Projekt „Efektivní Učení Reformou oblastí gymnaziálního vzdělávání“ je spolufinancován Evropským
sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
MECHANIKA – HYDROSTATIKA A AEROSTATIKA
Teorie
1. Definujte ideální plyn:
___________________________________________________________
___________________________________________________________
2. Definujte ideální kapalinu:
___________________________________________________________
___________________________________________________________
3. Definujte Archimédův zákon:
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
4. Definujte hydrostatický tlak a vysvětlete rozdíl mezi hydrostatickým
tlakem a tlakem vyjádřeným Pascalovým zákonem:
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
5. Vysvětlete pojem hydrostatické paradoxon:
___________________________________________________________
___________________________________________________________
6. Ve kterém případě těleso v kapalině plave:
___________________________________________________________
___________________________________________________________
7. Vyjádřete vztah pro vztlakovou sílu a vysvětlete, o jaký zákon se jedná:
I N V E S T I C E
D O
R O Z V O J E
V Z D Ě L Á V Á N Í
Klíčové pojmy
Vypište hlavní
pojmy:
Úloha č. 1
Vyberte správnou odpověď.
1) Hydrostatický tlak je dán vztahem:
h
d) p  hg 2
g

2) Pomocí základních jednotek SI soustavy můžeme jednotku tlaku vyjádřit jako:
a) kg.m 1.s 2
b) kg.m 2 .s 2
c) kg.m 2 .s 1
d) kg.m 2 .s 2
a) p  hg
b) p 
hg
c) p 
3) V hydraulickém lisu platí vztah:
F S
F
S
a) 1  2
b) 1  1
c) F1.S1  F2 .S2
F2 S1
F2 S 2
4) Kolmou tlakovou sílu působící na plochu S vyjádříme jako:
p
S
a) F  p.S
b) F 
c) F 
p
S
5) Tlak v kapalině vyjádříme vztahem:
F
a) p  F .S
b) p  F .S 2
c) p 
l
6) Jednotkou tlaku v soustavě SI je:
a) atmosféra
b) pascal
c) newton.metr-1
d)
p1 S1

p2 S 2
d) F  p.S 2
d) p 
F
S
d) joule.metr-1
7) Hydrostatická vztlaková síla je dána vztahem:
a) F  S.v.
c) F  V .g.
b) F  h..g
d) F 
1
 .S .v 2
2
8) Hydrostatický tlak v kapalině:
a) je vektorová veličina vyvolaná vnější tlakovou sílou
b) je vektorová veličina vyvolaná tíhovou sílou
c) je skalární veličina vyvolaná vnější tlakovou sílou
d) je skalární veličina vyvolaná tíhovou sílou
9) Pojem tekutina je:
a) synonymem pojmu kapalina b) pojmem označujícím souhrnně kapaliny a plyny
c) synonymem pojmu plyn
d) označením kapaliny se zanedbatelnou viskozitou
10) Velikost tlaku v kapalině u dna nádoby závisí na:
a) její hustotě a výšce kapaliny b) její hmotnosti
d) jejím objemu
c) její hmotností a plošném obsahu
Úloha č. 2
1) Jaká tlaková síla působí na dno válcové nádoby o ploše 1 dm2, naplněné vodou
do výšky 20 cm.
a) 0,2 N
Mechanika – Hydrostatika a aerostatika
b)2 N
c) 20 N
d) 200 N
Stránka 2
2) Jakou práci vykoná píst, který vytlačil při stálém tlaku 0,5 kPa z trubky 5 litrů
vody.
a) 0,25 J
b) 2,5 J
c) 25 J
d) 0,25 kJ
3) Kolik činí podíl objemu ledovce nad hladinou z celkového objemu ledovce, je – li
hustota ledu 917 kg.m-3 a hustota mořské vody 1030 kg.m-3?
a) 30%
b) 5%
c) 50%
d) 11%
4) Na ocelové těleso o objemu 1 dm3 ponořené do vody působí vztlaková síla. Určete
zhruba velikost této síly.
a) 10 N
b) 1 N
c) 1 kN
d) nelze vypočítat bez údaje o hustotě oceli
Úloha č. 3
Průřez válců hydraulických brzd jsou vzadu 54 mm2 a vpředu 50 mm2. Kolikrát se tlaková síla
brzd působící na přední kola liší od tlakové síly brzd působící na kola zadní?
Úloha č. 4
Malý hydraulický lis má poloměr pístu pumpy 1 cm a poloměr pístu lisu 25 cm. Jak velká
tlaková síla působí na píst lisu, jestliže na píst pumpy působí síla 80 N?
Mechanika – Hydrostatika a aerostatika
Stránka 3
Úloha č. 5
Jak velkou silou je těleso nadlehčováno v toluenu s hustotou 867 kg.m-3, je – li ve vodě
nadnášeno silou 0,65 N?
Úloha č. 6
Silák unese na vzduchu balvan o hmotnosti 120 kg, jehož hustota je 2500 kg.m-3. Balvan jaké
hmotnosti unese při stejné námaze ve vodě, pokud se rozměry balvanu nezmění?
Úloha č. 7
Led má hustotu 917 kg.m-3. Plave – li v anilinu hustoty 1022 kg.m-3, jak velkou části svého
objemu je ponořen?
Mechanika – Hydrostatika a aerostatika
Stránka 4
Úloha č. 8
Jak velkou silou je nadlehčován kámen o hmotnosti 20 kg, je – li jeho hustota 2750 kg.m-3 ve
vodě o hustotě 1000 kg.m-3.
Úloha č. 9
Mořská voda má hustotu 1030 kg.m3. Jak velký je tlak v hloubce 35 m?
Úloha č. 10
Převeďte jednotky:
1. 6,4 kPa
__________GPa
2. 72 nPa
__________kPa
3. 325,8 N.m-1
__________N.mm-2
4. 28 mN.m-2
__________N.m-2
5. 9,8 mN.cm-2
__________N.m-2
6. 0,042 N.mm-2
__________N.m-2
7. 3,76 nN.cm-2
__________N.m-2
8. 5672 mN.dm-2
__________Pa
9. 54,8 pN.mm-2
__________kPa
10. 0,0074 GN.km-2 __________Pa
Mechanika – Hydrostatika a aerostatika
Stránka 5
Download

Hydrostatika a aerostatika - Efektivní Učení Reformou Oblastí