Ministerstvo vnitra ČR
nám. Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4
Praha 29.08.2014
Základní registr agend orgánů veřejné moci a některých práv a povinností - Oznámení o
registraci agendy
Ministerstvo vnitra ČR, jako správce základního registru agend orgánů veřejné moci a některých práv a povinností podle
ustanovení § 49, zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech (dále jen „zákon“), oznamuje registraci agendy podle
§ 54 odst. 5, zákona.
Agenda - Hospodaření s majetkem státu
Kód agendy:
Ohlašovatel agendy:
Právní předpisy:
Platnost agendy od:
Platnost agendy do:
Datum registrace agendy:
A24
Ministerstvo financí
•
2/1969 Zákon o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy
České republiky (kompetenční zákon) Sb., § 4, Odst. 1
•
219/2000 Zákon o majetku České republiky a jejím vystupování v
právních vztazích Sb.
•
92/1991 Zákon o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby Sb.
•
201/2002 Zákon o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových Sb.
•
172/1991 Zákon o přechodu některých věcí z majetku České republiky do
vlastnictví obcí Sb.
•
157/2000 Zákon o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České
republiky do majetku krajů Sb.
•
178/2005 Zákon o zrušení Fondu národního majetku České republiky a o
působnosti Ministerstva financí při privatizaci majetku České republiky Sb.
•
290/2002 Zákon o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků České
republiky na kraje a obce, občanská sdružení působící v oblasti tělovýchovy
a sportu a o souvisejících změnách a o změně zákona č. 157/2000 Sb., o
přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky, ve
znění zákona č. 10/2001 Sb., a zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu,
ve znění pozdějších předpisů Sb.
•
Vyhláška Ministerstva financí č.98/1994 Sb., kterou se provádí zákon č.
92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění
zákona č. 92/1992 Sb., zákona č. 264/1992 Sb., zákona č. 541/1992 Sb.,
zákona č. 544/1992 Sb., zákona č. 210/1993 Sb. a zákona č. 306/1993 Sb.
•
Vyhláška Ministerstva financí č. 62/2001 Sb.o hospodaření organizačních
složek státu a státních organizací s majetkem státu
(Hlavní právní předpisy jsou označeny tučně.)
31.08.2014
29.08.2014
Registrací agendy je zahájen proces registrace orgánu veřejné moci pro výkon agendy podle ustanovení § 55 zákona.
Tímto Vás žádáme o oznámení o vykonávání působnosti v agendě do 30 dnů ode dne registrace agendy.
Oznámení o vykonávání působnosti v agendě proveďte prostřednictvím AIS RPP Působnostní.
V případě připomínek nebo dotazů kontaktujte prosím Správce základního registru agend orgánů veřejné moci a
některých práv a povinností: [email protected]
Metodika: www.szrcr.cz/registr-prav-a-povinnosti
Správa ZR: www.szrcr.cz/registr-prav-a-povinnosti
Projekt „Registr práv a povinností“ je spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální
rozvoj prostřednictvím Integrovaného operačního programu.
Tato zpráva je generována automaticky a odpovědi na ni nemohou být zpracovány. Děkujeme za pochopení.
Strana 1/1
DZ_KA_RAOVM_01
Download

Základní registr agend orgánů veřejné moci a některých práv a