ČÍSLO 3
ČERVEN 2013
DISTRIBUCE ZDARMA
ZPRAVODAJ OBCE
V tomto čísle najdete:
 Studie nové prodejny COOP
 Otevření Domu pro seniory
 Pravidla přidělování motivační
dotace
 Májová ročníku 1995
 Společenská kronika
Dětský den byl opět ve znamení pohádek
Kontakt na redakci - adresa:
Vranovický zpravodaj,
Náves 89, 691 25 Vranovice
tel.: 519 433 307
E-mailová adresa:
[email protected]
Inzerce:
tel.: 519 433 307
nebo [email protected]
www.vranovice.eu/ sekce
Vranovický zpravodaj
Uzávěrka příštího čísla: 20. 7. 2013
První červnový den již tradičně patří dětem a jinak tomu nebylo ani ve Vranovicích. Lesík
Hájek totiž opět po roce navštívily pohádkové bytosti, které návštěvníkům zpříjemňovaly
celé sobotní odpoledne.
Aby se děti vůbec dostaly do pohádkového lesa, musely nejdříve najít správnou
cestu bludištěm a projít kolem berušky, která je nastříkala kouzelným přípravkem proti
nástrahám, které na ně v lese mohou číhat. Někteří si již na začátku maskovali tvář malbou
obličeje, která byla výsledkem práce paní Lastomirské. První zastávka byla u pirátů, kteří
skrývali poklad v podobě drahocenného kamínku pro každé dítě. Ten si musely po celou
cestu pevně strážit, na konci je totiž výměnou za něj čekala chutná odměna.
Víla Amálka, mírumilovný kat, čerti, vodník, čardějnice, hejkal, to je jen malý výčet
postav, které jste dále v Pohádkovém světě mohli potkat. Včelky nabídly ochutnávku medu
a medových specialit, zájem byl také o lukostřelbu nebo kouzelnický sport famfrpál známý
z pohádky Harryho Pottera.
V cíli bylo připraveno posezení u táboráku, které doprovázela hra na kytaru, opékaly
se špekáčky a ti, kteří ještě měli sílu skotačit dováděli s klauny, váleli sudy nebo využili
možnosti posadit se do sedla koně.
Program připravilo Centrum volného času ve spolupráci s místními organizacemi,
spolky a dobrovolníky. Obec Vranovice akci finančně zajistila.
Všem, kteří se na akci podíleli patří velké poděkování.
-hol1
Starosti starosty
Navrhovaná studie regenerace
území
Vážení spoluobčané, v souvislosti se
záměrem Jednoty spotřebního družstva
Mikulov postavit v naší obci malý
supermarket, vzniklo mezi občany mnoho
fám a šíří se mnoho spekulací.
Dovolte proto, abych touto cestou
uvedl vyčerpávající informace a veškeré
souvislosti.
Obec Vranovice vlastní pozemek
p.č. 2837/1 o rozloze 7 877 m2. Tento
pozemek obcí není užíván. Část pozemku
je užívána občany jako zahrádky, převážná
část (cca 5 000 m2) není využita.
Mnoho
spoluobčanů
právem
upozorňuje na:
Zcela nevyhovující cestu (spojnici
pro pěší) mezi ulicí Pouzdřanská
(od podjezdu železnice) k nádraží ČD.
Po deštích je zcela neschůdná, v zimě
těžko udržovatelná.
Naprosto nevyhovující a nebezpečný
stav zídky ve zmíněné uličce Pouzdřanská
– nádraží ČD. Zídka je nebezpečná, již
neopravitelná a jsou na ni napojeny různé
přístřešky ze strany zahrádek.
Pro chodce není bezpečné spojení
ulic Sadová, U Hlinku, U Hájku, Ivaňská
a část ulice Pouzdřanská s další částí obce
– propojení na ulici Hlavní a Náměstíčko.
Výše uvedené připomínky jsou
závažné a jejich řešení finančně velice
náročné. Řešení je nutno hledat
komplexně pro celou lokalitu.
V loňském září jsme byli osloveni
vedením spotřebního družstva Jednoty
Mikulov s rozhodnutím, že do budoucna,
z ekonomických důvodů, již neuvažují
o dalším využívání současné prodejny.
Současně nám oznámili záměr postavit
nový malý supermarket (menší prodejní
plocha
než
současné
prodejny),
přednostně na pozemku p.č. 337, který je
v majetku Lesů ČR. Lesy ČR a.s. tento
pozemek dlouhodobě odmítají prodat,
2
ne z důvodu ceny, ale ze strategických
dlouhodobých důvodů. Na pozemek je
přivedena železniční vlečka a Lesy ČR
do budoucna počítají s přepravou dřeva
po kolejích. Jako druhou lokalitu vhodnou
pro stavbu nového malého supermarketu
začala Jednota poptávat část pozemku
p.č. 2837/1, který je v majetku naší obce.
Od té doby Jednota Mikulov předložila
dvě studie, které vedení Obce Vranovice
neodsouhlasilo.
Požadavkem obce bylo vyřešit
dlouhodobě a koncepčně celou lokalitu
mezi ulicemi Pouzdřanská, Hlavní
a nádražím ČD. Cílem obce bylo řešit
oprávněné připomínky občanů (viz
výše) a z dlouhodobého hlediska vyřešit
i celou lokalitu pozemku okolo bytového
domu č.p. 183. Spojit požadavky Jednoty
Mikulov a potřeby obce trvalo déle než
5 měsíců. Poslední studie, která splňuje
požadavky vedení obce, byla předložena
k projednání na veřejném zasedání ZO
dne 28. 4. 2013. Z veřejného projednání
na ZO vyplynul požadavek na řešení
zachování
současného
soukromí
bydlících v bytovém domě č.p. 183.
Tento požadavek byl tlumočen Jednotě
Mikulov, která ho akceptuje a požaduje
bližší specifikaci. Upřesněná
studie bude s obyvateli domu č.p.
183 konzultována tak, aby došlo
ke vzájemné shodě.
Studie nové prodejny COOP
obsahuje rovněž výsadbu nové
zeleně, parkovou úpravu okolí
a vybudování nového dětského
hřiště.
Co
studie
jednoznačně
neobsahuje a vedení obce
nepodporuje:
Výstavbu nových supermarketů v naší
obci. Představa Jednoty je na menší
prodejní plochu než je v současné
prodejně. Žádný supermarket typu
TESCO, HYPERNOVA, LÍDL atd.
Likvidaci zeleně v dané lokalitě,
naopak dojde k nové výsadbě zeleně
Vznik rozlehlých parkovišť. U nové
prodejny bude vybudováno cca 15
parkovacích míst.
Při posuzování studie zastupitelé
posuzovali jednotlivá negativa a pozitiva
celého projektu:
Pozitiva:
Projekt zajistí bezpečné a klidné
propojení pro pěší chodce (dokonce
i s kočárkem) mezi ulicemi Sadová,
U Hlinku, U Hájku, Ivaňská, část ul.
Pouzdřanská s další části obce – propojení
na ulici Hlavní, Náměstíčko a nádraží
ČD.
Projekt zajistí, aby v naší obci i nadále
byla prodejna COOP. Dojde k rozšíření
pracovní doby i služeb.
Projekt zajistí nové vymezení
pozemku p.č. 2837/1, které bude
do budoucna sloužit zejména pro
obyvatele domu č.p. 183.
Negativa:
•
zrušení prodejny zahrádkářských
potřeb (bývalý Svazarm). Náhradní řešení
bude hledáno.
Při každém novém projektu je nutno
velice pečlivě zvažovat plusy a mínusy,
výhody a nevýhody, které přinese. Pozitiva
a negativa je nutno posuzovat z pohledu
budoucího rozvoje obce a ne z pohledu
krátkodobých zájmů.
Žádný nový projekt nemůže uspokojit
úplně všechny obyvatele. Musí však být
naprosto transparentní, komplexní, musí
obyvatelům přinést zlepšení a obyvatelé
ho musí přijmout za svůj.
Věřím, že uvedené informace
přispějí k úplné informovanosti všech
spoluobčanů a současně vyvrátí různé
mýty a dezinformace. Nehledejme řešení
populistická, vyhovující pouze určité
skupině spoluobčanů, ale hledejme řešení
dlouhodobá, za která se nebudeme muset
za 10 nebo 15 let stydět.
Post skriptum: Ověřoval jsem
informace, které se šíří mezi občany, že
na pozemku Lesů ČR, p.č. 337, vyroste
nový supermarket Lídl. Tuto informaci
Foto: D. Humpolíková
Dům pro seniory byl
slavnostně otevřen
V posledním Vranovickém zpravodaji
jsem informoval o dokončení stavby Domu
pro seniory.
V měsíci květnu došlo k úspěšné
kolaudaci celé budovy a za přítomnosti
poslance Evropského parlamentu Ing. Ivo
Strejčka ke slavnostnímu otevření.
V následujících dvou měsících dojde
k postupnému vybavení technologií
kuchyně, jídelny a jednotlivých bytů
a postupně bude docházet i k „oživení“
Domu pro seniory. Bude zahájen provoz
kuchyně, jídelny, Klubu důchodců
a postupně se začnou stěhovat i první
obyvatelé Domu pro seniory.
Dovolím si při této příležitosti
poděkovat všem, kteří se na této, pro obec
velice významné stavbě,podíleli.Poděkování
patří zejména architektce Ing. arch.
Leoně Tupé, společnosti VAŠSTAV, která
stavbu prováděla, a Ing. Ivo Kocianovi,
který celý projekt spolufinancuje a dále
Rada obce schválila
pravidla udělování
motivační dotace
mi nikdo nepotvrdil z Lesů ČR, ani ze
Stavebního úřadu v Pohořelicích.
Prodejna COOP má v naší obci
tradici, nejedná se o žádný supermarket,
jak je známe z okolí velkých měst, ale
jde o stavbu, kterou známe
z okolních obcí, mnohdy
i zdaleko menších, než je ta
naše.
Závěrem si Vás dovoluji
pozvat na veřejnou besedu
k uvedené problematice, která
se uskuteční dne 20.6.2013
v 18.00 hod. v Domě pro
seniory.
Váš starosta Ing. Jan Helikar
bude provozovat ubytovací část Domu
pro seniory. Za nenahraditelný podíl
na kontrole stavby, rozpočtu a na osobní
účasti při kontrolních dnech si zaslouží
absolutorium a poděkování místostarosta
obce Drahomír Dofek.
Poděkování si zaslouží všichni
zastupitelé, kteří výstavbu Domu pro
seniory po celou dobu podporovali.
Podpora byla velice významná, a to jak
v době, kdy se nedařilo zajistit financování
projektu a kdy se hledal soukromý investor,
tak i po celou dobu výstavby. Této podpory
si nesmírně vážím a děkuji za ní.
Ing. Jan Helikar, starosta obce
Rada obce Vranovice schválila dne
8.3.2013 Pravidla pro poskytování
jednorázové
mimořádné
motivační
dotace, udělované za mimořádné
dosažené úspěchy a reprezentaci obce
Vranovice.
Dotace se bude přidělovat jednou
za uplynutí
hodnoceného
roku
za dosažení mimořádných, významných
úspěchů v daném kalendářním roce,
s ohledem na reprezentaci obce
Vranovice v měřítku krajské, celostátní
a mezinárodní úrovně. Dotace bude
udělena jednorázově maximálně do výše
50 tisíc korun českých.
Návrhy mohou podávat jednotlivci,
spolky, zájmová sdružení, zastupitelé,
škola a další subjekty působící v obci
Vranovice vždy do konce února
za uplynulý rok. Návrh je nutné odůvodnit
a přiložit dokladovatelná ocenění za daný
rok, například formou medaile, diplomu,
certifikátu, atp.
Hlavním cílem je motivovat zájmová
uskupení, organizace i jednotlivce,
působící v obci Vranovice k aktivní
a samostatné činnosti, vedoucí k rozvoji
společenské, kulturní, sportovní, vědecké,
školní, či jinak obecně prospěšné
aktivitě a šíření tak dobrého jména obce
Vranovice. Je možné, že někteří jsou
skromní a svůj úspěch nedávají tolik
na obdiv, a proto je dalším cílem tyto
jedince najít a po zásluze je odměnit.
Petra Holásková
Foto: Yvonne Konečná
3
Z činnosti rady
a zastupitelstva
obce
Usnesení rady obce jsou před zveřejněním
upravena ve smyslu zákona o ochraně
osobních údajů.
Usnesení rady č. 6/2013 ze dne
18.3.2013
Rada:
1. schvaluje:
1.1. Rada obce schválila Pravidla pro
poskytování jednorázové mimořádné
motivační dotace udělované Radou
Obce Vranovice za mimořádné
dosažené úspěchy a reprezentaci Obce
Vranovice.
1.2. Rada obce schválila zprávu auditora,
Závěrečný účet a účetní závěrku za r.
2012 a ZO doporučuje ke schválení.
1.3. Rada obce schválila záměr využití
budovy ZŠ U Floriánka 57 pro vznik
Vzdělávacího centra.
1.4. Rada obce schválila Smlouvu o převodu
práv a povinností z územního
rozhodnutí na přeložku VN v Dolinách
na společnost E. ON Distribuce, a. s.
1.5. Rada obce schválila finanční příspěvek
ve výši 2 tis. Kč pro Židlochovický
dětský sbor Skřivánek na koncertní
turné v oblasti Gargáno.
1.6. Rada obce schválila smlouvu se
společností MCS plus spol. s r. o.
na běžnou údržbu PC, serverů, tiskáren
a operačních systémů.
1.7. Rada obce schválila pronájem
Sokolského hřiště za účelem uspořádání
kulturní akce na den 13. 7. 2013
za úhradu vzniklých nákladů na energie.
2. Ukládá:
2.1. Rada obce ukládá prověřit výši
nákladů na demolici stodoly u budovy
U Floriánka 57.
T: 30.4.2013 O: místostarosta
2.2. Rada obce ukládá požádat z programu
Podpora obnovy kulturních památek v r.
2013 o dotaci na opravu kapličky na ul.
Ivaňská.
T: 30.4.2013 O: starosta, Mgr. Konečná
2.3. Rada obce ukládá řešit převod hostingu
webových stránek od společnosti
ADVICE CZ.
T: 30.4.2013 O: starosta
2.4. Rada obce ukládá prověřit požadavky
společenství vlastníků domu Nádražní
183.
T: 15.4.2013 O: místostarosta
3. Rada vzala na vědomí:
3.1. Rada obce vzala zprávu Policie ČR
o bezpečnostní situaci v naší obci za rok
2012 na vědomí.
3.2. Rada obce vzala na vědomí oznámení
4
o zahájení projednávání návrhu
Územního plánu Obce Přibice.
Usnesení rady č. 7/2013
ze dne 2.4.2013
Rada:
1. schvaluje:
1.1. Rada obce vybrala za vítěznou nabídku
výběrového řízení: Sanace pozemku
podél železnice (úsek: přejezd lokálky
na Pohořelice – vjezd na silnici II/381)
uchazeče KAVYL s. r. o. za cenu
556.509,– Kč včetně DPH.
1.2. Rada obce schválila smlouvy O zajištění
stravování a Smlouvu o nájmu
nebytových prostor a nájmu věcí
movitých se společností SCOLAREST
– zařízení školního stravování, spol. s r.
o.
1.3. Rada obce schválila Smlouvu
o poskytnutí práv k užívání
SOFTWARE se společností ALIS
spol. s r. o.
1.4. Rada obce schválila opravu účelové
komunikace podél železnice –
u Reiffeisen Agro.
1.5. Rada obce schválila členy redakční rady
pro Vranovický zpravodaj: Mgr. Yvonne
Konečná, Josef Varmužka a Dagmar
Humpolíková.
1.6. Rada obce schválila vedoucího Kulturní
komise – Mgr. Yvonne Konečná
a člena Kulturní komise Dagmar
Humpolíkovou.
1.7. Rada obce schválila zadávací
dokumentaci pro výběrové řízení
na samosběrný vůz.
1.8. Rada obce schválila dodatek č. 7
Smlouvy o poskytnutí služeb se
společností ASA s. r. o.
1.9. Rada obce souhlasí s výsadbou stromů
na pozemku obce na ul. Obchodní
(před pekárnou).
1.10. Rada obce schválila Dodatek č. 1
k nájemní smlouvě na lékárnu.
1.11. Rada obce schválila pronájem zahrádky
u silnice na Velké Němčice p. č. 2558/2
paní Františce Jeřábkové, Pinďulky 256,
Vranovice.
2. Ukládá:
2.1. Rada obce ukládá připravit podklady
pro vypsání výběrového řízení
na vypracování projektové dokumentace
dle studie pro Sokolské hřiště.
T: 31.5.2013 O: starosta
2.2. Rada obce ukládá připravit zadání pro
výběrové řízení na vypracování studie
pro Vzdělávací centrum v budově ZŠ
U Floriánka 57.
T: 30.5.2013 O: starosta
2.3. Rada obce ukládá vypsat výběrové
řízení na činnost odborného sledování
provozu ČOV.
T: 30.5.2013 O: starosta
2.4. Rada obce ukládá dále jednat
o předložené studii prodejny COOP.
T: ihned O: starosta
2.5. Rada obce ukládá prověřit možnost
vyznačení parkovacích míst před
budovami OÚ a pošty.
T: ihned O: starosta
3. Rada vzala na vědomí:
3.1. Rada obce vzala zprávu o vyhodnocení
ČOV na vědomí.
3.2. Rada obce vzala na vědomí informace
o předání projektové dokumentace
na park Hlinek.
3.3. Rada obce vzala na vědomí informace
o zahájení stavby Přestupního terminálu
u nádraží ČD.
Usnesení rady č. 8/2013
ze dne 15. 4. 2013
Rada:
1. schvaluje:
1.1. Rada obce schválila nabídku společnosti
SB PATROL s. r. o. na instalaci
a provozování kamerového sledovacího
systému.
1.2. Rada obce schvalila program veřejného
jednání Zastupitelstva obce dne 25.
4 2013.
1.3. Rada obce schválila projekt Sociální
obec a předloží ho k projednání v ZO.
1.4. Rada obce schválila program
slavnostního otevření Domu pro
seniory dne 4. 5. 2013.
1.5. Rada obce schválila Zprávu
o hospodaření za r. 2012 Základní
a Mateřské školy Vranovice.
1.6. Rada obce schválila Smlouvy
o připojení k distribuční soustavě č.
12060328 a 12060304 s provozovatelem
distribuční soustavy E. ON Distribuce
a. s.
1.7. Rada obce schválila úhradu
odměn členům volební komise při
prezidentských volbách.
2. Ukládá:
2.1. Rada obce ukládá zpracovat Rozpočtové
opatření č. 1/2013
T: ihned O: starosta
2.2. Rada obce ukládá zpracovat projekt
Naučné stezky a využití části pozemku
u tréninkového hřiště pro účely ZŠ.
T: 30.5.2013 O: starosta, vedoucí CVČ,
ředitelka ZŠ
3. Rada vzala na vědomí:
3.1. Rada obce bere zprávu o čerpání
Rozpočtu za I. čtvrtletí 2013 na vědomí.
3.2. Rada obce vzala na vědomí informace
o průběhu prací na přestupním
terminálu a sanaci pozemku podél
železnice.
Usnesení rady č. 9/2013
ze dne 29.4.2013
Rada:
1. schvaluje:
1.1. Rada obce schvaluje vytvoření nového
redakčního sytému webových stránek
za cenu 15.000,– Kč.
1.2. Rada obce schválila prázdninový provoz
MŠ (MŠ bude uzavřena ve dnech 30.
7.-31. 8. 2013)
1.3. Rada obce zvolila za člena Školské rady
paní Janu Hladkou.
1.4. Rada obce pověřuje Ing. Jaroslava
Pezlara jednáním se zástupci SK
Vranovice ve věci umožnění užívání
fotbalového stadionu pro účely ZŠ.
1.5. Rada obce schválila přijetí jednoho
zaměstnance na půl úvazku na ČOV
a na půl úvazku na úklid obce.
1.6. Rada obce schválila účetní rozvahu ZŠ
a MŠ za I. čtvrtletí 2013.
1.7. Rada obce schválila Smlouvu
o spolupráci se společností Eurovision
a. s. na zpracování kompletní agendy
čerpání dotace z ROP na přestupní
terminál.
1.8. Rada obce schválila Dodatek č. 5
ke smlouvě 1/2007 o provozování
vodovodu pro veřejnou potřebu
uzavřenou s VaK Břeclav.
1.9. Rada obce schválila účetní odpisy
majetku na r. 2013.
2. Ukládá:
2.1. Rada obce ukládá jednat o koupi
pozemků v lokalitě Kopečky.
T: 30. 6. 2013 O: starosta
2.2. Rada obce ukládá jednat s jednotou
COOP o nové studii se zachováním
budovy „svazarmu“.
T: 15. 5. 2013 O: místostarosta
2.3. Rada obce ukládá řešit vymáhání
pohledávky z titulu způsobené škody
u budovy jídelny ZŠ U Floriánka
soudní cestou.
O: starosta
3. Rada vzala na vědomí:
3.2. Rada obce vzala na vědomí informace
o průběhu prací na přestupním
terminálu a sanaci pozemku podél
železnice.
Usnesení rady č. 10/2013
ze dne 13. 5. 2013
Rada:
1. schvaluje:
1.1. Rada obce schválila Dodatek č. 6
ke smlouvě se společností VAŠSTAV s.
r. o.
1.2. Rada obce schválila změnu termínu
konání veřejného jednání Zastupitelstva
obce na den 13. 6.2 013.
1.3. Rada obce schválila pronájem zahrádky
na části pozemku p. č. 2239/14
a 2239/15 Jiřímu Novákovi, Zahradní
653, Vranovice.
2. Ukládá:
2.1. Rada obce ukládá zveřejnit záměr obce
na prodej části pozemku p. č. 2837/1,
pozemek p. č. st. 528 o výměře 167 m2
a budovu číslo popisné 500.
T: 30.5.2013 O: starosta
2.2. Rada obce ukládá vyzvat projektanta
ke změnám projektu na ul. Masarykova.
T: ihned O: starosta
2.3. Rada obce ukládá vypsat výběrové řízení
na realizaci chodníků U Floriánka
(mezi budovami DPS a jídelnou ZŠ).
T: ihned O: starosta
2.4. Rada obce ukládá zveřejnit záměr
prodeje pozemků a projektů na výstavby
bytovky a pěti řadových domů v lokalitě
Doliny.
T: ihned O: starosta
3. Rada vzala na vědomí:
3.2. Rada obce vzala na vědomí zprávu
o zajištění plánu investic na r. 2013.
•
•
•
•
Usnesení z jednání
zastupitelstva Obce Vranovice
ze 25. 4. 2013
1. ZO schvaluje
•
ZO schvaluje program dnešního
jednání
•
ZO schvaluje členy Návrhové komise
•
ZO schvaluje ověřovatele zápisu
•
Zastupitelstvo obce schvaluje
Rozpočtové opatření č. 1/2013
s celkovými příjmy 60.893.000,– Kč
a celkovými výdaji 45.078.000,– Kč
•
ZO schvaluje Závěrečný účet za r. 2012
bez výhrad.
•
ZO schvaluje hospodářský výsledek za r.
2012.
•
ZO schvaluje převod výsledku
hospodaření za rok 2012 ve výši
-3.535.899,50 Kč z účtu 431 na účet
432 nerozdělený zisk z minulých let.
•
ZO schvaluje Souhlasné prohlášení
mezi Obcí Vranovice na straně
jedné a Milošem Hanušem, bytem
Ivaňská 634, Vranovice, Peterem
Hanušem, bytem Lipová 362,
Vranovice, Rudolfem Hanušem,
bytem Ivaňská 377, Vranovice, Alenou
Hanušovou, Bytem Sadová 1323/3,
Blansko a Alenou Novákovou, bytem
Pouzdřanská 688, Vranovice na straně
druhé k duplicitnímu vlastnictví
pozemku p. č. 1638/6 o výměře 105 m2.
•
ZO schvaluje Dohodu o narovnání
mezi Obcí Vranovice na straně
jedné a Milošem Hanušem, bytem
Ivaňská 634, Vranovice, Peterem
Hanušem, bytem Lipová 362,
Vranovice, Rudolfem Hanušem,
bytem Ivaňská 377, Vranovice, Alenou
Hanušovou, bytem Sadová 1323/3,
Blansko a Alenou Novákovou, bytem
Pouzdřanská 688, Vranovice na straně
druhé ve věci duplicitního vlastnictví
pozemku p. č. 1638/6 o výměře 105 m2.
•
ZO schvaluje kupní smlouvy na koupi
pozemků p. č. 435/6, 435/7, 431/17
a 431/16 za cenu 10,– Kč/m2 a p. č.
434/4 o celkové výměře 149 m2
za celkovou cenu 1 Kč.
•
ZO schvaluje záměr prodat část
pozemku p. č. 2837/1, pozemek p. č. st.
528 o výměře 167 m2 a budovu číslo
popisné 500.
•
ZO schvaluje záměr prodat pozemky
v lokalitě Doliny pod bytovým domem
a pětiřadovými RD včetně projektové
dokumentace.
ZO nevyhovuje připomínce
k navrhovanému Územnímu plánu
Obce Vranovice podané dne 29. 3. 2013
Jiřím Košíčkem.
ZO schvaluje Smlouvu o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene
a souhlasu se zřízením stavby s JMP
net, s. r. o.
ZO schvaluje Smlouvu o zřízení
věcného břemene č. 55061/1/2013
s JMP net, s. r. o. a smlouvu o zřízení
věcného břemene na přípojku plynu
k RD pana Vašíčka v ulici Nad
Dolinami p. č.2565/5.
ZO schvaluje návrh projektu Sociální
obec a program sociálních služeb.
2. ZO ukládá:
3. ZO bere na vědomí:
1. ZO bere zprávu o kontrole usnesení
na vědomí.
2. ZO bere přednesenou zprávu o činnosti
Rady obce na vědomí.
3. ZO bere zprávu o čerpání Rozpočtu
za I. čtvrtletí 2013 na vědomí.
4. ZO bere na vědomí zprávu auditora
za r. 2012.
5. ZO bere zprávu o výstavbě Domu pro
seniory na vědomí.
Pozvánka na veřejné
jednání zastupitelstva
Veřejné jednání Zastupitelstva
obce Vranovice se uskuteční ve čtvrtek
13. 6. 2013 v 19 hodin v zasedací
místnosti Obecního úřadu Vranovice.
Termíny svozu
komunálního odpadu
červen: 7., 14., 21., 28.
červenec: 5., 12., 19., 26.
Termíny svozu separovaného
odpadu
Plast - červen: 10., 24. / červenec: 8., 22., 29.
Papír - červen: 6., 22. / červenec: 4., 20.
Sklo - červenec: 18.
Dovolená praktického
lékaře
MUDr. Petr Bartl oznamuje, že ve
dnech 8. až 10. července a 5. až 9. srpna
2013 bude ordinace uzavřena z důvodu
čerpání řádné dovolené. Děkujeme za
pochopení.
5
Turistické
a informační
centrum s vinotékou
Začátkem dubna zahájilo provoz
Turistické a informační centrum
Vranovice, které je propojené s místní
vinotékou. Jeho novou provozovatelkou se
stala Ivana Skácelová, pod jejímž vedením
vranovické íčko ožilo a více se otevřelo nejen
turistům, ale místním. Zatímco v dubnu
nebyla návštěvnost kvůli nepříznivému
počasí nijak hojná, v měsíci květnu si
do vinotéky našlo cestu mnohem více
návštěvníků. Hlavně místní občané využili
možnosti posezení v příjemném prostředí
vinotéky nejen nad dobrým pohárkem
vranovického vína, ale také šálkem teplé
kávy, případně si dali drobné občerstvení.
Posezení si ve vinotéce pochvalovali
i rodiče, jejichž ratolesti mají v areálu
TICka dostatek prostoru na „dětské
hrátky”. „Ve Vranovicích je velmi příjemné
místo, kde se dá v klidu posedět a občerstvit
se,” tvrdí Ivana Skácelová, která okrášlila
venkovní zahrádku květinovou výzdobou
a do budoucna by si tu přála zařídit dětský
koutek.
Kromě široké nabídky občerstvení
nabízí též turistům kvalitní informační
servis, pohlednice a odznaky Vranovic,
mapky a turistické průvodce. „Turisté
většinou chtějí mapy, naše dědina je takovým
výchozím bodem, zaparkují a vyndají kola,
posílí se na cestu a mají možnost výběru
z několika cyklotras. Několikrát jsem
jim na internetu vyhledávala ubytování,
stravování a zjišťovala nejbližší akce,”
svěřuje se paní Ivana.
Vranovičtí vinaři vás
zvou na již tradiční posezení
u cimbálu, konané v sobotu
20. 7. 2013 v 19 hodin
v místní vinotéce.
Hraje cimbálka NOTEČKA
z Velkých Bílovic.
Vstupné 100,- Kč.
Občerstvení a kvalitní vína
zajištěny.
Srdečně zvou pořadatelé.
Místní vinotéka, která je
součást TIC Vranovice Vám nabízí:
 prodej vín vranovických
vinařů
 slané i sladké pochoutky
 sýrové talíře
 kávu, čaj a nealkoholické
nápoje
 zmrzlinu a jiné mražené
výrobky
 k dostání je zde i rychlé
občerstvení v podobě párku,
hranolek či topinky
Při rezervaci větších akcí
připravíme na přání zákazníka
pochoutky na grilu nebo
z udírny. Na objednávku pro Vás
zajistíme obložené talíře pro
různé společenské akce, které
lze v pronajatých prostorách
vinotéky pořádat po celý rok.
Navštívit
nás
můžete
po domluvě kdykoliv nebo
v pravidelné otevírací době.
Kontakt: Ivana Skácelová,
provozovatelka, tel. č. 777 077 050
nebo 730 518 758
Slavnostně prostřená tabule
Foto: Ivana Skácelová
Příjemného prostředí vinotéky se
zahrádkou, klimatizovaným sklepem
a sociálním zařízením využívají místní
nejen k setkáním se známými, ale také
k oslavám.
Rostoucí návštěvnost s sebou přináší
pozitivní výhled do budoucna.
Yvonne Konečná
6
Provozní doba vinotéky
a TIC Vranovice
Dny
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle
Dopoledne
zavřeno
zavřeno
zavřeno
9:00 - 12:00
9:00 - 12:00
Odpoledne
15:00 - 18:00
15:00 - 18:00
15:00 - 18:00
14:00 - 18:00
14:00 - 18:00
Bezpečnost v obci:
Všichni neradi vzpomínáme na 25.
říjen loňského roku. Tehdy došlo k naprosto
neuvěřitelnému
zdevastování
místního
hřbitova. Napsáno toho bylo mnoho, pachatelé
byli dopadeni, ale v srdcích poškozených
následky
nepochopitelného
vandalismu
zůstávají.
Aby k něčemu podobnému v naší obci již
nedošlo a aby byl veškerý vandalismus odhalen
a došlo ke zvýšení bezpečnosti, přijalo vedení
obce řadu praktických opatření.
To nejvýznamnější opatření se realizuje
právě v těchto dnech. Záznamovým zařízením
budou monitorovány následující lokality:
1.
prostory okolo nádraží ČD
2.
místní hřbitov
3.
venkovní
posilovna
vedle
fotbalového hřiště
4.
parkoviště za OÚ
V případě potřeby je možno záznamové
zařízení umístit i na jiné problémové lokality.
Vedení obce věří, že toto opatření zvýší jak
bezpečnost v obci, tak i pomůže v odhalování
černých skládek a vandalismu.
Ing. Jan Helikar, starosta
-inzerce-
Úvěry na bydlení Máte zájem
o přeúvěrování stávajícího úvěru
nebo hypotéky? Chcete stavět
nebo modernizovat své bydlení?
Chcete kupovat byt nebo rodinný
dům? Nabízím Vám individuální
pomoc při výběru řešení Vašeho
bydlení. Všechny nabídky jsou
připravovány individuálně
a ZDARMA. Osobní jednání přímo
u klienta doma.
Finanční poradce Igor
Kahánek, tel.: 608 776 618
Zpevni a vytvaruj postavu,
aniž bys investoval!
Získej více vitality,
imunity a energie. JAK?
Tel.: 739 948 691 - Studio
zdraví BERÁNEK Vranovice
Z redakční pošty
Zelená nebo modrá?
Tyto dvě barvy snad nejlépe symbolizují
dva rozdílné přístupy k životu na této planetě.
Někomu zprávy typu - každý den je vykácen
z povrchu Země les o rozloze deseti fotbalových
hřišť nebo každý den je na Zemi zastavěna,
zabetonována nebo zaasfaltována plocha
třikrát větší, nedávají spát. Jiný zase věří, že
teorie o oteplování planety je výmysl ekologických
fanatiků. Životní prostředí, udržitelný rozvoj
se postupně staly zevšednělými pojmy, se
kterými se setkáváme v každém druhém vydání
novin a které už přehlížíme s lhostejností
stejnou, jako přehlížíme další a další zprávy
o tom, s kým zrovna spí a kde se zase spařila
Iveta Bartošová....
Současný svět funguje hlavně ve znamení
kladných a záporných čísel, zisku a ztrát.
Každý potenciální investor si nejprve
důkladně spočítá ekonomičnost zamýšleného
projektu a pokud se „přepočítá“ nebo neuváží
„nepředvídané okolnosti“, utrpí finanční ztráty.
V praktickém životě má tento přístup jeden
nepřehlédnutelný důsledek. Stovky starých
výrobních objektů (omezíme-li se na Českou
republiku) zejí prázdnotou a chátrají, stovky
dalších provozoven, které dříve poskytovaly
prodejní služby, sdílejí stejný osud. Investor
prostě sleduje nejsnažší a nejlevnější cestu
ke svému záměru - stavbu továrního nebo
prodejního objektu na zelené louce. Opravy
a rekonstrukce starých hal vyjdou prostě
finančně dráž než zcela nová stavba. Důsledky
jsou rovněž známé. Nezadržitelný úbytek lesní
a zemědělské půdy, rozrůstání se zastavěných
a vybetonovaných ploch, rychlý odtok dešťových
vod, záplavy, nedostatečný vsak a pokles
hladiny spodních vod. Moderní svět postupně
vysychá. Kolik kilometrů čtverečních půdy bude
ještě zabetonováno, kolik stromů bude ještě
poraženo, než lidé změní aritmetický pohled
na tento problém a začnou uvažovat i v jiných
souvislostech?
Na posledním veřejném zasedání schválilo
zastupitelstvo obce záměr prodat spotřebnímu
družstvu COOP pozemek v lokalitě bývalého
Svazarmu. Záměrem družstva je budovu,
v níž je v současné době prodejna hospodářských
potřeb, zbourat a v místě postavit zcela novou
montovanou stavbu obvyklého krabicového
typu. Vyvolanou investicí by potom pochopitelně
bylo přilehlé betonové parkoviště a dalším
důsledkem opuštění stávajících prodejních
prostor v nákupním středisku ve středu
obce. Jsem pevně přesvědčen, že zastupitelé
obce při svém hlasování nedocenili všechny
okolnosti. Zejména se měli, než záměr prodeje
pozemku schválí, přímo zeptat svých občanů.
Stavby dalších a dalších super, hypermarketů
a nákupních center vyvolávají v současnosti
masívní odpor veřejnosti a přesahují, podle
mého názoru, hlasovací mandát zastupitelstev.
Poslední velký případ se stal v Plzni, kde
veřejnost v místním referendu stavbu nového
„centra konzumu“ rázně zamítla (i přes již
proinvestované miliony). Další nabízející se
otázkou potom je, zda montované plechové
prodejní krabice patří do vesnické zástavby.
Jsem hluboce přesvědčen, že v žádném případě.
Stavbu nové bytovky nebo penzionu lze
zpochybnit jenom stěží, otázka supermarketu je
však daleko výbušnější.
Prosím proto touto cestou zastupitelstvo
obce, aby na příštím veřejném zasedání
revokovalo, resp. odložilo záměr prodeje
příslušného pozemku a nejprve se zeptalo
občanů, zda si stavbu nového montovaného
supermarketu na Pouzdřanské ulici přejí.
Děkuji.
Pavel Šťastný
Obecní knihovna
Školáci navštívili
vranovickou
knihovnu
Najít určitou knihu na poličce
v knihovně, zjistit, o čem se v knize
píše, vyhledat na internetu životopisná
data o autorovi, vyluštit tajenku nebo
namalovat postavu z příběhu – tak
takové a jiné úkoly řešili žáci z 1.
stupně Základní školy ve Vranovicích
při návštěvě vranovické knihovny. Ta
pro ně uspořádala ve dvou dubnových
dnech celkem šest knihovnických besed
o literatuře.
Foto: Fotoarchiv ZŠ Vranovice
Zatímco prvňáčci a druháčci
zkoumali v knihovně hlavně svět pohádek
a říkadel pro děti, žáci třetí třídy si
připomenuli výtvarný a literární odkaz
Josefa Lady. Prohlíželi si jeho knížky
s nezaměnitelným malířským stylem,
povídali si o nich a dokonce na internetu
zjišťovali rozsah jeho ilustrátorské
a literární tvorby. Žáci 4. třídy si pro změnu
oprášili učivo o pověstech a společně
si přečetli i místní vranovickou pověst
o vlkodlakovi. Toho potom zkoušeli
podle své fantazie též vyobrazit a nutno
dodat, že v krátkém čase vznikly pod
jejich hbitými prstíky docela povedené
črty. Páťáci se seznamovali s doporučenou
literaturou a některými spisovateli
píšícími pro děti a mládež. Rovněž si
vyzkoušeli způsob, jak si v knihovně najít
a vybrat ke čtení vhodnou knihu.
Besedy byly vedeny komunikativní
a interaktivní
formou.
Školáci
s knihovnicemi aktivně a se zájmem
spolupracovali a dokázali o vybraných
knihách přemýšlet, vystihnout jejich
obsah a
stručně jej odprezentovat
před ostatními. Po zásluze si odnášeli
z knihovny i sladké odměny.
Pro vranovické knihovnice pak bylo
největší odměnou to, že besedování
o literatuře probudilo v několika dětech
zájem si některou z nabízených knih
doma přečíst. Proto dětem dovolily si
knížky v knihovně hned vypůjčit. Jak se
říká, kout se má železo, dokud je žhavé.
Yvonne Konečná
Půjčovní doba knihovny
Pondělí ................. 15 – 19 hodin
Úterý ................................ zavřeno
Středa ................... 08 – 12 hodin
Čtvrtek .................. 15 – 19 hodin
Pátek ..................... 16 – 19 hodin
tel.: 519 433 307
7
-inzerce-
Fotosoutěž
překvapila kvalitou
snímků
Vysokou úroveň fotografického umu
prokázaly účastnice fotosoutěže vyhlášené
při příležitosti Března měsíce čtenářů,
kterou uspořádala vranovická knihovna.
Tématu s názvem Čtení sluší každému, se
zhostily výhradně fotografky. Převažovaly
záběry z domácího prostředí s dětmi,
mnohé z nich se však mohou srovnávat
s profesionálními fotografy, přestože byla
soutěž určena výhradně amatérům.
Místo 1.
Kateřina Havelková prokázala sérií
knihomolských fotografií s názvem Znám
ta místa, systematickou práci a výtvarný
cit pro fotografii.
Místo 2.
Jaroslava Tomková si ocenění
zasloužila sérií citlivě zachycených
momentek dítěte s knihou o Cipískovi.
Místo 3.
Alžběta Pavlíková se nebála poslat
do soutěže jediný záběr, na němž si
„Nejpilnější čtenářka Hanička“ čte
otočená zády k objektivu. Pocitová
fotografie si třetí místo rozhodně zaslouží.
Vyhlášení výsledků soutěže se
uskutečnilo ve čtvrtek 4. dubna 2013
v Obecní knihovně Vranovice a nyní
zdobí její interiér.
Vítězkám darovala Obec Vranovice
designové fotorámy, všem ostatním
účastnicím malá rodinná fotoalba a roční
předplatné do knihovny.
Dagmar Humpolíková
Na všechny otázky je jasná a jednoduchá
odpověď ANO - právě teď je ideální čas!
V nejbližších řádcích se vám pokusím vysvětlit proč.
Máte-li volné finanční prostředky a necháte je
ležet na běžném účtu či termínovaném vkladu v bance,
dosáhnete reálného ročního zhodnocení maximálně
2 %. V posledních dnech se ukázalo, že ani zlato není
jistota pouze kladného zhodnocení a jeho hodnota se
může velice rychle vrátit na pořizovací cenu. Investování
do fondů či komodit, může znamenat vzhledem k recesi
ve světě obrovské riziko a následně i ztrátu.
Vranovice a okolí jsou bezesporu zajímavou
a strategickou lokalitou, nabízejí veškerou občanskou
vybavenost a množství pracovních příležitostí. Právě díky
8
tomu se staly spádovou oblastí pro obyvatele z okolních
obcí. Jak toho tedy využít?
Naše realitní kancelář se od ostatních na trhu
působících společností liší hlavně tím, že se snažíme
vymýšlet příběhy, jak spojit příjemné s užitečným
a využít tak situaci ve prospěch klienta i nás. Díky novým
developerským projektům je nabídka bytů v našem okolí
největší v posledních letech. Spojíme-li tuto skutečnost
s faktem, že banky v současné době nabízejí úvěry
za historicky nejnižší úrokové sazby, vyjde nám z toho
nejdůležitější myšlenka mého příspěvku.
Je ideální čas koupit byt za výhodných podmínek,
investovat tak volné či levně půjčené peníze a tento byt
následně pronajímat. Jestli máte strach o znehodnocení
nemovitosti, tak není na místě. V dnešní době už
to funguje lépe, než v minulosti a nájem se vybírá
i na několik měsíců předem, čímž se včas zabrání
případným neplatičům. Záloha za případné poškození
bytu či zařízení je dnes běžnou součástí nájemní smlouvy.
Modelový příklad pronájmu bytu, financovaného
úvěrem ze stavebního spoření:
Průměrná dnešní cena bytu 2+1 ve Vranovicích
a okolí o rozloze cca 60 m2 je ca 800 000 Kč. Měsíční
splátka úvěru ze stavebního spoření s dobou trvání 30
let a sazbě 3,5 %, činí 3 533,- Kč. Průměrný nájem bytu
2+1 ve Vranovicích je 8000 Kč včetně inkasa.
Po odečtení energií (cca 3000kč) a splátky úvěru činí
měsíční výnos 1500 Kč, což je za rok 18000 Kč. Celkový
výnos na období 30 let, než se byt sám splatí, činí
540 000,- Kč. Když si uvědomíme, že nájmy v budoucnu
vzhledem k inflaci porostou a splátka je většinou fixní
po celou dobu splácení, tak za 30 let je byt díky nájmu
zcela splacen.
Neváhejte nás navštívit či kontaktovat a my vám
vymyslíme váš úspěšný investiční příběh na míru!
Erik Lipnický, ředitel pobočky Schmidt-reality
Hustopeče, Dobrovského 2, tel. 774 241 009,
e-mail:[email protected]
-inzerce-
Co s volnými penězi? Vyplatí se
investovat do nemovitosti v našem regionu?
Je zajímavé v dnešní době koupit byt
na úvěr nebo hypotéku ve Vranovicích
a pronajímat ho?
Je ve Vranovicích poptávka po nájmu?
Okna školy dokořán
Co nového ve škole
 Během března a dubna se uskutečnily
řádné volby do Školské rady v ZŠ
i MŠ. Výsledky voleb si můžete
přečíst na našich webových
stránkách. Všem nově zvoleným
členům rady blahopřeji a těším se
na společnou práci
 Všichni učitelé pracují na nové verzi
Školního vzdělávacího plánu, podle
kterého škola začne vyučovat od 1.
9.2 013. Zapracovávají standardy
jednotlivých předmětů dle pokynů
MŠMT, upravují průřezová témata
a vypracovávají učební plány
s druhým cizím jazykem, přesouvají
učivo matematiky, zpracovávají
osnovy pro nové volitelné předměty,
které vznikly, a také doplňují osnovy
o nové trendy, jako je dopravní
výchova nebo čtenářská a finanční
gramotnost.
 Učitelé pilně pracují na projektu
„S Evropskou unií zlepšujeme školu“.
Škola je asi ve ¾ projektu, byla jí
schválena 3. monitorovací zpráva.
Kromě vytváření digitálních učebních
materiálů nebo individualizace výuky
v některých předmětech pořídila
škola novou mobilní počítačovou
učebnu a další vybavení ICT
za bezmála půl milionu korun.
Výběrové řízení pro toto vybavení
vyhrála a počítače dodala firma MCS
Plus spol. s r.o.
 Škola využila pro práci na projektech
a školním programu ředitelského
volna ve dnech 2.-7. 5.2013. Během
volna bylo firmou Nová Morava
zasíťováno přízemí školy, a tak již
můžeme internet využívat ve všech
prostorách školy.
 24.dubna jsme měli Den otevřených
dveří. Ten využili zejména rodiče
a děti, které k nám budou nastupovat
od září k tomu, aby si školu prošli,
podívali se do výuky a seznámili se
s budoucími třídními učiteli
 23.-24.4. se uskutečnily přijímací
zkoušky na střední školy. Tam
se z naší školy hlásilo celkem 28
deváťáků a 1 páťák. Kromě dvou žáků
9. ročníku, kteří si podávají přihlášky
do 2. kola, se všichni žáci na vybrané
školy dostali.
 22.dubna proběhla školní soutěž
ve sběru papíru. Papíru se sešlo
opravdu velké množství (kolem 5
tun) a všem, kteří škole přispěli, moc
děkujeme.
 MŠ i ZŠ se zapojila do celostátního
projektu „Pomáháme dětem s chutí
růst“. Kromě úkolů, které se týkají
zdravé životosprávy, sbíráme účtenky
se zakoupeným zbožím RAMA.
Vítězná škola obdrží cenu ve výši
200 000 Kč. Za každou účtenku
získáváme body, a proto prosím
všechny, kteří by nám výhru přáli, aby
účtenky uschovali a přinesli nám je
pak do školy. Předem děkujeme.
 Před Velikonocemi a v dubnu
proběhly ve škole projektové dny.
Na velikonočních dílničkách žáci
vyráběli výrobky k Velikonocům
a seznamovali se s novými
technikami výroby. Na Den Země
plnili úkoly s ekologickou tematikou
a tříděním odpadu. Děti z MŠ
vytvořily na školní zahradě ekoateliér.
Fotografie z obou akcí lze shlédnout
na našem webu
 Žáci 4. a 8. ročníku byli zapojeni
do testování SCIO v rámci přípravy
na ostré testování v příštím roce.
Podrobné výsledky najdete na našem
webu.
 V květnu nás čeká těžká zkouška
v podobě 2. celoplošné zkoušky 5.
a 9.ročníků. Žáci budou testováni
z jazyka českého, cizího jazyka
a matematiky.
Mgr.Hana Pokorná, ředitelka školy
Exkurze 8. ročníku
v Brně
Dne 15. 4. 2013 se třídy 8. A a 8.
B účastnily exkurze ve středisku
Zdravotnické
záchranné
služby
Jihomoravského kraje v Brně. Tam na nás
čekal dost náročný program. Úvodní
přednáška trvala skoro dvě hodiny. Zjistili
jsme, proč je lepší volat na číslo 155 než-li
na 112. Pak následoval nácvik resustitace.
Každý žák si sám vyzkoušel masáž
srdce a někteří i dýchání z úst do úst.
Dozvěděli jsme se, jak poskytnout první
pomoc novorozenci, dítěti a dospělému
i jaké jsou mezi nimi rozdíly. Progrtam
pokračoval prohlídkou garáží a hlavně
sanitky. Postupně jsme zjišťovali, která
věc slouží k čemu, proč jsou sanitky
v garážích napojeny na elektrický proud,
jak se rychle diagnostikuje, jak se dělá
EKG, vyzkoušeli jsme si krční límec
a dlahu na fixaci zlomeniny.
Doufám, že do budoucna budeme
vědět jak správně jednat a postupovat.
Snad budeme rychle a správně konat a ne
zdlouhavě přemýšlet nad postupem. Já
osobně jsem se konečně dozvěděla, co je
prvořadé a s čím se nemusím zdržovat.
Opravdu si myslím, že to bylo velice
přínosné.
Andrea Lastomirská
Další fota. http://andilast.rajce.idnes.cz/
Den_Zeme_2013
Mladý cyklista
Soutěž Mladý cyklista
Foto:Romana Nečasová
V pondělí 6. 5. 2013 se konala
dopravní
soutěž
Mladý
cyklista
v Pohořelicích. Naše družstvo z 5.A
bylo vybráno na základě nejlepších
výsledků v dopravních testech, zvládnutí
jízdy zručnosti a pohybu na dopravním
hřišti v Miroslavi. Čtveřice ve složení
Veronika Charvátová, Lucie Suchánková,
Vojtěch Kříž a Matěj Petráš vybojovala
v okrskovém kole krásné 2. místo.
Předběhli je pouze žáci ze ZŠ Loděnice,
za sebou nechali dvě družstva z Pohořelic
a družstvo z Přibic. Gratulujeme za pěkné
umístění a vzornou reprezentaci školy.
Romana Nečasová
9
Hororová noc
V pátek 5. 4. 2013 se ve škole konala
hororová noc. Neznamenalo to, že
bychom vyvolávali duchy, ale přišli jsme
spolu strávit několik „příjemných“ chvil
nad četbou hororů. Kromě toho jsme si
představili knihy, které čteme, a propojili
se s ostatními školami online, abychom
viděli jejich pojetí Noci s Andersenem.
Spolupráci s ostatními školami v rámci
akce Digital Learning Night zajistila
skupina GEG Učte s námi, jejímž cílem
je ukazovat žákům možnosti moderních
technologií ve vyučování. Záznam z akce
je možné zhlédnout na internetu.
Ludmila Kovaříková
jejím zákonitostem. Při projektu děti
využívaly svých vědomostí z hodin
prvouky a přírodovědy. Vyvrcholením
naší teoretické přípravy i praktické
činnosti bylo slavnostní otevření výukové
stezky 19. 4. 2013 ke Dni Země. První
krůčky po pěšině si vyzkoušeli žáci obou
tříd, jejich paní učitelky, paní ředitelka,
pan starosta i zástupkyně Sdružení
TEREZA. Všechny náš výsledek práce
potěšil, děti si zároveň vyplnily pracovní
listy, na které dopisovaly názvy všech
označených stromů a keřů.
Získali jsme GRANT
- IKEA - POMÁHÁME
VYRŮST
Foto: Fotoarchiv ZŠ
Naše škola je od začátku tohoto
školního roku zapojena v mezinárodním
programu Les ve škole. Sdružení
TEREZA, které je realizátorem tohoto
programu,nás oslovilo s výzvou Pomáháme
vyrůst, což je grantový program pořádaný
pod záštitou společnosti IKEA. Cílem
tohoto programu je podpořit projekty škol
v rámci Dne Země ke zlepšení životního
prostředí. Dvacet podpořených škol mělo
dostat finanční obnos pro realizaci svého
projektu. Na základě výzvy vypracovaly
učitelky ze 4. a 5. třídy projekt zaměřený
na poznávání lužního lesa.Výsledky
zveřejněné dne 19. února 2013 ukázaly,
že se naše škola umístila na druhém místě
a náš projekt bude podpořen. A co to pro
nás znamenalo?
I přes nepřízeň počasí jsme si
tento slavnostní den užili a těšíme se
na další chvíle výuky v lese. Stezku totiž
budeme dále využívat ke zpestření učiva
a samozřejmě o ni budeme pečovat
i v příštích letech. Doufáme, že se nám
práce na projektu bude i nadále dařit
a budeme z ní mít potěšení. Celý průběh
projektu můžete sledovat na webových
stránkách
http://edu-necasova1.
webnode.cz/projekt/.
Renata Nečasová, Jana Sedláčková
stupně, ale se zpíváním a tancováním jim
pomáhaly i starší žákyně školy a jejich
vedoucí z kroužku Country a Sborečku.
Všichni účinkující měli velkou trému
a obavy, aby se maminkám jejich dárek
líbil. Statečně předvedli svá vystoupení
a odměnou jim byl potlesk jejich
nejbližších. Děkujeme, maminky, a hodně
štěstí k vašemu svátku.
Jana Sedláčková
Světový Den Země:
Ekohrátky v MŠ
,,Domovem je pro zvířátka, ptáčky, lidi,
rostliny.
Každý tu má svoje místo, děti ba i květiny.
Naše Země nemocná je, průmysl ji ničí,
kde dřív kvetly pampelišky, domy se teď tyčí.
Co udělat, my však víme
naši zemi zachráníme.,,
Měsíc duben jsme v naší školce
zaměřili na “ekohrátky”, kterými jsme
oslavili „Světový den zdraví” a „Den
Země”. Hravou formou jsme upozornili
na nutnost třídění odpadů pro záchranu
naší planety. Snahou bylo využít
k výtvarné činnosti různých odpadových
materiálů. Na výrobky z PET lahví, které
jsme 22.dubna vystavili na naší zahradě,
se mohli přijít podívat nejen rodiče, ale
pozvání přijali i žáci z prvního stupně ZŠ.
http://koniktanecnice.rajce.idnes.cz/
Pomahame_vyrust
Den matek
Foto: Fotoarchiv MŠ Vranovice
Žáci dostali na starost malou část
lesního porostu v přirozené obnově.
Pečovali o ni, poznávali dřeviny a byliny,
stali se samotnými tvůrci lesa, lesními
hospodáři i ochránci přírody. Získali
nové znalosti z oboru lesnictví, naučili
se stromy vysazovat a dále o ně budou
pečovat. Zároveň si vytvářejí pozitivní
vztah k přírodě a učí se porozumět
10
Foto: Eva Holíková
I v letošním roce jsme maminkám
připravili dárek k jejich svátku – Dni
matek. Pozvali jsme je na obecní úřad,
kde jsme jim něco málo zarecitovali,
zazpívali, zatancovali, ale i zahráli divadlo
a krátké scénky. Na tvorbě programu se
podílely děti a jejich učitelky z prvního
Výstava EKOATELIÉRU na školní
zahradě zobrazovala :
• Podmořský svět
• Rakety ve vesmíru
• Zeleninovou a květinovou zahrádku
• Draka ve sluji
• Želvičky s hadem na sluníčku
• Lodě plující do Afriky
• Vláček “Motoráček”
Učitelky MŠ
Římskokatolická farnost
Noc kostelů
již po druhé
ve Vranovicích
Letos se již po druhé naše vranovická
farnost zapojila do celostátně pořádané
akce Noc kostelů, kdy se dveře kostela
otevřely nejširší veřejnosti. Motem
letošní Noci kostelů byl výrok z písma
„Potom už nebude den ani noc, ale v čase
večera bude světlo.“ (Zach 14,7). Oproti
loňskému ročníku kdy byl program
zaměřen spíše na starší účastníky, byl
program letošní noci poněkud více
orientován na pobavení dětí.
Hned prvním bodem programu bylo
hrané pásmo přiběhů ze života bratří
Cyrila a Metoděje „Bratři ze Soluně“
od autorky Marie Holkové. Tato část
programu spolu se dvěmi písněmi, které
nacvičily paní Irena Machová a Petra
Stejskalová, přivedla do kostela děti
věřící i nevěřící a jejich rodiče. Proto
bezprostředně poté navazovala série
sedmi úkolů při kterých se děti seznámily
se životem svatých vyobrazených
v našem kostele - Václavem, Anežkou
a Antonínem, jejichž obrazy jsou
vymalovány na stropě v severní části
stropu kostela a Dominikem, Ludmilou
a Floriánem, kteří zdobí jižní část stropu
kostela. Poslední úkol byl pod kůrem,
na němž je vyobrazena malba svaté
Cecílie. Za splněné úkoly čekala na děti
u oltáře malá odměna.
Pak už začínal program pro starší
účastníky noci. Prvním bodem bylo čtení
z farní kroniky, která je v naší farnosti
vedena od založení kostela v roce 1870
a ukázka starých liturgických knih
a předmětů. Na obdiv byly dva meče,
které našel pan farář při rekonstrukci fary.
Zajímavé bylo také čtení popisu událostí
pronásledování věřících, zmíněných
v zápiscích z 50. let minulého století
v kronice farnosti. Na tuto část navázalo
promítání fotografií starých i novějších ze
života farnosti s živou diskuzí účastníků.
Poté promítl pan Jiří Kimeš dokument
o setkáních mládeže a motivační klip
k letošnímu světovému setkání mládeže
v Riu de Janieru kterého se zúčastní jako
organinátor.
Foto: Pavel Kukleta
V poslední části večera přednesl pan
Kukleta prezentaci z cesty do Austrále
v roce 2001. Program se protáhl něco
málo přes půlnoc. Poděkování patří všem
kdo se na této akci podíleli zvláště všem
ministrantům a jejich rodičům. Jako
garanta letošní noci kostelů mne potěšilo,
že i letos přišlo do našeho kostela několik
lidí i z okolních obcí. Chci touto cestou
také poděkovat našemu panu faráři, že
nám umožnil akci uspořádat a přivítám
jakékoliv náměty a připomínky i pomoc
k organizaci příští noci kostelů.
Pavel Kukleta
Společenské dění
Kategorie dítě 2013
1. Luisa Lucie Kollárová (0:56)
(běžela jen jedno kolečko na Návsi)
Kategorie maska 2013
1. Petr Nepomucký
-hol-
Vranovičtí nadšenci
vytáhli v květnu
běžky
V sobotu 25. května 2013 odstartoval
ve Vranovicích na ulici Náves již
třetí ročník recesistického závodu
v běhu na lyžích, který pořádal místní
domácí pivovar „Vranovické divočák“
ve spolupráci se sponzory akce.
Celkem 14 závodníků v žertovných
převlecích soutěžilo o titul ve čtyřech
kategoriích – nejlepší běžec, běžkyně, dítě
a nejoriginálnější maska.
I přes nepříznivé počasí přišlo běžkaře
podpořit početné publikum. Pro vítěze
byl připravený pohár a tričko s motivem
závodu. Nechyběla ani medaile pro první
tři závodníky s nejlepšími časy.
Máj už v prosinci
Společné foto účastníků recesistického závodu
v běhu na lyžích. Foto: Petra Holásková
Výsledná pořadí:
Kategorie běžkyně 2013
1. Miriam Kavičková (4:59)
2. Marcela Nepomucká (5:35)
3. Marcela Pryclová (5:40)
Kategorie běžkař 2013
1. Pavel Oujezdský (2:58)
2. David Prycl (3:19)
3. Čert a Káča (4:45)
Zamyšlení nad Májovou ročníku 1995
Ještě nebyl nastrojen ani vánoční
stromek, zato květen už vystrkoval růžky.
Zdálo se, že je to sice ještě daleko, ale
již první nesmělé oslovení ročníku 1995
naznačilo, že je nejvyšší čas něco dělat.
Osobní návštěvou byla značná část rodičů
udivena a nemilé překvapení z odmítnutí
účasti nás mrzelo o to více, že se jednalo
i o rodáky, kteří se v mládí nejednou
na téhle slavnosti podíleli. Počty dvojic
11
kolísaly mezi nulou a desítkou stejně
jako aprílové počasí, ale přiznávám, že
nám dospělým do smíchu nebylo. Kapela
a kroje se musí zajistit již na začátku roku,
jelikož ve stejném termínu je pořádání
tradiční krojované zábavy skoro v každé
vesnici po celé Moravě.
O tom, že Májová není jen zábava,
se všichni přesvědčili již při první
z mnoha drobných prací, kdy z hromádky
krepových papírů a klubka drátů začaly
pomaloučku vyrůstat nádherné růže .
Tu se již projevil ten pravý duch Májové,
který ukáže, kdo se k dílu umí postavit
čelem.
Foto: Naďa Rejtková
Čas Májových byl a je časem loučení.
Za císaře pána na sedm let, za mého
rekrutování bývalo odloučení už jen
na dva roky. Dnes už vojna není, ale někteří
už školu ukončili, těm ostatním chybí jen
kousek, a tak se mnozí již osamostatnili
od rodičů a žijí již svůj vlastní život. Proto
i v této moderní době Májová zůstává
rozloučením s vlastním ročníkem a pro
některé i s rodnou dědinou.
Kdo měl oči otevřené, tak neviděl jen ty,
kterým nestojí za to se přijít na Májovou
podívat, ale viděl daleko více těch, kteří
nezištně pomohli. Nejenom pro tyhle
vzpomínky se budou k Májové vracet.
Myslím, že už budou vědět, na koho se
lze spolehnout. Že obyčejnou nesobeckou
lidskost – podání pomocné ruky nejde
ničím nahradit. Veliké poděkování všem,
kdo ani nechtěli být jmenováni.
Text: Radek Rejtek
12
Májová ročníku
1995
Letošní Májová byla svým průběhem
netradiční. Nebylo například stavění
máje, a to nejen z důvodů finančních, ale
především proto, že bylo málo ochotných
pomocných rukou. Po nepříliš dobrých
zkušenostech nejen z loňského roku, bylo
rozhodnuto, že májka bude pouze v hale,
což jsme byli schopni zajistit vlastními
silami. Obdobné dilema představoval
průvod obcí. Především z ekonomických
důvodů jsme od něj nakonec upustili.
Zvaní na večerní Májovou zábavu však
probíhalo jak v sobotu ráno a odpoledne,
tak už i v pátek v podvečer, aby letošní
malý počet párů stihl obejít celou obec
a osobně všechny pozvat.
Večerní Májová zábava v sobotu
4. května byla tradičně zahájena
slavnostním pochodem krojovaných
párů. Malou krojovanou chasu letos
tvořili: Jan Furch a Lenka Furchová;
Nikol Osiková a Štěpánka Horká; Adéla
Střelcová a Kateřina Novotná; Ludmila
Hovězáková a Lucie Soukopová; Matěj
Petráš a Veronika Charvátová; Martin
Čáp a Andrea Blechová; Kryštof Hošpes
a Zdeňka Macháčková. Za nimi se řadilo
pět krojovaných párů: Veronika Rejtková
a Tomáš Hrdlička; Monika Furchová
a Luboš Bílek; Eva Blahová a Milan
Drábík; Lucie Kandráčová a Oleg
Chmelík a Dominika Janíková s Petrem
Chmelíkem.
Účast hostů na večerní zábavě byla
velmi malá. Čím to je, že dříve kdo
nepřišel před osmou hodinou, jen stěží
našel volné místo u stolu? Proč dnes není
zájem? Celkem přišlo 92 návštěvníků,
z toho přibližně třetina přespolních,
což je při velikosti naší obce více než
zarážející. Ti, kteří si to nenechali ujít,
se očividně velmi dobře bavili a neváhali
nám sdělit již v průběhu večera, jak jsou
spokojení. Zpěv, juchání, hlahol a smích,
který se ozýval ze sálu, nás ujistil v tom,
že naše úsilí udržet tradici nebylo marné
a přece jenom mělo smysl. Velmi děkuji
všem, kteří nám jakýmkoliv způsobem
pomohli a na akci se podíleli a přeji
všem budoucím ročníkům, aby měly
dost odvahy se do pořádání Májové
pustit a našli podporu nejen u svých
rodičů a ze strany obecního úřadu, ale
i u všech občanů naší obce. A přeji nám
všem, aby tato krásná tradice v naší obci
byla zachována a aby pro nezájem nebyla
odsouzena k zániku.
Naďa Rejtková
Čarodějnice
jsou čím dál
populárnější
Poslední dubnový den rej místních
čarodějů a čarodějnic zaplavil fotbalové
hřiště ve Vranovicích.
K filipojakubským oslavám je sem již
počtvrté svolal spolek Vranovické baby.
Ty letos potěšilo nejen slunné počasí,
ale oproti loňsku vyšší účast nejmladších
adeptů
čarodějnického
řemesla.
Ve špičatých kloboucích, rozevlátých
tmavých kostýmech a s košťátky či
kouzelnickými rekvizitami se jich sem
slétly desítky.
Zatímco ti nejmladší účastníci sladce
pospávali v kočárcích a o kouzelnických
čárách márách si prozatím nechali jen
zdát, ty starší a zkušenější ježibabky si
tu a tam postěžovaly na svá bolavá záda.
„Však je ti 312, nediv se,“ chlácholily se
a vzájemně si hodnotily své nové úbory,
speciálně ušité pro čarodějnický sabat.
„Trvalo mi to tři čtvrtě hodiny, než
jsem se vypravila,“ svěřovala se jedna
z přítomných bab, která na sraz před
obecním úřadem přispěchala na bicyklu.
Jiná čarodějka si zase pochvalovala, že
se dnes po práci výjimečně nemusela
umývat. Stačilo jen přidat trochu špíny.
Foto: Yvonne Konečná
Po vydání leteckých průkazů prošel,
ba doslova prolétl čarodějnický průvod
Vranovicemi. K pečlivě poskládané
hranici dřeva jej zdárně dovedla
královna sabatu Smrtihlavka, třímající
v rukou obří koště. Potlesk a skandování
„upálit, upálit“ provázel zapálení vatry
se slaměnou čarodějnicí na vrcholu. Ta
letos hořela o něco déle, majíc na sobě
několik vrstev ošacení včetně teplé zimní
bundy. „Přilétla ze severu. Zima byla letos
nebývale dlouhá. Ještě se nestihla převlíct
do plavek,“ komentovaly to ostřílené
vědmy. Ty pak odvedly své mladší družky
k ohništi na opékání špekáčků. To už
opadl strach i z těch nejvyděšenějších
nováčků letošního sabatu, když seznali,
že čarodějnice nejsou tak strašlivé, jak
na první pohled vypadají, ale vlastně
jsou to dobrodějky k pohledání. Vždyť
rozdávaly dětem sladkosti, učily je zpívat
písničky a měly pro ně připravené zábavné
hry a soutěže.
Yvonne Konečná
Kučerová, ale hned za ní se umístila
nejstarší účastnice, již seniorka paní
Marie Suchánková. V mužském sprintu
se konalo jedno překvapení – dlouholetý
vítěz, známý zde pod přezdívkou „pan
Cyklista“, se tentokrát na bedně neumístil.
Vystřídal ho místní kovář Pavel Valášek.
Po pivní tematice přišlo na řadu opět
jídlo – tentokrát vyhodnocení soutěže
o Guláš roku. Letos tento pokrm opět
navařili zástupci vranovických ulic –
Ivaňské, Hlavní, Lipové, Přibické, Školní
a Náměstíčka. Svůj vzorek do soutěže
poslal také spolek Vranovické baby
a na poslední chvíli se nad organizátory
soutěže smiloval též místní farář
Grzegorz Zych, aby rozšířil počet
soutěžních gulášů na šťastných sedm.
Jeho guláš sice nezvítězil (ač je původně
vyučený kuchař), ale první místo získaly
právě Vranovické baby.
Jak to bylo aneb
Vranovické jaro
2013
Jaru se letos sice moc nedaří prosadit,
to ale nebyl důvod, proč si ve Vranovicích
neuspořádat jaro vlastní, a to 20. dubna.
Kdo už někdy tuto akci navštívil, tak ví,
že rozhodně nejde jen o trhy či chceteli, jarmark. Za těch pár let se celá akce
rozrostla z čistě „obchodní“ roviny
na kulturně-zážitkovou, takže vedle
obvyklé nabídky stánkařů (pouťové
sladkosti, ale také domácí klobásy
a brambůrky, textil či řemeslné výrobky,
třeba z proutí) mohli návštěvníci ochutnat
množství soutěžních gulášů, štrůdlů a vín
místních vinařů, nebo vyzkoušet letošní
nabízenou novinku bramborové placky
s povidlím a mákem.
K Vranovickému jaru ale také patří
pivní soutěže, které pořádá místní
minipivovar
Vranovické
divočák.
Naplánovány byly celkem tři disciplíny
– pivní štafeta, při níž zvítězil tým
v čele s Tomášem Pryclem, pivní sprint
a (jak jinak než opět pivní) bench press
s plnou bečkou piva, která dle pořadatelů
váží okolo 62 kilogramů. Možná vás
udiví, že pivních závodů se zúčastňují
také zástupkyně něžného pohlaví. Tak
například ve sprintu, kdy se na čas pije
půllitr piva, jsou hned 4 ženy – vítězkou
se sice stává dvaadvacetiletá Kristýna
Železný Zekon v akci
Jídlo vystřídalo kulturní odpoledne,
kdy návštěvníky přijel bavit Železný
Zekon. Nejen síla, ale i široký úsměv
a nezastavitelná vyřídilka k němu přitáhly
snad všechny, co na Vranovické jaro
dorazili, a vytvořily mu mocné publikum,
před kterým byla radost vystupovat.
Mažoretky z Pohořelic předvedly své vystoupení
Foto: Iva Rapcová
Po svalnatém Zekonovi napochodovaly na pódium něžné mažoretky
z Pohořelic v růžových kostýmech.
Po nich zatančily, zazpívaly a říkadla
přednesly děti z místní mateřské školy. Jaro
přivítali zpěvem také žáci z vranovické
základní školy a v rytmu country se pak
roztančil Vranovický čtyřlístek, který
následovaly temperamentní Crazy girls.
Tečkou za celým kulturním programem
pak bylo hudební vystoupení žáků ze
Základní umělecké školy v Pohořelicích,
a tak kromě country a moderní hudby
ve Vranovicích zazněla i trocha klasiky.
Akci pořádalo Centrum volného
času Vranovice ve spolupráci s Kulturní
komisí obce Vranovice, místními spolky
a organizacemi.
Michal Rapco ml., Petra Holásková
Ve Vranovicích
bude brzy k vidění
i Muzeum vlakové
pošty
Na víkendové jízdy parním vlakem
na lokálce z Vranovic do Pohořelic
a prohlídku historického poštovního
vozu se mohou těšit občané z Vranovic
a okolí. U příležitosti Slavností města
Pohořelice pořádá Společnost moravských
okresních drah v sobotu a neděli 15. a 16.
června již druhý ročník Pohořelického
parního víkendu. Letošní novinkou bude
výstava soukromého Muzea vlakové pošty,
instalovaná v historickém poštovním voze.
Vranovičtí si jej budou moci prohlédnout
v neděli 16. června na vlakovém nádraží
ve Vranovicích od 14:30 do 19 hodin.
Expozice Muzea vlakové pošty co
nejvěrněji napodobuje běžný pracovní den
v poštovním voze a oživuje tak romantiku
a krásu již zaniklé profese. Vlaková pošta
byla totiž v České republice zrušena v roce
1999. Výstava je doplněna množstvím
dobových dokumentů a fotografií a provází
ji odborný výklad a simulace činností
osádky vlakové pošty.
„Příští rok uplyne přesně 15 let
od okamžiku, kdy na české koleje vyjela
poslední vlaková pošta. Protože si myslíme,
že by tato, pro nás, kteří jsme ji vykonávali,
ta nejkrásnější profese neměla upadnout
v zapomnění, rozhodli jsme se zakoupit
historický poštovní typ Rybák a instalovat
v něm soukromé muzeum brněnského
fotografa Petra Študáka,” uvedl jednatel
Společnosti moravských okresních drah
Marek Tomek. Poštovní vůz byl vyroben
v roce 1949 v podniku Tatra Kolín, léta
sloužil pod domovskými stanicemi PrahaTěšnov a Praha-Střed, než jej v roce 1993
České dráhy vyřadily z provozu.
„Vůz bychom chtěli zrestaurovat
do podoby,v jaké jezdil koncem osmdesátých
let, ke konci své poštovní kariéry,” svěřil
se se svými plány Marek Tomek. Nakolik
se tento záměr daří naplňovat, mohou již
brzy posoudit návštěvníci muzea při jeho
prohlídce.
Yvonne Konečná
13
Z činnosti spolků
Klub maminek
Klub maminek
se účastnil
na Vranovickém jaru
Od poloviny února jsme se pustily
do tvorby výrobků, kterými jsme se chtěly
předvést na Vranovickém jaru.To proběhlo
20. 4. na sokolském hřišti. Na stánku jsme
vystavovaly naše nejrůznější výtvory, jako
byly například dárkové a plátěné tašky,
malovaný porcelán, květináče a zápichy,
ale také bižuterie, háčkované čepičky
a šály od šikovných maminek.
V nejbližších dnech chystáme další
zajímavé programy a v červnu se těšíme
na retro focení.
Za klub maminek Zdenka Šišková
Klub důchodců
Cvičení pro seniory
Vraníci
Vranovice mají
nový spolek.
Říkají si Vraníci
Někteří z vás si již povšimli, že se
ve Vranovicích v nedávné době objevilo
nové volnočasové uskupení, které si
říká Vraníci. Sdružuje děti ve věku od 5
do 100 let, které neztratily chuť hrát
si. Uskutečnilo již dva výlety a další
připravuje. Zakladatelem i neoficiálním
vedoucím tohoto zájmového sdružení
je Milan Novák z Příbrami, který se
aktivitám s dětmi věnuje již 30 let.
Relaxační a protahovací cvičení s paní Svatavou
Pitkovou. Foto: Zdeňka Melová
Od února
2013
probíhá
ve Vranovicích v prostorách ZŠ relaxační
a protahovací cvičení s paní Svatavou
Pitkovou. Cvičí se každé úterý od 18
do 19 hodin. Zacvičit si s námi přišel
i nejstarší člen Klubu důchodců a občan
Vranovic pan Josef Dvořáček, který letos
v srpnu oslaví 94 let.
Zdeňka Melová
Senioři oslavili Den
matek
Putování za pokladem. Foto: Milan Novák
Foto: Zdenka Šišková
Celý den nám počasí moc nepřálo.
Bylo větrno, a tak se nám pár výrobků
rozbilo. Také jsme měly problém
s altánem, který zastřešoval stánek,
a hrozilo, že upadne. Naštěstí nám
pomohli pohotoví tatínci, kteří nám altán
pomohli přesunout i rozmontovat. Za to
jim patří velké díky, bez nich bychom to
nezvládly!
I přes tyto potíže se nám podařilo
prodat většinu výrobků a výtěžek
z prodeje byl 1 500 Kč. Tentokrát jej
použijeme na vybavení nových prostor
v Domu pro seniory. Tam bychom se
mohly přesunout už koncem června,
jak nám bylo přislíbeno. Touto cestou
bychom chtěli poděkovat obci Vranovice
za to, že nám poskytla místnost k dalšímu
setkávání. Budeme tak moci společně
tvořit v novém a rádi pak v našich řadách
uvítáme i nové maminky z Vranovic.
14
Vraníci plánují mnoho výletů na zajímavá místa nejen v okolí Vranovic.
Na přání rodičů z Vranovic chtějí uskutečnit i zájezd do Zoologické zahrady
v Praze. Také se zapojili do akce Pohádkový les, kterou obec Vranovice pořádá
u příležitosti Mezinárodního dne dětí.
Zajímavostí, kterou tento spolek
nabízí, je seznámení dětí s celosvětovou
hrou Geocaching, při které mají za úkol
pomocí indicií najít jeden z pokladů,
který se v krajině ukrývá. Dobré je, že se
děti podívají do přírody a poznají mimo
jiné i okolní krajinu, pobaví se a získají
nové zážitky.
„I když jsou naše aktivity zaměřeny
spíše na výlety, snažíme se propojit dnešní
počítačový svět mnoha dětí s pobytem
v přírodě a poznáváním zajímavostí
a historie. Zatím jsme uskutečnili dva
výlety a oba se těšily zájmu, za což jsme
velice rádi,” shrnul svoje pocity lídr
Vraníků.
-kon-hol-
V neděli 12.5.2013 se konala v Klubu
důchodců oslava ke Dni matek, kde jsme
si zazpívali a dokonce došlo i na taneček.
K dobré náladě přispěli svou hrou
na kytaru a mandolínu pan Pavel Zajíc
a Jan Raus z Vranovic. Bylo to velmi
pěkné odpoledne. Každá z přítomných
žen byla zároveň potěšena milým dárkem
v podobě květiny.
Zdeňka Melová
Přišlo i na taneček
Foto: Zdeňka Melová
Z historie obce
Vzpomínky rodáka Josefa Pavlů (1922)
seriál - díl XIII.
A byl První máj – lásky čas.
Tehdy se 1. květen slavil jako Svátek
práce a zároveň jako Svátek matek.
V předvečer jsme vyzdobili okna zelenými
májkami, velké májky z vrbových větví
nastrkali kluci některým děvčatům
do komína (domovního).
Na náměstíčku
za kostelem
u Sochorových postavili lešeníčko
a v neděli tam školská správa, sociální
demokrati a národní socialisté uspořádali
tělocvičnou akademii a tábor lidu
dohromady. S muzikou prošli dědinou,
organizace měly prapory a korouhve,
sociální demokrati měli v klopách rudé
karafiáty a nabízeli Právo lidu, národní
socialisté karafiáty bílo-červené a České
slovo. Celé odpoledne, až do večera, se
recitovalo, zpívalo, tělocvičilo i agitovalo.
Rodiče s dojetím sledovali své
ratolesti, jak pěkně deklamují a zpívají,
i slzička sem tam ukápla. To když jejich
Anynku nepřijali ostatní do své kytičky,
zaháněli ji a zpívali…“hle, hle kopřivinku,
jak by chtěla k nám do vínku, jak by chtěla
k nám. Každého by popálila, popíchala,
poškrábala, nic, nic, kopřivinko, jen
si zůstaň tam…“ Načež Anynka
(kopřivinka) si s pláčem posteskla: „Ach,
já tu nebudu, já odtud pryč půjdu, já půjdu
pryč. Zlá na mne nehoda, každý mnou
pohrdá, každý se vysmívá kopřivince“.
Pak tam taky byla písnička o tom, jak
stará mlynářka na prahu stála a hezká se
zdála, však když jsem k ní přišel, sopél jí
visel a pak samé drn, drn, drn. Ale to už
si nepamatuju.
A taky zpívaly žačky písničku, jak
pletla v kytku rozmarýnku v devatero
divný květ a házela ji po voděnce, aby plula
v širý svět. Ale i tu už jsem zapomněl.
Pod pastouškou vyhrával kolotoč,
starý Kudla prodával špalky cukroví.
A byť jsme dostali každý než šesták, byli
jsme spokojeni, děti i dospělí. Ti slavili
ještě večer v hospodě, obě politické strany
a učitelé v jednom kole. To se dnes už
nevidí.
Když už byly stromy obalené listím
a v hlínku vyrašila tráva a rozkvetl akátový
keřík, nastaly nám radosti i povinnosti.
Jednou z prvních byli chrousti. Po čtyřech
letech se přestěhovali na světlo boží,
každý večer se vyrojili, vylétali, pářili
se, sedali na stromky a požírali mladé
výhonky. My jsme je večer v ulici sráželi
metlama a větvemi z vrb, časně ráno,
když ještě bylo chladno, jsme je střásali
z ovocných stromů na zahradě a nosili
slepicím. Dnes jsou chrousti, třebas je
to škodná, v přírodě vzácní, stejně jako
blatouch u vody, nebo koukol v obilí.
Přepis: Lenka Jančová
SPORT
Hervis ½ maraton
Praha
Limitovaný čas tří hodin na zdolání
trati zvládl nejlepší z nich Peter Búda
za 1:31:43 h. Dušan Krutina si připsal čas
1:48:51 h, Pavel Benada 1:50:25 h, Marek
Sedláček 2:09:00 h a Radim Hochman
2:32:12 h.
Největší český běžecký závod se
uskutečnil v historickém centru Prahy
a byl vysílán na ČT sport.
Podrobnosti o závodu čtěte na: http://
www.runczech.com/cs/
Text: Dagmar Humpolíková,
Foto: Hervis Half Marathon Prague
Na dno svých sil si v sobotu sáhli
amatérští běžci Pavel Benada, Dušan
Krutina, Marek Sedláček, Radim
Hochman a Peter Búda z Vranovic.
Po zhruba ročním kondičním tréninku
za vranovickými humny se vyhecovali
k účasti na Hervis ½ maratonu Praha,
který se uskutečnil v sobotu 6. dubna 2013.
Nejen že do cíle 21 kilometrů dlouhé trati
doběhli všichni borci z Vranovic, ale navíc
se mezi dvanácti a půl tisíci startujících
maratonců nenenechali zahanbit.
Všichni udrželi tempo zhruba
v polovině
běžeckého
pelotonu.
TJ SOKOL Vranovice
samotnou soutěží šplhu na laně mohly
jednotlivé jednoty župy Jana Máchala
předvést něco ze své činnosti.
Z naší jednoty se při této příležitosti
prezentovalo šest cvičenek z družstva
žen se skladbou Nebe nad hlavou. Ze
skladby loňského XV. všesokolského sletu
v Praze – cvičení se švihadly cvičenky
předvedly 1. a 4. část. Pro předvedení celé
skladby jednak nedostaly časový prostor
a na místě samém jsme zjistili, že i prostor
by byl pro skákání ve dvojicích malý.
Myslím, že se nám naše představení
podařilo a že jsme (a nejenom my) svým
vystoupením okolo stojícím divákům
nabídli široké možnosti aktivit, které jsou
v Sokole možné.
-gol-
Olympijský šplh
v Olympii
Ve středu 8. května 2013 pořádala
župa Jana Máchala tradiční Olympijský
šplh v nákupním centru Olympia. Před
Foto: Fotoarchiv TJ Sokol Vranovice
15
Sokolové pod
Řípem
Ve dnech 24.-26. května odjelo 12
cvičenek z družstva žen do Roudnice
nad Labem, kde na Sletu pod Řípem
vystoupilo se skladbou Nebe nad hlavou
– cvičení se švihadly.
Skladbu jsme již předvedly v loňském
roce na XV. všesokolském sletu v Praze,
ale nyní se podařilo sestavit základní
celek, který tvoří 12 cvičenek. Oproti
loňskému roku se vedoucí nácviku
Janě Hladké podařilo sehnat zbývající
4 cvičenky a jednu cvičenku, která již
necvičí, nahradit. Tím bylo možné začít
znovu s nácvikem. Bohužel se v žádné
cvičební hodině nesešel kompletní celek.
Vždy nějaká cvičenka chyběla. Bylo dost
komické, když Jana Hladká zavelela:
„Dělejte, jakože tam ta dlouhá lana jsou.“
Držte palce, abychom se sešly všechny
alespoň při vystoupení v Roudnici,
abychom
nemusely
improvizovat
a skladbu jsme dobře odcvičily, jsme totiž
hned v první řadě.
-gol-
Nabídka výletů pro
děti
Ve dnech 21. a 22. června pořádáme
pro členy naší tělovýchovné jednoty
(děti školou povinné) dvoudenní výlet
Slunovrat na Vlkově u Tišnova. Přihlášky
na tento výlet lze podat přímo u starostky
TJ Sokol Vranovice Marty Goliášové
do 10. 6. 2013. Pokud Vranovický
zpravodaj vyjde před tímto termínem,
můžete svoje dítě ještě přihlásit.
Podmínkou je uhrazení členských
příspěvků pro rok 2013. Účastnický
poplatek činí 150 Kč.
V polovině září pak plánujeme
víkendový pobyt v Budislavi u Litomyšle.
Jedná se již o čtvrtý ročník adrenalinového
víkendu pro děti. Děti můžete přihlásit
do 15. června. u starostky TJ. Podmínky
účasti jsou stejné jako u výletu do Vlkova
u Tišnova.
Účastnický poplatek 500,- Kč.
-gol-
16
Úspěch mladých
šachistů
Od největších úspěchů vranovického
šachu v mládežnických kategoriích, kdy
naši mladí šachisté vyhrávali medaile
v krajských a i celorepublikových
přeborech, uplynulo už jedno desetiletí.
Šachové kroužky při místní škole
od té doby značně prořídly, nedařilo se
vychovat pěti, šestičlenný kolektiv, který
by byl schopen dosáhnout zaznamenání
hodných výsledků.
V soutěžích jednotlivců se turnajů
pravidelně účastní a dílčí úspěchy
zaznamenávají Vojta Straka a Adéla
Rapcová, ale mistrovské soutěže
družstev se hrají na pěti šachovnicích.
K vyřešení tohoto rébusu napomohly
souběžně fungující kroužky v Modřicích
a Hrušovanech pod společnou hlavičkou
TJ Sokol Vranovice. A po třech
letech činnosti se skutečně dostavil
zasloužený úspěch v podobě vítězství
v krajském přeboru mladšího dorostu.
V jedenáctikolovém klání na třech
Foto zleva: Straka, Řehoř, Němec, Hodovský,
Rapcová, Liška. Foto: Pavel Šťastný
sobotních soustředěních (10. listopadu,
12. ledna a 23 března) vypálilo naše
družstvo rybník favorizovaným Veselí
a Zastávce (tabulka) a v příští sezóně tak
družstvo získalo právo účasti v jedné ze
čtyř skupin 1. ligy. Budeme si tak moci
vychutnat zimní cestování do Vsetína či
Ostravy anebo do Vlašimi či Českých
Budějovic. Celou soutěž družstvo
absolvovalo v stabilní sestavě šesti hráčů
(5+1 náhradník), přičemž všech jedenáct
partií odehráli právě vranovičtí Straka
a Rapcová – prvně jmenovaný se na první
nejtěžší šachovnici zasloužil o 7,5 bodů,
jeho kolegyně získala na čtvrté ještě o bod
víc, ale pěknou bilanci si pokazila prohrou
v posledním kole, když před tím odmítla
nabídku remízy.
Nu, nezbývá
než
věřit, že
do podzimních bojů členové vítězného
kolektivu ještě potrénují, odehrají další
turnaje a v první lize nebudou soupeřům
působit radost v roli „dodavatele bodů”.
Pavel Šťastný
Silový trojboj
Siloví trojbojaři
z Vranovic byli šestí
nejlepší
Poslední
březnový
víkend
se
v Brně konal historicky první ročník
Mistrovství ČR dorostu, juniorů, mužů
a žen v silovém trojboji bez podpůrného
vybavení ( RAW) s účastí slovenských
závodníků.
Mezi 106 zastoupenými závodníky
změřili své síly také dva junioři a dva
muži z TJ Sokol Vranovice.
Lubomír Novák obsadil za celkový
výkon 477,5 kg páté místo v kategoriií
juniorů do 105 kg. Ve všech soutěžních
disciplínách si zlepšil svůj osobní výkon.
V kategorii nad 105 kg, sloučené
s kategorií do 120 kg a nad 120 kg, se
Michael Čech umístil na pěkném třetím
místě za celkový výkon 535 kg.
Velmi pěkné druhé místo v mužské
kategorii do 74 kg získal Jan Bohunický
za celkový výkon 415 kg. Také on si zlepšil
svůj osobní výkon ve všech disciplínách.
Ve stejné kategorii soutěžil i Lukáš
Soukup, který podal standardní výkon
345 kg a skončil na pátém místě.
Ve vyšších váhových kategoriích
mužů neměly Vranovice své zastoupení.
V hodnocení oddílů a klubů se
z 28 zúčastněných družstev z celé
České republiky umístil oddíl TJ Sokol
Vranovice na krásném šestém místě
za nadzvedané kilogramy čtyř našich
borců.
-red-
Pláteník z Vranovic
na stupni vítězů
Silový trojbojař Pavel Pláteník
z oddílu Tělocvičné jednoty Sokol
Vranovice obhájil loňský titul bronzového
mistra republiky. Na 21. mistrovství
České republiky v silovém trojboji mužů
a žen získal bronz za celkový výkon 672,5
kilogramů.
Klání se konalo v sobotu 6. dubna
2013 v Kuřimi a konkurence byla silná.
Ještě před závodem Pláteník na stupně
vítězů ani nepomyslel. „Budu rád, když
se umístím v první patnáctce,“ nechal
se slyšet před startem. Nakonec získal
ještě zlatou medaili za dílčí kategorii
dřep. V něm ho nepředstihl žádný borec
v republice.
Pláteníkovy výkony:
dřep: 270,-kg
tlak na lavici: 157,5kg
pozved: 245,-kg
-red-
A pak, že to nejde
Mladí trojbojaři
bodovali
i na Slovensku
Dne 4. května 2013 proběhlo
Otevřené
mistrovství
Slovenska
v silovém trojboji dorostenců a juniorů
v Časté. Oddíl silového trojboje TJ Sokol
Vranovice měl zde také zastoupení,
a to dorostence Davida Dubského
a juniora Michaela Čecha.Ve velmi silné
konkurenci slovenských závodníků se
David Dubský umístil na třetím místě
za celkový výkon 347,5 kg. Junior Michael
Čech skončil na druhém místě za celkový
výkon 570 kg. Oba jmenovaní si zlepšili
své osobní výkony v trojboji.
Osobně přeji těmto závodníkům, aby
byli spokojeni se svými výsledky a hlavně
aby vytrvali ve sportovním snažení pro
podzimní soutěže.
Ivan Karpíšek
Posezení u cimbálu
místní vinotéka u TIC
sobota 20.7.2013 od 19 hodin
hraje cimbálová hudba NOTEČKA
z Velkých Bílovic
Pořádají místní vinaři
Narozeniny pivovaru
„Vranovické divočák”
Foto zleva: Michael Čech, rozhodčí Ivan
Karpíšek, David Dubský
Foto: Fotoarchiv oddílu silového trojboje
sobota 13. 7. 2013 a neděle 14. 7. 2013
pořádá místní pivovar
„Vranovické divočák”
17
-inzerce-
Oční optika TOP OPTIK Grůzová v Pohořelicích
se přestěhovala do nových prostor.
Vaše Oční optika Top Optik
Grůzová, která nabízí služby oční
optiky pro Vás v Pohořelicích
již 20 let, se přestěhovala
do nových prostor.
Na novém místě rozšiřujeme
klasické služby oční optiky také
o pracoviště optometristy.
Můžeme všem našim klientům
nabídnout měření a korekci
zraku na vysoké odborné úrovni.
Měření zraku je prováděno se
zárukou optimálního vidění.
18
Pro ty, kteří mají zájem
vyzkoušet si kontaktní čočky,
máme připraveno mnoho typů
kvalitních kontaktních čoček,
které se vždy přizpůsobují
požadavkům a parametrům oka.
V oční optice TOP OPTIK
Grůzová
jsme
připraveni
maximálně vyjít vstříc všem,
kteří potřebují korekci zraku.
Vždy se snažíme najít řešení,
které je pro klienty nejvhodnější,
které splňuje jejich potřeby
a očekávání.
Naše zkušenosti a odborné
znalosti vám poslouží také
při výběru brýlových čoček,
nabízíme skla od základních,
hrazených pojišťovnou, přes
klasické antireflexní čočky, až
po speciální multifokální nebo
pracovní čočky, kde bereme
v úvahu např. vaši konkrétní
pracovní vzdálenost, pracovní
nároky, a jiné individuální
parametry.
Nabízíme
velký
vyběr
brýlových obrub. Ceny našich
brýlových obrub se pohybují
od 150,– Kč, bohatá nabídka
také existuje v cenové kategorii
do 1000,– Kč. Protože se
snažíme udržovat módní trendy,
najdete u nás vždy aktuální
kolekce a také brýle známých
značek, to vše za velmi příznivé
ceny.
Poradenství v oboru oční
optiky a optometrie, profesionalita, individuální přístup,
krátké
termíny
zhotovení
brýlí, příznivé ceny, věrnostní
programy, záruční a pozáruční
servis to vše nabízíme v nových
prostorách na náměstí Svobody
1613 (naproti původní optice,
vedle lékárny Cyrmex), nově
každý den od pondělí do pátku
od 8,30 - 16.30. A pro ty, kteří nás
nemohou navštívit v pracovní
den, nabízíme po dohodě
individuální konzultace a měření
v sobotu.
Den
krásy,
který
bude
pravidelně probíhat v naší optice
v Pohořelicích potěší hlavně
ženy. Nabízíme každou druhou
středu v měsíci líčení nejen pod
brýle. Každá žena i když brýle
nenosí se u nás může nechat
nalíčit a využít naší poradny.
Váš Optik je tu, a bude
vždy, pro Vás!
Bc. Helena Grůzová
Společenská
kronika
Životní jubilea
Červenec
Dofková Marie......................... 60 let
Pivoňková Jiřina ....................... 65 let
Hrdličková Jarmila ................... 75 let
Nepomucká Magdalena ........... 60 let
Damborská Anna ..................... 87 let
Kotačka Jan .............................. 85 let
Dvořáková Marcela .................. 60 let
Srpen
Pezlarová Jaroslava ................... 60 let
Novotná Vlasta ........................ 75 let
Vacková Anna .......................... 84 let
Zouharová Albína .................... 93 let
Šimunková Pirožka .................. 84 let
Bednářová Marie...................... 85 let
Veselá Růžena .......................... 81 let
Dvořáček Josef ......................... 94 let
Pokorný Jan .............................. 65 let
Vybíralová Eliška ..................... 89 let
Čapka Milan ............................ 60 let
Bezplatná občanská
inzerce
 Prodám velmi pěkný manažerský
notebook, úhl. 36 cm, DVD, WiFi,
Windows XP Professional, jako
nový, jen 3900 Kč. I na dobírku.
T: 604961269
 Hvězdářský dalekohled – teleskop
pro začínající astronomy, kompletní
souprava včetně hledáčku,
kompasu, stativu, nový v orig.
balení, cena pouze 800 Kč. Mohu
zaslat i na dobírku. T: 604961269
 NOKIA 6070, barevný displej,
MMS, fotoaparát/kamera, FM
rádio, infraport, organizér, java,
hry, s novou nab., stříbrný, jako
nový, ve 100 % stavu, jen 800 Kč.
I na dobírku. T: 604961269
 Prodáme rodinný dům 3+1 s garáží
a zahradou, zastavěná plocha
317 m2 , zahrada 915 m2, Růžová
č.p. 464 Vranovice. Prodejní
cena 1 800 Kč. Kontakt mobil:
605 510 790 nebo 777 817 283 .
 Prodám mobilní telefon Nokia
3310, málo používaný, s nabíječkou,
ve 100 % stavu, jednoduché
ovládání, velká písmena – vhodný
pro seniory, jen 500 Kč. I na dobírku.
Tel.: 731342476
 Prodám 2 nepromok. plachty
3x4m, odolné proti slunci i mrazu,
ze silnější plast. hmoty, univerz.
použití na stavbě, zahradě apod.,
úplně nové v orig. balení, 290 Kč/ks.
I na dob. Tel. : 731342476
 Prodám dalekohled 25 x 60 mm,
Russia, klasický binokulár, černý,
s brašnou, výborný stav, úplně
nový, jen 450 Kč. Zašlu i na dobírku.
T: 731342476
Narození
Stehlík David
Varmužková Ida
Konvica Lukáš
Brázdilová Inna
Šimková Elena
Úmrtí
Havlas Karel
Dřímalová Jiřina
Bartošicová Ludmila
Hirschová Marta
Ventruba František
Počet obyvatel ke dni 20.05.2013
Muži ......................................... 1058
Ženy .......................................... 1068
Celkem...................................... 2126
z toho dospělí ............................ 1789
děti .............................................. 337
Zdroj: matrika OÚ
připravila Ivana Pospíšilová
Vranovický zpravodaj vydává Obec Vranovice, Školní 1, 691 25, IČO: 00283720. Redakční rada: odpovědná redaktorka – Ing. Mgr. Petra Holásková, Marta Goliášová, Mirek Ježa.
Korektor: Josef Varmužka. Vychází od června 1993. Registrováno ref. reg. Rozvoje Ok.ú. Břeclav. Reg.č. 370010197. Od č. 01/2007 vychází 6x do roka,
každý sudý měsíc. Od června 2008 vychází nákladem 750 výtisků, od února 2012 vychází nákladem 780 výtisků, distribuce zdarma.
Č. 03/2013 vychází 7. 6. 2013, uzávěrka příštího čísla je 20. 7. 2013, vychází 9. 8. 2013. Výroba: Tisk – Bačík Pohořelice.
Při našem prvním
osobním setkání
společně projednáme
Vaše požadavky, přání
a představy, co od nového
interiéru očekáváte,
zaměříme současný
prostor a jeho dispozice.
Dalším naším krokem
po analýze současného
stavu interiéru se všemi
jeho specifiky je návrh
možností budoucího
využití prostoru,
doladění optimálního
půdorysného řešení s rozmístěním nábytku
a všech ostatních zařizovacích předmětů tak,
abychom přitom mysleli na Vaše každodenní
zvyky a potřeby a současně zvolili takový styl
interiéru, který Vám bude blízký a cítili jste se
v něm dobře.
… koncem roku 2012 se zrodila myšlenka pomáhat našim zákazníkům měnit jejich
interiéry do nových trendů a stylů. Design interiérů nás baví, interiéry, nábytkem a vším ostatním
kolem toho žijeme my i náš tým a rádi bychom toto designové poselství předávali dál ….
Se silou našeho firemního zázemí, s více jak 20ti letými zkušenostmi v oboru, s týmem lidí kolem
nás, kde se perfektně doplňují letité zkušenosti zkušenějších kolegů a nové myšlenky, nápady,
kreativita a fantazie mladých kolegů, pomáháme našim zákazníkům měnit jejich interiéry tak,
aby pro ně už TOP interiér nebyl jen sen ….
Naše VIZE A CÍLE
Zasloužíte si moderní interiér s atraktivním designem, ve kterém Vás každá strávená
chvíle bude těšit a do kterého se budete vždy S RADOSTÍ vracet….
•
NÁŠ STYL JE VŽDY U KAŽDÉHO INTERIÉRU JEDINEČNÝ
•
NÁŠ PŘÍSTUP KE KAŽDÉMU ZÁKAZNÍKOVI JE VŽDY INDIVIDUÁLNÍ
•
KAŽDÝ NOVÝ PROSTOR A KLIENT JSOU PRO NÁS VÝZVOU – protože JSOU
NEOPAKOVATELNÉ A ZASLUHUJÍ SI NÁŠ OSOBNÍ PŘÍSTUP A INDIVIDUÁLNÍ ŘEŠENÍ …
Pro NĚHO, pro NI, pro celou VAŠI RODINU … Je úplně jedno, zda jde o miniaturní garsoniéru
či rozlehlý rodinný dům, náš cíl je vždy stejný – vytváříme hodnoty, které Vám budou zpříjemňovat
Váš život po dlouhé roky.
Jsme tu proto, abychom pro Vás vytvořili originální interiér na míru, aby se Vám v něm dobře
bydlelo a žilo, abyste byli nad míru spokojení a abychom Vám splnili Vaše sny o dokonalém bydlení,
aby pro Vás pojem TOPinteriér nebyl jen sen ….
AKCE !
Nyní Vám zpracujeme 3D návrh Vašeho vysněného interiéru ZDARMA!
Vytvoříme Vám 3D vizualizaci podle Vašeho přání a na míru Vašeho interiéru. S námi si můžete
být jisti, že návrh, který Vám předáme bude v duchu nejmodernějších trendů s přihlédnutím
na ergonomii a komfort při užívání navrženého nábytku. Samozřejmostí je respekt a maximální
úsilí splnit všechny Vaše požadavky a sny pro vytvoření jedinečného TOP interiéru.
Těšíme se na Vás!
Tým designérů projektu
Kateřina, Lucie a Ondřej
777 071 791
777 071 792
777 071 793
VOLEJTE nám:
PIŠTE nám: [email protected] [email protected] [email protected]
INSPIRUJTE se u nás:
www.top-interier.cz
www.facebook.com/Topinterier
Náš nový 3D
návrh interiéru
se vyvíjí postupně.
Začíná modelací
Vašeho skutečného
prostoru a doladěním optimálního půdorysného řešení. Dalšími
kroky jsou výběr a návrhy vhodných materiálů,
nábytkových sestav, výmaleb, osvětlení,
podlah, dveří a všech ostatních zařizovacích
předmětů včetně dekorací a interiérových
doplňků s ohledem na optimální barevné
i materiálové řešení pro Váš nový domov.
Výsledkem je fotorealistická 3D vizualizace
nového interiéru ve více variantách řešení,
které Vám předložíme k naší další vzájemné
diskuzi, k doladění detailů a poté k Vašemu
odsouhlasení návrhu.
Po odsouhlasení 3D
návrhu nového interiéru
Vám předložíme cenovou
nabídku s plánem
harmonogramu realizace
k Vašemu odsouhlasení,
který bude akceptovat Vaše termínové
a časové potřeby a požadavky.
3D návrh nového interiéru
převedeme z jeho
elektronické podoby
do skutečné životní
reality. Zajistíme
a zrealizujeme všechny
řemeslné, stavební
a realizační práce našimi ověřenými
pracovníky tak, že veškeré služby
zkoordinujeme a zajistíme Vám tak dobrý
výsledek naší práce.
Download

ZPRAVODAJ OBCE - Obec Vranovice