Výroční zpráva
2012
ÚVODNÍ SLOVO
Vážené dámy a vážení pánové,
nadešel čas poděkovat všem, kteří pomáhali Nadaci Auxilia naplňovat její poslání a
sami se tak podíleli na rozvoji, stabilitě a profesionalizaci neziskových organizací.
červen, 2013
Hana Prchalová
tajemnice Nadace Auxilia
Výroční zpráva Nadace Auxilia 2012
str. 2
Sídlo:
Malé náměstí 12, 110 00 Praha 1, tel./ fax: 224 239 876
Poslání Nadace Auxilia
Auxilia je nadací pro rozvoj a stabilitu neziskových organizací a jejím cílem je
profesionalizace těchto organizací.
Cíle nadace
Hlavním cílem Nadace Auxilia je získávat a poskytovat prostředky na podporu rozvoje
občanské společnosti a neziskových organizací v České republice, na propagaci
činnosti neziskových organizací a na profesní přípravu jejich pracovníků.
Orgány nadace
Správní rada
▪ Lukáš Novák, předseda
▪ Marek Šedivý, místopředseda
▪ Martin Folprecht, člen
▪ Dita Tlustá, člen
▪ Miloš Mach, člen
▪ Soňa Daubner, člen
Dozorčí rada
▪ Libor Novák
▪ Petr Vít
▪ Aleš Černý
Výroční zpráva Nadace Auxilia 2012
str. 3
Historické mezníky Nadace Auxilia
1993 – Vznikla Nadace Informační centrum nadací a jiných neziskových organizací na
základě dohody učiněné na Stupavské konferenci nadací a jiných neziskových
organizací.
1994 – Nadace ICN se stává jediným zástupcem ČR v Orpheus Civil Society Network –
mezinárodní síti neziskových organizací.
1997 – Vzniklo první regionální centrum Nadace ICN při Okresní knihovně v Olomouci.
Došlo k osamostatnění projektu občanských poraden, který započal a rozvinul se pod
hlavičkou Nadace ICN a následně vzniklo Sdružení pro vybudování sítě občanských
poraden.
1998 – V Hradci Králové, Strakonicích a Českém Krumlově vznikají další regionální
centra Nadace ICN.
Nadace ICN se stala prostředníkem pro rozdělování grantů z německé Nadace Roberta
Bosche.
Byl realizován první ročník celonárodní kampaně „30 dní pro neziskový sektor“.
1999 – Z Nadace ICN vznikají dvě samostatné organizace – Informační centrum
neziskových organizací, o.p.s. a Nadace ICN.
2000 – 2004 – Aktivity nadace se zužují na hospodaření s nadačním jměním, které bylo
posíleno o příspěvek z NIF.
2005 – V rámci projektu „Srdce na dlani“, který vznikl díky firmám Dell Computer, s.r.o.
a Oracle Czech, s.r.o. na podporu vybraných dětských domovů, nadace rozdělila věcné
a finanční dary třem dětským domovům Společně se společností Pfizer ČR Nadace
poskytla technickou podporu 20ti organizacím.
2007 – Na základě spolupráce s Metrostav a.s. vzniká nový charitativní projekt
"Společně podporujeme". Projekt založil Metrostav a.s. s cílem pomoci nestátním
neziskovým organizacím a lidem, kteří se ocitli v tíživé životní situaci.
Výroční zpráva Nadace Auxilia 2012
str. 4
Poděkování dárcům a partnerům
Nadace Auxilia děkuje za podporu společnosti SAP ČR, spol. s r.o. za finanční dar ve
výši 240 000 Kč.
Grantování nadace
Rozdělení výnosů z nadačního jmění
V roce 2012 Nadace Auxilia rozdělila 56 000 Kč na základě otevřeného grantového
řízení na rozdělení finančních prostředků z výnosů nadačního jmění (NIF).
Podpořila tak oblast profesního rozvoje lidí z neziskových organizací prostřednictvím
vzdělávání v oblasti managementu neziskových organizací, konkrétně umožněním
účasti na odborném kurzu FACILITACE.
Celkem získalo podporu těchto 5 organizací:
• AVMinority o.s.
• Středisko prevence a léčby drogových závislostí Drop In o.p.s.
• RUBIKON Centrum o.s.
• Sdružení SRAZ – Společně za radostí a zdravím
• Domov Sue Ryder
Rozdělení daru od SAP ČR, spol. s r.o.
SAP ČR, spol. s r.o. je obchodní společností, která se rozhodla v roce 2012 podpořit
neziskové organizace prostřednictvím Nadace Auxilia. Na základě uzavřeného
výběrového řízení byly podpořeny celkovou částkou 200 000 Kč tyto organizace:
•
•
•
•
•
•
•
•
Dětský domov Charlotty Masarykové
Farní charita Beroun
Lékořice o.s.
Sbor dobrovolných hasičů Zlatníky
Středisko sociálních služeb – Dům pro seniory Lukáš
Společnost pro ochranu Prokopského a Dalejského údolí
TOPLAND BRD o.s.
Zájmové sdružení Toulcův dvůr
Výroční zpráva Nadace Auxilia 2012
str. 5
Rozvaha, výkaz zisku a ztráty
ROZVAHA (tis. Kč)
Stav k
31.12.2011
Stav k
31.12.2012
AKTIVA
8 390
8 638
A. Dlouhodobý majetek
8 179
8 179
0
0
169
169
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek
A.II. Dlouhodobý hmotný majetek
Stav k
31.12.2011
Stav k
31.12.2012
PASIVA
8 390
8 638
A. Vlastní zdroje
8 374
8 610
A.1. Jmění
8 220
8 213
8 179
8 179
Vlastní jmění
Umělecká díla
169
169
A.III. Dlouhodobý finanční majetek
Ostatní dlouhodobý finanční
majetek
A.IV. Oprávky k dlouhodobému
majetku
8 010
8 010
8 010
8 010
Účet výsledku hospodaření
0
0
Výsledek hospod. ve schval. řízení
Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta
min. let
211
459
B.I. Zásoby
0
0
B.II. Pohledávky
0
0
211
Pokladna
Bankovní účty
B. Krátkodobý majetek
B.III. Krátkodobý finanční majetek
Fondy
A.2. Výsledek hospodaření
41
34
154
397
X
243
-236
X
390
154
B. Cizí zdroje
16
28
B.1. Rezervy
0
0
459
B.2. Dlouhodobé závazky
0
0
2
1
B.3. Krátkodobé závazky
16
28
209
459
Dodavatelé
9
9
0
0
Zaměstnanci
Závazky za soc. zabezpečení a zdr.
pojištění
4
15
2
0
Ostatní přímé daně
1
4
B.IV. Jiná aktiva celkem
B.4. Jiná pasiva
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY (v tis. Kč), 2012
Činnosti
hlavní
A. NÁKLADY
hospodářská
celkem
111
I. Spotřebované nákupy
0
II. Služby celkem
111
0
0
29
29
0
Cestovné
1
0
1
Ostatní sluřby
28
0
28
20
0
20
Mzdové náklady
20
0
20
IV. Daně a poplatky celkem
0
0
0
V. Ostatní náklady celkem
6
0
6
Jiné ostatní náklady
VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek
celkem
6
0
6
III. Ostatní náklady celkem
VII. Poskytnuté příspěvky celkem
Poskytnuté členské příspěvky
VIII. Daň z příjmu celkem
B. VÝNOSY
0
0
0
56
0
56
56
0
56
0
0
0
354
0
354
I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem
0
0
0
II. Změna stavu vnitroorganiz. Zásob celkem
0
0
0
III. Aktivace celkem
IV. Ostatní výnosy celkem
Úroky
0
0
0
354
0
354
354
0
354
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM
243
243
D. VÝSLEDEK HODPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ
243
243
Výroční zpráva Nadace Auxilia 2012
str. 6
Struktura nadačního jmění k 31. 12. 2012
Účet J&T Banka a.s.
Soubor uměleckých děl v hodnotě
8 010 000 Kč
169 400 Kč
Rozdělení výnosů NIF
Výše příspěvku vložená NIF do nadačního jmění
Celkový výnos k rozdělení za rok 2012
7 460 000 Kč
56 000 Kč
Využití finančních prostředků v nadaci
Poskytnuté nadační příspěvky
256 000 Kč
Náklady na správu nadace
55 000
Hodnota nadačního jmění k 31. 12. 2012
% nákladů na správu nadace
8 179 400 Kč
0,7
Vyjádření dozorčí rady Nadace Auxilia
Dozorčí rada se podrobně seznámila s vedením účetnictví Nadace Auxilia, s rozvahou k
31. 12. 2012 a s výkazem zisku a ztráty k 31. 12. 2012. Na základě všech svých zjištění
vyslovuje dozorčí rada Nadace Auxilia souhlas s hospodařením za rok 2012 bez
výhrad.
Výroční zpráva Nadace Auxilia 2012
str. 7
Zpráva auditora o ověření účetní závěrky
Zpráva auditora o plnění podmínek hospodaření s příspěvkem z nadačního
investičního fondu
Výroční zpráva Nadace Auxilia 2012
str. 9
Zpráva auditora o ověření výroční zprávy
Výroční zpráva Nadace Auxilia 2012
str. 10
Nadace Auxilia
Malé náměstí 12
110 00 Praha 1
e-mail: [email protected]
tel.: 224 239 876
fax: 224 239 875
IČ: 45772428
Download

Výroční zpráva 2012