TERMIN: Mittwoch, 24. April 2013
TERMÍN: Støeda 24. dubna 2013
VERANSTALTUNGSORT
MÍSTO KONÁNÍ KONFERENCE
art’otel Dresden
Ostra-Allee 33, 01097 Dresden, www.artotels.com/Dresden
VERANSTALTER / POØADATEL
Lead Partner
SÄCHSISCHES STAATSMINISTERIUM DES INNERN
Referat 45 | Europäische Raumordnung, Regionalentwicklung
Wilhelm-Buck-Straße 2 | D-01097 Dresden
Dipl. Dipl.-Ing. Janka Beltschewa
Tel.: +49 351-564-3452 | Fax: +49 351 564-3459
E-Mail: [email protected]
Projektpartner / Partneøi projektu
ABSCHLUSSKONFERENZ
Ein Rauminformationssystem hilft
Planungsgrenzen zu überwinden
ZÁVÌREÈNÁ KONFERENCE
Informaèní systém pro územní plánování
pomùže pøekonat hranice plánování
© Landeshauptstadt Dresden
Regionaler
Planungsverband
Oberlausitz-Niederschlesien
Oberlausitz-Niederschlesien
Bautzen
TEILNAHME / ANMELDUNG
Die Teilnahme ist kostenlos. Eine verbindliche Anmeldung ist unbedingt erforderlich. Bitte verwenden Sie
das Online-Anmeldeformular (www.cross-data.eu).
> Anmeldeschluss: 27. März 2013 <
Nach der Anmeldung erhalten Sie eine Anmeldebestätigung. Weitere Informationen finden Sie unter
www.cross-data.eu.
Radebeul
Dresden
Regionaler
Regionaler
Planungsverband
Planungsverband
Oberes
OberesElbtal/
Elbtal/
Osterzgebirge
Osterzgebirge
Regionaler Planungsverband
Oberlausitz-Niederschlesien
Liberec
Zwickau
Planungsverband
Planungsverband
Region Chemnitz
Chemnitz
Region
Ústi nad
Labem
Liberecký kraj
Ústecký kraj
Karlovy
Karlovy
Vary
Vary
Karlovarský kraj
ÚÈAST / PØIHLÁŠKY
Úèast na konferenci je zdarma. Závazná pøihláška úèasti
je však bezpodmíneènì nutná. Pro pøihlášení použijte,
prosím, formuláø, který je online dostupný na adrese
www.cross-data.eu.
> Uzávìrka pøihlášek: 27. bøezna 2013 <
Po pøihlášení obdržíte e-mailem potvrzení informace na
www.cross-data.eu.
ORGANISATION / ORGANIZACE
Dr. Peter Heiland | Andrea Brenker | Kerstin Jarczyk
Julius-Reiber-Straße 17 | D-64293 Darmstadt
Tel.: +49 6151-81300 | Fax: +49 6151-813020
E-Mail: [email protected] | www.iu-info.de
www.cross-data.eu
24. April 2013, Dresden
24. dubna 2013, Drážïany
PROGRAMM
EINLADUNG
Das Sächsische Staatsministerium des Innern und die
sieben Projektpartner laden herzlich dazu ein, das webbasierte Sächsisch-Tschechische Rauminformationssystem
(RIS) kennen zu lernen. Mit dem System soll allen für die
Raumplanung zuständigen Behörden ein verbesserter
Informationsaustausch, ein gemeinsamer Zugang zu Geoinformationen und eine effektivere grenzübergreifende
Abstimmung ermöglicht werden. Auf der Abschlusskonferenz werden die Ergebnisse des seit März 2010 laufenden Ziel 3 Projektes CROSS-DATA vorgestellt.
Diskutieren Sie mit
Die Projektpartner möchten mit Ihnen über die Perspektiven diskutieren, die das RIS für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit der Raumplanung eröffnet. Auch
ein Ausblick auf zukünftige Herausforderungen soll
gewagt werden.
POZVÁNKA
Saské státní ministerstvo vnitra spolu se svými sedmi
projektovými partnery Vás srdeènì zvou k seznámení se
s internetovým èesko-saským informaèním systémem
územního plánování (ISÚP). Tento systém má všem orgánùm z oblasti územního plánování umožnit lepší výmìnu
informací, spoleèný pøístup k prostorovým informacím a
efektivní pøeshranièní koordinaci. Na závìreèné konferenci
budou pøedstaveny výsledky projektu, který probíhá od
bøezna roku 2010.
Diskutujte s námi
Partneøi projektu by s Vámi chtìli diskutovat o perspektivách, které ISÚP pro pøeshranièní územní plánování
otevírá. Chtìli bychom se rovnìž odvážit pohlédnout
do budoucnosti.
Projekt im Rahmen des Ziel 3
Programms zur Förderung
der grenzüberschreitenden
Zusammenarbeit Freistaat
Sachsen-Tschechischen Republik
2007-2013
Projekt v rámci Programu Cíl 3/
Ziel 3 na podporu pøeshranièní
spolupráce mezi Èeskou
republikou a Svobodným
státem Sasko 2007 – 2013
Ab 9:00 Eintreffen, Anmeldung, Begrüßungskaffee
10:00 Begrüßung
Dr. Frank Pfeil, Abteilungsleiter im Sächsischen
Staatsministerium des Innern
Vertrauen stärken – Zusammenarbeit vertiefen
Moderation: Janka Beltschewa,
Sächsisches Staatsministerium des Innern
Auch der Weg ist das Ziel: Ziel 3 Projekte im Lichte von
Kohäsion, Kooperation und Europäischer Verwaltung
Guus Muijzers, Generaldirektion Regionalpolitik und
Stadtentwicklung der EU-Kommission
Herausforderungen und Erfolge unserer grenzüberschreitenden Sächsisch-Tschechischen Zusammenarbeit
Frank Vogel, Landrat des Erzgebirgskreises
Petr Navrátil, Vize-Hauptmann des Bezirkes Karlsbad
11:10 Pause
Planungsgrenzen überwinden
Moderation: Jolana Novotna, Bezirk Aussig
11:40 Von der Idee zur gemeinsamen Arbeit
im Ziel 3 Projekt CROSS-DATA
Janka Beltschewa, Sächsisches Staatsministerium des Innern
Über Wissen zum besseren Verstehen – Planungsgrundlagen im Freistaat Sachsen und in der Tschechischen
Republik – Motivation und Ergebnisse
Dr. Heidemarie Russig, Regionaler Planungsverband
Oberes Elbtal / Osterzgebirge
Herzstück des gemeinsamen Verständnisses:
Der zweisprachige Datenkatalog mit Signaturenkatalog
Jaroslav Jelínek, Bezirk Karlsbad
Das grenzüberschreitende Rauminformationssystem
Susanne Richter, con terra – Gesellschaft für Angewandte
Informationstechnologie mbH
12.50 Mittagspause, Online Präsentation des Systems
Das Sächsisch-Tschechische Rauminformationssystem (RIS)
in der Praxis - Moderation: Dr. Peter Heiland,
INFRASTRUKTUR & UMWELT Professor Böhm und Partner
14.00 Vom Datensatz zum Webservice
Martin Hakelberg, TU Dresden
Anwendungsbeispiel: Gebietsstudie der Bergregionen
Vlastimil Veselý, Bezirk Karlsbad
Nutzung des Rauminformationssystems bei der Sicherung von Hochwasserrückhalteräumen an der Elbe
Peter Seifert, Regionaler Planungsverband
Oberes Elbtal / Osterzgebirge
Fragen / Diskussion
15:15 Zusammenfassung, Ausblick und Aspekte
der RIS-Nutzung in der Zukunft
Dr. Frank Pfeil, Abteilungsleiter im Sächsischen
Staatsministerium des Innern
15:30 Ende der Veranstaltung
(Tagungsausklang in ungezwungener Runde)
www.cross-data.eu
PROGRAM
Od 9:00 Pøíjezd, registrace, káva
10:00 Pøivítání
Dr. Frank Pfeil, vedoucí odboru na Saském státním
ministerstvu vnitra
Posílit dùvìru – prohloubit spolupráci
Moderuje: Janka Beltschewa, Saské státní ministerstvo vnitra
I cesta je cíl: projekty, podpoøené z programu Cíl 3 ve
svìtle soudržnosti, kooperace a evropské administrativy
Guus Muijzers, generální øeditelství pro regionální politku
a rozvoj mìst Komise EU
Úkoly a úspìchy naší èesko-saské pøeshranièní spolupráce
Frank Vogel, zemský rada, Krušnohorský okresu
Petr Navrátil, námìstek hejtmana, Karlovarského kraje
11:10 Pauza
Pøekonat hranice plánování
Moderuje: Jolana Novotná, Ústecký kraj
11:40 Od nápadu ke spoleèné práci
v rámci projektu Cíl 3 CROSS-DATA
Janka Beltschewa, Saské státní ministerstvo vnitra
Systém územního plánováni v Èeské republice
a ve Svobodném státì Sasko
Dr. Heidemarie Russigová, Regionální plánovací
svaz Horní Polabí / Východní Krušnohoøí
Jádro spoleèného porozumìní:
dvojjazyèný katalog dat s katalogem znaèek
Jaroslav Jelínek, Karlovarský kraj
Pøeshranièní informaèní systém pro územní plánování
Susanne Richterová, con terra – spoleènost pro aplikovanou
informaèní technologii s. r.o.
12.50 Polední pøestávka, online prezentace systému
Èesko-saský informaèní systém pro územní plánování
(ISÚP) v praxi - Moderuje: Dr. Peter Heiland,
INFRASTRUKTUR & UMWELT Professor Böhm und Partner
14.00 Od sady dat k webové službì
Martin Hackelberg, Technická univerzita v Drážïanech
Pøíklad využití: Územní studie horských oblastí
Vlastimil Veselý, Karlovarský kraj
Využití informaèního systému pro územní plánování pøi
zajištìní protipovodòových retenèních ploch podél Labe
Peter Seifert, Regionální plánovací svaz
Horní Polabí / Východní Krušnohoøí
Otázky / diskuze
15:15 Shrnutí, výhled a aspekty budoucího využití ISÚP
Dr. Frank Pfeil, vedoucí odboru na Saském státním
ministerstvu vnitra
15:30 Ukonèení akce
(závìr konference se spoleèným neformálním posezením)
Download

abschlusskonferenz závěrečná konference