XVIII.
zájmové
umělecké
PROGRAM
celostátní přehlídky
činnosti studentů církevních škol
22. – 24. březen 2011, Dělnický dům, Odry
„Usilujte o vše, co je pravdivé, čestné, spravedlivé,
čisté, co je láskyplné a chvályhodné.“
-3-
 ZÚČASTNĚNÉ STŘEDNÍ ŠKOLY 
Název střední školy
Vedoucí souboru
 Křesťanské gymnázium Praha 10 (KG)
Klára Malá
 BIGY České Budějovice
Mgr. Jitka Kadlecová
 BIGY Brno - Barvičova
PaedDr. Jolana Němcová
 BIGY Ostrava
Mgr. Marcela Tylečková
Zora Tylečková
Bc. Veronika Muroňová
Karel Ďásek
Mgr. Ilona Doleţelová
Mgr. Dagmar Šubertová
 Cyrilometodějské gymnázium a střední
odborná škola pedagogická
Brno - Lerchova (CMGaSOŠPg)
Mgr. Vojtěch Veselý
 Arcibiskupské gymnázium Kroměříţ
(AG Kroměříţ)
Mgr. Vojtěch Ševčík
 Střední pedagogická škola a Střední
Mgr. Ludmila Červenková
zdravotnická škola sv. Aneţky České Odry
(SPdgŠ a SZŠ)
Mgr. David Cindler
Mgr. Ţaneta Káňová, Ph.D.
Mgr. Kateřina Bainarová
Mgr. Monika Badejová
Mgr. Lenka Roţnovská
Mgr. Karolína Pechalová
 Cyrilometodějské gymnázium Prostějov
(CMG)
Johana Kučerová
 Církevní střední zdravotnická škola
Brno – Grohova (CSZŠ)
(pro nemoc – omluveni)
MgA. Eva Brhelová, Ph.D.
 BIGY Letovice
(pro nemoc – omluveni)
PhDr. Zdenka Štěpánková
-4-
 ZÚČASTNĚNÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY 
Název základní školy
 Církevní základní škola Kroměříţ
(CZŠ v Kroměříţi)
Vedoucí souboru
s. Zuzana – Mgr. Petra
Macečková
 Křesťanská základní škola Nativity Děčín
(KZŠ Nativity Děčín)
Miloš Bok
(Ondřej Lehký, vz)
 Základní škola sv. Zdislavy Kopřivnice
(ZŠ sv. Zdislavy)
Mgr. Helena Obadalová
 Základní umělecká škola Odry
(ZUŠ Odry)
Jitka Jakubíková, Dipl. um.
 III. Základní škola Zábřeh
(III. ZŠ Zábřeh)
Karol Ozorovský
 Základní škola sv. Voršily Olomouc
(ZŠ sv. Voršily)
Adam Rosa
 Církevní základní škola a Mateřská
škola Přemysla Pittra Ostrava
(karanténa – omluveni z účasti)
Eliška Chudomelová
 Církevní základní škola
Veselí nad Moravou
Štěpánka Tomčalová
Eva Miklošková
(hosté – předpokládaná účast v XIX. ročníku)
-5-
Mgr. Alena Jestřebská
Romana Fardová
 SLOŽENÍ POROTY 
Předsedkyně poroty
PhDr. Hana Cisovská, Ph. D. (divadelní formy)
pedagog, lektor, trenér komunikat. dovedností, dramaterapeut
Vedla amatérský divadelní soubor na SOU Vítkovice, působila jako
pedagog na ZUŠ v Odrách, Střední škole Zdeňka Matějčka v Ostravě Porubě, Janáčkově konzervatoři v Ostravě, zabývala se dramaterapií
v komunitě pro léčbu drogových závislostí. V současnosti působí na
Pedagogické fakultě Ostravské univerzity v Ostravě jako odborný asistent a
pedagog připravující budoucí učitele, vychovatele a speciální pedagogy
v oblasti dramatické výchovy, osobnostně sociální výchovy a komunikativních
dovedností.
Členové poroty
BcA. Saša Rychecký (divadelní formy)
 režisér, pedagog, lektor
V roce 1986 zaloţil divadelní soubor DIVIDLO a v roce 1992 spolu
s Helenou Skálovou občanské sdruţení DIVIDLO. V roce 2010 se O.S.
osamostatnilo a úzce spolupracuje s vedením ZUŠ a souborem LDO „Z“dividla
Ostrava. Svou profesní dráhu směřoval na pořádání přehlídek v oblasti
amatérského divadla a přednesu, odborných seminářů k dramatické výchově a
divadlu a v neposlední řadě k realizaci hodin dramatické výchovy na základních
školách a gymnáziích. V současnosti působí jako pedagog
literárně
dramatického oboru na Základní umělecké škole Edvarda Runda v Ostravě.
Mgr. Helena Skálová (tanec)
 taneční pedagog, lektor
V roce 1986, spolu s A. Rycheckým, zaloţila občanské sdruţení
DIVIDLO v Ostravě. Je předsedkyní regionálního Folklórního sdruţení
Ostravska a dlouholetou vedoucí taneční sloţky a choreografka
souboru lidových písní a tanců Hlubina. V současnosti působí jako vedoucí
Střediska Korunní zřízeného při Středisku volného času Korunka v Ostravě,
lektor dramatické výchovy na SVČ Korunka a vedoucí taneční sloţky souboru
Hlubina.
MgA., et Mgr. Karol Ozorovský (hudba)
 sólista, dirigent, pedagog
Pravidelně se účastní prestiţních zahraničních hudebních festivalů,
vystupuje jako host s Praţskou filharmonií, Praţským rozhlasovým
sborem, Praţským komorním sborem, podílí se také na natáčení
hudebních pořadů pro Českou televizi a Český rozhlas. V současnosti působí
jako umělecký vedoucí dětských pěveckých sborů Slavík a Slavíček Zábřeh,
muţského pěveckého sboru řádu sv. Huberta a pěveckého sboru "Carme".
Organizuje hudební akce a festivaly (např. "Koncert mladých talentů").
MgA. Miloš Bok (hudba)
 klavírista, varhaník, dirigent, skladatel a pedagog
Natáčí nahrávky a pořady pro Český rozhlas a Českou televizi, je
činný jako varhaník plzeňské a litoměřické diecéze, jako pedagog,
vede Dětský symfonický orchestr Karlovy Vary a Karlovarský pěvecký sbor, a
jako hudební skladatel ve spolupráci s reţisérem Jiřím Strachem sloţil hudbu
ke 4 filmům (např. Anděl Páně). Uznání za jeho činnost na poli chrámové
hudby se mu dostalo od papeţe Benedikta XVI.
-6-
PONDĚLÍ 21. března 2011
Pondělí Zkouška v DD:
od
SPdgŠ a SZŠ sv. AČ–tanec/Bai/40′
12:00
SPdgŠ a SZŠ sv. AČ–přednes, pohyb/Káň/40′
SPdgŠ a SZŠ sv. AČ–Datio, Donatio/Čer
ÚTERÝ 22. března 2011
8:00 Zkouška od 8:00 v DD: ZUŠ Odry/Fardová
8:00 Mše svatá v kostele sv. Bartoloměje
Celebruje Mons. Bohuslav Novák
Zpívá Datio SPdgŠ a SZŠ sv. Aneţky České Odry
9:30 Zahájení
Uvádějí
Lucie Faltýnková z PL4 a Michaela Holubová z PP2
SPdgŠ a SZŠ sv. Aneţky České Odry
1. Tvůj plamen
Sborový zpěv s doprovodem hudební kapely

2.

3.

4.

5.

10′
20′
Vystupuje: Datio, sbormistr Ludmila Červenková
 SPdgŠ a SZŠ sv. Aneţky České Odry
Eva Šeděnková: Zá Hádky, Petr Nikl
Přednes
5′
Vystupuje: Eva Šeděnková
 SPdgŠ a SZŠ sv. Aneţky České Odry
Takhle začínáme …
Pěvecký sbor dětský
10′
Vystupuje: Zvonečky–5 aţ 6 leté děti, sbormistr Jitka Jakubíková
 ZUŠ Odry
A. S. Puškin: Evžen Oněgin
Přednes
5′
Vystupuje: Kateřina Ondruchová/PL3
 SPdgŠ a SZŠ sv. Aneţky České Odry
Třída PP3: Obraz
Pohybová improvizace
Scénář: třída PP3
Reţie: Ţaneta Káňová
5′
Vystupuje: Třída PP3
6.

7.

 SPdgŠ a SZŠ sv. Aneţky České Odry
10 minut přestávka
Trocha zhudebněné poezie nikoho nezabije
Hudba
Reţie: David Cindler
20′
Vystupuje: Kapela D
 SPdgŠ a SZŠ sv. Aneţky České Odry
František Němec: Karlička vypravuje
Přednes prózy
Vystupuje: Johana Kučerová
 CMG Prostějov CMG
-7-
5′
8.

9.

10.
ÚTERÝ – dopoledne - pokračování
Píseň samotářky
Sólový zpěv a tanec
3′
Vystupuje: Zuzana Tichavská – zpěv, Kateřina Šulová - tanec
 ZŠ sv. Zdislavy Kopřivnice
Lidové písně z Kopřivnice a Příbora
Zpěv lidových písní
15′
Vystupují: Lašinky, E. a K. Šprochovy, M. Kupčíková, K. Sochová, M.
Jáchymová, K. Pavlisková
 ZŠ sv. Zdislavy Kopřivnice
Romana Fardová: Tančíme si pro radost
Tanec
Reţie: Romana Fardová
10′
Vystupuje: Taneční obor ZUŠ
11.

 ZUŠ Odry
Vojtěch Ševčík: Rytíři štěstěny
Historický šerm a historický tanec
Scénář a reţie: Vojtěch Ševčík
15′
Vystupuje: Crunteus – šermíři AG – V. Ševčík, O. Schindler, T.
Orság, P. Janíček, J. Zubalík, M. Váňová, S. Fojtů, K. Šebestová,
B. Červenková
12.

 AG Kroměříţ
1. Anonym, 2. Irská lidová: Zelené rukávce,
3. Karel Svoboda: Stín katedrál
Jen si tak pískat
Hudební - instrumentální
Vystupuje: Píšťalky – Lucie Korená, Karolína Straková, Dagmar
Konderlová, Tereza Chovancová – pod vedením Aleny Jestřebské
 SPdgŠ a SZŠ sv. Aneţky České Odry
-8-
5′
ÚTERÝ – odpoledne
12:00 – 13:00
hodnotící seminář odborné poroty
13:00 – 15:00 obědová přestávka
13:30
Zkouška na jevišti DD: KG Praha 10/divadlo/Klára Malá/45′
15:00
Hudební workshopy
Karol Ozorovský
v UM2/PL2 ve II. patře
Miloš Bok
UM1/PL4 v přízemí školy
18:00 po 18:00 není šatna hlídaná!
15:00 Příprava na představení „Legenda o svaté Aneţce“ - 20:00
20:00 Doprovodný program v DD
Alena Režná – Ludmila Adamcová/Červenková – Jana Mrlínová
a studenti Střední pedagogické školy a Střední zdravotnické školy
svaté Anežky České
Legenda o svaté Anežce
20:30
Úklid po představení „Aneţka Přemyslovna“ - 1:00
V době úklidu zkouška na jevišti DD:V. Zetochová/klavír/10′
? 21:00
CMGaSOŠPg Brno - Lerchova
-9-
STŘEDA 23. března 2011
7:45
BIGY ČB/divadlo/N. Golovchenko/15′
Uvádějí
Hana Foldynová a Kateřina Ondruchová z PL3
SPdgŠ a SZŠ sv. Aneţky České Odry
8:30 Zahájení
13.

Autorské divadlo Tercie KG: Tragická opera
Dorothé o pěti dějstvích
Divadlo malých forem
Scénář: Adam Mensdorff
Reţie: Klára Malá
10′
Vystupuje: Tercie KG – A. Klimešová, Š. Klíma, B. Sviták,
A. Mensdorff, P. Richter, J. Slepička, L. Kalivoda, M. Polák,
V. Nešpor, A. Chytrová, M. Chrástecká, B. Ţádníková,
K. Bergmanová, B. Fíla, M. Hybášek, J. Doleţal
14.

15.

16.

 KG Praha 10
Stanislav Kostka Neumann: Má touho bláznivá, mé
odříkání věčné …
Sólová recitace
Vystupuje: Lukáš Lejsek
 BIGY České Budějovice
Donatio a Veronika Škarková
Vokální sextet, sólový zpěv
 SPdgŠ a SZŠ sv. Aneţky České Odry
Bruno Chapele: Tři ženy navíc
Divadlo malých forem
Reţie: Nataliia Golovchenko
20′
Vystupují: N. Golovchenko, A. Papoušková, M. Višvaderová,
T. Fišer
17.

Vystupují: Marie Hamříková, Lucie Korčianová, Věra Zetochová

15′
Lidová píseň: Zahrajte mi muzikanti
P. Soffici/P. Rada: Tak prázdná
P. Skála/Z. Michnová: Země Bójů
Z. Vřešťál/Z. Navarová: Naruby
Vystupuje: Donatio
 BIGY České Budějovice
Klavírní trio
Hudba
18.
5′
10′
 CMGaSOŠPg Brno - Lerchova
Berkovič: preludium e-moll
B. Smetana: Vzpomínka na Plzeň
Hudba
Vystupují: Věra Zetochová - klavír
 CMGaSOŠPg Brno – Lerchova
- 10 -
10′
19.
STŘEDA - dopoledne - pokračování
A. S. Puškin: Kleopatra
Přednes

Vystupují: Adriana Kissová/PP2
20.
 SPdgŠ a SZŠ sv. Aneţky České Odry
Rinaldo von Handel
Hudba

Vystupují: Klára Kosmáková - zpěv
21.
5′
15′
 CMGaSOŠPg Brno - Lerchova
Mgr. Kateřina Bainarová: Cascada remix
Pódiový tanec
3′
Vystupují: Taneční krouţek – K. Musilová, I. Sroková,
A. Beihauerová, B. Bršťáková, P. Říčná, D. Mojteková,
K. Ţabenská, K. Pustějovská, B. Kříţková
 SPdgŠ a SZŠ sv. Aneţky České Odry
15 minut přestávka
Zkouška na jevišti DD:/klavír/3′/CMGaSOŠPg Brno - Lerchova
Uvádějí
22.

Vendula Saboóvá a Nikola Ferková z PP3
Miloš Bok: Missa Brevis Es dur
Hudba
Scénář a reţie: Miloš Bok
20′
Vystupují: pěvecký sbor Nativity
23.
 KZŠ Nativity Děčín
Hudební zastavení s PL2
Hudba

Vystupují: studentky PL2
24.
 CMGaSOŠPg Brno - Lerchova
Zámek v oblacích
Hudba

Vystupují: Blanka Rozsypalová - zpěv
15′
10′
25.
 CMGaSOŠPg Brno - Lerchova
Jana Schlossárková: Galan
Recitace

Vystupuje: Daniela Paterová (prima niţšího gymnázia)
26.
 BIGY Ostrava
Domine Deus
Hudba

Vystupují: Petra Švandová - zpěv
3′
8′
27.
 CMGaSOŠPg Brno - Lerchova
Jiří Ţáček: Dostaveníčko s básní
Recitace

Vystupuje: Štěpán Vranešic (kvarta niţšího gymnázia)
28.
 BIGY Ostrava
Circle dance
Country tance
Vystupuje: Kvítka – ţáci 1. stupně
- 11 -
3′
4′
 CZŠ Kroměříţ
11:30 – 12:30 hodnotící seminář odborné poroty
12:30
Zkouška na jevišti DD: BIGY ČB/divadlo/ N. Golovch/10′
12:45
Zkouška na jevišti DD: BIGY Ostrava/hudba/4 x 20′ = 80′
STŘEDA – odpoledne
Uvádějí
David Kučera a Hana Kunovská z SV4
14:30
SPdgŠ a SZŠ sv. Aneţky České Odry
29. Petr Eben: Truvérská mše - výběr
Sborový zpěv
Aranţmá: Tereza Jirásková

Vystupují: K-VOKÁL (komorní sbor), studenti 3. roč. a septimy
vyššího gymnázia, Tereza Jirásková – sólový zpěv
30.
 BIGY Ostrava
Irena Kopecká: Strom života
Sólová recitace

Vystupuje: Martina Igazová/PP3
31.
10′
 SPdgŠ a SZŠ sv. Aneţky České Odry
Lovely day
Country tance
3′
4′
Vystupuje: Kvítka – ţáci 1. stupně
32.

33.
 CZŠ Kroměříţ
Jacques Prévert: Nespokojený dromedár
Sólová recitace
Reţie: Klára Malá
5′
Vystupuje: Adam Mensdorff
 KG Praha 10
Mgr. Marcela Tylečková, Zora Tylečková:
Na dvoře Karlově taneční reje, s bubnem a
píšťalou, jak si kdo přeje
Historický tanec a instrumentální soubor/gotika-baroko
Reţie: Mgr. Marcela Tylečková, Zora Tylečková
13′
Vystupují: Puellae saltantes/tanec, Pastorela/hudba
- prima aţ kvinta niţšího gymnázia a 1. ročník vyššího gymnázia
34.
 BIGY Ostrava
Konstantin Vanšenkin: Kluk
Recitace

Vystupuje: Marie Skřivánková (1. ročník vyššího gymnázia)
35.

 BIGY Ostrava
Autorské divadlo: Jak skolit draka
Divadlo malých forem
Scénář a reţie: Tereza Flégrová
Vystupují: N. Golovchenko, A. Papoušková, M. Višvaderová,
T. Fišer, T. Flégrová, M. Flégrová, L. Lejsek
 BIGY České Budějovice
- 12 -
4′
15′
36.
STŘEDA – odpoledne - pokračování
Moliére: Lakomec – úryvek z textu Frosiny
Recitace

Vystupuje: Nikola Motanová (sexta vyššího gymnázia)
37.
 BIGY Ostrava
Mgr. Kateřina Bainarová: Memory
Tanec s vyuţitím stínu
4′
4′
Vystupují: Taneční krouţek – K. Pusťejovská, A. Čtvrtlíková
38.

 SPdgŠ a SZŠ sv. Aneţky České Odry
10 minut přestávka
NAKED MAN: Čtyři skladby skupiny NAKED MAN
Pop, Rock
Vystupují: K. Ďásek, P. Muroň, V. Kocur, O. Černocký. K. Tomek
(studenti oktávy Bigy a jejich hosté)
39.
 BIGY Ostrava
Jiří Suchý: CH. Chaplin
Recitace

Vystupuje: Tereza Jirásková (3. ročník vyššího gymnázia)
40.
20′
4′
 BIGY Ostrava
Mgr. Kateřina Bainarová: Světelný tanec
Scénický tanec
7′
Vystupují: Taneční krouţek – D. Kyselá, K. Dobiášová,
K. Pustějovská, A. Čtvrtlíková, K.Pavelková, M. Pawerová,
D. Pavlicová, E. Pavelová, M. Pivoňková, J. Sabová, M. Pauló,
B. Valová, E. Holkupová, K. Bainarová
41.

 SPdgŠ a SZŠ sv. Aneţky České Odry
60 down, Moses!, K pánu teď důvěru mám,
Ptáš se jak žít
Duchovní hudba
17′
Vystupují: Schola BiGY Ostrava
 BIGY Ostrava
16:45 - 18:00 hodnotící seminář odborné poroty
od
17:00
Raut
neformální setkání s malým pohoštěním pro vedoucí souborů,
organizátory a porotu ve vinárně Dělnického domu
18:00 po 18:00 není šatna hlídaná!
- 13 -
19:00 Dorovodný program – Ludmila Ondrová, Lenka Chodurová
„J. A. Komenský“
Divadelní forma
prezentace ročníkového projektu
třídy PP3
v rámci mezinárodního projektu
Comenius
(česká a anglická verze)
20:00
19:00
20:10
21:30
do
22:00
Zkouška ve škole v UM: Odry/O.SL.I/30′
Zkouška na jevišti DD: BIGY Brno Barvičova/schola/70′
Zkouška na jevišti DD:
CMGaSOŠPg Brno - Lerchova/všichni/60′
Adorace
ve školní kapli
* P. Zdenko Vavro
* hudební nástroje s sebou
- 14 -
ČTVRTEK 24. března 2011
Zkouška na parketách DD: CMGaSOŠPg Brno/Krasojízda-kolo
7:30
Uvádějí
Radka Mechlová a Vojtěch Burel z PL2
8:00
SPdgŠ a SZŠ sv. Aneţky České Odry
42. lidová/úprava Jiří Pavlica: Vlaštověnka lítá
10′
J. Jeţek/J. Voskovec, J. Werich: V domě straší duch

Tradicionál/D. Vančura: Scarborough Fair
43.
 III. ZŠ Zábřeh
Antonín Dvořák: Sonatina – 4. Finale
Hudba

Vystupují: Lucie Korčianová – housle
Vystupují: DPS Slavík při 3. ZŠ Zábřeh
44.
 CMGaSOŠPg Brno - Lerchova
Krasojízda na kole
Vystoupení na parketách sálu pod pódiem

Vystupují: Tomáš Rozbořil
45.

46.

47.

48.

 CMGaSOŠPg Brno - Lerchova
Pink: I Don´t Believe You
Nelly Furtado: Manos Al Aire
Populární hudba
6′
6′
10′
Vystupují: Tereza Roháčová, Adam Rosa
 ZŠ sv. Voršily Olomouc
O.SL.I: Divadelní improshow
Divadelní improvizace
Reţie: Ţaneta Káňová
20′
Vystupují: O.SL.I - improvizační skupina Odry slušně improvizují
 SPdgŠ a SZŠ sv. Aneţky České Odry
10 minut přestávka
The Noise: Sound of rock
Rock
20′
Vystupují: The Noise – V. Bareš, D. Novák, Š. Pařízek, V.
Sychra, M. Zvonař
 BIGY Brno - Barvičova
Claire Denamur: In the Mood for l´Amour
Cindy Lauper: True Colours
Populární hudba
8′
Vystupují: Alţběta Harvánková
49.
 ZŠ sv. Voršily Olomouc
Buď světlem nám
Hudba

Vystupují: Cantate Brno
20′
 CMGaSOŠPg Brno - Lerchova
30 minut přestávka
! nazvučení Scholy BIGY Brno – Barvičova
- 15 -
50.

ČTVRTEK - dopoledne - pokračování
Schola Bigy: Bůh je s námi a v nás
Sborový zpěv – duchovní písně
20′
Zde jsem - Tim Huges, překlad: Tomáš Coufal, Karel Řežábek
Ježíši, jsi spása duše mé - Marty Sampson, autorizovaný překlad Jiří Jelínek
How great is our God - Chris Tomlin
Ať nám Hospodin žehná - neznámý autor
Manaţer: Helena Farkasová ze Sx. A
Vystupují: Schola Bigy Brno - 37 scholistů pod vedením Terezy
Trachtulcové ze třídy 3. B
51.
 BIGY Brno - Barvičova
Trio Mountains
Hudba

Vystupují: Michaela Baladová, Martina Kysilková,
Veronika Zavřelová
20′
 CMGaSOŠPg Brno - Lerchova
11:00 Ukončení – poděkování organizátorům
11:00 – 12:30
hodnotící seminář odborné poroty
12:30 – 14:30 obědová přestávka
13:00 Schůzka poroty
k sestavení galaprogramu v salónku VINÁRNY DD
! čistý čas pro vystoupení: A/45 min
B/90 min
10′
C/45 min
14:30 Mše svatá v kostele sv. Bartoloměje
Celebruje: Mons. František Václav Lobkowicz
Miloš Bok: Missa Brevis Es dur
ČTVRTEK - odpoledne – doprovodný program a GALA
Celou přehlídku doprovází
výstava fotografií na téma
„Ve zpětném zrcátku“
Jindřicha Štreita
16:00
Malá opoţděná vernisáţ fotografií a textů
Jindřicha Štreita a Maxe Kašparů
„Ve zpětném zrcátku“
Vernisáţ za účasti obou autorů
zpěvem uvedou „Kantoři“
pod vedením Ludmily Červenkové
Na setkání s Vámi se těšíme
ve čtvrtek 24. března v 16 hodin
v přísálí Dělnického domu
- 16 -
17:00
19:00

Odpolední galaprogram (blok A)
Uvádějí:
SPdgŠ a SZŠ sv. Aneţky České Odry
Galaprogram (blok B)
Uvádějí:
SPdgŠ a SZŠ sv. Aneţky České Odry
 Upozornění:
ţádáme diváky i účinkující, aby během vystoupení setrvali na
svých místech, vcházeli a vycházeli jen v době přestávek a
vypnuli své mobilní telefony!!!
21:30
23:00
Prodlouţený galaprogram (blok C)
Ukončení galaprogramu 
Ohlasy a postřehy na přehlídku
Zajímají nás Vaše názory a budeme rádi, kdyţ nám napíšete své
postřehy. Vkládejte do připravených krabic nebo pište na
[email protected]
Pro inspiraci můţete pouţít některou z následujících otázek:
Co vás na přehlídce nejvíce zaujalo?
Co jste na přehlídce postrádali?
Jak vnímáte hodnotící semináře poroty?
Jak Vás oslovila jednotlivá představení?
Jak se Vám líbil doprovodný program?
- 17 -
Granty a finanční dary na 18. ročník přehlídky
Ministerstvo kultury ČR ?
Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy
Moravskoslezský kraj Ostrava ?
Město Odry
Biskupství ostravsko-opavské
Arcibiskupství praţské
Arcibiskupství olomoucké
Biskupství brněnské ?
Biskupství českobudějovické ?
Dary rodičů a ţáků SPdgŠ a SZŠ sv. Aneţky České, Odry
Účastnické poplatky vystupujících souborů
Květiny Hranice na Moravě
Jiří Pavelka – propagační materiály
Mediální partneři 18. ročníku přehlídky
fotodokumentace P. Petr Kuník
rádio Proglas
Katolický týdeník
deník Mladá fronta
měsíčník Oderský zpravodaj
měsíčník Okno
měsíčník Oldin
deník Region Nový Jičín
televize Noe
- 18 -
Uzávěrka programu: čtvrtek 17. 3. 2011, 6:00
Na koho se obrátit v případě nejasností?
Propagace, granty, ředitelka školy:
Ing. Pavla Hostašová
Vyřizování grantů, ekonomka školy:
Mgr. Marie Matějová
Organizační tým a práce za jevištěm:
Mgr. Ludmila Ondrová
MUDr. Danuše Kudělková
Sr. Iris, Mgr. Veronika Pavelková
Bc. Vlastimil Kostelecký
Sestavení programu:
Ing. Jindra Šustková
Informační sluţba ve škole:
Mgr. Anna Tylichová
Marie Bartoňová
Zdravotník:
Ludmila Vlčková
Zajištění ubytování:
sr. Karmela – DM
Zajištění stravy:
Mgr. Jarmila Levová
Mgr. Jana Harabišová
Bufet:
Mgr. Lenka Chodurová
Mgr. Ludmila Ondrová
Organizační poplatek:
Mgr. Jana Harabišová
Mgr. Zuzana Sychrová
Vstupné na GALAVEČER:
předprodej/od úterka
Mgr. Jana Harabišová
Zajištění poroty:
Mgr. Ţaneta Káňová, Ph. D.
Mgr. Zuzana Sychrová
Zvukaři:
Daniel Maleňák
Mgr. Václav Mik
Ladislav Šustek
- 19 -
Poznámky
Předpokládaný termín 19. ročníku přehlídky
20. – 22. březen 2012
Webové odkazy
www.cssodry.cz
záloţka „Celostátní přehlídka“
http://cssodry.zona24.cz
videoportál přehlídek
http://prehlidka.cssodry.cz/prehlidka17
fotogalerie XVII. ročníku
http://prehlidka.cssodry.cz
fotogalerie XVI. ročníku
www.proglas.cz
legenda o sv. Aneţce, přehlídka
- 20 -
Download

zde ke stažení v PDF - Střední pedagogická a střední zdravotnická