01/06/2011
AN1026-CZ Jak používat barevné zóny
Paxton Access
Typická instalace
Uživatelské karty pro autonomní systémy Paxton jsou dostupné ve třech barvách - zelené, žluté a červené.
Tyto barvy jsou použity pro definování přístupových zón, ted oblastí, kam mají přístup jen uživatelé
s danou barvou karty. Níže naznačený příklad ukazuje typický systém používající tři různě barevné
uživatelské karty pro definici třech separátních přístupových oblastí.
ZAMĚSTNANCI
ŘEDITEL
ZAMĚSTNANCI
MANAŽER
ŘEDITEL
Zelené, žluté a červené
karty mají přístup
MANAŽER
Zelené, žluté a červené
karty mají přístup
ZAMĚSTNANCI
ŘEDITEL
MANAŽER
ZAMĚSTNANCI
Pouze žluté a červené karty mají přístup
ŘEDITEL
MANAŽER
Pouze červené karty mají přístup
Barevné karty zón
Pro nastavení čtečky, aby přijímala různé kombinace karet, musí být zakoupen balíček funkčních karet. V
rámci tohoto paketu jsou poskytovány tři barevné karty zón - jedna zelená, jedna žlutá a jedna červená.
Každá karta může být použita pro povolení nebo zamezení daného barevného setu uživatelských karet.
Jak používat barevné zóny
1
Karta zelené zóny
1
2
3
4
rd
en
re
G
ca
e
th
to .
rd D
.
ca LE
is n d off
th ree we is to
ng e g allo LED ain rds ing .
g a d urs
nti th e
se ff b r's a c uil lo
re o not ade ard one e b co
p
c
rn
or l tu will e re e D. Z f th card
th
o
g
in wil rds th nt LE rts ain
ip er a en se en a rt
Sw ad n c wh pre re p ce
re ree ss or e g s to to
G cce e
th es d
a wip on acc icte
S rn le str
tu nab e re
e b
to
ne
rd
zo
1.
2.
3.
4.
e
th
to .
rd D
ca LE
f.
is n d of
th ee e is to
g gr ow
in he all LED ain rds ing rs.
t
en f t be 's ag ca ild u
es of t er rd e bu olo
pr rn no ad ca on e d c
or tu ill re e . Z th ar
g ill s w the t th ED of c
in
L s in
ip er w ard en sen en art rta
Sw ad n c wh pre re o p ce
re ree ss or e g s t to
G cce e
th es ed
a wip on acc rict
S rn le est
tu nab e r
e b
to
en
re
G
ca
e
th
to .
rd D
.
ca LE
is n d off
th ree we is to
ng e g allo LED ain rds ing .
g a d urs
nti th e
se off t b er's a e c buil olo
rd
c
pre rn no ad ca on e
or l tu will e re e D. Z f th card
o
g il s th t th E
in
L s in
ip er w ard en sen en art rta
w
c
p
h
e
d
S a n w pre re
c
re ree ss or e g s to to
G cce e
th es d
a wip on acc icte
S rn le str
tu nab e re
e b
to
ne
z
en
re
G
rd
ca
e
on
zo
Vyjměte kartu zelené zóny z balíku.
Pro zamezení přístupu zeleným kartám nebo klíčenkám přiložte kartu ke čtečce.
Zhasne zelená LED, což indikuje, že zelené karty nemají přístup.
Pro opětovné povolení přístupu zeleným kartám přiložte kartu zelené zóny ke čtečce.
Zelená dioda se znovu rozsvítí. Po skončení vraťte kartu zpět do balíku.
Karta žluté zóny
1
2
3
4
rd
e
th
to .
rd ED
.
ca r L
is e d off
th mb owe is to
s
A
e all LED ain ard ing rs.
g c d u
nti th e
se off ot b er's a ne buil olo
rd
c
pre rn l n ad ca Zo e
. th ard
or tu il re e
g ill s w the t th LED of c
s in
in
ip er w card en sen ber art rta
Sw ad er wh pre m p ce
A
to
re mb ss or e s
to
A cce e
th es d
a wip on acc icte
S rn le str
tu nab e re
e b
to
r
be
m
A
rd
ca
ne
zo
A
zo
er
ca
zo
r
be
m
he
t
to .
rd ED
ca r L
f.
is e d of
th b we is to
s
g Am o
in e all ED in rd g .
nt f th be 's L aga ca ildin urs
e
es of ot er rd ne bu olo
pr rn l n ead ca Zo he d c
r
o l tu wil e r he D. f t car
t E o
g
in wil rds th nt r L rts ain
ip er ca en se be a rt
Sw ad er wh pre m o p ce
re mb ss or e A s t to
A cce e
th es ed
a wip on acc rict
S rn le est
tu nab e r
e b
to
ne
g
b
m
A
1.
2.
3.
4.
r
ca
e
th
to .
rd D
ca r LE
f.
of
is
th mbe wed is to
s g
A lo D n
ting e al LE ai rd in s.
en f th be 's ag e ca ild lour
es of t er rd
bu co
pr rn no ad ca Zon e
or tu will e re e D. th card
th
s
ill
LE s of n
th t
in
ip er w card n en ber rt rtai
Sw ad r whe pres m pa ce
re mbe ss or e A to to
A ce e
th ss ed
ac wip on acce rict
S rn le st
tu ab re
en be
to
ne
d
ng
Vyjměte kartu žluté zóny z balíku.
Pro zamezení přístupu žlutým kartám nebo klíčenkám přiložte kartu ke čtečce.
Zhasne žlutá LED, což indikuje, že žluté karty nemají přístup.
Pro opětovné povolení přístupu žlutým kartám přiložte kartu žluté zóny ke čtečce.
Žlutá dioda se znovu rozsvítí. Po skončení vraťte kartu zpět do balíku.
Karta červené zóny
1
2
3
4
rd
R
rd
e
th
to
rd .
.
ca D
off
is LE
th ed ed is to
ng e R ow LED ain s ing .
g
d urs
nti th ll
se off be a er's a card buil olo
rd
c
pre rn ot ad ca ne e
or l tu l n e re e Zo f th card
g il wil th t th D. o
s in
in
ip er w s en sen LE art rta
w
rd
p
d
h
e
d
a
S a c w pre e
c
re ed ss or e R s to to
R cce e
th ces ted
a wip on ac ic
S rn le str
tu nab e re
e b
to
ne
ed
ca
ed
c
d
ar
e
to
th
rd .
ca D
f.
of
is LE
th d d is to
g Re e
in e ow LED ain s ing rs.
g d d u
nt th ll
se ff e a r's a ar uil lo
re n o t b ade ard e c e b co
p
c on th rd
r o
or tu n re e
a
g ill will the t th D. Z of c
s in
in
ip er w ds en sen LE art rta
Sw ad car wh pre ed o p ce
re ed ss or e R s t to
R cce e
th es ed
a wip on acc rict
t
S rn le es
tu nab e r
e b
to
ne
R
1.
2.
3.
4.
e
th
to
rd .
ca D
f.
of
is LE
th ed ed is to
R
D n
g
ting e low LE ai s in s.
en f th al 's ag rd ild ur
es of be er rd ca bu colo
pr rn t ad ca e e
on th rd
or tu no re e
g ill will the t th D. Z of n ca
s
in
ip er w s n en LE rt rtai
Sw ad card whe pres ed pa ce
R
to to
re ed ss or e
R ce e
th ss ed
ac wip on acce rict
S rn le st
tu ab re
en be
to
ne
zo
zo
ed
R
ca
zo
Vyjměte kartu červené zóny z balíku.
Pro zamezení přístupu červeným kartám nebo klíčenkám přiložte kartu ke čtečce.
Zhasne červená LED, což indikuje, že červené karty nemají přístup.
Pro opětovné povolení přístupu červeným kartám přiložte kartu červené zóny ke čtečce.
Červená dioda se znovu rozsvítí. Po skončení vraťte kartu zpět do balíku.
Jak používat barevné zóny
2
Poskytnutí přístupu omezenému počtu uživatelů
Pokud některá přístupová úroveň nebo oblast vyžaduje pouze malé množství uživatelů, může toho být docíleno
jednoduše zamezením všech uživatelů na dané čtečce a následně povolením pouze malého počtu karet, které
potřebují mít přístup. Tato metoda umožňuje libovolnému počtu čteček provést nastavení, kdy pouze malý
počet karet má povolený přístup. Tohoto nastavení je dosaženo použitím "Zamezení přístupu všem kartám".
2
Ba
r
4
RD
CA
de
ONcaIrTdY caardrto thpathckis te
I
CT nIt M nt is cin stheisnt alitdthaisy the
al
lu
D
P O
W RO not
b ar XIM us
S e u nin IT e
re wip nd g: Y wit
d ad e on this com h
sw oor. er this e b fe p
fo ip to to ca y a atu act.
ba rd s r
llo e
v
y e
w the ali r
ed
d all thr ste ca
by enr ate us ou m n o
th ole a c ers gh res nly
e m ar o th et.
us en d n e
a
er t c
ca ar
rd d
.
1.
2.
3.
4.
3
se
rs
al
lu
se
rs
1
D
P O
W RO not
b ar XIM us
S e u nin IT e
re wip nd g: Y wit
d ad e on this com h
sw oor. er this e b fe pa
t
fo ip to o ca y a at ct
b r
u .
llo e
w the vali ar d t sys re
ed
d all hr te ca
by enr ate us ou m n o
th ole a c ers gh res nly
e m ar o th e t.
us en d n e
a
er t c
ca ar
rd d
.
Ba
r
N OeX esent kthne,nsprer ptoresvecwnke. d bken, d
re to
e
llo to
FU rPolRm roolnm
ar e
e tio ad
en pa
, p tha
e k isr fo er t c th
en entallatialidinastetall thueserr intoreatdhe a us lm4 en d by
s vt
in
ro/7 we
tteo a enthse ate nfo
At r to. A rd
e.in llo
da okto lid
1. ade 1 cvaali ard
a
isn fo
t
ce e-v atxhto er
re
tp
re ntth
e n o r e:/n/ ead
To
2. rolm 2ke. T rhettsp e r en.
h ok
en er to fo:p
t
in
us
to ecretss
re
sAc
Mo
nu
xto
Pa
Vyjměte kartu zamezení přístupu všem uživatelům z balíku.
Pro zamezení přístupu všem uživatelům přiložte tuto kartu ke čtečce.
Pokud byla karta přečtena, LED diody zhasnou a po chvíli se rozsvítí. Všechny karty jsou nyní zakázány.
Pro povolení přístupu jednotlivým kartám přiložte zadávací kartu, následovanou uživatelskou kartou,
kterou si přejete povolit.
POZNÁMKA: Tato funkce může být vzata zpět pouze resetováním systému.
Časové zóny
Je možné měnit nastavení zóny na čtečce mezi dvěma nastaveními pomocí elektronických hodin. Pro povolení
této funkce musí být karta časové zóny přiložena ke čtečce. To změní funkci vodičů odchodového tlačítka,
tak aby hodiny mohly ovládat nastavení zóny čtečky. Nastavení obou zón se mění ve chvíli, kdy výstup
hodin změní svůj stav, jedno nastavení se pak aplikuje, když je výstup sepnutý, a druhé, když je rozepnutý.
Autonomní bezkontaktní čtečky jsou použity jako příklad, ale princip je totožný i na čtečkách CARDLOCK a na
systému Switch2. V systému Switch2 jsou nicméně hodiny připojeny mezi svorkami "0V" a "Kontakt".
1
2
3
4
TIMING SYSTEMS INC.
Hours
Mins
ne
s
Time
zo
e
m
Ti
Mins
Th
us e
th ing 'tra
sto is
th ffic
re re card e z lig
A do d
a on ht'
to tim nly (eg llo e c LE
sp sw e c ). 1 ws ard Ds
re tw s a
ec itc lo
d, o a re
ifie h ck
ye se nd se
d be is
llo ts sw t
tim tw w
w, to ip
es een ired
gre be ing
.
th to
en
e th
tw e
2
o sy
se ste
ts m
at
Hours
zo
ne
s
12:00:56
Ti
Time
GMT
GMT
m
e
Set
hrs
Min
12:00:56
Th
us e
th ing 'tra
sto is
th ffic
re re card e z lig
A do d
a on ht'
to tim nly (eg llo e c LE
sp sw e c ). 1 ws ard Ds
re tw s a
ec itc lo
d, o a re
ifie h ck
ye se nd se
d be is
llo ts sw t
tim tw w
w, to ip
es een ired
gre be ing
.
th to
en
e th
tw e
2
o sy
se ste
ts m
at
Ti
Th
us e
th ing 'tra
sto is
th ffic
re re card e z lig
A do d
a on ht'
to tim nly (eg llo e c LE
sp sw e c ). 1 ws ard Ds
re tw s a
ec itc lo
d, o a re
ifie h ck
ye se nd se
d be is
llo ts sw t
tim tw w
w, to ip
es een ired
gre be ing
.
th to
en
e th
tw e
2
o sy
se ste
ts m
at
m
e
zo
ne
s
Set
hrs
Min
TIMING SYSTEMS INC.
1. Vyjměte funkční kartu časových zón z balíku karet.
2. Připojte hodiny k modrým vodičům (Compact) nebo ke svorkám Černá/Kontakt (Switch2) použitím
beznapěťových kontaktů. Nastavte hodiny tak, aby jejich dva rozdílné stavy 'zapnuto' a 'vypnuto'
odpovídali časům, kdy chcete přepnout mezi dvěmi sety barevných zón.
3. Přiložte ke čtečce funkční kartu časových zón.
4. Při stavu 'vypnuto' použijte karty barevných zón pro první kombinaci zón. Nastavte výstup hodin
na 'zapnuto' a nastavte druhou kombinaci zón. Barevné LED přitom indikují, které zóny jsou
aktivní při stavech 'vypnuto' a 'zapnuto'.
5. Pro zakázání této funkce přiložte kartu znovu. Systém Compact dále vyžaduje také přiložení
karty Vzdálené odblokování.
Jak používat barevné zóny
3
Nastavení časové zóny A
1
2
3
4
TIMING SYSTEMS INC.
ca
rd
TIMING SYSTEMS INC.
zo
ne
Set
hrs
Min
en
card
the
zone
d to
this car . Red
Red
ting
LED
presen the red ess when
g or
off
acc
Swipin will turn allowed ipe or
reader will not be is off. Sw turn on the
ess
cards der's LED again to
ted
d
ble acc
the rea t the car ds ena be restric
car
to
presen . Zone
lding
the bui ours.
red LED
ts of
col
to par tain card
to cer
GMT
Set
hrs
Min
12:00:56
Time
Hours
Mins
ca
rd
Hours
Mins
Re
d
zo
ne
Time
GMT
12:00:56
Sw
read ipin
ca er g or
the rds w will pres
pr read ill no turn enti
red esen er t be off ng th
to LE t the 's LE al the is ca
to part D. Z card D is lowed red
rd
LE
ce s of on
ac D to th
e
ag off.
rtai
n ca the card ain Swip cess . Red e
rd build s en to tu e or whe
ab
co
n
lour ing to le rn on
ac
s.
be ce the
rest ss
rict
ed
G
re
Am
be
Sw
readiping
Am er or pr
acce ber will tu esen
S
ca
rn
tin
re wSw
g th
ip ip ss w rds
of
G atu
derninge or hen will nof the is
a reen
e r wonorth pres the re t be ambecard
Sw cceto n ab
ill pere ent ad
le
c
allo r LE to th
s
tu ip s beard actu am
th er
e
rnsssen ber e ca 's LE wed D.
e rn e wh resst ce
tin LE
D
rd
to nab on or p en wric
il offto pa
D
ag is
be le th re th l te
n d toth g rtth . Zo ai off.
re acc e g sen e re ot b eceg sisof ne ca n to
str es re t
reainca the
ad e rt
rds
th
e
s
bu
rd
icte to n e er' all en ca
to ildin
d p LED ca s L owe LE rd
th lo g
to art . rd ED d D. co
e urs.
Z
a
ce s
rt of one gain is o
ain th c
to ff.
ca e b ard
rd uil s
co din
lo g
urs
.
rz
on
ec
ar
d
A.
1. Vyjměte karty barevných zón z balíku karet.
2. Přepněte hodiny do nastavení 'vypnuto'. Ve výchozím nastavení je přístup povolen zeleným,
žlutým a červeným kartám.
3. Pro zamezení přístupu červeným uživatelským kartám během této časové zóny přiložte kartu
červené zóny.
4. První časová zóna je nastavena. Po dobu trvání časové zóny A budou mít přístup pouze držitelé
zelených a žlutých karet.
Nastavení časové zóny B
1
2
3
4
B.
TIMING SYSTEMS INC.
Set
hrs
Min
Time
GMT
12:00:56
Hours
rd
e
on
ca
e
th
to .
rd
ca LED
r
is
f.
g th ambe wed is of
lo
tin
to
en the al D
es off t be 's LE ain rds g
pr
ag ca in s.
rn no er
g or tu will read card ne build lour
e . Zo the
e
the
ipin will s
toco
d rd
Sw ader card n th t th LED of car
s s n caLED.
re ber whe esen ber g rtthi
ai
tin
rt en d
Am cess or pr e am
sento pa cegre
to allowe is off.
ac ipeg orthpre nssoff the
D
ce ed t be
ipin on lactur
LE
Sw
to
no
ct
Sw
l
r's
rnr wil
ri
ain
le dsstwil
readecard ag
reatudenabcarre
cards ng
the
en
Greeto bewhen sent the D. Zone buildi rs.
access or pre en LE of the d colou
gre parts n car
Swipeon the
to
tai
cer
n
ess
to
tur le acc
ted
enab restric
to be
rz
be
Am
n
e
Gre
Mins
A.
e
zon
card
TIMING SYSTEMS INC.
Set
hrs
Min
Time
GMT
12:00:56
Hours
Mins
B.
1. Přepněte hodiny do nastavení 'zapnuto'. Ve výchozím nastavení je přístup povolen zeleným, žlutým
a červeným kartám.
2. Pro zamezení přístupu zeleným a žlutým uživatelským kartám během této časové zóny přiložte
kartu zelené a žluté zóny.
3. Během druhé časové zóny je zamezen přístup pro držitele zelených a žlutých karet.
4. Časová zóna A je nastavena pro přístup zeleným a žlutým kartám. Časová zóna B je nastavena pro
přístup pouze červeným kartám.
Pro další změny v nastavení zón použijte v době, kdy mají být změněna přístupová práva, karty barevných
zón. Případně proveďte přepnutí časovače manuálně, proveďte změny a pak nastavte časovač zpět do
správného stavu vzhledem k aktuálnímu času.
POZNÁMKA: Pokud jsou na modré vodiče připojeny hodiny, odchodové tlačítko není dostupné.
Jak používat barevné zóny
4
Download

Paxton Access AN1026-CZ Jak používat barevné zóny