Prohlášení
Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci Realizace výstavby kanalizace v obci Plaveč,
studie a projekt vypracoval samostatně pod vedením Mgr. Petra Strejčka, MBA a uvedl
jsem v seznamu literatury všechny použité literární a odborné zdroje.
Ve Znojmě dne 27. dubna 2010
________________________________
Poděkování
Na tomto místě bych rád poděkoval panu Mgr. Petru Strejčkovi, MBA za ochotu a
odbornou pomoc při vedení bakalářské práce a dále všem, kteří mi jakkoliv pomáhali
při jejím vypracování.
Abstrakt
Fila, R.
Realizace výstavby kanalizace v obci Plaveč, studie a projekt. Bakalářská
práce. Znojmo, 2010.
Ve své bakalářské práci popisuji problematiku výstavby kanalizace v obci Plaveč, se
zaměřením na zdůvodnění potřeby odkanalizování obce. Významný důraz je položen na
rozbor finanční situaci obce a hodnocení jednotlivých možností financování projektu
včetně výběru nejvhodnější varianty.
Klíčová slova: kanalizace, projekt, obec, operační program, financování, zdroje.
Abstract
Fila, R.:
The realization of the construction of the sewerage in the municipality of
Plaveč, study and project. Bachelor thesis. Znojmo, 2010.
This thesis, describe the problems of the construction of the sewage in the municipality
of Plaveč. Main part of thesis is focusing on the financial situation of municipality and
the evaluation of possibilities including the selection of optimal variant.
Keywords: sewerage project, municipality, operational program, funding source.
Obsah
Obsah ................................................................................................................................ 6
1 Úvod.............................................................................................................................. 8
2 Obec Plaveč .................................................................................................................. 9
2.1 Dějiny a současnost obce ........................................................................................ 9
2.2 Struktura obecního úřadu Plaveč .......................................................................... 10
3 Cíl práce ...................................................................................................................... 12
4 Metodika ..................................................................................................................... 13
5 Zákony ........................................................................................................................ 14
5.1 Zákony EU ............................................................................................................ 14
5.2 Zákony ČR ......................................................................................................... 16
6 Kanalizace v obci Plaveč ............................................................................................ 17
6.1 Profil oblasti výstavby kanalizace ........................................................................ 17
6.2 Shrnutí současného stavu ...................................................................................... 18
6.3 Důvody výstavby kanalizace ................................................................................ 18
6.3.1 Zdůvodnění po stránce legislativní ................................................................ 19
7 Rozbor finanční pozice obce....................................................................................... 20
7.1 Sestavování rozpočtu obce.................................................................................... 20
7.2 Reálný rozpočet obce za rok 2009 Plaveč ............................................................ 22
8 Způsob financování výstavby kanalizace ................................................................... 26
8.1 Obecní zdroje financování .................................................................................... 26
8.2 Cizí zdroje financování ......................................................................................... 26
8.2.1 Finanční prostředky z EU .............................................................................. 27
8.2.1.1 Operační program Životního prostředí ................................................... 27
8.2.1.2 Prostředky poskytnuté z EU ................................................................... 28
8.2.2 Finanční prostředky z ČR .............................................................................. 28
8.2.3 Jiné finanční možnosti ................................................................................... 30
8.3 Reálná varianta financování.................................................................................. 31
9 Projekt ......................................................................................................................... 33
9.1 Projekt dokončení kanalizace v obci Plaveč ......................................................... 33
9.1.1 Důležitá hlediska............................................................................................ 34
9.1.1.1 Výběrové řízení....................................................................................... 34
9.1.1.2.Základní technické charakteristiky stavby .............................................. 35
9.1.1.3 Harmonogram projektu ........................................................................... 36
9.2 Rozpočet projektu ................................................................................................. 37
9.2.1 Způsobilé výdaje ............................................................................................ 37
9.2.2 Nezpůsobilé výdaje ........................................................................................ 39
9.2.3 Rozpočet výstavby kanalizace v obci Plaveč ................................................ 40
9.3 Podání projektové žádosti ..................................................................................... 41
10 Shrnutí ....................................................................................................................... 43
11 Závěr ......................................................................................................................... 45
Seznam zkratek: .............................................................................................................. 46
Literatura:........................................................................................................................ 47
1 Úvod
V současné době jsou velmi aktuální problematiky odkanalizování malých obcí. A to
z důvodu zavázání se České republiky ke splnění směrnice Evropské Unie 91/271/EHS
na ochranu vodních zdrojů a životního prostředí. Tato problematika mě velice zaujala,
proto jsem si ji vybral jako téma bakalářské práce pod názvem Realizace výstavby
kanalizace v obci Plaveč, studie a projekt. Pro splnění již zmíněné směrnice EU platí
přechodné období do konce roku 2010, kdy mají být odkanalizovány všechny obce nad
2000 obyvatel.
Odkanalizování obce je velmi finančně a investičně nákladný projekt, proto mají obce
omezené možnosti financování svých projektů. Přijetím ČR do EU neznamená však
pouze direktivní plnění směrnice 91/271/EHS, ale i nabízené možnosti a způsoby jak
dostát svým závazkům. Obec má možnost využití Operačního programu Životního
prostředí, ze kterého může získat vetší část finančních prostředků. Zároveň musí část
nákladů hradit z vlastních zdrojů, na které nemá v obecním rozpočtu dostatečné
množství finančních prostředků. Z těchto důvodů je pro zastupitelstvo obce nezbytně
nutné nalézt další možné alternativy financování projektu.
Od zrodu myšlenky realizování projektu výstavby kanalizace přes vyplnění a schválení
žádosti o dotace je velmi zdlouhavý proces a trvá několik let. Jako názorný příklad lze
využít záměr malé obce znojemského okresu, která se rozhodla pro obdobnou realizaci
svého projektu vybudování nové kanalizace v obci Paveč. Záměr realizovat tento
projekt již zmíněnou obcí, jsem si vybral jako téma mojí bakalářské práce. Proto se
zaměřím na samotné popsání projektu a jeho součástí a především rozpočtu projektu, od
jehož stanovení lze určit další možnosti financování.
8
2 Obec Plaveč
Obec Placeč se nachází v Jihomoravském kraji okres Znojmo, dle členění EU NUTS1 II
Jihovýchod. V obci žije 470 obyvatel a obec je řazena k jedněm z nejstarších obcí
v okrese.
2.1 Dějiny a současnost obce
Obec Plaveč nalezneme na mapě asi 10 km od města Znojma v nadmořské výšce 220m.
Nejvyšším bodem obce je kopec Ruda s výškou 346m. Z tohoto lze usoudit, že se obec
nachází v členité krajině. Obec se rozprostírá po obou březích řeky Jevišovky a celé
údolí řeky patří do Chráněné krajinné oblasti Jevišovka. Podle archeologických
vykopávek bylo zjištěno, že toto údolí bylo osídleno již od pravěku a to přibližně před
sedmi tisíci lety. První písemné záznamy však pochází až z roku 1216 [5].
Obec Plaveč je členem zájmového sdružení obcí (svazek obcí) Vodovody a kanalizace
Znojemsko2. V rámci tohoto sdružení žádá obec o poskytnutí dotace z Operačního
programu Životního prostředí.
1
Nomenklatura územních statistických jednotek
Zájmové sdružení obcí okresu Znojmo se zabývá kvalitou vody a likvidací odpadních vod na okrese
Znojmo
2
9
2.2 Struktura obecního úřadu Plaveč
ZASTUPITELSTVO OBCE PLAVEČ
STAROSTA OBCE
ZŘÍZENÉ PŘÍSPĚVKOVÉ
MÍSTOSTAROSTA OBCE
ORGANIZACE
VNITŘNÍ KONTROLA
BYTOVÉ
SPRÁVNĚ
HOSPODÁŘSTVÍ
EKONOMICKÝ ÚTVAR
Obrázek č.1: Organizační struktura obce
10
KNIHOVNA OBCE
Zastupitelstvo obce tvoří sedm členů. Nejsledovanější funkci obce starosty zastává pan
Milan Worbis a místostarostou v obci je Ing. Antonín Siruk. Zasedání zastupitelstva se
koná minimálně jednou měsíčně v případě nutnosti je možno zastupitelstvo svolat i
častěji.
11
3 Cíl práce
Ve své bakalářské práci bych chtěl představit obec Plaveč jako malou vesnici, která je
nucena se držet daných právních předpisů při vykonávání veřejné správy a řízení chodu
obce a která se snaží pro problematiku výstavby nové kanalizace najít vhodné řešení.
Ve zmíněné studii se chci věnovat běžnému průběhu pracovní činnosti obecního úřadu,
současné finanční situaci, využívání různých vhodných dotačních možností a především
problému se stávající kanalizací. Popíši zde nutnost výstavby nové kanalizační sítě
chybějící ve větší části obce a nevyhovující stav zastaralé kanalizace.
V uvedené studii chci popsat problematiku kanalizace obce Plaveč. V tomto kontextu je
nezbytný popis a zdůvodnění potřeby výstavby kanalizace v obci. To zahrnuje celkovou
analýzu projektu výstavby kanalizace v obci jak z legislativního tak i z finančního
hlediska a případně ukázat na optimální variantu řešení.
12
4 Metodika
Svoji bakalářskou práci jsem zaměřil na, z mého pohledu velmi aktuální téma. Práci
jsem rozdělil na několik hlavních kapitol. V těchto se zaměřuji na zákony zabývající se
problematikou dotací, rozborem finanční pozicí obce, hledáním potřebných financí obce
pro svůj projekt a popsáním samotného projektu obce. Obecné informace jsem čerpal
z odborné literatury a z důvodu tématu budou pro mé zpracování důležité informace
získané prostřednictvím internetových zdrojů. Z pohledu legislativy se budu řídit
příslušnými zákony a v případě zajišťování dotací z Operačního programu Životního
prostředí budu čerpat z podmínek uvedených operačním programem, implementačním
dokumentem, souvisejícími směrnicemi a jejich přílohami. Důležitým zdrojem pro mé
vypracování studie budou vnitřní zdroje poskytnuté obcí Plaveč včetně rozpočtu i
projektové dokumentace a spolupráce s místním Obecním úřadem. Těchto zdrojů chci
především využít k nastínění finančních možností obce, k popisu stavu kanalizace a
sestavení projektového rozpočtu. Na popsání řešení finančních možností bude vhodnou
metodou komparace jednotlivých možností financování výstavby kanalizace v obci. Na
závěr bakalářské práce všechny shromážděné poznatky zhodnotím a shrnu
v závěrečných kapitolách s přiložením vyplněné žádosti o dotaci z daného operačního
programu.
13
5 Zákony
Prvním krokem k úspěšnému zvládnutí plánovaného projektu kanalizace v obci Plaveč
je správná orientace v obsáhlém počtu právních předpisů, zákonů a vyhlášek jak našeho
státu tak i Evropské unie.
5.1 Zákony EU
Vstupem České republiky do Evropské unie se naše země zavázala ke splnění směrnice
EU 91/271/EHS, která byla přijata členskými zeměmi 21. května 1991.
Tato směrnice upravuje ochranu životního prostředí potažmo vodních toků, před
nepříznivým účinkem vypouštění odpadních vod měst a obcí, které obsahují zejména
organické látky a živiny způsobující eutrofizaci3 vod. Do kanalizací jsou běžně sváděny
odpadní vody průmyslových podniků, nemocnic a zátěž splaškových vod podstatně
roste, mnohdy i o organické a toxické látky. Tyto efekty mají za následek zvyšování
zátěže nejen kapacity kanalizace, ale i na náročnost používaných technologií a zatížení
provozu
čistíren odpadních vod. Přijetí směrnice proběhlo v období, kdy další
zatěžování vodních toků odpadními vodami se stalo nadále nepřijatelné, neboť
devastace jakosti vodních zdrojů v Evropě překročila tolerovatelnou míru [7].
Uvedení požadavků směrnice do praxe probíhalo a stále probíhá postupně tzv. etapově
s plánem zabezpečit likvidaci odpadních vod nejdříve u velkých měst 10- 15 000 EO4,
poté u menších obcí nad 2000 EO až po drobná sídla do 2000 EO viz. Plaveč [6].
3
Proces obohacování vod o živiny, hlavně dusík a fosfor (tzv.kvetení vody)
Ekvivalentní obyvatel (EO)- je definovaný produkcí látkového znečištění 60 g BSK5 (biochemická
spotřeba kyslíku) za den
4
14
Plán rozhodujících termínů naplňování požadavků pro prvních 15 členských států je
následující:

31.12. 1998 – zavedení kanalizací a účinného čištění (sekundární a
terciální čištění, zpřísněné limity) v aglomeracích nad 10 000 EO u zdrojů
lokalizovaných v tzv. „citlivých oblastech“.

31.12 2000 – zavedení kanalizací a sekundárního čištění v aglomeracích
nad 15 000 EO. Mimo citlivé oblasti. Toto ustanovení platí i pro
průmyslové zdroje odpadních vod (zejména z potravinářství), jejichž
vypouštění musí být regulováno příslušným povolením vodoprávních
úřadů.

31.12. 2005 – odkanalizování a čištění v aglomeracích nad 2000 EO.
Navíc všechny menší aglomerace (pod 2000 EO), kde již existuje sběrný
kanalizační systém, musejí mít přiměřené čištění.
Při vstupu České republiky v roce 2004 měla naše země dohodnuty v přístupových
jednání lhůtu pro odklad naplňování požadavků směrnice a bylo stanovené tzv.
přechodné období, jež odpovídá prodloužení termínu ke splnění nároků směrnice. Pro
Českou republiku bylo vyjednáno, s ohledem na úroveň ekonomiky i stavu
vodohospodářské infrastruktury, přechodné období do konce roku 2010.
Celé území České republiky bylo vyhlášeno v přístupové smlouvě za citlivou oblast.
V českých vodárenských zdrojích za posledních 20- 30 let vzrůstala koncentrace
dusičnanů. Více než polovinu zdrojů pitné vody v České republice tvoří povrchové
vody, ve kterých se projevují s rostoucí tendencí problémy nadměrné trofie5 rozvojem
řas a sinic v letním období jako reakce na vysoké koncentrace fosforu. O něco
závažnějším důvodem je pak skutečnost, že z našeho území odtékají vody do
sousedících států, v nichž jsou převážně vyhlášeny citlivé oblasti, jež ukládá povinnost
stejného požadavku i na výše položené povodí i přes to, že jsou na území jiné členské
země [7].
5
čili úživnost je vlastnost vody, která označuje obsah chemických látek (živin) v ní
15
5.2
Zákony ČR
Přímo dotýkající se této problematiky jsou základní předpisy, a to:

Zákon č. 254/2001Sb., o vodách a změně některých zákonů (vodní zákon)
v platném znění obsahující základní ustanovení o problematice vodního
hospodářství. Obce zde mohou najít základní charakteristiky vod a
nakládání s vodami. Cílem je zajištění ochrany vod a tím i ochrany
životního prostředí.

Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu
a o změně některých zákonů v platném znění, který se blíže zabývá
problematikou vodovodů a kanalizací. Jsou zde ustaveny základní
vymezení pojmů, plán rozvoje, evidence a provozování vodovodů a
kanalizací, technické požadavky atd. Pro obce je především důležité
významné působení orgánů veřejné správy a práva a povinnosti vlastníků
kanalizace.

Vyhláška č. 428/2001Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o
vodovodech kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých
zákonů, která popisuje problematiku nakládání s vodami a provoz
vodovodů a kanalizací. Důležité jsou požadavky na projektovou
dokumentaci, výstavbu a provoz stokové sítě.

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), kterým se samotná obec při výstavbě kanalizace musí řídit. Tento
zákon obec využije pro projektovou část. V zákoně jsou ustanoveny
požadavky na stavební dozor, stavební povolení a kolaudaci.

Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění jej bude
obec potřebovat při jednotlivých výběrových řízeních, protože se jedná o
veřejný subjekt veřejné správy. V zákoně jsou ustanoveny jednotlivé
možnosti uspořádání výběrových řízení a jejich vyhodnocení.
16
6 Kanalizace v obci Plaveč
V současnosti, kdy je Česká republika (ČR) členem Evropské unie (EU), se stává stále
důležitější společenská oblast ochrany životního prostředí. Ne jinak je i tomu v obci
Plaveč, kde zastaralé a na počet obyvatel kapacitně nevyhovující stoková síť
představuje díky své poloze v chráněné krajinné oblasti ekologické riziko, v jehož
důsledku může dojít k destrukci potrubí a tím znečištění podzemních vod a půdy,
s tímto úzce souvisí sanace6 stávající stokové sítě.
Kanalizace je charakterizována jako provozně samostatný soubor staveb a zařízení
zahrnující kanalizační stoky k odvádění odpadních vod a srážkových vod společně nebo
odpadních vod samostatně a srážkových vod samostatně, zahrnující také kanalizační
objekty, čistírny odpadních vod, i stavby k čištění odpadních vod před jejich
vypuštěním do kanalizace. Jednotnou kanalizací se rozumí odvod odpadních vod a
srážkových vod společně. Odvádí-li se odpadní voda i srážková voda každá samostatně,
jedná se oddílnou kanalizaci. Kanalizace je vodním dílem [8].
Kanalizace obce jako taková je v majetku obce Plaveč, která je členem svazku obcí
Vodovody a kanalizace Znojemsko, který na základě smlouvy7 tuto pronajímá
Vodárenské akciové společnosti, a.s. divize Znojmo8. Výstavba nové kanalizační sítě v
obci je v pravomoci místních orgánů a požadavků vlastníka i provozovatele kanalizace
[1].
6.1 Profil oblasti výstavby kanalizace
Oblast plánované výstavby kanalizace je situována po obou březích řeky Jevišovky. Z
geologického hlediska se jedná o oblast spíše kamenitou. Do katastru obce zasahuje již
zmiňovaný přírodní park Jevišovka, který je součástí členitého terénu Jevišovické
pahorkatiny. Významnými fenomény s naprosto odlišnými životními podmínkami jsou
jednak řeka a její bezprostřední okolí a dále suché výslunné stráně často lemující břehy
6
Oprava, zlepšení stavu, rekonstrukce
Smlouva o nájmu a provozu vodovodů a kanalizací ze dne 3.3.1997
8
http://www.vodarenska.cz/divize-znojmo
7
17
toku řeky s rozmanitým životem fauny a flóry mnohdy chráněných druhů. Po obou
březích řeky se střídají s oblastí vystavěných rodinných domů, která je typicky
vesnického jednopodlažního typu. Tyto rodinné domy přecházejí do samého středu
obce, který je zároveň nejníže položeným bodem oblasti výstavby. V tomto centru
obce- náměstíčku se nachází zásadní část vybavenosti obce jako je mateřská školka,
domov pro seniory, sokolovna, pošta a nedaleko obecní úřad obce.
Dá se tedy shrnout, že v popsané oblasti výstavby se nachází typická struktura budov
většiny obcí s příslušnou infrastrukturou9 bez významného znečišťovatele odpadních
vod. Z pohledu oblasti výstavby kanalizace se nachází katastr obce Plaveč na území
s vynikajícím sklonem pro odkanalizování.
6.2 Shrnutí současného stavu
V současnosti není v obci Plaveč vybudována splašková kanalizace, pouze pod hlavní
silnicí je položeno kanalizační a výtlačné potrubí, které je připraveno k napojení
k zamýšlené kanalizaci. V obci se nachází zemědělské družstvo s živočišnou výrobou,
které odpadní vody z této výroby likviduje opět v zemědělství. Dále jsou zde
zastoupeny drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího množství odpadních vod
z výroby. V současné době jsou nemovitosti v obci zásobeny pitnou vodou z obecního
vodovodu. Likvidace splaškových odpadních vod je řešena septiky u jednotlivých
nemovitostí, částečně jsou odpadní vody napojeny do bezodtokových jímek (žump).
Přepady septiků jsou zaústěny do stávající dešťové kanalizace, trativodů či do
povrchových příkopů a vodotečí v obci s vyústěním do řeky Jevišovky. Stávající stav
kanalizace nevyhovuje současné legislativě.
6.3 Důvody výstavby kanalizace
S ohledem na fakt, že drtivá většina obce není napojena na kanalizaci a katastr obce
Plaveč se nachází v Chráněné krajinné oblasti Jevišovka, mohla by hrozit i ekologická
9
propojení stavebních prvků, které poskytují rámcovou podporu celku
18
katastrofa10. Vzhledem k tomu je projektovaná vodohospodářská infrastruktura i
ekologickou stavbou, která přispěje ke snížení znečištění řeky Jevišovky, její dopad na
životní prostředí a zlepšení hygienických podmínek bude jednoznačně pozitivní.
Hlavním pozitivním vlivem bude zabezpečení čištění odpadních vod v souladu
s právními předpisy ČR a EU. Ostatní nepřímé cíle organizačního či institucionálního
charakteru, např. zdokonalování systému zabezpečení vodohospodářských služeb
obyvatelstvu, jsou ve své podstatě pozitivní a vedou ke zlepšení stavu v oboru vodního
hospodářství, vodohospodářské infrastruktury a ochrany životního prostředí [1].
6.3.1 Zdůvodnění po stránce legislativní
Pro vybudování kanalizace v obci Plaveč jasně hovoří i legislativní důvody. A to
směrnice rady 91/271/EHS o čištění městských odpadních vod. Z nedodržení této
směrnice hrozí obcím finanční postih, tato podmínka se však stahuje na obce s více jak
2000 EO. Obec Plaveč však má jen 470 obyvatel, ale splňuje jinou podmínku této
směrnice. A to, že výstavba, rekonstrukce a intenzifikace ČOV11 nebo zajištění
odpovídajícího přiměřeného čištění v aglomerátech pod 2000 EO, které se nachází
v územích vyžadující zvláštní ochranu, v souladu s předpisy ČR i EU. Je však na
zamyšlenou zda opravdu hrozí postih obcím samotným za nedodržení této směrnice.
Většina obcí se ale domnívá, že tyto sankce ze strany EU nehrozí jim samotným, ale
hrozí České republice jako takové. Obec je však motivována zlepšením životního
prostředí ve svém katastru a tímto i zlepšením životních podmínek svých občanů.
Dalším důvodem motivace obce může být i ukončení znečišťování řeky Jevišovky
z přepadů jímek, žump a septiků, které jsou svedeny do dešťové kanalizace, trativodů a
vodotečí ústící do této řeky.
stav, kdy se do určitého ekosystému dostává cizorodá látka, která má devastující
účinek na zdejší život, či změnou výchozích podmínek zásahem člověka
10
11
Čistička odpadních vod
19
7 Rozbor finanční pozice obce
O tom jak efektivně zachází obec Plaveč s finančními prostředky a majetkem obce
vypovídá její finanční pozice. Součástí žádosti z operačních programů také často bývá
požadován finančně ekonomický rozbor. Obec Plaveč, jež je žadatelem o dotace na
projekt výstavby kanalizace využívá ve své agendě podvojného účetnictví.
7.1 Sestavování rozpočtu obce
Vedení obce Plaveč je při sestavování rozpočtu povinno se řídit rozpočtovými pravidly,
které jsou ustanoveny zákonem č. 250/2000 Sb. Tento zákon stanoví postup při
sestavování rozpočtu obce, postup při naplňování rozpočtu v průběhu roku, postup při
kontrole plnění rozpočtu. Zákon vymezuje odpovědnost v procesu sestavování, čerpání,
změnách a kontrole rozpočtu obce.
Rozpočtový rok obce je současně shodný i s rokem kalendářním. Návrh rozpočtu na
následující rok by měl být sestavován v termínu měsíce září až do konce prosince roku
předchozího. Za přípravu a zpracování rozpočtu odpovídá správce rozpočtu, který je
zaměstnancem obecního úřadu. Návrh rozpočtu zpracovávají především starosta,
místostarosta, tajemník, správce rozpočtu a finanční výbor.
Své návrhy rozpočtů předkládají do konce října i ředitelé příspěvkových organizací,
jejichž zřizovatelem je obec. Po výdajové stránce je nutné jednotlivé složky rozdělit na
výdajové a investiční části. Po předložení těchto návrhů zpracuje správce rozpočtu do
konce listopadu první návrh rozpočtu. Při porovnání reálných příjmů a výdajů obce
finančním výborem a vedením obce vznikne verze, která je základem návrhu rozpočtu
na další rok. Tento dokument je zveřejněn nejméně 15 dní před projednáním na
zastupitelstvu na úřední desce. Na zasedání zastupitelstva obce je návrh rozpočtu
projednán, doplněn či případně změněn posléze schválen v plném znění na příští
rozpočtový- kalendářní rok.
20
Plnění plánu rozpočtu musí probíhat v rámci těchto pravidel:

Veškeré výdaje musí být v souladu se chváleným rozpočtem, výše výdajů,
tak i stanoveného účelu čerpání finančních prostředků.

V případě nepříznivého vývoje na příjmové straně rozpočtu může
zastupitelstvo vydat závazná opatření k odstranění tohoto stavu, jak na
straně příjmů (mimořádné příjmy) tak i na výdajové straně (omezení
některých výdajových položek), které se zobrazí ve změně schváleného
rozpočtu.

Při čerpání vyšších rozpočtových výdajů, než je schválené rozpočtem, je
povinen správce dané oblasti, ředitel příspěvkové organizace, provést
rozbor příčin a odůvodnit vzniklý stav a předložit návrh na řešení vzniklé
situace, eventuelně vypracuje návrh na úpravu rozpočtu.

Ne všechny finanční prostředky lze předem zahrnout do rozpočtu- státní
dotace, rozpočet školských zařízení, příspěvek žadatele o azyl atd. Tyto
prostředky musí být po přidělení součástí nejbližšího rozpočtového
opatření, které následuje po dni přidělení.
Změny v průběhu roku plněním příjmů a čerpáním výdajů je nutné zahrnout do
stávajícího rozpočtu a provést jeho změnu. Návrhy na změnu rozpočtu předkládá
správce rozpočtu starostovi obce a předsedovi finančního výboru, jedná li se o větší
částky tak i zastupitelstvu obce. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce a předsedu
finančního výboru provádět nezbytná rozpočtová opatření, které nejsou vyšší než 10 %
celkového objemu finančních prostředků v jednotlivých paragrafech a položkách
stávajícího rozpočtu. Tato rozpočtová opatření musí být předložena na nejbližším
zasedání zastupitelstva obce ke schválení. Rozpočtová opatření se vykonávají povinně,
jsou- li to změny ve finančních vztazích k jinému rozpočtu, o změny závazných
ukazatelů k jiným osobám, nebo hrozí li nebezpečí vzniku rozpočtového schodku.
Plnění rozpočtu je nutné kontrolovat jak na výdajové straně tak i na straně příjmové. Za
kontrolu příjmů a výdajů spravované oblasti odpovídají tajemník, správce rozpočtu a
21
ředitelé zřízených příspěvkových organizací. Kontrolu provádějí průběžně, minimálně
však na konci každého kalendářního měsíce. Při zjištění odchýlení se od rozpočtu jsou
povinni navrhnout opatření k nápravě. Správce rozpočtu kontroluje dodržování rozpočtu
najednou každý měsíc. Při zjištění vážných odchylek od schváleného rozpočtu nebo
jeho finančního toku předloží návrh k nápravě nebo úpravě rozpočtu. Zjištění kontrolní
činnosti při plnění schváleného rozpočtu hodnotí starosta a finanční výbor, kteří
schvalují užití navržených opatření, eventuelně předloží návrh úpravy schváleného
rozpočtu zastupitelstvu obce [5].
7.2 Reálný rozpočet obce za rok 2009 Plaveč
Obec Plaveč je obcí, která se chce dynamicky rozvíjet a nabídnout občanům lepší
podmínky bydlení než doposud a tím přivést do obce nové spoluobčany. Dokladuje toto
záměrem vybudovat v obci novou kanalizaci a také nabídnout lidem koupi rodinného
domu již v připravované výstavbě projektu Kamínka II12. Snahu o efektivní
hospodaření zastupitelstva obce dokladuje i záměr využití dotací na výstavbu kanalizace
charakterizované v této části studie.
Rozpočet obce se snaží zastupitelstvo schvalovat jako vyrovnaný, a to do schodkového
rozpočtu zapojením zůstatku z minulých let. Od roku 2006 si obec připravuje rozpočet
tak, aby výdajová stránka rozpočtu byla co nejnižší a ušetřené finance mohla obec
použít na financování projektu výstavby kanalizace. Lze sledovat snahu zastupitelstva
obce o co nejnižší možný rozpočet. Největší rozpočet a zároveň i schodek je plánován
v tomto roce, který je i rokem krize a recese. Tyto faktory nemají pouze vliv na
podnikatelskou sféru a na občany, ale také postihují i veřejnou správu a tím i obecní
rozpočty. Rozpočet i rozpočtový výhled je plánován na dlouhou dobu dopředu, a
vzhledem k tomu není možné co nejpřesněji odhadnout výši příjmů a výdajů obce.
Výdajová stránka je, na rozdíl od stránky příjmové méně stabilní a špatně předvídatelná.
Je tedy závislá na rozhodnutí zastupitelstva obce o potřebě do čeho je nutné vložit
finanční prostředky. Stálou a jednou z největších položkou je výdaj na činnost místní
12
Část katastru obce určeného k výstavbě nových rodinných domů
22
samosprávy. Výdaje obce jsou směřovány hlavně do rozvoje a údržby obce, která se
dále stará o chod mateřské školky, domova důchodců a knihovny.
Tabulka č.1: Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2009 v Kč
Třída l – daňové
Schválený
Upravený
Plnění
rozpočet
rozpočet
k 31.12.2009
5 009 200
4 249 000
4 247 407
161400
231 000
166 042
614 400
945 300
3 33 568
78 500
335 100
333 404
5 863 500
5 760 400
5 080 421
3 690 000
3 841 000
3 775 094
6 173 500
4 130 000
4 129 441
VÝDAJE CELKEM
9 863 500
7 971 000
7 904 535
Financování 811513
4 000 000
2 047 600
2 661 114
Financování 8115
0
163 000
163 000
VÝDAJE CELKEM
0
-2 910 500
2 824 114
příjmy
Třída 2 – nedaňové
příjmy
Třída 3 – kapitálové
příjmy
Třída 4 – přijaté
transfery
PŘÍJMY CELKEM
Třída 5 – běžné
výdaje
Třída 6 – kapitálové
výdaje
Zdroj: Práce autora dle interních zdrojů obce
Rozpočet obce pro rok 2009 zastupitelstvo schválilo jako schodkový, a to v částce na
straně příjmů 5 863 500 Kč a výdajů 9 863 500 Kč. Schodek byl vyrovnán zůstatkem z
minulých let ve výši 4 000 000 Kč. Přebytek z roku 2008, který byl použit pro krytí
schodkového rozpočtu v roce 2009, vznikl přijatými platbami za prodej pozemků,
13
Zdroje pokrytí vyrovnání rozpočtu v případě nevyrovnaného rozpočtu (ušetřené finance, půjčky)
23
určených na výstavbu rodinných domů (RD) v nové lokalitě Kamínka II. Finanční
prostředky za prodej pozemků z roku 2008 (včetně výdajů z rozpočtu obce roku 2009)
byly použity právě v roce 2009 na výstavbu inženýrských sítí v uvedené lokalitě.
Rozdíly schváleného, uprvaveného
rozpočtu a závěrečného účtu za rok 2009
10000000
Schválený
rozpočet
Upravený
rozpočet
Závěrečný účet
8000000
Kč
6000000
4000000
2000000
0
Příjmy
Výdaje
Graf č.1: Rozdíly schváleného, upraveného rozpočtu a závěrečného účtu
Velmi důležitým aspektem více než samotný plánovaný rozpočet se stává porovnání
závěrečného účtu obce s původním plánem. Obce ve svých plánovaných rozpočtech
nezahrnují výši poskytovaných dotací, protože dopředu nemohou s jistotou vědět, zda
tyto prostředky opravdu získají. Obci Plaveč byly poskytnuty dotace z Ministerstva
financí ČR, z Ministerstva vnitra a ze Státního fondu Jihomoravského kraje. Vzhledem
podané žádosti o dotace na plánovanou výstavbu kanalizace je velmi obtížné určit
skutečnou výši závěrečného účtu pro rok 2010 i v souvislosti s již zmiňovaným
dopadem finanční krize.
Obec se snaží v rámci možností efektivně využívat různé druhy dotací, tyto za rok 2009
činily částku celkem 333 404 Kč. Využívání dotací lze dokumentovat na několika
příkladech z minulého roku. Ministerstvo vnitra ČR přispělo částkou 49 789 na upgrade
24
kanceláře Czech POINT, nebo částkou 44 250 Kč na nákup hasičského materiálu pro
základní jednotku dobrovolných hasičů. Čerpání dotací je spjato s problémem zpětného
vyplácení dotací od příslušných orgánů. Obec musí uhradit fakturu z vlastních zdrojů a
pak čekat na proplacení části dotace. Obec Plaveč s tak malým rozpočtem nemá tolik
volných finančních prostředků, a proto se omezuje jen na žádosti o dotace na malé
projekty. Výjimku však tvoří výstavba kanalizace v obci.
25
8 Způsob financování výstavby kanalizace
Možnosti financování projektu výstavby kanalizace v obci jsou vzhledem k malému
rozpočtu obce Plaveč velice omezené. Obec nemá na tak nákladný projekt ve své
pokladně prostředky a není dostatečný prostor pro výběr jiných možných alternativ a
tímto tedy nemá obec mnoho možností k vlastnímu rozhodnutí. Obec Plaveč je nucena
přizpůsobit se skýtajícím se možnostem a má před sebou jediný úkol a to co
nejefektivněji využít omezené množství variant financování výstavby kanalizace v obci.
8.1 Obecní zdroje financování
Zvolený projekt výstavby kanalizace v obci Plaveč je investičně a finančně velice
náročný. Souhrnné náklady projektu jsou vykalkulovány ve výši přes 48 mil Kč. Při
srovnání nákladů výstavby kanalizace s rozpočtem obce je zřejmé, že tento investiční
projekt přesahuje možnosti jednoho ročního obecního rozpočtu několikanásobně.
Obecní zastupitelstvo hospodaří průměrně s 6 mil. Kč jak v hotovosti v pokladně, tak i
na bankovních účtech, které vlastní. Finance však obec používá pro plnění rozpočtu na
výdajové straně. Obci ročně zůstane přibližně částka kolem 2 mil. Kč, která je vnímána
jako rezerva, která může být použita na srovnání schodkového rozpočtu. Obec tedy
nedisponuje finanční částkou, kterou by mohla krýt výdaje spojené s financováním
projektu výstavby kanalizace. Obec Plaveč tedy musí najít jiné cizí zdroje k financování
svého projektu.
8.2 Cizí zdroje financování
S přihlédnutím k faktu, že obec nevlastní finanční prostředky na krytí tak investičně
náročného projektu, budou cizí zdroje nejdůležitější částkou financování výstavby
kanalizace v obci.
26
8.2.1 Finanční prostředky z EU
S přijetím České republiky do Evropské unie a zavázáním se plnění směrnice
91/271/EHS musela naše legislativa zajistit vhodný zdroj pro splnění požadavků na
odkanalizování obcí do konce roku 2010. Pro tyto potřeby byl založen Operační
program Životního prostředí.
8.2.1.1 Operační program Životního prostředí
Operační program Životního prostředí (dále „OPŽP“) nabídne z evropských fondů
v letech 2007- 2013 přes 5 mil. EUR. O tuto částku se dělí Fond soudržnosti a Evropský
fond pro regionální rozvoj. OPŽP je objemem financí 18,4 % všech prostředků
určených z fondů EU pro ČR druhým největším českým operačním programem. OPŽP
se řadí mezi tématické operační programy v cíli Konvergence. OPŽP byl schválen
Evropskou komisí 20. 12. 2007, jeho řídící institucí je Ministerstvo životního prostředí
ČR a Státní fond životního prostředí je zprostředkujícím orgánem [9].
OPŽP je strukturován z osmi prioritních os. Obec Plaveč se pohybuje v první prioritní
ose. Dotace pro zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní.
Podporující projekty, které směřují ke zlepšení stavu povrchových a podzemních vod,
zlepšení jakosti a dodávek pitné vody a snižování rizika povodní. Pro tuto prioritní osu
jsou vhodnými kandidáty města a obce. Na podporu prioritní osy 1 jsou vyčleněny 2
miliardy EUR. Prioritní osa se dále dělí na oblasti a podoblasti podpory. Vhodnou
oblastí podpory pro obec Plaveč je oblast 1.1 Snížení znečištění vod a přímo zaměřená
podoblast podpory je 1.1.1 Snížení znečištění z komunálních zdrojů [17].
Pro záměr obce Plavče je možno čerpat podporu na projekty výstavby a rekonstrukce
kanalizací sloužící veřejné potřebě v aglomeracích nad 2000 EO nebo zajištění
odpovídajícího přiměřeného čištění v aglomerátech pod 2000 EO, které se nacházejí
v územích vyžadující zvláštní ochranu, což je konkrétní případ vztahující se na obec
Plaveč.
Případným zájemcům o dotace jsou všechny podrobné informace k dispozici
v Implementačním dokumentu OPŽP, v příručce pro žadatele, ve Směrnici Ministerstva
27
životního prostředí č. 5/2008 o předkládání žádostí a poskytování podpory a
v závazných pokynech pro žadatele [19].
OPŽP poskytuje podpory následovně:

Dotace z Fondu soudržnosti nebo Evropského fondu pro regionální rozvoj
(ERDF) do výše 85% z celkových způsobilých veřejných výdajů projektu.

Dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR do výše 5% z celkových
způsobilých veřejných výdajů projektu.

Podmínkou je spolufinancování z veřejných zdrojů [10].
8.2.1.2 Prostředky poskytnuté z EU
Pro financování projektů obcí jsou nejvýznamnější částí prostředků dotace poskytnuté
z EU. V případě schválení projektu výstavby kanalizace v obci Plaveč, bude financován
z Fondu soudržnosti. Obec však nezíská celou částku dotace naráz, ale bude finanční
prostředky čerpat postupně. Jako žadatel i příjemce podpory zároveň si musí o
prostředky postupně žádat u řídícího orgánu. Nejprve je potřeba prokázat vynaložené
náklady ve formě zaplacené faktury nebo výpisem z účtu a posléze je dotace zaslána.
Současně je možná i zpětná kontrola řídícím orgánem. Přitom je nutné splnit i další
podmínky, například pravidlo publicity, kterým se označí daný projekt, že je financován
z fondů EU.
8.2.2 Finanční prostředky z ČR
Při vyhovění žádosti o schválení dotace je podíl zdrojů poskytnutých ČR 5% části
způsobilých výdajů. Obec získá 1% ze státního rozpočtu z kapitoly 315 Ministerstva
životního prostředí. Prostředky pro zbylé 4% musí poskytnout Státní fond životního
prostředí.
Státní fond životního prostředí (SFŽP) je významným finančním zdrojem a specificky
zaměřenou organizací, která se významnou měrou podílí při ochraně a zlepšování
životního prostředí. SFŽP je jedním z hlavních ekonomických nástrojů pro plnění:
28

Závazků vyplývajících z mezinárodních smluv.

Závazků vyplývajících z členství EU.

Státní politiky životního prostředí.
Hlavní náplní fondu je:

Příjem žádostí o podporu na projekty zlepšující životní prostředí a
konzultační a poradenskou činnost s tímto spojenou.

Vyhodnocování žádostí a přípravu návrhů pro jednání Rady fondu a
rozhodnutí ministra.

Smluvní agendu pro poskytování podpor, agendu smluvního ručení za
poskytnuté půjčky.

Uvolňování finančních prostředků příjemcům podpory včetně průběžného
monitorování účelu použití prostředků.

Konečné vyhodnocování využití poskytnutých prostředků a dosažených
ekologických efektů, případně stanovení a vymáhání sankcí při nedodržení
smluvních podmínek pro poskytnutí podpory či rozpočtových pravidel
[13].
Zvláštní účet pro vodní hospodářství Jihomoravského kraje- Podprogram II je zaměřen
na investiční záměry určené ke zvýšení podílu obyvatel napojených na kanalizaci,
včetně obnovy nevyhovujících systémů a podpora zvýšení podílu čištěných odpadních
vod, včetně zefektivnění podílu čištění ve vazbě na čistotu povodí. Předmětem dotace
jsou investiční záměry ve vodním hospodářství v oblasti odvádění a čištění odpadních
vod ve stávající zástavbě s trvale bydlícími obyvateli.
Podmínky poskytnutí dotace:

soulad akce s Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje
29

soulad akce s právními předpisy, zejména stavebním zákonem

ceny odpovídající cenám v místě a čase obvyklým

vybudování ČOV před nebo současně s kanalizací
Výše dotace:
Pokud akce, na niž je žádáno, nemá zajištěno financování ze Státního fondu životního
prostředí, Ministerstva zemědělství, fondů EU nebo z jiných finančních zdrojů, pak
maximální výše dotace může činit 70 % celkových uznatelných výdajů, nejvýše však
10 mil. Kč.
Při souběhu dotace z Účtu s podporou ze Státního fondu životního prostředí, z fondů
EU nebo z jiných finančních zdrojů, může být dotace poskytnuta maximálně či
minimálně ve výši stanovené tímto poskytovatelem. Pokud není výše dotace omezena,
může činit maximálně 50% zdrojů žadatele, nejvýše však 10 mil. Kč. Byla-li žadateli
poskytnuta podpora z rozpočtu JMK na zhotovení projektové dokumentace k předmětu
dotace, nezapočítávají se tyto prostředky do zdrojů žadatele, ale do podpor z jiných
zdrojů [11].
8.2.3 Jiné finanční možnosti
Z důvodů nepokrytí plné částky potřebné na financování projektu obce Plaveč dotacemi
stojí před zastupitelstvem obce úkol najít zbývající část z celkové sumy. V úvahu
přicházejí půjčky či bankovní úvěry od jiných subjektů.
Obec Plaveč má běžný účet vedený u Komerční banky (KB), se kterou vede dohodovou
spolupráci. Z důvodu dlouholeté spolupráce obou subjektů je Komerční banka
nejvhodnějším kandidátem k poskytnutí úvěru, jak částkou, tak i úrokovou sazbou než u
jiných bankovních společností. Uzavření smlouvy a dojednání jejich podmínek je
dlouhý proces. Jedná se o poskytnutí úvěru pro veřejnou správu zastoupené obecním
úřadem v Plavči. Bankovní úvěr pro obec Plaveč bude poskytnut Komerční bankou,
a.s., která úvěr ve výši 4 500 000 Kč přislíbila v uzavřeném dokumentu „Potvrzení o
30
ochotě projednat žádost o úvěr“ ze dne 25. 3. 2010. Úvěr bude splácen od roku 2012 až
do roku 2018 [2].
Zájmové sdružení obcí Vodovody a kanalizace Znojemsko v tomto případě zastoupené
Obecním úřadem v Plavči zamýšlí zajistit zdroje ve výši 4 864 762Kč podáním žádosti
ze „Zvláštního účtu pro Vodní hospodářství Jihomoravského kraje“, který byl vyhlášen
v souladu s Pravidly pro hospodaření se Zvláštním účtem pro vodní hospodářství
Jihomoravského kraje- Podprogram 2. Z tohoto účtu může Zájmové sdružení obcíVodovody a kanalizace Znojemsko získat zdroje na pokrytí 50% částky určené na
spolufinancování projektu, nejvýše však 10 mil. Kč. Zájmové sdružení obcí Vodovody
a kanalizace Znojemsko čestně prohlašuje, že v případě schválení podpory z OPŽP, si o
tuto dotaci zažádá v nejbližším termínu pro podávání žádostí na Krajském úřadě
Jihomoravského kraje. Tato struktura spolufinancování nahrazuje dosavadní plán pro
zajištění vlastních zdrojů uvedený v záložce E žádosti o dotaci v rámci Operačního
programu životní prostředí [2].
8.3 Reálná varianta financování
Tabulka č. 2: Spolufinancování projektu výstavby kanalizace obce Plaveč v Kč
Celkové způsobilé výdaje
48 942 992
z toho EU (ERDF a FS)
29 524 318
z toho MŽP kap. 315
2 877 173
z toho zvl. účet vodního hosp. JMK
4 864 762
z toho obec Plaveč
1 900 000
Bankovní úvěr
4 500 000
Finance z rozpočtu VaK Znojmo
5 276 739
Zdroj: Práce autora dle interních zdrojů obce
31
Z pohledu obce Plaveč je spolufinancování projektu výstavby kanalizace zcela jasné.
Hlavní a nejdůležitější část prostředků pro svůj projekt bude obec čerpat z fondů OPŽP
a to 29 524 318 Kč. Zastupitelstvo obce musí najít variantu vhodnou pro financování
nákladů v souhrnné výši 12 241 935 Kč. Tuto částku tvoří 10 % spoluúčast na straně
způsobilých výdajů a všechny nezpůsobilé plánované výdaje. Obec Plaveč se rozhodla
pro financování svého projektu tím, že nevyužije možnosti podání žádosti u SFŽP
(4 864 762 Kč) uvedené v záložce E žádosti o dotaci v rámci Operačního programu
životní prostředí, ale podáním žádosti u Krajského úřadu Jihomoravského kraje o
poskytnutí půjčky ze Zvláštního účtu pro vodní hospodářství Jihomoravského krajePodprogram 2. Zbylou část obec uhradí částkou uspořenou na svém účtu (1 900 000 Kč)
u Komerční banky a úvěrem (4 500 000Kč) u téhož ústavu jež má přislíben a kterým
bude hradit nezpůsobilé výdaje.
32
9 Projekt
Projekty jsou obecně rozdělovány na projekty měkké, které můžeme naleznout
především v sekci cestovního ruchu či vzdělávání a na projekty tvrdé. Dokončení
kanalizace spadá jednoznačně do investičních tvrdých projektů. Investiční projekty jsou
primárně zaměřeny na pořízení investičního majetku, který dále slouží jako nástroj
k realizaci výstupů a naplňování cílů projektu. Tyto jsou označovány za projekty
infrastrukturální. U investičních projektů jsou ekonomické a finanční analýzy
realizovány v tzv. studii proveditelnosti, jejímž úkolem je posoudit, zda je možné
realizovat daný projekt, zhodnotit všechny realizační alternativy, jakož i poskytnout
veškeré podklady pro samotné investiční rozhodnutí. Jejím úkolem je zhodnotit
technickou i ekonomickou koncepci projektu. Je povinnou součástí většiny investičních
projektů financovaných ze zdrojů EU. Její úlohou je prokázat, že po předmětu projektu
existuje jednoznačná poptávka ze strany klíčových cílových skupin a že prostředky
investované do projektu budou využity maximálně efektivním způsobem [3].
9.1 Projekt dokončení kanalizace v obci Plaveč
V projektu dokončení kanalizace v obci Plaveč je možné použít financování
z Operačního programu Životního prostředí. Projekt náleží do prioritní osy 1Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní, oblast podpory
1.1 Snížení znečištění vod, konkrétní zaměření podoblasti podpory 1.1.1- Snížení
znečištění z komunálních zdrojů- výstavba, rekonstrukce a intenzifikace centrálních
ČOV nebo zajištění odpovídajícího přiměřeného čištění v aglomerátech pod 2000 EO,
které se nachází v územích vyžadující zvláštní ochranu, v souladu s předpisy ČR a EU.
Investiční projekt obce Plaveč bude financován z Fondu soudržnosti a můžeme ho
definovat jako individuální, protože nepřevyšuje částku 25 mil EUR.
33
9.1.1 Důležitá hlediska
Předmětem záměru je výstavba nové splaškové kanalizace v obci Plaveč. V současné
době není v obci vybudována splašková kanalizace, pouze pod hlavní silnicí je položeno
kanalizační a výtlačné potrubí, které je připraveno k napojení na nově vybudovanou
kanalizaci. Výstavba gravitační jednotné kanalizace bude probíhat v intravilánu14 obce
Plaveč, výstavba výtlačného potrubí bude probíhat v extravilánu15 obcí Plaveč a
Únanov. Splaškové vody jsou zachycovány do jímek na vyvážení, většinou s přepadem
do dešťové kanalizace a následně do vodních toků, které tečou do vodního díla Nové
Mlýny. Kanalizace bude napojena do čistírny odpadních vod v sousedním Únanově,
která bude pro tento účel intenzifikována.
9.1.1.1 Výběrové řízení
Obec Plaveč je veřejnoprávním subjektem, a proto má za povinnost se řídit zákonem
č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.
Obec Plaveč se snaží získat dotace na stavbu kanalizace v obci již několik let a vždy
neúspěšně, proto již v roce 2007 provedla výběrové řízení na firmu zpracující
projektovou dokumentaci. Zastupitelstvo obce v roce 2007 vyhlásilo zjednodušené
podlimitní řízení, kde předmětem zakázky se stala zadávací dokumentace a dopracování
projektu pro provedení stavby. Vyhlášené zjednodušené podlimitní řízení vyhrála firma
Vodárenská akciová společnost a.s., která se zabývá a mnoho let podniká ve
vodohospodářství. Firma poskytuje jak projektové, tak i inženýrské služby, je tedy
komplexní firmou, která svým širokým spektrem služeb obci usnadní její pozici při
realizaci výstavby kanalizace.
Zastupitelstvo obce dále plánuje výběrové řízení na zhotovitele stavby a propagaci.
V případě přidělení dotace z OPŽP je plánováno nakonec tohoto roku eventuelně na
začátek roku 2011. Obec bude muset vypsat ještě zjednodušené podlimitní řízení na
stavební a autorský dozor.
14
15
Souhrnné označení pro zastavěné plochy obcí
Souhrnné označení pro nezastavěnou část katastrálního území obce
34
9.1.1.2.Základní technické charakteristiky stavby
V současnosti není v obci Plaveč vybudována splašková kanalizace, pouze pod hlavní
silnicí je položeno kanalizační a výtlačné potrubí, které je připraveno k napojení na
budovanou kanalizaci. Plánovaná kanalizace bude po svém dokončení napojena na
ČOV v obci Únanov.
Stavba gravitačních stok kanalizace bude probíhat v intravilánu obce. Celkem se
plánuje vybudovat 6660 m stok, včetně výtlaku. Výtlak povede z obce Plaveč na
intenzifikovanou ČOV v sousedním Únanově. Celkem bude připojeno 470 EO. Potrubí
je PP SN 10 DN 250 z plastu žebrovaná konstrukce s plným žebrem v řezu stěny vyniká
zejména robustní základní stěnou, výbornou těsností při deformaci spoje a možností
kombinace se svařovacím kroužkem v celkové délce 3 192 m. Součástí stavby jsou i
kanalizační přípojky, kterých bude 149 a budou ukončeny na hranici pozemku
s průměrnou délkou odbočky 3,5 m.
Výtlak
splaškových
odpadních
vod
bude
sloužit
k dopravení
splaškových
akumulovaných odpadních vod z čerpací stanice ČS 01 do stávajícího stokového
systému v obci Únanov, který je napojen na ČOV. Celková délka bude 3 237 m a trasa
výtlaku povede podél silnice s křížením řeky Jevišovky.
V obci jsou plánovány z důvodu členitosti terénu tři čerpací stanice. Stanice ČS 01 bude
využívána jako hlavní kanalizační čerpací stanice obce, bude přečerpávat veškeré
splaškové odpadní vody z Plavče do kanalizace a ČOV v Únanově. Umístění stanice je
plánováno v centrální části obce u řeky Jevišovky. Stanice je navržena jako podzemní
objekt s mokrou a suchou jímkou, výkon čerpací stanice je cca 7 l/s. Čerpací stanice ČS
02 bude umístěna u přípojky ve východní části intravilánu obce, těsně vedle zpevněné
místní komunikace. ČS 02 je navržena jako podzemní objekt z prefabrikovaných
železobetonových nádrží kruhového půdorysu. Konstrukčně tvoří čerpací stanici dvě
podzemní kulaté nádrže o vnitřním průměru 1,5 metru a čerpání vod je zajištěno dvěma
čerpadly o výkonu 4 l/s. ČS 03 je plánována stejného konstrukčního typu jak ČS 02 a
bude umístěna v severovýchodní části obce vedle zpevněné místní komunikace.
35
Z hlediska potřebnosti a účelnosti navrhovaného záměru výstavby kanalizace,
především z pohledu životního prostředí a ekologického přínosu, znamená realizace
projektu pozitivní opatření, které bude mít jednoznačně příznivý vliv na životní
prostředí a ke zlepšení kvality vody Novomlýnských nádrží. V zájmovém území se
zlepší účinnost čištění odpadních vod. Hlavním pozitivním vlivem se stane snížení
znečištění povrchových vod a kontaminace podzemních vod. V důsledku realizované
výstavby kanalizace dojde také ke zvýšení atraktivity dané lokality pro bydlení. Tato
varianta se jeví jako ekonomicky i ekologicky nejvýhodnější.
Zvýše uvedených skutečností lze tuto variantu záměru hodnotit jako vyhovující a
doporučenou k realizaci, a to nejen díky pozitivnímu vlivu na jednotlivé složky
životního prostředí, ale i k nutnosti koncepčního plánu rozvoje vodovodů a kanalizací,
kdy je potřeba zajistit splnění požadavků směrnice 91/271/EHS [1].
9.1.1.3 Harmonogram projektu
Po absolvování příprav na podání žádosti k OPŽP, které obsahovaly sestavení
projektové dokumentace a vypracování posudků projektu, se nyní obec nachází ve fázi
čekání schválení podané žádosti. V případě, že by žádost podaná ke konci minulého
roku 2. 11. 2009 nebyla kladně vyřízena z důvodu nesplněných náležitostí, má obec
Plaveč v letošním roce minimálně ještě jednu možnost využití výzev a zažádat o
přidělení dotace.
Směrnice 91/271/EHS sice ukládá, že všechny aglomerace nad 2000 EO musí mít do
konce roku 2010 vystavěny čistírny odpadních vod a stokové soustavy. V reálu to
znamená, že stačí, když do konce roku 2010 budou mít obce o dotace z tohoto
operačního programu zažádáno. Z důvodu efektivnosti čerpání dotací poskytnutých
Evropskou unií je pravděpodobné, že se instituce budou snažit o poskytnutí co nejvíce
výzev, protože dotace fungují na principu nenávratnosti.
Zastupitelstvo obce Plaveč předpokládá zahájení realizace projektu 1. 9. 2010, celková
doba trvání výstavby projektu je přibližně odhadována na 12 až 18 měsíců. Očekávané
ukončení výstavby kanalizace v obci Plaveč je tedy na jaře roku 2012.
36
9.2 Rozpočet projektu
Jednou z nejdůležitějších součástí projektu je jeho rozpočet. Na základě daného
rozpočtu je možné zjistit, zda je vůbec reálná možnost financování ze strukturálních
fondů a zda se jedná o projekt velký, malý či individuální a nebo společný. V rozpočtu
je popsaná finanční náročnost projektu v jednotlivých letech jeho realizace. Při čerpání
dotací ze strukturálních fondů je podstatné dělení na způsobilé a nezpůsobilé výdaje.
Daný rozpočet se stává nedílnou součástí žádosti o dotace.
9.2.1 Způsobilé výdaje
V příručce pro žadatele jsou způsobilé výdaje definovány jako souhrn všech výdajů
vztahujících se k projektu, které jsou vynaloženy v souladu s cíli příslušné oblasti
podpory v rámci OPŽP. Způsobilé výdaje jsou přímo a výhradně spojeny s realizací
projektu a jsou součástí jeho rozpočtu, jsou řádně doloženy účetními doklady (fakturou,
kupní smlouvou, leasingovou smlouvou, odpisovým plánem, pokladním dokladem atd.),
jsou ze strany příjemce podpory prokazatelně zaplaceny s výjimkou věcných příspěvků
a jsou uskutečněny po termínu způsobilosti, kterým je datum akceptace žádosti Státním
fondem životního prostředí ČR [12].
Obecné způsobilé výdaje:

Propagační opatření – musí být vynaloženy v přímé vazbě na projekt
v souvislosti s požadavky na zajištění propagace a informovanosti v rámci OPŽP
dle článku 8 Nařízení komise (ES) č. 1828/2006.

DPH- pokud konečný příjemce není plátcem DPH.

Projektová příprava- za způsobilé jsou považovány náklady na zpravování
projektové dokumentace pro územní řízení, projektové a zadávací dokumentace,
dokumentace pro provádění stavby, studie proveditelnosti, další podkladové
studie a analýzy dle specifických požadavků jednotlivých priorit a typu projektu
a finanční a ekonomická analýza. Výdaje na přípravu projektu lze považovat za
37
způsobilé maximálně do výše 7 % celkových způsobilých přímých realizačních
výdajů a do výše 20 mil. u všech prioritních os.

Technický dozor- lze uplatnit náklady na odborně technický dozor do výše 4 %
z celkových způsobilých přímých realizačních výdajů projektu.

Nákup pozemků a staveb- výdaje jsou považovány za způsobilé do výše 10 %
z celkových přímých realizačních výdajů projektu. Zároveň je způsobilý takový
náklad na nákup pozemků a staveb, který byl uskutečněn ne dříve než 12 měsíců
před datem předložení žádosti o podporu.

Vícepráce- za více práce jsou považovány práce, dodávky a nebo služby, které
nejsou zahrnuté v předmětu díla dle smlouvy, a zhotovitel se s objednavatelem
dohodli na jejich provedení. V souvislosti s vícepracemi dochází ke vzniku více
nákladů. Vícepráce jsou způsobilé do výše rezervy.

Méněpráce- za méněpráce jsou považovány práce, dodávky anebo služby, které
jsou zahrnuté v předmětu díla dle smlouvy o dílo a jejich cena je zahrnuta ve
sjednané ceně a nebyly provedeny. Vícepráce lze hradit povýše méněprací,
pouze pokud méněpráce nemají za následek nesplnění cílů a parametrů projektu,
nebo do výše projektové rezervy, pokud je pro danou oblast podpory navržena.

Přímé realizační výdaje- přímo přispívají ke splnění cílů projektu. Lze sem
zahrnout i náklady na dokumentaci skutečného provedení.
Za způsobilé výdaje v rámci prioritní osy 1- podoblast podpory 1.1.1 jsou
považovány:

Výdaje na propagaci, projektovou přípravu, odborný dozor, nákup staveb apod.

Výdaje na nákup pozemků pouze ze účelem umístění nových staveb ČOV,
centrálních čerpacích stanic, popř. jiných objektů kanalizační soustavy. Výdaje
na nákup pozemků za účelem výstavby (rekonstrukce) liniových staveb (např.
kanalizačních řadů, kanalizačních přípojek a souvisejících objektů) nejsou
způsobilé.
38

Výdaje související s přípravou staveniště.

Výdaje na stavební práce a dodávky v přímé vazbě na daný projekt, které nejsou
nezbytné pro úspěšnou realizaci projektu v rozsahu podporovaných opatření a to
za upřesňujících podmínek.

Vícepráce do výše rozpočtové rezervy, která představuje maximálně 10 %
z celkových způsobilých přímých realizačních výdajů [14].
Tabulka č. 3: Plánované způsobilé výdaje
Projekce a příprava (poplatky za plány
3 180 000
+ stavební projekt)
Zpracování žádosti
900 000
Odborný posudek
80 000
Odpadní potrubí (celkové náklady)
38 958 000
Ostatní stavby (čerpací stanice)
18 006 000
Rezerva (nepředvídatelné události)
2 912 000
Propagace
58 000
Dozor v průběhu výstavby
2 422 000
Zdroj: Práce autora dle interních zdrojů obce
9.2.2 Nezpůsobilé výdaje
Jsou náklady, které nemohou být spolufinancovány ze strukturálních fondů a to
v souladu s článkem 56 neřízení Rady (ES) č. 1083/2000, s nařízením Komise (ES)
č. 1828/2006 a v souladu s Pravidly způsobilých výdajů pro programy spolufinancované
ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013.
Nezpůsobilé výdaje nejsou uvedeny mezi způsobilými výdaji v prováděcím dokumentu
operačního programu. Pokud tyto výdaje v projektu existují, musí být vykázány ve
finančním plánu projektu a jsou vždy financovány z vlastních zdrojů žadatele [16].
39
9.2.3 Rozpočet výstavby kanalizace v obci Plaveč
Obec svým projektem neovlivňuje v žádném případě konkurenční prostředí na území
svého katastru a tím pádem nemůže omezit či poškodit žádný další subjekt, proto její
projekt nespadá do režimu veřejné podpory. Veřejná podpora se týká spíše operačních
programů zabývajících se rozvojem. V případě že by byla hospodářská soutěž jakým
koliv způsobem omezena, neslučovala by se tato podmínka se společným trhem, a proto
by docházelo ke krácení finančních prostředků z evropských fondů. Obec Plaveč žádné
takové konkurenční prostředí nemá, a tudíž patří projekt mimo režim veřejné podpory a
poskytnuté finance nebudou tedy kráceny.
Tabulka č. 4: Rozpočet výstavby kanalizace
NÁZEV POLOŽKY - OBJEKTU
SUMA V Kč
Splašková kanalizace v obci
27 268 627
Výtlak Plaveč- Únanov
8 284 273
Odbočení pro napojení přípojek
2 231 395
Přeložka vodovodu
390 004
Přeložka dešťové kanalizace
1 266 887
Přeložka STL plynovodu
332 908
Čerpací stanice- tři
4 533 067
Vodovodní přípojky k čerpacím stanicím
334 985
Ostatní přípojky
362 034
Čerpací stanice- strojně technologická část
2 184 253
Přenos dat čerpacím stanicím
926 736
Elektronické vybavení čerpacích stanic
827 822
Celkové výdaje na projekt výstavby
48 942 991
Zdroj: Práce autora dle interních zdrojů obce
Z uvedené tabulky vyplývá, že finančně nejnáročnější je samotná výstavba kanalizace.
Celkový předpokládaný finanční objem plánovaného projektu výstavby kanalizace je
40
v hodnotě 48 942 992 Kč. Podle podané žádosti o přidělení dotací z OPŽP kapitoly 5
připadá na nezpůsobilé výdaje projektu částka 13 117 817 Kč, která je vypočítána
z celkového objemu zažádaných dotací i s projektem intenzifikace ČOV v Únanově.
Uvedená částka potřebná k financování, pro obec Plaveč tak důležitého projektu, je na
tak malou obec s 470 EO a malým ročním rozpočtem velmi vysoká. Je to dáno polohou
obce, která leží v chráněné krajinné oblasti řeky Jevišovky. Řeka protéká obcí a tvoří
tak nevýhodný profil malého, ale hlubokého údolí katastru obce, který z důvodů
napojení se na mimo obec Plaveč umístěnou ČOV v Únavově výtlačným potrubím
kanalizace, celý projekt prodražuje. Obec sice uvažovala o vybudování vlastní ČOV, ale
porovnáním finančních nákladů obou projektů se rozhodla pro stávající variantu, která
v konečném porovnání finanční náročnosti vychází výhodněji.
9.3 Podání projektové žádosti
Nedílnou a nejdůležitější součástí celého projektu výstavby kanalizace v obci Plaveč je
žádost o poskytnutí dotací finančních prostředků z Evropské unie. Projekt by neměl
žádnou šanci na schválení dotace, kdyby nebyla správně vyplněna žádost u OPŽP, která
se podává elektronicky v systému Bene-fill. Aby žádost splnila podmínky
akceptovatelnosti je nutné ji vyplnit v elektronické podobě v prostředí systému Bene-fill
a následně žádost dvakrát vytisknout. Podání žádosti formou vyplnění elektronického
formuláře je možné pouze v průběhu aktuální výzvy pro konkrétní podoblast prioritní
osy. Na oficiálních webových stránkách OPŽP je pro žadatele umístěn jak
harmonogram výzev, tak i příjem a způsob vyhodnocování žádostí.
Pro podání žádosti prostřednictvím systému Bene-fill je nezbytné, aby se žadatel o
dotace v systému zaregistroval. Po provedení registrace se může žadatel kdykoliv do
systému přihlásit a pokračovat ve vyplňování žádosti, nebo si prohlížet seznam již
podaných žádostí. K usnadnění práce žadatelů se systémem přispívá jednoduchost
orientace v systému a jeho korekční schopnost. Podávání žádosti spočívá ve vyplnění
tématických oddílů. Jedná se o:
A. Identifikaci operačního programu a výzvy,
41
B. Základní identifikace projektu,
C. Základní identifikace žadatele (subjektu),
D. Ekonomické údaje, E. Křížové financování (jen v prioritní ose 7),
E. Financování,
F,G. Vliv na rovné příležitosti,
H. Veřejné zakázky, J. Přínosy opatření,
I. Veřejná podpora,
L. Čestné prohlášení,
M. Provozní situace a přílohy.
Ve zveřejněném harmonogramu plánu výzev OPŽP na rok 2010 se uvádí, že pro
podoblast podpory 1.1 aglomerace nad 2000 EO je možné předkládat žádosti v měsících
dubnu a květnu a pro podoblast podpora 1.1.1 aglomerace pod 2000 EO (týkající se
obce Plaveč) v měsících říjnu, listopadu [15].
Po následném podání žádosti u OPŽP jsou vyhrazeny tři měsíce na posuzování
přijatelnosti žádosti. Poté následuje projednání žádosti Řídícím výborem OPŽP a
v případě schválení v následujícím měsíci k vydání registrační listiny a rozhodnutí
ministra. Pokud by nedošlo ke schválení žádosti mají obce možnost využít již
zmíněných termínů pro podání další žádosti.
Vyplněnou žádost u OPŽP obcí Plaveč přikládám ke své práci v sekci přílohy.
42
10 Shrnutí
Zavázání se České republiky k plnění požadavků směrnice 91/271/EHS v přechodném
období do konce roku 2010 by mělo směřovat ke zlepšení ekologického stavu přírody
regionů a povodí řek ČR. Mnoho obcí v tomto přechodném období využilo možnosti
čerpat dotace z operačního programu, ale samotné přechodné období mohlo být českým
státem vyjednáno až do konce trvání operačního programu roku 2013, tím by český stát
poskytl větší časový prostor k využití čerpání dotací z EU i menším obcím, které mají
zastaralou kanalizační síť, anebo jim úplně chybí včetně ČOV. České republice,
respektive konkrétním obcím, které v přechodném období nedodrží splnění požadavků
směrnice, hrozí postihy ze strany EU. Problém není jen v přechodném období, jež
je relativně krátkou dobou pro podání žádosti, ale v samotném hodnocení žádosti.
Najde-li příslušný orgán při posuzování žádosti formální či technickou chybu, žádost
okamžitě vyřadí. Obce nemají potom možnost tuto chybu napravit a musí znovu
opakovat podání žádosti v nové výzvě, která ovšem může být až za delší časový úsek.
Prodlužování posuzování žádostí má i negativní vliv na finanční stránku, kdy je potřeba
předkládat nové posudky a na to nemají obce ve svých rozpočtech potřebné finanční
prostředky. Komplikované posuzování žádostí o dotace je pochopitelné u jiných
operačních programů, kde si o podporu žádají podnikatelské subjekty, ale ne u
operačních programů kde se cílem podpory dotace stává veřejný zájem pod možností
postihu při nedodržení přechodného období. Ovšem nelze přehlížet důležitý a
jednoznačně pozitivní vliv směrnice na ochranu životního prostředí a zlepšování
životních podmínek a standardu obyvatel.
Obec Plaveč by měla s přihlédnutím k finančním a investičním nárokům vybraného
projektu bez možnosti čerpání podpory z OPŽP velmi vážné finanční těžkosti a projekt
by nebyl pro obec vůbec realizovatelný. V případě schválení čerpání dotace se bude
obec podílet na spolufinancování 10 % spoluúčasti způsobilých výdajů poskytnutím
půjčky ze Zvláštního účtu pro vodní hospodářství Jihomoravského kraje- Podprogram 2.
Úvěrem od Komerční banky má obec v úmyslu pokrýt nezpůsobilé výdaje, přispěje i
43
nemalou našetřenou částkou na svém účtu, jímž snížila úvěrovanou částku a tím i
vlastní zadlužení obce.
Již několikátá podaná žádost obcí Plaveč na čerpání prostředků z Evropské unie
prostřednictvím Operačního programu Životního prostředí má dle mého názoru reálnou
šanci uspět. Samotné čerpání dotací přispěje významným způsobem k ochraně životního
prostředí v Chráněné krajinné oblasti Jevišovka a tím i ochraně vod Novomlýnských
nádrží. Tímto budou naplněny cíle a účel operačního programu [18].
44
11 Závěr
Na začátku psaní bakalářské práce byl stanoven cíl, představení činnosti obce Plaveč a
seznámení se s jejím problémem chybějící kanalizace v obci, s popsáním možnosti
vyřešení této problematiky a variantami financování výstavby nové kanalizační sítě.
V této problematice jsou obce v nelehké roli a většina z nich se nachází v obdobné
situaci. Státní instituce pod hrozbou postihu vybízejí obce k činnosti, na které nemají
v současnosti potřebný objem finančních prostředků, ale přitom obce nemají dostatečný
počet možných variant výběru financování svých projektů. V kapitole 5.1 jsem popsal
Českou republikou přijatu směrnici 91/271/EHS, se kterou je spjata sporná otázka
přechodného období, ve kterém všechny obce s velikostí nad 2000 EO musí být do
konce roku 2010 odkanalizovány. Nepochybným pozitivním přínosem směrnice je
kladný vliv na ochranu životního prostředí a zejména na ochranu vodních toků.
Hlavním úkolem bakalářské práce bylo obeznámení s projektem „Realizace výstavby
kanalizace v obci Plaveč“, především s náročností investičního i finančního rozpočtu,
technických řešení, plánování výběrového řízení a časového harmonogramu. Podrobně
je popsaná část možnosti čerpání dotací z fondů Evropské unie, včetně žádosti o
schválení přidělení dotace, která je jedinou možností jak financovat plánovaný projekt.
Na což navazuje představení možností spolufinancování plánované výstavby kanalizace
v obci Plaveč, zvláště pak vlastních neuspokojivých finančních zdrojů, které je obec
nucena nahradit cizími finančními investicemi.
Při zpracování tohoto tématu jsem navázal úzkou spolupráci s obecním úřadem
v Plavči, který mi poskytl veškeré možné informace, materiály k projektu a cenné
vlastní zkušenosti spojené s řízením a fungováním obcí a tím i veřejné správy. Při
vypracování této bakalářské práce jsem se zaměřil a poznal jak v praxi probíhá podání
žádosti a čerpání dotací z fondů Evropské unie. V současnosti tak velice aktuální a
preferované téma dotací, se kterým se možná budeme setkávat v běžném životě stále
častěji.
45
Seznam zkratek:
ČOV
Čistička odpadních
ČR
Česká republika
ČS
Čerpací stanice
DPH
Daň z přidané hodnoty
EHS
Evropské hospodářské společenství
EO
Ekvivalentní obyvatel
ERDF
Evropský fond pro regionální rozvoj
ES
Evropské společenství
EU
Evropská unie
EUR
Euro
FS
Fond soudržnosti
KB
Komerční banka
NUTS
Nomenklatura územních statistických jednotek
OPŽP
Operační program Životního prostředí
SFŽP
Státní fond životního prostředí
46
Prameny:
[1] VRBA, J., Odborné posouzení „Výstavba kanalizace a intenzifikace ČOV pro obec
Plaveč“ ČKAIT 100484, říjen 2009. Brno: Lomikel s.r.o., 19s. [cit. 2010-20-03]
[2] Prohlášení- zdroje financování. V Plavči 29. 3. 2010, 2s. [cit 2010-10-04]
Literatura:
Monografie
[3] MAREK, D., KANTOR, T. Příprava a řízení projektů strukturálních fondů
Evropské unie. 1.vyd. Brno: Barrister & Principál, 2007. 210 s. ISBN 978-80-87029-138.
[4] OCHRANA, M., Hodnocení veřejných projektů a zakázek, 3. vyd. Praha: ASPI
Publishing, s.r.o., 2004. 196 s. ISBN 80-7357-033-5.
Elektronické zdroje
[5]
Materiály
obce,
[online].
c2006,
[cit.
2010-12-03].
Dostupné
z:
<http://www.obecplavec.cz/hlavni.php>.
[6] Směrnice Rady o čištění městských odpadních vod, [online]. [cit. 2010-24-03].
Dostupné z: <http://eagri.cz/public/eagri/file/18729/Aktualizace_strategie_1_.pdf>
[7] HOLEČEK, M., Naplňování požadavků směrnice EU 91/271/EHS v členských
státech EU, [online]. c2005 poslední revize 25.10.2007 [cit. 2010-18-02]. Dostupné z:
<http://www.vakinfo.cz/vodni-hospodarstvi/vodni-hospodarstvicr/Puncochar_2005/?searchterm=Eu 91/271/EHS>
[8] Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, [online].
c2009, [cit. 2010-24-02]. Dostupné z: <http://www.vodarenska.cz/file/790/>.
47
[9] Operační program Životního prostředí, [online]. c2009, [cit. 2010-10-03]. Dostupné
z:
<http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/f9317e66-a22a-48e2-8238-
f20ae93b4c6d/OP-ZIVOTNI-PROSTREDI>
[10]
Prioritní
osa
1,
[online].
c2007,
[cit.
2010-08-02].
Dostupné
z:
<http://www.opzp.cz/sekce/367/prioritni-osa-1/>
[11] Zvláštní účet pro vodní hospodářství JMK, [online]. c2010, [cit. 2010-04-04].
Dostupné
z:
<http://www.kr-
jihomoravsky.cz/Default.aspx?PubID=127507&TypeID=2>
[12] Příručka pro žadatele z Operačního programu Životního prostředí, [online].
c2007,
poslední
revize
27.10.
2008
[cit.
2010-08-04].
Dostupné
z:
<http://www.opzp.cz/soubor-ke-stazeni/10/3290-prirucka_pro_zadatele_OPZP_27-102008.pdf>
[13] Státní fond životního prostředí ČR , [online]. c2007, [cit. 2010-26-03]. Dostupné z:
<http://www.sfzp.cz/sekce/92/statni-fond-zivotniho-prostredi-cr/>
[14] Implementační dokument, [online]. c2007, poslední revize 3.11. 2009 [cit. 201028-03].
Dostupné
z:
<http://www.opzp.cz/soubor-ke-stazeni/10/3040-
Implementacni_dokument_2009_07_24.pdf>
[15] Příjem žádostí OPŽP pro rok 2010, [online]. c 2009, poslední revize 24.11. 2009
[cit.
2010-15-04].
Dostupné
z:
<http://www.opzp.cz/soubor-ke-stazeni/12/3766-
plan_vyzev_2009_aktualizace_17_4_2009.pdf>
[16] Strukturální fondy EU-nezpůsobilé výdaje, [online]. [cit. 2010-11-04]. Dostupné z:
<http://www.strukturalni-fondy.cz/Glosar/N/Nezpusobile-vydaje-(neuznatelnenaklady)>
[17] Stručně o Operačním programu Životního prostředí, [online]. c2007, [cit. 2010-2403]. Dostupné z. <http://www.opzp.cz/sekce/16/strucne-o-op-zivotni-prostredi/>
48
[18] Programový dokument OPŽP pro období 2007- 2013, [online]. c2007, [cit. 201018-04]. Dostupné z: <http://www.ochranaprirody.cz/res/data/145/019334.pdf>
[19] Směrnice MŽP 5/2008,
[online]. c2008,
[cit. 2010-20-04]. Dostupné z:
<http://www.opzp.cz/soubor-ke-stazeni/9/2854-smernice%20c.%205-2008.pdf>
49
Přílohy:
Příloha č.1: Žádost o dotace z Operačního programu Životního prostředí (27 listů)
Příloha č.2: Splašková kanalizace Plaveč- Projekt pro územní řízení (12 listů)
Příloha č.3: Mapka plánované výstavby kanalizace v obci Plaveč (2 listy)
50
Vytvořeno pomocí Software602 Print2PDF 8. Tuto řádku odstraníte zakoupením licence a aktivací na http://www.software602.cz/
Vytvořeno pomocí Software602 Print2PDF 8. Tuto řádku odstraníte zakoupením licence a aktivací na http://www.software602.cz/
Vytvořeno pomocí Software602 Print2PDF 8. Tuto řádku odstraníte zakoupením licence a aktivací na http://www.software602.cz/
Vytvořeno pomocí Software602 Print2PDF 8. Tuto řádku odstraníte zakoupením licence a aktivací na http://www.software602.cz/
Vytvořeno pomocí Software602 Print2PDF 8. Tuto řádku odstraníte zakoupením licence a aktivací na http://www.software602.cz/
Vytvořeno pomocí Software602 Print2PDF 8. Tuto řádku odstraníte zakoupením licence a aktivací na http://www.software602.cz/
Vytvořeno pomocí Software602 Print2PDF 8. Tuto řádku odstraníte zakoupením licence a aktivací na http://www.software602.cz/
Vytvořeno pomocí Software602 Print2PDF 8. Tuto řádku odstraníte zakoupením licence a aktivací na http://www.software602.cz/
Vytvořeno pomocí Software602 Print2PDF 8. Tuto řádku odstraníte zakoupením licence a aktivací na http://www.software602.cz/
Vytvořeno pomocí Software602 Print2PDF 8. Tuto řádku odstraníte zakoupením licence a aktivací na http://www.software602.cz/
Vytvořeno pomocí Software602 Print2PDF 8. Tuto řádku odstraníte zakoupením licence a aktivací na http://www.software602.cz/
Vytvořeno pomocí Software602 Print2PDF 8. Tuto řádku odstraníte zakoupením licence a aktivací na http://www.software602.cz/
Vytvořeno pomocí Software602 Print2PDF 8. Tuto řádku odstraníte zakoupením licence a aktivací na http://www.software602.cz/
Vytvořeno pomocí Software602 Print2PDF 8. Tuto řádku odstraníte zakoupením licence a aktivací na http://www.software602.cz/
Vytvořeno pomocí Software602 Print2PDF 8. Tuto řádku odstraníte zakoupením licence a aktivací na http://www.software602.cz/
Vytvořeno pomocí Software602 Print2PDF 8. Tuto řádku odstraníte zakoupením licence a aktivací na http://www.software602.cz/
Vytvořeno pomocí Software602 Print2PDF 8. Tuto řádku odstraníte zakoupením licence a aktivací na http://www.software602.cz/
Vytvořeno pomocí Software602 Print2PDF 8. Tuto řádku odstraníte zakoupením licence a aktivací na http://www.software602.cz/
Vytvořeno pomocí Software602 Print2PDF 8. Tuto řádku odstraníte zakoupením licence a aktivací na http://www.software602.cz/
Vytvořeno pomocí Software602 Print2PDF 8. Tuto řádku odstraníte zakoupením licence a aktivací na http://www.software602.cz/
Vytvořeno pomocí Software602 Print2PDF 8. Tuto řádku odstraníte zakoupením licence a aktivací na http://www.software602.cz/
Vytvořeno pomocí Software602 Print2PDF 8. Tuto řádku odstraníte zakoupením licence a aktivací na http://www.software602.cz/
Vytvořeno pomocí Software602 Print2PDF 8. Tuto řádku odstraníte zakoupením licence a aktivací na http://www.software602.cz/
Vytvořeno pomocí Software602 Print2PDF 8. Tuto řádku odstraníte zakoupením licence a aktivací na http://www.software602.cz/
Vytvořeno pomocí Software602 Print2PDF 8. Tuto řádku odstraníte zakoupením licence a aktivací na http://www.software602.cz/
Vytvořeno pomocí Software602 Print2PDF 8. Tuto řádku odstraníte zakoupením licence a aktivací na http://www.software602.cz/
Vytvořeno pomocí Software602 Print2PDF 8. Tuto řádku odstraníte zakoupením licence a aktivací na http://www.software602.cz/
Vytvořeno pomocí Software602 Print2PDF 8. Tuto řádku odstraníte zakoupením licence a aktivací na http://www.software602.cz/
Vytvořeno pomocí Software602 Print2PDF 8. Tuto řádku odstraníte zakoupením licence a aktivací na http://www.software602.cz/
Vytvořeno pomocí Software602 Print2PDF 8. Tuto řádku odstraníte zakoupením licence a aktivací na http://www.software602.cz/
Vytvořeno pomocí Software602 Print2PDF 8. Tuto řádku odstraníte zakoupením licence a aktivací na http://www.software602.cz/
Vytvořeno pomocí Software602 Print2PDF 8. Tuto řádku odstraníte zakoupením licence a aktivací na http://www.software602.cz/
Vytvořeno pomocí Software602 Print2PDF 8. Tuto řádku odstraníte zakoupením licence a aktivací na http://www.software602.cz/
Vytvořeno pomocí Software602 Print2PDF 8. Tuto řádku odstraníte zakoupením licence a aktivací na http://www.software602.cz/
Vytvořeno pomocí Software602 Print2PDF 8. Tuto řádku odstraníte zakoupením licence a aktivací na http://www.software602.cz/
Vytvořeno pomocí Software602 Print2PDF 8. Tuto řádku odstraníte zakoupením licence a aktivací na http://www.software602.cz/
Vytvořeno pomocí Software602 Print2PDF 8. Tuto řádku odstraníte zakoupením licence a aktivací na http://www.software602.cz/
Vytvořeno pomocí Software602 Print2PDF 8. Tuto řádku odstraníte zakoupením licence a aktivací na http://www.software602.cz/
Vytvořeno pomocí Software602 Print2PDF 8. Tuto řádku odstraníte zakoupením licence a aktivací na http://www.software602.cz/
Vytvořeno pomocí Software602 Print2PDF 8. Tuto řádku odstraníte zakoupením licence a aktivací na http://www.software602.cz/
Vytvořeno pomocí Software602 Print2PDF 8. Tuto řádku odstraníte zakoupením licence a aktivací na http://www.software602.cz/
Download

Realizace výstavby kanalizace v obci Plaveč, studie a projekt.pdf