II. RADIOLOGICKO – TRAUMATOLOGICKÝ
KONGRES
15. května 2014, Brno, hotel Myslivna
PROGR AM KONGRESU
SOMATOM
Definition Flash
www.siemens.cz/healthcare
Q
Poþítaþový tomograf (CT) se dvĊma zdroji záķení
Q
Minimální dávka záķení pro pacienta a maximální rychlost vyšetķení
Q
Minnie Award 2009 za „Nejlepší pķístroj pro radiologii“
Q
Rychlost skenování až 43 cm/s
Q
Nasnímání celého tĊla (vhodné napķ. pro traumatologii) pod 5 sekund
Q
Sken celého srdce provede bĊhem jediného stahu srdeþního svalu
Answers for Life.
Radiologická klinika LF MU
a
Fakultní nemocnice Brno
pořádají
II. RADIOLOGICKO – TRAUMATOLOGICKÝ
KONGRES
Brno, 15. května 2014
hotel Myslivna
Hlavní témata kongresu
Spolupráce jednotlivých specialistů (traumatolog-intenzivista-radiolog a další)
Intervenční radiologie v traumatologii
Specifika traumat u dětí
Celotělový protokol
Generální partner kongresu
Organizační garant kongresu
SYMMA, spol. s r.o.
Aleš Martinek
Kounicova 13, 602 00 Brno
Mobil: +420 607 650 654
E-mail: [email protected]
www.symma.cz
PARTNEŘI A VYSTAVOVATELÉ
Generální partner a vystavovatel
OR-CZ spol. s r.o., Moravská Třebová
Hlavní partneři a vystavovatelé
Diagnostic Pharmaceuticals a.s., Praha
Siemens, s.r.o., Praha
Partneři a vystavovatelé
FUJIFILM Europe GmbH, organizační složka, Praha
MEDATA, spol. s r.o., Brno
NEWTON Technologies, a.s., Praha
PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s., Praha
VMK-RTG s.r.o., Praha
Mediální partner
AKUTNĚ.CZ, Brno
ODBORNÝ PROGRAM
15. KVĚTNA 2014
8.00 – 11.30 hod Registrace účastníků
9.00 – 9.15 hod Zahájení kongresu
prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA,
doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA
9.15 – 10.30 hod Přednáškový blok I.
Komplexní péče – mezioborová spolupráce nejen
na urgentním příjmu
Předsednictvo: Mechl M., Válek V.
1. Traumatolog
15´
Mach P.
Klinika úrazové chirurgie LF MU a Traumacentrum
Fakultní nemocnice Brno
2. Anesteziolog
15´
Štourač P.
Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny LF MU
a Fakultní nemocnice Brno
3. Neurochirurg
15´
Svoboda T.
Neurochirurgická klinika LF MU a Fakultní nemocnice Brno
4. Radiolog
15´
Mechl M.
Radiologická klinika LF MU a Fakultní nemocnice Brno
5. Radiologický asistent
15´
Buček M.
Radiologická klinika LF MU a Fakultní nemocnice Brno
Diskuze
10.30 – 11.00 hod Coffee break / Doprovodná výstava firem
11.00 – 12.30 hod Přednáškový blok II.
Polytrauma, celotělový protokol
Předsednictvo: Šimek J., Mechl M.
6. Celotělový MDCT protokol – technika vyšetření, příklady
Bohatá Š.
Radiologická klinika LF MU a Fakultní nemocnice Brno
20´
Umíme témÚĘ vše!
ODBORNÝ PROGRAM
15. KVĚTNA 2014
7. Diagnostika poranění hrudníku
20´
Křikavová L.
Radiologická klinika LF MU a Fakultní nemocnice Brno
8. Stabilizace hrudní stěny
20´
Mach P., Mašek M.
Klinika úrazové chirurgie LF MU a Traumacentrum
Fakultní nemocnice Brno
9. Krvácení do břišního retroperitonea u pacientů exitujících pro traumaticko – hemoragický šok
20´
Šimek J.1, Šmejkal K.1, Sedláček Z.2, Trlica J.1, Holeček T.1, Dědek T.1
Chirurgická klinika Fakultní nemocnice a LF UK Hradec Králové1
Radiologická klinika Fakultní nemocnice a LF UK Hradec Králové2
Diskuze
12.30 – 13.30 hod Oběd
13.30 – 15.00 hod Přednáškový blok III.
Poranění osového skeletu
Předsednictvo: Chmelová J., Mechl M.
10.Klasifikace poranění páteře
15´
Little J.
Radiologická klinika LF MU a Fakultní nemocnice Brno
11.Přímá osteosyntéza dentu obratle C2
15´
Kazda S., Mužík M.
Klinika úrazové chirurgie LF MU a Traumacentrum Fakultní
nemocnice Brno
12.Přínos MR při diagnostice a sledování poranění páteře 15´
Keřkovský M., Mechl M., Šprláková A.
Radiologická klinika LF MU a Fakultní nemocnice Brno
13.Diagnostika poranění pánve a acetabula
15´
Chmelová J., Džupa V.
Radiologické oddělení, Městská nemocnice Ostrava
14.Výskyt vývojových malformací v oblasti LS přechodu
Chmelová J., Džupa V. a kol.
Radiologické oddělení, Městská nemocnice Ostrava
Diskuze
15.00 – 15.30 hod Coffee break / Doprovodná výstava firem
15´
ODBORNÝ PROGRAM
15. KVĚTNA 2014
15.30 – 17.00 hod Přednáškový blok IV.
Intervenční radiologie, poranění u dětí
Předsednictvo: Jíra I., Mechl M.
15.Intervenční radiologie v traumatologii
20´
Hustý J., Boudný J.
Radiologická klinika LF MU a Fakultní nemocnice Brno
16.Traumata muskuloskeletálního systému u dětí
20´
Červinková I., Šenkyřík J. Seehofnerová A.
Klinika dětské radiologie LF MU a Fakultní nemocnice Brno
17.Traumata břicha a retroperitonea u dětí
Jíra I., Ráčilová Z., Skotáková J., Bíbrová Š., Červinková I.
Klinika dětské radiologie LF MU a Fakultní nemocnice Brno
Diskuze
17.00 – 17.10 hod Závěr kongresu
17.15 – 20.00 hod Závěrečné přátelské posezení s pohoštěním
20´
M
MEDATA, spol.s r.o.
Milady Horákové 11
602 00 Brno
[email protected]
www.medata.cz
VŠEOBECNÉ INFORMACE
Místo konání
Hotel Myslivna, Nad Pisárkami 276/1, 623 00 Brno
Registrační poplatky
Lékaři do 31. 3. 2014 Kč 1 000,-
od 1. 4. 2014 Kč 1 200,-
na místě Kč 1 400,-
NLZP do 31. 3. 2014 Kč 800,-
od 1. 4. 2014 Kč 1 000,-
na místě Kč 1 200,-
V registračním poplatku je zahrnuto vstupné na kongres, občerstvení v průběhu akce,
kongresové materiály a DPH.
Registrace účastníků
15. května 2014 8.00 – 11.30 hod
Registrující osoby, které budou k dispozici po celou dobu konání kongresu Vám rádi sdělí
Vaše event. dotazy.
Oběd
Menu 15. května 2014, cena Kč 120,Hovězí vývar s játrovou rýží
150g Smažený kuřecí řízek
Šťouchané brambory
Nealkoholický nápoj nebo malé pivo
Obědy se vydávají oproti stravenkám, které obdržíte při registraci účastníků.
Zájemce o bezmasé jídlo žádáme, aby svůj požadavek sdělili registrujícím osobám.
Kongresová technika
Přednášející má k dispozici dataprojektor, PC, bezdrátovou myš a laserové ukazovátko.
Techniku je možné vyzkoušet před zahájením kongresu nebo v průběhu přestávek.
Technická obsluha bude k dispozici po celou dobu konání kongresu v přednáškovém
sále.
Prezentace
Prezentace, které od Vás převezme technická obsluha v přednáškovém sále, prosíme
dodat na CD/DVD nebo USB Flash disku.
Jednotlivé přednášky kongresu budou dostupné online prostřednictvím
portálu AKUTNE.CZ [ISSN 1803-179X]



Crameno Eurocolumbus Alien Mini
 snadné ovládání
 plně pulzní provoz 30 snímků za
sekundu – nízká radiační zátěž
 vysoké rozlišení pro chirurgii končetin
a kloubů
 flat panel detektor 20×25 cm
digitální detektor iDR Long Bone
 zobrazovací plocha 43×130 cm
 celá páteř jednou expozicí a bez
sešívání (stitchingu)
 lze instalovat do stávajících
rtg vyšetřoven



Ochranné oděvy proti rtg záření
 česká značka, již 20 let na trhu
 CE certifikovaný osobní ochranný
prostředek třídy III
 bohatý výběr velikostí, střihů, barev
 odlehčený stínící materiál
s ekvivalentem 0,25/0,35/0,50 mm Pb
Dále nabízíme:
 stínící ochranné brýle
 elektronické signální dozimetry
 mobilní zástěny a závěsné stínící
konstrukce, protiradiační žaluzie

POZNÁMKY
KONFERENCE/KONGRESY/SYMPOZIA
VÁŠ OSVĚDČENÝ PARTNER PŘI REALIZACI
w KONGRESŮ
w KONFERENCÍ
w SYMPOZIÍ
w FIREMNÍCH PREZENTACÍ
w SPOLEČENSKÝCH AKCÍ
w DOPROVODNÝCH PROGRAMŮ
w VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ
w PR SLUŽEB
WWW.SYMMA.CZ
Každá vteƎina rozhoduje
Využiơ nejmodernĢjších technologií záznamu a rozpoznání hlasu usnadŸuje lékaƎƽm tvorbu lékaƎských zpráv ēi nálezƽ. Práce s diktovacími systémy Olympus s následným pƎepisem prostƎednictvím
soŌwaru NEWTON Dictate 4 je úēinná a efekƟvní úspora ēasu umožŸující prostor pro odbornou práci.
NEWTON Dictate 4 Professional
Pomocí soŌwaru pro automaƟcký pƎepis hlasu do textu
NEWTON Dictate 4, budou Vaše dokumenty pƎepsány 2x
rychleji než pƎi klasickém psaní na klávesnici. PƎesnost
pƎepisu dosahuje až 98 % a vytváƎí tak významnou úsporu
ēasu a nancí.
SpeciálnĢ vyvinutý oborový slovník umožŸuje diktovat
vysoce odborné texty pƎímo z oboru radiologie.
Profesionální záznamníky Olympus
Profesionální mulƟfunkēní mikrofony pro záznam jsou kromĢ maximálnĢ
jednoduchého ovládání a efekƟvity vybaveny smĢrovým mikrofonem, který
redukuje nežádoucí hluk v pozadí a zajišƛuje nejlepší výsledky pƎi rozpoznání
hlasu a pƎepisu. VestavĢný reproduktor s digitálním ovládáním hlasitosƟ pak
zajišƛuje ēisté pƎehrávání záznamu. PƎístrojem lze ovládat nejen diktování,
ale jakékoliv další aplikace v poēítaēi.
www.diktafon.cz
www.newtondictate.cz
www.orcz.cz
www.mariepacs.cz
VAŠE OBRAZOVÁ DATA JSOU BEZPEČNĚ ULOŽENA V SYSTÉMU MARIE PACS
Download

PROGRAM KONGRESU