VÝROČNÍ
ZPRÁVA
2012
MĚŘENÍ DODÁVEK PLYNU, A.S.
OBSAH
I.
VYBRANÉ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI ...................................................................................................................4
1.
2.
3.
4.
5.
ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI .................................................................................................................... 5
PŘEDSTAVENSTVO A DOZORČÍ RADA................................................................................................................ 5
ÚDAJE O ČINNOSTI............................................................................................................................................ 5
PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ....................................................................................................................................... 5
AKCIONÁŘI A ZÁKLADNÍ KAPITÁL ...................................................................................................................... 5
II.
ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI A STAVU JEJÍHO MAJETKU V ROCE
2012 .......................................................................................................................................................................6
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
III.
PODSTATNÉ UDÁLOSTI ROKU 2012 .................................................................................................................. 7
EKONOMICKÉ VÝSLEDKY ................................................................................................................................... 8
ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SPOLEČNOSTI ........................................................................................................ 9
PERSONÁLNÍ A SOCIÁLNÍ POLITIKA ........................................................................................................................... 10
SKUTEČNOSTI, KTERÉ NASTALY PO ROZVAHOVÉM DNI ................................................................................................. 10
PŘEDPOKLÁDANÝ VÝVOJ SPOLEČNOSTI ..................................................................................................................... 10
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ.............................................................................................................................................. 10
VÝZKUM A VÝVOJ ................................................................................................................................................ 10
ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ..........................................................................................................................................12
IV. PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY................................................................................................................................18
1
VŠEOBECNÉ INFORMACE ..............................................................................................................................19
ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNOSTI.............................................................................................................................. 19
1
VŠEOBECNÉ INFORMACE (POKRAČOVÁNÍ) ...................................................................................................20
ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SPOLEČNOSTI ........................................................................................................................... 20
2
ÚČETNÍ POSTUPY ..........................................................................................................................................21
A)
B)
2
DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ A HMOTNÝ MAJETEK ........................................................................................................ 21
ZÁSOBY ............................................................................................................................................................. 21
ÚČETNÍ POSTUPY (POKRAČOVÁNÍ) ...............................................................................................................22
C)
D)
E)
F)
2
POHLEDÁVKY ...................................................................................................................................................... 22
PŘEPOČET CIZÍCH MĚN.......................................................................................................................................... 22
REZERVY ............................................................................................................................................................ 22
ZAMĚSTNANECKÉ POŽITKY ..................................................................................................................................... 22
ÚČETNÍ POSTUPY (POKRAČOVÁNÍ) ...............................................................................................................23
G)
VÝNOSY ............................................................................................................................................................. 23
h)
Leasing a pronájem ................................................................................................................................... 23
I)
ODLOŽENÁ DAŇ .................................................................................................................................................. 23
J)
SPŘÍZNĚNÉ STRANY .............................................................................................................................................. 23
2
ÚČETNÍ POSTUPY (POKRAČOVÁNÍ) ...............................................................................................................24
K)
L)
3
NÁSLEDNÉ UDÁLOSTI............................................................................................................................................ 24
ZMĚNY ÚČETNÍCH POSTUPŮ ................................................................................................................................... 24
DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE K ROZVAZE A VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY ..........................................................................25
A)
3
DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK........................................................................................................................ 25
DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE K ROZVAZE A VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY (POKRAČOVÁNÍ) ..............................................26
B)
3
DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK ........................................................................................................................... 26
DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE K ROZVAZE A VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY (POKRAČOVÁNÍ) ...............................................27
C)
D)
ZÁSOBY ............................................................................................................................................................. 27
POHLEDÁVKY ...................................................................................................................................................... 27
2/49
E)
VLASTNÍ KAPITÁL ................................................................................................................................................. 27
PŘEHLED ZMĚN VLASTNÍHO KAPITÁLU
(V TIS. KČ) .......................................................................................... 27
3
DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE K ROZVAZE A VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY (POKRAČOVÁNÍ) ...............................................28
E)
F)
G)
3
VLASTNÍ KAPITÁL (POKRAČOVÁNÍ) ........................................................................................................................... 28
REZERVY ............................................................................................................................................................ 28
ZÁVAZKY ............................................................................................................................................................ 28
DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE K ROZVAZE A VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY (POKRAČOVÁNÍ) ...............................................29
H)
I)
J)
3
DAŇ Z PŘÍJMŮ (POKRAČOVÁNÍ) .............................................................................................................................. 29
ČLENĚNÍ VÝNOSŮ................................................................................................................................................. 29
OSOBNÍ NÁKLADY A ZAMĚSTNANCI .......................................................................................................................... 29
DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE K ROZVAZE A VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY (POKRAČOVÁNÍ) ...............................................30
K)
TRANSAKCE SE SPŘÍZNĚNÝMI STRANAMI ................................................................................................................... 30
(V TIS. KČ) ................................................................................................................................................................ 30
3
DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE K ROZVAZE A VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY (POKRAČOVÁNÍ) ...............................................31
L)
4
ODMĚNA AUDITORSKÉ SPOLEČNOSTI ....................................................................................................................... 31
OSTATNÍ VÝZNAMNÉ SKUTEČNOSTI .............................................................................................................32
SMLUVNÍ ZÁVAZKY ........................................................................................................................................................ 32
5
POTENCIÁLNÍ ZÁVAZKY .................................................................................................................................32
6
NÁSLEDNÉ UDÁLOSTI ....................................................................................................................................32
V.
ZPRÁVA DOZORČÍ RADY ................................................................................................................................33
VI.
ÚDAJE O OSOBÁCH ODPOVĚDNÝCH ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU A OVĚŘENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY .............................35
VII.
ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI ZA ROK 2012 ..............................................................37
1.
URČENÍ ZPRÁVY................................................................................................................................................... 38
2.
VYMEZENÍ OVLÁDAJÍCÍ OSOBY A PRÁVNICKÝCH OSOB OVLÁDANÝCH STEJNOU OVLÁDAJÍCÍ OSOBOU ....................................... 38
2.1. OVLÁDAJÍCÍ OSOBA .............................................................................................................................................. 38
2.2. OSOBY OVLÁDAJÍCÍ NEPŘÍMO OVLÁDANOU OSOBU ........................................................................................................ 38
2.2.1
Ostatní osoby ovládající nepřímo prostřednictvím ovládající osoby ................................................................. 38
2.3. OVLÁDANÁ OSOBA .............................................................................................................................................. 39
2.4. OSTATNÍ OSOBY OVLÁDANÉ STEJNOU OVLÁDAJÍCÍ OSOBOU .......................................................................................... 39
2.4.1
2.4.2
3.
POPIS VZTAHŮ MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI ............................................................................................................ 41
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
4.
Existující ovládané osoby ovládané stejnou ovládající osobou ......................................................................... 39
Zaniklé ovládané osoby ovládané stejnou ovládající osobou ........................................................................... 40
Smlouvy uzavřené v roce 2012 ......................................................................................................................... 42
Smlouvy zrušené v roce 2012............................................................................................................................ 43
Soudní spory ..................................................................................................................................................... 43
Plnění ze smluv ................................................................................................................................................. 43
Směrnice koncernu ........................................................................................................................................... 43
Ostatní opatření učiněná v zájmu nebo na popud propojených osob uskutečněné ovládanou osobou .......... 43
Jiné právní úkony .............................................................................................................................................. 43
Další skutečnosti ............................................................................................................................................... 44
VYJÁDŘENÍ DOZORČÍ RADY..................................................................................................................................... 45
VIII. ZPRÁVA AUDITORA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ A ZPRÁVĚ O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI ..................46
IX. ZKRATKY ...........................................................................................................................................................48
3/49
ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI
PŘEDSTAVENSTVO A DOZORČÍ RADA
ÚDAJE O ČINNOSTI
PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ
AKCIONÁŘI A ZÁKLADNÍ KAPITÁL
Měření dodávek plynu, a.s.
1.
2.
3.
4.
5.
VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012
VYBRANÉ ÚDAJE
O SPOLEČNOSTI
I.
4/49
1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI
Měření dodávek plynu, a.s., (dále jen Společnost) vznikla dne 8.12.2009, jako dceřiná
společnost Pražské plynárenské, a.s.
Obchodní firma:
Měření dodávek plynu, a.s.
Sídlo:
PSČ:
IČ:
DIČ:
Zápis v obchodním rejstříku:
Bankovní spojení:
Praha 4, U Plynárny 500/44
145 08
290 01 498
CZ29001498
Městský soud v Praze, oddíl B, vložka č. 15764
Citibank Europe plc, organizační složka,
číslo účtu 2053030106/2600
267 1722 55
Tel:
2. PŘEDSTAVENSTVO A DOZORČÍ RADA
K 31.12.2012 bylo složení představenstva následující:
Ing. Jan Příbek – předseda představenstva
Luděk Hons – místopředseda představenstva
Ing. Aleš Brandejs – člen představenstva
K 31.12.2012 bylo složení dozorčí rady následující:
Ing. Miloš Houzar – předseda dozorčí rady
Ing. Jaroslav Kohoutek – místopředseda dozorčí rady
Petr Suchánek – člen dozorčí rady
3. ÚDAJE O ČINNOSTI
Poskytování služeb v oblasti výzkumu příčin vzniku ztrát zemního plynu, měření
a metrologie v oboru plynárenství, poskytování obchodně technických služeb v oboru
plynárenství včetně výměn plynoměrů, nákup, skladování a prodej plynoměrů včetně ověřování,
oprav a kalibrací plynoměrů a ostatní plynárenské měřící techniky.
4. PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona;
výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických
a telekomunikačních zařízení;
montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení;
montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny;
5. AKCIONÁŘI A ZÁKLADNÍ KAPITÁL
100% vlastníkem Společnosti je Pražská plynárenská, a.s. Základní kapitál je rozdělen na 5 akcií
o jmenovité hodnotě 1 000 000,- Kč v listinné podobě.
5/49
6.
7.
8.
9.
PODSTATNÉ UDÁLOSTI ROKU 2012
EKONOMICKÉ VÝSLEDKY
ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SPOLEČNOSTI
PERSONÁLNÍ A SOCIÁLNÍ POLITIKA
SKUTEČNOSTI, KTERÉ NASTALY PO
ROZVAHOVÉM DNI
PŘEDPOKLÁDANÝ VÝVOJ SPOLEČNOSTI
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
VÝZKUM A VÝVOJ
ORGANIZAČNÍ SLOŽKA V ZAHRANIČÍ
Měření dodávek plynu, a.s.
1.
2.
3.
4.
5.
VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012
II. ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA
O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI
SPOLEČNOSTI A STAVU JEJÍHO
MAJETKU V ROCE 2012
6/49
1.
PODSTATNÉ UDÁLOSTI ROKU 2012
1.1.1 LEDEN
1.1.2 ÚNOR
BŘEZEN
DUBEN
KVĚTEN
ČERVEN
ČERVENEC
SRPEN
ZÁŘÍ
ŘÍJEN
LISTOPAD
PROSINEC
- uzavření smlouvy pro pokračování v procesu optimalizace cejchovních a
mimocejchovních výměn plynoměrů kategorie MO a DOM, v procesu
optimalizace měření kategorie SO a VO, a dalších opatření ke snižování
ztrát plynu,
- zahájení postupu podle nového obchodního modelu oprav a pořízení
nových plynoměrů vytvořeného ve spolupráci s PWC,
- setkání zástupců ČLR výrobce plynoměrů PROM G4S v AMS Skuteč,
- změna stanov Společnosti, za představenstvo jednají navenek jménem
společnosti ve všech věcech společnosti vždy dva členové představenstva,
- podpis smlouvy s AMS Skuteč na zajištění oprav a ověřování plynoměrů,
na základě realizovaného výběru dodavatele,
- přerušení příprav na zajištění činnosti fakturačních odečtů v rámci
koncernu PP, a.s., v souladu se strategií koncernu PP, a.s.,
- start projektu Implementace inteligentní měřicí techniky pro řešení
pohledávek (IMRP), zpracování Cílového konceptu obchodních a
finančních procesů a IT řešení,
- účast Společnosti na 11. Konferenci měření plynu, kde prezentovala vlastní
příspěvek „Smart metering - pilotní projekty, přesnost plynoměrů“,
- zpracování zprávy pro ERÚ o průběhu programu opatření ke snižování
ztrát zemního plynu pro PPD, a.s.,
- realizace pracovní cesty do výrobního centra společnosti Elster v Německu
- Osnabrűcku s cílem jednání o dodávkách inteligentního plynoměru,
- uskutečnění celodenního workshopu k představení funkčnosti předplatného
systému společnosti ITRON v podmínkách koncernu PP,
- poslední splátka za odkup části Společnosti realizovaného v roce 2009,
- zahájení spolupráce s ČPS k vydání odborného číslovaného stanoviska
k použití inteligentních plynoměrů s integrovaným ovládacím ventilem,
- realizace pilotního projektu přenosů dat o odběrech plynu a vody v lokalitě
Zbraslav ve spolupráci s Veolia, a.s. – multiutilitní přenos dat,
- zahájení realizace kompletního přenosu dat o odběrech plynu, vody a
elektrické energie pro společnost ROSSY Service, a.s., – areál Prologis
Jažlovice,
- zahájení přípravy společného projektu s PREměření, a.s., – přenos dat o
odběrech elektrické energie a plynu u vybraných odběratelů v lokalitě
Praha 1 s cílem online sledování průběhu odběru plynu u zákazníků
s potenciální možností neoprávněných odběrů plynu,
- podpis dodatku kolektivní smlouvy koncernu PP, a.s.
7/49
2.
EKONOMICKÉ VÝSLEDKY
Struktura hospodářského výsledku - zpracováno dle CAS (České účetní standardy):
Skutečnost 2012
v tis. Kč
101 725
90 677
11 048
2 670
8 378
26
246
-220
8 158
6 378
1 748
Provozní výnosy
Provozní náklady
EBITDA
Odpisy
EBIT
Finanční výnosy
Finanční náklady
Hospodářský výsledek z finančních operací
EBT Výsledek hospodaření před zdaněním
EAT Výsledek hospodaření po zdanění
Finanční výdaje na investice
v tis. EUR
4 045,9
3 606,5
439,4
106,2
333,2
1,0
9,8
-8,8
324,5
253,7
69,5
Pro přepočet Kč/EUR byl použit kurz 25,143 Kč/EUR.
Podnikatelský záměr pro rok 2012 předpokládal hospodářský výsledek před zdaněním
ve výši 5 700 tis. Kč.
V rámci obnovy vozového parku došlo k nákupu nových vozidel v ceně 1 725 tis. Kč.
8/49
3. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SPOLEČNOSTI
Organizační struktura Společnosti ke dni 31.12.2012:
MDP
Celkem 60 THP 43 D 17
01 ředitel společnosti
Asistent ředitele
(1)
Ekonomické oddělení
(2)
Úsek měření a
plynoměrových služeb
Celkem 50 THP 35 D 15
03 vedoucí úseku
Úsek přípravy a realizace
výzkumu ztrát
Celkem 6 THP 6
02 vedoucí úseku
Středisko obchodně
technických služeb
(15)
Oddělení přípravy a
realizace výzkumu ztrát
(4)
Středisko měření a
metrologie
(7)
Obchodní zástupce
(1)
Středisko dálkových
přenosů
(7)
Středisko výměn
průmyslových plynoměrů
(6)
Oddělení obchodu a logistiky
(3)
Oddělení evidence a
verifikace
(11)
9/49
4. PERSONÁLNÍ A SOCIÁLNÍ POLITIKA
K 31.12.2012 bylo v evidenčním stavu Společnosti 58 zaměstnanců.
Struktura a počet zaměstnanců
k datu
k 31. 12. 2012
Muži
45
Ženy
13
THP
42
D
16
Absolventi
0
Kvalifikační struktura zaměstnanců (absolutně)
Vzdělání
základní
střední odborné
ÚSO - maturita
VŠ
k 31. 12. 2012
1
33
18
6
5. SKUTEČNOSTI, KTERÉ NASTALY PO ROZVAHOVÉM DNI
Po rozvahovém dni nenastaly žádné významné skutečnosti.
6. PŘEDPOKLÁDANÝ VÝVOJ SPOLEČNOSTI
Společnost bude dále pokračovat ve všech zvolených oblastech své podnikatelské činnosti,
a dále bude aktivně hledat možnosti jejího rozšíření, a to jak v rámci koncernu PP, tak pro externí
zákazníky.
7. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Společnost přistupuje zodpovědně k ochraně životního prostředí důslednou kontrolou
dodržování všech postupů při provádění
svých
podnikatelských
aktiv. Jedná se
např. o ekologickou likvidaci obalů, třídění odpadu při likvidaci plynoměrů apod.
8. VÝZKUM A VÝVOJ
Společnost zajišťovala v oblasti vědy a výzkumu zejména činnosti související s identifikací
příčin vzniku ztrát zemního plynu, které vznikají při distribuci zemního plynu zákazníkům.
Jednotlivé příčiny vzniku ztrát zemního plynu byly kvantifikovány a jejich výše byla praktickými
měřeními v distribuční soustavě ověřována. Současně byly prováděny související matematické
výpočty některých druhů ztrát plynu, jejichž výši nebylo možno praktickými měřeními exaktně
ověřit.
Společnost byla, v rámci koncernu PP, a.s., pověřena vedením a realizací projektu k využití
prvků inteligentní měřicí techniky pro řešení plynových pohledávek u zákazníků PP, a. s. Jedná se
o ojedinělý projekt v rámci energetiky ČR.
Na začátku II.Q 2012 byly, z rozhodnutí vedení koncernu PP, a.s., ukončeny přípravy
Společnosti spojené se zajištěním fakturačních odečtů pro společnost Pražská plynárenská
Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. Původně plánovaný termín spuštění
zajištění fakturačních odečtů od 1.4.2012 nebyl tudíž naplněn.
10/49
9. ORGANIZAČNÍ SLOŽKA V ZAHRANIČNÍ
Společnost nemá organizační složku v zahraničí.
11/49
ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ
ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31. 12. 2012
Měření dodávek plynu, a.s.
ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31.12.2012
VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012
III. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA
12/49
13/49
14/49
15/49
16/49
17/49
Měření dodávek plynu, a.s.
1. VŠEOBECNÉ INFORMACE
2.
ÚČETNÍ POSTUPY
3.
DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE K ROZVAZE A VÝKAZU
ZISKU A ZTRÁTY
4.
OSTATNÍ VÝZNAMNÉ SKUTEČNOSTI
5.
POTENCIÁLNÍ ZÁVAZKY
6.
NÁSLEDNÉ UDÁLOSTI
VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012
IV. PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY
18/49
1 VŠEOBECNÉ INFORMACE
Základní informace o Společnosti
Název účetní jednotky:
Měření dodávek plynu, a.s. (dále jen „Společnost“)
Právní forma:
Akciová společnost
Datum vzniku Společnosti:
8. prosince 2009
Sídlo účetní jednotky:
U Plynárny 500/44
Praha 4
PSČ 145 08
Identifikační číslo:
290 01 498
Předmět podnikání:
Hlavním předmětem podnikání Společnosti je poskytování služeb v oblasti výzkumu příčin
vzniku ztrát zemního plynu, měření a metrologie v oboru plynárenství.
Základní kapitál:
5 000 tis. Kč
Složení představenstva k 31. prosinci 2012 a k 31. prosinci 2011 bylo následující:
Funkce
Ing. Jan Příbek
Luděk Hons
Ing. Aleš Brandejs
předseda představenstva
místopředseda představenstva
člen představenstva
Složení dozorčí rady k 31. prosinci 2012 a k 31. prosinci 2011 bylo následující:
Funkce
Ing. Miloš Houzar
Ing. Jaroslav Kohoutek
Petr Suchánek
předseda dozorčí rady
místopředseda dozorčí rady
člen dozorčí rady
19/49
1 VŠEOBECNÉ INFORMACE (pokračování)
Organizační struktura Společnosti
MDP
01 ředitel společnosti
Asistent ředitele
Ekonomické oddělení
Úsek měření a
plynoměrových služeb
Úsek přípravy a realizace
výzkumu ztrát
03 vedoucí úseku
02 vedoucí úseku
Středisko obchodně
technických služeb
Oddělení přípravy a
realizace výzkumu ztrát
Středisko měření a
metrologie
Technik měření
Středisko dálkových
přenosů
Středisko výměn
průmyslových plynoměrů
Oddělení obchodu a logistiky
Oddělení evidence a
verifikace
20/49
2 ÚČETNÍ POSTUPY
Účetní závěrka je sestavena v souladu s účetními předpisy platnými v České republice a je
sestavena v historických cenách.
a) Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek
Nehmotný majetek, jehož doba použitelnosti je delší než 1 rok a pořizovací cena převyšuje
5 tis. Kč za položku, je považován za dlouhodobý nehmotný majetek.
Hmotný majetek, jehož doba použitelnosti je delší než 1 rok a pořizovací cena převyšuje
10 tis. Kč za položku, je považován za dlouhodobý hmotný majetek.
Nakoupený dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek je prvotně vykázán v pořizovacích cenách,
které zahrnují cenu pořízení a náklady s jeho pořízením související.
Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek je odpisován metodou rovnoměrných odpisů na základě
jeho předpokládané doby životnosti. Společnost uplatňuje roční odpisové sazby, které se liší od
sazeb odpočitatelných pro daňové účely.
Pokud zůstatková hodnota aktiva přesahuje jeho odhadovanou zpětně získatelnou částku, je jeho
zůstatková hodnota snížena na tuto částku prostřednictvím opravné položky. Zpětně získatelná
částka je stanovena na základě očekávaných budoucích peněžních toků generovaných daným
aktivem.
Goodwill, který vznikl při nákupu části podniku od společnosti Prometheus,
energetické služby ,s.r.o., představuje rozdíl mezi oceněním nabytého podniku ve smyslu
obchodního zákoníku podle posudku znalce a souhrnem jeho individuálně přeceněných složek
majetku sníženým o převzaté závazky. Goodwill se odpisuje rovnoměrně po dobu 5 let.
Náklady na opravy a údržbu dlouhodobého hmotného majetku se účtují přímo do nákladů.
Technické zhodnocení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku je aktivováno.
Dlouhodobý majetek v pořizovací ceně do 5 tis. Kč (nehmotný majetek) a 10 tis. Kč (hmotný
majetek) za položku je účtován do nákladů při spotřebě.
b) Zásoby
Nakoupené zásoby jsou oceňovány pořizovací cenou sníženou o opravnou položku. Pořizovací
cena zahrnuje veškeré náklady související s pořízením těchto zásob (zejména dopravné, clo, atd.).
Pro úbytky nakoupených zásob užívá Společnost metodu váženého průměru.
Opravná položka k pomaluobrátkovým a zastaralým zásobám se tvoří na základě analýzy
obrátkovosti zásob a na základě individuálního posouzení zásob.
21/49
2 ÚČETNÍ POSTUPY (pokračování)
c) Pohledávky
Pohledávky jsou vykázány v nominální hodnotě snížené o opravnou položku k pochybným
pohledávkám. Opravná položka k pochybným pohledávkám je vytvořena na základě věkové
struktury pohledávek. Společnost nevytváří opravné položky k pohledávkám za spřízněnými
stranami.
d) Přepočet cizích měn
Transakce prováděné v cizích měnách jsou přepočteny a zaúčtovány devizovým kursem platným
v den transakce.
Zůstatky peněžních aktiv, pohledávek a závazků vedených v cizích měnách byly přepočteny
devizovým kursem zveřejněným Českou národní bankou k rozvahovému dni. Všechny kurzové
zisky a ztráty z přepočtu peněžních aktiv, pohledávek a závazků jsou účtovány do výkazu zisku
a ztráty.
e) Rezervy
Společnost tvoří rezervy na krytí svých závazků nebo výdajů, u nichž je pravděpodobné,
že nastanou, je znám jejich účel, avšak není přesně známa jejich výše, nebo časový rozvrh úhrady.
Rezervy však nejsou tvořeny na běžné provozní výdaje nebo na výdaje přímo související
s budoucími příjmy.
Společnost vykazuje v rezervách nesplacený závazek z titulu daně z příjmů proti daňovému
nákladu. Pokud zálohy na daň z příjmů převyšují odhadovanou splatnou daň, příslušný rozdíl je
vykázán jako krátkodobá pohledávka.
f) Zaměstnanecké požitky
Na nevybranou dovolenou a odměny zaměstnanců Společnost vytváří rezervu.
K financování státního důchodového pojištění hradí Společnost pravidelné odvody do státního
rozpočtu. Společnost také poskytuje svým zaměstnancům příspěvky na penzijní připojištění nebo
životní pojištění.
22/49
2 ÚČETNÍ POSTUPY (pokračování)
g) Výnosy
Tržby za materiál jsou zaúčtovány k datu doručení a jeho akceptace zákazníkem a jsou vykázány
po odečtení slev a daně z přidané hodnoty.
Tržby za služby jsou zaúčtovány k datu poskytnutí a jsou vykázány po odečtení slev a daně
z přidané hodnoty.
h) Leasing a pronájem
Pořizovací cena majetku získaného formou finančního, operativního leasingu nebo pronájmu není
aktivována do dlouhodobého majetku. Leasingové splátky a nájemné jsou účtovány do nákladů
rovnoměrně po celou dobu trvání leasingu nebo pronájmu. Budoucí leasingové splátky a nájemné,
které nejsou k rozvahovému dni splatné, jsou vykázány v příloze k účetní závěrce, ale nejsou
zachyceny v rozvaze.
i) Odložená daň
Odložená daň se vykazuje u všech přechodných rozdílů mezi zůstatkovou hodnotou aktiva
nebo závazku v rozvaze a jejich daňovou hodnotou. Odložená daňová pohledávka je zaúčtována,
pokud je pravděpodobné, že ji bude možné daňově uplatnit v budoucnosti.
j) Spřízněné strany
Spřízněnými stranami Společnosti se rozumí:
strany, které přímo nebo nepřímo mohou uplatňovat podstatný nebo rozhodující vliv
u Společnosti, a společnosti, kde tyto strany mají rozhodující vliv,
členové statutárních, dozorčích a řídicích orgánů Společnosti, nebo její mateřské společnosti
a osoby blízké těmto osobám, včetně podniků, kde tito členové a osoby mají podstatný
nebo rozhodující vliv.
Významné transakce a zůstatky se spřízněnými stranami jsou uvedeny v poznámce 3k)
„Transakce se spřízněnými stranami“.
23/49
2 ÚČETNÍ POSTUPY (pokračování)
k) Následné události
Dopad událostí, které nastaly mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky,
je zachycen v účetních výkazech v případě, že tyto události poskytly doplňující informace
o skutečnostech, které existovaly k rozvahovému dni.
V případě, že mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky došlo k významným
událostem představujícím skutečnosti, které nastaly po rozvahovém dni, jsou důsledky těchto
událostí popsány v příloze účetní závěrky, ale nejsou zaúčtovány v účetních výkazech.
l)
Změny účetních postupů
V účetním období 2012 nedošlo k žádným změnám ve způsobech oceňování, způsobech
odpisování a postupech účtování.
24/49
3 DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE K ROZVAZE A VÝKAZU ZISKU A
ZTRÁTY
a) Dlouhodobý nehmotný majetek
(v tis. Kč)
2012
POŘIZOVACÍ CENA
Goodwill
OPRÁVKY
31. prosince 2012
0
0
37
1 633
0
0
1 633
64
0
0
64
1 734
0
0
1 734
Přírůstky
1. ledna 2012
Zřizovací výdaje
Goodwill
Vyřazení
37
Jiná nehmotná aktiva
Celkem
Pořízení
1. ledna 2012
Zřizovací výdaje
Vyřazení
31. prosince 2012
37
0
0
37
680
327
0
1 007
Jiná nehmotná aktiva
52
12
0
64
Celkem
769
339
0
1 108
Zůstatková hodnota
965
626
(v tis. Kč)
2011
POŘIZOVACÍ CENA
Zřizovací výdaje
Goodwill
OPRÁVKY
Zřizovací výdaje
Goodwill
Jiná nehmotná aktiva
Celkem
Zůstatková hodnota
Vyřazení
31. prosince 2011
37
0
0
37
1 633
0
0
1 633
Jiná nehmotná aktiva
Celkem
Pořízení
1. ledna 2011
64
0
0
64
1 734
0
0
1 734
Přírůstky
1. ledna 2011
Vyřazení
31. prosince 2011
20
17
0
37
354
326
0
680
19
33
0
52
393
376
0
769
1 341
965
Společnost nepořídila v roce 2012 a 2011 žádný nehmotný majetek s pořizovací cenou nižší
než 5 tis. Kč, který by byl účtovaný přímo do nákladů a evidovaný v operativní evidenci.
25/49
3 DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE K ROZVAZE A VÝKAZU ZISKU A
ZTRÁTY (pokračování)
b) Dlouhodobý hmotný majetek
(v tis. Kč)
2012
POŘIZOVACÍ CENA
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
Pořízení
1. ledna 2012
OPRÁVKY
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
Celkem
OPRAVNÉ POLOŽKY
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
31. prosince 2012
10 049
886
18
10 917
0
1 748
886
862
10 049
2 634
904
11 779
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
Celkem
Vyřazení
Přírůstky
1. ledna 2012
Vyřazení
31. prosince 2012
2 477
2 326
13
4 790
2 477
2 326
13
4 790
1. ledna 2012
Použití
Tvorba
31. prosince 2012
1 306
0
464
842
Celkem
1 306
0
464
842
Zůstatková hodnota
6 266
6 147
(v tis. Kč)
2011
POŘIZOVACÍ CENA
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
Pořízení
1. ledna 2011
Vyřazení
31. prosince 2011
6 745
3 399
94
10 049
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
0
3 399
3 399
0
Zálohy na pořízení HIM
0
3 173
3 173
0
6 745
9 971
6 666
10 049
Celkem
OPRÁVKY
Přírůstky
1. ledna 2011
Vyřazení
31. prosince 2011
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
816
1 741
80
2 477
Celkem
816
1 741
80
2 477
OPRAVNÉ POLOŽKY
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
1. ledna 2011
Použití
Tvorba
31. prosince 2011
1 742
0
436
1 306
Celkem
1 742
0
436
1 306
Zůstatková hodnota
4 187
6 266
Společnost pořídila v roce 2012 hmotný majetek s pořizovací cenou nižší než 10 tis. Kč,
který byl účtovaný přímo do nákladů a evidovaný v operativní evidenci, v celkové částce
77 tis. Kč (2011: 392 tis. Kč).
26/49
3 DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE K ROZVAZE A VÝKAZU ZISKU A
ZTRÁTY (pokračování)
c) Zásoby
Společnost vytvořila opravnou položku k pomaluobrátkovým zásobám k 31. prosinci 2012
ve výši 28 tis. Kč (k 31. prosinci 2011 ve výši 0 Kč.).
d) Pohledávky
Nezaplacené pohledávky z obchodních vztahů nejsou zajištěny a žádná z nich nemá splatnost
delší než 5 let.
Pohledávky z obchodních vztahů po splatnosti k 31. prosinci 2012 činily 283 tis. Kč
(k 31. prosinci 2011: 7 tis. Kč).
Společnost vytvořila opravnou položku k pohledávkám po splatnosti k 31. prosinci 2012 ve výši
3 tis. Kč (k 31. prosinci 2011 ve výši 0 Kč).
Pohledávky za ovládající osobou představují zůstatek cash-poolingu, který k 31. prosinci 2012
činil 5 086 tis. Kč (k 31. prosinci 2011: 5 016 tis. Kč).
e) Vlastní kapitál
Přehled změn vlastního kapitálu
Změny / zůstatky
Zůstatky k 1. lednu 2011
Rozdělení VH za účetní období 2010
Dividendy
Ostatní změny
Výsledek hospodaření za účetní období 2011
Zůstatky k 31. prosinci 2011
Rozdělení VH za účetní období 2011
Dividendy
Tantiémy
Ostatní změny
Výsledek hospodaření za účetní období 2012
Zůstatky k 31. prosinci 2012
Zákl.
kapitál
5 000
0
0
0
0
5 000
0
0
0
0
0
5 000
(v tis. Kč)
Zákonný
rezervní
fond
Ost. fondy
ze zisku
0
263
0
0
0
263
387
0
0
237
0
887
0
500
0
-358
0
142
500
0
0
-354
0
288
Nerozdělený
zisk
-523
2 511
0
0
0
1 988
3 268
0
0
-237
0
5 019
VH ve schval.
řízení/VH běžné
období
5 262
-3 274
-1 988
0
7 731
7 731
-4 155
-3 421
-155
0
6 378
6 378
VK celkem
9 739
0
-1 988
-358
7 731
15 124
0
-3 421
-155
-354
6 378
17 572
Společnost je plně vlastněna společností Pražská plynárenská, a.s., která vlastní 5 ks kmenových
akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000 tis. Kč.
27/49
3 DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE K ROZVAZE A VÝKAZU ZISKU A
ZTRÁTY (pokračování)
e) Vlastní kapitál (pokračování)
Dne 25. května 2012 valná hromada schválila účetní závěrku Společnosti za rok 2011 a rozhodla
o rozdělení zisku za rok 2011 ve výši 7 731 tis. Kč.
Dne 31. října 2012 rozhodlo představenstvo Společnosti o navýšení přídělu do rezervního fondu
na zákonný limit v částce 237 tis. Kč, a to převedením uvedené částky z nerozděleného zisku
minulých let.
f) Rezervy
(v tis. Kč)
31. prosince 2012
31. prosince 2011
Rezerva na daň z příjmů
1 799
1 777
Ostatní rezervy
1 884
1 037
Rezervy celkem
3 683
2 814
Rezerva na daň z příjmů je ve výkazech započtena se zaplacenými zálohami a je vykázaná v netto
hodnotě.
Ostatní rezervy zahrnují rezervu na nevyčerpanou dovolenou a odměny zaměstnanců.
g) Závazky
Závazky z obchodních vztahů a jiné závazky nebyly zajištěny žádným majetkem Společnosti
a nemají splatnost delší než 5 let.
Závazky z obchodních vztahů po splatnosti k 31. prosinci 2012 činily 68 tis. Kč
(k 31. prosinci 2011: 2 tis. Kč).
Společnost neměla k 31. prosinci 2012 žádné závazky z titulu DPH z přijatých záloh
(k 31. prosinci 2011: 23 tis. Kč).
Společnost nemá žádné závazky po splatnosti ze sociálního nebo zdravotního pojištění ani žádné
jiné závazky po splatnosti k finančním úřadům či jiným státním institucím.
Na základě uzavřené Smlouvy o prodeji části podniku ze dne 31. prosince 2009 odkoupila
Společnost část podniku Prometheus,energetické služby ,s.r.o. za 12 211 tis. Kč. Závazek z této
transakce vykazuje Společnost jako jiné krátkodobé závazky a k 31. prosinci 2012 činil 0 tis. Kč
(k 31. prosinci 2011 činil 4 211 tis. Kč).
28/49
3 DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE K ROZVAZE A VÝKAZU ZISKU A
ZTRÁTY (pokračování)
h) Daň z příjmů (pokračování)
(v tis. Kč)
2012
Splatná daň (2012: 19 %, 2011: 19 %)
2011
1 799
1 777
-44
259
25
-7
1 780
2 029
Odložená daň
Úprava daňového nákladu předchozího období podle
skutečně podaného daňového přiznání
Celkem daňový náklad
Odložená daň byla vypočtena s použitím sazby daně 19 % (daňová sazba pro roky 2011
a následující).
Odloženou daňovou pohledávku lze analyzovat následovně:
(v tis. Kč)
31. prosince 2012
Zrychlené daňové odpisy majetku
31. prosince 2011
-424
-389
Rezervy a opravné položky
524
445
Čistá odložená daňová pohledávka
100
56
i) Členění výnosů
Výnosy z provozní činnosti byly tvořeny následujícím způsobem:
(v tis. Kč)
2012
Tržby z prodeje služeb
Prodej materiálu
Prodej majetku
Jiné výnosy
CELKEM
2011
67 743
32 236
69
1 677
101 725
75 186
23 182
175
315
98 858
j) Osobní náklady a zaměstnanci
(v tis. Kč)
2012
Počet
Zaměstnanci
Vedení společnosti
CELKEM ZAMĚSTNANCI
Orgány společnosti
Osobní náklady
Osobní
náklady
Počet
55
30 370
56
3
4 941
3
5 365
58
35 311
59
36 889
953
6
6
CELKEM
2011
36 264
Počet zaměstnanců vychází z průměrného přepočteného stavu zaměstnanců.
29/49
31 524
400
37 289
3 DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE K ROZVAZE A VÝKAZU ZISKU A
ZTRÁTY (pokračování)
k) Transakce se spřízněnými stranami
V této poznámce jsou uvedeny významné transakce se spřízněnými stranami mimo transakcí
s hlavním městem Praha a jeho přidruženými společnostmi. Transakce s hlavním městem Praha a
jeho přidruženými společnostmi byly uzavřeny za běžných tržních podmínek a nejsou vyčísleny
v následující tabulce.
(v tis. Kč)
2012
2011
Výnosy:
Poskytování služeb
65 673
73 457
Prodej materiálu
31 894
22 898
Prodej majetku
0
66
Ostatní výnosy
27
40
97 594
96 461
Výnosy celkem
Náklady:
Nákup služeb
8 946
8 421
Nákup materiálu
678
644
Ostatní náklady
958
441
Náklady celkem
10 582
9 506
Pořízení investic
37
490
Společnost vykazovala tyto zůstatky se spřízněnými stranami:
(v tis. Kč)
31. prosince 2012
Pohledávky z obchodních vztahů
31. prosince 2011
278
Krátkodobé poskytnuté zálohy
Poskytnuté půjčky - cash-pooling
Dohadné položky aktivní
Pohledávky celkem
Závazky z obchodního styku
Dohadné položky pasivní
Jiné závazky - koupě podniku
Závazky celkem
0
93
355
5 086
5 016
5 585
5 365
11 042
10 736
169
57
1 167
1 210
0
4 211
1 336
5 478
Členům představenstva, členům dozorčí rady a ostatním členům vedení nebyly poskytnuty
v letech 2012 a 2011 žádné úvěry a půjčky.
Vedoucím zaměstnancům Společnosti jsou k dispozici služební vozidla. Odměna členům
představenstva a odměna členům dozorčí rady Společnosti je součástí osobních nákladů.
30/49
3 DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE K ROZVAZE A VÝKAZU ZISKU A
ZTRÁTY (pokračování)
l) Odměna auditorské společnosti
Informace o odměně auditorské společnosti jsou uvedeny v příloze konsolidované účetní závěrky
společnosti Pražská plynárenská Holding a.s. k 31. prosinci 2012.
31/49
4 OSTATNÍ VÝZNAMNÉ SKUTEČNOSTI
Smluvní závazky
Společnost neuzavřela žádné významné investiční přísliby.
Celková výše závazků nezahrnutých v rozvaze, která vychází z uzavřených smluv
o operativním pronájmu k 31. prosinci 2012, činila 1 002 tis. Kč (2011: 938 tis. Kč).
5 POTENCIÁLNÍ ZÁVAZKY
Vedení Společnosti si není vědomo žádných potenciálních závazků Společnosti
k 31. prosinci 2012.
6 NÁSLEDNÉ UDÁLOSTI
Po rozvahovém dni nedošlo k žádným událostem, které by měly významný dopad na účetní
závěrku k 31. prosinci 2012.
V Praze dne 15. února 2013
Ing. Jan Příbek
předseda představenstva
Luděk Hons
místopředseda představenstva
32/49
V.
ZPRÁVA DOZORČÍ RADY
33/49
ZPRÁVA DOZORČÍ RADY
Zpráva dozorčí rady společnosti Měření dodávek plynu, a.s., o kontrolní činnosti
v roce 2012, včetně stanoviska k účetní závěrce a návrhu na rozdělení zisku.
Činnost dozorčí rady v roce 2012 vycházela z příslušných ustanovení obchodního
zákoníku a platných stanov Společnosti a byla zaměřena na kontrolu výkonu působnosti
představenstva a podnikatelské činnosti Společnosti.
Dozorčí rada fungovala v následujícím složení:
Ing. Miloš Houzar – předseda dozorčí rady,
den vzniku funkce: 19. prosince 2009
den vzniku členství v dozorčí radě: 8. prosince 2009
Ing. Jaroslav Kohoutek – místopředseda dozorčí rady,
den vzniku funkce: 19. prosince 2009
den vzniku členství v dozorčí radě: 8. prosince 2009
Petr Suchánek – člen dozorčí rady,
den vzniku členství v dozorčí radě: 18. března 2010
Dozorčí rada přezkoumala zprávu o vztazích Společnosti, účetní závěrku Společnosti
k 31.12.2012 ověřenou auditorskou společností PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., seznámila
se s výrokem auditora a projednala návrh představenstva na rozdělení zisku.
Dozorčí rada je toho názoru, že zpráva o vztazích byla vypracována představenstvem
Společnosti v souladu s § 66a zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších
předpisů, a neobsahuje žádné významné nesprávnosti. Při přezkoumání roční účetní závěrky
neshledala dozorčí rada žádné závady a prohlašuje, že účetní závěrka podává věrný a poctivý
obraz aktiv, pasiv a finanční situace Společnosti k 31.12.2012 a nákladů, výnosů a výsledku jejího
hospodaření za rok 2012 v souladu s českými účetními předpisy.
Na základě těchto skutečností doporučuje dozorčí rada valné hromadě schválit účetní
závěrku ke dni 31.12.2012 a rozhodnout o rozdělení zisku dle návrhu předloženého
představenstvem Společnosti.
V Praze dne 27.3.2013
.......................................
Ing. Miloš Houzar
předseda dozorčí rady
Měření dodávek plynu, a.s.
34/49
VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012
Měření dodávek plynu, a.s.
VI. ÚDAJE O OSOBÁCH
ODPOVĚDNÝCH ZA VÝROČNÍ
ZPRÁVU A OVĚŘENÍ ÚČETNÍ
ZÁVĚRKY
35/49
ÚDAJE O OSOBÁCH ODPOVĚDNÝCH ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU
Představenstvo společnosti Měření dodávek plynu, a.s.
Ing. Jan Příbek, předseda představenstva,
Luděk Hons, místopředseda představenstva
Ing. Aleš Brandejs, člen představenstva
prohlašují, že údaje uvedené ve výroční zprávě odpovídají skutečnosti a žádné
podstatné okolnosti, které by mohly ovlivnit přesné a správné posouzení společnosti Měření
dodávek plynu, a.s., nebyly vynechány.
.......................................
Ing. Jan Příbek
předseda představenstva
.......................................
Luděk Hons
místopředseda představenstva
36/49
.......................................
Ing. Aleš Brandejs
člen představenstva
3.
4.
URČENÍ ZPRÁVY
VYMEZENÍ OVLÁDAJÍCÍ OSOBY A PRÁVNICKÝCH
OSOB OVLÁDANÝCH STEJNOU OVLÁDAJÍCÍ
OSOBOU
POPIS VZTAHŮ MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI
VYJÁDŘENÍ DOZORČÍ RADY
Měření dodávek plynu, a.s.
1.
2.
VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012
VII. ZPRÁVA O VZTAZÍCH
MEZI PROPOJENÝMI
OSOBAMI ZA ROK 2012
37/49
1. URČENÍ ZPRÁVY
Tato zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou
osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou (propojené osoby), je
zpracována za účetní období 2012 podle §66a zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve
znění pozdějších předpisů. Zprávu vypracovalo představenstvo s ohledem k ustanovení §17
tohoto zákona, které se týká obchodního tajemství. Zpráva byla vyhotovena, protože není
uzavřena ovládací smlouva mezi ovládající a ovládanou osobou podle § 190b tohoto zákona.
2. VYMEZENÍ OVLÁDAJÍCÍ OSOBY A PRÁVNICKÝCH OSOB OVLÁDANÝCH
STEJNOU OVLÁDAJÍCÍ OSOBOU
2.1. Ovládající osoba
Obchodní firma:
IČ:
Sídlo:
Spisová značka:
Způsob ovládání:
Pražská plynárenská, a.s.
601 93 492
Praha 1 – Nové Město, Národní 37, PSČ 110 00
B 2337 vedená u Městského soudu v Praze
jediný akcionář
2.2. Osoby ovládající nepřímo ovládanou osobu
Z přiloženého grafického vyjádření akcionářské struktury Pražské plynárenské, a.s., vyplývá
základní provázanost propojených osob. Z grafu je patrné, že ovládající osobu (Pražská
plynárenská Holding a.s.) ovládá další osoba a tou je hl. m. Praha s podílem 51% na základním
kapitálu ovládající osoby.
2.2.1
Ostatní osoby ovládající nepřímo prostřednictvím ovládající osoby
Obchodní firma:
IČ:
Sídlo:
Spisová značka:
Pražská plynárenská Holding a.s.
264 42 272
Praha 4, U Plynárny 500, PSČ 140 00
B 7151 vedená u Městského soudu v Praze
Obchodní firma:
IČ:
Sídlo:
Evidující úřad:
Hlavní město Praha
000 64 581
Mariánské nám. 2, 110 01, Praha 1 Staré Město
Úřad městské části Praha 1
Obchodní firma:
Sídlo:
Spisová značka:
E.ON Czech Holding AG
Denisstraße 2, D-803 35 Mnichov
Spolková republika Německo
38/49
2.3. Ovládaná osoba
Obchodní firma:
IČ:
Sídlo:
Spisová značka:
2.4.
Měření dodávek plynu, a.s.
290 01 498
Praha 4, U Plynárny 500/44, PSČ 145 08
B 15764, vedená u Městského soudu v Praze
Ostatní osoby ovládané stejnou ovládající osobou
2.4.1 Existující ovládané osoby ovládané stejnou ovládající osobou
Obchodní firma:
IČ:
Sídlo:
Spisová značka:
Informační služby – energetika, a.s.
264 20 830
Praha 4, U Plynárny 500, PSČ 141 00
B 7946 vedená u Městského soudu v Praze
Obchodní firma:
Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská
plynárenská, a.s.
274 03 505
Praha 4, U Plynárny 500, PSČ 145 08
B 10356 vedená u Městského soudu v Praze
IČ:
Sídlo:
Spisová značka:
Obchodní firma:
IČ:
Sídlo:
Spisová značka:
Obchodní firma:
IČ:
Sídlo:
Spisová značka:
Obchodní firma:
IČ:
Sídlo:
Spisová značka:
Pražská plynárenská Servis distribuce, a.s., člen koncernu Pražská
plynárenská, a.s.
471 16 471
Praha 4, U Plynárny 1450/2a, PSČ 140 00
B 1878 vedená u Městského soudu v Praze
Pražská plynárenská Správa majetku, a.s., člen koncernu Pražská
plynárenská, a.s.
274 36 551
Praha 4 – Michle, U Plynárny 500, PSČ 145 08
B 17753 vedená u Městského soudu v Praze
Prometheus, energetické služby, a.s., člen koncernu Pražská
plynárenská, a.s.
630 72 599
Praha 4, U Plynárny 500, PSČ 140 00
B 17568 vedená u Městského soudu v Praze
39/49
Obchodní firma:
IČ:
Sídlo:
Spisová značka:
Pragoplyn, a.s.
279 33 318
Praha 1, Jungmannova 36/31, PSČ 110 00
B 12177 vedená u Městského soudu v Praze
Obchodní firma:
IČ:
Sídlo:
Spisová značka:
Nadační fond Galerie Smečky
272 14 451
Praha 1, Národní 38 č.p. 37, PSČ 110 00
N 552 vedená u Městského soudu v Praze
2.4.2 Zaniklé ovládané osoby ovládané stejnou ovládající osobou
V průběhu roku 2012 nezanikly žádné ovládané osoby ovládané stejnou ovládající osobou.
40/49
3. POPIS VZTAHŮ MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI
Grafické vyjádření vztahů Společnosti a propojených osob k 31.12.2012:
Hlavní město Praha
51%
E.ON Czech Holding AG
49 %
Pražská plynárenská
Holding a.s.
50,20%
49,35 %
0,45%
Pražská plynárenská, a.s.
100%
Pražská plynárenská
Distribuce, a.s., člen koncernu
Pražská plynárenská, a.s.
100%
Pražská plynárenská Servis
distribuce, a. s., člen
koncernu Pražská
plynárenská, a.s.
100%
100%
100%
Informační služby energetika, a.s.
100%
100%
100%
100%
Prometheus, energetické
služby, a.s., člen koncernu
Pražská plynárenská, a.s.
Ostatní akcionáři
Pražská plynárenská Správa
majetku, a.s., člen koncernu
Pražská plynárenská, a.s.
100%
Pragoplyn, a.s.
100%
100%
100%
Měření dodávek plynu,a.s.
100%
LEGENDA:
obchod a služby pro koncern PP, a.s.
služby pro koncern PP, a. s., a tržní prostředí
distribuce a správa sítí
obchod
služby pro distribuci a obchod
Mateřská společnost PP, a. s.,
a její dceřiné společnosti
vystupují
jako
členové
koncernu PP, a. s.
41/49
3.1.
Smlouvy uzavřené mezi propojenými osobami
3.1.1 Smlouvy uzavřené v roce 2012
Číslo a předmět smlouvy
3/2010/MDP Dodatek č. 2 Smlouva o provádění evidence a
verifikace dat v zákaznických informačních systémech, ve znění
dodatku č. 1 z 30.6.2011, 83/2010/KPŘ (ev.č.PPD, a.s.)
13/2010/MDP/OE Dodatek č. 4 Smlouva o poskytnutí telefonních
linek ve znění dodatku č. 1 z 1.6.2010, dodatku č. 2 z 1.10.2010,
dodatku č. 3 z 1.10.2011, 130/2010/KFŘ (ev.č.PP, a.s.)
17/2010/MDP/OE Dodatek č. 3 Smlouva o nájmu nebytových
prostor ve znění dodatku č. 1 z 1.9.2010, dodatku č. 2 z 1.3.2011,
1446/2009/KFŘ (ev.č.PP, a.s.)
21/2010/MDP/OE Dodatek č. 3 Smlouva o nájmu výpočetní
techniky, ve znění dodatku č. 1 z 1.9.2010, dodatku č. 2
z 1.11.2010, 129/2010/KFŘ (ev.č.PP, a.s.)
7/2012/MDP/OOL Smlouva o koupi membránových plynoměrů a
montážního materiálu, 272/2012/OPDS (ev.č. PPD, a.s.)
6/2012/MDOP/OOL Smlouva o koupi demontovaných
membránových plynoměrů, 273/2012/OPDS (ev.č. PPD, a.s.)
7/2012/MDP/OOL Dodatek č. 1 Smlouvy o koupi membránových
plynoměrů a montážního materiálu, 272/2012/OPDS (ev.č. PPD,
a.s.)
8/2012/MDP/OOL Smlouva na nákup, skladování a prodej TRP
plynoměrů, přepočítávačů a zařízení pro dálkový přenos,
274/2012/OPDS (ev.č. PPD, a.s.)
9/2012/MDP/OOL Smlouva na opravy, ověření a přezkoušení
plynoměrů, přepočítávačů a zařízení pro dálkový přenos,
275/2012/OPDS (ev.č. PPD, a.s.)
11/2012/MDP Smlouva o nájmu vozidla, 280/2012/SAVP (ev.č.
PP, a.s.)
12/20012/MDP Smlouva o nájmu vozidla, 287/2012/SAVP (ev.č.
PP, a.s.)
16/2012/MDP/ÚPRVZ
Smlouva
o
nájmu
vozidla,
646/20012/SAVP (ev. č. PP, a.s.)
17/2012/MDP Smlouva o dílo – nadstandardní služby v oblasti
autodopravy, 000/2012/PPSM (ev.č. PPSM)
18/2012/MDP/ÚPRVZ Smlouva o dílo na realizaci projektu
využití inteligentní měřicí techniky, formou speciálních služeb,
pro řešení pohledávek, 1387/2012/OFAP (ev.č. PP, a.s.)
27/2012/MDP Smlouva na zpracování osobních dokladů,
1800/2012/OP(ev.č. PP, a.s.)
30/2012/MDP/ÚMPS SOD na zhotovení systému pro dálkové
sledování provozu nadzemní STL RS č. 040 Jarov,
PPSD/142/2012 (ev.č. PPSD)
31/2012/MDP/ÚMPS SOD na zhotovení systému pro dálkové
sledování provozu nadzemní STL RS č. 121 Ortenovo nám.,
PPSD/143/2012 (ev.č. PPSD)
42/49
s účinností od:
smluvní
strany:
1.6.2012 PPD, a.s.
1.1.2012
PP, a.s.
1.10.2012
PP, a.s.
1.3.2012
PP, a.s.
1.1.2012
PPD, a.s.
1.1.2012 PPD, a.s.
1.12.2012 PPD, a.s.
1.1.2012 PPD, a.s.
1.1.2012 PPD, a.s.
5.3.2012
PP, a.s.
7.3.2012
PP, a.s.
14.5.2012
PP, a.s.
1.4.2012
PPSM,
a.s.
1.8.2012
PP, a.s.
31.12.2012
PP, a.s.
13.9.2012
PPSD,
a.s.
13.9.2012
PPSD,
a.s.
3.1.2 Smlouvy zrušené v roce 2012
Číslo a předmět smlouvy
1/2010/MDP/OEV Smlouva o provádění mimořádných
kontrolních odečtů stavů plynoměrů, ve znění dodatku č. 1
z 2.8.2010, 143/2010/OPDS (ev. č. PPD, a.s.)
85/2010/MDP/ÚMPS Smlouva o spolupráci - Pomoc 24montáže bateriových detektorů oxidu uhelnatého, ve znění
dodatku č. 1 z 31.12.2011, 1373/2010/KOŘ (ev.č.PP, a.s.)
11/2012/MDP Smlouva o nájmu vozidla, 280/2012/SAVP (ev.č.
PP, a.s.)
12/20012/MDP Smlouva o nájmu vozidla, 287/2012/SAVP (ev.č.
PP, a.s.)
16/2012/MDP/ÚPRVZ
Smlouva
o
nájmu
vozidla,
646/20012/SAVP (ev. č. PP, a.s.)
54/2011/MDP/ÚPRVZ Smlouva o dílo na realizaci vybraných
opatření ke snížení ztrát, zajištění činností v oblasti Smart
Meteringu a ostatních služeb, 1464/2011/OPDS (ev. č. PPD, a.s.)
zrušena
smluvní
strany
31.5.2012
PPD, a.s.
31.12.2012
PP, a.s.
7.3.2012
PP, a.s.
13.3.2012
PP, a.s.
21.5.2012
PP, a.s.
31.12.2012
PPD, a.s.
3.1.3 Soudní spory
Společnost neeviduje žádné soudní spory.
3.2.
Plnění ze smluv
Všechna plnění vyplývající z těchto smluv byla v roce 2012 poskytována a závazky
vyplývající ze smluv byly řádně hrazeny. Z těchto smluv nevznikla ovládané osobě žádná
újma.Vyčíslení plnění z transakcí uskutečněných v roce 2012 s propojenými osobami na základě
platných smluv je uvedeno v příloze účetní závěrky k 31.12.2012.
3.3.
Směrnice koncernu
V průběhu roku 2012 se ovládaná osoba řídila koncernovými směrnicemi vydávanými
společností Pražská plynárenská, a.s.
3.4.
Ostatní opatření učiněná v zájmu nebo na popud propojených osob uskutečněné
ovládanou osobou
Všechna ostatní opatření uskutečněná ovládanou osobou vyplývala pouze z rozhodnutí
ovládající osoby při výkonu působnosti valné hromady ovládané společnosti. Ze všech těchto
opatření nevznikla ovládané osobě žádná újma.
3.5.
Jiné právní úkony
Jiné právní úkony účinné v zájmu propojených osob nebyly uskutečněny.
43/49
Další skutečnosti
3.6.
V orgánech ovládané osoby působily fyzické osoby, které zároveň byly během roku 2012
v orgánech propojených společností. S těmito osobami byla uzavřena smlouva o podmínkách
výkonu funkce člena dozorčí rady, jejich vztahy s ovládanou společností nevybočily z pravomoci
danou jim jejich funkcí v orgánech ovládané osoby nebo jejich funkcí u ovládající osoby.
Představenstvo společnosti MDP, a.s., si není vědomo, že by některý člen orgánů Společnosti
ovlivňoval rozhodnutí představenstva nebo dozorčí rady ve prospěch ovládající osoby nebo osoby
ovládané stejnou ovládající osobou.
V Praze 27.3.2013
.......................................
Ing. Jan Příbek
předseda představenstva
44/49
.......................................
Luděk Hons
místopředseda představenstva
4. VYJÁDŘENÍ DOZORČÍ RADY
Dozorčí rada po přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2012
konstatuje, že zpráva byla vypracována představenstvem společnosti MDP, a. s., v souladu
s § 66a zákona č.513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Dozorčí rada si
není vědoma, že by některý člen orgánů Společnosti ovlivňoval rozhodnutí představenstva nebo
dozorčí rady ve prospěch ovládající osoby nebo ovládané stejnou ovládající osobou.
V Praze dne 27.3.2013
.......................................
Ing. Miloš Houzar
předseda dozorčí rady
Měření dodávek plynu, a.s.
45/49
VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012
Měření dodávek plynu, a.s.
VIII. ZPRÁVA AUDITORA
K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ
A ZPRÁVĚ O VZTAZÍCH MEZI
PROPOJENÝMI OSOBAMI
46/49
DOPLNIT ZPRÁVU AUDITORA
47/49
Měření dodávek plynu, a.s.
48/49
VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012
IX. ZKRATKY
AMS
a. s.
ČPS
D
DHM
DIČ
DNM
ERÚ
HUP
IČ
ISE / ISE, a. s.
IT
MDP, a. s.
MPO
PO
PP / PP, a. s.
PPD / PPD, a. s.
PPSD / PPSD, a. s.
PPSM / PPSM, a.s.
PROM / Prometheus, a.s.
PSČ
Sb.
s. r. o.
SZ
THP
ÚSO
VŠ
ZP
ŽZ
Ing. Jan
Příbek
Digitálně podepsal Ing. Jan
Příbek
DN: c=CZ, cn=Ing. Jan
Příbek, o=Měření dodávek
plynu, a.s., title=ředitel,
serialNumber=ICA 10322002
Datum: 2014.08.01 13:18:14
+02'00'
Autorizované metrologické středisko
akciová společnost
Český plynárenský svaz
Dělnická profese
Dlouhodobý hmotný majetek
Daňové identifikační číslo
Dlouhodobý nehmotný majetek
Energetický regulační úřad
Hlavní uzávěr plynu
Identifikační číslo
Informační služby – energetika, a.s.
Informační technologie
Měření dodávek plynu, a.s.
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Požární ochrana
Pražská plynárenská, a.s.
Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská
plynárenská, a.s.
Pražská plynárenská Servis distribuce, a.s., člen koncernu
Pražská plynárenská, a.s.
Pražská plynárenská Správa majetku, a.s, člen koncernu
Pražská plynárenská, a.s.
Prometheus, energetické služby, a.s, člen koncernu Pražská
plynárenská, a.s.
Poštovní směrovací číslo
Sbírka zákonů České republiky
Společnost s ručením omezeným
Sociální zpráva
Technicko-hospodářský pracovník
Úplné střední odborné vzdělání
Vysokoškolské vzdělání
Zdravotní pojišťovna
Živnostenský zákon
49/49
Milan
Habětín
Digitálně podepsal Milan Habětín
DN: c=CZ, cn=Milan Habětín,
o=Pražská plynárenská Servis
distribuce, a.s., title=ředitel,
serialNumber=ICA - 10322004
Datum: 2014.08.04 10:40:35
+02'00'
Download

MDP Výroční zpráva 2012