lidečko
Hovězí
Ratiboř
-
26.10.14 14:00
Zašová
Hor.Lideč
Franc.Lhota
Hutisko
Jablůnka
Dol.Bečva
Janová
4131
4132
4133
4134
4135
4136
4137
XIII.kolo
Janová
Dol.Bečva
Jablůnka
Hutisko
Franc.Lhota
Hor.Lideč
Zašová
-
2.11.14 13:30
Kateřinice
Ratiboř
Hovězí
Lidečko
Prostř.Bečva
Val.Polanka
Lhota u Vs.
původní termín
Ne ÚZM
Ne ÚZM
Ne ÚZM
Ne ÚZM
Ne ÚZM
Ne ÚZM
So ÚZM
Ne ÚZM
So ÚZM
Ne ÚZM
Ne ÚZM
So ÚZM
Ne ÚZM
Ne ÚZM
Ne ÚZM
Ne ÚZM
Ne ÚZM
Ne ÚZM
Ne ÚZM
So ÚZM
Ne ÚZM
Ne ÚZM
Ne ÚZM
Ne ÚZM
So ÚZM
Ne ÚZM
Ne ÚZM
Ne ÚZM
Ne ÚZM
Ne ÚZM
Ne ÚZM
Ne ÚZM
So ÚZM
Ne ÚZM
So ÚZM
Ne ÚZM
Ne ÚZM
So ÚZM
Ne ÚZM
Ne ÚZM
Ne ÚZM
Ne ÚZM
Ne ÚZM
Ne ÚZM
Ne ÚZM
So ÚZM
Ne ÚZM
So ÚZM
Ne ÚZM
Ne ÚZM
So ÚZM
Ne ÚZM
Ne ÚZM
Ne ÚZM
Ne ÚZM
Ne ÚZM
Ne ÚZM
Ne ÚZM
So ÚZM
Ne ÚZM
So ÚZM
Ne ÚZM
Ne ÚZM
Ne ÚZM
Ne ÚZM
Ne ÚZM
Ne ÚZM
Ne ÚZM
Ne ÚZM
Ne ÚZM
Ne ÚZM
So ÚZM
Ne ÚZM
So ÚZM
Ne ÚZM
Ne ÚZM
So ÚZM
Ne ÚZM
Ne ÚZM
Ne ÚZM
Ne ÚZM
Ne ÚZM
Ne ÚZM
Ne ÚZM
So ÚZM
Ne ÚZM
So ÚZM
Ne ÚZM
Ne ÚZM
So ÚZM
Ne ÚZM
nový termín
Střelci
Rozhodčí
Asistent 1
Asistent 2
Delegát
I.B-B
5011
5012
5013
5014
5015
5016
5017
I.kolo
Tlumačov
Příluky
Lužkovice
Veselá
Skaštice
Admira Hulín
Těšnovice
podzim
-
10.8.14 16:30
Lukov
Sehradice
Slavičín B
Kostelec u Hol.
Tečovice
Malenovice
Roštění
5021
5022
5023
5024
5025
5026
5027
II.kolo
Lukov
Malenovice
Tečovice
Kostelec u Hol.
Slavičín B
Sehradice
Tlumačov
-
17.8.14 16:30
Roštění
Těšnovice
Admira Hulín
Skaštice
Veselá
Lužkovice
Příluky
5031
5032
5033
5034
5035
5036
5037
III.kolo
Příluky
Lužkovice
Veselá
Skaštice
Admira Hulín
Těšnovice
Roštění
-
24.8.14 16:30
Lukov
Tlumačov
Sehradice
Slavičín B
Kostelec u Hol.
Tečovice
Malenovice
5041
5042
5043
5044
5045
5046
5047
IV.kolo
Lukov
Tečovice
Kostelec u Hol.
Slavičín B
Sehradice
Tlumačov
Příluky
-
31.8.14 16:30
Malenovice
Roštění
Těšnovice
Admira Hulín
Skaštice
Veselá
Lužkovice
5051
5052
5053
5054
5055
5056
5057
V.kolo
Lužkovice
Veselá
Skaštice
Admira Hulín
Těšnovice
Roštění
Malenovice
-
7.9.14 16:00
Lukov
Příluky
Tlumačov
Sehradice
Slavičín B
Kostelec u Hol.
Tečovice
5061
5062
5063
5064
5065
5066
5067
VI.kolo
Lukov
Kostelec u Hol.
Slavičín B
Sehradice
Tlumačov
Příluky
Lužkovice
-
14.9.14 16:00
Tečovice
Malenovice
Roštění
Těšnovice
Admira Hulín
Skaštice
Veselá
5071
5072
5073
5074
5075
5076
5077
VII.kolo
Veselá
Skaštice
Admira Hulín
Těšnovice
Roštění
Malenovice
Tečovice
-
21.9.14 15:30
Lukov
Lužkovice
Příluky
Tlumačov
Sehradice
Slavičín B
Kostelec u Hol.
5081
5082
5083
5084
5085
5086
5087
VIII.kolo
Lukov
Slavičín B
Sehradice
Tlumačov
Příluky
Lužkovice
Veselá
-
28.9.14 15:30
Kostelec u Hol.
Tečovice
Malenovice
Roštění
Těšnovice
Admira Hulín
Skaštice
5091
5092
5093
5094
5095
5096
5097
IX.kolo
Skaštice
Admira Hulín
Těšnovice
Roštění
Malenovice
Tečovice
Kostelec u Hol.
-
5.10.14 15:00
Lukov
Veselá
Lužkovice
Příluky
Tlumačov
Sehradice
Slavičín B
5101
5102
5103
5104
5105
5106
5107
X.kolo
Lukov
Sehradice
Tlumačov
Příluky
Lužkovice
Veselá
Skaštice
-
12.10.14 14:30
Slavičín B
Kostelec u Hol.
Tečovice
Malenovice
Roštění
Těšnovice
Admira Hulín
5111
5112
5113
5114
5115
5116
5117
XI.kolo
Admira Hulín
Těšnovice
Roštění
Malenovice
Tečovice
Kostelec u Hol.
Slavičín B
-
19.10.14 14:00
Lukov
Skaštice
Veselá
Lužkovice
Příluky
Tlumačov
Sehradice
5121
5122
5123
5124
5125
5126
5127
XII.kolo
Lukov
Tlumačov
Příluky
Lužkovice
Veselá
Skaštice
Admira Hulín
-
26.10.14 14:00
Sehradice
Slavičín B
Kostelec u Hol.
Tečovice
Malenovice
Roštění
Těšnovice
5131
5132
5133
5134
5135
5136
5137
XIII.kolo
Těšnovice
Roštění
Malenovice
Tečovice
Kostelec u Hol.
Slavičín B
Sehradice
-
2.11.14 13:30
Lukov
Admira Hulín
Skaštice
Veselá
Lužkovice
Příluky
Tlumačov
původní termín
Ne ÚZM
Ne ÚZM
Ne ÚZM
So ÚZM
Ne ÚZM
Ne ÚZM
Ne ÚZM
Ne ÚZM
Ne ÚZM
So ÚZM
Ne ÚZM
Ne 10:15
So ÚZM
Ne ÚZM
Ne ÚZM
Ne ÚZM
So ÚZM
Ne ÚZM
Ne ÚZM
Ne ÚZM
Ne ÚZM
Ne ÚZM
So ÚZM
Ne ÚZM
Ne 10:15
So ÚZM
Ne ÚZM
Ne ÚZM
Ne ÚZM
So ÚZM
Ne ÚZM
Ne ÚZM
Ne ÚZM
Ne ÚZM
Ne ÚZM
Ne ÚZM
Ne ÚZM
Ne 10:15
So ÚZM
Ne ÚZM
Ne ÚZM
Ne ÚZM
So ÚZM
Ne ÚZM
Ne ÚZM
Ne ÚZM
Ne ÚZM
Ne ÚZM
So ÚZM
Ne ÚZM
Ne 10:15
So ÚZM
Ne ÚZM
Ne ÚZM
Ne ÚZM
So ÚZM
Ne ÚZM
Ne ÚZM
Ne ÚZM
Ne ÚZM
Ne ÚZM
So ÚZM
Ne ÚZM
Ne ÚZM
So ÚZM
Ne ÚZM
Ne ÚZM
Ne ÚZM
So ÚZM
Ne ÚZM
Ne ÚZM
Ne ÚZM
Ne ÚZM
Ne ÚZM
So ÚZM
Ne ÚZM
Ne 10:15
Ne ÚZM
Ne ÚZM
Ne ÚZM
Ne ÚZM
So ÚZM
Ne ÚZM
Ne ÚZM
Ne ÚZM
Ne ÚZM
Ne ÚZM
So ÚZM
Ne ÚZM
Ne 10:15
So ÚZM
nový termín
Střelci
Rozhodčí
Asistent 1
Asistent 2
Delegát
I.B-C
6011
6012
6013
6014
6015
6016
6017
I.kolo
Prakšice
Sušice
Morkovice B
Koryčany
Kunovice
Nedakonice
V.Otrokovice B
podzim
-
10.8.14 16:30
Zlechov
Ořechov
Buchlovice
Vlčnov
Jalubí
Havřice
Staré Město
6021
6022
6023
6024
6025
6026
6027
II.kolo
Zlechov
Havřice
Jalubí
Vlčnov
Buchlovice
Ořechov
Prakšice
-
17.8.14 16:30
Staré Město
V.Otrokovice B
Nedakonice
Kunovice
Koryčany
Morkovice B
Sušice
6031
6032
6033
6034
6035
6036
6037
III.kolo
Sušice
Morkovice B
Koryčany
Kunovice
Nedakonice
V.Otrokovice B
Staré Město
-
24.8.14 16:30
Zlechov
Prakšice
Ořechov
Buchlovice
Vlčnov
Jalubí
Havřice
6041
6042
6043
6044
6045
6046
6047
IV.kolo
Zlechov
Jalubí
Vlčnov
Buchlovice
Ořechov
Prakšice
Sušice
-
31.8.14 16:30
Havřice
Staré Město
V.Otrokovice B
Nedakonice
Kunovice
Koryčany
Morkovice B
6051
6052
6053
6054
6055
6056
6057
V.kolo
Morkovice B
Koryčany
Kunovice
Nedakonice
V.Otrokovice B
Staré Město
Havřice
-
7.9.14 16:00
Zlechov
Sušice
Prakšice
Ořechov
Buchlovice
Vlčnov
Jalubí
6061
6062
6063
6064
6065
6066
6067
VI.kolo
Zlechov
Vlčnov
Buchlovice
Ořechov
Prakšice
Sušice
Morkovice B
-
14.9.14 16:00
Jalubí
Havřice
Staré Město
V.Otrokovice B
Nedakonice
Kunovice
Koryčany
6071
6072
6073
6074
6075
6076
6077
VII.kolo
Koryčany
Kunovice
Nedakonice
V.Otrokovice B
Staré Město
Havřice
Jalubí
-
21.9.14 15:30
Zlechov
Morkovice B
Sušice
Prakšice
Ořechov
Buchlovice
Vlčnov
6081
6082
6083
6084
6085
6086
6087
VIII.kolo
Zlechov
Buchlovice
Ořechov
Prakšice
Sušice
Morkovice B
Koryčany
-
28.9.14 15:30
Vlčnov
Jalubí
Havřice
Staré Město
V.Otrokovice B
Nedakonice
Kunovice
6091
6092
6093
6094
6095
6096
6097
IX.kolo
Kunovice
Nedakonice
V.Otrokovice B
Staré Město
Havřice
Jalubí
Vlčnov
-
5.10.14 15:00
Zlechov
Koryčany
Morkovice B
Sušice
Prakšice
Ořechov
Buchlovice
6101
6102
6103
6104
6105
6106
6107
X.kolo
Zlechov
Ořechov
Prakšice
Sušice
Morkovice B
Koryčany
Kunovice
-
12.10.14 14:30
Buchlovice
Vlčnov
Jalubí
Havřice
Staré Město
V.Otrokovice B
Nedakonice
6111
6112
6113
6114
6115
6116
6117
XI.kolo
Nedakonice
V.Otrokovice B
Staré Město
Havřice
Jalubí
Vlčnov
Buchlovice
-
19.10.14 14:00
Zlechov
Kunovice
Koryčany
Morkovice B
Sušice
Prakšice
Ořechov
6121
6122
6123
6124
6125
6126
6127
XII.kolo
Zlechov
Prakšice
Sušice
Morkovice B
Koryčany
Kunovice
Nedakonice
-
26.10.14 14:00
Ořechov
Buchlovice
Vlčnov
Jalubí
Havřice
Staré Město
V.Otrokovice B
6131
6132
6133
6134
6135
6136
6137
XIII.kolo
V.Otrokovice B
Staré Město
Havřice
Jalubí
Vlčnov
Buchlovice
Ořechov
-
2.11.14 13:30
Zlechov
Nedakonice
Kunovice
Koryčany
Morkovice B
Sušice
Prakšice
původní termín
So ÚZM
Ne ÚZM
So ÚZM
Ne ÚZM
Ne 10:15
Ne ÚZM
Ne ÚZM
Ne 10:00
Ne ÚZM
Ne ÚZM
Ne ÚZM
Ne ÚZM
So ÚZM
So ÚZM
Ne ÚZM
So ÚZM
Ne ÚZM
Ne 10:15
Ne ÚZM
Ne ÚZM
Ne ÚZM
Ne 10:00
Ne ÚZM
Ne ÚZM
Ne ÚZM
So ÚZM
So ÚZM
Ne ÚZM
So ÚZM
Ne ÚZM
Ne 10:15
Ne ÚZM
Ne ÚZM
Ne ÚZM
Ne ÚZM
Ne 10:00
Ne ÚZM
Ne ÚZM
So ÚZM
So ÚZM
Ne ÚZM
So ÚZM
Ne ÚZM
Ne 10:15
Ne ÚZM
Ne ÚZM
Ne ÚZM
Ne ÚZM
Ne ÚZM
Ne 10:00
Ne ÚZM
So ÚZM
So ÚZM
Ne ÚZM
So ÚZM
Ne ÚZM
Ne 10:15
Ne ÚZM
Ne ÚZM
Ne ÚZM
Ne ÚZM
Ne ÚZM
Ne ÚZM
Ne 10:00
So ÚZM
So ÚZM
Ne ÚZM
So ÚZM
Ne ÚZM
Ne 10:15
Ne ÚZM
Ne ÚZM
Ne ÚZM
Ne ÚZM
Ne ÚZM
Ne ÚZM
Ne ÚZM
Ne 10:00
So ÚZM
Ne ÚZM
So ÚZM
Ne ÚZM
Ne 10:15
Ne ÚZM
Ne ÚZM
Ne ÚZM
Ne ÚZM
Ne ÚZM
Ne ÚZM
Ne ÚZM
So ÚZM
nový termín
Střelci
Rozhodčí
Asistent 1
Asistent 2
Delegát
KP-D
7011
7012
7013
7014
7015
7016
7017
I.kolo
Hluk
Rožnov pR
Nedašov
Kunovice
Nivnice
Hulín
Baťov
podzim
-
10.8.14 14:00
Dol.Němčí
Slušovice
Uh.Brod
Holešov
Brumov
Malenovice
Luhačovice
7021
7022
7023
7024
7025
7026
7027
II.kolo
Dol.Němčí
Malenovice
Brumov
Holešov
Uh.Brod
Slušovice
Hluk
-
17.8.14 14:00
Luhačovice
Baťov
Hulín
Nivnice
Kunovice
Nedašov
Rožnov pR
7031
7032
7033
7034
7035
7036
7037
III.kolo
Rožnov pR
Nedašov
Kunovice
Nivnice
Hulín
Baťov
Luhačovice
-
24.8.14 14:00
Dol.Němčí
Hluk
Slušovice
Uh.Brod
Holešov
Brumov
Malenovice
7041
7042
7043
7044
7045
7046
7047
IV.kolo
Dol.Němčí
Brumov
Holešov
Uh.Brod
Slušovice
Hluk
Rožnov pR
-
31.8.14 14:00
Malenovice
Luhačovice
Baťov
Hulín
Nivnice
Kunovice
Nedašov
7051
7052
7053
7054
7055
7056
7057
V.kolo
Nedašov
Kunovice
Nivnice
Hulín
Baťov
Luhačovice
Malenovice
-
7.9.14 13:30
Dol.Němčí
Rožnov pR
Hluk
Slušovice
Uh.Brod
Holešov
Brumov
7061
7062
7063
7064
7065
7066
7067
VI.kolo
Dol.Němčí
Holešov
Uh.Brod
Slušovice
Hluk
Rožnov pR
Nedašov
-
14.9.14 13:30
Brumov
Malenovice
Luhačovice
Baťov
Hulín
Nivnice
Kunovice
7071
7072
7073
7074
7075
7076
7077
VII.kolo
Kunovice
Nivnice
Hulín
Baťov
Luhačovice
Malenovice
Brumov
-
21.9.14 13:00
Dol.Němčí
Nedašov
Rožnov pR
Hluk
Slušovice
Uh.Brod
Holešov
7081
7082
7083
7084
7085
7086
7087
VIII.kolo
Dol.Němčí
Uh.Brod
Slušovice
Hluk
Rožnov pR
Nedašov
Kunovice
-
28.9.14 13:00
Holešov
Brumov
Malenovice
Luhačovice
Baťov
Hulín
Nivnice
7091
7092
7093
7094
7095
7096
7097
IX.kolo
Nivnice
Hulín
Baťov
Luhačovice
Malenovice
Brumov
Holešov
-
5.10.14 12:30
Dol.Němčí
Kunovice
Nedašov
Rožnov pR
Hluk
Slušovice
Uh.Brod
7101
7102
7103
7104
7105
7106
7107
X.kolo
Dol.Němčí
Slušovice
Hluk
Rožnov pR
Nedašov
Kunovice
Nivnice
-
12.10.14 12:00
Uh.Brod
Holešov
Brumov
Malenovice
Luhačovice
Baťov
Hulín
7111
7112
7113
7114
7115
7116
7117
XI.kolo
Hulín
Baťov
Luhačovice
Malenovice
Brumov
Holešov
Uh.Brod
-
19.10.14 11:30
Dol.Němčí
Nivnice
Kunovice
Nedašov
Rožnov pR
Hluk
Slušovice
7121
7122
7123
7124
7125
7126
7127
XII.kolo
Dol.Němčí
Hluk
Rožnov pR
Nedašov
Kunovice
Nivnice
Hulín
-
26.10.14 11:30
Slušovice
Uh.Brod
Holešov
Brumov
Malenovice
Luhačovice
Baťov
7131
7132
7133
7134
7135
7136
7137
XIII.kolo
Baťov
Luhačovice
Malenovice
Brumov
Holešov
Uh.Brod
Slušovice
-
2.11.14 11:00
Dol.Němčí
Hulín
Nivnice
Kunovice
Nedašov
Rožnov pR
Hluk
původní termín
Ne ÚZD
Ne 3h před ÚZM
Ne 10:00
So 10:00
So ÚZM
So 10:00
So 13:30
Ne ÚZD
So ÚZD
So 10:00
So 10:00
Ne 10:00
So 10:15
Ne ÚZD
Ne 3h před ÚZM
Ne 10:00
So 10:00
So ÚZM
So 10:00
So 13:30
So 10:00
Ne ÚZD
So 10:00
So 10:00
Ne 10:00
So 10:15
Ne ÚZD
Ne 3h před ÚZM
Ne 10:00
So 10:00
So ÚZM
So 10:00
So 13:30
So 10:00
So ÚZD
Ne ÚZD
So 10:00
Ne 10:00
So 10:15
Ne ÚZD
Ne 3h před ÚZM
Ne 10:00
So 10:00
So ÚZM
So 10:00
So 13:30
So 10:00
So ÚZD
So 10:00
Ne ÚZD
Ne 10:00
So 10:15
Ne ÚZD
Ne 3h před ÚZM
Ne 10:00
So 10:00
So ÚZM
So 10:00
So 13:30
So 10:00
So ÚZD
So 10:00
So 10:00
Ne ÚZD
So 10:15
Ne ÚZD
Ne 3h před ÚZM
Ne 10:00
So 10:00
So ÚZM
So 10:00
So 13:30
So 10:00
So ÚZD
So 10:00
So 10:00
Ne 10:00
Ne ÚZD
Ne ÚZD
Ne 3h před ÚZM
Ne 10:00
So 10:00
So ÚZM
So 10:00
So 13:30
So 10:00
So ÚZD
So 10:00
So 10:00
Ne 10:00
So 10:15
nový termín
Střelci
Rozhodčí
KS-DA
8011
8012
8013
8014
8015
8016
8017
I.kolo
Provodov
Val.Polanka
Štítná nVl
Lidečko
Hovězí
Ratiboř
Val.Klobouky
podzim
-
10.8.14 14:00
Vlachovice
Poličná
Slavičín
Juřinka
Újezd
V.Karlovice
Mladcová
8021
8022
8023
8024
8025
8026
8027
II.kolo
Vlachovice
V.Karlovice
Újezd
Juřinka
Slavičín
Poličná
Provodov
-
17.8.14 14:00
Mladcová
Val.Klobouky
Ratiboř
Hovězí
Lidečko
Štítná nVl
Val.Polanka
8031
8032
8033
8034
8035
8036
8037
III.kolo
Val.Polanka
Štítná nVl
Lidečko
Hovězí
Ratiboř
Val.Klobouky
Mladcová
-
24.8.14 14:00
Vlachovice
Provodov
Poličná
Slavičín
Juřinka
Újezd
V.Karlovice
8041
8042
8043
8044
8045
8046
8047
IV.kolo
Vlachovice
Újezd
Juřinka
Slavičín
Poličná
Provodov
Val.Polanka
-
31.8.14 14:00
V.Karlovice
Mladcová
Val.Klobouky
Ratiboř
Hovězí
Lidečko
Štítná nVl
8051
8052
8053
8054
8055
8056
8057
V.kolo
Štítná nVl
Lidečko
Hovězí
Ratiboř
Val.Klobouky
Mladcová
V.Karlovice
-
7.9.14 13:30
Vlachovice
Val.Polanka
Provodov
Poličná
Slavičín
Juřinka
Újezd
8061
8062
8063
8064
8065
8066
8067
VI.kolo
Vlachovice
Juřinka
Slavičín
Poličná
Provodov
Val.Polanka
Štítná nVl
-
14.9.14 13:30
Újezd
V.Karlovice
Mladcová
Val.Klobouky
Ratiboř
Hovězí
Lidečko
8071
8072
8073
8074
8075
8076
8077
VII.kolo
Lidečko
Hovězí
Ratiboř
Val.Klobouky
Mladcová
V.Karlovice
Újezd
-
21.9.14 13:00
Vlachovice
Štítná nVl
Val.Polanka
Provodov
Poličná
Slavičín
Juřinka
8081
8082
8083
8084
8085
8086
8087
VIII.kolo
Vlachovice
Slavičín
Poličná
Provodov
Val.Polanka
Štítná nVl
Lidečko
-
28.9.14 13:00
Juřinka
Újezd
V.Karlovice
Mladcová
Val.Klobouky
Ratiboř
Hovězí
8091
8092
8093
8094
8095
8096
8097
IX.kolo
Hovězí
Ratiboř
Val.Klobouky
Mladcová
V.Karlovice
Újezd
Juřinka
-
5.10.14 12:30
Vlachovice
Lidečko
Štítná nVl
Val.Polanka
Provodov
Poličná
Slavičín
8101
8102
8103
8104
8105
8106
8107
X.kolo
Vlachovice
Poličná
Provodov
Val.Polanka
Štítná nVl
Lidečko
Hovězí
-
12.10.14 12:00
Slavičín
Juřinka
Újezd
V.Karlovice
Mladcová
Val.Klobouky
Ratiboř
8111
8112
8113
8114
8115
8116
8117
XI.kolo
Ratiboř
Val.Klobouky
Mladcová
V.Karlovice
Újezd
Juřinka
Slavičín
-
19.10.14 11:30
Vlachovice
Hovězí
Lidečko
Štítná nVl
Val.Polanka
Provodov
Poličná
8121
8122
8123
8124
8125
8126
8127
XII.kolo
Vlachovice
Provodov
Val.Polanka
Štítná nVl
Lidečko
Hovězí
Ratiboř
-
26.10.14 11:30
Poličná
Slavičín
Juřinka
Újezd
V.Karlovice
Mladcová
Val.Klobouky
8131
8132
8133
8134
8135
8136
8137
XIII.kolo
Val.Klobouky
Mladcová
V.Karlovice
Újezd
Juřinka
Slavičín
Poličná
-
2.11.14 11:00
Vlachovice
Ratiboř
Hovězí
Lidečko
Štítná nVl
Val.Polanka
Provodov
původní termín
Ne ÚZD
So ÚZM
Ne ÚZD
So ÚZM
So ÚZM
So 3h před ÚZM
Ne 3h před ÚZM
Ne 10:00
Ne 10:00
Ne 3h před ÚZM
So 3h před ÚZM
So 10:00
Ne 3h před ÚZM
Ne ÚZD
So ÚZM
Ne ÚZD
So ÚZM
So ÚZM
So 3h před ÚZM
Ne 3h před ÚZM
Ne ÚZD
Ne 10:00
Ne 3h před ÚZM
So 3h před ÚZM
So 10:00
Ne 3h před ÚZM
Ne ÚZD
So ÚZM
Ne ÚZD
So ÚZM
So ÚZM
So 3h před ÚZM
Ne 3h před ÚZM
Ne ÚZD
Ne 10:00
Ne 10:00
So 3h před ÚZM
So 10:00
Ne 3h před ÚZM
Ne ÚZD
So ÚZM
Ne ÚZD
So ÚZM
So ÚZM
So 3h před ÚZM
Ne 3h před ÚZM
Ne ÚZD
Ne 10:00
Ne 3h před ÚZM
Ne 10:00
So 10:00
Ne 3h před ÚZM
Ne ÚZD
So ÚZM
Ne ÚZD
So ÚZM
So ÚZM
So 3h před ÚZM
Ne 3h před ÚZM
Ne ÚZD
Ne 10:00
Ne 3h před ÚZM
So 3h před ÚZM
Ne 10:00
Ne 3h před ÚZM
Ne ÚZD
So ÚZM
Ne ÚZD
So ÚZM
So ÚZM
So 3h před ÚZM
Ne 3h před ÚZM
Ne ÚZD
Ne 10:00
Ne 3h před ÚZM
So 3h před ÚZM
So 10:00
Ne 10:00
Ne ÚZD
So ÚZM
Ne ÚZD
So ÚZM
So ÚZM
So 3h před ÚZM
Ne 3h před ÚZM
Ne ÚZD
Ne 10:00
Ne 3h před ÚZM
So 3h před ÚZM
So 10:00
Ne 3h před ÚZM
nový termín
Střelci
Rozhodčí
KS-DB
9011
9012
9013
9014
9015
9016
9017
I.kolo
Louky
Strání
Nedachlebice
Koryčany
Břest
Boršice
Kněžpole
podzim
-
10.8.14 14:00
Zdounky
Bojkovice
Kvasice
Napajedla
Morkovice
Uh.Ostroh
Staré Město
9021
9022
9023
9024
9025
9026
9027
II.kolo
Zdounky
Uh.Ostroh
Morkovice
Napajedla
Kvasice
Bojkovice
Louky
-
17.8.14 14:00
Staré Město
Kněžpole
Boršice
Břest
Koryčany
Nedachlebice
Strání
9031
9032
9033
9034
9035
9036
9037
III.kolo
Strání
Nedachlebice
Koryčany
Břest
Boršice
Kněžpole
Staré Město
-
24.8.14 14:00
Zdounky
Louky
Bojkovice
Kvasice
Napajedla
Morkovice
Uh.Ostroh
9041
9042
9043
9044
9045
9046
9047
IV.kolo
Zdounky
Morkovice
Napajedla
Kvasice
Bojkovice
Louky
Strání
-
31.8.14 14:00
Uh.Ostroh
Staré Město
Kněžpole
Boršice
Břest
Koryčany
Nedachlebice
9051
9052
9053
9054
9055
9056
9057
V.kolo
Nedachlebice
Koryčany
Břest
Boršice
Kněžpole
Staré Město
Uh.Ostroh
-
7.9.14 13:30
Zdounky
Strání
Louky
Bojkovice
Kvasice
Napajedla
Morkovice
9061
9062
9063
9064
9065
9066
9067
VI.kolo
Zdounky
Napajedla
Kvasice
Bojkovice
Louky
Strání
Nedachlebice
-
14.9.14 13:30
Morkovice
Uh.Ostroh
Staré Město
Kněžpole
Boršice
Břest
Koryčany
9071
9072
9073
9074
9075
9076
9077
VII.kolo
Koryčany
Břest
Boršice
Kněžpole
Staré Město
Uh.Ostroh
Morkovice
-
21.9.14 13:00
Zdounky
Nedachlebice
Strání
Louky
Bojkovice
Kvasice
Napajedla
9081
9082
9083
9084
9085
9086
9087
VIII.kolo
Zdounky
Kvasice
Bojkovice
Louky
Strání
Nedachlebice
Koryčany
-
28.9.14 13:00
Napajedla
Morkovice
Uh.Ostroh
Staré Město
Kněžpole
Boršice
Břest
9091
9092
9093
9094
9095
9096
9097
IX.kolo
Břest
Boršice
Kněžpole
Staré Město
Uh.Ostroh
Morkovice
Napajedla
-
5.10.14 12:30
Zdounky
Koryčany
Nedachlebice
Strání
Louky
Bojkovice
Kvasice
9101
9102
9103
9104
9105
9106
9107
X.kolo
Zdounky
Bojkovice
Louky
Strání
Nedachlebice
Koryčany
Břest
-
12.10.14 12:00
Kvasice
Napajedla
Morkovice
Uh.Ostroh
Staré Město
Kněžpole
Boršice
9111
9112
9113
9114
9115
9116
9117
XI.kolo
Boršice
Kněžpole
Staré Město
Uh.Ostroh
Morkovice
Napajedla
Kvasice
-
19.10.14 11:30
Zdounky
Břest
Koryčany
Nedachlebice
Strání
Louky
Bojkovice
9121
9122
9123
9124
9125
9126
9127
XII.kolo
Zdounky
Louky
Strání
Nedachlebice
Koryčany
Břest
Boršice
-
26.10.14 11:30
Bojkovice
Kvasice
Napajedla
Morkovice
Uh.Ostroh
Staré Město
Kněžpole
9131
9132
9133
9134
9135
9136
9137
XIII.kolo
Kněžpole
Staré Město
Uh.Ostroh
Morkovice
Napajedla
Kvasice
Bojkovice
-
2.11.14 11:00
Zdounky
Boršice
Břest
Koryčany
Nedachlebice
Strání
Louky
původní termín
Ne 10:00
Ne ÚZD
Ne ÚZD
Ne ÚZD
Ne ÚZD
So ÚZM
Ne 3h před ÚZM
Ne 3h před ÚZM
So ÚZD
So 10:00
Ne 3h před ÚZM
Ne ÚZD
Ne ÚZD
Ne 10:00
Ne ÚZD
Ne ÚZD
Ne ÚZD
Ne ÚZD
So ÚZM
Ne 3h před ÚZM
Ne ÚZD
Ne 3h před ÚZM
So 10:00
Ne 3h před ÚZM
Ne ÚZD
Ne ÚZD
Ne 10:00
Ne ÚZD
Ne ÚZD
Ne ÚZD
Ne ÚZD
So ÚZM
Ne 3h před ÚZM
Ne ÚZD
So ÚZD
Ne 3h před ÚZM
Ne 3h před ÚZM
Ne ÚZD
Ne ÚZD
Ne 10:00
Ne ÚZD
Ne ÚZD
Ne ÚZD
Ne ÚZD
So ÚZM
Ne 3h před ÚZM
Ne ÚZD
So ÚZD
So 10:00
Ne 3h před ÚZM
Ne ÚZD
Ne ÚZD
Ne 10:00
Ne ÚZD
Ne ÚZD
Ne ÚZD
Ne ÚZD
So ÚZM
Ne 3h před ÚZM
Ne ÚZD
So ÚZD
So 10:00
Ne 3h před ÚZM
Ne 3h před ÚZM
Ne ÚZD
Ne 10:00
Ne ÚZD
Ne ÚZD
Ne ÚZD
Ne ÚZD
So ÚZM
Ne 3h před ÚZM
Ne ÚZD
So ÚZD
So 10:00
Ne 3h před ÚZM
Ne ÚZD
Ne 3h před ÚZM
Ne 10:00
Ne ÚZD
Ne ÚZD
Ne ÚZD
Ne ÚZD
So ÚZM
Ne 3h před ÚZM
Ne ÚZD
So ÚZD
So 10:00
Ne 3h před ÚZM
Ne ÚZD
Ne ÚZD
nový termín
Střelci
Rozhodčí
KP ženy
10011
10012
10013
10014
10015
I.kolo
volný los
DFK Holešov
Lužkovice
Žalkovice
Val.Klobouky
-
11.10.14 11:00
Baťov
Nezdenice
Babice
Březůvky
Březnice
10021
10022
10023
10024
10025
II.kolo
Baťov
Březůvky
Babice
Nezdenice
volný los
-
18.10.14 10:30
Březnice
Val.Klobouky
Žalkovice
Lužkovice
DFK Holešov
10031
10032
10033
10034
10035
III.kolo
DFK Holešov
Lužkovice
Žalkovice
Val.Klobouky
Březnice
-
23.8.14 13:00
Baťov
volný los
Nezdenice
Babice
Březůvky
10041
10042
10043
10044
10045
IV.kolo
Baťov
Babice
Nezdenice
volný los
DFK Holešov
-
30.8.14 13:00
Březůvky
Březnice
Val.Klobouky
Žalkovice
Lužkovice
10051
10052
10053
10054
10055
V.kolo
Lužkovice
Žalkovice
Val.Klobouky
Březnice
Březůvky
-
6.9.14 12:30
Baťov
DFK Holešov
volný los
Nezdenice
Babice
10061
10062
10063
10064
10065
VI.kolo
Baťov
Nezdenice
volný los
DFK Holešov
Lužkovice
-
13.9.14 12:30
Babice
Březůvky
Březnice
Val.Klobouky
Žalkovice
10071
10072
10073
10074
10075
VII.kolo
Žalkovice
Val.Klobouky
Březnice
Březůvky
Babice
-
20.9.14 12:00
Baťov
Lužkovice
DFK Holešov
volný los
Nezdenice
10081
10082
10083
10084
10085
VIII.kolo
Baťov
volný los
DFK Holešov
Lužkovice
Žalkovice
-
27.9.14 12:00
Nezdenice
Babice
Březůvky
Březnice
Val.Klobouky
10091
10092
10093
10094
10095
IX.kolo
Val.Klobouky
Březnice
Březůvky
Babice
Nezdenice
-
4.10.14 11:30
Baťov
Žalkovice
Lužkovice
DFK Holešov
volný los
původní termín
0
hlášenky
So ÚZM
Ne 3,5h před ÚZM
So 14:00
hlášenky
So ÚZM
Ne 3,5h před ÚZM
So 3,5h před ÚZM
0
hlášenky
So ÚZM
Ne 3,5h před ÚZM
So 14:00
So ÚZD
hlášenky
Ne 3,5h před ÚZM
So 3,5h před ÚZM
0
hlášenky
So ÚZM
Ne 3,5h před ÚZM
So 14:00
So ÚZD
So ÚZM
hlášenky
So 3,5h před ÚZM
0
hlášenky
So ÚZM
Ne 3,5h před ÚZM
So 14:00
So ÚZD
So ÚZM
Ne 3,5h před ÚZM
hlášenky
0
hlášenky
So ÚZM
Ne 3,5h před ÚZM
So 14:00
So ÚZD
So ÚZM
Ne 3,5h před ÚZM
So 3,5h před ÚZM
nový termín
Střelci
Rozhodčí
KP-SŽ
11011
11012
11013
11014
11015
11016
I.kolo
Louky
Rožnov pR
Brumov
Holešov
Slavičín
Baťov
-
26.10.14 9:30původní termín
V.Otrokovice
So ÚZŽ
Uh.Brod
Ne ÚZŽ
Kunovice
So ÚZŽ
Štítná nVl
So ÚZŽ
Vsetín
So ÚZŽ
Bojkovice
So ÚZŽ
11021
11022
11023
11024
11025
11026
II.kolo
V.Otrokovice
Vsetín
Štítná nVl
Kunovice
Uh.Brod
Louky
-
2.11.14 9:30
Bojkovice
Baťov
Slavičín
Holešov
Brumov
Rožnov pR
11031
11032
11033
11034
11035
11036
III.kolo
Rožnov pR
Brumov
Holešov
Slavičín
Baťov
Bojkovice
-
24.8.14 9:30
V.Otrokovice
Louky
Uh.Brod
Kunovice
Štítná nVl
Vsetín
11041
11042
11043
11044
11045
11046
IV.kolo
V.Otrokovice
Štítná nVl
Kunovice
Uh.Brod
Louky
Rožnov pR
-
31.8.14 9:30
Vsetín
Bojkovice
Baťov
Slavičín
Holešov
Brumov
11051
11052
11053
11054
11055
11056
V.kolo
Brumov
Holešov
Slavičín
Baťov
Bojkovice
Vsetín
-
7.9.14 9:30
V.Otrokovice
Rožnov pR
Louky
Uh.Brod
Kunovice
Štítná nVl
11061
11062
11063
11064
11065
11066
VI.kolo
V.Otrokovice
Kunovice
Uh.Brod
Louky
Rožnov pR
Brumov
-
14.9.14 9:30
Štítná nVl
Vsetín
Bojkovice
Baťov
Slavičín
Holešov
11071
11072
11073
11074
11075
11076
VII.kolo
Holešov
Slavičín
Baťov
Bojkovice
Vsetín
Štítná nVl
-
21.9.14 9:30
V.Otrokovice
Brumov
Rožnov pR
Louky
Uh.Brod
Kunovice
11081
11082
11083
11084
11085
11086
VIII.kolo
V.Otrokovice
Uh.Brod
Louky
Rožnov pR
Brumov
Holešov
-
28.9.14 9:30
Kunovice
Štítná nVl
Vsetín
Bojkovice
Baťov
Slavičín
11091
11092
11093
11094
11095
11096
IX.kolo
Slavičín
Baťov
Bojkovice
Vsetín
Štítná nVl
Kunovice
-
5.10.14 9:30
V.Otrokovice
Holešov
Brumov
Rožnov pR
Louky
Uh.Brod
11101
11102
11103
11104
11105
11106
X.kolo
V.Otrokovice
Louky
Rožnov pR
Brumov
Holešov
Slavičín
-
12.10.14 9:30
Uh.Brod
Kunovice
Štítná nVl
Vsetín
Bojkovice
Baťov
11111
11112
11113
11114
11115
11116
XI.kolo
Baťov
Bojkovice
Vsetín
Štítná nVl
Kunovice
Uh.Brod
-
19.10.14 9:30
V.Otrokovice
Slavičín
Holešov
Brumov
Rožnov pR
Louky
Ne ÚZŽ
Ne ÚZŽ
Ne ÚZŽ
So ÚZŽ
So ÚZŽ
So ÚZŽ
Ne ÚZŽ
So ÚZŽ
So ÚZŽ
So ÚZŽ
So ÚZŽ
Ne ÚZŽ
Ne ÚZŽ
Ne ÚZŽ
So ÚZŽ
So ÚZŽ
So ÚZŽ
Ne ÚZŽ
So ÚZŽ
So ÚZŽ
So ÚZŽ
So ÚZŽ
Ne ÚZŽ
Ne ÚZŽ
Ne ÚZŽ
So ÚZŽ
So ÚZŽ
So ÚZŽ
Ne ÚZŽ
So ÚZŽ
So ÚZŽ
So ÚZŽ
So ÚZŽ
Ne ÚZŽ
Ne ÚZŽ
Ne ÚZŽ
Ne ÚZŽ
So ÚZŽ
So ÚZŽ
Ne ÚZŽ
So ÚZŽ
So ÚZŽ
So ÚZŽ
So ÚZŽ
Ne ÚZŽ
Ne ÚZŽ
Ne ÚZŽ
So ÚZŽ
Ne ÚZŽ
So ÚZŽ
Ne ÚZŽ
So ÚZŽ
So ÚZŽ
So ÚZŽ
So ÚZŽ
Ne ÚZŽ
Ne ÚZŽ
Ne ÚZŽ
So ÚZŽ
So ÚZŽ
nový termín
Střelci
Rozhodčí
KP-MŽ
12011
12012
12013
12014
12015
12016
I.kolo
Louky
Rožnov pR
Brumov
Holešov
Slavičín
Baťov
-
26.10.14 11:15původní termín
V.Otrokovice
So ÚZŽ
Uh.Brod
Ne ÚZŽ
Kunovice
So ÚZŽ
Štítná nVl
So ÚZŽ
Vsetín
So ÚZŽ
Bojkovice
So ÚZŽ
12021
12022
12023
12024
12025
12026
II.kolo
V.Otrokovice
Vsetín
Štítná nVl
Kunovice
Uh.Brod
Louky
-
2.11.14 11:15
Bojkovice
Baťov
Slavičín
Holešov
Brumov
Rožnov pR
12031
12032
12033
12034
12035
12036
III.kolo
Rožnov pR
Brumov
Holešov
Slavičín
Baťov
Bojkovice
-
24.8.14 11:15
V.Otrokovice
Louky
Uh.Brod
Kunovice
Štítná nVl
Vsetín
12041
12042
12043
12044
12045
12046
IV.kolo
V.Otrokovice
Štítná nVl
Kunovice
Uh.Brod
Louky
Rožnov pR
-
31.8.14 11:15
Vsetín
Bojkovice
Baťov
Slavičín
Holešov
Brumov
12051
12052
12053
12054
12055
12056
V.kolo
Brumov
Holešov
Slavičín
Baťov
Bojkovice
Vsetín
-
7.9.14 11:15
V.Otrokovice
Rožnov pR
Louky
Uh.Brod
Kunovice
Štítná nVl
12061
12062
12063
12064
12065
12066
VI.kolo
V.Otrokovice
Kunovice
Uh.Brod
Louky
Rožnov pR
Brumov
-
14.9.14 11:15
Štítná nVl
Vsetín
Bojkovice
Baťov
Slavičín
Holešov
12071
12072
12073
12074
12075
12076
VII.kolo
Holešov
Slavičín
Baťov
Bojkovice
Vsetín
Štítná nVl
-
21.9.14 11:15
V.Otrokovice
Brumov
Rožnov pR
Louky
Uh.Brod
Kunovice
12081
12082
12083
12084
12085
12086
VIII.kolo
V.Otrokovice
Uh.Brod
Louky
Rožnov pR
Brumov
Holešov
-
28.9.14 11:15
Kunovice
Štítná nVl
Vsetín
Bojkovice
Baťov
Slavičín
12091
12092
12093
12094
12095
12096
IX.kolo
Slavičín
Baťov
Bojkovice
Vsetín
Štítná nVl
Kunovice
-
5.10.14 11:15
V.Otrokovice
Holešov
Brumov
Rožnov pR
Louky
Uh.Brod
12101
12102
12103
12104
12105
12106
X.kolo
V.Otrokovice
Louky
Rožnov pR
Brumov
Holešov
Slavičín
-
12.10.14 11:15
Uh.Brod
Kunovice
Štítná nVl
Vsetín
Bojkovice
Baťov
12111
12112
12113
12114
12115
12116
XI.kolo
Baťov
Bojkovice
Vsetín
Štítná nVl
Kunovice
Uh.Brod
-
19.10.14 11:15
V.Otrokovice
Slavičín
Holešov
Brumov
Rožnov pR
Louky
Ne ÚZŽ
Ne ÚZŽ
Ne ÚZŽ
So ÚZŽ
So ÚZŽ
So ÚZŽ
Ne ÚZŽ
So ÚZŽ
So ÚZŽ
So ÚZŽ
So ÚZŽ
Ne ÚZŽ
Ne ÚZŽ
Ne ÚZŽ
So ÚZŽ
So ÚZŽ
So ÚZŽ
Ne ÚZŽ
So ÚZŽ
So ÚZŽ
So ÚZŽ
So ÚZŽ
Ne ÚZŽ
Ne ÚZŽ
Ne ÚZŽ
So ÚZŽ
So ÚZŽ
So ÚZŽ
Ne ÚZŽ
So ÚZŽ
So ÚZŽ
So ÚZŽ
So ÚZŽ
Ne ÚZŽ
Ne ÚZŽ
Ne ÚZŽ
Ne ÚZŽ
So ÚZŽ
So ÚZŽ
Ne ÚZŽ
So ÚZŽ
So ÚZŽ
So ÚZŽ
So ÚZŽ
Ne ÚZŽ
Ne ÚZŽ
Ne ÚZŽ
So ÚZŽ
Ne ÚZŽ
So ÚZŽ
Ne ÚZŽ
So ÚZŽ
So ÚZŽ
So ÚZŽ
So ÚZŽ
Ne ÚZŽ
Ne ÚZŽ
Ne ÚZŽ
So ÚZŽ
So ÚZŽ
nový termín
Střelci
Rozhodčí
KS-SŽA
13011
13012
13013
13014
13015
13016
I.kolo
Luhačovice
Ratiboř
Nedašov
Juřinka
Kelč
Val.Klobouky
-
26.10.14 9:30původní termín
Zlín B
So ÚZŽ
Hulín
hlášenky
Hor.Bečva
Ne ÚZŽ
Bystřice pH
Ne ÚZŽ
V.Karlovice
Ne ÚZŽ
Vlachovice
So ÚZŽ
13021
13022
13023
13024
13025
13026
II.kolo
Zlín B
V.Karlovice
Bystřice pH
Hor.Bečva
Hulín
Luhačovice
-
2.11.14 9:30
Vlachovice
Val.Klobouky
Kelč
Juřinka
Nedašov
Ratiboř
13031
13032
13033
13034
13035
13036
III.kolo
Ratiboř
Nedašov
Juřinka
Kelč
Val.Klobouky
Vlachovice
-
24.8.14 9:30
Zlín B
Luhačovice
Hulín
Hor.Bečva
Bystřice pH
V.Karlovice
13041
13042
13043
13044
13045
13046
IV.kolo
Zlín B
Bystřice pH
Hor.Bečva
Hulín
Luhačovice
Ratiboř
-
31.8.14 9:30
V.Karlovice
Vlachovice
Val.Klobouky
Kelč
Juřinka
Nedašov
13051
13052
13053
13054
13055
13056
V.kolo
Nedašov
Juřinka
Kelč
Val.Klobouky
Vlachovice
V.Karlovice
-
7.9.14 9:30
Zlín B
Ratiboř
Luhačovice
Hulín
Hor.Bečva
Bystřice pH
13061
13062
13063
13064
13065
13066
VI.kolo
Zlín B
Hor.Bečva
Hulín
Luhačovice
Ratiboř
Nedašov
-
14.9.14 9:30
Bystřice pH
V.Karlovice
Vlachovice
Val.Klobouky
Kelč
Juřinka
13071
13072
13073
13074
13075
13076
VII.kolo
Juřinka
Kelč
Val.Klobouky
Vlachovice
V.Karlovice
Bystřice pH
-
21.9.14 9:30
Zlín B
Nedašov
Ratiboř
Luhačovice
Hulín
Hor.Bečva
13081
13082
13083
13084
13085
13086
VIII.kolo
Zlín B
Hulín
Luhačovice
Ratiboř
Nedašov
Juřinka
-
28.9.14 9:30
Hor.Bečva
Bystřice pH
V.Karlovice
Vlachovice
Val.Klobouky
Kelč
13091
13092
13093
13094
13095
13096
IX.kolo
Kelč
Val.Klobouky
Vlachovice
V.Karlovice
Bystřice pH
Hor.Bečva
-
5.10.14 9:30
Zlín B
Juřinka
Nedašov
Ratiboř
Luhačovice
Hulín
13101
13102
13103
13104
13105
13106
X.kolo
Zlín B
Luhačovice
Ratiboř
Nedašov
Juřinka
Kelč
-
12.10.14 9:30
Hulín
Hor.Bečva
Bystřice pH
V.Karlovice
Vlachovice
Val.Klobouky
13111
13112
13113
13114
13115
13116
XI.kolo
Val.Klobouky
Vlachovice
V.Karlovice
Bystřice pH
Hor.Bečva
Hulín
-
19.10.14 9:30
Zlín B
Kelč
Juřinka
Nedašov
Ratiboř
Luhačovice
So ÚZŽ
Ne ÚZŽ
So ÚZŽ
Ne ÚZŽ
Ne ÚZŽ
So ÚZŽ
hlášenky
Ne ÚZŽ
Ne ÚZŽ
Ne ÚZŽ
So ÚZŽ
So ÚZŽ
So ÚZŽ
So ÚZŽ
Ne ÚZŽ
Ne ÚZŽ
So ÚZŽ
hlášenky
Ne ÚZŽ
Ne ÚZŽ
Ne ÚZŽ
So ÚZŽ
So ÚZŽ
Ne ÚZŽ
So ÚZŽ
Ne ÚZŽ
Ne ÚZŽ
So ÚZŽ
hlášenky
Ne ÚZŽ
Ne ÚZŽ
Ne ÚZŽ
So ÚZŽ
So ÚZŽ
Ne ÚZŽ
So ÚZŽ
So ÚZŽ
Ne ÚZŽ
So ÚZŽ
hlášenky
Ne ÚZŽ
Ne ÚZŽ
Ne ÚZŽ
So ÚZŽ
So ÚZŽ
Ne ÚZŽ
So ÚZŽ
Ne ÚZŽ
So ÚZŽ
So ÚZŽ
hlášenky
Ne ÚZŽ
Ne ÚZŽ
Ne ÚZŽ
So ÚZŽ
So ÚZŽ
Ne ÚZŽ
So ÚZŽ
Ne ÚZŽ
Ne ÚZŽ
nový termín
Střelci
Rozhodčí
KS-MŽA
14011
14012
14013
14014
14015
14016
I.kolo
Luhačovice
Ratiboř
Nedašov
Juřinka
Kelč
Val.Klobouky
-
26.10.14 11:15původní termín
Zlín B
So ÚZŽ
Hulín
hlášenky
Hor.Bečva
Ne ÚZŽ
Bystřice pH
Ne ÚZŽ
V.Karlovice
Ne ÚZŽ
Vlachovice
So ÚZŽ
14021
14022
14023
14024
14025
14026
II.kolo
Zlín B
V.Karlovice
Bystřice pH
Hor.Bečva
Hulín
Luhačovice
-
2.11.14 11:15
Vlachovice
Val.Klobouky
Kelč
Juřinka
Nedašov
Ratiboř
14031
14032
14033
14034
14035
14036
III.kolo
Ratiboř
Nedašov
Juřinka
Kelč
Val.Klobouky
Vlachovice
-
24.8.14 11:15
Zlín B
Luhačovice
Hulín
Hor.Bečva
Bystřice pH
V.Karlovice
14041
14042
14043
14044
14045
14046
IV.kolo
Zlín B
Bystřice pH
Hor.Bečva
Hulín
Luhačovice
Ratiboř
-
31.8.14 11:15
V.Karlovice
Vlachovice
Val.Klobouky
Kelč
Juřinka
Nedašov
14051
14052
14053
14054
14055
14056
V.kolo
Nedašov
Juřinka
Kelč
Val.Klobouky
Vlachovice
V.Karlovice
-
7.9.14 11:15
Zlín B
Ratiboř
Luhačovice
Hulín
Hor.Bečva
Bystřice pH
14061
14062
14063
14064
14065
14066
VI.kolo
Zlín B
Hor.Bečva
Hulín
Luhačovice
Ratiboř
Nedašov
-
14.9.14 11:15
Bystřice pH
V.Karlovice
Vlachovice
Val.Klobouky
Kelč
Juřinka
14071
14072
14073
14074
14075
14076
VII.kolo
Juřinka
Kelč
Val.Klobouky
Vlachovice
V.Karlovice
Bystřice pH
-
21.9.14 11:15
Zlín B
Nedašov
Ratiboř
Luhačovice
Hulín
Hor.Bečva
14081
14082
14083
14084
14085
14086
VIII.kolo
Zlín B
Hulín
Luhačovice
Ratiboř
Nedašov
Juřinka
-
28.9.14 11:15
Hor.Bečva
Bystřice pH
V.Karlovice
Vlachovice
Val.Klobouky
Kelč
14091
14092
14093
14094
14095
14096
IX.kolo
Kelč
Val.Klobouky
Vlachovice
V.Karlovice
Bystřice pH
Hor.Bečva
-
5.10.14 11:15
Zlín B
Juřinka
Nedašov
Ratiboř
Luhačovice
Hulín
14101
14102
14103
14104
14105
14106
X.kolo
Zlín B
Luhačovice
Ratiboř
Nedašov
Juřinka
Kelč
-
12.10.14 11:15
Hulín
Hor.Bečva
Bystřice pH
V.Karlovice
Vlachovice
Val.Klobouky
14111
14112
14113
14114
14115
14116
XI.kolo
Val.Klobouky
Vlachovice
V.Karlovice
Bystřice pH
Hor.Bečva
Hulín
-
19.10.14 11:15
Zlín B
Kelč
Juřinka
Nedašov
Ratiboř
Luhačovice
So ÚZŽ
Ne ÚZŽ
So ÚZŽ
Ne ÚZŽ
Ne ÚZŽ
So ÚZŽ
hlášenky
Ne ÚZŽ
Ne ÚZŽ
Ne ÚZŽ
So ÚZŽ
So ÚZŽ
So ÚZŽ
So ÚZŽ
Ne ÚZŽ
Ne ÚZŽ
So ÚZŽ
hlášenky
Ne ÚZŽ
Ne ÚZŽ
Ne ÚZŽ
So ÚZŽ
So ÚZŽ
Ne ÚZŽ
So ÚZŽ
Ne ÚZŽ
Ne ÚZŽ
So ÚZŽ
hlášenky
Ne ÚZŽ
Ne ÚZŽ
Ne ÚZŽ
So ÚZŽ
So ÚZŽ
Ne ÚZŽ
So ÚZŽ
So ÚZŽ
Ne ÚZŽ
So ÚZŽ
hlášenky
Ne ÚZŽ
Ne ÚZŽ
Ne ÚZŽ
So ÚZŽ
So ÚZŽ
Ne ÚZŽ
So ÚZŽ
Ne ÚZŽ
So ÚZŽ
So ÚZŽ
hlášenky
Ne ÚZŽ
Ne ÚZŽ
Ne ÚZŽ
So ÚZŽ
So ÚZŽ
Ne ÚZŽ
So ÚZŽ
Ne ÚZŽ
Ne ÚZŽ
nový termín
Střelci
Rozhodčí
KS-SŽB
15011
15012
15013
15014
15015
15016
I.kolo
Staré Město
FA Zlechov
1.FC Slovácko- dívKoryčany
Strání
Boršice
-
26.10.14 9:30původní termín
Nedakonice
Ne ÚZŽ
Kvasice
So ÚZŽ
Napajedla
So ÚZŽ
Morkovice
So ÚZŽ
Dol.Němčí
Ne ÚZŽ
Hluk
Ne ÚZŽ
15021
15022
15023
15024
15025
15026
II.kolo
Nedakonice
Dol.Němčí
Morkovice
Napajedla
Kvasice
Staré Město
2.11.14 9:30
Hluk
So ÚZŽ
Boršice
Ne ÚZŽ
Strání
Ne ÚZŽ
Koryčany
So ÚZŽ
1.FC Slovácko- dívSo ÚZŽ
FA Zlechov
Ne ÚZŽ
15031
15032
15033
15034
15035
15036
III.kolo
FA Zlechov
1.FC Slovácko- dívKoryčany
Strání
Boršice
Hluk
-
24.8.14 9:30
Nedakonice
Staré Město
Kvasice
Napajedla
Morkovice
Dol.Němčí
15041
15042
15043
15044
15045
15046
IV.kolo
Nedakonice
Morkovice
Napajedla
Kvasice
Staré Město
FA Zlechov
31.8.14 9:30
Dol.Němčí
So ÚZŽ
Hluk
Ne ÚZŽ
Boršice
So ÚZŽ
Strání
So ÚZŽ
Koryčany
Ne ÚZŽ
1.FC Slovácko- dívSo ÚZŽ
15051
15052
15053
15054
15055
15056
V.kolo
1.FC Slovácko- dívKoryčany
Strání
Boršice
Hluk
Dol.Němčí
-
7.9.14 9:30
Nedakonice
FA Zlechov
Staré Město
Kvasice
Napajedla
Morkovice
15061
15062
15063
15064
15065
15066
VI.kolo
Nedakonice
Napajedla
Kvasice
Staré Město
FA Zlechov
1.FC Slovácko- dív-
14.9.14 9:30
Morkovice
Dol.Němčí
Hluk
Boršice
Strání
Koryčany
15071
15072
15073
15074
15075
15076
VII.kolo
Koryčany
Strání
Boršice
Hluk
Dol.Němčí
Morkovice
21.9.14 9:30
Nedakonice
So ÚZŽ
1.FC Slovácko- dívNe ÚZŽ
FA Zlechov
Ne ÚZŽ
Staré Město
So ÚZŽ
Kvasice
Ne ÚZŽ
Napajedla
Ne ÚZŽ
15081
15082
15083
15084
15085
15086
VIII.kolo
Nedakonice
Kvasice
Staré Město
FA Zlechov
1.FC Slovácko- dívKoryčany
-
28.9.14 9:30
Napajedla
Morkovice
Dol.Němčí
Hluk
Boršice
Strání
15091
15092
15093
15094
15095
15096
IX.kolo
Strání
Boršice
Hluk
Dol.Němčí
Morkovice
Napajedla
5.10.14 9:30
Nedakonice
Ne ÚZŽ
Koryčany
Ne ÚZŽ
1.FC Slovácko- dívSo ÚZŽ
FA Zlechov
Ne ÚZŽ
Staré Město
Ne ÚZŽ
Kvasice
So ÚZŽ
15101
15102
15103
15104
15105
15106
X.kolo
Nedakonice
Staré Město
FA Zlechov
1.FC Slovácko- dívKoryčany
Strání
-
12.10.14 9:30
Kvasice
Napajedla
Morkovice
Dol.Němčí
Hluk
Boršice
15111
15112
15113
15114
15115
15116
XI.kolo
Boršice
Hluk
Dol.Němčí
Morkovice
Napajedla
Kvasice
19.10.14 9:30
Nedakonice
Ne ÚZŽ
Strání
So ÚZŽ
Koryčany
Ne ÚZŽ
1.FC Slovácko- dívNe ÚZŽ
FA Zlechov
So ÚZŽ
Staré Město
So ÚZŽ
-
-
-
-
-
So ÚZŽ
So ÚZŽ
So ÚZŽ
Ne ÚZŽ
Ne ÚZŽ
So ÚZŽ
So ÚZŽ
So ÚZŽ
Ne ÚZŽ
Ne ÚZŽ
So ÚZŽ
Ne ÚZŽ
So ÚZŽ
So ÚZŽ
So ÚZŽ
Ne ÚZŽ
So ÚZŽ
So ÚZŽ
So ÚZŽ
So ÚZŽ
Ne ÚZŽ
So ÚZŽ
So ÚZŽ
So ÚZŽ
So ÚZŽ
Ne ÚZŽ
So ÚZŽ
So ÚZŽ
So ÚZŽ
Ne ÚZŽ
nový termín
Střelci
Rozhodčí
KS-MŽB
16011
16012
16013
16014
16015
16016
I.kolo
Staré Město
FA Zlechov
1.FC Slovácko- dívKoryčany
Strání
Boršice
-
26.10.14 11:15původní termín
Nedakonice
Ne ÚZŽ
Kvasice
So ÚZŽ
Napajedla
So ÚZŽ
Morkovice
So ÚZŽ
Dol.Němčí
Ne ÚZŽ
Hluk
Ne ÚZŽ
16021
16022
16023
16024
16025
16026
II.kolo
Nedakonice
Dol.Němčí
Morkovice
Napajedla
Kvasice
Staré Město
2.11.14 11:15
Hluk
So ÚZŽ
Boršice
Ne ÚZŽ
Strání
Ne ÚZŽ
Koryčany
So ÚZŽ
1.FC Slovácko- dívSo ÚZŽ
FA Zlechov
Ne ÚZŽ
16031
16032
16033
16034
16035
16036
III.kolo
FA Zlechov
1.FC Slovácko- dívKoryčany
Strání
Boršice
Hluk
-
24.8.14 11:15
Nedakonice
Staré Město
Kvasice
Napajedla
Morkovice
Dol.Němčí
16041
16042
16043
16044
16045
16046
IV.kolo
Nedakonice
Morkovice
Napajedla
Kvasice
Staré Město
FA Zlechov
31.8.14 11:15
Dol.Němčí
So ÚZŽ
Hluk
Ne ÚZŽ
Boršice
So ÚZŽ
Strání
So ÚZŽ
Koryčany
Ne ÚZŽ
1.FC Slovácko- dívSo ÚZŽ
16051
16052
16053
16054
16055
16056
V.kolo
1.FC Slovácko- dívKoryčany
Strání
Boršice
Hluk
Dol.Němčí
-
7.9.14 11:15
Nedakonice
FA Zlechov
Staré Město
Kvasice
Napajedla
Morkovice
16061
16062
16063
16064
16065
16066
VI.kolo
Nedakonice
Napajedla
Kvasice
Staré Město
FA Zlechov
1.FC Slovácko- dív-
14.9.14 11:15
Morkovice
Dol.Němčí
Hluk
Boršice
Strání
Koryčany
16071
16072
16073
16074
16075
16076
VII.kolo
Koryčany
Strání
Boršice
Hluk
Dol.Němčí
Morkovice
21.9.14 11:15
Nedakonice
So ÚZŽ
1.FC Slovácko- dívNe ÚZŽ
FA Zlechov
Ne ÚZŽ
Staré Město
So ÚZŽ
Kvasice
Ne ÚZŽ
Napajedla
Ne ÚZŽ
16081
16082
16083
16084
16085
16086
VIII.kolo
Nedakonice
Kvasice
Staré Město
FA Zlechov
1.FC Slovácko- dívKoryčany
-
28.9.14 11:15
Napajedla
Morkovice
Dol.Němčí
Hluk
Boršice
Strání
16091
16092
16093
16094
16095
16096
IX.kolo
Strání
Boršice
Hluk
Dol.Němčí
Morkovice
Napajedla
5.10.14 11:15
Nedakonice
Ne ÚZŽ
Koryčany
Ne ÚZŽ
1.FC Slovácko- dívSo ÚZŽ
FA Zlechov
Ne ÚZŽ
Staré Město
Ne ÚZŽ
Kvasice
So ÚZŽ
16101
16102
16103
16104
16105
16106
X.kolo
Nedakonice
Staré Město
FA Zlechov
1.FC Slovácko- dívKoryčany
Strání
-
12.10.14 11:15
Kvasice
Napajedla
Morkovice
Dol.Němčí
Hluk
Boršice
16111
16112
16113
16114
16115
16116
XI.kolo
Boršice
Hluk
Dol.Němčí
Morkovice
Napajedla
Kvasice
19.10.14 11:15
Nedakonice
Ne ÚZŽ
Strání
So ÚZŽ
Koryčany
Ne ÚZŽ
1.FC Slovácko- dívNe ÚZŽ
FA Zlechov
So ÚZŽ
Staré Město
So ÚZŽ
-
-
-
-
-
So ÚZŽ
So ÚZŽ
So ÚZŽ
Ne ÚZŽ
Ne ÚZŽ
So ÚZŽ
So ÚZŽ
So ÚZŽ
Ne ÚZŽ
Ne ÚZŽ
So ÚZŽ
Ne ÚZŽ
So ÚZŽ
So ÚZŽ
So ÚZŽ
Ne ÚZŽ
So ÚZŽ
So ÚZŽ
So ÚZŽ
So ÚZŽ
Ne ÚZŽ
So ÚZŽ
So ÚZŽ
So ÚZŽ
So ÚZŽ
Ne ÚZŽ
So ÚZŽ
So ÚZŽ
So ÚZŽ
Ne ÚZŽ
nový termín
Střelci
Rozhodčí
KS-PA
podzim
10011
10012
10013
10014
I.kolo
Bystřice pH
Kroměříž A
Holešov
Baťov
-
8.9.14 16:00
volný los
V.Otrokovice
Kroměříž B
Chropyně
10021
10022
10023
10024
II.kolo
volný los
Kroměříž B
V.Otrokovice
Bystřice pH
-
15.9.14 16:00
Chropyně
Baťov
Holešov
Kroměříž A
10031
10032
10033
10034
III.kolo
Kroměříž A
Holešov
Baťov
Chropyně
-
22.9.14 16:00
volný los
Bystřice pH
V.Otrokovice
Kroměříž B
10041
10042
10043
10044
IV.kolo
volný los
V.Otrokovice
Bystřice pH
Kroměříž A
-
29.9.14 16:00
Kroměříž B
Chropyně
Baťov
Holešov
10051
10052
10053
10054
V.kolo
Holešov
Baťov
Chropyně
Kroměříž B
-
6.10.14 16:00
volný los
Kroměříž A
Bystřice pH
V.Otrokovice
10061
10062
10063
10064
VI.kolo
volný los
Bystřice pH
Kroměříž A
Holešov
-
13.10.14 16:00
V.Otrokovice
Kroměříž B
Chropyně
Baťov
10071
10072
10073
10074
VII.kolo
Baťov
Chropyně
Kroměříž B
V.Otrokovice
-
20.10.14 16:00
volný los
Holešov
Kroměříž A
Bystřice pH
So 10:00
Po hlášenky
Ne 14:00
hlášenky
0
Po hlášenky
Po 16:00
So 10:00
Po hlášenky
Ne 14:00
hlášenky
hlášenky
0
Po 16:00
So 10:00
Po hlášenky
Ne 14:00
hlášenky
hlášenky
Po hlášenky
0
So 10:00
Po hlášenky
Ne 14:00
hlášenky
hlášenky
Po hlášenky
Po 16:00
KS-PB
podzim
10011
10012
10013
10014
I.kolo
Vsetín A
Zlín A
Louky
Slavičín
-
volný los
SK Zlín
Zlín B
Vsetín B
8.9.14 16:00
10021
10022
10023
10024
II.kolo
volný los
Zlín B
SK Zlín
Vsetín A
-
15.9.14 16:00
Vsetín B
Slavičín
Louky
Zlín A
10031
10032
10033
10034
III.kolo
Zlín A
Louky
Slavičín
Vsetín B
-
22.9.14 16:00
volný los
Vsetín A
SK Zlín
Zlín B
10041
10042
10043
10044
IV.kolo
volný los
SK Zlín
Vsetín A
Zlín A
-
29.9.14 16:00
Zlín B
Vsetín B
Slavičín
Louky
10051
10052
10053
10054
V.kolo
Louky
Slavičín
Vsetín B
Zlín B
-
6.10.14 16:00
volný los
Zlín A
Vsetín A
SK Zlín
10061
10062
10063
10064
VI.kolo
volný los
Vsetín A
Zlín A
Louky
-
13.10.14 16:00
SK Zlín
Zlín B
Vsetín B
Slavičín
10071
10072
10073
10074
VII.kolo
Slavičín
Vsetín B
Zlín B
SK Zlín
-
20.10.14 16:00
volný los
Louky
Zlín A
Vsetín A
Po 16:00
Po 17:00
Po 17:00
Po 16:30
0
Po 17:00
Po 17:00
Po 16:00
Po 17:00
Po 17:00
Po 16:30
Po 16:00
0
Po 17:00
Po 16:00
Po 17:00
Po 17:00
Po 16:30
Po 16:00
Po 17:00
0
Po 16:00
Po 17:00
Po 17:00
Po 16:30
Po 16:00
Po 17:00
Po 17:00
KS-PC
podzim
10011
10012
10013
10014
I.kolo
1.FC Slovácko A
Veselí nM
Kunovice
FA Zlechov
-
8.9.14 16:00
volný los
Uh.Brod
Bojkovice
1.FC Slovácko B
10021
10022
10023
10024
II.kolo
volný los
Bojkovice
Uh.Brod
1.FC Slovácko A
-
15.9.14 16:00
1.FC Slovácko B
FA Zlechov
Kunovice
Veselí nM
10031
10032
10033
10034
III.kolo
Veselí nM
Kunovice
FA Zlechov
1.FC Slovácko B
-
22.9.14 16:00
volný los
1.FC Slovácko A
Uh.Brod
Bojkovice
10041
10042
10043
10044
IV.kolo
volný los
Uh.Brod
1.FC Slovácko A
Veselí nM
-
29.9.14 16:00
Bojkovice
1.FC Slovácko B
FA Zlechov
Kunovice
10051
10052
10053
10054
V.kolo
Kunovice
FA Zlechov
1.FC Slovácko B
Bojkovice
-
6.10.14 16:00
volný los
Veselí nM
1.FC Slovácko A
Uh.Brod
10061
10062
10063
10064
VI.kolo
volný los
1.FC Slovácko A
Veselí nM
Kunovice
-
13.10.14 16:00
Uh.Brod
Bojkovice
1.FC Slovácko B
FA Zlechov
10071
10072
10073
10074
VII.kolo
FA Zlechov
1.FC Slovácko B
Bojkovice
Uh.Brod
-
20.10.14 16:00
volný los
Kunovice
Veselí nM
1.FC Slovácko A
Po 16:00
Po 16:30
Po 16:00
Po 16:00
0
Po 16:00
Po 17:00
Po 16:00
Po 16:30
Po 16:00
Po 16:00
Po 16:00
0
Po 17:00
Po 16:00
Po 16:30
Po 16:00
Po 16:00
Po 16:00
Po 16:00
0
Po 16:00
Po 16:30
Po 16:00
Po 16:00
Po 16:00
Po 16:00
Po 17:00
adres
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
ID
7240401
7220041
7210031
7240121
7210061
7210561
7230211
7240281
7210251
7240461
7230681
7230571
7240951
7230631
7240041
7230101
7230181
7240371
7240901
7230341
7240831
7240591
7240861
7230511
7230531
7230561
7240701
7230661
7220061
7220081
7220131
7220191
7240171
7210171
7240331
7220341
7220351
7220391
7220371
7220311
7220621
7210541
7230641
7230041
7230071
7230091
7230121
7230701
7230151
7230201
7230261
7230281
7230381
7230391
7230491
7230601
7210581
7210141
7240291
7240781
7240311
7240471
7210361
7240511
7210401
7240521
7240611
úplný název
SK Baťov 1930, o.s.
SK Boršice
FK Bystřice p. Hostýnem
FC Fryšták
SFK ELKO Holešov, o.s.
Fotbalový klub Chropyně, o.s.
Tělovýchovná jednota Kelč
Fotbalový klub Luhačovice
FC Morkovice
FC RAK Provodov
Fotbalový club FC Rožnov pod Radhoštěm
FK Vigantice
SK Vizovice
Fotbalový klub Vsetín, o.s.
FC ELSEREMO Brumov
SK Hrachovec
Tělovýchovná jednota Juřinka
Tělovýchovná jednota Nedašov
1.SK METROPOL Podkopná Lhota
TJ SOKOL PODLESÍ
FC Slušovice
Tělovýchovná jednota Štítná nad Vláří
Tělovýchovná jednota Spartak Valašské Klobouky
Tělovýchovná jednota Valalašské Meziříčí, o.s.
FC Valašské Příkazy
Tělovýchovná jednota Vidče
Sportovní klub Vlachovice
FC Zubří
Sportovní klub Slovácká Viktoria Bojkovice
Tělovýchovná jednota Sokol Březolupy
Tělovýchovná jednota Dolní Němčí
TJ Spartak Hluk, o.s.
Sportovní klub Jaroslavice
FC Kvasice
Tělovýchovná jednota Sokol Mladcová
Tělovýchovná jednota Nedachlebice
Tělovýchovná jednota Nivnice
FK Ostrožská Nová Ves
Tělovýchovná jednota Osvětimany
FC Strání
TJ Sokol Újezdec -Těšov
Sokol Žalkovice
FC Dolní Bečva
Tělovýchovná jednota Sokol Francova Lhota
Tělovýchovná jednota Horní Lideč
Tělovýchovná jednota Sokol Hovězí
Sokol Hutisko - Solanec
Fotbalový klub Jablůnka
TJ Tatran Janová
Tělovýchovná jednota Sokol Kateřinice /o.Vsetín/
FC Lhota u Vsetína
SK Lidečko
TJ Sokol Prostřední Bečva
TJ Sokol Ratiboř
TJ Sokol Valašská Polanka, o.s.
Tělovýchovná jednota Zašová
Fotbalový klub ADMIRA Hulín
Tělovýchovná jednota Moravan Kostelec u Holešova
Sportovní klub Lukov
FK Lužkovice - Želechovice
FC Malenovice
FK Příluky
Tělovýchovná jednota Roštění, o.s.
Tělovýchovná jednota Sokol Sehradice
Tělovýchovná jednota Skaštice
FC TVD Slavičín
Tělovýchovná jednota Sokol Tečovice
zkrácený název pro zápis
SK Baťov 1930
SK Boršice
FK Bystřice pH
FC Fryšták
SFK ELKO Holešov
FK Chropyně
TJ Kelč
FK Luhačovice
FC Morkovice
FC RAK Provodov
FC Rožnov pR
FK Vigantice
SK Vizovice
FK Vsetín
FC Elseremo Brumov B
SK Hrachovec
TJ Juřinka
TJ Nedašov
1.SK Metropol Podkop.Lhota
TJ Sokol Podlesí
FC Slušovice
TJ Štítná nVl
TJ Spartak Val.Klobouky
TJ Val.Meziříčí B
FC Val.Příkazy
TJ Vidče
SK Vlachovice
FC Zubří
SK Slov. Viktoria Bojkovice
TJ Sokol Březolupy
TJ Dol.Němčí
TJ Spartak Hluk
SK Jaroslavice
FC Kvasice
TJ Sokol Mladcová
TJ Nedachlebice
TJ Nivnice
FK O.N.Ves
TJ Osvětimany
FC Strání
TJ Sokol Újezdec-Těšov
Sokol Žalkovice
FC Dol.Bečva
TJ Sokol Fr. Lhota
TJ Hor.Lideč
TJ Sokol Hovězí
Sokol Hutisko-Solanec
FK Jablůnka
TJ Tatran Janová
TJ Sokol Kateřinice
FC Lhota u Vs.
SK Lidečko
TJ Sokol Prostř.Bečva
TJ Sokol Ratiboř
TJ Sokol Val.Polanka
TJ Zašová
FK Admira Hulín
TJ Kostelec u Hol.
SK Lukov
FK Lužkovice-Želechovice
FC Malenovice
FK Příluky
TJ Roštění
TJ Sokol Sehradice
TJ Skaštice
FC TVD Slavičín B
TJ Sokol Tečovice
2014/15
KP
KP
KP
KP
KP
KP
KP
KP
KP
KP
KP
KP
KP
KP
I.A-A
I.A-A
I.A-A
I.A-A
I.A-A
I.A-A
I.A-A
I.A-A
I.A-A
I.A-A
I.A-A
I.A-A
I.A-A
I.A-A
I.A-B
I.A-B
I.A-B
I.A-B
I.A-B
I.A-B
I.A-B
I.A-B
I.A-B
I.A-B
I.A-B
I.A-B
I.A-B
I.A-B
I.B-A
I.B-A
I.B-A
I.B-A
I.B-A
I.B-A
I.B-A
I.B-A
I.B-A
I.B-A
I.B-A
I.B-A
I.B-A
I.B-A
I.B-B
I.B-B
I.B-B
I.B-B
I.B-B
I.B-B
I.B-B
I.B-B
I.B-B
I.B-B
I.B-B
sekretář
Spurný Milan
Cukr Josef
Olšová Ida
Šobáň Miroslav
Vlasatík Milan
Míša Petr
Srkalová-Jemelková Pavlína, Mgr.
Coufalík Martin
Bleša Jan, Ing.
Rak Josef
Bolf Petr
Porubský Zdeněk
Kladníček Vít
Dobeš Roman
Beňo Miroslav
Janošek René
Kovář Vladimír , Ing.
Solař Josef
Minařík Radek
Adámek Tomáš, Ing.
Vlachynský Vladimír
Hnaníček Jan
Ovesný Radek
Žilinská Anna
Ptáček Michal, Ing.
Drda Pavel
Obadal Ladislav
Bartoň Miroslav
Míča Pavel
Pavlík Roman
Miloš Ludvík
Dostál Martin
Červenka Jiří
Reiskup Zdeněk
Klepal Radek, Ing.
Řešetka Jaroslav
Kopecký Karel
Kalný Antonín
Berka Otakar
Popelka Dominik
Jančář Josef
Pala Radomír
Borutová Eva
Matůš Karel
Trčka Daniel
Tkadlec Pavel
Poruba Luděk
Mrlina Zdeněk
Mikušek Václav
Děckuláček Aleš
Doležel Jan
Kulíšek Zbyněk
Kysučan Lubomír
Mrlina Michal
Kolínek Jakub, Ing.
Blabla Jan
Jarka Jindřich
Zbořil Roman
Teplý Michal
Albert Miroslav
Huťka Bohuslav, Ing.
Brabec Jaroslav
Pagáč Tomáš
Heinz Roman
Stančík Radovan
Sochora Daniel
Kundera Vladimír, Ing.
mobil
606 764 940
603 889 423
605 881 699
724 266 061
603 517 571
604 444 656
603 206 117
604 244 285
602 510 976
602 794 790
603 544 067
732 448 786
737 703 162
603 394 777
737 847 082
731 265 790
602 508 486
732 831 445
737 064 425
737 518 495
723 342 748
737 463 243
739 341 314
725 280 223
603 284 937
605 340 794
602 509 635
777 100 037
773 759 435
602 186 299
732 210 652
775 201 625
606 723 411
737 207 766
728 717 642
737 315 893
607 946 879
602 781 905
724 301 812
777 224 775
604 653 764
602 782 342
777 855 249
731 137 766
739 261 705
724 307 465
730 807 432
724 025 366
736 648 174
604 677 036
732 848 953
739 018 407
724 229 698
737 642 968
777 028 141
777 751 207
732 831 990
777 219 966
777 122 883
724 070 989
732 873 848
603 511 030
777 858 985
776 002 258
725 933 503
604 217 975
777 279 847
email
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]íl.cz
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]; [email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
adresa
Tř.Spojenců 1001, 765 02 Otrokovice,
687 09 Boršice 691
Hostýnská 1353, 768 61 Bystřice pod Hostýnem
Ke Křibům 5015,760 01 Zlín
Dělnická 1310, 769 01 Holešov
Díly 623, 768 11 Chropyně
756 43 Kelč 224
Pod Léštím 323, 763 26 Luhačovice
768 33 Morkovice 35
Provodov 127, 763 45 Březůvky
Horečky 1883, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
Vigantice 280, 756 61 Rožnov p/R.
Dělnická 1141, 763 12 Vizovice
Rokytnice 441, 755 01 Vsetín
Družba 1177, 763 31 Brumov - Bylnice
Hrachovec 163, 757 01 Val. Meziříčí
Juřinka 101, 757 01 Valašské Meziříčí
763 32 Nedašov 256
763 18 Podkopná Lhota 16
Podlesí 167, 757 01 Valašské Meziříčí
Padělky 548, 763 15 Slušovice,
763 33 Štítná nad Vláří 32
Pod Dubovcem 846, 766 01 Val.Klobouky
Hlavní 493, 756 63 Krhová
Valašské Příkazy 60, 756 12 Horní Lideč
756 53 Vidče 403
Vlachovice 359
Sídliště 6. května 1046, 756 54 Zubří
1.máje 705, 687 71 Bojkovice
687 13 Březolupy 548
Mírová 758, 687 62 Dolní Němčí
Příčná 1035, 687 25 Hluk
Březová 271, 760 01 Zlín - Jaroslavice
Krajina 458, 768 21 Kvasice
Vinohrádek 139, 760 01 Zlín
Nedachlebice 234, 687 12 Bílovice
Podhradí 993, 687 51 Nivnice
Chřib 167, 687 22 Ostr.N.Ves
687 42 Osvětimany 340
Drahy III 957, 687 65 Strání
1.května 294, 687 34 Uh.Brod - Těšov
768 23 Žalkovice 171
756 55 Dolní Bečva 398
756 14 Francova Lhota 364
756 12 Horní Lideč 308
756 01 Hovězí 709
756 62 Hutisko - Solanec 568
756 23 Jablůnka 191
755 01 Vsetín, Bří.Hlaviců 110/12,
756 21 Kateřinice 353
755 01 Vsetín, Sychrov 88
756 15 Lidečko 293
756 56 Prostřední Bečva 191
756 21 Ratiboř 16
756 11 Valašská Polanka 13
Nádražní 425, 757 0 Valašské Meziříčí
Komenského 235, 768 24 Hulín
Dobrčice 47, 750 02 Přerov 2
U rybníka 301, 763 17 Lukov
Hvozdenská 130, 763 11 Zlin - Lužkovice
Sokolovská 1111, 763 02 Zlín 4
Benešovo nábř. 1747, 760 01 Zlín
Roštění 41, 769 01 Holešov
763 23 Sehradice 202
Skaštice 9, 767 01 Kroměříž
Školní 881, 763 21 Slavičín
T.Bati 1015, 760 01 Zlín
web
www.skbatov.cz
www.skborsice.cz
www.tjfrystak.cz
www.sfkelkoholesov.sklub.cz
www.fkchropyne.cz
www.fotbal-kelc.cz
www.fotbal.luhacovice.cz
www.fcrakprovodov.cz
www.fcroznov.cz
www.fcvsetin.cz
www.fcelseremobrumov.cz
podlesi.webzdarma.cz
www.fcslusovice.cz
www.stitnafotbal.estranky.cz
www.fotbalvalmez.cz
www.fczubri.cz
www.sksvbojkovice.cz
www.tjdolninemci.cz
www.spartakhluk.cz
www.jaroslavice.cz
www.fckvasice.cz
www.sokolmladcova.cz
www.tjnedachlebice.cz
www.fotbal-nivnice.cz
www.tjosvetimany.jex.cz
www.fcstrani.cz
www.fcdolnibecva.cz
TJS Francova Lhota
www.sokolhovezi.cz
www.tjs.webgarden.cz
www.obeckaterinice.cz
www.sklidecko.cz
www.fotbalratibor.717.cz
www.sokolvalpolanka.cz
www.fotbalzasova.cz, www.facebook.com/tjzasova
www.hulin.cz/admira/
https://www.facebook.com/SKLukov
Fk-luzkovice.estranky.cz
www.fkpriluky.cz
www.tjskastice.cz
www.fotbal-slavicin.cz
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
7210441
7240631
7240681
7220101
7220151
7220201
7210121
7220791
7210251
7220431
7220361
7220451
7220751
7220541
7240411
7220641
7220681
7220721
7220011
7210021
7240941
7240891
7210611
7220821
7230061
7210081
7220231
7210151
7240261
7240351
7220711
7230361
7240991
7220601
7220611
7240651
7230551
6250501
7210521
7240751
Tělovýchovná jednota Těšnovice
S.K. Tlumačov, o.s.
Tělovýchovná jednota Sokol Veselá
Tělovýchovná jednota Buchlovice
TJ TATRAN Havřice
SK Jalubí
FC Koryčany
FOTBAL KUNOVICE, o.s.
FC Morkovice
Tělovýchovná jednota Sokol Nedakonice
Tělovýchovná jednota Sokol Ořechov
TJ Sokol Prakšice - Pašovice
Jiskra Staré Město
Tělovýchovná jednota Sušice
FC Viktoria Otrokovice
Tělovýchovná jednota Vlčnov
SK Zlechov
1.FC Slovácko, a.s
FC Babice
SPORTOVNÍ KLUB BŘEST, o.s.
SK Březnice
SK Březůvky
Dívčí fotbalový klub Holešov
Fotbalová akademie Zlechov
TJ Sokol Horní Bečva
Sportovní klub Spartak Hulín
Tělovýchovná jednota Sokol Kněžpole
SK Hanácká Slavia Kroměříž
SK Louky
Tělovýchovná jednota Fatra Slavia Napajedla
Tělovýchovná jednota Sokol Nezdenice
Tělovýchovná jednota Poličná
SK Zlín 1931, z.s.
ČSK Uherský Brod
FK Uh.Ostroh, o.s.
SK Újezd
FC Velké Karlovice + Karolinka
FC Veselí n/M
Tělovýchovná jednota Zdounky, o.s.
FC Fastav Zlín
TJ Těšnovice
SK Tlumačov
TJ Sokol Veselá
TJ Buchlovice
TJ Tatran Havřice
SK Jalubí
FC Koryčany
Fotbal Kunovice
FC Morkovice B
TJ Sokol Nedakonice
TJ Ořechov
TJ Sokol Prakšice
Jiskra Staré Město
TJ Sušice
FC Viktoria Otrokovice B
TJ Vlčnov
SK Zlechov
1.FC Slovácko- dívky
FC Babice
SK Břest
SK Březnice
SK Březůvky
DFK Holešov
FA Zlechov
TJ Sokol Hor.Bečva
SK Spartak Hulín
TJ Sokol Kněžpole
SK HS Kroměříž A
SK Louky
TJ FS Napajedla
TJ Sokol Nezdenice
TJ Poličná
SK Zlín
ČSK Uh.Brod
FK Uh.Ostroh
SK Újezd
FC Vel.Karlovice
Veselí nM
TJ Zdounky
FC FASTAV Zlín B
I.B-B
I.B-B
I.B-B
I.B-C
I.B-C
I.B-C
I.B-C
I.B-C
I.B-C
I.B-C
I.B-C
I.B-C
I.B-C
I.B-C
I.B-C
I.B-C
I.B-C
KSŽ-B
KP že
KSD-B
KP že
KP že
KP že
KSŽ-B
KSŽ-A
KPD
KSD-B
KSP-A
KPŽ
KSD-B
KP že
KSD-A
KSP-B
KPD
KSD-B
KSD-A
KSD-A
KSP-C
KSD-B
KSŽ-A
Benedikt Ondřej
Dvořák Radek
Kučera Zdeněk
Křiva Josef
Slavíčková Jana
Zapletal Michal
Huška Michal
Fišerová Dana
Bleša Jan, Ing.
Bouřová Gabriela
Mrkus Tomáš
Němeček Pavel, Ing.
Žitňanský Jan
Hejda Michal
Kvapil Libor
Koníček Josef
Urbanec Miloslav
Vlachovský Petr
Skřivánek Jiří
Černoch Jan
Kadlčák Vlastislav
Vyoral Pavel
Ságner Vladimír
Urbanec Miloslav
Kantor Lukáš
Pěnčík Josef
Mazůrek Antonín
JUDr.Hošek Miroslav
Zelinka Petr
Zelinka Stanislav
Pavlis Ivan
Orság František
Hlavňovský Michal
Lekeš Břetislav
Vlk Pavel
Balouch Vladimír
Mikula Josef
Trbušek Jaroslav
Čevela Zdeněk, Ing.
Somberg Jan
739 044 802
602 254 073
777 226 050
774 280 651
732 355 251
605 709 011
602 580 902
605 857 623
602 510 976
736 487 623
604 928 356
724 320 229
724 024 029
737 460 714
608 723 358
604 728 237
702 528 006
737 415 338
608 825 809
606 893 102
776 056 300
602 142 022
604 215 486
702 528 006
605 908 539
731 116 564
604 338 918
737 773 551
724 150 577
734 558 310
775 680 510
604 298 364
604 858 111
777 030 493
602 439 711
723 515 126
604 672 806
739 276 470
736 631 555
775 000 066
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
urbanecmilan@seznam.cz
lukas.kantor@email.cz
pepa.pencik@seznam.cz
sokol.knezpole@seznam.cz
hskromeriz@seznam.cz
zelinka@bmkco.cz
fotbal.FS@sezam.cz
pavlis.ivan@seznam.cz
fotbalpolicna@seznam.cz
michalhlavnovsky@centrum.cz
bretin.lekes@seznam.cz
pavel.vlk@ct.cz
vladimir.balouch@seznam.cz
mikula.josef@seznam.cz
trbusekjaroslav@seznam.cz
cevela@cakcz.cz
mladez@fcfastavzlin.cz
Máchova 2474, 767 01 Kroměříž
6. května 481, 763 62 Tlumačov
Dlouhá 207, 763 15 Slušovice
Tyršova 801, 687 08 Buchlovice
Sport. hala 362, 688 01 Uh. Brod - Havřice
Chaloupky 540, 687 05 Jalubí
Močílky 732, 768 05 Koryčany
Na Strnisku 1544, 686 04 Kunovice,
768 33 Morkovice 35
Nedakonice 331, 687 38 Nedakonice
687 37 Ořechov 218
687 56 Prakšice 336
Kopánky 1727, 686 02 Staré Město
Sušice 189, 687 04 Traplice
SNP 1181, 765 02 Otrokovice
687 61 Vlčnov 394
Úprkova 1806, 686 02 St.Město
Městský stadion, Stonky 635,686 01 Uh. Hradiště
687 03 Babice 493
768 23 Břest 280
Březnice 415, 760 01 Zlín
763 45 Březůvky 76
Tyršova 1561, 769 01 Holešov
Úprkova 1806, 686 02 St.Město
756 56 Prostřední Bečva 317
Osmek 430, 768 21 Kvasice
687 12 Kněžpole 22
Kroměříž, Obvodová 3789
Štefénikova 4047, 760 01 Zlín
687 11 Topolná 353
687 32 Nezdenice 107
Havlíčkova 1172, 757 01 Valašské Meziříčí
Pasecká 5551, 760 01 Zlín
Pod rubanisky 255, 687 34 Uh.Brod - Těšov
Výhon 847, 687 24 Uherský Ostroh
763 25 Újezd u Val.Klobouk 115
756 06 Velké Karlovice 881
Hutník 1482, 698 01 Veselí n/M
Cvrčovská 435, 768 02 Zdounky
Tyršovo nábřeži 4381, 760 01 ZIín
www.tjtesnovice.webnode.cz
www.sktlumacov.cz
www.tjbuchlovice.cz
www.skjalubi.cz
http://fckorycany.wgz.cz
www.fcviktoriaotrokovice.cz
www.fcslovacko.cz
www.fcbabice.estranky.cz
www.sk-brest.cz
http://slcbreznice.webnode.cz
www.skbrezuvky.cz
www.fazlechov.cz
http://tjhornibecva.wgz.cz
www.spartakhulin.com
www.sokolknezpole.cz
www.sklouky.cz
www.fsnapajedla.net
www.fcveseli.cz
www.fcfastavzIin.cz
Download

ROZPIS FOTBALOVÝCH SOUTĚŽÍ ZL KFS 2014 - 2015