000334 Liberec - Praha - Brno - Bratislava - Nitra - Dudince
Platí od 9. prosince 2012
do 14. prosince 2013
Liberec a.s.
Prˇepravu zajišt’uje : CˇSAD Liberec, a.s., Cˇeské Mládeže 594/33, Liberec 6, strˇ. Liberec, tel.773 744 386, 739 681 042, informace 485 105 413, www.csadlb.cz
1
km Tcˇ
11
R
R
...
...
...
10
11 20
12 05
13 05
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
13 20
16 00
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
4 5
11 20
12 05
13 05
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
13 20
16 00
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
16 05
...
16 45
...
16 49
... § 17 45
...
16 05
...
16 45
...
16 49
... § 17 45
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
4
10
§ 18 00
§ 19 15
§ 19 40
§ 20 10
20 45
jede ve cˇtvrtek
nejede 23.12.
4
§ 18 00
§ 19 15
§ 19 40
§ 20 10
20 45
2
5
11
Liberec,aut.nádr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . prˇ
Mladá Boleslav,aut.st. . . . . . . . . . . . . . . . . ↑
od
Praha,ÚAN Florenc . . . . . . . . . . . . . . . . . —
prˇ
od
Brno,ÚAN Zvonarˇka . . . . . . . . . . . . . . . . —
prˇ
Brˇeclav,CLO D2 CLO . . . . . . . . . . . . . . . . ↑
Brodské,CLO D2 CLO . . . . . . . . . . . . . . . 
od
Bratislava,AS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . —
prˇ
Nitra,AS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ↑
Vráble . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Levice,AS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Dudince,žel.st. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . od
jede v pátek
jede také 1.4.,28.10.
R
7
7
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
21 25
20 40
19 40
...
...
...
11
22 25
21 40
20 40
...
...
...
...
...
...
...
...
19 30
17 00
...
...
20 30
18 00
...
...
4 25
1 55
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
16 45
...
15 50
...
15 46
... § 15 00
...
17 45
...
16 50
...
16 46
... § 16 00
...
...
...
...
1 50
1 10
1 06
0 10
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
0 05
22 55
22 25
22 00
21 25
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
5
0 1 od
51 2 ↓
prˇ
113 3 —
od
prˇ
323 4 —
od
386 5 
391 6 ↓
prˇ
455 7 —
od
544 8 
566 9 
591 10 ↓
629 11 prˇ
12
R
R
7
7
12
§ 14 45
§ 13 30
§ 12 55
§ 12 30
11 50
§ 15 45
§ 14 30
§ 13 55
§ 13 30
12 50
...
...
...
12
6 20
5 30
4 35
...
...
...
...
...
...
...
...
...
 isybus
jede v nedeˇli
nejede 23.12.,31.3.,27.10.
CLO
hranicˇní prˇechod s celním odbavením
§
v oznacˇených zastávkách není povolen nástup cestujících za úcˇelem prˇepravy do ostatních shodneˇ oznacˇených zastávek spoje
R
jízdenku s místenkou je možné zakoupit R jízdenku s místenkou je možno zakoupit prˇi cesteˇ nad 90 km ve všech prˇedprodejních kancelárˇích AMS
Spoj 12 jede z nedeˇle na pondeˇlí.
ˇ R je povolena.Na území Slovenské republiky je vnitrostátní prˇeprava povolena s vyjímkou úseku mezi zastávkami Bratislava,AS a Levice,AS na spojích cˇ.1, cˇ.11, cˇ.2 a cˇ.4.
Vnitrostátní prˇeprava na území C
ˇ R se platí v Kcˇ, na území Slovenska v Eurech.
Na lince platí ceník vyhlášený dopravcem.Jízdné a dovozné z nástupní zastávky v C
Za zlevneˇné jízdné se prˇepravují:
-deˇti do 4 let veˇku - pokud požadují nárok na sedadlo; pokud nepožadují nárok na sedadlo, platí se za neˇ poplatek u rˇidicˇe 20,-Kcˇ/0.80Euro
-deˇti od 4 let do 15 let veˇku - nutno prokázat dokladem s datem narození
-studenti do 26 let s platnou kartou ISIC nebo potvrzeným studentským pru˚kazem
-držitelé pru˚kazu˚ ZTP, ZTP-P, na Slovensku TˇZP, TˇZP-S
-cestující nad 70 let veˇku - nutno prokázat obcˇanským pru˚kazem nebo pasem.
Poplatek za uložení zavazadla je 20.- Kcˇ / 0,80 Euro. Zavazadla v ceneˇ vyšší než3 000,- Kcˇ musí být oznacˇena jmenovkou a nahlášena rˇicˇi, jinak dopravce za jejich ztrátu nerucˇí.
Prˇeprava šperku˚, cenin, dokladu˚, peneˇz v zavazadlovém prostoru není povolena.
Na lince není povolena prˇeprava živých zvírˇat kromeˇ vodících psu˚. Poplatek za vodícího psa je 20,- Kcˇ/0,80 Euro.
Cestující nemá nárok na náhradu škody, jestliže nebyl prˇepraven vcˇas. Stojící cestující se neprˇepravují.
Cestující s místenkou ztrácí právo na své místo, neobsadí-li ho do 5-ti minut prˇed odjezdem spoje z nástupní zastávky.
Smluvní prˇepravní podmínky, jízdní rˇád a ceník jízdného jsou zverˇejneˇny na www.csadlb.cz
K provozování mezinárodní linkové osobní dopravy na této lince je rovneˇž oprávneˇn Jan Söchtig, Skokanská 422, 46008 Liberec 19. V této dobeˇ však nezabezpecˇuje žádný spoj.
06.12.12-84-000334 ≡  isybus ≡
Download

000334 Liberec - Praha - Brno - Bratislava - Nitra