Ukázka z knihy - knihu lze zakoupit na www.alternativa.cz
Homeopatický
přístup k léčbě
rakoviny
Dr. A.U. Ramakrishnan
M.B.B.S., M.F. Hom. (London)
a
Catherine R. Coulterová
Ukázka z knihy - knihu lze zakoupit na www.alternativa.cz
Tato kniha představuje současnou vědeckou informaci pro
medicínské a homeopatické profesionály. Neposkytuje rady
týkající se specifických diagnos a léčby individuálních případů a není zaměřena k použití laiky. Autoři a nakladatel
nejsou odpovědni za jednání vzniklé na základě názorů vyjádřených v této knize.
Redaktoři: Marian Coulter, Mary Yano, Suzanne Wakefield.
Produkce: Barbara Shaw
Originally published by Ninth House Publishing, 33 Fairfax Street, Berkeley Springs, West Virginia 25 411, USA
A Homoeopathic Approach to Cancer
Copyright © 2001 by Catherine R. Coulter
and Dr. A. U. Ramakrishnan
All rights reserved.
Reprodukce těchto materiálů v jakékoliv podobě vyžaduje
písemný souhlas nakladatele.
Překlad © Mgr. Jana Vlková, 2005
Vydalo nakladatelství Alternativa
Elišky Přemyslovny 380, 156 00, Praha 5
tel./fax: +420 257 922 331
e-mail: [email protected]
www.alternativa.cz
1. vydání, 2005
ISBN: 80-85993-99-6
Ukázka z knihy - knihu lze zakoupit na www.alternativa.cz
Mému milovanému otci,
Dr. A. Umapathi Mudaliarovi
M.B.B.S., M.F. Hom. (Londýn),
jenž žil a dýchal homeopatií.
On mě učil a vedl,
nese podíl na všem dobrém, co ve mně je,
a vděčím mu za svůj život a svou duši.
A.U. Ramakrishnan
Ukázka z knihy - knihu lze zakoupit na www.alternativa.cz
Poděkování
Zvláštní poděkování autorů patří dvěma lidem: Prvním
z nich je Eileen Isisonová, bez jejíž iniciativy by tato kniha
zřejmě nikdy nevznikla. Kromě toho, že oba autory seznámila, byla vždy ochotná poskytnout svou podporu a pomoc
v záležitostech týkajících se rakoviny díky svým bohatým
znalostem a zkušenostem v tomto oboru.
Druhou osobou, které patří poděkování, je Mary Yano. Naši
vděčnost za její uvážená doporučení a neúnavnou podporu
po celou dobu vzniku tohoto díla snad ani nelze obyčejnými slovy vyjádřit.
A ještě jedna osoba si zaslouží zmínku: Betty Woodová,
M.D., za to, že pozorně pročetla celý text a poskytla nám
k němu svůj komentář.
Ukázka z knihy - knihu lze zakoupit na www.alternativa.cz
Obsah
ÚVOD: DR. A. U. RAMAKRISHNAN .................................................. 8
ÚVOD: CATHERINE R. COULTEROVÁ ............................................. 11
KAPITOLA 1
HOMEOPATICKÝ PŘÍSTUP ................................................................. 14
Léčba jedince ............................................................................ 14
Léčba konkrétní nemoci......................................................... 15
Definice metody Dr. Ramakrishnana.................................. 16
KAPITOLA 2
HLAVNÍ LÉKY POUŽÍVANÉ PŘI LÉČBĚ RAKOVINY ......................... 19
Rakovinné nozody ................................................................... 19
Specifické léky na rakovinu
se širokospektrým účinkem ................................................... 21
Specifické orgánové léky ....................................................... 22
Způsob podávání léku ............................................................ 29
KAPITOLA 3
OBECNÁ PRAVIDLA POUŽITÍ METODY DR. RAMAKRISHNANA .... 35
KAPITOLA 4
DRUHY RAKOVINY, U NICHŽ BYLA HOMEOPATICKÁ LÉČBA
ÚSPĚŠNÁ, A NEJVHODNĚJŠÍ LÉKY .................................................... 46
Mozek...................................................................................... 49
Ústní dutina........................................................................... 56
Hrtan a hlasivky ................................................................... 61
Štítná žláza a příušní žláza ............................................... 65
Jícen ......................................................................................... 71
Mediastinum .......................................................................... 75
Prs ............................................................................................ 81
Plíce ......................................................................................... 85
Žaludek ................................................................................... 93
Slinivka ................................................................................... 97
Ukázka z knihy - knihu lze zakoupit na www.alternativa.cz
Játra........................................................................................104
Tlusté střevo ........................................................................108
Konečník...............................................................................114
Močový měchýř ..................................................................120
Prostata .................................................................................124
Vaječníky ..............................................................................130
Děloha ...................................................................................134
Děložní hrdlo ......................................................................139
Kosti.......................................................................................145
Leukemie ..............................................................................151
Hodgkinův lymfom ............................................................159
Melanom...............................................................................165
Kůže.......................................................................................170
KAPITOLA 5
POMOC A PALIACE U PŘÍPADŮ RAKOVINY,
KTERÉ NELZE HOMEOPATICKY VYLÉČIT .......................................175
Hlasivky ................................................................................176
Jícen .......................................................................................178
Prs ..........................................................................................179
Plíce .......................................................................................181
Žaludek .................................................................................188
Slinivka břišní .....................................................................194
Játra........................................................................................196
Tlusté střevo ........................................................................199
Vaječníky ..............................................................................201
Děloha ...................................................................................204
Kosti.......................................................................................209
Leukemie ..............................................................................210
KAPITOLA 6
ZMÍRNĚNÍ BOLESTI
U POKROČILÝCH A TERMINÁLNÍCH STADIÍ RAKOVINY ..............215
Hlavní používané léky..........................................................215
Modelový případ ....................................................................219
Ukázka z knihy - knihu lze zakoupit na www.alternativa.cz
KAPITOLA 7
KLASICKÁ HOMEOPATIE A METODA DR. RAMAKRISHNANA .....226
Postavení konstitučních léků při léčbě rakoviny ..........226
Léčba akutních stavů během metody stupňování.........239
Potence .....................................................................................245
KAPITOLA 8
HOMEOPATIE A ZÁPADNÍ MEDICÍNA ............................................256
Operace ....................................................................................256
Pooperační léčba a kontroly ...............................................267
Biopsie jehlou .........................................................................272
Chemoterapie ..........................................................................273
Ozařování /Radioterapie ......................................................278
KAPITOLA 9
HOMEOPATIE A PREVENCE RAKOVINY .........................................284
Působení proti rakovině v rodinné anamnéze...............284
Prevence recidivy...................................................................285
Schüsslerovy tkáňové/buněčné soli ..................................287
Prevence u prekancerózních stavů ...................................290
Prekanceróza ústní dutiny ...............................................291
Prekanceróza prostaty.......................................................292
Prekanceróza děložního hrdla ........................................295
Lichen planus
a ostatní prekancerózní stavy kůže...............................296
ZÁVĚR................................................................................................298
PŘÍLOHA
ODPOVĚDI NA ČASTO KLADENÉ DOTAZY ....................................299
GLOSÁŘ LÉKŮ POUŽITÝCH V TEXTU
A JEJICH BĚŽNÉ NÁZVY* .................................................................308
BIBLIOGRAFIE CITOVANÝCH DĚL...................................................312
REJSTŘÍK ...........................................................................................314
Download

Ukázka z knihy - Alternativa - homeopatie, autopatie, alternativní