Kit DC3000. Instalační průvodce
Hydrogen on Demand Dual Fuel Generator Systems
ČESKY
DC 3000 KIT
Kit DC3000. Instalační průvodce
Hydrogen on Demand Dual Fuel Generator Systems
Bezpečnostní pokyny
3
Důležité informace......................................................................................................................3
Bezpečnostní nařízení................................................................................................................3
Užijte si svůj nový systém.........................................................................................................3
Bezpečnostní doložka.................................................................................................................3
Popis instalace systému
4
Základní konfigurace systému..................................................................................................4
Umístění HHO generátoru..........................................................................................................4
Umístění vodní nádrže................................................................................................................5
Rozmístění vývodů na nádrži.....................................................................................................5
Místo pro vstup HHO plynu........................................................................................................6
Zapojení systému 6
Propojení vedení plynu a vody...................................................................................................6
Elektrické zapojení......................................................................................................................8
Připojení HHO generátoru..........................................................................................................8
Příprava elektrolytu
9
Zásady elektrolýzy vody.............................................................................................................9
Koncentrace elektrolytu.............................................................................................................9
Hladina vody v nádrži.................................................................................................................9
Úprava elektronického vstřikování paliva ve vašem voze
10
Důležité informace....................................................................................................................10
Stará auta s karburátorem.....................................................................................................10
Moderní auta s elektronicky řízeným vstřikováním.............................................................10
Instalace nástavce lambda sondy
11
Důležité informace....................................................................................................................11
Lambda sondy...........................................................................................................................12
Přední (upstream) lambda sonda............................................................................................12
Zadní (downstream) lambda sonda........................................................................................12
Lokalizujte lambda senzory.....................................................................................................12
Restartování počítače ECU......................................................................................................13
Instalace nástavce....................................................................................................................14
Zkušební provoz a kontrola instalace
15
Údržba........................................................................................................................................15
Důležité informace....................................................................................................................15
Kontrolní postup.......................................................................................................................16
Na závěr
18
První pomoc...............................................................................................................................18
Co je dobré vědět......................................................................................................................18
Součásti balení
Mechanické části..................................................................................................................... 20
Elektrokomponenty................................................................................................................. 20
Konstrukční prvky................................................................................................................... 20
20
Kit DC3000. Instalační průvodce
Hydrogen on Demand Dual Fuel Generator Systems
Bezpečnostní pokyny
Důležité informace
Přečtěte si a dodržujte tyto bezpečnostní pokyny, aby se zabránilo nebezpečí, které s sebou
přináší vodíková technologie. Pokud nerozumíte těmto pokynům nebo si netroufáte na instalaci ve
vozidle, obraťte se na kvalifikovaného mechanika, který provede instalaci za vás.
Nesprávně nainstalovaný HHO systém může mít vážné následky pro vás a nebo vaše vozidlo.
Průměrný čas instalace trvá přibližně 2,5 hodiny, ujistěte se, že máte dostatek času na dokončení
instalace. Instalaci provádějte v dobře větraných prostorách při vypnutém a vychladlém motoru. Při
instalaci nekuřte.
Systém s HHO generátorem pracuje při atmosférickém tlaku a nikde neukládá vodík a při správné
instalaci a manipulaci nehrozí žádné nebezpečí požáru nebo výbuchu.
Elektrolýzou vody se vytváří vodík, který je výbušný, proto nikdy nepoužívejte otevřený oheň nebo
zdroj jisker v blízkosti otevřeného výstupu HHO plynu.
Buďte opatrní pokud je generátor v provozu i když vozidlo stojí. Malé množství vodíku se může
hromadit v přívodu vzduchu do motoru a může explodovat, pokud se přiblížíte s otevřeným ohněm
nebo zdrojem jisker. To platí i pro statickou elektřinu. Nenechávejte HHO systém v provozu v
uzavřených prostorách, Vodík stoupá kolmo vzhůru a je výbušný již ve 4% poměru se vzduchem.
Bezpečnostní nařízení
Při instalaci používejte ochranné pomůcky, především brýle a gumové rukavice. Používejte pouze
kvalitní profesionální nářadí. Řiďte se zdravým rozumem a dodržujte všeobecné bezpečnostní
postupy předepisované pro jakékoliv práce prováděné při automobilových instalacích a údržbě.
Užijte si svůj nový systém
Při správné instalaci budete moci HHO systém mnoho let bezpečně provozovat. Důkladně si přečtěte
následující pokyny před instalací a řiďte se jimi i během instalace. Při dodržení všech doporučení
budete moci využívat svůj systém bezpečně a bezporuchově.
Bezpečnostní doložka
Po získání tohoto zařízení, jste odpovědní za škody, které mohou nastat při instalaci nebo
používání tohoto systému. Prodejce ani výrobce nepřebírá jakoukoliv odpovědnost za
jakékoli osobní újmy nebo škody na majetku nebo zdraví v souvislosti s provozováním
HHO zařízení nebo souvisejících komponent. V případě, že s uvedeným nesouhlasíte,
vraťte nepoužité zařízení v originálním obalu svému prodejci oproti plné náhradě.
Popis instalace systému
Základní konfigurace systému
Na obrázku můžete vidět základní schematické propojení systému. Vedení v části generátoru je
provedeno v silikonových hadicích o rozměru 3/8“ (95mm), vedení plynu pak v hadici o rozměru 1/4“
(63mm). Z generátoru je plyn odváděn do nádrže odkud se odvádí do nasávání vzduchu. Z nádrže je
pak přiváděna voda zpět do generátoru.
Umístění HHO generátoru
Nejdůležitější a také nejpracnější je
najít dobré místo v motorovém prostoru
pro montáž HHO generátoru. HHO
generátor instalujte ve svislé poloze tak,
aby vývod plynu byl nahoře a přívod
vody dole. Mějte na paměti, že vodní
nádrž by měla být umístěna nejméně 10
cm nad generátorem. Jen tak je zajištěna
dostatečná gravitační cirkulace média.
HHO článek nainstalujte do míst, kde
nebude ohříván motorem. Této části
instalace věnujte dostatečnou pozornost
a místo pro HHO generátor vybírejte
opravdu pečlivě. Myslete i na vedení hadic od generátoru k nádrži. Nejvíce používaným místem pro
umístění HHO generátoru je prostor mezi přední maskou a chladičem, protože zde bývá nejvíce
volného místa a současně je zajištěno i chlazení proudícím vzduchem. Místo by mělo být pokud
možno snadno přístupné pro případnou vizuální kontrolu nebo vypouštění systému. HHO generátor
přimontujte pomocí vhodného držáku (není součástí sady) pevně tak, aby nemohlo dojít k jeho
uvolnění vibracemi během pohybu vozidla.
Umístění vodní nádrže
Instalace vodní nádrže bývá dosti často oříškem. Proto instalujte vodní nádrž tak, aby její víčko bylo
snadno dostupné pro dolévání vody a mohli jste snadno zkontrolovat množství náplně. Instalaci
nádrže se věnujte se stejnou péčí jako montáži HHO generátoru. Nezřídka je nutné připravit držáky
(nejsou součástí balení) přizpůsobené přesně individuálním potřebám a podle dostupného prostoru.
Jak již bylo zmíněno dříve, nádrž musí být umístěna alespoň o 10cm výše než HHO generátor. Jen
tak bude zajištěna dostatečná gravitační cirkulace média.
Rozmístění vývodů na nádrži
Na obrázku můžete vidět obvyklou konfiguraci vývodů nádrže. Výstup plynu z HHO generátoru je
veden na levou vývodku s trubičkou, která sahá až na dno nádrže. Výstup kapaliny z nádrže do
generátoru je ze spodního vývodu. Odvod HHO plynu je z pravé vývodky 1/4“ na vrchu nádrže. Nádrž
slouží ke dvěma účelům. Čistí HHO plyn od páry a působí jako bezpečnostní bariéra. HHO plyn
vyrobený v generátoru nese i vodní páru. Tato vodní pára může nést drobné částečky elektrolytu,
které mohou způsobit nežádoucí reakce v motoru. Vzhledem k tomu, že HHO bublinky jdou přes
sloupec vody v nádrži a plyn je tak “filtrován” od všech částic elektrolytu, které byly unášeny vodní
parou. Výsledkem je mnohem čistší HHO plyn. V případě nechtěného zapálení plynu nádrž funguje
jako bezpečnostní bariéra ke generátoru. Jestliže se plamen dostane do nádrže shoří plyn, který
se nahromadil v horní části. Voda ale bude bránit, aby se nedostal do generátoru (protože plamen
nemůže přeskočit z bubliny na bublinu).
Místo pro vstup HHO plynu
Systém je provozován na principu podtlakového
napojeného na sání vzduchu motoru. Tím je HHO
plyn přímo veden do spalovací komory, kde dochází
ke smíchání s palivem. Místo vstupu HHO plynu musí
být provedeno ihned za místem vzduchového filtru a
v moderních autech až za snímačem MAF, který měří
průtok vzduchu, který jde do válců motoru.
Při montáži doporučujeme vzduchové potrubí
demontovat abyste odstranili všechny částečky plastu
po odvrtání otvoru pro vstupní vedení HHO plynu.
Vyvrtejte otvor, vyčistěte všechen odpad z vrtání a
našroubujte fitinku pro připojení hadice HHO plynu.
Spojení utěsněte lepidlem nebo teflonovou páskou. Následně můžete připojit silikonovou hadici.
Zapojení systému
Osazení všech fitinek proveďte ještě před montáží systému do vozu. Při osazování pracujte precizně
a opatrně aby nedošlo k namontování fitinek přes závit.
Váleček se sintrovaného bronzu bezpečně ochrání případné vypálení plynu do
nádrže a HHO generátoru a ochrání tak systém před explozí..
Propojení vedení plynu a vody
Závit plastových kolínek omotejte
dostatečně teflonovou páskou a
našroubujte do generátoru. Kolínka
lehce přitáhněte a nastavte do
požadované polohy stranovým klíčem
č.14. Neutahujte kolínka rukou, může
dojít ke zlomení. Stejným způsobem si
připravte vývodky a našroubujte je do
nádrže.
Propojte vývodky hadicí 3/8“ horní
výstup z HHO generétoru a horní vstup
do nádrže který vede až ke dnu nádrže.
Propojte spodní výstup z nádrže se
spodním vstupem vody do generátoru
hadičkou 3/8“ místo převleku hadičky
na kolínku jr možné fixovat stahovací páskou.
Na výstup plynu z nádrže nasuňte hadičku 1/4“ Asi 5-10 cm
od výstupu z nádrže nasuňte do hadičky jednocestný ventil,
dbejte při tom na správnou orientaci ventilu tak, aby
průchodnost plynu byla od nádrže směrem k motoru. Před
nasazením druhého konce hadičky na jednocestný ventil
zasuňte do hadičky bezpečnostní pojistku ze sintrovaného
brozu a slabou tyčkou ji zasuňte asi 3cm od kraje hadičky.
Konec hadičky pak nasuňte na kolínko
vedoucí do nasávání vzduchu motoru.
Hadičku 1/4 na nádrži nefixujte. Tím je
propojení vedení plynu a vody hotovo a je
možné přistoupit k elektrickému zapojení
systému.
Elektrické zapojení
HHO systém se připojuje přímo na svorkovnici 12V baterie přes oko M8. Funkční schema základního
elektrického zapojení systému můžete vidět na obrázku níže. Na vodiče si v průběhu instalace
krimpujte odpovídající konektory.
Na baterii připojte červený vodič 6mm s okem M8 na pojistkový držák přes faston 6,3mm. Z
pojistkového držáku přes faston 6,3mm na kontakt relé č. 30 (čísla jsou vylisována na spodní
straně relé). Z relé z kontaktu č. 87 pokračujte ve vedení červeným vodičem přes rozbočku k HHO
generátoru. Vývod 85 relé připojte ke kostře vozu (záporný pól) a vývod 86 připojte na spínací skřínku
vozu. Po otočení klíčkem tak bude systém zapnut. Do cesty je možné ještě volitelně vřadit spínač
(není součást balení), kterým bude možné systém v případě potřeby i za běhu motoru vypnout.
Připojení HHO generátoru
Na HHO generátoru je možné nalézt vývody k připojení napájení. K napájecím konektorům se
zapojují sřídavě připojujé kladné a záporné napětí. Organizace vývodů generátoru je připravena pro
napájení 12V a to v následující konfiguraci:
(+)N..N(-)N..N(+)N..N(-)
(N - neutrální elektrody bez elektrické ho
připojení dělí napětí tak, aby na elektrický
článek vycházelo 1,5-2,4V).
Polaritu je možné libovolně zaměňovat
např. zařízením HHO DCS1, které prodlouží
životnost vašeho HHO generátoru. Černý vodič
z generátoru osaďte okem M8 a přišroubujte jej
ke kostře vozu. Místo spoje dostatečně očistěte aby bylo zajištěno bezpotenciálové spojení. Pro
jistotu místo spoje přeměřte ohmmetrem. Pokud bude mezi generátorem a záporným pólem
baterie více jak 5 ohmů, je nutné spoj opravit!. Po instalaci spoj ošetřete ochranným lakem.
Příprava elektrolytu
Zásady elektrolýzy vody
Elektrolýza vody je rozklad vody (H2O) na kyslík (O2) a vodíku (H2), v důsledku elektrického proudu,
který vodou prochází.
Zdroj elektrického proudu je připojen ke dvěma elektrodám (typicky vyrobených z nějakého inertního
kovu jako je nerezová ocel), které jsou umístěny ve vodě. U správně navrženého generátoru, se vodík
tvoří na katodě (záporně nabitá elektroda) a kyslík se tvoří na anodě (kladně nabitá elektroda). Vodíku
je generován ve dvojnásobném množství než kyslíku a oba plyny jsou generovány proporcionálně k
celkovému elektrickému proudu.
Protože voda má velký elektrický odpor, používá se pro snadnější průchod proudu a tím i lepší
rozklad vody elektrolyt, který vodivost zvýší. Tím jak se voda ohřívá tak klesá její odpor a proto
během provozu může proud lehce vzrůstat.
Koncentrace elektrolytu
Koncentrace elektrolytu, který se používá v systému závisí na druhu elektrolytu a jeho vlastnostech.
Nejlepší elektrolyt se vyrábí z KOH (hydroxid draselný)
nebo NaOH (louh sodný - hydroxid sodný).
D Ů L E Ž I T É
Při použití KOH jako elektrolytu (​​s 90% čistotou) bychom
Pokud vám elektrolyt po několika
měli namíchat koncentraci asi 0,03% ve vodném roztoku
hodinách provozu zhnědne, máte
(3 g / l). Nicméně doporučujeme vám začít pouze s
příliš koncentrovaný elektrolyt,
množstvím odpovídajícím jedné kávové lžičce a měřit
který rychle spotřebovává elektrody
velikost proudu, který prochází obvodem. Náš generátor
generátoru. Odstraňte elektrolyt a
je navržen tak, aby pracoval při chladnějším elektrolytu
namíchejte znovu slabší.
při proudu kolem 5-10A.
Upozornění: Nezvyšujte zbytečně koncentraci a
nezvyšujte proud více než doporučujeme, protože v
dlouhodobém horizontu, generátor nepracuje správně a nepřináší tak žádanou úsporu paliva.
Systém by měl vyrábět kolem 0,3 l / min HHO plynu pro každých 1000 cm3 objemu (příklad: motor o
objemu 1400 cm3 bude potřebovat asi 0,42 l / min). Tento předpoklad splníte pokud bude generátor
pracovat při cca 5A.
Hladina vody v nádrži
Jakmile máte připravenou směs elektrolytu, nalijte ji do
nádrže na vodu tak aby hladina byla do 70% objemu
nádrže. To je důležité proto, aby HHO plyn bezpečně
odcházel vedením bez nebezpečí, že se voda dostane
do motoru.
Úprava elektronického vstřikování paliva ve vašem voze
Důležité informace
Při přidání HHO plynu do motoru staršího vozu, kde je karburátor, uvidíte okamžité zlepšení ve
spotřebě paliva. U vozů kde je použito vstřikování paliva vybavených ECU, je nastavení o něco
složitější.
Při přidání HHO plynu se kvalita spalovacího procesu paliva uvnitř válce výrazně zlepší. Lambda
sonda (O2 senzor nebo kyslíkový senzor), která monitoruje kyslík, je umístěna na výfukovém vedení.
Měří množství nespáleného kyslíku a tím spojitě podává informaci do ECU. HHO systém způsobí, že
signál, který je přiváděn zpět do ECU, je rozdílný od předchozího stavu a ECU reaguje na tento stav
tím, že přidá palivo aby směs byla bohatší.
Stará auta s karburátorem
Jak je zmíněno výše, při přidávání HHO plynu do těchto vozů uvidíme okamžité zlepšení ve spotřebě
paliva. Nejsou zde žádné další požadavky na zařízení ani na nastavení systému aby se dal HHO
systém používat. Zpravidla dojde ke zvýšení otáček při volnoběhu a tak stačí jen upravit množství
dodávaného paliva tak aby se zlepšil poměr vzduch / palivo.
Moderní auta s elektronicky řízeným vstřikováním
Elektronická řídicí jednotka (ECU) řídí spalovací provoz motoru. Nejjednodušší ECU řídí pouze množství
paliva vstřikovaného do každého válce v závisloti na cyklu motoru. Pokročilejší řídící jednotky, ovládají
také časování zapalování, variabilní časování ventilů (VVT), turbodmychadla nebo další periferie motoru.
ECU určuje množství paliva, předstih zapalování a další parametry podle hodnot jednotlivých čidel.
Mezi ně patří lambda sondy (nebo lambda senzory), MAP / MAF senzory průtoku vzduchu a teploty.
Než bylo do vozů dáváno ECU, byla většina parametrů motoru nastavena neměnně. Karburátor
nebo vstřikovací čerpadlo určovalo množství paliva, které je potřeba dávkovat do válce. U motoru se
řízeným vstřikováním paliva, ECU nastavuje proměnlivě množství paliva na základě řady parametrů.
Například: Pokud je sešlápnut pedál plynu, otevře se škrticí klapka a dovolí proudění většímu množství
vzduchu do motoru. ECU nadávkuje více paliva, podle toho, kolik vzduchu je do motoru přiváděno.
Hmotnostní průtokoměr vzduchu (MAP nebo MAF) se používá právě k měření množství přiváděného
vzduchu do spalovací komory motoru. Informace o množství vzduchu jsou nezbytné pro řídicí
jednotky motoru (ECU) které tak určují správné dávkování množství paliva.
Vzduch mění svojí hustotu podle toho, jak se mění okolní parametry teploty a tlaku. V automobilovém
průmyslu proto musí být brána v úvahu okolní teplota, nadmořské výška a použití turbodmychadla
a proto je zde nezbytné použití MAP/MAF senzoru. (Stechiometrie a Zákony ideálního plynu.)
Existují dva základní typy průtokoměrů proudění vzduchu, které se používají v motorech. Jedná
se o turbínkový průtokoměr s horkým drátem případně hmotnostní průtokoměr. Pokud je použita
kombinace těchto senzorů je možné průtok a tím množtví vzduchu naprosto přesně určit.
Oba senzory jsou téměř výhradně použity pokud je motor vybaven elektronickým vstřikováním paliva
(EFI). Obě konstrukce čidel mají výstup 0,0-5,0V nebo je použita pulsně šířková modulace (PWM).
Součaně je v pouzdře použit i senzor pro měření vcházejícího vzduchu (IAT).
Je-li MAP/MAF použit ve spojení s lambda sondou, je možné v motoru velmi přesně ovládat poměr
vzduchu a paliva.
Snímač MAF poskytuje tzv. otevřenou smyčku a je možné upravovat signál o proudění vzduchu
10
(měření rychlosti proudění vzduchu) do ECU. Lambda sonda je naproti tomu zapojena jako uzavřená
smyčka zpětné vazby. Existuje několik způsobů, jak překonat tuto situaci:
a) Změna informační tabulky v softwaru ECU;
b) Instalace elektronického zařízení oládající vstřikování paliva Enhancer (lambda sonda / MAP/MAF
Enhancer);
c) Instalace lambda extender (je součástí sady).
d) Instalace předehřívání přívodu vzduchu.
e) Instalace čipu, HEC - HHO EFIE Chip.
Doporučujeme instalaci nástavce lambda sondy nebo čipu HEC.
Instalace nástavce lambda sondy
Důležité informace
Nástavec lambda sondy se používá ve spojení s libovolným doplňkovým plynovým zařízením,
jako je například náš HHO generátor. Tento nástavec upravuje výstupní hodnoty signálu do
ECU, aby ECU nedodávalo více paliva do motoru, kterým se snaží kompenzovat zvýšení
kyslíku ve výfukových plynech, které je výsledkem čistšího spalování paliva s příměsí vodíku.
V praxi to znamená, že extender posune senzor lambda sondy ze své normální polohy. Tak kolem
snímače protéká méně plynu a tím je méně citlivý na zvýšenou úroveň kyslíku ve výfukových plynech,
které vycházejí z přidaného spalování (HHO) plynu. Většinou stačí vybavit nástavce pouze lambda
sondy, které se nacházejí mezi motorem a prvním katalyzátorem v každém výfukovém potrubí.
Za normálních okolností jiné senzory po není třeba upravovat. Motory V6 a V8 obvykle vyžadují dva
nástavce, jeden pro každou řadu válců. Některé motory však vyžadují nástavce čtyři.
Nemusíte používat MAF /
MAP / EFIE regulaci pokud
použijete nástavec (O2
extender), protože tento
nástavec dosáhne přesně
toho samého výsledku jako
regulace, ale za mnohem
nižší náklady a navíc
bez nutnosti jakéhokoliv
složitého ladění. To také
eliminuje
riziko
chyb
spojených s nastavováním
těchto zařízení, které je
leckdy problematické a časově náročné odladit správně.
Fyzické rozměry tohoto nástavce jsou přesně spočítány tak, aby parametry provozu byly ovlivněny
k zachování ideálního poměru vzduchu a paliva při použití HHO plynu v poměru 14,7:1, které byly
nastaveny ve výrobním závodě vozidla.
11
Lambda sondy
Lambda sonda měří množství kyslíku ve výfukových plynech. Tato informace se předává do počítače
vozidla, který údaje vyhodnocuje a řídí podle ní další parametry chodu motoru.
Existuje několik typů lambda sond, které jsou používány ve vozidlech. Budeme se zabývat nejčastěji
používanými, těmi co mají napěťový výstup.
Přední (upstream) lambda sonda
Přední lambda snímač je umístěný ve výfukovém potrubí nebo v potrubí před katalyzátorem. Sleduje
množství kyslíku ve výfukových plynech, a poskytuje zpětnou vazbu úpravou signálu do motoru
počítače. Pokud čidlo zaznamená vysokou hladinu kyslíku, je směs příliš chudá (není dost paliva).
ECU pak přídá více paliva. Pokud je hladina kyslíku ve výfukových plynech příliš nízká, počítač
rozhodne, že je směs paliva a vzduchu v motoru příliš bohatá (příliš mnoho paliva) a odečte množství
paliva dle informací v přednastavené tabulce.
Tento proces je kontinuální - počítač motoru neustále cykluje mezi mírně chudou a mírně bohatou
směsí tak, aby poměr vzduchu a paliva byl na optimální úrovni. Pokud změříte úroveň napětí signálu
přední lambda sondy, naměříte průměrně mezi 0,2 a 0,8 voltů.
Zadní (downstream) lambda sonda
Zadní nebo-li následná lambda sonda je umístěna za katalyzátorem. Sleduje účinnost katalyzátoru.
Potřeba úpravy signálu by mělo být pouze u přední lambda sondy.
Lokalizujte lambda senzory
Lambda senzory lze nalézt v různých místech, v závislosti na typu vozidla, modelu a typu motoru.
Na obrázku níže vidíte některé z nejčastějších umístění. Jako obecné pravidlo platí, každé výfukové
potrubí má alespoň jeden pre-cat (první lambda) senzor. Většina vozidel vyrobených od roku 1980 je
vybavena lambda sondou. S příchodem palubních diagnostických systémů (OBDII) v polovině roku
1990 byla lambda sonda umístěna před a za katalyzátorem.
12
Restartování počítače ECU
ECU je mozkem vašeho vozu. Je nutné zmínit, že pro nejlepší výkon motoru je nutné, aby ECU
fungovalo bezchybně po celou dobu životnosti vozidla. To je jediná cesta jak zajistit, aby vůz podával
nejlepší výsledky jak v jízdě, stejně tak v ovládání. Moderní auta již nemají manuální ovládání.
V současné době jsou ve vozech
začleněny sofistikované technologie
v podobě počítačových kontrol, jimiž
se řídí všechny fyzické a kinetické
procesy včetně funkce motoru. Pokaždé,
když provedete úpravu některého
systému, je tato událost zaznamenána
v paměti počítače auta. Počítač používá
mapovaných dat k vyhodnocení a
nastavení optimálních podmínek, za
kterých by motor měl fungovat. V ECU je
uloženo obrovské množství dat, která se v
mžiku vyhodnocují a na jejichž výsledku
se rozhoduje průběh akce, která by měla
být přijata motorem pro zajištění ideální
funkce. ECU říká vašemu motoru nejen to,
co má dělat, ale také to, jak to má udělat.
I když jste provedli mechanické změny v konfiguraci vozu, ECU ještě pracuje podle původních
optimálních hodnot. Tyto původní údaje ale již nejsou důvěryhodné, protože se týkají podmínek,
které existovaly před úpravou. To znamená, že bude nutné vymazat některá původní nastavení z
paměti a nové údaje týkající se poslední úpravy by měly být zaznamenány do paměti ECU.
To je důvod, proč je nutné obnovit nastavení ECU. Resetování je obecně důležité pro optimální
výkon po jakékoli úpravě která byla ve voze provedena. V okamžiku, kdy jste provedli změny, měli
byste odstranit existující údaje v paměti ECU. Ty by se pak měly vytvořit z čerstvých údajů týkajících
se podmínek, které přicházejí ze senzorů po úpravách. ECU bude pak dále rozhodovat z nově
získaných údajů. Tato nová data jsou odrazem skutečného stavu po úpravách.
Pokud se rozhodnete obohatit dosavadní palivo HHO plynem je nezbytné provést reset ECU, protože
vaše ECU má v paměti uloženy údaje o dosavadním palivu s jeho oktanovým číslem. To znamená,
že pokud jste používali palivo s nižším oktanovým číslem, bude odpověď ECU odpovídající tomuto
palivu i když jste začali používat palivo s vyšším oktanovým číslem. To je proto, že ECU nebyla
resetována na palivo s vyšším oktanovým číslem. Tento nesoulad ovlivňuje výkon. Z tohoto důvodu
je třeba obnovit ECU pravidelně po naplnění plné nádrže, aby se zajistilo, že si řídící jednotka
zaznamená změny při přechodu na palivo s vyšším oktanovým číslem.
Chcete-li resetovat ECU stačí odpojit záporný kabel z akumulátoru. Teoreticky je nejlepší nechat
odepnutou baterii tak dlouho, jak je to jen možné. Prakticky stačí nechat odpojenou baterii přes noc
cca. 8 hodin. Poté, co připojíte kabel zpět nastartujte auto nechte motor běžet než se zahřeje. To
by v letmín období nemělo trvat déle než 10 minut. Pak můžete motor vypnout. Tím je reset ECU
dokončem a je možné začít používat vůz k běžnému provozu.
13
Instalace nástavce
Každá lambda sonda před katalyzátorem musí být vybavena nástavcem, aby zasílala správné údaje.
Před instalací nástavce byste měli odpojit baterii. Ujistěte se, že máte k dispozici bezpečnostní
kódy pro rádio a další systémy které tyto kódy
budou vyžadovat po opětovném připojení
napájení. Pokud kódy nemáte bude nutné
kontaktovat prodejce. Odpojte záporný (černý)
kabel od baterie jako při obnovení ECU.
Odšroubujte lambda sondu z výfuku pomocí klíče
velikosti 22mm. Dávejte pozor, abyste neztratili kompresní
podložku. Pokud není možné sondu povolit nastříkejte
kolem závitu penetrační olej a počkejte až dojde k zatečení a tím uvolnění. Zkontrolujte
seznzor, pokud je viditelná nějaká závada nebo
silné znečištění, bude nutné jej nahradit novým.
Našroubujte nástavec (extender) do výfuku v místě
senzoru. Utáhněte jej maximálně na 50 Nm. Pokud nemáte
momentový klíč, použijte kompresní podložku a utáhněte až
se bude kompresní podložka drtit.
Našroubujte senzor do nástavce. Utáhněte opět na 50Nm
(37ft-lbs).
Připojte záporný kabel baterie. Obnovte nastavení rádia a
dalších přístrojů zadáním kódů. Než se ECU naučí číst novou polohu snímače a přizpůsobí uložené
údaje v paměti může trvat i několik dní. Je v pořádku, pokud se rosvítí kontrolka motoru, když probíhá
učení ECU.
Poznámka: Je vhodné před instalací opatrně aplikovat malé množství mazadla na závit lambda
sondy a nástavce proti zadírání závitu (k dostání ve většině obchodů s auto díly). Pracujte velmi
opatrně při manipulaci s Lambda sondou, aby nedošlo k jejímu poškození; Nedotýkejte se senzoru,
aby nedošlo k jeho kontaminaci, dejte pozor na styk s olejem, tukem atp... Správná funkce snímače
je rozhodující pro dobrý výkon a spotřebu paliva.
V minulosti a ve většině případů nejsou downstreamové lambda sondy používány pro výpočty
a regulaci poměru vzduch / palivo. Z tohoto důvodu není nutné jejich signál upravovat. Ale našli
14
jsme několik málo případů, kdy to není pravda. Společnosti Dodge / Chrysler a Honda u vozů
asi od roku 2002 a dalších dokumentovaly, že je zadní senzor používán pro výpočty poměru
vzduch / palivo. U vozů Jeep bylo objeveno, že tento senzor využívají také. Hledali jsme řešení
pro odladění downstreamových senzorů u Ford F-150S a Mercedes. I když pro tyto vozy není
dostupná žádná dokumentace, ve které by bylo zmíněno, že jsou tyto druhé sondy používány
k výpočtům poměru vzduch / palivo. Pokud není dosaženo úspory paliva dle předchozích
kroků, dá se předpokládat, že bude třeba nainstalovat nástavec i na druhou lambda sondu.
Zkušební provoz a kontrola instalace
Začněte tím, že zkontrolujete všechna propojení a elektrické rozvody. Ujistěte se, že elektrolyt
nikde neuniká. Zkontrolujte zda je zasunuta pojistka v držáku a nylonový jednocestný ventil je ve
správném směru. Nyní nastartujte vůz.
Měli byste ve výstupním vedení z HHO generátoru do nádrže vidět stoupající bublinky.
Nyní je čas zjistit, jaký proud protéká vaším generátorem. Tento generátor byl vyroben tak,
aby pracoval při 12 Ampérách bez přehřívání elektrolytu. Máte-li vyšší proud a nádrž je plná
elektrolytu bude nutné jej zředit. Odpusťte část elektrolytu a doplňte destilovanou vodu.
Pokud jste provedli instalaci správně, budete si moci všimnout, že u dieslového motoru, během
krátké doby, začně motor mít jiný zvuk. Bude jemnější a tišší. Volnoběh může být během této doby
několik vteřin nestabilní. To je normální stav. HHO začíná měnit průběh spalovacího cyklu a motor se
učí a upravuje spalovací cyklus. Volnoběh by se po několika minutách měl zcela stabilizovat.
Údržba
Pokud nemáte kontrolní ampérmetr ve vozidle nebo kontrolku provozu, kontrolujte pravidelně pojistku
(po instalalci kontrolujte častěji!), zkontrolujte hladinu vody uvnitř nádrže a případně ji doplňte
destilovanou vodou. Každé 3 měsíce, byste měli vyčistit systém a odstranit všechny usazeniny a
nečistoty.
Kontrolní postup při odladění HHO systému
Důležité informace
HHO zlepšuje účinnost spalování. To je vědecký fakt. Když je přiváděno do motoru spolu
s palivem které je na bázi ropy způsobuje zvětšení rychlosti hoření. Tím je docíleno
komplexnějšího vyhoření paliva v průběhu pracovního zdvihu válce. To přinese dramatický
nárůst točivého momentu oproti spalování bez HHO. I když je účinnost spalování vyšší, je
ECU často zmateno sníženým množstvím nespálených uhlovodíků a díky zvýšení obsahu
kyslíku přidá palivo aby, tento stav kompenzovalo. To může degradovat vaši snahu o úsporu.
Jediné co musíme udělat je správně nainstalovat HHO systém a upravit nastavení signálu
z čidel, aby ECU nedegradovalo naši snahu o úsporu.
Pokud se nám podaří tyto dvě věci splnit, dojde ke snížení spotřeby paliva a výraznému zlepšení
(snížení) emisí. Tento kontrolní postup byl sepsán v součinnosti s uživateli HHO systému. Je možné
ho aplikovat i pro jiné technologie, které zlepšují účinnost spalování. Zjistíte, že si sami můžete
15
upravit mnohé z těchto kroků, které se vztahují na jakékoli technologie, které se používají k vyladění
systému. Ostatní technologie spalování zahrnují (ale nejsou omezeny na) vstřikování vodních par,
předehřívání paliva odpařovače / rozprašovače, štěpení paliva pomocí různých přísad, atd.
Měli byste tento postup procházet postupně od shora dolů. Seznam byl takto uspořádán záměrně,
aby problémy s největší pravděpodobností byly na začátku seznamu. V začátku jsou také zastoupeny
problémy, které jsou nejjednodušší pro kontrolu než ty, které jsou složité a nebo nákladné pro testování.
Tato technologie funguje u všech vozidel. Pokud máte potíže s dosažením odpovídajících výsledků,
měli byste, projít bod po bodu a najít důvody proč tomu tak je. Pokud se budete držet tohoto návodu,
brzy najdete problém a dosáhnete upokojivých výsledků.
Kontrolní postup
1. Vyrábí vaše zařízení HHO plyn? Nejběžnější chyba se kterou se setkáváme je, že se lidé snaží
ladit systémy, které nevyrábí HHO plyn nebo se tento plyn nedostane z nějakého důvodu do
motoru. Zkontrolujte celý systém systém. Elektrické napájení, vedení plynu, kapaliny. Otestujte
výkon vašeho HHO systému například výtlačením plynem vody z lahve. Nezapomeňte, že
by systém měl poskytnout 0,3 litrů HHO plynu / min na každých 1000 ccm v motoru. Dozvíte se,
tak zda jste dosáhli tohoto požadovaného množství.
2. Dostává se plyn do motoru? Viděli jsme případy, kdy netěsnostmi v systému unikal vodík ze
systému pryč aniž by se vůbec dostal do motoru. Zpětný ventil může být orientován ve špatném
směru a může blokovat HHO plynu cestu do motoru. Jednou jsme zjistili, že víko nádržky mělo
úniky. Je dobré zkontrolovat úniky plynu pomocí mýdlové vody kterou aplikujte na místa spojů. V
tom případě přiškrťte výstupné hadici na konci u vstupu do motoru. Přetěsněte všechna místa,
kde dochází k úniku.
3. Je proud generátoru příliš vysoký? Další věc, která by měla být kontrolována je, zda HHO
generátor nevyrábí zbytečně mnoho HHO plynu a páry. Někteří z prvních vývojářů provozovali
své HHO generátory s tak vysokým proudem, že jednotka produkovala více páry, než čehokoliv
jiného. Pokud váš přístroj běží a je velmi horký na dotek, je pravděpodobné, že na výstupu bude
kromě HHO plynu i pára. Jiný test přítomnosti páry v HHO plynu je nechat proudit plyn na kousek
ledu. Pokud se vytáří mlha je jisté, že část výstupu je vodní pára.
4. Upravili jste hodnoty pro elektronické vstřikování? Vozidla s karburátory a některé
dieselové motory (eur moduly I, II a III), nevyžadují žádné změny. Ale všechny ostatní motory se
vstřikováním paliva budou muset mít upravené signály z lambda sondy. Zpravidla stačí upravit
signály (vložením nástavce) pouze senzorů, které jsou před vstupem do katalyzátoru. Vozidla s
V-6 a V-8 motory mají dva senzory a většina 4 válcových motorů má jen jeden.
5. Provedli jste reset ECU? Některé počítače jsou schopny “učit se” a přizpůsobit se podmínkám,
které existují v motoru. Vzhledem k tomu, že jste udělali zásadní změnu přidáním systému HHO
případně EFIE, budete muset resetovat počítač vymazat to, co bylo uloženo před přidáním HHO
systému. Rresetovat váš počítač můžete odpojením záporného pólu z baterie na dobu cca 8
hodin (nejlépe přes noc)a ráno opět kabel připojit.
6. Potřebuje lambda sonda vyměnit? Lambda senzory jsou choulostivé a mohu být opotřebovány.
Byly uvedeny odhady, které říkají, že je senzory třeba vyměnit po 50.000 km. Podle našich
16
zkušeností většinou vydrží mnohem déle. Výměna bude nezbytná pokud budete mít najeto více
než 100.000 km. Je pravděpodobné, že jejich výměna vám přinese okamžité zvýšení úspory
paliva.
7. Je váš motor v pořádku? Pokud váš motor pracuje správně jeho mechanická funkčnost
přidáním HHO systému není nijak dotčena. Pokud ovšem nepracuje správně, opravte závadu
a okamžitě dojde k úspoře paliva. Pokud před instalací svítí jakákoliv kontrolka pro kontrolu
motoru, měli byste před zahájením montáže HHO systému projít diagnostikou a případné
problémy odstranit. Pokud si nejste jisti, resetujte počítač, vypněte HHO systém a odstraňte
všechny úpravy. Sledujte, zda se chybový kód znovu objeví. Pokud ano, je nutné před zapnutím
HHO systému tyto závady odstranit.
8. Potřebují nastavit i následné senzory? V minulosti, a ve většině případů nejsou následné
senzory používány pro výpočet dávkování paliva podle množství vzduchu. Z tohoto důvodu není
nutné upravovat jejich signál. Pokud máte vůz značky Dodge / Chrysler a Honda asi od roku
2002 dále Jeep, Ford F-150S a Mercedes bude pravděpodobně nutné upravit i signál z těchto
senzorů přidáním nástavce na tuto lambda sondu.
9. Potřebují další senzory nastavení? Po ošetření kyslíkových senzorů (lambda) bude s největší
pravděpodobností potřeba nastavit MAF nebo MAP signál. Ve většině vozidel budete mít jedno
nebo druhé, ale ne obojí. K dispozici je zařízení, které dokáže upravovat tento signál. Jedná se o
MAF/MAP Enhancer. Pozor! Vozy Ford mají MAP obvykle s frekvenčním typem výstupu do ECU.
Nicméně, v těchto případech je možné řídit signál pomocí IAT a CTS.
Abychom to shrnuli, mnoho automobilů potřebuje upravit pouze signál z první lambda sondy. Když
se výsledek nedostaví, bude nutné upravit i signál z navazující lambda-sondy. Ve výjimečných
případech, je nutné upravit i signál MAF (nebo MAP, pokud není MAF). Nikdy jsme ale nepotřebovali
řešit snímač IAT nebo CTS.
Pokud se ale stále nedaří vyladit systém k
požadvanému výsledku bude nejlepší řešení
nainstalovat novou HEC - HHO EFIE Chip.
HEC je čip s mikroprocesorem 200 MHz,
který využívá svůj vysokorychlostní sériový
vstup / výstup pro přímou komunikaci s řídící
jednotkou pomocí OBD-II portu. HEC je
speciálně vyvinut a vyladěn pro potřeby vozů
s HHO generátorem. HEC pracuje dynamicky
což znamená, že zváží hladiny kyslíku ve
výfukových plynech spolu s otáčkami a
zatížením motoru, teplotu nasávaného vzduchu
a objemu a mnoho dalších proměnných.
Tak určí nejefektivnější dávkování paliva.
Při použití HHO jako doplněk paliva bude HEC upravovat dodávku paliva a časování pro optimalizaci
výkonu. Pokud je vypnuta HHO, HEC automaticky znovu nastaví původní datové mapy systému.
17
Všechna vozidla mohou být uspokojivě nastavena. Některé z nich jsou trochu těžší pro
nastavení než ostatní kvůli způsobu jak byla naprogramována ECU. Ale vše může být
vyřešeno. Tato technologie funguje. Pokud jste se dostali do tohoto bodu a vaše vozidlo
stále není uspokojivě vyladěno pro úsporu paliva, bude nutné ještě jednou projít všechny
body návodu na odladění systému. Je nutné chybu najít a opravit ji.
Na závěr
První pomoc
Při práci s KOH používejte ochranné brýle a rukavice. Při manipulaci
mějte připravený některý z uvedených neutralizačních roztoků 1) kyseliny
citronové v koncentraci 3% 2) 1% kyseliny octové nebo 3) 2% roztok
kyseliny borité. Lze použít i ocet. Při potřísnění opláchněte proudem čisté
vody a následně neutrlizujte připraveným roztokem. Při náhodném požití
vypijte větší množství podchlazeného 1% rotoku kyseliny octové nebo
velké množství zředěné kyseliny citronové.
Co je dobré vědět
1.
2.
3.
4.
Rychlost hoření HHO plynu je 20-30m/sec!
Vodík stoupá kolmo vzhůru rychlostí 5m/sec
Vodík se uvolňuje u záporné elektrody, kyslík u kladné vždy v poměru 2:1
1 litr vody obsahuje cca1860 litrů HHO plynu. Pokud je výroba ve vašem HHO článku 1 litr plynu/
minutu, pak Vám náplň o 1 litru vystačí na 31 hodin trvalého provozu.
5. Elektrody při procesu neubývají!
6. Nikdy nezapalujte plyn u výstupu z generátoru, nechte jej probublávat přes sklenici s vodou.
7. Při práci s otevřeným plamenem je nutné používat pojistku proti zpětnému šlehnutí
8. V elektrickém obvodu nikdy nevynechávejte pojistku 15-30A
9. Teplota elektrolytu by neměla překročit 50°C
10.Pokud se systém zanese, je nutné jej rozebrat a mechanicky vyčistit.
11.Při hoření HHO plynu se vytváří zpět voda
18
D
Ů
L
E
Ž
I
T
É
Chraňte zařízení vhodným způsobem
před mrazem, vypouštějte elektrolyt
ze systému. Případně doplňte do systému nezámrznou kapalinu.
19
Součásti balení
Mechanické části
1x HHO generátor DC-R3-12
obsahuje 2x kolínko NPT1/4“x3/8“
2x rychloskpojka vodiče 4-6mm
4x faston 6,3mm 4-6mm
1x Nádrž 1,2l
2x Vývodka kolínko 1/4x3/8
2x Vývodka kolínko 1/4x1/4
1x Jednocestný ventil ¼
1x FLB pojistka, sintr. váleček
1,5m Hadice 3/8 1,5m
1,5m Hadice 1/4 1,5m
1x O2 extender
Elektrokomponenty
1x relé 12V / 30A
1x Pojistkový držák
1x pojistka 30A
2x oko napájecí M8 x 4-6mm (+ baterie, kostra z generátoru)
1x oko M3 x1,5-2mm (kostra relé)
4x Faston 6,3/4-6 žlutý (relé, pojistkový držák)
2x Faston 6,3/1,5-2 modrý (relé - ovládání)
2m vodič CYA 6mm red
2m vodič CYA 6mm blac
Konstrukční prvky
1x Teflonová páska
4x Stahovací páska
1x KOH 125gram
1x Návod na instalaci
20
Download

DC 3000 KIT - HHO technologie.