Katalog poskytovatelů
sociálních služeb
a služeb navazujících
Lipník nad Bečvou
2013
Katalog poskytovatelů sociálních služeb a služeb navazujících 2013
Lipník nad Bečvou
Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc,
www.kr-olomoucky.cz
Tisk: STUDIO TRINITY, s. r. o.,
Dolní Novosadská 65a, 779 00 Olomouc,
www.trinity-art.cz
Olomouc 2012
ISBN 978-80-87535-62-2
Tento dokument byl vytištěn v rámci individuálního projektu
„Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v
Olomouckém kraji“.
Registrační číslo projektu:
CZ.1.04/3.1.00/05.00061
Datum zahájení realizace projektu:
1. 5. 2012
Datum ukončení realizace projektu:
30. 4. 2014
Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem
a státním rozpočtem České republiky v rámci Operačního
programu Lidské zdroje a zaměstnanost.
Projekt je zaměřen na podporu a rozvoj procesu plánování
sociálních služeb komunitní formou, a to jak na úrovni ORP,
tak na úrovni celého Ol. kraje.
Podstatou projektu je přitom zajistit, aby sociální služby
fungovaly a rozvíjely se dle potřeb těch, kteří je využívají a
potřebují.
Hlavním cílem projektu je nejenom zachovat, ale hlavně dále
rozvíjet proces KPSS (a jeho výstupy) v Ol. kraji. Obecným
cílem projektu je zamezit sociálnímu vyloučení ohrožených
osob i skupin obyvatel pomocí stávajících dostupných
sociálních služeb a posílit tak sociální soudržnost komunity v
kraji.
Projekt významně a přímo navazuje na priority Střednědobého
plánu rozvoje sociálních služeb v Ol. kraji pro roky 2011-2014
a na aktivity projektu Střednědobý plán rozvoje sociálních
služeb, který Ol. kraj realizoval v letech 2010 a 2011.
Vážení spoluobčané,
dostává se vám do rukou aktualizovaný Katalog poskytovatelů sociálních
služeb a služeb navazujících, který byl zpracován v rámci Komunitního
plánování sociálních služeb na Lipnicku.
První
vydání
Katalogu
poskytovatelů
sociálních
služeb
a
služeb
navazujících bylo v roce 2011.
Nyní máte k dispozici aktualizovanou, doplněnou a pevně věříme
i přehlednou verzi Katalogu.
Ať vám Katalog pomáhá.
Tým pracovních skupin Komunitního
plánování sociálních služeb a služeb
navazujících pro oblast Lipnicka.
1
Obsah:
str. 03 – 19
Poskytovatelé sociálních služeb a sociální služby
navazující na Lipnicku
str. 20 – 31
Školy a školská zařízení
str. 32 – 37
Organizace spolupracující
str. 38 – 42
Telefonní čísla a kontakty na obce a osadní výbory ve
správním obvodu obce s rozšířenou působností Lipník
nad Bečvou
str. 43 – 47
Městský úřad Lipník nad Bečvou, odbor sociálních
věcí a zdravotnictví
str. 47 – 48
Úřad práce České republiky, krajská pobočka
v Olomouci, kontaktní pracoviště Lipník nad Bečvou
str. 49 – 59
Organizace působící v sociální oblasti mimo město
Lipník nad Bečvou
str. 60 – 61
Zájmové organizace a sdružení
str. 62 – 69
Lékaři a jejich ordinační doba ve městě Lipník nad
Bečvou
str. 70 – 71
2
Ostatní služby
Poskytovatelé sociálních služeb a sociální služby
navazující na Lipnicku
Název
poskytovatele:
Sociální služby Lipník nad Bečvou,
příspěvková organizace
Adresa:
Souhradní 1393, 751 31 Lipník nad Bečvou
Telefon:
Email:
581 773 783, 580 582 860, 580 582 861
725 528 760, 725 528 761
[email protected]
Webové stránky:
www.socialnisluzby.com
Statutární zástupce:
Dana Navrátilová, ředitelka
V současné době
jsou poskytovány
tyto služby:
Poskytování základního sociálního poradenství.
Poskytování
služby
sociální
péče
–
pečovatelské služby.
Poskytování služby sociální prevence – sociálně
aktivizační služby pro seniory a osoby
se zdravotním postižení.
Poskytování ubytování v ubytovně Venedik
1426, Lipník nad Bečvou.
Provozování domů s pečovatelskou službou.
Poskytování ubytování návštěvám nájemníků
bytů v domech s pečovatelskou službou.
Pečovatelská služba je poskytována jako
terénní a ambulantní služba a nejčastějšími
úkony poskytovanými v rámci sociální služby
jsou tyto:
Pomoc při úkonech osobní hygieny.
Dovoz nebo donáška jídla.
Pomoc při přípravě jídla a pití.
Běžný úklid a údržba domácnosti.
Běžné nákupy a pochůzky.
Praní a žehlení osobního a ložního prádla.
Doprovázení klientů k lékaři, na úřady apod.
Dohled nad užíváním léků a nad klienty.
Mytí oken.
Odvoz autem na území města a další úkony dle
schváleného sazebníku úhrad za sociální
službu.
Popis služby:
3
Časová dostupnost
služby:
Komu je služba
určena:
Kontaktní osoba:
Popis služby:
Služba je dostupná v pracovní dny od 07.00 do
15.00 hod. V mimo tuto určenou dobu jen po
předchozí domluvě.
Cílovou skupinou jsou senioři, osoby se
zdravotním postižením, rodiny s dětmi.
Bc. Marie Vinklerová, DiS.
Tel.č. 725 528 760, 580 582 860.
Sociálně aktivizační služby jsou poskytovány
jako ambulantní služba pod názvem Lipenský
klub „Pohoda“. V rámci této preventivní
sociální služby jsou poskytovány tyto činnosti:
Pondělí: klub otevřen pro vás, internet, cvičení,
rehabilitace.
Úterý: minikavárna.
Středa: literární klub.
Čtvrtek: rukodělné činnosti.
Pátek: klub otevřen pro vás, internet, cvičení,
rehabilitace.
Časová dostupnost
služby:
Komu je služba
určena:
Služba je dostupná v pracovní dny od 8.30
do 11.00 hod.
Cílovou skupinou jsou senioři a osoby
se zdravotním postižením.
Kontaktní osoba:
Bc. Marie Vinklerová DiS.,
Tel.č. 725 528 760, 580 582 860.
Popis služby:
Poskytování ubytování osobám, které se ocitly
v nepříznivé sociální situaci v ubytovně
Venedik 1426, Lipník nad Bečvou a nemohou ji
bez pomoci sami překonat.
Klientům
je
poskytováno
ubytování
v samostatných pokojích, vždy v každé buňce
jsou
k dispozici
4 pokoje, společné sociální zařízení a kuchyň.
Kuchyň je vybavena kuchyňskou linkou
a dvouplotýnkovým vařičem.
Žádosti o ubytování na ubytovně Venedik 1426,
Lipník nad Bečvou je možné vyzvednout na
Městském úřadu Lipník nad Bečvou, Odboru
sociálních věcí a zdravotnictví v Lipníku nad
Bečvou nebo v sídle organizace v DPS
Souhradní 1393, Lipník nad Bečvou.
4
Časová dostupnost
služby:
Komu je služba
určena:
Kontaktní osoba:
Ubytování se poskytuje nepřetržitě.
Cílovou skupinou jsou osoby, které se ocitly
v nepříznivé sociální situaci a nemohou ji bez
pomoci samy překonat.
Dana Navrátilová a Yvona Janotová,
Tel.č. 581 773 783, 725 528 761, 580 582 861.
Popis služby
Domy s pečovatelskou službou (DPS) jsou
domy s byty zvláštního určení. Organizace má
ve správě dva domy s pečovatelskou službou,
z nichž DPS Souhradní nabízí bydlení v 52
jednolůžkových bytech a 9 dvoulůžkových
bytech. DPS Zahradní nabízí ubytování ve 46
jednolůžkových
bytech
a 2 dvoulůžkových bytech. Každý byt je vybaven
kuchyňskou linkou, elektrickým sporákem,
společnou televizní anténou a má vlastní
sociální zařízení. Ostatní nábytek si klienti pro
pocit zachování domova vezmou vlastní. Žádosti
o umístění si žadatelé mohou vyzvednout buď
v sídle organizace nebo na Městském úřadu
Lipník nad Bečvou, Odboru sociálních věcí a
zdravotnictví v Lipníku nad Bečvou, žádosti jsou
také dostupné na stránkách organizace
www.socialnisluzby.com
Časová dostupnost
služby:
Komu je služba
určena:
Ubytování v domech s pečovatelskou službou
se poskytuje nepřetržitě.
Cílovou skupinou jsou senioři a osoby
se zdravotním postižením.
Kontaktní osoba:
Dana
Navrátilová
a
Yvona
Janotová,
Tel.č. 581 773 783, 725 528 761, 580 582 861.
Popis služby:
Ubytování návštěvám nájemců bytů v DPS. Tzv.
pokoj pro návštěvy
(dále jen pokoj) se
nachází
ve
III.
nadzemním
podlaží
Domu
s pečovatelskou službou, Souhradní 1393,
Lipník nad Bečvou. Pokoj je vybaven základním
nábytkem pro přechodné přespání. WC pouze
s malým umyvadlem je na stejném podlaží,
situované přes chodbu. Účelem tohoto
ubytování je poskytnout rodinným příslušníkům
5
nájemníků možnost přespání v tomto pokoji.
Obyvatelé využívají této služby v případě, že jde
o návštěvu, která bydlí mimo trvalé bydliště
rodičů a chce s ním strávit delší čas. Přes den
pak návštěvy tráví čas v bytě se svým rodičem.
Časová dostupnost
služby:
Komu je služba
určena:
Ubytování návštěvám se poskytuje nepřetržitě,
vždy však na základě předchozího objednání.
Ubytování se poskytuje návštěvám nájemníků
v DPS, v případě volné kapacity je možné
ubytování poskytnout jako doplňkovou činnost –
krátkodobý pronájem. V tomto případě je
ubytování nejčastěji poskytováno hostujícím
umělcům v našem městě.
Kontaktní osoba:
Dana
Navrátilová
a
Yvona
Janotová,
Tel.č. 581 773 783, 725 528 761, 580 582 861.
Název
poskytovatele:
Adresa:
Charita Hranice,
Bečvou
Telefon:
581 772 089, 777 238 520
Email:
[email protected]
Webové stránky:
www.charita-hranice.cz
Statutární
zástupce:
V současné době
jsou poskytovány
tyto služby:
Jan Hegar, ředitel
Popis služby:
6
středisko
Lipník
nad
28. října 36/7, 751 31 Lipník nad Bečvou
Charitní terénní ošetřovatelská služba.
Charitní terénní pečovatelská služba.
Základní sociální poradenství.
Půjčovna kompenzačních pomůcek.
Charitní terénní ošetřovatelská služba je
nestátní zdravotnické zařízení, které zajišťuje
zdravotní péči všem potřebným přímo v jejich
domácnostech v Lipníku nad Bečvou a
spádových
obcích
na základě doporučení obvodního lékaře.
Zdravotní péče je hrazena z prostředků
zdravotního pojištění a provádí ji registrované
zdravotní sestry.
Časová dostupnost
služby:
Denně od 07.00 do 15.00 hod.
od 17.00 do 20.00 hod.
Komu je služba
určena:
Klientům v akutních, chronických i terminálních
stavech onemocnění.
Kontaktní osoba:
Staniční sestra
Tel.č. 777 238 526, 581 772 089
Charitní terénní pečovatelská služba je
uživatelům
poskytována
v domácnostech
v Lipníku nad Bečvou a ve všech spádových
obcích. Služba je placena dle ceníku, který je
v souladu s vyhláškou Ministerstva práce a
sociálních věcí ČR a nově platnými předpisy.
Součástí služby je i základní sociální poradenství.
Pečovatelskou službu provádí odborně vyškolené
pečovatelky. Mezi hlavní úkony patří:
Pomoc při běžných úkonech o vlastní osobu.
Pomoc při osobní hygieně.
Dovoz a příprava stravy.
Nákupy a pochůzky, donáška léků.
Práce spojené s chodem domácností.
Praní a žehlení prádla.
Běžný úklid a údržba domácnosti.
Doprovod na vyšetření k lékařům.
Zprostředkování kontaktu se společenským
prostředím.
V pracovní dny od 08.00 do 16.00 hod.
Po individuální domluvě uživatele a střediska lze
čas a četnost poskytování služby rozšířit a to na
základě volné kapacity zařízení a individuálního
posouzení.
Popis služby:
Časová dostupnost
služby:
Komu je služba
určena:
Kontaktní osoba:
Osobám s chronickým onemocněním.
Osobám s tělesným postižením.
Seniorům.
Věková struktura cílové skupiny:
Dospělí nad 19 let.
Vedoucí pečovatelské služby:
Tel.č. 777 238 520, 581 772 089
7
Popis služby:
Půjčovna
kompenzačních
pomůcek
–
schodolez, motomed, elektrické a mechanické
vozíky, elektrické a mechanické polohovací
postele, různé druhy chodítek, pokojové WC,
sedačky do vany, zvedáky, podložní mísy,
močové láhve, nástavce na WC, berle, hole.
Časová dostupnost:
V pracovní dny od 08.00 do 16.00 hod.
Komu je služba
určena:
Kontaktní osoba:
Všem lidem, kteří ke svému životu kompenzační
pomůcku potřebují zapůjčit nebo vyzkoušet.
Vedoucí pečovatelské služby
Tel. č. 777 238 520, 581 772 089.
Název
poskytovatele:
Adresa:
Charita Hranice
Telefon:
581 606 615, 731 619 883
Email:
[email protected]
Webové stránky:
www.charita-hranice.cz
Statutární
zástupce:
Jan Hegar, ředitel
V současné době
jsou poskytovány
tyto služby:
Popis služby:
Osobní asistence.
Denní centrum Archa.
Časová dostupnost:
Komu je služba
určena:
Kontaktní osoba:
8
Purgešova 1399, 753 01 Hranice
Osobní asistenční služba je individuální
podpora osobám se zdravotním postižením od 19
let a seniorům, kteří vzhledem ke svému
zdravotnímu stavu službu potřebují a nejsou
schopni si ji sami nebo s dopomocí rodiny
v požadovaný čas zabezpečit.
Individuální, dle kapacit zařízení, 24 hodin
denně.
Osobám se zdravotním postižením od 19 let a
seniorům v regionu Hranic.
Vedoucí služby
Tel.č. 739 245 989
Popis služby:
Denní centrum Archa je ambulantní sociální
služba, která nabízí výchovné, vzdělávací a
aktivizační činnosti. Zprostředkovává kontakt se
společenským prostředím, rozvíjí sociálně
terapeutické činnosti.
Časová dostupnost
služby:
V pracovní dny od 07.00 do 16.00 hod.
Komu je služba
určena:
Osobám od 17 – 64 let, které mají kombinované,
zejména mentální a tělesné postižení a alespoň
částečně zvládají sebeobsluhu.
Vedoucí služby
Tel.č. 774 279 917
Kontaktní osoba:
Název
poskytovatele:
Adresa:
Dětský domov a Školní jídelna Lipník nad
Bečvou
Telefon:
606 143 170
Email:
[email protected]
Webové stránky:
www.ddlipnik.ic.cz
Statutární zástupce:
Mgr. Marie Slámová, ředitelka
V současné době
jsou poskytovány
tyto služby:
Výchova a vzdělávání dětí bez fungující rodiny.
Poradenská činnost v oblasti péče o rodinu.
Pomoc dětem v krizových situacích.
Popis služby:
Dětský domov v Lipníku nad Bečvou byl
založen v roce 1927, kdy začal sloužit dětem
bez vlastní nebo špatně fungující rodiny.
Právní subjektivitu získalo zařízení k 1.1.1996.
Od 1.1.2002 je dětský domov příspěvkovou
organizací Olomouckého kraje.
Dětský domov a Školní jídelna Lipník nad
Bečvou , Tyršova 772 je školské zařízení pro
výkon ústavní výchovy, jeho činnost se řídí
zákonem č. 109/2002 Sb. v platném znění.
Současná kapacita je 24 dětí ve třech rodinných
skupinách. DD a ŠJ je zařízení, které zajišťuje
Tyršova 772 , 751 31 Lipník nad Bečvou
9
výchovu
dětí mimo vlastní rodinu. Dětský
domov přijímá děti od tří do osmnácti let,
případně do doby, než dokončí přípravu na
budoucí povolání. Děti mají soudem nařízenou
ústavní výchovu, nebo jsou v DD na základě
předběžného opatření, které vydal soud
společně s příslušným orgánem péče o dítě.
Rozmísťování
do
DD
zajišťuje
Dětský
diagnostický ústav Svatý Kopeček u Olomouce.
Děti jsou rozděleny do tří rodinných skupin a to
s ohledem na sourozenecké vazby.
Součástí zařízení je i chráněné a samostatné
bydlení. Samostatné bydlení slouží studentům
vyšších ročníků středních škol a učilišť, kteří se
v samostatném pokoji mohou lépe připravovat
na náročnější studium a zároveň na vstup do
života mimo zařízení.
Samostatné bydlení se řídí vnitřním řádem
dětského domova. Vnitřní řád je přizpůsoben
individuálním potřebám starších dětí. Chráněné
bydlení je samostatný byt a slouží ke
krátkodobému ubytování dětí, které jsou zletilé,
mají ukončenou přípravu na budoucí povolání i
pobyt v DD a hledají si práci a bydlení. Pobyt
v samostatném bydlení je vázán nájemní
smlouvou.
Pracovníci DD poskytují dětem a jejich rodinám i
činnost poradenskou, zajišťují péči o děti při
opuštění dětského domova a řeší krizové
situace vyplývající ze života dětí bez fungující
rodiny.
Děti
jsou
vychovávány
a
vzdělávány
dle individuálních plánů rozvoje osobnosti.
Časová dostupnost
služby:
24 hodin denně.
Komu je služba
určena:
Děti od tří let do ukončení vzdělání.
Kontaktní osoba:
Mgr. Marie Slámová, ředitelka
Tel.č. 581 772 473, 606 143 170
10
Název
poskytovatele:
ALFA HANDICAP – Sdružení občanů se
zdravotním
postižením
přerovského
regionu, místní organizace
Adresa:
Souhradní 1393, 751 31 Lipník nad Bečvou
Telefon:
605 102 675
Statutární
zástupce:
Jaroslav Ocelka, předseda
V současné době
jsou poskytovány
tyto služby:
Časová dostupnost
služby:
Poskytování poradenství ve věcech sociálně –
právních.
Pořádání kulturně poznávacích zájezdů.
Podílí se na akci „Okresní setkání zdravotně
postižených“, která se koná každoročně v měsíci
září.
Pořádání zájezdu na setkání seniorů na hradě
Helfštýně.
Ve spolupráci s Okresními
svazy tělesně
postižených
a
postižených
civilizačními
chorobami.
Zajišťuje rekondiční pobyty, které se konají
od června do září v každém roce.
Okresní výbor ALFA HANDICAP pořádá pro
členy organizace dvakrát v roce společenské
večery.
Členové organizace přerovského regionu mají
možnost zapůjčení rotopedů.
Organizace poskytuje jednou za rok rehabilitační
masáže.
Sdružení občanů se zdravotním postižením
ALFA HANDICAP vzniklo v roce 2003
a je nástupnickou organizací svazu tělesně
postižených, svazu postižených civilizačními
chorobami,
svazu
zrakově
postižených,
sluchově postižených, vozíčkářů aj.
Služba je dostupná na telefonu a osobně vždy
první středu v měsíci od 14.00 do 16.00 hod.
Komu je služba
určena:
Služba je určena osobám se zdravotním
postižením
Popis služby:
11
Název
Poskytovatele:
Svaz diabetiků České republiky, územní
organizace Lipník nad Bečvou
Adresa:
Osecká 349, 751 31 Lipník nad Bečvou
Telefon:
732 475 402
Email:
[email protected]
V současné době
jsou poskytovány
tyto služby:
Edukační oblast – formou přednášek a besed
s odborníky je rozšiřována znalost diabetiků,
velký důraz je kladen na pohybovou aktivitu,
na prevenci, dodržování léčebných postupů,
pravidelné návštěvy v diabetologické poradně.
Edukační oblast není určena jen pro členy,
ale i nečleny, kteří jsou na akce zváni.
Rehabilitační oblast – aktivity zaměřené
na pravidelné plavání, spojené se cvičením.
Rekondiční oblast – organizace edukačně
preventivních rekondičních pobytů.
Kulturní a zájmová oblast – zájezdy a kulturní
akce.
Seznamování
s novými
metodami
léčby
cukrovky, která je hrazena pojišťovnami.
Popis služby:
Služba vznikla v roce 1996 a její snahou je
ve spolupráci s diabetology rozvíjet znalosti
diabetiků, posilovat zvládání této nemoci cestou
správné životosprávy a vedení odpovědnosti ke
své nemoci. Snahou Svazu diabetiků je i rozvíjet
spolupráci
se společnostmi pracujícími ve prospěch
diabetiků.
Časová dostupnost
služby:
Kdykoliv během dne na tel. č. 732 475 402,
případně
psát
na
emailovou
adresu,
[email protected]
Komu je služba
určena:
Služba je určena občanům, kteří potřebují
pomoc vzhledem ke svému zdravotnímu stavu.
Kontaktní osoba:
Tatjana Willmannová, předsedkyně
12
Název
poskytovatele:
Adresa:
KAPPA – HELP, občanské sdružení
Telefon:
773 821 001 – 009
Email:
Ředitelství : [email protected]
Primární prevence: [email protected]
Terénní programy: [email protected]
Webové stránky:
www.kappa-help.cz
Statutární
zástupce:
Mgr. Ivana Smětalová, ředitelka
Tel.č. 773 821 001
Bc. Kateřina Mozrová
Nízkoprahový klub (NZDM) METRO, Přerov.
Terénní programy (Přerov, Hranice, Lipník,
Kojetín).
Kontaktní Centrum (KC) Přerov, Hranice.
Program Primární prevence (PP).
Poradenské centrum Kojetín
Poradenské centrum Hranice
Studium pro školní metodiky prevence.
Hlavním poslání občanského sdružení KAPPA –
HELP je pomoc lidem, kteří se dostali do
nepříznivé sociální situace a hrozí jim vyloučení
na okraj společnosti – ať už z důvodů užívání
drog, chudoby nebo života v sociálně vyloučené
lokalitě. Kromě pomoc ohroženým lidem se také
snaží působit preventivně, předcházet sociálnímu
vyloučení, vzdělávat veřejnost i jednotlivé
profesní skupiny – zejména v oblasti školství.
Mezi hlavní programy a služby o.s. KAPPA –
HELP patří:
Vzdělávání pro různé profesní skupiny –
zejména učitele, pedagogické pracovníky, lékaře
a sociální pracovníky.
Dvouleté specializační studium pro školní
metodiky prevence – KAPPA 250. Studium je
akreditováno MŠMT.
Programy primární prevence pro žáky a
studenty základních a středních škol –
realizuje prožitkové programy s tematikou rizik
V současné době
jsou poskytovány
tyto služby:
Popis služby:
Nám. Přerovského povstání 1/1405
750 01 Přerov
13
užívání legálních a nelegálních návykových látek.
Dvě poradenská centra Kojetín a Hranice.
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Metro
– sociální služba, která zahrnuje rovněž celé
spektrum
volnočasových,
vzdělávacích,
sportovních a intervenčních aktivit pro děti a
mládež ze znevýhodněného prostředí od 11 do
26 let.
Kontaktní a poradenské centrum pro uživatele
návykových látek a pro rodiče a osoby blízké
uživatelů.
Cílem služeb je minimalizace sociálních a
zdravotních rizik uživatelů nealkoholových drog,
převážně injekčních uživatelů pervitinu. Mimo
výměnného programu pak zařízení poskytuje
standardní
spektrum
dalších
služeb
–
poradenství, motivační intervence, hygienický a
potravinový servis a další.
KAPPA – HELP dále provozuje terénní
programy pro uživatele drog ve městech
Přerov, Hranice, Lipník nad Bečvou a Kojetín.
Cílem terénních programů je vyhledávat a
kontaktovat problémové uživatele drog, kteří
nejsou v kontaktu se žádnou sociální službou a
snižovat rizika, která plynou z jejich způsobu
života. Součástí terénní práce je především
základní
sociální
poradenství,
motivační
intervence a výměnný program.
Časová dostupnost
služby:
Komu je služba
určena:
Kontaktní osoba:
Název
poskytovatele:
Adresa:
14
Terénní programy ve městě Lipník nad Bečvou
pravidelně každé úterý od 13.00 do 16.00 hod.
Služba je určena všem osobám, které mají potíže
s návykovými látkami (legálními či nelegálními),
jsou závislí či experimentují s těmito látkami,
případně potřebují vyhledat poradenství pro
osoby blízké.
Gabriela Hřeblová
Tel.č. 773 821 004
Klub Stomiků, o.s. Přerov
Čapka Drahlovského č. 13, Přerov
adresa pro doručení pošty:
Svatopluka Čecha č. 1233, Lipník n/Bečvou
Telefon:
581 771 634, 602 567 403
Email:
[email protected]
Webové stránky:
www.ilco-prerov.cz
Statutární
zástupce:
Josef Matoušek
V současné době
jsou poskytovány
tyto služby:
Poradenská
a
popularizační
zaměřená na problémy stomiků
Popis služby:
Klub vytváří pravidelné setkání stomiků na
členských schůzích, kde jsou zváni stoma
sestra, dodavatelé zdravotních pomůcek
a lékaři.
Časová dostupnost
služby:
Kdykoliv během dne na tel. č. 581 771 634,
602 567 403, případně psát na emailovou
adresu, [email protected]
Lidem, kteří jsou nositelé stomie.
Komu je služba
určena:
Kontaktní osoba:
Název
poskytovatele:
Adresa:
činnost
Josef Matoušek
Tel.č. 581 771 634, 602 567 403
Člověk v tísni, o.p.s.
Sídlo organizace: Šafaříkova 635/24, Praha 2
Kancelář: Litovelská 14, Olomouc
Telefon:
581 010 131, 731 690 965
Email:
[email protected]
Webové stránky:
www.clovekvtisni.cz,
www.integracniprogramy.cz
Statutární
zástupce:
V současné době
jsou poskytovány
tyto služby:
Jan Kamenický
Terénní programy.
15
Popis služby:
Služba je poskytována terénní formou
a zaměřuje se na poradenství v těchto
oblastech: bydlení, práce, dluhy, dávky,
občanství, právní poradenství. Dále nabízíme
pomoc
při prosazování práv a zájmů, doprovody
při jednání na úřadech, pomoc s listinami,
podporu při aktivním řešení vlastní situace.
Časová dostupnost
služby:
V pracovní dny od 08.00 do 16.30 hod.
Komu je služba
určena:
Osoby sociálně vyloučené
vyloučením ohrožené.
Kontaktní osoba:
Terénní sociální pracovnice Dagmar Říhová,
Tel.č. 731 690 965.
Název
Poskytovatele:
ELIM - křesťanská společnost
evangelizaci a diakonii Hranice
Adresa:
Vrchlického 1466, Hranice 753 01
Telefon:
Email:
731 751 612 ředitel
604 477 608 zástupce
[email protected]
Webové stránky:
www.elim-hranice.org
Statutární
zástupce:
V současné době
jsou poskytovány
tyto služby:
Bc. Bohuslav Rybníček
Popis služby:
Nocležna pro bezdomovce poskytuje tyto
služby – nocleh, večeře a snídaně, povinnost
osprchovat se a sociální poradenství.
Služba poskytuje nocleh osobám, které
se ocitly v nepříznivé situaci.
Azylový dům pro muže poskytuje tyto služby –
ubytování, večeře a snídaně, sociální pomoc
a individuální plánování.
16
nebo
sociálním
pro
Nocležna pro bezdomovce – muže.
Azylový dům pro muže.
Azylový dům pro osamělé rodiče s dětmi Slavíč
Ubytování v Azylovém domě je určeno těm
lidem, kteří se chtějí aktivně podílet na změně
kvality svého života, nebo naopak těm, kteří již
potřebují odpočinek a zázemí – například staří či
nemocní lidé.
Časová dostupnost
služby:
Nocležna denně od 19.00 hod. do 08.00 hod.
Azylový dům nepřetržitě.
Komu je služba
určena:
Kontaktní osoba:
Muži bez přístřeší.
Popis služby:
Časová dostupnost
služby:
Komu je služba
určena:
Kontaktní osoba:
Služba
Tel.č. 581 601 138
Azylový dům pro osamělé rodiče ve Slavíči
poskytuje tyto služby – zajištění podmínek pro
přípravu stravy, poskytnutí ubytování, pomoc při
uplatňování práv, oprávněných zájmů a při
obstarávání osobních záležitostí (podpora
v řešení sociální situace formou individuálního
plánování), kontakty na další sociální služby a
profesionální pomoc, pomoc při umísťování dětí
do školských zařízení, nabídka duchovního
programu.
Kapacita je 10 rodičů s dětmi na 10
čtyřlůžkových pokojích.
Azylový dům pro osamělé rodiče nepřetržitě.
Cílovou
skupinou
jsou
osamělí
rodiče
s nezletilými dětmi (případně zákonní zástupci)
a těhotné ženy od 18-ti let, kteří jsou soběstační
a z různých důvodů se ocitli bez přístřeší.
Provozní vedoucí
Tel.č. 581 110 034, 605 044 299
Název
poskytovatele:
Adresa:
Středisko rané péče, SPRP Olomouc
Telefon:
Email:
585 222 921, 774 734 035
[email protected]
Webové stránky:
www.ranapece.cz
Střední Novosadská 52, 779 00 Olomouc
17
Vedoucí
pracoviště:
V současné době
jsou poskytovány
v sociální oblasti
tyto služby:
Popis služby:
Komu je služba
určena:
Mgr. Pavla Matyášová
Podpora, provázení a informace rodičům.
Výchovné a speciální poradenství
rodičům
pro vytváření
vhodného prostředí
dítěti
s postižením i jeho sourozencům.
Sociální poradenství, pomoc při prosazování práv
a zájmů rodičů a jejich dětí.
Poradenství v oblasti rozvoje dítěte.
•
podpora pohybového vývoje
•
podpora krmení a přijímání stravy
•
rozvoj smyslového vnímání
•
volba vhodné stimulace dítěte
•
zacvičení rodičů
•
laktační poradenství
•
podpora komunikace s dítětem (znakování
batolat, alternativní komunikační systémy)
•
pomoc při obstarávání rehabilitačních
a kompenzačních pomůcek
•
pomoc při výběru školky, školy nebo jiné
návazné služby
Raná péče je terénní služba, popřípadě
doplněná ambulantní formou služby, poskytovaná
dítěti
a
rodičům
dítěte
ve
věku
do 7 let, které je zdravotně postižené.
Rodinám s dítětem ve věku od narození, nejvýše
do 7 let:
•
s ohroženým vývojem (komplikovaný porod,
nízká porodní váha, nedonošenost)
•
s tělesným postižením
•
s mentálním postižením
•
s kombinovaným postižením
Základní služby rané péče jsou pro rodiny dětí
s postižením zdarma, na rozšířenou službu
rodiče, případně klienti přispívají – týdenní kurzy,
časopis.
Název poskytovatele:
Regionální organizace Unie Roska ČR
Adresa:
U výstaviště 525/5, 750 00 Přerov
Telefon:
Email:
581 736 320, 737 854 004
[email protected]
18
Webové stránky:
www.roska-prerov.cz
Vedoucí
pracoviště:
Popis služby:
Irena Hrubá - ředitelka
Komu je služba
určena:
Hlavní náplní této organizace je pomoc
nemocným roztroušenou sklerózou v různém
stupni postižení a také jejich rodinným
příslušníkům.
Osobám s roztroušenou sklerózou a rodinným
příslušníkům.
Název poskytovatele:
Hospic na Svatém Kopečku
Adresa:
Sadové náměstí 24, 779 00 Olomouc
Telefon:
Email:
585 319 755 ředitel
585 100 036 sociální pracovnice
[email protected] cz
Webové stránky:
www.hospickopecek.caritas.cz
Vedoucí
pracoviště:
Krátký popis služby:
Mgr. Jiří Borik, ředitel
Komu je služba
určena:
Osobám s onkologickým onemocněním a jejich
rodinným příslušníkům.
Hospicová péče klade důraz na kvalitu života
nemocného, a to až do jeho posledních chvil.
Hospicová péče se snaží, aby dny nemocného
byly opravdově prožity, snaží se doprovázet
i jeho příbuzné.
19
Školy a školská zařízení
Název
Poskytovatele:
Gymnázium,
Lipník nad
Komenského sady 62, p.o.
Adresa:
Telefon:
Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad
Bečvou
581 705 320
Email:
www.@glnb.cz
Webové stránky:
http://web.glnb.cz/
Statutární
zástupce:
Mgr. Jiří Farný, ředitel
V současné době
jsou poskytovány
tyto služby:
Vzdělávací a výchovná činnost.
Poradna školního psychologa – Radimova
schránka.
Poradna školního preventisty.
Poradna výchovného poradce.
Adaptační program pro studenty primy.
Sportovní a turistické kurzy.
Projekty – Zmizelí sousedé, Comenius,
Čas proměn, S tebou o tobě, Setkání generací.
Podpora charitativních sbírek – Světluška,
Srdíčkový den, Šance, Květinový den Ligy proti
rakovině.
Ekologické aktivity – školní ekotým, třídění
odpadů.
Kroužky – Výtvarná tvorba, Sportovní hry,
Pěvecký sbor, Školní časopis.
Služby jsou poskytovány pro žáky školy,
v případě poradenství pro jejich rodiče.
Popis služby:
Bečvou,
Časová dostupnost
služby:
V pracovní dny od 07.00 do 16.00 hod.
Komu je služba
určena:
Děti a mládež od 11 do 19 let.
Kontaktní osoba:
Libuše Procházková,
Tel.č. 581 705 325.
20
Název
poskytovatele:
Střední škola a Základní škola Lipník
nad Bečvou, Osecká 301
Adresa:
Osecká 301, 751 31 Lipník nad Bečvou
Telefon:
Fax:
Email:
581 773 766, 581 200 279
581 773 766
[email protected]
Webové stránky:
www.zslipnik.cz
Statutární zástupce:
Mgr. Miluše Juráňová, ředitelka
V současné době
jsou poskytovány
tyto služby:
Přípravná třída základní školy
Základní škola praktická
Základní škola speciální
Praktická škola dvouletá
Přípravná třída základní školy:
Určena pro děti s odkladem povinné školní
docházky a děti se sociálním znevýhodněním
v posledním roce před zahájením školní
docházky. Vzdělávání se řídí Rámcovým
programem pro předškolní vzdělávání.
Cílem je vytvořit podmínky pro úspěšný start do
prvního ročníku běžné ZŠ, rozšířit znalosti
a dovednosti v oblasti komunikací, podpořit
zájem získávat a pracovat s informacemi. Vést
k porozumění sobě i všem kolem sebe.
Základní škola praktická:
Je pro žáky se speciálními vzdělávacími
potřebami, kteří se nemohou s úspěchem
vzdělávat na běžné základní škole, žáky
s lehkým
stupněm
mentální
retardace
v kombinaci s různými vadami.
Žáci jsou zařazováni na základě žádosti
zákonných zástupců a doporučení školského
poradenského
zařízení
–
speciálního
pedagogického
centra.
Vzdělávání
je
realizováno podle školního vzdělávacího
programu „ Dnes hra, zítra život“.
Každý žák má své specifické potřeby,
proto k němu přistupuje pedagog individuálně,
stanoví konkrétní úkoly, pomůcky, metody
práce a způsoby hodnocení.
Popis služby:
21
Časová dostupnost
služby:
Popis služby:
22
Po splnění povinné školní docházky žáci
nastupují na střední školy do „E“ učebních
oborů.
Základní škola speciální:
Je určena pro žáky s těžkým a kombinovaným
zdravotním postižením a autismem. Vzdělávání
je realizováno podle školního vzdělávacího
programu „Poznávej svět“.
Nezbytné
vzdělávací
požadavky
jsou
operativně
přizpůsobovány
individuálním
schopnostem a možnostem žáka.
Úkolem je vybavit žáky základními vědomostmi
a dovednostmi v oblasti čtení, psaní a počítání,
základy nauky o přírodě a společnosti.
Pokud žák splní devítiletou povinnou školní
docházku, může ve vzdělávání pokračovat
desátým rokem.
Praktická škola dvouletá:
Je určena žákům, kteří ukončili povinnou školní
docházku na ZŠ, nebo ZŠ praktické
a speciální. Jsou přijímáni žáci s více vadami,
s lehkou a střední mentální retardací.
Předpokladem je doporučení speciálního
pedagogického centra nebo pedagogickopsychologické poradny.
Vzdělávání je zaměřeno na přípravu pokrmů,
drobné údržbářské práce, dovednosti v užívání
PC, lidová řemesla – košíkářství a keramika,
vedení domácnosti a předprofesní přípravu
s možností dalšího studia na odborných
učilištích.
Vzdělávání
je
zakončeno
závěrečnou
zkouškou. Dokladem o dosažení stupně
vzdělání je vysvědčení o závěrečné zkoušce.
Absolventi se mohou v rámci svých možností
a
individuálních
schopností
uplatnit
při pomocných pracích ve zdravotnictví,
v sociální péči a službách, ve výrobních
podnicích, chráněných dílnách, či pokračovat
v učebních oborech.
V pracovní dny od 07.00 do 16.00 hod.
Školní speciální pedagog:
Školní speciální pedagog je oprávněn
realizovat pouze ty speciálně pedagogické
činnosti, ke kterým získal kompetence
absolvováním
specializací
v rámci
pregraduálního studia a dalších příslušných
výcviků nebo jiných vzdělávacích programů.
Depistážní činnosti:
Vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími
potřebami.
Diagnostické a intervenční činnosti:
Diagnostika speciálních vzdělávacích potřeb
žáků (realizace vyšetření žáků, dotazníků,
pozorování, screeningů, anamnézy).
Příprava diagnostických činností, analýza a
shromažďování údajů o žákovi, vyhodnocování
a interpretace výsledků vyšetření, záznamy o
žácích.
Krizové intervenční činnosti se žáky zaměřené
na SPCH (dle krizového plánu školy, včetně
vyhodnocování a řešení šikany).
Vytyčení hlavních problémů žáka, stanovení
individuálního plánu podpory v rámci školy
a mimo ni (druh, rozsah, frekvenci, trvání
intervenčních činností).
Provádění
speciálně
pedagogických
vzdělávacích činností, činností reedukačních
(ILP, výměnný obrázkový komunikační systém,
využívání jazykového programu pro rozvoj
mluvené řeči – tzv.Makaton), kompenzačních,
stimulačních – masáže, míčkování, orofaciální
stimulace (technika pro podporu a zlepšení
svalstva v obličeji), rehabilitace a léčebný
tělocvik. Formou individuální práce se žákem
a se skupinou žáků (práci se třídou zaměřuje
zejména na prevenci, ale dle potřeb školy řeší
i aktuální problémy třídy – klima třídy, vztahové
problémy).
Příprava podkladů a participace na tvorbě
individuálního vzdělávacího plánu pro žáka,
kooperace s odborníky mimo školu, zejména
s odborníky v pedagogicko - psychologické
poradně, ve speciálním poradenském centrum
a v neposlední řadě i s dětskými lékaři.
Konzultace s pedagogy zaměřené na přípravu
a vytvoření individuálního vzdělávacího plánu.
Konzultace s pedagogy a rodiči zaměřené
na průběžné vyhodnocování navržených
podpůrných opatření pro žáky se speciálními
23
Časová dostupnost
služby:
24
vzdělávacími potřebami.
Průběžná komunikace a kontakty s rodinou
žáka se speciálními vzdělávacími potřebami.
Speciálně pedagogické poradenské intervence
a služby pro žáky, rodiče a také
pro pedagogické pracovníky školy.
Úpravy školního prostředí, zajištění speciálních
pomůcek, didaktických a diagnostických
materiálů.
Pravidelná konzultace s odbornými pracovníky
v poradenských a v dalších institucích.
Metodické a koordinační činnosti:
Konzultace s pedagogy k přípravě a průběžné
úpravě
podmínek
pro
integraci
žáků
se zdravotním postižením ve škole.
Konzultace a přímé metodické činnosti
pro pedagogické pracovníky školy.
Konzultace a přímé metodické vedení asistentů
pedagoga ve škole.
Koordinace speciálně pedagogické péče
ve škole.
Kooperace
se
školskými
poradenskými
zařízeními a s dalšími institucemi a odbornými
pracovníky.
Koordinace činnosti školního poradenského
pracoviště (výchovný poradce, školní metodik
prevence, třídní učitelé).
Školní psycholog:
Krizová
intervence,
vyhledávání
žáků
s výukovými
a
výchovnými
obtížemi,
individuální poradenství žákům, skupinová
terapeutická práce s žáky.
Dále diagnostika sociálního klimatu ve třídách,
diagnostika stylů učení „Jak učit efektivně“.
Provádění anket, screeningů, zpracování a
vyhodnocování dotazníků.
Konzultace se zákonnými zástupci žáků,
konzultace s pedagogy v oblasti výchovy
a
vzdělávání,
výjezdové
pobyty
s psychologickou náplní.
Školní speciální pedagog:
V pracovní dny od 08.00 do 14.00 hod.
Školní psycholog:
Úterý od 07.00 do 15.30 hod.
Středa od 07.30 do 15.00 hod. – lichý týden
Pátek od 07.30 do 15.00 hod.
Kontaktní osoba:
Školní speciální pedagog:
Mgr. Miluše Juráňová
Tel.č. 581 773 766
Školní psycholog:
Mgr. Marcela Prvá
Tel.č. 581 773 766, kl. 27
Název
poskytovatele:
Základní škola Lipník nad Bečvou, ulice
Osecká 315, okres Přerov, p.o.
Adresa:
ulice Osecká 315, 751 31 Lipník nad Bečvou
Telefon:
581 292 021
Email:
[email protected]
Webové stránky:
www.zsosecka.cz
Statutární
Zástupce:
V současné době
jsou poskytovány
tyto služby:
Mgr. Jaromír Krejčíř, ředitel
Popis služby:
Základní škola poskytuje základní vzdělání,
zabezpečuje rozumovou výchovu ve smyslu
vědeckého poznání a v souladu se zásadami
vlastenectví,
humanity
a
demokracie
a poskytuje mravní, estetickou, pracovní,
zdravotní a tělesnou výchovu a ekologickou
výchovu žáků.
Školní jídelna zabezpečuje stravování dětí, žáků
a pracovníků předškolních zařízení, škol
a školských zařízení.
Součástí příspěvkové organizace je školní
družina, školní klub, školní knihovna a školní
jídelna.
Základní škola Lipník nad Bečvou, ulice
Osecká 315, příspěvková organizace, poskytuje
základní vzdělání dětem od šesti do patnácti
let věku. Výchova a vzdělávání jsou ve všech
ročnících realizovány na základě koncepce
Školního vzdělávacího programu pro základní
vzdělávání. Žáci mají k dispozici dvě tělocvičny
přímo v budově, školní jídelnu s kapacitou
750 jídel, odborné učebny informatiky, chemie,
fyziky, výtvarné výchovy, hudební výchovy,
rodinné výchovy, dějepisu, přírodopisu a cizích
25
Časová dostupnost
služby:
jazyků. V počítačové učebně mají možnost
pracovat
na
nejnovějších
počítačích
a ve volném čase využívat připojení k internetu.
Jako informační středisko školy slouží bohatě
zásobená knihovna, v provozu je také malý
obchod s potravinami. Škola každoročně pořádá
plavecké, lyžařské, turistické kurzy a organizuje
pobyty žáků v přírodě. V letech 1992 - 2000
došlo k rozsáhlé rekonstrukci budovy školy, byl
vybudován bezbariérový vstup včetně výtahu.
V pracovní dny od 6.30 do 16.30 hod.
Komu je služba
určena:
Žáci ZŠ + veřejnost.
Kontaktní osoba:
Mgr. Denisa Koláčková
Tel.č. 581 292 033
email: [email protected]
Název
poskytovatele:
Základní škola a mateřská škola Lipník nad
Bečvou, ulice Hranická 511, p.o.
Adresa:
Hranická 511, 751 31 Lipník nad Bečvou
Telefon:
581 250 821
Email:
[email protected]
Webové stránky:
www.hran.lipnet.cz
Statutární
zástupce:
Mgr. Martin Drietomský, ředitel
Popis služby:
Základní škola se věnuje mimo jiného péči
o děti s poruchami chování a učení a péči o děti
se zdravotním omezením.
Školní družina při základní škole se věnuje
dětem 1. – 5. ročníku v době po vyučování,
připravuje vhodné využití volného času dětí,
zajišťuje péči o děti zaměstnaných rodičů.
Volnočasové
centrum
Hranická
bylo
zbudované z prostředků regionálního operačního
26
programu a zřizovatele města.
Zajišťuje využití volného času dětí a mládeže
města Lipník nad Bečvou. Jedná se především o
organizaci a fungování zájmových aktivit
při základní škole, které jsou otevřeny všem
dětem města.
Školní klub pečuje o žáky 6. – 9. ročníku v době
mezi dopoledním a odpoledním vyučováním,
chrání tak žáky před kontaktem s negativními
jevy
(kouření,
alkohol,
drogy)
a před šikanou mimo školu.
Mateřská škola zajišťuje péči o děti
zaměstnaných rodičů (vzdělávání, výchovu
a stravování).
Školní jídelna zajišťuje stravování a přípravu
stravy pro děti a žáky vlastní základní
a mateřské školy, základní školy a mateřské
školy v Loučce a Jezernici, obyvatele obou domů
s pečovatelskou službou, města Lipník nad
Bečvou, včetně přilehlých obcí, zaměstnance
okolních firem.
Název
poskytovatele:
Mateřská škola Lipník nad Bečvou,
příspěvková organizace
Adresa:
Na Zelince 1185, 751 31 Lipník nad Bečvou
Telefon:
731 500 489
Email:
[email protected]
Webové stránky:
www.ms-lipnik.cz
Statutární
zástupce:
Bc. Lenka Kašíková, ředitelka
Popis služby:
Z loga mateřské školy – „S písničkou a s
pohádkou budem chytří zakrátko“ – vychází i
vzdělávací plán, kdy každá třída má nějaké
specifické zaměření, které vychází z her,
pohádek a písniček, jednotlivá oddělení pro děti
jsou nazvaná podle pohádkových postav.
27
Časová dostupnost
služby:
Mateřská škola rozvíjí děti ve třech oblastech oblasti psychické, fyzické a sociální. Snaží se,
aby dítě na konci svého předškolního období bylo
jedinečnou a relativně samostatnou osobností,
schopnou zvládat takové nároky života, které jsou
na ně v běžném životě kladeny. Dále rozvíjí a
podporuje samostatnost dítěte, rozvíjí zdravé
sebevědomí,
klade
základy
celoživotního
vzdělávání všem dětem podle jejich možností,
zájmů a potřeb. Učí děti zdravému životnímu
stylu, uvědomění si odpovědnosti za své chování
a jednání, a to vše společnou cestou s rodiči. Ve
vzdělávání
je upřednostňováno smyslové
vnímání jako základ veškerého přirozeného
poznávání,
podpora
přirozeného
pohybu
v přírodě. Maximálně je podporován rozvoj
komunikativních dovedností. Cílem je, aby se
všechny děti cítily bezpečně, zažívaly pocity
úspěchu, je respektována jejich jedinečnost,
jejich možnosti, jejich individualita.
V pracovní dny od 06.00 do 16.00 hod.
Název
poskytovatele:
Základní škola a mateřská škola Loučka,
příspěvková organizace
Adresa:
Loučka 32, 751 31 Lipník nad Bečvou
Telefon:
732 300 744
Email:
[email protected]
Statutární
zástupce:
V současné době
jsou poskytovány
tyto služby:
Mgr. Alena Drietomská, ředitelka
Popis služby:
Škola ve spolupráci a osadním výborem Loučka
a osadním výborem Podhoří organizuje
28
Podzimní setkání důchodců
Kulturní vystoupení ke Dni matek
Vánoční výstava
Výstava výtvarných prací žáků školy
Tvořivé dílny pro veřejnost
Vánoční a velikonoční návštěvy dětí z MŠ u
seniorů
společenské setkání seniorů z těchto vesnic.
Setkání se uskutečňuje v Kulturním domě
Loučka. Děti a pedagogové ze školy pro ně
připravují kulturní vystoupení a drobné dárky.
Součástí setkání je poslech živé hudby,
občerstvení a tanec.
Časová dostupnost
služby:
1x za rok – měsíc listopad, v době od 14.00 do
18.00 hod.
Komu je služba
určena:
Popis služby:
Senioři z Loučky a Podhoří.
Kulturní vystoupení ke Dni matek.
Kulturní vystoupení v podání dětí a žáků školy,
které se koná v Kulturním domě Loučka a
předání drobných dárků.
Časová dostupnost
služby:
1x za rok – druhá květnová neděle, v době od
14.00 do 16.00 hod.
Komu je služba
určena:
Popis služby:
Široké veřejnosti.
Časová dostupnost
služby:
Komu je služba
určena:
Popis služby:
Časová dostupnost
služby:
Komu je
služba určena:
Vánoční výstava.
V období před vánočními prázdninami
je připravena ve
škole vánoční výstava
s možností
zakoupení
drobných
dárků
z keramiky a nazdobených perníčků.
Výstava probíhá v prosinci dva dny po sobě
v době od 14.00 do 18.00 hod. popř. od 9.00 do
12.00 hod. Termíny výstavy se každoročně mění
a bývají včas oznámeny.
Široké veřejnosti.
Výstava prací žáků školy.
Před ukončením školního roku se připravuje
každoročně výstava prací žáků školy.
Výstava probíhá v červnu vždy dva dny
po sobě v době od 14.00 do 18.00 hod., popř.
od
9.00 do 12.00 hod. Termíny výstavy
se každoročně mění a bývají včas oznámeny.
Široké veřejnosti.
29
Název
poskytovatele:
Základní škola a Mateřská škola Týn nad
Bečvou,
okres
Přerov,
příspěvková
organizace
Adresa:
Náves B. Smetany 195, 751 32 Týn nad Bečvou
Telefon:
581 797 085, 728 667 423
Email:
[email protected]
Webové stránky:
www.skolatynnb.webnode.cz
Statutární
zástupce:
V současné době
jsou poskytovány
tyto služby:
Mgr. Stanislava Schotliová, ředitelka
Popis služby:
30
Výchova a vzdělávání dětí od 3 do 11 let:
Školní projekty: Babí léto je tu … draci letí,
Jablíčkování aneb čas jablíčkových vůní,
Čertoviny, Mikulášování, Vánoční zvonkování,
Ekotýden, Velikonoce – tradice a současnost,
Společně to dokážeme.
Školní kroužky: Přírodovědný kroužek, Florball,
Taneční kroužek, Angličtina, Šikovné ručičky,
Dramatický kroužek.
Besedy: se starostou obce, s knihovnicí.
Další aktivity: Vítání jara, návštěvy kulturních
akcí v Lipníku, divadelní představení ve škole,
plavecký výcvik, škola v přírodě, školní výlet.
Výchovně vzdělávací činnost:
V rámci mateřské školy pro děti od 3 let.
V rámci základní školy pro žáky od 6 do 11 let
věku.
V rámci školní družiny mimoškolní činnost pro
žáky prvního až pátého ročníku.
Stravování – vlastní školní jídelna.
O co ve škole usilujeme:
Máme společné cíle a sdílená pravidla.
Jde nám o rozvoj kompetencí.
Vyučujeme promyšleně, moderně.
Máme přiměřeně vysoké nároky.
Reagujeme povzbudivě.
Sledujeme pokroky.
Stavíme na právech a odpovědnosti žáka.
Vedeme žáky k aktivnímu učení.
Rozvíjíme individuální předpoklady žáků.
Uspokojujeme individuální potřeby žáků.
Spolupracujeme s rodinou.
Školní družina se zaměřuje především
na všestranný rozvoj dítěte, na zájmovou činnost
i na rozvoj sociálních a osobnostních vztahů
v kolektivu.
Časová dostupnost
služby:
V pracovní dny od 06.00 do 16.00 hod.
Komu je služba
určena:
Děti od 3 let věku – mateřská škola.
Žáci od 6 do 10 let věku – základní škola.
Žáci 1. – 5. ročníku – mimoškolní činnost školní
družiny.
Kontaktní osoba:
Mgr. Stanislava Schotliová,
Tel.č. 581 797 085, 728 667 423
Název:
Základní škola a Mateřská škola Sluníčko,
společnost s ručením omezeným
Adresa:
Loučská 237/1
Telefon:
581 772 171, 602 735 412
Email:
[email protected]
Webové stránky:
www.slunicko.cz
Statutární zástupce:
Bc. Věra Pospíšilová
Popis služby:
Doprava dětí, hlídání dětí předškolní věkové skupiny,
integrace tělesně postižených dětí, vzdělávání dětí s
individuálními vzdělávacími potřebami, poradenství
v oblasti výchovy a vzdělávání MŠ a ZŠ.
V pracovní dny od 6.00 do 17.00 hod.
Časová dostupnost
služby:
Komu je služba
určena:
Děti od 3 let věku do 15 let věku a jejich rodičům.
31
Organizace spolupracující
Název
poskytovatele:
Městská knihovna Lipník nad Bečvou,
příspěvková organizace
Adresa:
Náměstí T. G. Masaryka 11, 751 31 Lipník
nad Bečvou.
Telefon (i mobilní):
581 771 157, 725 761 078
Email:
[email protected]
Webové stránky:
http://www.mek-lipniknb.cz
Statutární
zástupce:
Mgr. Miroslava Střelcová, ředitelka
V současné době jsou
poskytovány tyto
služby:
Knihovnické a informační služby.
Kulturní pořady.
Vzdělávací kurzy a školení.
Přednášky.
Výstavy.
Služby pro seniory jsou poskytovány
v oddělení pro dospělé čtenáře a studovně
průběžně v otevírací dobu, vzdělávací kurzy
a školení dle plánu ve studovně, kulturní akce
a přednášky ve výstavním sále Domečku
dle plánu akcí.
Pondělí od 09.00 do 16.00 hod.
Úterý
od 09.00 do 17.00 hod.
Čtvrtek od 09.00 do 17.00 hod.
Pátek
od 09.00 do 16.00 hod.
Cílovou skupinou je veřejnost od dětského
věku až po seniorský věk.
Popis služby:
Časová dostupnost
služby:
Komu je služba
určena:
Kontaktní osoba:
32
Oddělení pro děti
Simona Ryšavá
Tel.č. 581 772 185
Oddělení pro dospělé
Vlasta Kulíšková
Tel.č. 581 772 173
Studovna
Bc. Eva Davidová
Tel.č. 581 227 177
Název
poskytovatele:
Městská knihovna Lipník nad Bečvou, p.o.,
odloučené pracoviště Turistické informační
centrum
Adresa:
Telefon:
Náměstí T. G. Masaryka 13, 751 31 Lipník
nad Bečvou
581 773 763, 731 640 848
Email:
[email protected]
Webové stránky:
http://info.mesto-lipnik.cz/
Statutární
zástupce:
V současné době jsou
poskytovány tyto
služby:
Mgr. Miroslava Střelcová, ředitelka
Popis služby:
Časová dostupnost
služby:
Komu je služba určena:
Kontaktní osoba:
Turistické a komunální informace.
Informace o firmách.
Poskytování informačních materiálů zdarma.
Prodej
propagačních
materiálů
(brožury,
pohlednice, suvenýry).
Prodej turistických map a cyklomap.
Prodej turistických známek, sběratelských karet
apod.
Příjem příspěvků do Lipenských listů.
Internet pro veřejnost.
Předprodej
vstupenek
na
kulturní
a společenské akce.
Informace o možnostech ubytování, stravování.
Vyhledávání spojů – autobusových, vlakových,
městské hromadné dopravy.
Průvodcovská činnost.
Reprografické služby.
Služby cykloturistům.
Výlepová služba.
Služby jsou poskytovány osobně, telefonicky, emailem.
Pondělí - středa, pátek od 09.00 do 12.30 h.
13.00 do 17.00 h.
Čtvrtek od 09.00 do 12.30, 13.00 do 14.30 h.
V době od 01. 05. do 30. 09:
Pondělí - pátek od 08.00 do 17.00 hod.
Sobota, neděle od 08.00 do 16.00 hod.
Cílovou skupinou jsou turisté, návštěvníci města,
obyvatelé města a okolí.
Jana Březovská, DiS.
tel.č. 581 773 763
33
Název
poskytovatele:
Středisko volného času Lipník
Bečvou, příspěvková organizace
Adresa:
Komenského sady 1334,
751 31 Lipník nad Bečvou
Telefon:
580 582 909, 602 540 685 ředitelka
581 771 594 pavilon
Email:
[email protected]
[email protected]
www.svclipnik.cz
Webové stránky:
Statutární
zástupce:
V současné době jsou
poskytovány tyto
služby:
Popis služby:
Časová dostupnost
služby:
Komu je služba
určena
Kontaktní osoba.
nad
Ing. Jana Kašpárková, ředitelka
V životě současné společnosti získává stále
větší význam a podporu oblast využívání
volného času. Jedná se hlavně o kulturu, sport,
vzdělávání, zájmovou a spolkovou činnost.
Modernímu člověku slouží tyto činnosti jako
prostředek k aktivnímu odpočinku i jako
možnost vlastní seberealizace. Významnou roli
plní při výchově a ochraně dětí a mládeže před
rizikovými jevy. Fungující spolkový život
je nutnou součástí formování občanské
společnosti na všech úrovních.
Kulturní a společenské akce, zájmová činnost
pravidelná a příležitostná, prázdninová činnost,
spontánní aktivity
Pondělí - pátek od 07.00 do 21.00 hod.
Sobota - neděle dle dohody.
Všechny věkové kategorie
Ing. Jana Kašpárková
Název poskytovatele:
Centrum pro komunitní práci střední
Morava
Adresa:
Sídlo: Kramářova 31, 750 02 Přerov
Kancelář: Horní náměstí 9, 750 02 Přerov
34
Telefon (i mobilní):
581 210 502 kancelář
774 497 872 dobrovolnictví
Email:
[email protected]
[email protected]
Webové stránky:
www.cpkp.cz
Statutární
zástupce:
V současné době jsou
poskytovány tyto
služby:
Popis služby:
Ing.Roman Haken, ředitel
Časová dostupnost
služby:
Nepřetržitě, vždy po vzájemné dohodě
přijímající organizace a dobrovolníka.
Komu je služba
určena:
Dobrovolníci, tzn. nezaměstnaní, studenti
starší 15 let a osoby, které chtějí věnovat svůj
volný čas ve prospěch potřebným.
Dobrovolnické centrum při Centru pro
komunitní práci střední Morava vysílá
dobrovolníky
na výkon dobrovolnické služby v těchto
oblastech:
Pomoc nezaměstnaným.
Pomoc osobám sociálně slabým.
Pomoc seniorům a zdravotně postiženým
Pomoc příslušníkům národnostních menšin.
Pomoc osobám po výkonu trestu odnětí
svobody.
Pomoc osobám drogově závislým.
Pomoc při péči o děti, mládež a rodiny v jejich
volném čase.
Pomoc při přírodních, ekologických nebo
Výkon dobrovolnické služby v NNO a obecní,
státní správě a samosprávě na Lipensku.
Dobrovolnická služba je poskytována jako
terénní, asistenční a pomocná služba
zaměstnancům a je zajišťována přijímacími
organizacemi na Lipensku.
Dobrovolníci
pracují
pod
dohledem
zaměstnanců přijímající organizace. Hlavním
cílem
je pro dobrovolníka pocit vlastní užitečnosti,
praxe, díky novým kontaktům a znalostem ->
zisk zaměstnání.
35
humanitárních katastrofách.
Pomoc při ochraně a zlepšování životního
prostředí.
Pomoc při péči o zachování kulturního
dědictví.
Kontaktní osoba:
Pomoc při pořádání kulturních
sbírkových charitativních akcí.
Olga Strnadlová
tel.č. 774 497 872
nebo
Název
poskytovatele:
Římskokatolická
Bečvou
Adresa:
Křížkovského 67/5, 751 31 Lipník nad Bečvou
Telefon:
581 771 358
Email:
[email protected]
Webové stránky:
www.farnostlipnik.cz
Statutární
zástupce:
V současné době jsou
poskytovány v sociální
oblasti tyto služby:
Popis služby:
Mgr. P. Martin Mališka, farář
Časová dostupnost
služby:
Maminky – v pátek od 16.00 hod. a dále dle
potřeb.
Senioři – každou poslední sobotu v měsíci
(v zimě od 14.00 hod., v létě od 15.00 hod.).
Služba je určena nejen maminkám na
mateřské dovolené, jejich dětem a seniorům.
Komu je služba
určena:
36
farnost
Lipník
nad
Klub maminek
Klub seniorů
Setkávání maminek (nejen na MD) a jejich
dětí, jsou zvány i maminky z okolních obcí.
Maminky společně připravují program, který
vychází z duchovních potřeb.
Setkávání seniorů u čaje nebo kávy, spojeno
s přednáškou a besedou na duchovní téma,
zakončeno modlitbou.
Název
poskytovatele:
Adresa:
Centrum pro rodinu Jitřenka, občanské
sdružení, pobočka Lipník nad Bečvou
Telefon:
581 771 358
Email:
[email protected]
[email protected]
www.cpr-jitrenka.webnode.cz
Webové stránky:
Římskokatolická fara
Křížkovského 67/5
751 31 Lipník nad Bečvou
Statutární
zástupce:
V současné době jsou
poskytovány tyto
služby:
Mgr. Marie Kaňovská
Popis služby:
Cílem akcí a aktivit je podpora zdravého
fungování rodin, manželství a pomoc
neúplným rodinám.
Pátek od 16.00 hod.
Časová dostupnost
služby:
Komu je služba určena
Pravidelné setkávání maminek nejen na MD
a jejich dětí v Klubu maminek.
Programy pro děti a mládež.
Programy na upevňování manželských
vztahů:
- manželské večery
- víkendové obnovy pro manžele
- zprostředkování poradenské služby.
Příprava snoubenců na manželství.
Přednášky v rámci rodinné výchovy na
školách
Pořádání vzdělávacích přednášek.
Organizování duchovních obnov, víkendových
pobytů, poutí, koncertů a výletů pro celé
rodiny a všechny zájemce.
Rodičům, prarodičům a jejich dětem.
Školám a široké veřejnosti.
37
Telefonní čísla a kontakty na obce ve správním obvodu obce s rozšířenou
působností Lipník nad Bečvou:
Obec
Starosta
Místostarosta
Telefon
Email
581 722 111 MěstÚ
[email protected]
Lipník nad Bečvou
Ing. Miloslav Přikryl
(uvolněný)
www.mesto-lipnik.cz
Bc.Pavel Šoltys DiS.
(uvolněný)
581 796 310 OÚ
602 514 390 mobil
------------------------------Ludmila Kužílková
Anna Suchánková
(neuvolněné)
-------------------------------723 212 247
723 494 159
František Lacina
(neuvolněný)
581 627 212 OÚ
725 131 204 mobil
[email protected]
-------------------------------724 101 531 mobil
[email protected]
[email protected]
Dolní Nětčice
www.dolninetcice.cz
------------------------------Miroslav Dohnálek
(neuvolněný)
Ing. Eduard Rýček
(uvolněný)
Dolní Újezd
www.dolniujezd-cz
38
581 722 211 místostarosta
724 142 359 mobil
[email protected]
Alena Stískalová
(neuvolněná)
Bohuslávky
www.bohuslavky.cz
581 722 232 starosta
725 736 788 mobil
[email protected]
------------------------------Zdislava Házová
Ing. Marek Zábranský
(neuvolnění)
581 795 297 OÚ
602 514 339 mobil
[email protected]
--------------------------------604 527 157 mobil
739 344 119 mobil
Hlinsko
www.obec-hlinsko.cz
Jan Skopalík
(neuvolněný)
--------------------------------Josef Šromota
(neuvolněný)
Jiří Hanák
(neuvolněný)
Horní Nětčice
www.horninetcice.cz
------------------------------Božena Skálová
(neuvolněná)
581 797 369 OÚ
724 187 084 mobil
[email protected]
608 865 832 mobil
581 627 215 OÚ
777 231 641 mobil
[email protected]
732 117 429 mobil
Ing. Pavla Jochcová
(uvolněná)
Jezernice
www.jezernice.cz
Kladníky
www.kladniky.cz
Lhota
------------------------------Ing. Milan Šelle
(neuvolněný)
Antonín Ulman
(neuvolněný)
www.oseknadbecvou.
cz
731 455 255 mobil
581 797 316 OÚ
608 624 074 mobil
[email protected]
------------------------------Ing. Dalibor Maťa
(neuvolněný)
602 277 720 mobil
Ing. Kateřina Řiháková
(neuvolněná)
581 797 326 OÚ, fax
606 710 630 mobil
www.lhotaulipnika.cz
Osek nad Bečvou
581 771 750 OÚ
606 721 369 mobil
606 721 369 mobil
[email protected]
[email protected]
------------------------------Ing. Jana Skopalová
(uvolněná)
[email protected]
Martin Engl
(uvolněný)
581 110 072 OÚ
773 834 201 mobil
725 136 617 mobil
732 785 030 mobil
[email protected]
cz
[email protected]
39
Radotín
www.obecradotin.cz
Ing. Karel Klimeš
(neuvolněný)
581 793 081 OÚ
773 834 202 mobil
Ing. Antonín Dolák
(neuvolněný)
581 104 231 zaměstnání
606 777 913 mobil
[email protected]
-----------------------------Ing.Růžena Caletková
(neuvolněná)
Jaromír Dohnal
(uvolněný)
Soběchleby
www.sobechleby.cz
--------------------------------Mgr.Břetislav Kratochvíl
(neuvolněný)
Josef Vaculín
(uvolněný)
Týn nad Bečvou
www.tynnb.cz
------------------------------Mgr. Jiří Řehula
(neuvolněný)
Bc. Tomáš Šulák
(uvolněný)
Veselíčko
www.obecveselicko.cz
40
------------------------------Petr Suchánek
Bc. Adéla Kubisová
(neuvolnění)
mí[email protected]
vou.cz
731 023 688 mobil
581 627 271 podatelna
581 627 283 starosta
725 131 260 mobil
[email protected]
cz
[email protected]
724 911 138 mobil
581 797 077 OÚ
777 222 107 mobil
[email protected]
721 939 419 mobil
581 793 255 OÚ
775 949 142 mobil
[email protected]
603 484 922 mobil
Osadní výbory místních částí města Lipník nad Bečvou:
Název:
Adresa:
Osadní výbor Nové Dvory
751 31 Lipník nad Bečvou
Nové Dvory 50
Telefon:
775 367 192
Email:
[email protected]
Předseda osadního
výboru:
V současné době
jsou poskytovány
tyto služby pro
obyvatele:
Marie Sobková
11.Komu je služba
určena:
Název:
Společenské setkání se seniory, kulturní akce pro
děti i dospělé (Mikuláš, Vodění medvěda,
Vánoční posezení se seniory, Pálení čarodějnic),
přátelské setkání s občany, posezení k poslechu i
tanci, promítání historických fotografií.
Pro všechny obyvatele obce a další zájemce.
Adresa:
Osadní výbor Trnávka
751 31 Lipník nad Bečvou
Trnávka 28
Telefon:
777 974 550
Email:
[email protected]
Předseda
osadního výboru:
V současné době
jsou poskytovány
tyto služby pro
obyvatele:
Jaroslava Větrovcová
Komu je služba
určena:
Tříkrálová Mše svatá v kapličce sv. Antonína
v Trnávce spojená s Novoročním gulášem – leden.
Masopust včetně přichystaného občerstvení pro
obyvatele – únor.
Pálení čarodějnic – duben.
Hody spojené s dětským dnem včetně Mše svaté
v kapli sv. Antonína – červen.
Rozloučení s prázdninami – srpen.
Pouštění draků a Slavnost pečených jablek – říjen.
Mikulášské odpoledne, včetně diskotéky pro
všechny generace – prosinec.
Pro všechny obyvatele obce a další zájemce.
41
Loučka
Josef Suchánek
[email protected]
tel.č.602 514 357
Podhoří
Jiří Ovísek
[email protected]
tel.č. 602 531 897
42
Městský úřad Lipník nad Bečvou a Úřad práce Olomouc,
kontaktní pracoviště Lipník na Bečvou.
Městský úřad
a zdravotnictví .
Lipník
Adresa:
Umístění odboru:
Kontaktní osoba:
Telefon:
Webové stránky:
nad
Bečvou,
odbor
sociálních
náměstí T.G. Masaryka 89, 751
nad Bečvou
Bratrská 358, 751 31 Lipník nad Bečvou
vedoucí odboru
581 722 220
www.mesto-lipnik.cz
Úřední dny:
pondělí 08.00 do 11.15 hod.
úterý
08.00 do 11.15 hod.
středa 08.00 do 11.15 hod.
čtvrtek 08.00 do 11.15 hod.
31
věcí
Lipník
12.00 do 17.00 hod.
12.00 do 14.30 hod.
12.00 do 17.00 hod.
12.00 do 14.30 hod.
Při odboru vykonává činnost Kurátor pro mládež a dospělé a Komise pro sociálněprávní ochranu dětí.
Oddělení sociálně-právní ochrany
Oddělení plní úkoly orgánu sociálně-právní ochrany dětí v samostatné i přenesené
působnosti dle platných zákonů.
V přenesené působnosti:
Vyhledává ohrožené děti ve smyslu ust. § 6 odst. 1 zákona č. 359/1999 Sb., o
sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.
Působí na rodiče a spolupracuje s nimi při řešení nedostatků ve výchově dětí,
projednává s dítětem nedostatky v chování.
Poskytuje a zprostředkovává preventivní činnost a poradenství rodičům.
Sleduje, zda je na základě kontrolních oprávnění zamezováno v přístupu dětí do
prostředí, které je z hlediska jejich vývoje a výchovy ohrožující.
Rozhoduje o výchovných opatřeních, podává návrhy soudu na opatření na ochranu
dětí včetně návrhu na předběžné opatření podle příslušných ustanovení občanského
soudního řádu.
Podává podněty na zahájení soudního řízení ve věcech ústavní výchovy, omezení či
zbavení rodičovské zodpovědnosti nebo pozastavení jejich výkonu, návrhy na
zahájení řízení na stanovení, zvýšení či snížení výživného pro nezletilé děti, návrhy
na změnu výchovy, změnu příjmení a
43
úpravu práv a povinností ve výchově k nezletilým dětem v případě rozvodu rodičů.
Na základě spolupráce se soudy podává zprávy o výchovných poměrech nezletilých
a navrhuje opatření ve věcech další výchovy dětí.
Činí opatření na ochranu dětí, vykonává funkci opatrovníka a poručníka, kde není
zákonných zástupců dětí.
Rozhoduje o svěření dítěte do péče budoucích osvojitelů, je-li dítě v ústavu z
rozhodnutí soudu nebo z vůle rodičů, nejde-li o případ osvojení dítěte do ciziny
nebo z ciziny.
Rozhoduje o svěření dítěte do péče fyzické osoby, která má zájem stát se
pěstounem, je-li dítě v ústavu z rozhodnutí soudu nebo se souhlasem rodičů.
Spolupůsobí při zprostředkovávání osvojení, pěstounské péče pro děti na
přechodnou dobu a pěstounské péče, zejména poskytuje poradenskou pomoc
osobám vhodným stát se osvojiteli nebo pěstouny.
Poskytuje součinnost soudu při výkonu rozhodnutí o výchově nezletilých dětí, provádí
výchovná opatření (dohled, napomenutí, omezení).
Sjednává umístění dítěte do příslušného zařízení pro výkon ústavní výchovy.
Vydává ústavnímu zařízení písemný souhlas k povolení pobytu dítěte mimo ústav.
Sleduje výkon ústavní a ochranné výchovy, pravidelně navštěvuje nejméně jednou za
3 měsíce děti, kterým byla soudem nařízena ústavní výchova či uložena ochranná
výchova, spolupracuje rovněž s rodiči těchto dětí.
Poskytuje pomoc při zajišťování péče o děti vyžadující zvýšenou pozornost.
Podává žádost o umístění dítěte v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc.
Plní úkoly v oblasti sociálně-právní ochrany dětí ve vztahu k cizině.
zabezpečuje činnost Komise pro sociálně-právní ochranu dětí.
Vede příslušnou spisovou dokumentaci, plní povinnosti při sdělování údajů
ze spisové dokumentace.
V samostatné působnosti:
Organizuje výchovu občanů k partnerským vztahům a rodinnému životu.
Spolupracuje se státními i nestátními subjekty, které poskytují služby pro děti, těhotné
ženy a rodiny s dětmi.
44
Poskytuje výchovnou, poradenskou a psychoterapeutickou péči manželům, rodičům,
dětem a těhotným ženám při řešení jejich rodinných, osobních a sociálních problémů.
Spolupracuje se státními orgány, školami, školskými a zdravotnickými zařízeními,
občanskými sdruženími, církvemi, charitativními a jinými organizacemi.
Kurátor pro mládež a pro dospělé:
Zajišťuje samostatný výkon agendy při oddělení sociálně-právní ochrany, která
vyplývá ze zákona č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zák. č. 359/1999
Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších přepisů, zákona č. 94/1963
Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti
mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých
zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže), ve znění pozdějších předpisů.
V rámci takto stanovené působnosti vykonává zejména:
Sociální práci s osobami ohroženými sociálním vyloučením – osoby vracející se
z výkonu trestu odnětí svobody, osoby ohrožené trestnou činností, osoby opouštějící
ústavní výchovu a osoby, jejichž způsob života může vést ke konfliktům se
společností.
Poskytuje sociální poradenství a koordinuje poskytování dalších sociálních služeb
výše uvedeným osobám.
Spolupracuje s Vězeňskou službou ČR, Probační a mediační službou ČR, se
zařízeními pro výkon ústavní a ochranné výchovy, s orgány činnými v trestním
řízení.
Vede evidenci o rejstřících trestné činnosti nezletilých, mladistvých a rejstříky
výchovných problémů dětí a mladistvých.
Pravidelně navštěvuje nejméně jednou za 3 měsíce mladistvé ve výkonu vazby nebo
výkonu trestu odnětí svobody.
Vydává ústavnímu zařízení písemný souhlas k povolení pobytu dítěte mimo ústav.
Je orgánem sociálně-právní ochrany příslušným podle zákona o soudnictví ve
věcech mládeže.
Komise pro sociálně-právní ochranu dětí:
Je zvláštním orgánem obce pro výkon přenesené působnosti, jehož statut a
působnost jsou zakotveny v zák. č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve
znění pozdějších předpisů.
Rozhoduje v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 359/1999 Sb., o
sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, o vydání pověření k
výkonu sociálně-právní ochrany.
45
Navrhuje a posuzuje předložené sociálně preventivní programy na ochranu dětí
týraných, zneužívaných a zanedbávaných.
Doporučuje provést opatření, která by měla být uskutečněna v oblasti ochrany dětí
před sociálně patologickými jevy, a připravuje programy péče o problémové skupiny
dětí.
Na žádost tajemníka obecního úřadu posuzuje jednotlivé případy provádění sociálněprávní ochrany a vydává k nim stanoviska.
Koordinuje výkon sociálně-právní ochrany na území správního obvodu obce s
rozšířenou působností.
Odbor dále zajišťuje:
Výkon státní správy:
Plní úkoly napomáhající výkonu práv příslušníků romské komunity a integraci
příslušníků romské komunity do společnosti ve smyslu zákona č. 273/2001 Sb., o
právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů.
V oblasti zdravotnictví eviduje a vydává tiskopisy receptů a žádanek s modrým
pruhem.
Plní dílčí úkoly v souvislosti s protidrogovou koordinací na území obce s rozšířenou
působností.
Zajišťuje sociální službu či jinou formu pomoci osobám s trvalým pobytem na území
správního obvodu obce s rozšířenou působností, které se nacházejí v situaci, kdy
neposkytnutí okamžité pomoci by mohlo vážně ohrozit jejich zdraví nebo život.
Zjišťuje nezbytnost potřeby poskytnout službu sociální péče osobě nacházející se ve
zdravotnickém zařízení a zprostředkovává její poskytnutí.
Zastupuje osoby, které nejsou schopny samy jednat a nemají zákonného zástupce,
při uzavírání smlouvy o poskytnutí sociální služby.
Výkon samosprávy:
Plní funkci zřizovatele příspěvkové organizace Sociální služby Lipník nad Bečvou,
příspěvková organizace.
Koordinuje poskytování sociálních služeb na území obce, zjišťuje potřeby sociálních
služeb na území obce, zajišťuje dostupnost informací o poskytovaných sociálních
službách na území obce.
Zajišťuje vypravení pohřbu u zemřelých osamělých občanů.
46
Spolupracuje s dalšími obcemi a poskytovateli sociálních služeb.
Podílí se na realizaci protidrogové politiky na svém území, za tím účelem
spolupracuje se státními orgány, s orgány kraje a s poskytovateli služeb v oblasti
protidrogové politiky.
Poskytuje občanům odbornou pomoc při poskytování dávek a služeb sociální péče.
Poskytuje informace k překonání okamžité nepříznivé sociální situace, zapojuje
občana do vyhledávání způsobů řešení této situace, vede jej k vlastní odpovědnosti.
Poskytuje základní sociální poradenství vedoucí k řešení hmotné nouze a jejímu
předcházení.
Úřad práce České republiky, krajská pobočka v Olomouci, kontaktní
pracoviště Lipník nad Bečvou, Bratrská 358/3, 75131
Úřední dny:
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek
08.00 do 12.00 hod.
13.00 do 17.00 hod.
08.00 do 11.00 hod.
08.00 do 12.00 hod.
13.00 do 17.00 hod.
08.00 do 11.00 hod.
08.00 do 11.00 hod. (pouze pro příjem nových uchazečů o
zaměstnání a pro příjem nových žádostí o nepojistné sociální
dávky či pro pozvané klienty)
Úsek zaměstnanosti
Adresa:
Bratrská 358/3, Lipník nad Bečvou
Vedoucí kontaktního pracoviště:
Ing. Liběna Matějková
Kontaktní osoba:
Anna Zmeškalová
Telefon:
950 155 701
Fax:
950 155 700
E-mail:
[email protected]
Úsek zaměstnanosti v rámci své působnosti plní zejména tyto úkoly:
Provádí zprostředkování zaměstnání uchazečům o zaměstnání a zájemcům o
zaměstnání a poskytuje další služby v oblasti zaměstnanosti dle platných zákonů.
Poskytuje fyzickým osobám a zaměstnavatelům poradenské, informační a další
služby v oblasti zaměstnanosti.
47
Připravuje podklady k zabezpečení uplatňování nástrojů aktivní politiky
zaměstnanosti podle platných zákonů a poskytování příspěvků z prostředků na
aktivní politiku zaměstnanosti.
Vyplácí podporu v nezaměstnanosti a podporu při rekvalifikaci.
Pomáhá s realizací projektů, které jsou spolufinancovány Evropským sociálním
fondem a státním rozpočtem České republiky, které pomohou uchazečům o
zaměstnání s hledáním pracovního uplatnění.
Vede pro účely zaměstnanosti evidenci volných pracovních míst, evidenci uchazečů
o zaměstnání a evidenci zájemců o zaměstnání.
Úsek nepojistných sociálních dávek
Adresa:
Vedoucí kontaktního pracoviště:
Kontaktní osoby:
hmotná nouze:
Bratrská 358/3, Lipník nad Bečvou
Ing. Liběna Matějková
Danuše Kubíková
950 155 757
[email protected]
příspěvek na péči
a dávky pro osoby zdravotně
postižené:
Mgr.Martina Václavíková
950 155 755
[email protected]
státní sociální podpora:
Věra Antonová
950 155 752
[email protected]
Úsek nepojistných sociálních dávek vykonává agendy:
Hmotná nouze (příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení, mimořádná okamžitá
pomoc).
Příspěvek na péči a dávky pro osoby zdravotně postižené.
Dívky státní sociální podpory (přídavek na dítě, rodičovský příspěvek, příspěvek na
bydlení, porodné, pohřebné a dávky pěstounské péče.
Žádosti o dávky se podávají na tiskopisech předepsaných MPSV.
žádostí naleznete na http://forms.mpsv.cz/sspforms/.
48
Formuláře
Organizace působící v sociální oblasti mimo město Lipník nad Bečvou
Domov Alfreda Skeneho, příspěvková organizace
Sídlo:
Pavlovice u Přerova 95,
751 12 Pavlovice u Přerova
Kontaktní osoba:
Mgr. Radana Hlobilová, vedoucí soc.úseku
Telefon:
581 701 965
E-mail:
[email protected]
Webové stránky:
www.ddpavlovice.cz
Krátké představení organizace: Posláním organizace je poskytovat prostřednictvím
sociálních služeb seniorům se sníženou soběstačností individuální podporu a pomoc.
Domov seniorů Hranice, příspěvková organizace
Sídlo:
Jungmannova 1805, 753 01 Hranice
Kontaktní osoba:
Ing. Milan Káňa, ředitel
Telefon:
581 650 111, 581 650 201
Mobil:
737 121 871
E-mail:
[email protected]
Webové stránky: www.domovsenioruhranice.cz
Krátké představení organizace: Domov poskytuje sociální (pobytové) služby
formou celoročního pobytu. Tyto služby poskytuje seniorům, kteří mají sníženou
soběstačnost zejména z důvodu věku a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc
jiné osoby.
Domov pro seniory Radkova Lhota, p.o.
Sídlo:
Radkova Lhota 16,
751 14 Dřevohostice
Kontaktní osoba:
Emil Skácel, ředitel
Telefon:
581 711 525
Mobil:
602 776 723
E-mail:
[email protected]
Webové stránky:
www.domovrl.cz
Krátké představení organizace: Posláním Domova pro seniory Radkova Lhota je
poskytnout bezpečné, kvalitní a důstojné životní podmínky uživatelům služeb, kteří
vzhledem ke svému věku a zdravotnímu stavu nemohou žít ve svém přirozeném
prostředí.
49
Domov pro seniory Tovačov, příspěvková organizace
Sídlo:
Nádražní 94, 751 01 Tovačov
Kontaktní osoba:
Mgr. Lenka Olivová, ředitelka
Telefon:
581 731 150
Mobil:
724 970 980
E-mail:
[email protected]
Webové stránky:
www.ddtovacov.cz
Krátké
představení
organizace:
Cílem
poskytované
služby
je rozvoj a udržení soběstačnosti uživatelů po co nejdelší dobu, podpora seniorů v
tom, aby mohli
žít
běžným
způsobem
života
a pružná
reakce
na aktuální potřeby uživatelů k jejich spokojenosti.
Sociální služby města Přerova, příspěvková organizace
Sídlo:
Kabelíkova 3217/14a, 750 02 Přerov
Kontaktní osoba:
Bc. Jana Žouželková, ředitelka
Telefon:
581 289 112
E-mail:
[email protected], [email protected]
Webové stránky:
www.ssmp-prerov.ic.cz
Krátké
představení
organizace:
Posláním
Domova
pro
seniory
je podpora a pomoc seniorům, kteří v důsledku věku nebo zdravotního stavu ocitli
v nepříznivé sociální situaci a potřebují pravidelnou každodenní pomoc druhé osoby.
Sociální služby pro seniory Olomouc, p.o.
Sídlo:
Zikova 618/14, 770 10 Olomouc
Kontaktní osoba:
Ludmila Koupilová, vedoucí chráněného
bydlení
Telefon:
585 757 075, 585 757 073
E-mail:
[email protected]
Webové stránky:
www.sluzbyproseniory.cz
Krátké představení organizace: Chráněné bydlení je pobytová sociální služba,
poskytovaná v sedmdesáti šesti jednopokojových obytných jednotkách s lodžií
a ústředním vytápěním, vybavených základním nábytkem, kuchyňským koutem a
sociálním zařízením. K dalšímu vybavení obytné jednotky patří bytové textilie,
společná televizní anténa na digitální příjem a domácí telefon.
50
Centrum sociálních služeb Prostějov, p.o.
Sídlo:
Lidická 2924/86, 796 01 Prostějov
Ředitel:
Mgr. Mario Buzzi
Telefon:
582 321 400
Kontaktní osoba:
Bc. Marie Burgetová , vedoucí oddělení
Telefon:
582 321 401
E-mail:
[email protected]
Webové stránky:
www.csspv.cz
Krátké představení organizace: Posláním CSSPV je zajistit odbornou
a bezpečnou podporu či péči svým uživatelům, odpovídajícím cílové skupině,
podpořit zachování jejich stávající soběstačnosti a původního životního stylu
prostřednictvím svých sociálních zařízení:
Domov pro seniory Kostelec na Hané, p.o.
Sídlo:
M. Ulického 882, 798 41 Kostelec na Hané
Kontaktní osoba: Mgr. David Ševčík, ředitel
Telefon:
582 374 879
E-mail:
[email protected]
Webové stránky:
www.ddkostelecnh.eu
Krátké představení organizace: Nabízí pečovatelské služby pro seniory nad 65 let.
Přijímá
osoby
imobilní,
s částečnou
schopností
pohybu
či mobilní osoby s poruchami paměti.
Domov pro seniory Burešov, příspěvková organizace
Sídlo:
Burešov 4884, 760 01 Zlín
Kontaktní osoba:
Ing. Vlastimil Zaydlar, ředitel
Telefon:
577 433 853
Mobil:
732 959 178
E-mail:
[email protected]
Webové stránky:
http://www.dsburesov.cz
Krátké představení organizace: Domov poskytuje pobytovou službu s celoročním
provozem.
Služba
je
určena
pro
seniory
od
65
let,
kteří nejsou schopni pro svoji nemoc, zdravotní postižení a ztrátu soběstačnosti žít ve
svém domácím prostředí.
51
Domov Odry, příspěvková organizace
Sídlo:
Hranická 56, 742 35 Odry
Kontaktní osoba:
Miroslava Chodurová,ředitelka
Telefon:
556 719 184
E-mail:
[email protected]
Webové stránky:
www.ddodry.cz
Krátké představení organizace: Domov Odry je tvořen pěti samostatnými
budovami,
které
nejsou
umístěny
v
jednom
areálu.
Domov pro seniory – 66 lůžek, Domov se zvl. režimem – 11 lůžek.
Domov pro seniory Soběsuky, příspěvková organizace
Sídlo:
Soběsuky 95, 798 03 Plumlov
Kontaktní osoba:
PhDr. Věra Palacká, ředitelka
Telefon:
582 394 025
Mobil:
725 337 414
E-mail:
[email protected]
Webové stránky:
www.dpssobesuky.cz
Krátké představení organizace: Zajištění péče o seniory s lékařskou službou. Péče
je zajišťována kvalifikovaným personálem 24 hodin denně. Zajištění lékařské péče je
formou smluvního lékaře, který do zařízení dochází 2x týdně.
Domov pro seniory Javorník, příspěvková organizace
Sídlo:
Školní 104, 790 70 Javorník
Kontaktní osoba:
Ing. Jitka Richterová, ředitelka
Telefon:
584 440 330, 725 933 591
E-mail:
[email protected]
Webové stránky:
www.domovduchodcujesenicko.com
Krátké
představení
organizace:
Domov
poskytuje
seniorům
a zdravotně postiženým kvalitní život v ústavním zařízení a usnadňuje občanům život
ve stáří či v nepříznivé situaci.
Domov pro seniory Ludmírov, příspěvková organizace
Sídlo:
Ludmírov 2, 798 55 Hvozd
Kontaktní osoba:
Marta Spurná, ředitelka
Telefon:
582 383 147, 582 383 701
E-mail:
[email protected]
52
Webové stránky:
www.volny.cz/ddludmirov
Krátké
představení
organizace:
Domov
pro
seniory
Ludmírov
je
příspěvková
organizace
zřízená
obcí
Ludmírov.
Toto
zařízení
s kapacitou 36 míst poskytuje sociální služby seniorům, kteří mají sníženou
soběstačnost v základních životních dovednostech a proto potřebují podporu, pomoc
a péči při zajišťování základních životních potřeb.
Domov pro seniory Uničov, s.r.o.
Sídlo:
Dolní Sukolom 1224, 783 91 Uničov
Kontaktní osoba:
Monika Glatterová
Telefon:
585 000 282
Mobil:
734 598 301
E-mail:
[email protected]
Webové stránky:
www.domov-unicov.cz
Krátké představení organizace: Provozování pobytového zařízení poskytující
ošetřovatelské
služby
pro
seniory
v
penzionu
rodinného
typu
s individuálním přístupem ke klientovi.
Domov seniorů POHODA Chválkovice, příspěvková organizace
Sídlo:
Švabinského 403/3,
779 00 Olomouc – Chválkovice
Kontaktní osoba:
PaedDr. Jiří Floder, ředitel
Telefon:
585 111 334
E-mail:
[email protected]
Webové stránky:
www.ddol.cz
Krátké
představení
organizace:
Posláním
Domova
pro
seniory
je poskytnout zázemí, pocit důstojnosti, bezpečí a pomoci lidem, kteří nemohou svou
sociální
a
zdravotní
situaci
řešit
vlastními
silami
v přirozeném domácím prostředí.
Domov důchodců Prostějov
Sídlo:
Nerudova 1666/70, 796 01 Prostějov
Kontaktní osoba:
PhDr. Zdeněk Libíček, ředitel
Telefon:
582 402 101
Mobil:
602 508 845
E-mail:
[email protected]
53
Webové stránky:
www.domovpv-cz
Krátké
představení
organizace:
Domov
důchodců
je
určen
pro
250 obyvatel, kteří mohou být ubytováni v jedno nebo dvoulůžkových pokojích
Obyvatelé jsou ubytování dle svých zdravotních a psychických možností na jednom
ze čtyř oddělení – dvě ošetřovatelská a dvě oddělení s běžným režimem.
Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace
Sídlo:
Hlubočky 11, 783 61 Hrubá Voda
Kontaktní osoba:
Mgr. Josef Vacek, ředitel
Telefon:
585 359 030
E-mail:
[email protected]
Webové stránky:
www.ddhrubavoda.cz
Krátké představení organizace: Domov pro seniory poskytuje komplexní péči
především starým občanům. Poskytuje se bydlení, zaopatření, ošetřovatelská péče,
rehabilitace, kulturní péče a celodenní strava po všechny dny v týdnu, včetně stravy
diabetické
a dietní.
Domov důchodců Štíty, příspěvková organizace
Sídlo:
Na Pilníku 222, 789 91 Štíty
Kontaktní osoba:
Ing. Václav Vepřek, ředitel
Telefon:
583 480 050, 583 455 660
E-mail:
[email protected]
Webové stránky:
www.domovstity.cz
Krátké představení organizace: Posláním našeho domova je komplexní celoroční
péče o seniory v souladu s jejich právy a svobodami. Cílem poskytované sociální
služby
je
podpořit
soběstačnost
uživatele,
který
z důvodu věku nebo svého zdravotního stavu není schopen zajišťovat své životní
potřeby
ve
vlastním
prostředí.
Zajistit
podmínky
pro
důstojný
a aktivní život.
Domov důchodců Jesenec, příspěvková organizace
Sídlo:
Jesenec 1, 798 53
Kontaktní osoba:
Bc. Zuzana Bratterová, LLM
Telefon:
582 396 890
E-mail:
[email protected]
Webové stránky:
www.ddjesenec.cz
54
Krátké představení organizace: Předmětem činnosti našeho zařízení
je poskytování sociální služby domov pro dospělé osoby se zdravotním postižením
od 50-ti let věku, mladší seniory od 65 let – 80 let a starší seniory nad 80 let.
Domov důchodců Libina, příspěvková organizace
Sídlo:
Libina 540, 788 05
Kontaktní osoba:
Jaroslav Vaněk, ředitel
Telefon:
583 233 203
Mobil:
731 569 514
E-mail:
[email protected]
Webové stránky:
www.ddlibina.cz
Krátké představení organizace: V domovech pro seniory se poskytují pobytové
služby
osobám,
které
mají
sníženou
soběstačnost
zejména
z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.
Domov důchodců Šumperk, příspěvková organizace
Sídlo:
U Sanatoria 2631/25, 787 01 Šumperk
Kontaktní osoba:
Ing. Anna Podhrázská, ředitelka
Telefon:
583 215 518
E-mail:
[email protected]
Webové stránky:
www.ddspk.cz
Krátké představení organizace: Domov umožňuje 230 obyvatelům strávit podzim
života v důstojném prostředí v blízkém sepětí s okolní přírodou.
Domov důchodců Červenka, příspěvková organizace
Sídlo:
Nádražní 105, 784 01 Červenka
Kontaktní osoba:
Mgr. Josef Piska, ředitel
Telefon:
585 341 301
Mobil:
736 768 954
E-mail:
[email protected]
Webové stránky:
www.ddcer.cz
Krátké představení organizace: Domov je určen především pro staré občany, kteří
dosáhli
věku
rozhodného
pro
přiznání
starobního
důchodu
a pro ty, kteří pro trvalé změny zdravotního stavu potřebují celodenní komplexní péči,
kterou
jim
nemohou
zajistit
členové
jejich
rodin
ani pečovatelská služby či jiné formy služeb sociální péče.
55
Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, p.o.
Sídlo:
Kobylá nad Vidnavkou 153, 790 65 Žulová
Kontaktní osoba:
Mgr. Dagmar Škrobálková, ředitelka
Telefon:
584 437 261
Mobil:
604 335 823
E-mail:
[email protected]
Webové stránky:
www.ddkobyla.cz
Krátké představení organizace: Sociální služby jsou poskytovány klientům, kteří z
důvodu
věku
nebo
zdravotního
stavu
nejsou
schopni
si zajišťovat své životní potřeby ve vlastním prostředí a jejich situaci nelze řešit s
pomocí rodiny ani využitím terénních sociálních služeb.
Domov u rybníka Víceměřice, příspěvková organizace
Sídlo:
Víceměřice 32. 798 26 Nezamyslice
Kontaktní osoba:
Mgr. Marcela Burová, ředitelka
Telefon:
Mobil:
582 305 246
606 605 594
E-mail:
[email protected]
Webové stránky:
www.domovurybnika.cz
Krátké představení organizace: Domov pro seniory vytváří kvalifikovanou péčí
svým seniorům podmínky pro plnohodnotný, důstojný a aktivní život s ohledem na
jejich individuální možnosti, což umožňuje seniorům rozhodovat o dalším způsobu
života.
Domov – penzion pro důchodce
Sídlo:
Medkova 419/1, 789 85 Mohelnice
Kontaktní osoba:
Karel Junek, ředitel
Telefon:
583 430 502
E-mail:
[email protected]
Webové stránky:
www.mu-mohelnice.cz/domovy-duchodcu
Krátké představení organizace: Domov pro seniory je určen především pro staré
občany, kteří dosáhli věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu a kteří pro
trvalé změny zdravotního stavu potřebují komplexní
péči, jež jim nemůže být zajištěna členy jejich rodiny ani pečovatelskou službou nebo
jinými
službami
sociální
péče
a
dále
pro
staré
občany,
kteří toto umístění nezbytně potřebují z jiných vážných důvodů.
56
Dům pokojného stáří sv. Anny Velká Bystřice
Sídlo:
Týnecká 10, 783 53 Velká Bystřice
Kontaktní osoba:
Mgr. Zdeněk Lakomý, ředitel
Telefon:
585 351 991
E-mail:
[email protected]
Webové stránky:
www.svanna.velkabystrice.cz
Krátké představení organizace: Sociální služby Domu pokojného stáří sv. Anny
Velká Bystřice jsou určeny seniorům, kteří vzhledem ke snížené soběstačnosti
v základních životních dovednostech již nemohou objektivně setrvat ve svém
přirozeném prostředí.
Dům seniorů František, příspěvková organizace
Sídlo:
Komenského 291,783 44 Náměšť na Hané
Kontaktní osoba:
Ing. Luboš Boxan, ředitel
Telefon:
585 952 146
Mobil:
603 569 262
E-mail:
[email protected]
Webové stránky:
www.namestnahane.cz
Krátké
představení
organizace:
Posláním
Domu
seniorů
František
je
poskytování
pobytových
služeb
seniorům
k
zajištění
důstojného
a bezpečného života a poskytování takové podpory a pomoci, aby mohli vést
plnohodnotný a kvalitní život.
Charita Javorník – Domov pokojného stáří sv. Františka
Sídlo:
Charita Javorník, Lidická 89, 790 70 Javorník
Kontaktní osoba:
Mgr. Helena Paschkeová, ředitelka
Telefon:
584 440 355
Mobil:
732 825 091
E-mail:
[email protected]
Webové stránky:
www.javornik.charita.cz
Krátké
představení
organizace:
Poskytujeme
své
služby
osobám,
které
nejsou
nadále
schopny žít
ve
svém
dosavadním
prostředí
a potřebují stálou odbornou péči. Usilujeme o vytvoření důstojných podmínek pro
klidný zbytek života.
Ostatní organizace poskytující sociální služby zde neuvedené, lze najít na
webových stránkách Olomouckého kraje. Cesta:
Kr-olomoucky – sociální záležitosti – příspěvkové organizace v sociální oblasti
57
Další návazné organizace působící v sociální oblasti:
Psychosociální centrum Přerov
Sídlo:
Kontakt:
E-mail:
Webové stránky:
nám. Přerovského povstání, 750 01 Přerov
581 204 437
[email protected]
www.psyche.cz
Oblastní unie neslyšících Olomouc
Sídlo:
Kontakt:
E-mail:
Webové stránky:
Jungmanova 972, 779 00 Olomouc-Hodolany
585 225 597, 777 959 722
[email protected]
www.ounol.c
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých – SONS
Sídlo:
Kontakt:
e-mail:
Webové stránky:
Čechova 2, 750 02 Přerov
581 735 187, 603 225 487
[email protected]
www.sons.cz
Český červený kříž, Oblastní spolek Přerov
Sídlo:
Kontakt:
E-mail:
Webové stránky:
U Bečvy 1, 750 02 Přerov
581 204 828
[email protected]
www.cckprerov.cz
Armáda spásy
Sídlo:
Kontakt:
E-mail:
Webové stránky:
9. května 107, 750 02 Přerov
581 331 179
[email protected]
www.armadaspasy.cz
Centrum setkávání
Sídlo:
Kontakt:
E-mail:
Webové stránky:
58
Kosmákova 46, 750 02 Přerov
581 201 334
[email protected]
www.centrumsetkavani.cz
Místní organizace svazu tělesně postižených
Sídlo:
Kontakt:
E-mail:
Webové stránky:
Kainarova 35, 750 02 Přerov
581 217 082
[email protected]
www.mostp.cz
Probační a mediační služba ČR
Sídlo:
Kontakt:
E-mail:
Webové stránky:
Smetanova 2017/4, 750 02 Přerov
581 277 773
[email protected]
www.pmscr.cz
Bílý kruh bezpečí
Sídlo:
Kontakt:
E-mail:
Webové stránky:
Švermova 1, 772 00 Olomouc
585 423 857, 257 317 110
[email protected]
www.bkb.cz
Senior telefon – ZDARMA
Kontakt:
E-mail:
Webové stránky:
800 157 157
poradna@zivot90.cz
www.zivot90.cz
Pedagogicko psychologická poradna
Sídlo:
Kontakt:
E-mail:
Webové stránky:
Kouřilova 8, 750 02 Přerov
581 217 760
ppp@ppp-prerov.cz
www.ppp-olomouc.cz
Centrum sociální prevence
Sídlo:
Kontakt:
E-mail:
Webové stránky:
Na vozovce 26, 779 00 Olomouc
585 427 141
ssp@ssp-ol.cz
www.ssp-ol.cz
59
Zájmové organizace a sdružení
Myslivecké sdružení Loučka a Bohuslávky
Adresa:
Loučka 158, 751 31 Lipník nad Bečvou
Kontaktní osoba:
Josef Vinkler, předseda
Telefon:
E-mail:
603 546 103
vinkler.13@seznam.cz
Krátké představení:
Sdružení pořádá každoročně pro své
a širokou veřejnost myslivecké dny, myslivecký ples a pravidelné střelby.
členy
Tělovýchovná jednota Sokol Loučka
Adresa:
Loučka 188
751 31 Lipník nad Bečvou
Kontaktní osoba: Renáta Frydrychová, předsedkyně
Telefon:
605 972 067
Email:
sokol_loucka@centrum.cz
Krátké představení:
Tělovýchovná jednota pořádá sportovní akce, např.
stolní tenis, nohejbal, tenis, volejbal a jiné sportovní a kulturní akce pro děti i dospělé.
Tělovýchovná jednota Sokol Osek nad Bečvou
Adresa:
Osek nad Bečvou 152, 751 22
Kontaktní osoba: Ing. Jiří Urban, předseda
Telefon:
608 830 847
Email:
email.tjsokoloseknb@seznam.cz
Webové stránky: www.sokolosek.cz
Krátké představení:
Tělovýchovná jednota v současné době sdružuje oddíl
národní házené, triatlonový spolek, kopaná ženy i muži, oddíl zimního plavání.
Všechny oddíly jsou určené široké veřejnosti.
60
Jednotka sboru dobrovolných hasičů města Lipník nad Bečvou VI – Loučka
Adresa:
Požární zbrojnice,
751 31 Lipník nad Bečvou VI – Loučka
Kontaktní osoba: Ondřej Kolesár, velitel
Telefon:
732 321 784
Webové stránky:
www.mesto-lipnik.eu
(cesta:
život
ve
městě
–
organizace zřizované městem – dobrovolní hasiči)
Krátké představení:
Sbor dobrovolných hasičů v současné době sdružuje
požární družstvo pro děti, sportovní družstvo žen a sportovní družstvo mužů.
Všechna družstva jsou určena široké veřejnosti.
Jednotka sboru dobrovolných hasičů města Lipník nad Bečvou III – Nové Dvory
Adresa:
Požární zbrojnice č. 69,
751 31 Lipník nad Bečvou III – Nové Dvory
Kontaktní osoba: Martin Sobek, velitel
Telefon:
608 037 141
Webové stránky:
www.mesto-lipnik.eu
(cesta:
život
ve
městě
–
organizace zřizované městem – dobrovolní hasiči)
Krátké představení:
Sbor dobrovolných hasičů v současné době sdružuje
požární družstvo pro děti, sportovní družstvo žen a sportovní družstvo mužů.
Všechna družstva jsou určena široké veřejnosti.
Jednotka sboru dobrovolných hasičů města Lipník nad Bečvou V – Podhoří
Adresa:
Požární zbrojnice č. 25,
751 31 Lipník nad Bečvou V – Podhoří
Kontaktní osoba: Radek Zapletal, velitel
Telefon:
734 485 782
Webové stránky:
www.mesto-lipnik.eu
(cesta:
život
ve
městě
–
organizace zřizované městem – dobrovolní hasiči)
Krátké představení:
Sbor dobrovolných hasičů v současné době sdružuje
sportovní družstvo žen a sportovní družstvo mužů. Všechna družstva jsou určena
široké veřejnosti.
61
Lékaři a jejich ordinační doba
MED Centrum, Osecká 309, Lipník nad Bečvou
MUDr. František Fornůsek – praktický lékař
Tel.č.: 581 701 862
Po
Út
St
Čt
Pá
07:00
07:00
09:00
07:00
07:00
-
12:00
12:30
18:00
12:30
12:00
16:00 - 18:00 pro zvané
MUDr. Jarmila Aseemová – praktický lékař
Tel.č.: 581 701 864
Po
Út
St
Čt
Pá
07:00
07:00
07:00
09:00
07:00
-
12:00
12:00
12:00
18:00
12:00
16:00 - 18:00 pro zvané
MUDr. Hana Brančíková – praktický lékař
Tel.č.: 581 701 863
Po
Út
ST
Čt
Pá
09:00
08:00
08:00
08:00
08:00
-
18:00
13:30
13:00
13:30
13:00
16:00 - 18:00 pro zvané
MUDr. Ilona Březinová – Neurologie
Tel.č.: 581 701 872
Po
Čt
08:00 - 12:00
08:00 - 12:00
12:45 - 15:00
12:45 - 15:00
MUDr. Věra Punčochářová - interna
Tel.č.: 581 701 871
Diabetická poradna
Po
07:00 - 08:00
Út
07:00 - 08:00
St
07:00 - 11:00
Čt
07:00 - 08:00
Pá
07:00 - 08:00
62
Interní ambulance
Po
08:00 - 14:00
Út
08:00 - 14:00
St
11.00 - 15.00
Čt
08:00 - 14:00
Pá
08:00 - 12:00
MUDr. Leontýna Juřicová – kožní
Tel.č.: 581 701 872
Út
Pá
09:00 - 12:00
11:00 - 12:00
09:00 - 12:00
12:30 - 17:00
vypalování bradavic
12:30 - 15:00
MUDr. Yvona Stržanovská – ORL
Tel.č.: 734 866 078
Po
St
Pá
07:00
07:00
07:00
06:45
-
12:00
12:00
12:00
07:00
12:30 - 14:00
12:30 - 14:00 přednostně audiometrická vyšetření
12:30 - 13:30
jen pro zvané
MUDr. Daniel Bártík – RTG, ultrazvuk
Tel.č.: 581 701 866
RTG
Po
Út
St
Čt
Pá
07:00
07:00
07:00
07:00
07:00
-
Ultrazvuk
13:00
Po
15:00 - 16:00
13:00
13:00
13:00
Čt
15:00 - 16:00
13:00
Polední přestávka 12:00 - 12:30
MUDr. Roman Čevela – zubní
Tel.č.: 581 772 113
Po
Út
St
Čt
Pá
07:00
10:00
07:00
07:00
07:00
-
13:30
17:00
12:30
13:30
11:00
Laboratoř
Tel.č.: 581 624 373
Po
Út
St
Čt
Pá
06:00
06:00
06:00
08:00
06:00
06:00
-
09:30
09:30
08:00
09:30
09:30
09:30
jen diabetes
63
MUDr. Pavel Hejtmánek – gynekologie
Tel.č.: 581 701 874 , 732 322 683
NUTNO SE OBJEDNAT
Pokladna MED CENTRUM
Tel.č.: 581 701 861
Po
Út
St
Čt
Pá
06:30
06:30
06:00
06:00
06:00
-
14:30
14:30
14:30
14:30
14:30
Lékárna - Pharm.Dr. Lubomíra Šojdrová
Tel.č.: 581 774 153
Po
Út
St
Čt
Pá
07:00
07:00
07:00
07:00
07:00
-
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
Lékárna – Dr. Schwarz
Tel.č.: 776 645 000
Po
Út
St
Čt
Pá
So
07:00
07:00
07:00
07:00
07:00
08:00
-
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
11:30
Lékárna - Mgr. Alena Krejčířová
Tel.č.: 581 773 807
Po
Út
St
Čt
Pá
So
64
08:00
08:00
08:00
08:00
08:00
08:00
-
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
12:00
každou sudou sobotu
Zdravíčko, Hrnčířská 291/15, Lipník nad Bečvou
MUDr. Martin Haška – dětský lékař
Tel.č.: 581 772 156, 775 772 156
Po
08:00 - 11:00
Út
09:00 - 11:00
15:00 - 18:00
St
08:00 - 10:30
Čt
08:00 - 12:00
13:00 - 14:00
Pá
08:00 - 12:00
MUDr. Helena Šlajová – praktický lékař
Tel.č.: 581 774 045
Po
Út
St
Čt
Pá
07:00
09:00
07:00
07:00
07:00
-
11:00
12:00
12:00
11:00
12:00
15:00 - 18:00
pro zvané od 11:00 - 12:00
MUDr. Martina Dvořáková – gynekologie
Tel.č.: 608 772 156
Po
Út
St
Čt
Pá
07:00
07:00
13:00
13:00
07:00
-
12:00
12:00
18:00
18:00
12:00
12:30 - 15:00
12:30 - 15:00
MUDr. Ladislav Michl – interna
Tel.č.: 581 772 156
Čt
11:00 - 16:00
MUDr. Rastislav Poliačik – psychiatrie
Tel.č.: 581 772 156, 581 701 872, 731 417 356
Po
Čt
13:00 - 17:00
08:00 - 12:00
Zdravíčko
13:00 - 16:00 MED Centrum
65
MUDr. Jan Šulák – praktický lékař
ul. Loučská 503/31, Lipník nad Bečvou
Tel.č.: 581 702 177
Po
Út
St
Čt
Pá
07:00
07:00
07:00
09:00
07:00
-
14:00
13:00
11:30
12:00
13:00
12:30
- 19:00
MUDr. Nora Matějíčková – oční
náměstí T.G.Masaryka 42/37, Lipník nad Bečvou
Tel.č.: 581 771 679
Po
Út
St
Čt
Pá
07:30 07:30 07:30 Perimetr
07:30 -
11:30
11:30
11:30
12:00 - 14:00
12:00 - 14:00
12:00 - 15:00
11:30
12:00 - 14:00
Optika – Jiří Musiol
Náměstí T.G.Masaryka 42/37, Lipník nad Bečvou
Tel.č.: 581 773 833
Po-Pá
08:00 - 11:30
12:30 - 17:00
MUDr. Vladimír Kolář – zubní
Zahradní 1324, Lipník nad Bečvou
Tel.č.: 581 771 575
Po
Út
St
Čt
Pá
07:15
07:15
07:15
07:15
07:15
-
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
13:00 - 14:00
13:00 - 16:00
13:00 - 15:00
MUDr. Milan Šelle – zubní
Svatopluka Čecha 814/31, Lipník nad Bečvou
Tel.č.: 581 771 572
Po
Út
St
Čt
Pá
66
07:00
07:00
07:00
07:00
07:00
-
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
13:00
13:00
13:00
13:00
-
17:00
16:00
16:00
16:00
MUDr. Jaroslav Kříž – zubní
Loučská 503/31, Lipník nad Bečvou
Tel.č.: 721 375 904
Po
Út
St
Čt
Pá
07:00
07:00
07:00
07:00
07:00
-
13:30
14:30
13:00
16:00
13:00
MUDr. Marta Lazarová – zubní
Zahradní 1324, Lipník nad Bečvou
Tel.č.: 581 771 577, 773 115 030
Po
Út
St
Čt
Pá
07:30
07:30
07:30
07:30
07:30
-
11:30
11:30
11:30
11:30
12:00
MUDr. Martin Lazar
Zahradní 1324, Lipník nad Bečvou
Tel.č.: 581 771 577, 734 171 852
12:00 - 14:30
12:00 - 17:00
12:00 - 14:00
12:00 - 17:00
------------------
MUDr. Alena Dadejová – zubní
Svatopluka Čecha 496/5, Lipník nad Bečvou
Tel.č.: 581 110 444
15:00 Po
Út
08:00 St
08:00 Čt
08:00 Pá
08:00 Bolestivé případy
18:00
12:00
12:00
12:00
15:00 - 18:00
09:00
jen urgentní případy
Út a Pá 08:00 - 09:00
MUDr. Lenka Stejskalová – zubní
Svatopluka Čecha 496/5, Lipník nad Bečvou
Tel.č.: 581 110 444
Po
09:00 Út
15:00 St
15:00 Bolestivé případy
12:00
18:00
18:00
Út a St 15:00 - 15:30
Zubní pohotovost Olomouc
Fakultní nemocnice, I.P. Pavlova 6, Olomouc
Tel. č.: 588 441 111
Po-Pá
15:00 - 07:00
So-Ne+svátky
Nepřetržitý provoz
67
MUDr. Jana Bartesová – dětská lékařka
Křížkovského 75/1, Lipník nad Bečvou
Tel.č.: 581 772 496
Po
Út
St
Čt
Pá
07:00
07:00
07:00
13:00
07:00
-
11:00
11:00
11:00
16:00
11:00
13:00
12:00
11:00
16:00
11:00
-
15:00
14:00
13:00
18:00
12:00
pro nemocné
pro kojence
pro kojence
preventivní očkování
pro kojence
MUDr. Jana Ottová - Ortodontie
Zahradní 1324, Lipník nad Bečvou
Tel.č.: 581 201 840, 777 012 440
Čt
08:00 - dle telefonické domluvy
Mgr. Miroslava Čmochová - Klinický logoped
Zahradní 1324, Lipník nad Bečvou
Tel.č.: 603 416 405 - nutno se objednat
Po
Út
St
Čt
Pá
06:30
10:00
06:30
10:00
06:30
-
11:30
14:00
11:30
14:00
09:30
12:00 - 15:00
14:30 - 18:30
12:00 - 15:00
14:30 - 18:30
-------------------
Rehabilitace RELAX - Mgr. David Jurečka, Mgr. Robert Jurečka
Havlíčkova 520, Lipník nad Bečvou
Tel.č.: 777 171 421, 777 816 314, 773 681 631
Po
Út
St
Čt
Pá
07:30
07:30
07:30
07:30
07:30
-
16:00
16:00
16:00
16:00
16:00
Nemocnice Hranice, pobočka Lipník nad Bečvou, Jezerská 506
MUDr. Ivan Sumara – chirurgie
Tel.č.: 581 727 212
Po
Út
St
Čt
Pá
68
07:00 07:00 07:00 07:00 07.:00 -
12:30
13:30
13:00
12:30
13:30
13:30 - 14:30
13:00 - 14:30
jen pro zvané
jen pro zvané
13:00 -
jen pro zvané
14:30
MUDr. Boris Skulina a MUDr. Martina Nerudová – gynekologie
Tel.č.: 581 727 217
Po
Út
St
07:00 - 15:00
07:00 - 15:00
07:00 - 15:00
MUDr. Boris Skulina
MUDr. Martina Nerudová
MUDr. Boris Skulina
MUDr. Anna Hotlová, MUDr. Ivana Skulinová - rehabilitace
Tel.č.: 581 727 218
Út
Čt
07:30 - 12:00
07:30 - 12:00
13:00 - 14:30
13:00 - 14:30
jen pro zvané
jen pro zvané
MUDr. Hana Schovánková – alergologie
Tel.č. : 581 727 215, 725 725 848
Po
Čt
07:00 - 16:30
07:00 - 14:30
MUDr. Aleš Boháč – plícní ambulance
Tel.č.: 605 178 047
Út
15:00 - 17:00
MUDr. Josef Bělík – ortopedie
Tel.č.: 581 727 217
Pá
07:00 - 13:00
MUDr. Zbyněk Zajíc – urologie
Tel.č.: 581 727 212
12:30 - 14:30
St
Vrchní sestra
Tel.č.: 581 727 211
RTG oddělení
Tel.č. : 581 727 220
69
Ostatní služby
Možnosti ubytování:
Penzion Fantasy
Adresa:
Loučská 227, 751 31 Lipník nad Bečvou
Tel.č.:
581 111 279, 608 866 229
Email:
krejcirikpavel@seznam.cz
Penzion U Grygarů
Adresa:
Osecká 351, 751 31 Lipník nad Bečvou
Tel.č.:
581 771 503, 721 877 658
Email:
ubytovaní@gtour.cz
Penzion U Zámecké zahrady
Adresa:
Bratrská 586, 751 31 Lipník nad Bečvou
Tel.č.:
581 774 102, 775 553 381
Email:
arpel@arpel.cz, penzion@arpel.cz
Domov mládeže Střední školy elektrotechnické
Adresa:
Bratrská 1114, 751 31 Lipník nad Bečvou
Tel.č.:
606 741 217
Email:
reskovam@sse.lipniknb.cz
Hotel Lípa
Adresa:
Osecká 347, 751 31 Lipník nad Bečvou
Tel.č.:
581 773 834
Email:
lipa@iex.cz
Ubytovna pana Jaroslava Rybky
Adresa:
Perštýnská 629, 751 31 Lipník nad Bečvou
Tel.č.:
608 400 751
TAXI – služba na zavolání
Tel.č.
70
602 733 250
Ubytovna GRESH
Adresa:
Jiráskova 518, 751 31 Lipník nad Bečvou
Tel.č.:
581 773 806, 777 068 822
E-mail:
y.matouskova@gresh.cz
Josef Kuchař – Pohřební služba
Osek nad Bečvou
Tel.č.:
581 793 102, 602 730 316
Pondělí
08:00 - 14:00
Úterý
08:00 - 14:00
Středa
08:00 - 14:00
Čtvrtek
08:00 - 14:00
Pátek
08:00 - 14:00
Jinak po telefonické domluvě nepřetržitě.
Další důležitá telefonní čísla:
Policie České republiky
- nepřetržitá linka ve městě
158
601 365 550
Městská policie Lipník nad Bečvou
156
Záchranná služba
155
Hasičský záchranný sbor
150
Číslo tísňového volání
112
71
Download

Katalog poskytovatelů sociálních služeb a služeb navazujících