GYMNÁZIUM, PŘÍBRAM, LEGIONÁŘŮ 402
VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY
ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013
OBSAH
Základní údaje o škole ……………………………………………………………………
Charakteristika školy …………………………………………………………………..…
Školy a školská zařízení – členění ……………………………………………………..…
Obory vzdělání a údaje o žácích v nich ………………………………………………..…
Vzdělávání žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami
a žáků a studentů nadaných………………………………………………………………
Údaje o přijímacím řízení a následném přijetí uchazečů do 1. ročníků SŠ a VOŠ ………
Údaje o výsledcích vzdělávání……………………………………………………………
Hodnocení chování žáků/studentů ……………………………………………………….
Absolventi a jejich další uplatnění ……………………………………………………….
Údaje o nezaměstnanosti absolventů škol …………………………………………….….
Úroveň jazykového vzdělávaní na škole …………………………………………………
Úroveň informační a počítačové gramotnosti ve škole …………………………………..
Údaje o pracovnících školy ………………………………………………………………
Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně vedoucích pracovníků ….
Údaje o dalších aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti ……………………………..
Další vzdělávání ve škole v rámci celoživotního učení ………………………………….
Výchovné a kariérní poradenství ………………………………………………………...
Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí. ……………..
Další činnost školy ……………………………………………………………………….
Ekonomická část výroční zprávy o činnosti školy ……………………………………….
Závěr ……………………………………………………………………………………..
Strana 2 (celkem 60)
3
4
7
8
8
9
10
11
11
12
12
12
13
15
16
55
55
56
56
57
59
VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013
Struktura vychází z § 10 odst. 3 a § 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním
a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a § 7
vyhlášky MŠMT č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů a výročních
zpráv.
Výroční zpráva o činnosti školy se zpracovává za období předcházejícího školního roku, základní
údaje o hospodaření školy se uvádějí za kalendářní rok. Výroční zpráva je do 15. října projednána
ve školské radě a po schválení školskou radou do 14 dnů zaslána ředitelem školy zřizovateli a
zveřejněna na přístupném místě ve škole.
Výroční zpráva školy je současně zpracována v souladu se směrnicí Krajského úřadu Středočeského
kraje č. 48 Zásady vztahů Středočeského kraje a jeho příspěvkových organizací, která ukládá
příspěvkovým organizacím z oblasti školství zaslat výroční zprávu o činnosti Odboru školství,
mládeže a sportu nejpozději do 31. října.
1. Základní údaje o škole
Název školy:
Gymnázium, Příbram, Legionářů 402
Adresa:
Zřizovatel:
IČO:
IZO ředitelství školy:
Legionářů 402, 261 02 Příbram VII
Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 PRAHA 5
61 100 226
000 068 926
Kontakty:
číslo telefonu:
faxu:
e-mailová adresa:
www stránky:
326 531 139
326 531 137
[email protected]
www.gym.pb.cz
ředitelka školy:
Mgr. Iva Kadeřábková
tel.: 326 531 120
zástupce ředitelky školy pro ekonomický
a provozní úsek:
RNDr. Petr Hrubý
tel.: 326 531 124
zástupce ředitelky školy pro pedagogický
úsek:
Mgr. Josef Doležal
tel.: 326 531 123
Seznam členů Školské rady Gymnázia, Příbram, Legionářů 402:
RNDr. Petr Hrubý – předseda (zástupce pedagogů)
Mgr. Jana Štědronská – zástupkyně (zástupce pedagogů)
Svatopluk Chrastina – zástupce zřizovatele
Ing. Bohumil Kortus – zástupce zřizovatele
Matěj Kratochvíl – zástupce plnoletých žáků
Ing. Soňa Nohelová - zástupce rodičů nezletilých žáků
Datum poslední změny zařazení do rejstříku škol a školských zařízení:
Rozhodnutí vydané MŠMT ČR dne 19. 5. 2006 pod č. j. 8473/06-21 s účinností od 1. 9. 2006
s označením druhu školy: střední škola.
Rozhodnutí vydané MŠMT ČR dne 31. 8. 2007 pod č. j. 21 607/2007-21 s účinností
od 1. 9. 2007 s novým zápisem do školního rejstříku: dobíhající obor vzdělání 79-41-K/801
Gymnázium - všeobecné je nahrazen denní formou vzdělávání 79-41-K/81 Gymnázium.
Strana 3 (celkem 60)
Rozhodnutí vydané MŠMT ČR dne 14. 9. 2007 pod č. j. 136519/2007/KUSK s účinností
od 14. 9. 2007 s označením o stanovení počtu žáků pro osmileté studium 79-41-K/81
s nejvyšším povoleným počtem žáků: 480.
Dodatek zřizovací listiny č. 5 ze dne 10. 10. 2008 pod č. j. 144545/2008/KUSK s novým
názvem příspěvkové organizace Gymnázium, Příbram, Legionářů 402 vydaný zřizovatelem
Středočeským krajem.
Rozhodnutí vydané MŠMT ČR dne 15. 12. 2008 pod č. j. 26 560/2008-21 s účinností
od 15. 12. 2008 s novým zápisem do školského rejstříku označením právnické osoby
Gymnázium, Příbram, Legionářů 402.
Rozhodnutí vydané MŠMT ČR dne 3. 10. 2008 pod č. j. 20 130/2008-21 s účinností
od 3. 10. 2008 s novým zápisem do školského rejstříku: dobíhající obor vzdělání 79–41-K/401
Gymnázium - všeobecné je nahrazen denní formou vzdělávání 79–41-K/41 Gymnázium.
Rozhodnutí vydané MŠMT ČR dne 31. 12. 2008 pod č. j. 181523/2008/KUSK s účinností
od 1. 1. 2009 s novým zápisem do školského rejstříku: obor vzdělávání 79–41-K/41
Gymnázium má povolen nejvyšší počet žáků v oboru 408.
Ministerstvo kultury vydává dne 3. 12. 2008 Osvědčení o evidenci knihovny s evidenčním
číslem: 6373/2008 pro Knihovnu a studovnu Gymnázia Příbram, základní knihovna.
2. Charakteristika školy
Doplňková činnost školy:
Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti
(Dodatek č. 1 vydaný Středočeským krajem pod č. j. OŠMS/22495/2002 ze dne 5. prosince
2002).
Hostinská činnost (Dodatek č. 2 vydaný Středočeským krajem pod č. j. 15519/2003/ŠKO ze
dne 17. září 2003).
Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti, vymezení majetku ve vlastnictví
Středočeského kraje (Dodatek č. 3 vydaný Středočeským krajem pod č. j. 91189/2005/ŠKO
ze dne 27. června 2005)
Výuka jazyků, překladatelská a tlumočnická činnost, mimoškolní výchova a vzdělávání
(Dodatek č. 4 vydaný Středočeským krajem pod č. j. 21972/2005/ŠKO ze dne 19. 12. 2005).
Změna názvu a sídla příspěvkové organizace na Gymnázium, Příbram, Legionářů 402
(Dodatek č. 5 vydaný Středočeským krajem pod č. j. 144545/2008/KUSK ze dne 10. 10.
2008)
Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových
záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů (Dodatek č. 6 vydaný
Středočeským krajem pod č. j. 094941/2011/KUSK ze dne 6. června 2011).
Střední škola sdružuje gymnázium s cílovou kapacitou 1000 žáků a školní jídelnu s cílovou
kapacitou 600 jídel.
Gymnázium vyučuje studijní obory v denním studiu:
79–41-K/41 Gymnázium, délka studia 4 roky
79–41-K/81 Gymnázium, délka studia 8 let
Ve školním roce 2012/13 studovalo v dvaceti třídách 578 žáků.
Strana 4 (celkem 60)
Školní jídelna s cílovou kapacitou 600 jídel nabízí každodenně dva druhy jídel a různé druhy
salátů. V roce 2012/13 jídelnu navštěvoval 531 žák. Pro cizí strávníky jídelna nevaří.
Materiálně technické podmínky pro výuku:
Díky modernizaci školy v uplynulých letech jsou podmínky pro výuku ve škole stále vysoce
nadstandardní. Cizí jazyky disponují odbornými učebnami, které jsou vybaveny videotechnikou
a v případě učeben anglického jazyka a ruského jazyka i interaktivní tabulí. Další odborné učebny
jsou zřízeny pro výuku dějepisu, přírodních věd, fyziky, zeměpisu, výtvarné výchovy a hudební
výchovy. Pro výuku matematiky a společenských věd jsou vyčleněny a přednostně využívány dvě
kmenové učebny. Všechny tyto odborné učebny včetně některých kmenových učeben jsou
vybaveny videotechnikou, výpočetní technikou a jsou připojeny na internet. K dispozici je dále
chemická laboratoř, keramická dílna, dvě učebny informatiky, biologická pracovna a učebna pro
výuku s podporou ICT, která byla v rámci projektu EU Peníze středním školám a nákupu počítačů
do učebny IVT modernizována. Nadstandard představuje knihovna, která společně se studovnou
a školním klubem poskytuje zázemí pro studijní a volnočasové aktivity žáků. Sportovní zázemí
tvoří dvě tělocvičny, posilovna a školní hřiště s umělým povrchem.
Podobně jako v předchozích letech byl nákup dalšího vybavení školy v tomto školním roce
umožněn především díky finančním prostředkům z projektů Operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost. V tomto školním roce se jednalo o dvouletý projekt EU Peníze středním
školám. Z finančních prostředků přidělených na jeho realizaci bylo na podzim roku 2012 zakoupeno
celkem 19 ks PC včetně monitorů, 10 náhradních lamp do dataprojektorů a 4 televizory. Dále byly
pořízeny sady učebnic pro žáky a učitele.
V průběhu letních prázdnin byly z prostředků za příjmy z pronájmu opraveny malby na chodbě
ve 3. patře, v některých třídách v 1. patře a v dívčích a chlapeckých šatnách u tělocvičen.
Další finanční prostředky byly v průběhu školního roku vynaloženy na údržbu stávajícího vybavení,
na zajištění chodu počítačové sítě a informační techniky. Dle možností pokračoval nákup učebnic,
učebních pomůcek, počítačového software a knih do školní knihovny a studovny. Materiálně
technické podmínky pro výuku jsou stále na výborné úrovni a škola se snaží dle finančních
možností tento stav dále udržet.
Vzdělávací programy školy, příprava a ověřování školních vzdělávacích programů; inovace, nové
metody a formy práce
Učební plán pro primu, sekundu, tercii a kvartu nižšího stupně osmiletého gymnázia byl zpracován
dle Rámcového vzdělávacího plánu základního vzdělávání; ve znění pozdějších úprav.
Učební plán pro kvintu, sextu, septimu a oktávu vyššího stupně víceletého gymnázia; učební plán
pro 1., 2., 3. a 4. ročník čtyřletého gymnázia byl vypracován dle Školního vzdělávacího programu
pro Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 schváleného MŠMT ČR jako pokusné ověřování
vzdělávání podle školních vzdělávacích programů zpracovaných v projektu Pilot G „Tvorba a
ověřování pilotních školních vzdělávacích programů ve vybraných gymnáziích“ - Změna čísel
jednacích u školních vzdělávacích programů pilotních gymnázií pod č. j. 23705/07-23 ze dne 29.
října 2007. a dle Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia; ve znění pozdějších úprav.
Od školního roku 2011/2012 se vyučuje ve všech uvedených ročnících dle Školního vzdělávacího
programu Gymnázia, Příbram, Legionářů 402 schváleného pod. č. j. G641/2011 (kvinta, sexta,
septima vyššího stupně víceletého gymnázia a 1., 2. a 3. ročník čtyřletého gymnázia), ve znění
pozdějších úprav.
Strana 5 (celkem 60)
Základní cíle výchovně vzdělávacího procesu
Základní kritérium gymnázia – vzdělávací práce:
-
připravenost maturantů na přijímací pohovory na vysoké školy a jejich
úspěšnost v přijetí na vysoké školy
-
utváření klíčových kompetencí žáků a variabilních pracovních metod
s cílem porozumět psanému textu, různým informačním zdrojům
a pramenům
-
získání všeobecného přehledu takové úrovně, jež by umožnila
okamžité uplatnění na trhu práce
Další kritérium gymnázia – výchovná práce školy:
-
výchova celistvé osobnosti umějící se kultivovaně orientovat
v nastupujícím samostatném životě a důstojně obstát v současném
složitém globalizovaném světě
Základní prioritou výchovně vzdělávacího programu gymnázia bylo zdárné pokračování
realizace školního vzdělávacího programu. Sedmý rok výuky ŠVP přinesl žákům možnost volby
výběrových a volitelných předmětů. Žáci vybírali ze šesti výběrových předmětů na nižším
gymnáziu osmiletého studia. Ve 3. až 4. ročnících a paralelních ročnících vyššího gymnázia
osmiletého studia mohli žáci volit ze 39 volitelných předmětů, otevřeno jich bylo 25. Možnost
volby žáci vítají, jelikož jsou obohaceni novými poznatky a vědomostmi z oblastí, které poutají
jejich pozornost, popřípadě se jimi chtějí zabývat při vysokoškolském studiu. Vzdělávací program
gymnázia je obohacen o zvládání činností ovlivňujících zdraví a výchovu ke zdravému životnímu
stylu, o další sociální dovednosti a znalosti jak v teorii, tak v praxi a přes tvůrčí pracovní postupy je
zaměřen na budoucí praktický život žáků. Program vyvíjí snahu upoutat co největší pozornost žáků
Konec školního roku byl žáky, pedagogy a rodiči hodnocen prostřednictvím hodnotících dotazníků
(viz autoevaluace školy). Oboustranná rekapitulace a hodnocení se zabývaly odpovědí na otázku,
zda vzdělávací program splnil svůj cíl:
•
rozvíjet tradici a dobré jméno školy, udržet kvalitní žáky (výběr)
•
vycházet z požadavků moderní doby – spoluvytvářet demokratické hodnoty a zodpovědné
občanství, klást důraz na zpracování a vyhodnocování informací
•
zachovat všeobecné zaměření
•
ztotožnit se s ŠVP s cíli a pojetím RVP, které jsou podle nás zárukou změny dosavadního
systému vzdělávání a výchovy (aktivní učení, profesní gramotnost, práce s informačními
zdroji, kritické hodnocení pramenů, individualizované pojetí vzdělávání, autonomní učení)
•
gymnázium nadále reprezentuje kvalifikovaný pedagogický sbor
•
sepětí teorie a praxe (cíl ŠVP) a příprava na každodenní život.
Další informace o škole
Gymnázium patří mezi nejstarší školy ve Středočeském kraji, jelikož jeho vznik je datován do roku
1871. Jedná se o školu s dlouholetou tradicí.
Strana 6 (celkem 60)
Gymnázium celých 140 let má stále všeobecné zaměření připravující žáky pro vysokoškolské
studium získáním maturitní zkoušky.
Gymnázium zajišťuje osmiletý a čtyřletý denní studijní cyklus.
Gymnázium sídlí ve vlastní budově s vlastní jídelnou a multifunkčním venkovním sportovištěm.
Zřizovatelem školy je Středočeský kraj.
Gymnázium je známé značně velkým procentem svých žáků přijatých na vysokoškolské studium
98 %.
Gymnázium má vlastní školní televizi - GYMTV, jejíž redakce sídlí v budově školy a redakci tvoří
pouze žáci školy (GymTV).
Gymnázium má vlastní školní orchestr - GYMBAND (housle, viola, violoncello, kontrabas,
elektrická kytara, flétny, hoboj, klarinety, fagot, saxofony (altový a tenorový), trubky, lesní roh,
pozoun, bicí, klavír, klávesy, kytara).
Gymnázium má vlastní divadelní soubor Dramatický soubor gymnázia, členové sami píší autorské
hry, které režírují, hrají, vymýšlejí a sami staví kulisy.
Gymnázium nabízí v současné době 39 volitelných předmětů, které vyučují interní pedagogové
školy.
Gymnázium má 100% kvalifikovaný pedagogický sbor.
Gymnázium podporuje talentované žáky školy a jejich pravidelnou účast na olympiádách
a soutěžích, ve kterých žáci dosahují vynikajících výsledků.
Gymnázium je velmi aktivní školou, je zapojeno do značného množství zahraničních a tuzemských
projektů, podporuje mezinárodní výměny žáků, je aktivním pořadatelem odborných exkurzí,
zahraničních jazykových zájezdů, formou volnočasových aktivit nabízí širokou škálu zájmových
kroužků.
3. Školy a školská zařízení – členění
I. Školy – nejvyšší povolený počet žáků a naplněnost k 30. 9. 2012
Nejvyšší
Skutečný
povolený
Druh/typ školy
počet
IZO
počet
žáků/
žáků/
stud.1
stud.
79-41-K/41, Gymnázium čtyřleté
79-41-K/81, Gymnázium osmileté
68926
68926
408
480
79-41-K Gymnázium všeobecné
68926
1 000
1
342
236
578
Počet
žáků/
stud.
v DFV2
Přepočtený
počet ped.
prac.
Počet
žáků/stud.
na přep. počet
ped. prac.
v DFV
342
236
578
28,00
17,30
45, 30
12,21
13,64
12,75
2
všechny formy vzdělávání; DFV - denní forma vzdělávání
II. Školská zařízení – nejvyšší povolený počet žáků (strávníků) a naplněnost k 30. 9. 2012
Nejvyšší
Skutečný
povolený
Školské zařízení
IZO
počet žáků počet žáků strávníků
strávníků
Školní jídelna
108051714
600
Strana 7 (celkem 60)
548
Z
toho
cizích
Přepočtený
počet
pracovníků
0
7,00
Doplňková činnost je povolena pod č. j. 56/95KP/NO ze dne 25. 7. 1995. Jedná se o možnost vaření
obědů či večeří pro cizí strávníky při pořádání různých akcí. Doplňkovou činnost vykonávají
4 pracovnice školní jídelny. Doplňková činnost je vykonávána pouze příležitostně.
Školní jídelna nabízeným jídelníčkem plně podporuje zdravé stravovací návyky.
4. Obory vzdělání a údaje o žácích v nich
Klasifikace kmenových oborů vzdělání
I. Počet tříd a žáků SŠ v denní formě vzdělávání – podle oborů vzdělání k 30. 9. 2012
Kód a název oboru
Počet žáků
Počet
Tříd
Průměrný
počet
žáků/tř.
342
236
578
12
8
20
28,5
29,5
28,9
Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou
Gymnázium – všeobecné 79-41-K/41, délka studia 4 roky
Gymnázium – všeobecné 79-41-K/81, délka studia 8 let
Celkem
Údaje o studentech přijatých v průběhu školního roku 2012/2013 do denní formy vzdělávání
a ostatních forem vzdělávání (počty, zařazeni do ročníku, odkud přišli apod.).
V průběhu školního roku 2012/2013 byli přijati tři žáci do denní formy vzdělávání.
Všichni tři přišli z jiných středních škol (Gymnázium Karla Čapka Dobříš, Sportovní gymnázium
Kladno, Konzervatoř České Budějovice) a byli zařazeni následovně: jeden žák do prvního ročníku
a druhého ročníku čtyřletého studia a jeden žák do třídy kvinty osmiletého studia.
Cizí státní příslušníci – EU, ostatní (počty) – podle druhu školy
Ve škole studovalo osm žáků s cizí státní příslušností: dva z Vietnamské socialistické republiky,
dva ze Slovenské republiky a po jednom žákovi z Estonské republiky, Republiky Kazachstán,
Thajského království a Ukrajiny.
Žáci dojíždějící do školy z jiných krajů
Z jiných krajů (včetně Prahy) dojíždělo ke studiu celkem 22 žáků, všichni v rámci denního studia.
Nejvíce (šestnáct) žáků dojíždělo z jihočeského kraje a z Prahy (čtyři žáci).
5. Vzdělávání žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků a studentů
nadaných
Žáci a studenti se zdravotním postižením podle druhu postižení (k 30. 9. 2012)
Počet žáků/studentů
Druh postižení
Mentální postižení
Sluchové postižení
Zrakové postižení
Vady řeči
Tělesné postižení
Souběžné postižení více vadami
Vývojové poruchy učení a chování
Autismus
SŠ
VOŠ
0
0
0
0
0
0
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ve školním roce 2012/2013 byly vytvořeny tři individuální vzdělávací plány, všechny tři pro
talentované žáky vykonávající náročnou sportovní činnost.
Strana 8 (celkem 60)
6. Údaje o přijímacím řízení a následném přijetí uchazečů do 1. ročníků SŠ
6. 1 Přijímací řízení do 1. ročníku SŠ
1) Kritéria přijímacího řízení
Osmileté studium
a) Výsledek přijímací zkoušky
Přijímací zkoušku konali všichni uchazeči o studium. Řádnými termíny pro vykonání přijímací
zkoušky v prvním kole bylo pondělí 22. 4. a úterý 23. 4. 2013. Náhradní termín byl stanoven na
6. 5. 2013. Pro účely přijímacího řízení byly použity písemné testy z matematiky, českého jazyka
a obecných studijních předpokladů od společnosti SCIO.
b) Hodnocení žáka na vysvědčení
V rámci přijímacího řízení byla do hodnocení zahrnuta klasifikace na vysvědčení za 2. pololetí
4. ročníku a 1. pololetí 5. ročníku z předmětů – český jazyk, matematika, cizí jazyk (v pořadí –
anglický jazyk, německý jazyk, další cizí jazyk).
Čtyřleté studium
a) Hodnocení žáka na vysvědčení
V rámci přijímacího řízení byla do hodnocení zahrnuta klasifikace na vysvědčení za 2. pololetí
8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku.
b) Další skutečnosti
Dalšími skutečnostmi byly výsledky osvědčující schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče,
především úspěšné výsledky v předmětových soutěžích.
2) Koeficienty vyjadřující váhu jednotlivých složek přijímacího řízení:
Osmileté studium
a) výsledek přijímací zkoušky
b) hodnocení žáka na vysvědčení
90%
10%
Čtyřleté studium
a) hodnocení žáka na vysvědčení
b) další skutečnosti
90%
10%
3) Stanovení pořadí uchazečů pro účely vydání rozhodnutí o přijetí
a) Výsledné bodové skóre bylo součtem bodů dosažených v jednotlivých složkách přijímacího
řízení. Výsledek byl zaokrouhlen na dvě desetinná místa.
b) Uchazeči byli přijímáni dle pořadí sestaveného na základě celkového bodového skóre.
Strana 9 (celkem 60)
I. Údaje o přijímacím řízení do denní formy vzdělávání (včetně nástavbového studia) na SŠ pro školní rok
2013/2014 – podle oborů vzdělání k 1. 9. 2013
1. kolo – počet
Kód a název oboru
přihl.
Další kola – počet Odvolání – počet
přij.
přihl.
přij.
podaných
kladně
vyříz.
Počet
tříd1
Obory vzdělání poskytující střední vzdělání
s maturitní zkouškou
79–41-K/81, Gymnázium (osmileté studium)
67
32
-
-
10
6
1
79–41-K/41, Gymnázium (čtyřleté studium)
122
73
-
-
0
0
3
Celkem
189
105
-
-
10
6
4
Podobně jako loni mohli i v tomto školním roce uchazeči o studium podávat dvě přihlášky na
rozličné školy. Tím se oproti minulým letům snížil počet těch, kteří podávali přihlášku na naši školu
pouze jako zálohu pro případ nepřijetí na školu v místě bydliště. U čtyřletého studijního oboru se
v tomto roce nepodařilo naplnit předpokládanou a schválenou kapacitu, což odpovídá klesající
demografické křivce ve věkové kategorii uchazečů o studium a s tím související rostoucí
konkurencí mezi školami.
Žáci přijatí v rámci přijímacího řízení k 1. 9. 2012 a k 1. 9. 2013 z jiných krajů
K 1. 9. 2012 byli přijati 3 žáci z jiného kraje, k 1. 9. 2013 byl přijat 1 žák z jiného než
Středočeského kraje.
7. Údaje o výsledcích ve vzdělávání
I. Prospěch a docházka žáků/studentů všech ročníků celkem (včetně závěrečných ročníků) – k 30. 6. 2013
Prospěch a docházka žáků/studentů všech ročníků
Počet žáků/studentů
Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou
Žáci celkem
578
Prospěli s vyznamenáním
130
Prospěli
440
Neprospěli
5
- z toho opakující ročník
0
Nehodnoceni – prodloužená klasifikace
3
Průměrný prospěch žáků
1,908
Průměrný počet zameškaných hodin na žáka/z toho neomluvených
73,787/0,05
Počet žáků hodnocených slovně (podle typu školy):
a) ve všech předmětech - 0
b) pouze ve vybraných předmětech - 0
Hodnocení žáků v náhradním termínu, opravné a komisionální zkoušky
Opravnou zkoušku absolvovali čtyři žáci (třída septima osmiletého studia, druhý, třetí a čtvrtý
ročník čtyřletého studia), v níž všichni uspěli. Jedna žákyně, která byla hodnocena známkou
nedostatečnou (třetí ročník čtyřletého studia) opravnou zkoušku nedělala a zažádala o opakování
ročníku.
Tři žáci měli rozhodnutím ředitelky školy prodlouženou klasifikaci do 30. 9. 2013. Důvodem byly
u dvou žáků dlouhodobé zdravotní problémy a u jednoho žáka se jedná o zahraniční sportovní
pobyt. Ve všech případech se jednalo o žáky třetího ročníku čtyřletého studia.
Strana 10 (celkem 60)
II. Výsledky maturitních zkoušek, absolutorií, závěrečných zkoušek (bez opravných zkoušek)
Žáci/studenti
Prospěli
Kód a název oboru
konající zkoušky
Prospěli
s vyznamenáním
celkem
Maturitní zkouška:
Neprospěli
Gymnázium - všeobecné 79-41-K/81
29
22
6
1
Gymnázium – všeobecné 79-41-K/41
86
37
48
1
Celkem
115
59
54
2
Počet studentů, kteří konali opravnou maturitní zkoušku a dosažené výsledky.
Jedna žákyně konala maturitní zkoušku v podzimním termínu z důvodu jedné nedostatečné na konci
druhého pololetí. Maturitní zkoušky úspěšně vykonala.
Oba žáci, kteří neuspěli u maturitní zkoušky v jarním termínu, složili úspěšně opravnou maturitní
zkoušku v termínu podzimním.
8. Hodnocení chování žáků/studentů
Chování žáků/studentů k 30. 6. 2013
Počet žáků/studentů – hodnocení
Druh/typ školy
velmi dobré
uspokojivé
577
Střední škola/Gymnázium
Neuspokojivé
0
1
Výchovná opatření, která byla udělena v průběhu školního roku 2012/2013
• - pochvala třídního učitele 235x
• - pochvala ředitelky školy 55x
• - napomenutí třídního učitele 15x
•
- důtka třídního učitele 13x
• - důtka ředitelky školy 5x
• - podmínečné vyloučení 1x
V průběhu školního roku nedošlo k žádnému vyloučení žáka ze studia z kázeňských důvodů.
9. Absolventi a jejich další uplatnění
I. Přehled podaných přihlášek k dalšímu studiu – absolventi SŠ s dosaženým středním vzděláním s maturitní
zkouškou a absolventi VOŠ
Počet
Nepodali
Podali přihlášku Podali přihlášku Podali přihlášku
Druh/typ školy
absolventů
přihlášku
na VŠ
na VOŠ
na jiný typ školy
celkem
na žádnou školu
29
79-41-K/81
29
0
0
0
79-41-K/41
78
77
0
0
1
Pozn.: Je zřejmé, že nebudou podchyceny všechny podané přihlášky (např. přihlášky podané na VOŠ po nepřijetí na VŠ
v době po ukončení studia). Pro vlastní hodnocení školy je vhodné získat od absolventů informace o úspěšnosti přijetí
do terciálního (příp. jiného) vzdělávání. Pokud tyto informace máte k dispozici, uveďte je.
Odchody žáků ze školy během školního roku
Během školní ho roku 2012/2013 odešli z gymnázia tři studenti. Dvě žákyně nestačily
gymnaziálnímu vzdělávacímu programu a odešly na jiné typy středních škol, jeden žák naopak
přestoupil na výběrové gymnázium.
Strana 11 (celkem 60)
10. Údaje o nezaměstnanosti absolventů škol
Nezaměstnaní absolventi škol podle statistického zjišťování úřadů práce k 30. 4. 2013
Z nich počet
nezaměstnaných
– duben 2013
Počet absolventů
– škol. rok 2011/2012
Kód a název oboru
79-41-K/801
79-41-K/41
32
86
118
Celkem
0
2
2
11. Úroveň jazykového vzdělávaní na škole
I. Žáci/studenti v denním formě vzdělávání učící se cizí jazyk k 30. 9. 2013
Počty žáků/studentů ve skupině
Počet žáků
Jazyk
Počet skupin
/studentů
minimálně
maximálně
průměr
anglický jazyk
578
40 + 12 (konverzace)
11
18
14,6
německý jazyk
242
17 + 4 (konverzace)
6
18
13,0
francouzský jazyk
171
12
11
18
14,3
ruský jazyk
102
7 + 2 (konverzace)
8
18
13,0
II. Učitelé cizích jazyků – rozložení kvalifikace k 30. 9. 2013
Jazyk
anglický jazyk
německý jazyk
francouzský jazyk
ruský jazyk
Kvalifikace vyučujících
Počet učitelů
celkem
odborná
10
5
5
4
10
5
5
4
částečná
žádná
Rodilí
mluvčí
Ve škole vyučovalo 19 odborně a pedagogicky způsobilých pedagogů. Jazyková výuka probíhá
v anglickém, německém, francouzském, ruském jazyce. Latinský jazyk a španělský jazyk jsou
vyučovány v rámci mimoškolní činnosti jako jazykové kroužky odborně i pedagogicky způsobilými
pedagogy. Má ve škole dlouholetou tradici. O velmi dobré výuce hovoří o vynikající přední příčky,
které získávají žáci gymnázia každoročně v jazykových soutěžích a olympiádách (kraj, republiková
kola). Vyučující sami pracují s moderními učebnicemi a běžně využívají audiovizuální techniku.
Výuka žáků je podporována mnohými zahraničními projekty, výměnnými pobyty, odbornými
přednáškami, jež vyučující sami organizují a podporují. Při různorodých akcích s rodilými
mluvčími ukazují svoji velmi dobrou jazykovou zdatnost.
12. Úroveň informační a počítačové gramotnosti ve škole
Informační technologie získaly ve vzdělávacím procesu nezastupitelnou roli. K jejich plnému
využití je třeba disponovat výpočetní technikou na potřebné technické úrovni, zabezpečit
kvalifikovanou obsluhu a údržbu této techniky, průběžně aktualizovat softwarové vybavení
a zabezpečit celý systém před zneužitím nebo napadením zvenčí. Pro vlastní užití ve výuce je
nezbytné, aby byla tato technika využívána kvalifikovaným pedagogickým sborem s patřičnými
Strana 12 (celkem 60)
zkušenostmi a dovednostmi. Běžnou součástí výuky se stává využití internetu a používání elearningového prostředí Moodle, a to především v těch třídách, které disponují potřebnou
prezentační technikou a jsou připojeny ke školní síti LAN.
K rozvoji kompetencí učitelů napomáhá v posledních letech především to, že se škola
zapojuje do rozličných projektů OP VK, jejichž součástí je podpora výuky s využitím ICT. Ve
školním roce 2012/2013 se jednalo především o projekt EU-peníze středním školám, konkrétně pak
aktivit zaměřených na tvorbu inovativních vzdělávacích materiálů s využitím ICT. V rámci prvního
roku realizace tohoto projektu bylo do této aktivity zapojeno celkem 21 vyučujících.
Z hlediska materiálního vybavení je škola v současné době vybavena 97 počítači a 35
notebooky. Z tohoto počtu je ve dvou počítačových učebnách 34 počítačů, v učebně pro podporu
výuky s využitím ICT 15 počítačů a v dalších učebnách 15 počítačů a 2 notebooky. Učitelům je
v kabinetech k dispozici 19 počítačů a 33 notebooků, ve studovně a knihovně je celkem 9 počítačů.
Všechny stolní počítače jsou připojeny do sítě LAN a k internetu, ke kterému je škola připojena
prostřednictvím bezdrátového připojení, rychlost 8 Mb/s download, 4 Mb/s upload. To umožňuje
dostatečné využití při výuce informatiky i při výuce ostatních předmětů. Kromě odborných učeben
mají žáci přístup k internetu ve školní knihovně a studovně a prostřednictvím wifi sítě na chodbě
ve druhém a třetím patře školy. Provoz počítačové sítě a školního informačního systému zajišťují
4 servery umístěné v samostatné klimatizované místnosti. Úložný prostor pro data je tvořen
síťovým diskovým polem NAS o kapacitě 1 TB, externími disky a zdvojením file serverů.
Prezentační techniku tvoří 16 dataprojektorů, 5 vizualizérů a 3 interaktivní tabule.
Veškeré toto vybavení poskytuje vyučujícím dostatečné zázemí pro vlastní výuku, na druhé
straně však jeho údržba vyžaduje nemalé finanční prostředky, které budou narůstat v dalších letech,
kdy bude třeba provést modernizaci techniky a zajistit nákup softwarového vybavení.
13. Údaje o pracovnících školy
I. Základní údaje o pracovnících školy k 30. 9. 2013
Počet pracovníků
celkem
nepedagogických
pedagogických
pedagogických
fyzický/přepočtený fyzický/přepočtený fyzický/přepočtený interních/externích
67/63,64
19/16,676
48/46,142
Počet žáků
v DFV na
přepočtený
počet
pedagog.
prac.
pedagogických
– s odbornou
kvalifikací 1
48/0
48
12,04
1
ve smyslu zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
II. Věková struktura pedagogických pracovníků k 30. 9. 2013
Počet pedag.
Z toho
Do 30 let
31 – 40 let
41 – 50 let
51 – 60 let
Nad 60 let
pracovníků
důchodci
3
15
17
13
0
1
Celkem
z toho žen
2
10
14
9
0
III. Pedagogičtí pracovníci – podle nejvyššího dosaženého vzdělání k 30. 9. 2012
Počet ped. pracovníků – dosažené vzdělání
vysokoškolské
vysokoškolské
vyšší odborné
střední
- magisterské a vyšší
- bakalářské
48
0
0
IV. Pedagogičtí pracovníci – podle délky praxe k 30. 9. 2012
Počet ped. pracovníků s praxí
do 5 let
do 10 let
do 20 let
2
5
16
Strana 13 (celkem 60)
Průměrný
věk
44
1
45
základní
0
0
do 30 let
více než 30 let
20
5
V průběhu školního roku 2012/2013 ve škole nepracoval žádný osobní asistent pro žáky, ani žádný
asistent pedagoga. Žáci vyžadující přítomnost asistenta v gymnáziu v průběhu školního roku
nestudovali.
V. Zajištění výuky učiteli s odbornou kvalifikací v příslušném oboru vzdělání1 k 30. 9. 2012
Z toho odučených učiteli
Celkový počet hodin
Předmět
s odbornou kvalifikací
odučených týdně
v příslušném oboru vzděl.
Český jazyk a literatura
Anglický jazyk
Německý jazyk
Francouzský jazyk
Ruský jazyk
Konverzace a četba v anglickém jazyce
Konverzace a četba v německém jazyce
Konverzace a četba v ruském jazyce
Matematika
Fyzika
Chemie
Biologie
Dějepis
Zeměpis
Občanská nauka
Základy společenských věd
Informatika a výpočetní technika
Digitální technologie
Informační a komunikační technologie
Hudební výchova
Výtvarná výchova
Tělesná výchova
Multikulturní výchova
Výchova ke zdraví
Volitelné předměty – všeobecné
93
137
56
38
23
24
8
4
84
45
39
45
40
27
4
36
20
4
16
20
22
74
8
2
90
959
Celkem
93
137
56
38
23
24
8
4
84
45
39
45
40
27
4
36
20
4
16
20
22
74
8
2
90
959
Personální změny ve školním roce 2012/2013:
Ve školním roce 2012/2013 obohatily pedagogický sbor nové pracovní síly. Ke dni 27. 8. 2012
nastoupila absolventka Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze s jednoletou praxí Mgr.
Lenka Bečvářová, aprobace český jazyk a literatura a základy společenských věd. V období od 6.
září 2012 do 30. června 2013 byla uzavřena dohoda o provedení pracovní činnosti na výuku
konverzace v anglickém jazyce s panem Vancem Paulem O‘Reillym, který v gymnáziu působil jako
rodilý mluvčí.
K 30. 6. 2013 ukončil pracovní poměr ve škole Mgr. Jiří Šíp, absolvent Pedagogické fakulty
Univerzity Karlovy v Praze, s aprobací anglický jazyk – pedagogika, který odešel pracovat mimo
školství. Do důchodu odešla k 30. 6. 2013 Mgr. Zdeňka Výborná (Filozofická fakulta Univerzity
Karlovy), která v gymnáziu působila 19 let s aprobací francouzský jazyk – latina.
Strana 14 (celkem 60)
Pedagogický sbor gymnázia pracoval po celý školní rok 2012/2013 odborně a pedagogicky
kvalifikovaně.
14. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně vedoucích pracovníků
(ve smyslu Vyhlášky 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační
komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků)
Další vzdělávání pedagogických pracovníků bylo ve školním roce 2012/2013 z velké části
poznamenáno omezením rozpočtu v kapitole ONIV přímé. Především z finančních důvodů
a s ohledem na absolvování projektu Profesní vzdělávání – Škola 21, do kterého byl v uplynulých
dvou letech zapojen celý pedagogický sbor, bylo další vzdělávání v tomto školním roce omezeno
především na individuální vzdělávací akce. Kromě účasti na seminářích byly využívány i možnosti,
které poskytuje e-learning a některé vzdělávací akce tak mohly být uskutečněny touto formou.
V maximální možné míře byly využívány nabídky absolvovat školení financovaná z prostředků
ESF.
V průběhu školního roku tak učitelé absolvovali celkem 10 půldenních, 8 jednodenních,
1 dvoudenní, 3 třídenní vzdělávací akce a 7 e-learningových kurzů. Vyučující francouzského jazyka
se navíc zúčastnila týdenní stáže ve Francii a jedna vyučující absolvuje postgraduální studium
obecné geografie na PřF UK. Vzdělávací akce byly zaměřeny především na rozvoj profesních
dovedností a prohloubení odborných znalostí.
Pro hodnocení maturitních zkoušek byl proškolen jeden hodnotitel pro zkoušku z německého
jazyka. Na konci školního roku 2013 tak měla škola proškoleny 4 školní maturitní komisaře,
24 hodnotitelů (5 z nich s osvědčením pro hodnocení dvou jazyků a 2 pro žáky se speciálními
vzdělávacími potřebami) a 23 zadavatelů.
Strana 15 (celkem 60)
Do dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků bylo ve školním roce 2012/2013 zapojeno
16 učitelů.
15. Údaje o dalších aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
Zájmová činnost organizovaná školou
Zájmová činnost organizovaná školou navazovala především na práci zájmových útvarů
v předchozích letech. V průběhu školního roku 2012/2013 bylo otevřeno celkem 13 kroužků.
Jednalo se o kroužky: Konverzace ve francouzštině, GymTV, Gymnastika, Anglický jazyk –
příprava k FCE, Konverzace v RUJ, Školní orchestr, Anglický jazyk – poslechová cvičení,
Konverzace ve francouzském jazyce, Španělština, Příprava na zkoušky DELF, Pokusy z chemie,
Pokusy z chemie 2, Let’s talk – konverzace v ANJ. Do zájmové činnosti bylo zapojeno celkem 146
žáků a v rámci kroužků bylo odučeno celkem 505 hodin. Podobně jako v minulých letech i v tomto
školním roce byly některé kroužky pro žáky bezplatné, za některé byl v rámci vedlejší hospodářské
činnosti školy vybírán poplatek. Charakter organizované zájmové činnosti měl rovněž Klub
mladého diváka a pravidelné aktivity organizované při projektu Comenius.
Mimoškolní aktivity
Jazykově poznávací zájezdy: Anglie (Londýn) - 5 dnů (5.- 9. září 2012), Anglie (Londýn a okolí)
– 6 dnů (10. – 15. září 2012), Rusko (Voroněž) – 13 dnů (26. září – 7. října 2012), Norsko (Vollen)
– 6 dnů (5. – 10. listopadu 2012), Německo (Augsburg) – 1 den (13. prosince 2012), Německo
(Augsburg) – 1 den (20. prosince 2012), Německo (Řezno) – 1 den (20. prosince 2012), Česká
republika - Comenius (Solenice) – 8 dnů (4. – 11. dubna 2013) – partnerská schůzka všech zemí –
ČR, Itálie, Německo, Polsko, Španělsko, Norsko, Německo (Aurich) – 7 dnů (24. dubna – 1. května
2013), Norsko (Vollen) – 8 dnů (1. – 8. června 2013), Německo (Aurich) – 7 dnů (3. – 9. června
2013), Itálie (Valle di Ledro) – 8 dnů (15. – 22. června 2013).
Exkurze, besedy, přednášky, dílny
15 předmětových komisí zajistilo ve svých oborech vzdělávací akce v praxi, které proběhly
v různých místech města, regionu a České republiky. Každá předmětová komise zorganizovala
minimálně 2 až 3 vzdělávací akce během školního roku. Některé předmětové komise byly velmi
aktivní a výše uvedené akce organizovaly častěji: základy společenských věd – 11x, dějepis – 7x,
zeměpis – 6x. Celkem předmětové komise připravily 63 odborných exkurzí, přednášek, besed
a dílen.
Sportovní pobyty:
Lyžařské kurzy: Krkonoše 17. 2. – 24. 2. 2013 (třídy 1.C, kvinta); Krkonoše 24. 2. – 3. 2. 2013
(třídy 1.A, 1.B, sekunda)
Sportovní kurz: Horní Poříčí 14. – 18. 5. 2012 (3. ročníky a septima)
Ozdravný pobyt: Chlum u Třeboně – 17. – 21. 9. 2012 (prima)
Adaptační kurz: Hrachov – 12. – 15. 9. 2012 (1.A, 1.B, 1.C)
Poznávací tuzemské pobyty.
Lipno – sexta – 10. – 14. 6. 2013
Brdy - Věšín – 2.B – 10. – 14. 6. 2013
Brdy – Věšín - 2.C – 10. – 14. 6. 2013
Dějepisně – zeměpisný kurz: Křivoklát – 17. 6. – 21. 6. 2013 (tercie)
Kulturní akce, besedy:
Divadelní představení 5x
Strana 16 (celkem 60)
Filmové představení 4x
Koncert 8x
Výtvarné výstavy 9x
Besedy 31x
Školní akademie: kulturní (16. březen 2011)
Zapojení školy do tuzemských programů a projektů
Šance pro moderní výuku v Gymnáziu Příbram
Od školního roku 2012/2013 je škola zapojena do projektu EU peníze středním školám v rámci
Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
Realizace projektu s názvem „Šance pro moderní výuku v Gymnáziu Příbram“ je naplánována
na období 28. 8. 2012 – 27. 8. 2014. Celková výše finanční podpory ze strukturálních fondů EU a
ze státního rozpočtu je 1 667 596 Kč. Z těchto prostředků již byla v průběhu roku zakoupena ICT
technika, audiovizuální technika a pomůcky pro výuku.
Škola se v rámci projektu zaměřila na podporu těchto oblastí:
1. Podpora nových moderních metod výuky prostřednictvím používání nových inovativních
pomůcek vytvořených učiteli školy.
2. Rozvoj využívání ICT při výuce.
3. Individualizaci výuky některých předmětů, zaměřenou na podporu žáků nadaných a žáků se
zájmem o zvolený obor.
Do realizace projektu je zapojeno celkem 27 vyučujících a je naplánováno, že v průběhu dvou let
bude podpořeno minimálně 350 žáků školy.
V závěru školního roku 2012/2013 byla řídícímu orgánu předána 2. monitorovací zpráva, která
z hlediska průběžného plnění vykazovala 40% plánovaných klíčových aktivit. Tato zpráva byla
schválena bez připomínek.
Projekt bude dále pokračovat ve školním roce 2013/2014.
Zprávu vypracoval manažer projektu RNDr. Petr Hrubý.
Projekt ELIE (E-learningová podpora výuky v angličtině)
Projekt realizovaný v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (v oblasti
podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání) a spolufinancovaný z Evropského sociálního fondu a
státního rozpočtu ČR byl zahájen 1. 11. 2011. Cílem projektu je zkvalitnění vzdělávání v anglickém
jazyce prostřednictvím digitalizace učebních materiálů a vytvoření soustavné e-learningové
podpory
pro
volitelné
předměty
„Konverzace
a
četba
v anglickém
jazyce“
a „Angloamerická literatura“ a vedle vytvoření databáze informačních zdrojů pro oblast výuky
angličtiny též zavedení portálu elektronických informačních zdrojů v anglickém jazyce pro podporu
výuky přírodovědných předmětů. Tvorba vzdělávacích materiálů v podobě prezentací, pracovních
a metodických listů probíhala od listopadu a postupné vkládání těchto materiálů do prostředí
Strana 17 (celkem 60)
Moodle spolu s tvorbou testů začalo v únoru. Vedle dvou vzdělávacích modulů byl vytvořen
specifický modul Elektronické zdroje k postupnému doplňování odkazů na volně dostupné
elektronické studijní zdroje. Na vlastní tvorbě učebních a studijních materiálů se podílelo 8 učitelů
školy a zahraniční lektorka jako externistka, tvorbou databází se zabývala knihovnice školy. Proces
ověřování materiálů ve výuce probíhal od dubna do června ve 3. a 4. ročnících a ve třídách septima
a oktáva. Realizace projektu přispěla ke zlepšení materiálového zázemí pro výuku angličtiny
v oblasti technického vybavení (PC sestavy, notebooky, reproduktory), k obohacení knižního fondu
angloamerické knihovny při kabinetu anglického jazyka včetně slovníkového vybavení (tištěné
a elektronické slovníky) a k rozšíření nabídky služeb INFO centra školní knihovny (databáze
v anglickém jazyce).
Výsledky dotazníkového šetření realizovaného koncem června potvrdily, že projekt přispěl ke
zvýšení motivace žáků ke studiu angličtiny a k prohlubování jejich čtenářské gramotnosti. Elearningové prostředí Moodle se stalo klíčovým nástrojem pro vzájemnou komunikaci žáků
a vyučujících. Projekt s rozpočtem 798 884 Kč byl ukončen k 31. 10. 2012. Konference dne 17.
října 2012.
Zprávu vypracovala manažerka projektu PaedDr. Hana Kuchyňková
Studentská Agora (debatní liga)
V letošním roce jsme se poprvé také zapojili do projektu Studentská Agora. Tento projekt se snaží
zlepšit debatní prostředí v ČR a prosadit debatování jako výukovou metodu na středních školách.
Projekt je financován z evropských grantů.
Debatní tým je sestaven z 10 aktivních studentů a náhradníků, kteří jsou připraveni kdykoliv tým
doplnit. Důležitým krokem na cestě k úspěchu je souhra týmu. Studenti prošli školením
v debatování pod vedením školitelů z Agory CE a při pravidelných schůzkách zkoušeli debatování
nanečisto, promýšleli si svá tvrzení a strategii týmu. Vyučující sehrává roli moderátora a porotce,
který dohlíží na dodržování pravidel a posuzuje úroveň debatérů.
Vlastní soutěž probíhá mezi školami v několika kolech a má pevnou strukturu. Témata k diskusím
jsou velmi pestrá. Od školní tematiky (Každý případ šikany nahlášený žákem by měla povinně řešit
policie/ Hodnocení učitelů studenty by mělo mít vliv na jejich finanční ohodnocení/ Státní maturita
by měla být zrušena) přes politické názory (V ČR by mělo proběhnout referendum o přijetí eura/
Česká republika by měla podporovat co nejrychlejší vytvoření palestinského státu a jeho přijetí do
OSN) až po aktuální společenské problémy (Pokuty by se měly platit dle výše příjmu řidiče/
Dostavba Temelína by měla být zamítnuta).
Každé kolo soutěže má tři části:
1) Debata týmů s pevně stanovenými rolemi na předem neznámé téma
2) Debata týmů s pevně stanovenými rolemi na známé téma
3) Debata dvou proti dvěma na známé téma.
Po každé debatě, která probíhá 7 minut, porota hodnotí jednotlivé výkony a následuje reflexe hosta,
který vyjádří své stanovisko k probíranému tématu. Letošními hosty byli ekonom Tomáš Sedláček
Strana 18 (celkem 60)
a vysokoškolský pedagog a kulturní ekolog PhDr. Ivan Rynda. Po absolvování krajského kola se
studenti spolu s vyučující rozhodli od nového školního roku pracovat na přípravách pravidelně
a založit kroužek Debatní ligy. Součástí práce tohoto týmu bude také práce studentů ve studentském
panelu OSN v Praze a studentském modelu Amerického kongresu v Plzni.
Zprávu vypracovala manažerka projektu Mgr. Lucie Albrechtová
Projekt AGID (Akademie geoinformačních dovedností)
Projekt AKADEMIE GEOINFORMAČNÍCH DOVEDNOSTÍ, podpořený Evropskou kosmickou
agenturou a financovaný strukturálními fondy EU (OPVK) má za úkol začlenit témata dálkového
průzkumu Země (DPZ), geografických informačních systémů (GIS) a satelitní navigace (GPS,
Galileo) do výuky na základních a středních školách v Česku. Projekt realizuje Scientica Agency,
s.r.o., partnerem je Univerzita Karlova v Praze a supervizi provádí Evropská kosmická agentura.
Didaktické materiály a praktická cvičení, které byly v rámci projektu vytvořeny a nabídnuty
školám, jsme využili při výuce zeměpisu, zeměpisného semináře a geografických informačních
systémů napříč ročníky. Jedná se například o prezentaci „Co je geoinformatika“ nebo pracovní listy
„Jak se tvoří mapa“.
Zprávu vypracovala manažerka projektu Mgr. Lenka Pavelková
Strana 19 (celkem 60)
Projekt Učíme se geoinformatiku USEG
Projekt UČÍME (SE) GEOINFORMATIKU byl realizován společností Scientica Agency v období
od srpna 2012 do února 2013 a byl zaměřen na další vzdělávání pedagogických pracovníků na
území Středočeského kraje. Financován byl ze strukturálních fondů EU (OPVK - Středočeský kraj).
Hlavní filosofií projektu bylo posílení vzdělanosti učitelů ve Středočeském kraji v oblasti
geoinformatiky. Za tímto účelem byly v rámci projektu vytvořeny tři vzdělávací programy pro
učitele, akreditované v rámci systému DVPP Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, které
byly zaměřeny na tyto oblasti geoinformatiky:
•
•
•
Učíme (se) GPS + GIS
Učíme (se) GIS
Učíme (se) DPZ
Všechny tyto programy měly podobnou strukturu - skládaly se z úvodního semináře, e-learningu
a osobní konzultace. Z naší školy semináře úspěšně absolvovala L. Albrechtová. Získala osvědčení
a obdržela i datové podklady pro okolí školy. L. Pavelková pracovala v projektu jako lektorka
a předávala kolegům z ostatních škol Středočeského kraje zkušenosti s výukou geoinformatiky ve
volitelném předmětu GIS.
Zprávu vypracovala manažerka projektu Mgr. Lenka Pavelková
Projekt Učíme se s ESA
Rozbíhající se projekt Učíme se s ESA je opět realizován Přírodovědeckou fakultou Univerzity
Karlovy pod záštitou společnosti Scientica Agency. Supervizi provádí Evropská kosmická agentura
– ESA. Partnerem projektu je dvanáct škol Středočeského kraje, jednou z nich je Gymnázium
Příbram. Cílem projektu je zvýšení aplikace geoinformatiky ve školní výuce po celém
Středočeském kraji. Vyučující vytvářejí sady vzdělávacích produktů na bázi podkladů Evropské
kosmické agentury. Všechny vzdělávací produkty budou po skončení projektu využívány ve výuce.
Projekt je financován z evropských strukturálních fondů, jedná se o OPVK – Zvyšování kvality ve
vzdělávání ve Středočeském kraji II.
Cílem tohoto projektu je ozřejmit studentům využití geoinformatiky v dnešním světě. Díky tomuto
projektu gymnázium získá materiální vybavení pro potřeby výuky.
Zprávu vypracovala manažerka projektu Mgr. Lenka Pavelková
Tuzemské projekty a jejich hodnocení
Hodnocení projektu Přidružené školy UNESCO
Tématem pro letošní školní rok bylo vyhlášeno téma „Voda pro život“.
Studenti primy se v bloku zabývající se hydrologií a biomy světa věnovali tvorbě map jednotlivých
kontinentů a společné provázanosti prostředí a živočichů v rozdílných přírodních biotopech.
Strana 20 (celkem 60)
Ve vyšších ročnících vytvářeli studenti pracovní listy věnované hydrologii jednotlivých
makroregionů světa.
V hodinách biologického semináře proběhla přednáška „Parazité kolem nás“, v níž náš bývalý
student Tomáš Kozel studující na Přírodovědecké fakultě UK seznámil studenty s rozličnými
formami parazitismu včetně vodních forem.
Studenti se zadaným tématem zabývali také na přírodovědných exkurzích. Sextáni při týdenním
pobytu na Lipně prozkoumali hydrologické podmínky horního toku Vltavy a aktivně vyzkoušeli
podmínky ke sportovní turistice místního regionu. Vodní a ledovcovou modelaci krajiny pozorovali
studenti na expedicích v okolí Valle di Ledro a v letních měsících v rumunském pohoří Apuseni.
Další povedenou akcí bylo setkání se zástupci a klienty Jedličkova ústavu v Praze. Studenti si
vyslechli jaké problémy a zkušenosti mají naši postižení spoluobčané a vyzkoušeli si pohyb na
vozíčcích v prostorách školy. Na závěr byla společně vysazena na dvoře školy jedle, aby
připomínala sblížení mezi stále ještě oddělenými světy.
Strana 21 (celkem 60)
Již tradiční spolupráce s organizací Sdružení pro integraci a migraci přinesla besedu s migranty
z Namibie v hodinách multikulturní výchovy a večer ve studentském klubu byl zasvěcen promítání,
ochutnávce tradičních jídel a hudbě. V hodinách multikulturní výchovy ve čtvrtých ročnících
v rámci probírání menšin ČR jsme pozvali hosty z Ruska, Běloruska, Vietnamu a zástupce romské
menšiny a v sérii besed studenti diskutovali o odlišnostech minorit a přístupu české majority
k jednotlivým menšinám. Celý projekt byl završen návštěvou filmových představení
dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět v Praze.
V rámci práce škol Unesco naše škola podporuje studenta z Kamerunu a i letošní rok proběhla ve
škole sbírka na zaplacení školného pro rok 2012/2013.
Vypracovala koordinátorka projektu Mgr. Lucie Albrechtová
Projekt GymTV
Školní televize Gymnázia Příbram GymTV pracovala ve školním roce 2012 - 13 ve stabilním
složení, které čítalo s nepatrnými výkyvy 15 členů. Vedoucím školní televize byl i nadále PhDr.
Josef Fryš, šéfredaktorem student 4. A Václav Bešťák a zástupcem šéfedaktora Lukáš Kozel ze 3.C.
Spolu s nimi tvořili jádro týmu další studenti 3. ročníku, studenti kvinty, tercie a sekundy a k nim se
v průběhu roku přidali další žáci z kvinty, primy a 1. ročníku. Zachována tak byla kontinuita tvorby.
Její dlouholeté stěžejní oblasti, tedy příprava školního televizního zpravodajství a webového
zpravodajství, zůstaly i pro tento školní rok hlavními cíli redakčního týmu. K nim pak přibyla
organizace 3. ročníku projektu Jak se dělá televize a neb Setkání školních televizí z ČR pod záštitou
České televize (viz samostatný oddíl). GymTV dále pořídila několik záznamů školních akcí
(maturitní ples 4.A, školní kulturní akademie, společný koncert BigBandu Aurich a GymBandu
Příbram a absolventské představení třídy kvarta), které následně vydala na DVD a postupně je také
zveřejňuje na serveru Youtube. Pro projekt „Jak se dělá televize“ vznikla také aktualizovaná verze
dokumentu Kdo je Gymnázium.
Školní televizní zpravodajství bylo i v 8. roce fungování GymTV připravováno s měsíční
periodicitou. Pro každou první středu v měsíci tak v průběhu vzniklo deset vydání školního
televizního zpravodajství o průměrné délce 20 minut. Jednotlivé reportáže informovaly o akcích,
které se na gymnáziu konaly, v pravidelných rubrikách přinášely portréty jak pedagogů školy, tak
zajímavých studentů, a zpravovaly diváky o budoucím dění ve škole. V souvislosti s množstvím
akcí na gymnáziu se rozrostl i počet reportáží ze zahraničí, mezi nejunikátnější patří například
reportáž z Mezinárodního shakespearovského festivalu v Londýně, kterého se příbramští
gymnazisté zúčastnili jako jediní zástupci kontinentální Evropy, či zájezdu do Francie nebo
výměnných projektů v Norsku a Německu. Zachována zůstala i rubrika Za humny, pro niž školní
televize připravovala reportáže z celého příbramského regionu (ples Cechu příbramských hutníků
a horníků, Květinový den na Dobříši, premiéry příbramské divadla aj.). Tyto reportáže spolu
s řadou příspěvků o dění ve škole přesahující rámec ústavu byly publikovány na serveru České
televize v rámci projektu Digináves (16 reportáží) a na regionálním zpravodajském portálu
(18 reportáží). Jednotlivá vydání školního televizního zpravodajství byla vysílána
Příbram.cz
v premiéře ve foyer gymnázia, dále ještě v den premiéry uveřejňována na serveru gymtv.pb.cz
Strana 22 (celkem 60)
a přebírána a vysílána regionální televizí Fonka. Všechna vydání byla rovněž zveřejněna na kanálu
GymTV na serveru Youtube.
Na webových stránkách gymtv.pb.cz i v tomto školním roce zveřejňovali redaktoři školní televize
příspěvky o dění ve škole. Téměř vždy byly tyto příspěvky doplněny fotodokumentací. Podobně
jako televizní zpravodajství přispívají i tyto stránky k utváření mediálního obrazu školy, proto bylo
cílem GymTV publikovat co nejvíce informací o dění ve škole a pomoci tak informovat veřejnost
a zachovat transparentnost života ve škole. O tom, že je tato cesta správná, svědčí i skutečnost, že
ostatní školy se vydaly podobnou cestou a v mnohem větší míře než v předchozích letech informují
veřejnost o svých aktivitách na webových stránkách. Webový zpravodajský server GymTV tak
v celém školním roce uveřejnil 230 článků o dění ve škole (v předchozím školním roce 196).
V průměru to tedy bylo 23 článků měsíčně (včetně víkendů a prázdnin). Absolutního rekordu
dosáhl web v prosinci, kdy bylo publikováno 36 článků. Druhé gymnázium ve městě za celý školní
rok na svém webu uveřejnilo 37 příspěvků zpravodajského charakteru. Vedle kmenových členů
redakce spolupracovala GymTV i s externími přispěvateli z řad studentů školy a s pedagogy. Na
webu GymTV publikovaly jeden a více textů o svých aktivitách s několika výjimkami všechny
předmětové komise. Návštěvnost webu se s výjimkou dubna držela na vyšších číslech než
v předchozím školním roku a maxima dosáhla v květnu, kdy web GymTV překonal hranici 6000
návštěv (absolutní maximum 15. 4.: 1037 unikátních, tzn. neopakujících se návštěv – byl
publikován článek o republikovém vítězství gymnastek Gymnázia Příbram). Nejčtenějším
příspěvkem se stal exkluzivní rozhovor s cestovatelem Danem Přibáněm (1308 unikátních návštěv).
Spolu s televizním zpravodajstvím, jednotlivými reportážemi a vlastními webovými stránkami
napomáhala GymTV utváření mediálního obrazu školy i komunikací s regionálními
zpravodajskými médii. Školní televize tak dbala o informovanosti veřejnosti prostřednictvím článků
v týdeníku Periskop, na serveru pribram.cz, zpravodaji Kahan a Příbramském deníku.
V říjnu se GymTV stala organizátorem 3. ročníku projektu Jak se dělá televize aneb Setkání
školních televizí z ČR pod záštitou ČT. Tomuto je projektu je věnován samostatný oddíl. Pro účely
projektu GymTV v průběhu září a října natočila novou verzi 30minutového dokumentu o škole Kdo
je Gymnázium. Film byl realizován v technologii HD a divákovi poskytuje veškeré informace
o historii a především současnosti školy. Byl posléze vydán na DVD a je distribuován v rámci
propagace školy.
Nad rámec své činnosti GymTV tradičně vydala několik DVD: záznamy školní sportovní akademie
212, školní kulturní akademie 2013, absolventského divadelního představení kvarty 2012
a maturitního plesu 4.A. Na počátku září 2013 byly vydány další záznamy z akcí ze závěru června
2013. Většinu těchto záznamů GymTV postupně uveřejňuje na serveru Youtube, kde jsou přístupné
široké veřejnosti. Nejsledovanějším videem se stala střihová reportáž o maturantech 2013 tak, jak je
v průběhu jejich studia zachytily kamery GymTV (2110 zhlédnutí), z pravidelných zpravodajských
relací pak říjnové vydání (1081 zhlédnutí).
Vedle spolupráce s Českou televizí v rámci projektu Digináves a projektu Jak se dělá televize se
členové GymTV rovněž zúčastnili natáčení rubriky Miniparlament dětského pořadu Zprávičky, kde
skupina primánů účinkovala a jeden z nich se stal i poslancem v tomto pořadu. Studenti Gymnázia
Příbram účinkovali celkem v pěti vydáních pořadu Zprávičky. Česká televize navíc odvysílala i tři
reportáže GymTV, opět v rámci pořadu Zprávičky (pátek 17.50, ČT 2).
Z hlediska materiálního vybavení se GymTV podařilo díky grantovému projektu společnosti RWE
doplnit hardwarové a softwarové zázemí, které umožní držet krok s novými technologiemi a zajistí
možnost všem členům redakce pracovat na postprodukci příspěvků přímo ve škole. V druhé
polovině školního roku GymTV obdržela také grant z programu Města Příbram, který je určen
především na doplnění technického zázemí.
V červnu 2013 se novým šéfredaktorem stal student kvinty Tomáš Rosa, který ve funkci nahradil
Václava Bešťáka, jenž úspěšně složil maturitní zkoušku. I nadále tak bude zajištěna kontinuita
práce školní televize. Ta se v dalším školním roce bude moci opřít o stabilní jádro redakce, avšak
vzhledem ke stále narůstajícímu množství práce je jedním ze zásadních cílů pro rok 2013 - 14
rozšíření redakce o nové stabilní členy. Tak bude moci GymTV i nadále plnit roli prostředníka mezi
Strana 23 (celkem 60)
školou a veřejností. Plánována je i užší spolupráce GymTV s Českou televizí a dalšími školními
televizemi v České republice.
Vypracoval vedoucí GymTV PhDr. Josef Fryš
Projekt Jak se dělá televize
GymTV, školní televize Gymnázia Příbram, byla také v roce 2012 pořadatelem projektu Jak se
dělá televize aneb Setkání školních televizí. Ten se uskutečnil v pátek 19. a sobotu 20. října a šlo
o jeho již třetí ročník, opět za plné podpory České televize.
Filosofie projektu zůstala i pro tento ročník stejná – opět jde o setkání školních televizí, v rámci
něhož by si redaktoři měli vyměnit své zkušenosti, zážitky či se podělit o svoji tvorbu a besedy a
přednášky s osobnostmi ČT, které by měly být přístupné široké veřejnosti.
Do přípravy a realizace projektu se zapojili všichni členové redakce školní televize, zejména pak ale
její vedoucí PhDr. Josef Fryš, koordinátor setkání Václav Bešťák a koordinátorka školních televizí
Barbora Blahnová.
Letošní ročník setkání byl rekordní hned v několika ohledech: tím prvním byl samotný počet
školních televizí. Několik měsíců před konáním projektu GymTV zanalyzovala a zmapovala
všechny školní televize, jež v České republice jakkoliv působí a tyto pak oslovila. Do Příbrami se
v říjnu
sjelo
9 školních televizí z nejrůznějších koutů republiky, například Zlína, Litomyšle, Chomutova,
Broumova, Borohrádku nebo Kolína, čítajících dohromady 55 členů.
Setkání školních televizí, potažmo Gymnázium Příbram, také nabídlo nepřeberné množství besed
známých osobností z České televize. Diváci a návštěvníci se tak mohli setkat třeba s generálním
ředitelem ČT Petrem Dvořákem, sportovním novinářem Robertem Zárubou, moderátory Danielem
Takáčem, Miroslavem Vaňurou a Barborou Černoškovou nebo meteoroložkou Taťánou Míkovou.
Vůbec participace České televize, jakožto veřejnoprávního subjektu, byla pro zorganizování
takového projektu velmi důležitá a do jisté míry i klíčová. Komunikace probíhala už od jara, první
organizační schůzka s Michalem Prokešem, manažerem PR a marketingové komunikace, se pak
Strana 24 (celkem 60)
konala v červnu. Právě díky České televizi mohl po celou dobu setkání stát před budovou gymnázia
velký HD přenosový vůz. Tady si návštěvníci mohli vyzkoušet odbavování přímého přenosu,
protože přímo v hudebním sále školy, kde probíhala většina důležitých přednášek, bylo umístěno
několik kamer, se kterými bylo možné manipulovat. To vše samozřejmě pod dohledem
přenosového technika Antonína Dekoje.
Jak již bylo řečeno, program byl rozčleněn do dvou dnů. Hlavním bodem pátečního programu bylo
slavnostní zahájení, kterého se zúčastnil i zmíněný Petr Dvořák. V rámci tohoto zahájení měly
jednotlivé školní televize prostor k vlastní prezentaci, a to především formou promofilmů. Během
celého dne však paralelně probíhaly nejrůznější besedy a workshopy, stejně jako v sobotu, která
vrcholila simulovaným přímým přenosem.
Pokud jde o komunikaci GymTV s veřejností, důležitým krokem byla registrace domény druhého
řádu jaksedelatelevize.cz. Na této adrese byl následně spuštěn web, který podrobně informoval o
akci a který byl určen jak pro školní televize, tak pro veřejnost a média. Také zde pravidelně
vycházely tiskové zprávy, jež pak přebírala regionální média. Web zůstává funkční i po skončení
projektu a postupně bude doplňován informacemi o dalším ročníku.
Hlavním mediálním partnerem se už podruhé stal zpravodajský portál pribram.cz, na němž
pravidelně vycházely články i fotogalerie týkající se setkání školních televizí. Ve spolupráci s ním
GymTV připravila grafický návrh plakátu setkání. Mediální partnerství bylo uzavřeno také
s Českým rozhlasem Region, který o akci informoval a jehož výstupem byla reportáž ve
zpravodajství.
O mediální pokrytí se značnou měrou zasloužila samozřejmě i Česká televize. V týdnu před
zahájením třetího projektu byli Václav Bešťák a Barbora Blahnová hosty pořadu Sama doma na
ČT1, v den konání akce byl pak uskutečněn telefonický rozhovor s Václavem Bešťákem ve Studiu
6 na ČT1 a ČT24. Česká televize odvysílala jednu svoji reportáž v Událostech v regionech, o týden
později pak ještě druhou ve Světě ČT.
Generálním partnerem byla společnost RWE, mezi dalšími sponzory pak byl czc.cz, Internet Pb a
Lahůdky Příbram.
Třetí ročník Setkání školních televizí byl shledán jako velmi zdařilý, a to jak ze strany GymTV, tak
především ze strany České televize. Proto už byl avizován čtvrtý ročník na rok 2015, kdy bude
GymTV slavit své 10. narozeniny. ČT už také projevila zájem na jeho spolupořádání.
Václav Bešťák, koordinátor projektu
Hodnocení práce školního orchestru Gymnázia Příbram GymBandu
Školní orchestr GymBand Gymnázia Příbram hrál ve školním roce 2012/2013 ve složení:
5x housle (Kaiserová – 1. C, Doležalová – 1.C, Tesařová-sekunda, Machuta-kvarta, Ježek-prima),
viola (prof. Šíp), 3xpříčné flétny (Komancová-tercie, Ciklerová-kvinta, Paulová - prima), 2x
klarinety (Bartáková-kvinta, Dlouhý – sekunda), 2x trubky (Růžička-sekunda, Gregor-kvarta),
pozoun (Horník-septima), altsaxofon (Červený – oktáva), tenorsaxofon (Kozel-absolvent), bicí
Strana 25 (celkem 60)
(Sýkorová-3.C), kytary (Kozel-3.C, Kubík-sekunda), klavír (Ježková – kvinta, Polívka – 3.C),
baskytara (Panáková – kvinta)
Akce GymBandu ve školním roce 2012/2013
19. 11. Hudební sál – přivítání delegace z Francie – zástupci institutu vzdělávání
21. 11. Hudební sál – uvítání zástupce amerického velvyslanectví z Prahy
29. 11. Zahájení Adventu Příbram – pódium na Náměstí TGM ( Jingle bells, Moonlight serenade,
James Bond, Yesterday, Dinah, Thriller, Watermelon man, Bílé Vánoce,
Mašinka Tomáš, Jingle bells)
5. 12. Hudební sál – DOD: Den otevřených dveří na Gymnáziu – Hudební dílna
10. 12. Předvánoční koncert GymBandu pro veřejnost – Hudební sál od 17:30
25. 3. Hudební sál – přivítání „ruské delegace“ (Mrazík, Gaudeamus, Vltava, Moonlight serenada)
8. 4. Hudební sál – přivítání účastníků „COMENIUS“ (In the mood, Moonlight serenade, Boogie
woogie bugle boy , Vltava, Thriller)
10. 4. od 8:00 – 12:00 Divadlo Velká scéna – Kulturní AKADEMIE (Thriller, Yesterday, Mickael
Miro, In the mood)
24. 4. cca. 6:00 – ÚT 30. 4. cca. 12:00 – výměnný česko-německý pobyt studentských orchestrů
v AURICHU – koncert 27. 4. v foyer Gymnasium Ulricianum Aurich
3. 5. 10:00 – Divadlo Velká scéna – LEX AMOR NOBIS – premiéra pro Gymnázium (Thriller –
Michael Jackson, Děda vypráví (Boogie Woogie Bugle Boy), ÚspěchNeúspěch (L'horloge tourne) – Mickael Miro, Všichni, co netouží žít ve špíně
louží (Jueves) - La Oreja De Van Gogh, Evropa bez bariér (In the mood) –
Glen Miller, Píseň rovných lidí (Lo mejor de mi vida eres tú) – Ricky Martin,
Moonlight serenade – Glen Miller, Happy together – The Turtles)
19:00 - Divadlo Velká scéna – LEX AMOR NOBIS – představení pro veřejnost
6. 5. – 19:00 – Kulturní dům Březnice - LEX AMOR NOBIS – představení pro veřejnost
9. 5. – 19:00 – Žižkovské divadlo Járy Cimrmana Praha - LEX AMOR NOBIS – představení pro
veřejnost
3. 6. – 9. 6. – výměnný česko-německý pobyt studentských orchestrů v PŘÍBRAMI – koncert 6. 6.
v hudebním sále Gymnázia Příbram pro vybrané třídy Gymnázia; SO 8. 6. –
20:00 Koncert na nádvoří Zámku Březnice GymBand Příbram+BigBand
Aurich
25. 6. – přivítání zahraniční delegace z Velké Británie.
Vypracovala vedoucí orchestru GymBandu Mgr. Miloslava Šmolíková
Projekt Čtyři kroky do N(n)ového světa
Projekt Čtyři kroky do N(n)ového světa se koná na našem gymnáziu již sedmým rokem.
Strana 26 (celkem 60)
Čtyři kroky do nového světa – to je možnost poznávat hudbu do hloubky, objevovat její krásy a
přitom se nenudit. Velká díla světové hudby představil dirigent a skladatel M. Ivanovič ve
spolupráci s mladými hudebníky, hráči studentských orchestrů. Program byl v dikci J. Haydna, H.
Berlioze, Ch. Gounoda, S. Prokofjeva, L. van Beethovena.
Nejde ale o klasické, čistě „poslouchací“ koncerty. Zajímavé na hudbě přece není jen to, jak zní, ale
proč tak zní. Tedy jaké hudební prostředky používali hudební mistři, co hudbou chtěli vyjádřit. O
tom všem je na koncertech řeč. Hudba je přiblížena a zpřístupněna pomocí zajímavých komentářů a
nových souvislostí.
Koncerty konající se čtyřikrát do roka mají obrovský přínos pro studenty po stránce hudební,
literární, umělecké, společenské, ale i osobnostní.
Vypracovala koordinátorka projektu Mgr. Blanka Svobodová
Hodnocení projektu Finanční gramotnost
Ve školním roce 2012/2013 se konal 4. ročník soutěže ve finanční gramotnosti, v tomto ročníku
zaznamenala naše škola významné úspěchy.
Výsledky okresního kola:
I. kategorie: 4. místo
Členové: Tomáš Mígl – sekunda
Vojtěch Ježek – prima
Alena Bílková – sekunda
II. kategorie: 1. místo
Členové: Jan Kirchner – 4. A
Zdeněk Fiřtík – 4. A
Zuzana Švábová – 3. B
V tomto roce jsme se umístili v druhé kategorii na nádherném prvním místě v okrese, v kraji pak na
místě šestém, bohužel už nepostupovém, což je však velký úspěch oproti loňskému roku, kdy jsme
se do krajského kola nedostali.
Vypracovala koordinátorka projektu Mgr. Jana Štědronská
Hodnocení kulturní akademie gymnázia
Ve školním roce 2012/2013 se na Gymnáziu Příbram uskutečnila již tradiční Školní kulturní
akademie. Akce se konala dne 10. dubna ve Velkém sále příbramského divadla A. Dvořáka.
V letošním roce se do ní zapojilo více než 100 studentů napříč všemi ročníky. Hudební, dramatická,
taneční a řečnická čísla byla doplněna rozloučením se stávajících maturitních ročníků tím, že
připomněly svá půlnoční překvapení z maturitních plesů. Akademie se i letos vydařila, bylo
Strana 27 (celkem 60)
příjemné sledovat zájem a zapálení studentů při přípravě jednotlivých čísel, a i u diváků
zaznamenala kladný ohlas.
Vypracoval vedoucí akademie Mgr. Ondřej Kopáček
Hodnocení výuky dramatické výchovy v gymnáziu
Ve školním roce 2012/2013 v rámci povinně volitelného předmětu projevilo zájem o dramatickou
výchovu 15 studentů. Během obecné průpravy v prvním pololetí měli studenti možnost zjistit svůj
herecký potenciál a širokou škálu možností, jak pracovat se svým hlasem tělem, emocemi
a rekvizitami. Cílem přípravy bylo zlepšení přístupu k vlastnímu potenciálu jak k individuálnímu
výkonu, tak také ke kvalitní týmové spolupráci. Situace a postavy, kterými během přípravy studenti
prochází, mají otevřít cestu k vlastnímu vnitřnímu prožitku a zlepšit orientaci ve vlastním
emocionálním světě. Studenti jsou vždy vedení ke snaze o vlastní divadelní vystoupení. Můžeme
tedy říci, že v rámci sociálně-osobního rozvoje jsou vedeni nejen k týmové práci, ale rovněž
k přijetí vlastní zodpovědnosti za společnou věc. Divadelní představení přináší studentům
hodnotnou zkušenost a upevňuje vztahy v rámci třídního kolektivu.
V tomto roce se uskutečnilo divadelní představení Ostrov pokladů podle románu R. L. Stevensona
dne 24. 6. 2013 na Malé scéně Divadla A. Dvořáka. Jeho výsledek přinesl studentům radost a pocit
uspokojení z vlastní práce, což je možné hodnotit jako nejlepší výsledek přípravného období
a zároveň výstup tohoto předmětu. Večerní představení je naplánované na září školního roku
2013/2014.
Strana 28 (celkem 60)
Studenti dramatické výchovy rovněž spolupracují s projektovým týmem Connecting Classrooms ve
spolupráci s Britskou radou v Praze. Absolventi loňské dramatické výchovy Alžběta Bartáková a
Tomáš Rosa se na pozvání 6. - 8. 9. 2013 zúčastnili festivalu World Shakespeare Festival
v Londýně.
Vypracovala vyučující dramatické výchovy v gymnáziu Mgr. Marcela Hašková
Hodnocení významné výstavy Konstantin a Metoděj realizované studenty
Výstava k 1 150. výročí příchodu Konstantina a Metoděje na naše území byla slavnostně otevřena
na našem gymnáziu už 16. 4. 2013 za účasti zástupců Školského úřadu okresu i kraje. Studenti
zpracovávali materiály dva měsíce předem a pustili se do činností v různých oblastech s velkou
vervou. Zmapovali jsme nejen vývoj jazyka (výtvarníci nakreslili znaky cyrilice i hlaholice
a vysvětlili jejich vliv na vznik latinky i azbuky), ale také průběh misijní cesty, o němž svědčí
kapličky a kostely na našem území jako připomenutí putování obou bratrů. Jedna skupina studentů
zkoumala i vliv věrozvěstů v dnešní době a smysl jejich připomínání na pozadí budování pomníků
a soch, druhá skupina mapovala historickou situaci tehdejší Velkomoravské říše. Dvojice studentů
4. ročníku si připravila četbu z knihy Svatí kacíři od Jindry Jarošové, jež dokreslila fakta nejen ze
života Cyrila a Metoděje. Zpracované panely i prezentace, které se snaží upoutat také obrazem,
jsme umístili do školního klubu, kde je vše volně přístupné a kde měli zájemci připravený i malý
kvíz, aby se přesvědčili o tom, jak dokáží soustředit pozornost a jak spolehlivě pracuje jejich
paměť.
Celá akce proběhla v duchu velmi příjemných setkání a diskuzí, což rozšířilo obzory všem
zúčastněným.
Vypracovala koordinátorka výstavy Mgr. Jana Štědronská
Hodnocení projektu Studenti čtou a píší noviny
Studenti se zúčastnili projektu Studenti čtou a píšou noviny, který vyhlašuje pro středoškolské
studenty deník Mladá Fronta Dnes vždy na podzim a na jaro.
Strana 29 (celkem 60)
Ve třech okruzích vyhlášených redakcí pak mohou postupně reagovat na daná témata a vyzkoušet si
tak práci novináře. Po dobu projektu obdrží každý student druhého ročníku a sexty aktuální výtisk
deníku MF Dnes, se kterým pak může pracovat nejen v předmětu český jazyk, ale i v ostatních
předmětech.
Nejlepší studentské příspěvky redakce MF Dnes uveřejňuje v rubrice Studenti čtou a píší noviny.
Vypracovala garantka projektu Mgr. Hana Kriegerová
Hodnocení přírodovědné výpravy Itálie – jižní Tyrolsko VALLE DI LEDRO
Třicítka žáků, napříč všemi ročníky od kvarty až po třeťáky a s pedagogickým doprovodem Mgr.
Petra Vocílky a Mgr. Zdeňka Vondráka, strávila týden od 15. až do 22. června v italském městě
Bezzecca v oblasti Valle di Ledro. Tato oblast je historicky spjata s Příbramskem z doby 1. světové
války, kdy byli místní obyvatelé ve velkém množství vysídleni právě do příbramského regionu.
Tato zahraniční exkurze se však kromě historie týkala také biologie. Z malebného města Bezzecca
vyráželi studenti na túry do okolních hor.
Hned první den pobytu zdolali Monte Cadria (nejvyšší hora pohoří Gardské hory, 2254 m n. m.).
V pondělí byl den odpočinkový, pouhých 20 kilometrů chůze. Úterý a středa patřily dvoudennímu
výstupu, s přenocováním na horské salaši. Čtvrtek pak další den odpočinkový, spojený s návštěvou
měst Tenno a Riva del Garda. Pátek byl věnován výstupu na horu Monte Corno.
Hlavními cíli exkurze byly túry po horách a poznávání místní fauny, ale hlavně flóry, která se letos
projevovala opravdu bohatě.
foto Petr Vocílka a Kryštof Komanec
Vypracoval vedoucí expedice Mgr. Petr Vocílka
Hodnocení biologické a cestovatelské expedice APUSENI
V termínu 16. 8. – 25. 8. jsme absolvovali biologickou exkurzi do oblasti rumunského pohoří Multi
Apuseni. Program exkurze byl vysloveně zaměřen na zeměpis, historii, etnografii a biologii.
Výhodou exkurze bylo, že se nejednalo o přechod, ale měli jsme stálé tábořiště a vyráželi tak na
jednodenní výlety do okolí. Zvláštní hodnotu v tomto pohoří mají lokality geologie a botaniky.
Jde o fyzicky středně náročnou expedici, která se skládá z jednodenních výletů s průvodcem po
okolních horách. Na předem vybraných tábořištích jsme přespávali ve vlastních stanech. Stravovali
jsme se z vlastních zásob doplněných o místní potraviny, které se nám podařilo sehnat v horských
vesničkách. Po celou dobu pobytu nás doprovázelo teplé slunečné počasí.
Z absolvovaného programu vybíráme:
1. den odjezd z Brna směr Budapešť,Szolnok, nocleh
Strana 30 (celkem 60)
2. den druhé největší město Rumunska, Cluj-Napoca – prohlídka a výměna peněz, pohoří Gilau
slavná soutěska Chielle Turzii - přírodní rezervace 1. kategorie – nocleh u potoka.
3. den- památková rezervace-obec Rimetea-prohlídka a výstup na vápencový masiv Trascaulu
přesun do Valea Posagei pod vápencový masiv Belioara-prohlídka známého dřevěného
kláštera-chráněné památky - minibeseda o historii Rumunska, zajímavé geolokality,
společná večeře u ohně a nocleh u potoka
4. den – celodenní výlet na známou botanickou rezervaci Scarita, výhledy,Lunca Larga,
masiv pohoří Muntele Mare, etno-osada Segagea, zpět údolím říčky Vallea Posagei
5.den – odpočinkový program v táboře a okolí, beseda o přírodě dané oblasti apod.
6. den – výlet údolím do dřevěné osady, přes masiv (výhledy)do Oresti - občerstvení a zpět
7.den- odjezd údolím Aries k travertinovému vodopádu, nejstarší dřevěný kostelík v Lupsi,
trh v Campeni,geo rezervace Vidra (zkameněliny, travertiny..), sedlo Arieseni a nocleh
8. den vyhlášená krápníková Medvědí jeskyně, termální lázně Felix, největší obchodní centrum
v Oradea a odjezd do Maďarska na nocleh.
9. den odjezd do Brna
Vypracoval vedoucí expedice Mgr. Petr Vocílka.
Hodnocení projektu Genius logicus
Mezinárodní matematická soutěž logických úloh a hlavolamů, probíhala ve školním roce 2012 –
2013 za účasti sedmnácti států ve dvou částech. Naše škola se účastnila již sedmým rokem v počtu
21 student osmiletého i čtyřletého studia:
Prima:
Ježek Vojtěch, Vestenická Marie, Hlaváč Jan
Sekunda:
Dobeš Radek, Špindler Petr, Krutilková Danota, Kortusová Marie, Albrechtová Ema,
Podzimková Barbora, Váchová Kristina, Gorylová Barbora
Tercie:
Jeníček Jan, Schejbalová Jana, Hlaváčová Veronika
Kvarta:
Dobešová Adéla
Kvinta:
Kofroňová Markéta, Havlovicová Alice, Fil Miroslav
1.B:
Murárik Michal
1.C:
Králik Daniel
4.A:
Kirchner Jan
V letošním školním roce byla soutěž rozšířena, probíhala ve čtyřech částech: korespondenční,
soutěžní, sudoku a královský hlavolam.
Korespondenční část proběhla na podzim roku 2012, účastnilo se jí 17 studentů naší školy z nižšího
i vyššího gymnázia. Titul „Vynikající mezinárodní řešitel“ získalo šest studentů: Kirchner, Murárik,
Havlovicová, Jeníček, Ježek a Váchová.
Druhá – soutěžní část proběhla na naší škole 11. dubna 2013. Účastnilo se 15 studentů.
Nejlepších výsledků v soutěžním kole dosáhli: Krutilková, Ježek, Murárik, Kirchner.
Novou část – sudoku si během listopadu a prosince vyzkoušelo 18 studentů. Nejlepšími řešiteli se
stali:
Murárik, Ježek, Váchová, Podzimková.
Druhou novinkou letošního ročníku byl královský hlavolam, který řešilo 14 studentů v dubnu.
Nejlepším řešitelem je Michal Murárik.
Celkově nejúspěšnějším řešitelem naší školy se stal Michal Murárik, student 1.B, který obsadil
13. místo v národním a 51. místo v mezinárodním žebříčku.
V letošním školním roce žádný ze studentů nepostupuje do podzimního mistrovství.
Všichni účastníci obdrží na konci školního roku certifikáty.
Vypracovala koordinátorka projektu Mgr. Marie Hlaváčová
Hodnocení projektu Den proti násilí a kriminalitě
Den proti kriminalitě a násilí proběhl 22. dubna 2013 pouze pro studenty nižšího gymnázia.
Program byl rozdělen do šesti bloků, každá třída se zúčastnila dvou bloků.
Strana 31 (celkem 60)
První blok určený pro studenty primy proběhl po domluvě s PaedDr. Janou Ptáčkovou mimo školu,
na Středisku výchovné péče v Příbrami. Byl zaměřen na vztahy ve třídě a vytváření zdravého
kolektivu, což je pro studenty osmiletého studia důležitý krok k dlouholetému společnému pobytu
na naší škole. Volba prostředí mimo školu se shledala s pozitivní odezvou. Druhý blok vedl pan Vít
Skalník z organizace Tilius, který se školou již několik let spolupracuje. Blok byl zaměřen na
Bezpečné chování a řešení krizových situací, účastnili se studenti primy v učebně fyziky.
Studenti sekundy a tercie se zúčastnili dvou bloků. Sekunda nejprve zůstala ve škole, v učebně 2. C
byla tématem Problematika kouření, kuřáci a okolí. Přednášela MUDr. Tesařová, praktická lékařka,
která vede v Příbrami poradnu pro odvykání kouření. Prezentace byla zajímavá a přínosná. Dále se
přemístili do nízkoprahového zařízení pro děti a mládež – Bedna Příbram. Paní Mgr. Kateřina
Volfová provedla studenty po zařízení a seznámila je s možnostmi využívání volného času
v Příbrami. Některé aktivity si studenti na závěr vyzkoušeli. Tercie se zúčastnila stejných bloků, ale
v opačném pořadí.
Kvarta zůstala jako jediná třída celý den ve škole. První blok byl zaměřený na návykové látky
a zákon. Blok vedly vyškolené pracovnice Centra primární prevence – Magdaléna, o.p.s. Příbram.
Studenti pracovali v kruhu, včetně Mgr. Marie Hlaváčové, která se programu zúčastnila. Po
krátkém představení všech zúčastněných si zahráli aktivizační hru „Dostihy“. Pracovnice je
„oťukávali“, jaké znají návykové látky, co si představují, když slyší slovo zákon. Být majitelem
občanského průkazu, většině je již patnáct let, obnáší i jistou míru zodpovědnosti za své činy.
Druhý blok byl zaměřený na poruchy příjmu potravy – anorexii a bulimii. Třída zhlédla film Sami,
seznámila se s novými pojmy a na závěr proběhla diskuse na toto téma, na základě vyplněného
dotazníku.
Vypracovala koordinátorka projektu Mgr. Marie Hlaváčová
Hodnocení aktivit předmětové komise anglického jazyka
Všechny akce naplánované na 2. pololetí školního roku 2012-13 proběhly, vyučující zajistili
a zorganizovali vše, tak jak bylo předem domluveno a naplánováno dle náplně práce činností členů
kabinetu anglického jazyka. (Toulky Prahou v angličtině, divadelní představení Salesiánského
divadla - Great Gatsby, závěrečná konference projektu ELIE, poznávací zájezd do Anglie a
Londýna, školní a okresní kolo olympiády.)
Nejvýznamnější částí práce anglické sekce jsou maturitní zkoušky. Můžeme konstatovat, že žáci na
naší škole dosáhli vynikajících úspěchů. Toto je výsledkem strategie, kterou jsme si zvolili
v loňském roce.
Významný posun v rozvoji komunikačních dovedností a znalostí reálií Velké Británie byl zajištěn
prostřednictvím rodilého mluvčího Vance Pauls O‘Reilly. Z reakcí a hodnocení studentů je zřejmé,
že tyto hodiny žáky posouvají v komunikativních kompetencích a jsou vedeny správně i po stránce
metodické. Ve školním roce 2013/2014 tento lektor bude na naší škole opět vyučovat, dokonce ve
více hodinách. Abychom vyhověli žákům, kteří si chtějí své znalosti v anglické konverzaci
Strana 32 (celkem 60)
prohloubit i mimo řádné vyučování, Vance Paul O‘Reilly vedl na naší škole konverzační kroužek
Let‘s Talk.
Žáci na našem gymnáziu dosahují výtečných výsledků v různých konverzačních soutěžích. Během
školního roku v lednu a únoru proběhlo školní kolo olympiády. Na přípravě písemné i ústní části
participovali všichni vyučující. V okresním kole v kategorii I A se na prvním místě umístil Jakub
Kubík ze sekundy.
I v letošním roce bylo na naší škole organizováno okresní kolo konverzační soutěže v anglickém
jazyce. V okresním kole kategorie IB starších žáků, zvítězil Patrik Plavec a postoupil do krajského
kola, kde skončil na sedmém místě.
Významný úspěch jsme zaznamenali v anglickém jazyce 25. 1. 2013. Student Patrik Plavec (sexta)
zvítězil v celorepublikové soutěži City and Guilds - britská nezisková vzdělávací a certifikační
instituce, která se významně podílí na tvorbě kvalifikací odborného vzdělávání ve Velké Británii
a Irsku. Na naší škole proběhlo prosinci školní kolo této soutěže, ve které Patrik vyhrál a postoupil
do celorepublikového kola.
V rámci prestižního postavení a nabídek vzdělávání na našem gymnáziu, musíme zmínit získání
akreditace pro skládání mezinárodních zkoušek. Nejen naši studenti, ale i veřejnost může využít
nabízené termíny ke složení různých úrovní mezinárodních certifikátů – FCE, CAE,
prostřednictvím jazykové společnosti Eufrat. V rámci tohoto programu proběhlo v květnu tzv. pretesting, na základě kterého se úspěšní studenti v listopad školního roku 2013/2014 zúčastní zkoušky
FCE. Důkazem skvělých znalostí a možnosti využití této akreditace jsou studenti L. Dudková a T.
Kessl, kteří 30. 5. 2013 složili mezinárodní zkoušku CAE se skvělým výsledkem – hodnocení A
Od října do února probíhal na naší škole kurz anglického jazyka – Příprava ke FCE, který je
významným kurzem vedoucím k získávání mezinárodních certifikátů FCE, CAE.
V rámci výměnných programů pokračuje na naší škole projekt Comenius, díky kterému si žáci
ověřují své komunikační schopnosti v praxi.
Pro žáky, kteří mají zájem o literaturu, práci významného spisovatele – W. Shakespeara, proběhla
na našem gymnáziu přednáška známého profesora M. Hilského.
Gymnázium se zapojilo do dlouhodobějšího projektu – programu pro mládež s celosvětovou
prestiží – Mezinárodní cena vévody z Edinburghu. Účastníci programu se věnují rozvoji
dovedností, sportovním aktivitám, dobrovolnictví a podnikají dobrodružné expedice. Takto akce
bude zahájena v září školního roku 2013/2014.
Probíhaly aktivity v rámci projektu Connecting classrooms
Kromě tohoto byly navázány první kontakty spolupráce s anglickou školou King Edward VI School
ze Southamptonu. Návštěva delegace z této školy proběhla 25. 6. 2013.
Sekce anglického jazyka připravila i letos poznávací zájezd do Londýna a jeho okolí, který se
uskuteční v září školního roku 2013/2014. Poznávací zájezdy připravované na našem gymnáziu
jsou součástí výuky mimo školu, rozvíjí znalosti a porovnávání teorie s praxí
V průběhu školního roku se předmětová komise scházela pravidelně a průběžně jsme řešili
problémy související s výukou obecně i aktuálně. V současně době jsme přijali určitá opatření, která
se týkají výuky anglické konverzace. Pro zajištění optimálních úrovní znalostí, byli žáci podle
výsledků roztříděni do skupin. Ke zlepšení výuky předmětu anglická konverzace jistě přispěje
i zajištění rodilého mluvčího v následujícím roce.
Na poslední schůzce předmětové komise angličtiny - každý člen komise shrnul svoje aktivity (viz
náplně činností jednotlivých členů kabinetu), které proběhly v 2. pololetí 2013, a vyjádřil, jak
zlepšit kvalitu výuky i výchovné činnosti.
Vypracovala vedoucí předmětové komise Mgr. Milena Hrabíková
Hodnocení aktivit předmětové komise německého jazyka
Jazykové poznávací zájezdy – na školní rok 2012/2013 byl naplánován vícedenní zájezd do
severního Německa s cílovou destinací Hamburg. Bohužel, zájezd se nepodařilo studenty plně
obsadit, neboť se v podobném termínu připravoval zájezd do Anglie. V příštích letech budeme tento
atraktivní zahraniční zájezd znovu nabízet.
Strana 33 (celkem 60)
Výměnný pobyt – Gymnázium Příbram – Gymnázium Aurich – vzájemný výměnný pobyt
(především) členů orchestru GymBandu a členů aurišského gymnázia. Z jazykového hlediska pro
studenty se jednalo o velmi přínosnou akci, díky které měli studenti možnost se setkat s rodilými
mluvčími v neformálních situacích, zdokonalili své vyjadřovací schopnosti. Rodilí mluvčí navíc
navštívili i některé vyučovací hodiny, tudíž s nimi měli možnost komunikovat i studenti, jež se
výměnného pobytu nezúčastnili.
Mezinárodní zkoušky – Zertifikat B1 a B2 – naší škole se podařilo navázat exkluzivní spolupráci
s jazykovou školou Eufrat. Nesporným přínosem pro naše gymnázium je možnost skládání zkoušek
přímo na naší škole, studenti jako bonus mohou využít možnosti psaní cvičných testů. Součástí
nabídky byla i informativní schůzka studentů a jejich rodičů se zástupci jazykové školy Eufratu.
Nezanedbatelná je i příznivější cena zkoušek. Naši studenti čtvrtých a třetích ročníků tuto možnost
využili a dne 31. 5. skládalo 6 studentů zkoušky z úrovně B2 a jedna studentka z úrovně B1.
Oficiální výsledky budou známy až v průběhu prázdnin.
Účast v krajském kole konverzační soutěže v německém jazyce ve starší kategorii – 6. místo.
Spolupráce s GoetheInstitut Praha – tento školní rok navštívily první ročníky GI, seznámily se
sprací a nabídkou, zhlédly krátký film. Kontakt s GI je pro studenty německého jazyka velmi
důležitý – rozsáhlá knihovna a filmotéka, organizování výstav, setkání, přednášek apod. Návštěvu
GI bychom rádi zařadili do každoročního plánu pro PK NEJ.
Exkurze Praha – pražský literární dům – akce letos konaná poprvé, dle studentů velmi přínosná
a zdařilá, posilující taktéž mezipředmětové vztahy. Studenti cíleně studovali odkaz Lenky
Reinerové, poslední pražské německy píšící autorky. Exkurze spojená i s tématem Královská cesta
a Pražský hrad. Studenti na základě exkurze ve škole zpracovávali formou referátů jednotlivá dílčí
témata. Pro úspěch akce navrhujeme akci zařadit do stálého celoročního plánu. Předmětové komise.
Spolupráce s Tandemem – Tandem je koordinační organizace česko-německých výměn.
Každoročně pořádá kontaktní semináře, na které se mohou přihlásit školy, jež hledají partnera na
výměnné pobyty. Naše škola díky účasti na semináři v Berouně momentálně intenzivně
spolupracuje s Emmanuel-Kant-Gymnasium Lachendorf a Gymnasium „Am breiten Teich“ Borna.
Výměnný program by měl začít již v následujícím školním roce 2013/2014.
Vypracovala vedoucí předmětové komise Mgr. Vendula Reissmüllerová
Hodnocení aktivit předmětové komise francouzského jazyka
V letošním školním roce se předmětová komise francouzštiny podílela na značném množství aktivit
různého druhu. Pokračovala úzká spolupráce s Alliance française v Plzni a Francouzským
institutem v Praze. Klíčoví reprezentanti těchto institucí (Amandine Salmon, Marc Brudieux,
Gérarad Enjolras) navštívili naši školu a setkali se s vedením gymnázia, učiteli i studenty.
Bezprostředním vyústěním zmíněné spolupráce pak bylo uspořádání zkoušek k získání
mezinárodního jazykového certifikátu DELF v listopadu 2012, které proběhlo přímo v budově
školy a jehož se pod vedením Amandine Salmon, ředitelky Alliance française v Plzni, zúčastnili
jako hodnotitelé i učitelé našeho gymnázia. Celkem se podařilo získat 22 studentům certifikáty A2
a B1. Následně skládali zkoušky tři studenti oktávy přímo na Francouzském institutu v Praze. Dva
obdrželi certifikát B2, v jednom případě šlo dokonce o úroveň C1.
V prvním pololetí školního roku uskutečnila na naší škole svou stáž rumunská lektorka
francouzštiny Mihaela Marari. Na příští rok se podařilo zajistit lektorku z Francie, která zde bude
působit v rámci projektu Evropský asistent.
Na loňskou úspěšnou roční studijní stáž naší studentky Terezy Lipovské naváží od září další dvě
gymnazistky. Alžběta Bartáková a Kristýna Lukešová budou v rámci projektu spolupráce našeho
kraje s regionem Burgundsko studovat během následujícího školního roku na gymnáziu v Dijonu.
V rámci úspěchů studentů francouzštiny je třeba uvést i postup Alžběty Bartákové do celostátního
kola olympiády (konverzační soutěže), vynikající výsledky oktavánů u státní i profilové maturitní
zkoušky či opětovné vítězství studentů nižšího gymnázia v soutěži Týden chutí.
Zapojili jsme se rovněž do mezinárodního projektu PLLAB – Prix littéraire, na němž budeme
spolupracovat s partnery z Francie, Německa a Polska. Cílem tohoto projektu je vytvoření
Strana 34 (celkem 60)
partnerství 4 gymnázií na základě účasti studentů v udělování Literární ceny studentů a učňů
Burgundska.
Učitelé komise francouzského jazyka během školního roku vytvářeli nové učební materiály v rámci
projektu Šablony pro střední školy. Na gymnáziu také probíhaly dva kroužky konverzace, v nichž
se studenti připravovali ke zkouškám DELF a k přijímacím zkouškám na vybrané vysoké školy.
Komise zorganizovala poznávací zájezd do jihozápadní Francie, který se uskuteční v září 2013.
Navštívili jsme rovněž Francouzský institut v Praze, kde jsme zhlédli filmové představení Renoir
a prohlédli si výstavu malíře Yana Zelenky.
Jako příklad dalších aktivit lze uvést instalaci výstavy francouzského komiksu v prostorách
školního klubu, turnaj v pétanque či pokračující spolupráci s Frankofonním klubem Příbram.
Všichni učitelé předmětové komise francouzského jazyka pracovali v průběhu celého školního roku
výrazně nad rámec svých běžných povinností a snažili se o podporu a další zkvalitnění výuky
i o pozitivní motivování žáků ke studiu francouzštiny.
Vypracoval vedoucí předmětové komise francouzského jazyka Mgr. Daniel Kříž.
Hodnocení aktivit předmětové komise ruského jazyka
Předmětová komise ruského jazyka pokračuje ve spolupráci s Velvyslanectvím RF, Střední školou
při Velvyslanectví RF, Ruským střediskem vědy a kultury v Praze a Česko – ruskou společností
v Příbrami. V rámci těchto kontaktů proběhlo mnoho významných akcí.
Na základě účasti našich žáků v letním táboře s výukou ruského jazyka v Hrachově se uskutečnil
výměnný pobyt v Ruské Federaci, v partnerském městě Čechov. Jazyková zkušenost, kterou získali
žáci 4. ročníku, pomohla k překonání jazykové bariéry a k úspěšnému absolvování maturitní
zkoušky z ruského jazyka.
V tomto školním roce se rozvinula spolupráce s dalším městem RF – Voroněží. V září 2012
navštívila předsedkyně předmětové komise spolu s dalšími učiteli Středočeského kraje střední školu
„MOK 2“ ve Voroněži a navázala uzší kontakty. V květnu 2013 byl v naší škole zorganizován
bohatý program pro voroněžské učitele, kteří vysoce hodnotili úroveň znalostí ruského jazyka
našich žáků. V současné době se připravuje výměnný pobyt žáků našich škol.
Ve spolupráci s Česko – ruskou společností se uskutečnila návštěva žáků Domu dětské tvořivosti
v Petrohradě a sekce ruského jazyka se svými žáky zorganizovala program jejich pobytu ve škole.
Hlavním cílem návštěvy byla tvorba projektu školních televizí. V září 2013 se uskuteční výměnný
pobyt našich žáků v Petrohradě. Vedle tematicky zaměřeného zájezdu proběhne v září 2013
i dlouho připravovaný poznávací zájezd do Petrohradu.
Významnou událostí v tomto školním roce je organizace krajského kola konverzační soutěže
v ruském jazyce v naší škole. Výsledkem jsou tři první místa našich žáků ve třech kategoriích.
Vynikajících výsledků dosáhli vítězové krajského kola také v celorepublikovém kole této soutěže
v Praze.
Velkým úspěchem je také účast žáků v krajském a ústředním kole Puškinova památníku – „Ars
poetica“ a v soutěži Střední školy při Velvyslanectví RF „Poznej Rusko lépe“.
Vyučující ruského jazyka mají značný zájem, aby žáci učící se ruskému jazyku, jej dobře ovládali
nejen teoreticky, ale především prakticky.
Vypracovala vedoucí předmětové komise ruského jazyka mgr. Ivana Mašková
Strana 35 (celkem 60)
Hodnocení aktivit knihovny ve školním roce 2012/2013
1) Statistika výpůjček ve školním roce 2012/2013
2) Výuka realizovaná ve spolupráci s knihovnou ve školním roce 2012/13
3) Akce uskutečněné ve školním roce 2012/13
1) Statistika výpůjček ve školním roce 2012/2013
Ve školním roce 2011/2012 bylo z celkového počtu 578 studentů registrováno 354 čtenářů, tj.
61%. Oproti loňskému roku zaznamenáváme pokles o 9%. Pokles v ukazatelích výpůjček je
způsoben změnou výpůjčních hodin knihovny z předchozích 32 hodin týdně na 16 hodin týdně.
počet návštěvníků s absenční výpůjčkou
počet výpůjček
z toho periodik
počet vyřízených rezervací
meziknihovní výpůjční služby
2 025
18 660
888
12
6
Stav fondu knihovny
přírůstek fondu
v ceně
celkem stav fondu ke 30. 6. 2013
v ceně
244 knih a AV
dokumentů
52.195 Kč
11324 kniž. jednotek
932 122 Kč
2) Výuka realizovaná ve spolupráci s knihovnou ve školním roce 2012/13
Vzdělávací oblast – Jazyk a jazyková komunikace
Aktivita: Začlenění knihovny do vzdělávacího programu předmětu Český jazyk
a literatura pro 1. ročníky a kvintu.
Rozsah:
Dvě vyučovací hodiny ročně probíhají v prostorách knihovny a studovny. Obsahem
výuky je historie knihoven a knihovnictví, typy dokumentů a jejich dělení, typy
slovníků a encyklopedií a jejich použití, katalogy a vyhledávání, on-line katalogy,
citace dokumentů.
Cíl:
Naučit studenty rozeznávat a používat informační zdroje tradiční i digitální,
uvědomit si rizika používání.
Strana 36 (celkem 60)
Aktivita: Poskytování fondu beletrie podle doporučeného seznamu četby ke státní
maturitě z českého jazyka. Metodická pomoc při sestavování plánu četby.
Rozsah:
Seznam povinné četby ke státní maturitě obsahuje 203 titulů české i světové
literatury. V roce 2010/2011 jsme doplňovali fond knihovny tak, aby studenti měli
k dispozici co nejvíce titulů přímo v knihovně. V současné době nabízí knihovna 195
titulů se seznamu, to znamená 96% titulů povinné četby ke státní maturitě, často
v několika exemplářích. Zbylá 4% velmi špatně dostupných knih se snažíme
studentům zprostředkovat alespoň v elektronické podobě (tam, kde to autorský zákon
dovoluje). Zároveň knihovnice pomáhá sestavovat studentům harmonogram četby,
podle individuálních předpokladů a čtenářských schopností studentů.
Cíl:
Zajistit nejschůdnější cestu ke splnění požadavků ke státní maturitě i studentům nečtenářům, vyhovět aktuálním požadavkům.
Aktivita: Seznamování studentů se současnou českou literaturou.
Rozsah: V rámci projektu „Česká knihovna“, kterou každoročně pořádá Moravská Zemská
knihovna v Brně, máme možnost doplnit každý rok knihovní fond o tituly současných českých
autorů (např. Petra Hůlová, Miloš Urban, Martin Ryšavý, Josef Formánek a další), na které
knihovně nezbývají finanční prostředky. Od roku 2009, kdy jsme se k programu přihlásili,
jsme získali 70 titulů v hodnotě 14.350 Kč.
Cíl:
Seznámit studenty se současnou českou literární scénou, naučit studenty sledovat
literární soutěže typu Magnesia Litera, Cena Josefa Škvoreckého a orientovat se
v současné literární tvorbě, připravit studenty na cyklus besed s názvem „Živý
literát“, který je plánovaný na podzim roku 2013.
Vzdělávací oblast – Informační a komunikační technologie
Aktivita:
Seznámení nových studentů s možnostmi knihovny a studovny formou hry.
Rozsah:
Studenti primy a prvních ročníků navštíví po zahájení studia v září knihovnu
a v malých skupinkách řeší zadání vyhledávat velmi rozdílné typy informací
pomocí zdrojů v knihovně dostupných. Kritériem rozhodování je rychlost a přesnost
vyhledání informace.
Cíl:
Cílem akce je rychle, efektivně a hravou formou seznámit studenty se všemi
možnostmi, které jim knihovna a studovna nabízejí a zároveň studentům ukázat, že
pobyt v knihovně může být zábavný a napínavý.
Aktivita: Začlenění knihovny do vzdělávacího programu předmětu Informatická výchova
pro 1. ročníky a kvintu
Rozsah:
Seznámení studentů se základními činnostmi při práci s informací v informačních
institucích, s poskytovanými službami, a s životním cyklem informace od vzniku,
publikování, archivace, zpracování a zpřístupňování informace v informačních
institucích.
Strana 37 (celkem 60)
Cíl:
Informovat studenty o službách informačních institucí, včetně ne zcela běžně
využívaných, jako meziknihovní výpůjční služba, elektronické dodávání dokumentů,
přístup do neveřejných databází, rešeršní služby, aby student získal přehled o všech
službách, které může využít.
Průřezová témata - výchova k sociálním dovednostem, mediální výchova
Aktivita: „Řidičský průkaz on-line provozu“ - školení nových studentů o rizicích
komunikace na internetu a on-line sítích. Program je určen pro studenty primy a 1.
ročníků a realizován je v rámci vzdělávacích oblastí Člověk a zdraví (prima, předmět
Výchova ke zdraví) a Informační a komunikační technologie (1. ročníky, předmět
Informační a výpočetní technika) měsíci září a říjnu.
Rozsah:
Program zahrnuje přednášku a řízenou diskusi na téma informační bezpečnost,
shlédnutí filmu Seznam se bezpečně a absolvování vědomostního testu. Po
absolvování programu studenti primy dostanou průkaz on-line provozu, který je
opravňuje k používání internetu v budově školy.
Cíle:
Jeho cílem je seznámit nové studenty s riziky internetu, snaží se jim vštípit základní
pravidla bezpečné on-line komunikace a nakládání s osobními údaji.
Aktivita:
Rozcestník elektronických informačních zdrojů z oblastí přírodních věd v anglickém
jazyce v prostředí Moodle
V rámci projektu Elie – e-learningová podpora výuky anglického jazyka vytvořila
knihovna kurzu v prostředí Moodle s názvem Elektronické zdroje, který funguje
jako rozcestník odkazů na dostupné elektronické informační zdroje pro předměty
anglický jazyk a přírodní vědy. V příštích letech se bude rozcestník rozšiřovat
i o předměty společenských věd a další cizí jazyky.
3) Akce uskutečněné ve školním roce 2012/2013
Přednáška historika Františka Bártíka
Dne 27. září 2012 se uskutečnila v prostorách školního klubu přednáška historika památníku Vojna,
muzea obětí komunismu, PhDr. Františka Bártíka, který se specializuje na problematiku táborů
nucených prací v dobách komunismu. Jeho přednáška s názvem „Nucené práce na uranu“ se týkala
lágrů zbudovaných v Československu v souvislosti s těžbou uranové rudy po 2. světové válce.
Návštěvníci přednášky měli možnost dozvědět se nejen detaily o chodu tábora Vojna, ale také se
seznámit s některými zajímavými osudy konkrétních vězňů, nebo se seznámit se zajímavými
kauzami, které měly dohru v podobě soudních procesů.
Strana 38 (celkem 60)
Vánoční stoly
V adventním čase patřil školní klub semináři Komunikace ve společenském styku, při kterém
studenti sekundy a třetích ročníků předvedli slavnostní zdobení vánočních stolů, pod vedením
vyučující Mgr. Ivy Kadeřábkové.
Oslava výročí Cyrila a Metoděje
Ve čtvrtek 18. dubna byla ve školním klubu zahájena výstava s názvem Cyril a Metoděj aneb Nahé
jsou všechny národy bez knih. Organizátorka celé výstavy byla vyučující Mgr. Jana Štědronská. Při
vernisáži zazněla četba úryvků z románu Jindry Jarošové Svatí kacíři, které výstižně podávaly obraz
ze života soluňských bratrů. Atmosféru celé vernisáže dokreslovala tematická hudba a světelná
výzdoba. Výstava nepojednává pouze o životě věrozvěstů. Odkazuje také na výše uvedenou
literaturu a seznamuje s jednotlivými znaky i konkrétními slovy hlaholice a staroslověnským
jazykem. Na její přípravě se podílela paní knihovnice Edita Vaníčková, vyučující Mgr. Božetěch
Burda a Mgr. Petra Staňková, ale i řada studentů v hodinách výtvarné výchovy, dějepisu a českého
jazyka.
Strana 39 (celkem 60)
4. ročník „Noci v knihovně“ na téma komiks
Letos již po čtvrté mohli studenti vyzkoušet, jaké je to ve škole a knihovně v noci. Z pátku 10.
května na sobotu 11. května studenti primy a sekundy strávili noc v komiksovém duchu. Zkoušeli
oživit jeskynní malby, vytvořit vlastní tapisérii z Bayeux nebo se snažili nacpat děj románu do tří
komiksových stripů. A jako každý rok i tentokrát noc završila“bojovka“ v do tmy ponořené budově
školy.
Celostátní soutěžní přehlídka knihovnických aktivit OKnA 2013
Ve dnech 16. a 17. dubna 2013 v Mahenově knihovně v Brně proběhl 2. ročník přehlídky OKnA (O
Knihovnických Aktivitách), při kterém soutěží knihovny celé republiky s knihovnickými besedami,
hrami a jinými zajímavými aktivitami. Letos se soutěže zúčastnila i knihovna Gymnázia Příbram
s besedou na téma seznámení s knihou pomocí šifrování, kterou studenti znají z nocování v
knihovně. Soutěžní porota ohodnotila prezentaci této besedy cenou za originální aktivity při práci
s dětmi pro knihovnici školy Editu Vaníčkovou Makosovou.
7. mezinárodní konference „Školské knižnice ako informačné a kultúrne centrá škôl“
v Bratislavě
Knihovna gymnázia měla své zastoupení na 7. mezinárodní konferenci školních knihoven, která
probíhala 15. května 2013 v Univerzitní knihovně v Bratislavě a jejímž organizátorem je Slovenská
pedagogická knihovna. Knihovnice Edita Vaníčková Makosová zde prezentovala aktivity školní
knihovny v příspěvku „Šifrování – rozvoj čtenářské gramotnosti pomocí netradičních forem práce
s knihou s ukázkou začleněné do RVP pro druhý stupe základních škol a víceletých gymnázií.
Vypracovala knihovnice školy Edita Vaníčková-Makosová
Strana 40 (celkem 60)
Zahraniční projekty a jejich zhodnocení
Hodnocení projektu Partnerství evropských středních škol - Comenius (COM-MP-2012-233)
Práce na projektu pod názvem „On our way to Europe-creative approaches to music, art and
literature“ neboli „Naše cesta do Evropy s kreativním využitím hudby, umění a literatury“ byla
zahájena v měsíci říjnu 2012. Projektová práce probíhala ve formě tzv. školního klubu, jehož
členové se pravidelně scházeli se svými vedoucími učiteli (Mgr. Hana Štufková, Mgr.Bedřich
Roth)každé úterý od 14.45hod do 16.hod.V prvních projektových měsících bylo důležité zapojení
nových členů do projektové práce. Na projektu se podíleli studenti a učitelé z pěti partnerských
středních škol-Německa, Norska, Polska, Itálie a České republiky.
Práce na samotném projektu byla zahájena tvorbou elektronické knihy v angličtině. Zde se
jednotliví členové projektu představili, napsali o svých zájmech a aktivitách a připojili informaci
o jedné z osobností kulturního života Příbramska. Knihu rozeslali svým partnerům, kteří jim na
oplátku poslali materiály o své pracovní skupině.
První pracovní schůzka učitelů projektu Comenius proběhla od 5. do 10. listopadu 2012 v norském
Vollenu. Během schůzky tým učitelů rozpracoval celý projektový kalendář, dohodl se na termínu
zveřejňování dílčích výstupů a upřesnil termíny plánovaných bilaterálních schůzek a ředitelských
návštěv během prvního roku projektu. Hlavním bodem jednání byla příprava multilaterální schůzky
od 4. do 11. 4. 2013 v Příbrami. Učitelé příbramského gymnázia (Mgr .H. Štufková, Mgr. B. Roth)
přijeli do Vollenu s návrhem programu a aktivit, které představili v krátké prezentaci. Tým se
rovněž shodl na tom, že práce na „Cestě do Evropy“ bude zahájena kreativním psaním příběhu
o jedné z osobností příbramského regionu. Výběr postavy, prolog a první kapitolu měli na starosti
příbramští gymnazisté. Každých čtrnáct dní přidala jedna ze zúčastněných škol svoji kapitolu podle
stanoveného plánu. Doprovodným programem schůzky ve Vollenu byla návštěva zasedání
norského parlamentu nebo prohlídka prostor radnice v Oslo, kde se předávají Nobelovy ceny míru.
Jak porozumět umění v angličtině si učitelé vyzkoušeli v Munchově muzeu, kde se zúčastnili
komentované prohlídky Munchových obrazů. Koordinátorka projektu Gitta Kleen založila tři
facebookové skupiny, do kterých se studenti přihlásili a pod vedením učitelů projektu
spolupracovali během roku.
Na konci měsíce listopadu se Comenius představil na Dnu otevřených dveří Gymnázia Příbram ve
workshopu „Putování s Comeniem Evropou a regionem.“ Studenti představili příchozím partnerské
školy v krátké powerpointové prezentaci, svůj první výstup -knihu v angličtině o jednotlivých
členech projektu.V další prezentaci představili hlavní výstup kreativního psaní – Prolog a první
kapitolu o „Putování pana Lva z Rožmitálu do regionů jednotlivých partnerských škol.“ Pro nové
zájemce o studium si připravili krátký kvíz o osobnostech Příbramska s poslechovou ukázkou díla
A. Dvořáka.
První týden v lednu využil Comenius ředitelského volna k další projektové práci – průvodcování
v angličtině historickým centrem Prahy. K tomu, aby byl výklad poutavý, bylo třeba jej zpestřit
historkami, poutavými příběhy nebo hádankami, aby si posluchači dlouho pamatovali, o čem byla
řeč a jak věc souvisí s českou historií. Odměnou za odpoledne strávené v Praze byla návštěva
večerního představení „Africania“ v Image Theatre poblíž Staroměstského náměstí. Skvělé taneční
a artistické výkony spojené s prvky černého divadla ukázaly, jak je možné vyprávět příběh beze
slov. Večer plný magie a kouzel se stal vodítkem, jak nastudovat část divadelní hry v angličtině,
kterou si studenti Comenia se svými zahraničními kolegy sami sepsali.
Mezinárodná projektová schůzka v Příbrami proběhla za účasti pěti partnerských škol z Německa,
Polska, Norska, Itálie a České republiky od 4. do 11. 4. 2013. Hlavním cílem schůzky bylo
divadelní nastudování příběhu „O putování pana Lva z Rožmitálu partnerskými zeměmi projektu.“
Pan Lev během své výpravy navštívil jednotlivé regiony, poznával architektonické památky, životní
styl i hudbu. Studenti a učitelé byli rozděleni do třech skupin drama, hudební a výtvarné. Drama
skupina sepsala scénář a charakteristiku postav. Herci se museli anglicky domluvit, jak budou
jednotlivé scény hrát a jak scény propojí s hudbou a zpěvem písní. Hudební skupina nastudovala
Strana 41 (celkem 60)
úvodní renesanční skladbu a několik anglických písní, které oživily celý děj. Výtvarná skupina
připravila powerpointové prezentace obrázků k dokreslení jednotlivých scén a zároveň dotvořila
komiks, který byl předveden na vernisáži před prezentací celého příběhu. Velkým přínosem byla
spolupráce v tzv. mezinárodních skupinách. První den studenti poznávali okolí formou
geocashingu, seznámili se s historickým centrem Prahy za pomoci studentů-průvodců. Součástí
schůzky byla návštěva historických a kulturních míst regionu. Vyvrcholením setkání byla závěrečná
prezentace celého příběhu v angličtině. Z představení byl pořízen videozáznam a fotografie.
Práce v prvním roce projektu vyvrcholila bilaterální schůzkou od 1. 6. do 8. 6. 2013 v norského
Vollenu. Skupina 9 studentů (T. Zajíčková, I. Weisheitelová, A. Poláková, T. Kaiserová, M.
Šikolová, L. Kozel, T. Bredlová, A. Peškařová, J. Sýkorová) se svými vedoucími učiteli (H.
Štufková, B. Roth) byla ubytována v norských rodinách. Norská škola a její koordinátorka Sigrid
Hjortdal připravili zajímavý program, který zahrnoval studium norského umění - komentovanou
prohlídku v anglickém jazyce k 150. Výročí narození E. Muncha, návštěvu galerie moderního
umění Astrup Fernley, prohlídku Frognerova parku v Oslu se sochami G. Vigelanda a následným
kvízem, komentovanou prohlídku moderní budovy opery a baletu v Oslu. Paní ředitelka Solveig
Lundeberg seznámila skupinu s chodem školy a učitel Peter Kumwenda následně provedl skupinu
celým areálem školy i jejím okolím. Z fotografíí a obrázků pořízených během schůzky vznikla
v závěru bilaterální schůzky zajímavá koláž, kterou si ponechala norská škola.
Veřejnost byla slovem a obrazem informována o jednotlivých akcích Comenia na webových
stránkách GymTV a ve vysílání GymTV . Současně byly zaslány příspěvky do regionálních novin
Periskop, do zpravodaje městského úřadu Kahan a na webové stránky www.pribram.cz.
Vypracovala koordinátorka projektu Mgr. Hana Štufková
Hodnocení projektu Mezinárodní cena vévody z Edinburghu
Mezinárodní cena vévody z Edinburghu (anglickým názvem The Duke of Edinburgh’s International
Award, zkráceně DofE Award) je prestižní program neformálního vzdělávání pro mládež od 14 do
Strana 42 (celkem 60)
25 let. Program založil v roce 1956 manžel britské královny Alžběty princ Philip, vévoda
z Edinburghu, společně s německým pedagogem a významným propagátorem zážitkové
pedagogiky Kurtem Hahnem a vedoucím první úspěšné expedice na vrchol Mount Everestu lordem
Huntem.
V České republice program funguje od roku 1994 a zúčastnilo se ho už několik tisíc studentů.
Program také získal záštitu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.
Program má tři úrovně s odlišnou obtížností a délkou trvání – bronzovou (minimálně 6 měsíců),
stříbrnou (minimálně 6 nebo 12 měsíců) a zlatou (minimálně 12 nebo18 měsíců).
Program se zaměřuje na vyvážený a komplexní osobnostní rozvoj mládeže a aktivní trávení volného
času. Účastníci si stanovují cíle celkem ve čtyřech základních oblastech: dovednosti, sportovní
aktivitě, dobrovolnictví a dobrodružné expedici. Konkrétní cíle si každý účastník stanovuje
individuálně a při jejich plnění spolupracuje se školiteli a vedoucími. Program je pro každého
účastníka především osobní výzvou. Mladí lidé tak nesoutěží mezi sebou, ale jen sami se sebou. Po
splnění vybrané úrovně programu obdrží certifikát na slavnostním předávání, které probíhá za
účasti významných osobností nejen z České republiky, ale i z Velké Británie.
Naše škola se do programu zapojila v letošním školním roce. Mgr. Eliška Chovancová se 6. února
zúčastnila oficiálního představení programu Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu na britském
velvyslanectví za přítomnosti její excelence Sian MacLeod, bristké velvyslankyně v ČR. Dále
absolvovala základní školení pro vedoucí a koordinátory programu ve dnech 20. – 21. dubna 2013.
Mgr. Lucie Albrechtová, Mgr. Lenka Pavelková a Edita Vaníčková se v září 2013 zúčastní školení
pro školitele a hodnotitele expedic.
Podepsání licenční dohody mezi národní kanceláří programu a naší školou, která se tím stane
místním centrem programu DofE, je plánováno na druhou polovinu září. Při podepsání dohody
zároveň proběhne prezentace programu a beseda s jedním z patronů programu. Mgr. Eliška
Chovancová bude na škole pracovat jako koordinátorka programu, na kterou se budou obracet
studenti se zájmem o účast v programu a která bude zajišťovat komunikaci s národní kanceláří
programu.
Vypracovala koordinátorka projektu Mgr. Eliška Chovancová
Hodnocení projektu PLLAB – Literární cena studentů čtyř partnerských krajů
Jedná se o perspektivně dlouhodobý mezinárodní projekt, kterého se účastní gymnázia čtyř
partnerských evropských regionů:
Gymnázium, Příbram, Legionářů 402, Středočeský kraj, ČR
Gymnázium Charles de Gaulle, Dijon, Burgundsko, Francie
Martinu Gymnasium, Linz, Porýní – Falcko, Německo
Gymnázium, Opole, Vojvodství opolské, Polsko
Studenti zmiňovaných škol budou mít za úkol přečíst 3 - 4 současná literární díla ve francouzštině.
Jedná se o povídky, romány a komiksy. Cílem je zvolit nejoblíbenější dílo v rámci tzv. Literární
ceny gymnazistů a učňů Burgundska (PLLAB). Na tuto aktivitu budou navazovat další akce, které
umožní studentům kontakt s cizojazyčným prostředím a výměnu názorů, seznámení se s kulturním
bohatstvím 4 partnerských regionů a jejich zemí, zároveň obohatí jazykové dovednosti studentů.
Projekt přispěje také ke vzdělávání a výměně zkušeností učitelů zapojených do projektu a rozvíjení
dlouhodobého partnerství 4 škol. Vyvrcholením projektu bude setkání 4 škol na předávání literární
ceny 5. 6. 2014 v Dijonu.
Gymnázium, Příbram, Legionářů 402 již podalo přihlášku do projektu PLLAB, zúčastnilo se
pracovní schůzky partnerských škol v německém Linzi a aktivně se podílí na výběru knih pro školní
rok 2013/14 a vytváření aktivit doprovázejících projekt – videokonference, výtvarné aktivity apod.
Na Gymnáziu, Příbram, Legionářů 402 odpovídají za projekt Mgr. Veronika Holíková a Mgr.
Veronika Šedivá.
Vypracovala koordinátorka projektu Mgr. Veronika Holíková
Strana 43 (celkem 60)
Hodnocení projektu Connecting Classrooms
Mezinárodní projekt Connecting Classrooms vstoupil školním rokem 2012/2013 do třetího roku
svého trvání, tentokrát pod heslem „ Bridging the differences“. Hlavní téma projektu, jímž je
inkluze, bylo realizováno prostřednictvím mikulášských nadílek pro děti z MŠ Klubíčko a DDM
Příbram, vánočního programu pro děti v příbramském divadle a zábavným programem v rámci
oslav Dne dětí. Výměna zkušeností z této oblasti s ostatními školami zapojenými do projektu
proběhla prostřednictvím newsletteru vydaného partnerskou školou z Portugalska a prostřednictvím
webové platformy eTwinningu, kde byly
pravidelně ukládány informace v angličtině
o realizovaných akcích. Druhou oblastí projektové činnosti bylo seznamování studentů s literárním
odkazem W. Shakespeara a podpora integrace všech zájemců o Shakespearovo dílo bez ohledu na
věk, pohlaví, národnost a rasu. Během sledovaného období se uskutečnilo mezinárodní setkání
studentů v Londýně jako součást světového shakespearovského festivalu v rámci „ Worlds Together
Conference“, divadelní dílna na Britské radě s tematikou výuky Shakespeara dramatem, setkání
s hraběnkou z Wessexu při této příležitosti a přednáška profesora M. Hilského na téma „ Slasti
a strasti překladu“ v hudebním sále školy. Tyto akce proběhly ve spolupráci s Royal Shakespeare
Company a Britskou radou Praha. Díky úzké spolupráci s Britskou radou se podařilo během
posledního roku realizace projektu navázat styk s King Edward VI School ze Southamptonu,
potenciální partnerskou školou pro bilaterální kulturní výměnné pobyty. První osobní setkání
zástupců obou škol se uskuteční v červnu 2013 na příbramském gymnáziu. Jednotlivé projektové
akce jsou dále uvedeny v chronologickém sledu.
Ve dnech 5. - 9. září 2012 se pětičlenná skupina zúčastnila „Worlds Together Conference“
v Londýně. Tři studenti se stali členy mezinárodní skupiny International Youth Ensemble a spolu se
studenty z Velké Británie, Ománu, Spojených států, Hong Kongu, Indie a Jihoafrické republiky
vytvořili krátké představení na námět Shakespearovy divadelní hry „Král Lear“. Toto představení
sehráli 8. září na závěr konference v prostorách Tate Modern. Dvoučlenný pedagogický doprovod
stejně jako ostatní hosté konference absolvoval program sestávající z nejrůznějších přednášek,
workshopů a panelových diskusí. Studenti příbramského gymnázia úspěšně reprezentovali
v Londýně nejen svoji školu a Českou republiku, ale byli zároveň jedinými zástupci škol
z pevninské Evropy.
Strana 44 (celkem 60)
5. prosince zorganizovali členové projektu mikulášskou nadílku pro příbramskou MŠ Klubíčko a 7.
prosince pro děti z programu DDM Příbram „ Hudební hrátky s malými děťátky“. 15. prosince se
studenti spolu s DDM Příbram podíleli na realizaci akce „ Vánoce v divadle“.
14. března 2013 se studenti setkali na půdě British Council Praha se Sophií, hraběnkou z Wessexu,
manželkou prince Edwarda, nejmladšího syna britské královny Alžběty II. Tomuto setkání
předcházel několikahodinový workshop na téma „Learning English Through Drama“ vedený
britským lektorem Jatem Dhillonem a určený exkluzivně pro příbramské gymnázium.
Strana 45 (celkem 60)
16. dubna se uskutečnilo setkání studentů a pedagogů s profesorem M. Hilským v hudebním sále
školy při přednášce na téma „ Slasti a strasti překladu“. Účastníci si mohli na škole též zakoupit
některá Shakespearova díla v autorově překladu. Po přednášce následovala autogramiáda.
1. června členové projektu již podruhé spolupracovali s DDM Příbram při realizaci akce
„ Pohádkové putování“ v rámci oslav Dne dětí na Novém rybníce. Na sedmi stanovištích
představovali studenti různé pohádkové bytosti a měli pro malé návštěvníky připraveny nejrůznější
aktivity a odměny.
Strana 46 (celkem 60)
Materiály ze všech uskutečněných akcí byly průběžně zpracovávány v podobě článků v anglickém
jazyce a zveřejňovány na e-Twinningové platformě. Publicita aktivit v českém jazyce byla
zajišťována prostřednictvím regionálního tisku (Periskop, Příbramský deník) a článků na školním
informačním terminálu, dále pak na internetovém zdroji www.pribram.cz. a příležitostně též na
www.ceskatelevize.cz.
Projekt Connecting Classrooms prokázal během tří let svého fungování svoji životaschopnost a
užitečnost. Zároveň navázáním spolupráce s King Edward VI School otevřel potenciální
perspektivy dalšího pokračování svého odkazu v letech budoucích.
Vypracovala koordinátorka projektu PaedDr. Hana Kuchyňková
Partnerské zahraniční školy
Partnerské školy projektu Comenius Gymnázia, Příbram, Legionářů 402:
Gymnázium Ulricianum Aurich - Německo
Vollen Skole - Norsko
Liceum Ogólnokształcące Nr I Kępno - Polsko
Liceo scientifico „Orazio Grazzi“ Savona – Itálie
Partnerská škola projektu KES (King Edward VI School)
King Edward VI School – Southampton – Velká Británie
Partnerská škola Česko-německého fondu budoucnosti
Gymnasium Emmanuella Kanta – Lachendorf u Hannoveru – Německo
Partnerské školy projektu Literární dobrodružství napříč Evropou
Lyce Charles de Taille – Dijon, Burgundsko – Francie
Gymnasium Martinus – Linz, Porýní – Falcko – Německo
Strana 47 (celkem 60)
Gymnasium Opole – Opole, Vojvodství Opole – Polsko
Střední škola při Velvyslanectví Ruské federace v České republice
Dům vědy a kultury v Petrohradě (Ruská federace)
Účast žáků školy ve vědomostních, odborných, sportovních a dalších soutěžích
REPUBLIKOVÉ SOUTĚŽE
Sportovní gymnastika - 1. místo (družstvo dorostenek), 1. místo (družstvo dorostenců)
Sportovní gymnastika – 2. místo (družstvo žákyň), 2. místo (jednotlivec, jednotlivkyně)
Sportovní gymnastika – 3. místo (jednotlivec, jednotlivkyně)
Konverzace v ruském jazyce – 2. a 5. místo
Genius logicus – 13. místo
Anglická soutěž City and Guilds – 1. místo
Teamgym – 1. místo (kategorie Junior IV.)
„NÁBOJ“ (mezinárodní matematická soutěž) – 90. místo (148 družstev)
„MATH – RACE“ ( matematická týmová on line soutěž) – 10., 11., 12. a 13. místo (99 týmů)
Astronomická olympiáda – 9. a 24. místo
Francouzský jazyk – 7. místo (kategorie B)
Futsal – 3. místo (dívky)
Chemie – 42. místo (nejlepší ze Středočeského kraje – kategorie A)
Plavání – 3. místo (jednotlivec)
KRAJSKÉ SOUTĚŽE
Francouzský jazyk – 1. místo (kategorie B), 6. místo (kategorie A)
Přírodovědný klokan – 2. místo (995 účastníků)
Biologie - 3. a 6. místo (kategorie A)
Biologie – 11. a 18. místo (kategorie B)
Matematika – 3. místo (kategorie Z9)
Matematika – 3. místo (kategorie C)
Matematika 3. místo (kategorie B)
Matematika KLOKAN – 2. místo (kategorie Student)
Astronomická olympiáda – 1. místo
Německý jazyk – 6. místo
Anglický jazyk – 7. místo (kategorie A)
Fyzika – 2. a 16. místo (kategorie E)
Chemie – 2. místo (kategorie D), 4. místo (kategorie A)
Zeměpis – 1. místo (kategorie A), 3. místo (kategorie B, kategorie D)
Silový čtyřboj – 3. místo (družstvo chlapců)
Strana 48 (celkem 60)
Český jazyk a literatura – 5. a 6. místo
Basketbal – 3. místo (družstvo dívky)
Futsal – 1. místo (družstvo dívek)
Přebor v šachu – 1. místo (družstvo mladších žáků), 3. místo (družstvo starších žáků)
OKRESNÍ SOUTĚŽE
Přírodovědný klokan – 1. místo (230 účastníků)
Matematika – 1., 2. a 3. místo (kategorie Z8)
Matematika – 2. místo (kategorie Z7)
Matematika Pythagoriáda – 1. – 3. místo (kategorie 6R)
Matematika Pythagoriáda – 2., 3. a 4. místo (kategorie 7R)
Matematika Pythagoriáda – 2. místo (kategorie 8R)
Matematika KLOKAN – 1. místo (kategorie Student), 1. místo (kategorie Kadet)
Matematika KLOKAN – 2. a 3. místo (kategorie Benjamín)
Fyzika – 1. a 4. místo (kategorie E), 3. a 4. místo (kategorie F)
Zeměpis – 1., 2. a 3. místo (kategorie C), 1., 2. a 3. místo (kategorie D)
Německý jazyk – 1. místo
Český jazyk a literatura – 1. místo (kategorie 1), 1. a 3. místo (kategorie 2)
Finanční gramotnost – 1. místo (kategorie II.), 4. místo (kategorie I.)
Dějepis – 2, a 4. – 5. místo
Sportovní gymnastika – 1. místo dorostenky - ( kategorie IV. a kategorie V.)
Sportovní gymnastika – 1., 2. a 4. místo (jednotlivci – dorostenky)
Sportovní gymnastika – 1. místo (jednotlivec - dorostenec), 2. místo dorostenci (kategorie V.)
Futsal – 1. místo (družstvo dívek)
Volejbal – 1. místo (družstvo chlapců, družstvo dívek)
Logické hry – 1., 2. a 4. místo
Přebor v šachu 1. a 2. místo
Hodnocení prevence rizikového chování a sociálně patologických jevů ve školním roce 2012/2013
Minimální preventivní program Gymnázia Příbram vycházel z Minimálního preventivního
programu pro školy a školská zařízení a nové strategie prevence nežádoucích jevů 2009 - 2013
a dlouhodobého záměru školy v oblasti prevence rizikového chování a Metodického doporučení
k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních
č.j. 21 291/2010-28. Byl koncipován jako průběžný a návazný a je součástí ŠVP školy. Je
přizpůsoben specifickým podmínkám školy. Většina studentů se připravuje na studium na vysoké
škole. Studenti jsou z Příbrami nebo blízkého okolí, velká část denně do školy dojíždí. Kromě
osobních faktorů je rizikovým právě blízkost nádraží jak autobusového, tak vlakového, studentské
kluby a spolky.
Našim dlouhodobým cílem byl nejen všeobecně vzdělaný student, ale i všestranně rozvinutá
sebevědomá osobnost, která dokáže včas rozpoznat rizikové situace.
Strana 49 (celkem 60)
Našim krátkodobým cílem bylo vybudování fungujícího komunikačního systému školy mezi učiteli,
studenty a učiteli, učiteli a rodiči. K tomu byla na stránkách školy vytvořena složka poradenství, se
základními kontaktními údaji na ŠMP a VP: telefon, e-mail, konzultační hodiny pro osobní
schůzky, kontakty na poradenská centra. Zároveň zde byly vkládány a aktualizovány materiály pro
potřeby studentů při volbě budoucího povolání, odkazy na pomoc v krizových situacích, linky
bezpečí apod. Ve vestibulu školy je umístěna nástěnka rovněž s kontaktními údaji. Pedagogický
sbor byl celý školní rok pravidelně informován na poradách a seznámen s jednotlivými problémy ve
třídách. Se ŠMP a VP jednala pravidelně ředitelka školy. Rodiče byli informováni prostřednictvím
webových stránek školy a na pravidelných třídních schůzkách. Důležitým informačním zdrojem
byla rovněž vlastní školní televize Gymnázia Příbram.
Hned na začátku školního roku byl realizován ve spolupráci s paní knihovnicí Editou Vaníčkovou
projekt „Bezpečné užívání internetu“ pro studenty primy a 1. ročníků.
Na KÚ SK byl zaslán vyplněný hodnotící dotazník prevence rizikového chování za loňský školní
rok.
Škola se zapojila do projektu „Řekni drogám NE!“, který proběhl ve spolupráci s VZP ČR.
Zúčastnili se studenti všech věkových kategorií vyplněním krátkého dotazníku.
13. 12. navštívila školu MUDr. Kalátová a proběhla beseda s děvčaty 1. ročníků „S Tebou o Tobě“
a s děvčaty primy „Čas proměn“. Tento rok si se studentkami paní doktorka povídala o aktuálním
tématu dívek a žen, a to o rakovině děložního čípku. Dále pak o antikoncepci a záležitostech s ní
spojenými.
29. ledna se v hudebním sále konala přednáška předního českého odborníka zabývajícího se
problematiku drog, PhDr. Ivana Doudy. Přednáška nesla název Drogy, nebo aktivita? Celkem se
zúčastnilo 143 studentů - první ročníky, kvarta, kvinta a sexta. Se studenty hovořil o rizicích
spojených s užíváním drog a přednášku doplnil celou řadou příkladů ze své poradenské praxe.
Bývalé studentky našeho gymnázia Markéta Šmejkalová, Barbora Pálková a Lucie Suchopárová
zorganizovaly 8. února interaktivní přednášku zaměřenou na první pomoc pro studentky kvinty.
Celá beseda byla proložena hranými situacemi, ve kterých byly v praxi testovány získané znalosti
a zkušenosti. Na konci si studentky vyzkoušeli samotnou resuscitaci.
22. dubna se konal každoroční projekt s názvem „Den proti kriminalitě a násilí“. Účastnili se ho
studenti nižšího gymnázia. Program byl rozdělen do šesti bloků, každá třída se zúčastnila dvou
bloků. Podrobný popis této akce je přiložen.
Během celého školního roku byl naplňován program prevence rizikového chování v jednotlivých
předmětech, hlavně ve výchově ke zdraví, biologii a základech společenských věd. Škola
spolupracovala s Pedagogicko-psychologickou poradnou Příbram, Státním zastupitelstvem, Policií
ČR, Soudem, Magdalenou Příbram.
Součástí nespecifické prevence byli kroužky, školní zájezdy, škola v přírodě, sportovní kurz
a adaptační kurs prvních ročníků, kde se studenti učí žít spolu i mimo lavice. Především adaptační
kurz a škola v přírodě pomáhali studentům vytvořit zdravé třídní kolektivy.
Během školního roku nebyly řešeny žádné vážné problémy, pouze drobné - s kuřáky oktávy.
Monitorována je situace v kvintě, jednáno s rodiči ohledně podezření na drogy.
Mgr. Marie Hlaváčová se zúčastnila 12. 4. semináře na téma Počítačová kriminalita a kyberšikana,
lektorem byl PhDr. et Mgr. Jan Traxler. Během školního roku se konala v Příbrami dvě setkání
školních metodiků prevence pod vedením PhDr. Zdeňka Stočese (23. 10. a 30. 4.).
Vypracovala metodička prevence sociálně patologických jevů Mgr. Marie Hlaváčová
Hodnocení multikulturní a envirnmentální výchovy ve školním roce 2012/2013
Multikulturní výchova školní rok 2012/2013
Multikulturní výchova na našem gymnáziu probírá v rámci výuky v předmětu Multikulturní
výchova, jež je vyučován ve čtvrtém ročníku dvě hodiny týdně a doplňkově pak ve speciálních
projektech
Strana 50 (celkem 60)
Výuka formuje u žáků postoje a dovednosti, jako je: schopnost domluvit se s druhými, ačkoliv jsou
odlišní, umět předcházet nedorozuměním a konfliktům, popř. je umět řešit, neobávat se odlišnosti,
nesoudit podle prvního dojmu, být citlivý a ostražitý vůči stereotypům v myšlení a jednání,
oceňovat druhé a sám sebe a angažovat se ve své komunitě. Součástí MKV je práce s kulturními
tématy-žáci se dozvědí co nejvíce o jiných kulturních a sociálních skupinách, zejména o těch,
s nimiž se běžně mohou setkávat ve svém okolí. Aby byla multikulturní výchova úspěšná
a efektivní, musí prolínat celým výchovným a vzdělávacím prostředím školy, týkat se také
mezilidských vztahů ve škole, mezi učiteli a žáky, mezi žáky navzájem, mezi učiteli a rodinou.
V rámci naplňování těchto témat úzce spolupracujeme s humanitární organizací Člověk v tísni.
Během výuky je využíván vzdělávací program Varianty-Globální a rozvojové vzdělávání
a program společnosti Jeden svět na školách. Tento projekt pracuje s dokumentárními filmy, které
přinášejí svědectví o porušování lidských práv v historii i současnosti a pro žáky zajímavou formou
přispívají k odstraňování předsudků, xenofobie, rasové a národnostní nesnášenlivosti. Každoročně
se naši studenti účastní projekcí a besed Festivalu Jeden Svět v Praze.
Ve školním roce 2012/13 naše škola spolupracovala v rámci hodin MKV se Sdružením pro
integraci a migraci SIMI v Praze, Multikulturním centrem Praha a naši studenti se zúčastnili i
debatních kruhů organizovaných vydavatelstvím Economia časopisem Respekt. Již pravidelně se
studenti účastní a pomáhají při organizaci filmového festivalu Expediční kamera. Studenti oktávy
celý rok pracovali v studentském modelu OSN Pražský studentský summit, kde reprezentovali
jednotlivé země v Radě bezpečnosti a Valném shromáždění. Základem projektu je vzdělávat mladé
lidi především prostřednictvím simulace jednání tří klíčových mezinárodních organizací - OSN,
NATO a EU. Na celém projektu zastávají mladí lidé role diplomatů, během čehož si rozšiřují své
faktografické znalosti, učí se pracovat s informacemi, zdokonalují své rétorické, vyjednávací či
rétorické schopnosti a rozvíjí kritické myšlení.
Environmentální výchova školní rok 2012/13
V rámci environmentální výchovy studenti spolupracovali se sdružením Ochrana fauny ČR
Hrachov. Při opakovaných návštěvách pracovali v jednotlivých programech nabízených tímto
centrem a pozorovali hendikepované zástupce české fauny umístněné ve venkovních voliérách.
V rámci tohoto pozorování proběhla odborná přednáška o etologii jednotlivých druhů.
Programy ekocentra:
Ohrožená biodiverzita
Neboli proč v krajině ubývá druhů. Jaké dopady má nešetrné hospodaření člověka v krajině
při údržbě zemědělských ploch, těžby v lesích nebo průmyslově řízeném rybnikaření. Narazí se i na
téma vlivu liniových staveb na úbytek živočichů a možnosti nápravy. Doprovodný film
„Potřebujeme skřivana?“ nás přivede k zamyšlení nad otázkou snižující se rozmanitosti v ptačí říši.
V závěru se dozvíme, jak se neziskové organizace ve spolupráci se zemědělci snaží
o nápravu. Přednášející: Pavel Křížek (předseda organizace)
Sloupy smrti
Přednáška mapuje vývoj a řešení problematiky ochrany ptáků před zraněním na sloupech
elektrického vedení. Vysvětlen bude vliv kontroverzní výstavy „Světlo pro Prahu“ v Národním
muzeu Praha v roce 2010 na řešení celé problematiky a nezastupitelnost neziskových organizací
a médií při řešení jednoho konkrétního problému v naší krajině. Projekt měl přesah i do zahraničí
s přímými dopady.
Strana 51 (celkem 60)
foto Petr Vocílka
Etologické přednášky tentokrát zaměřené na cizokrajná zvířata a problémy s ohrožením světové
biodiverzity si studenti vyslechli při celodenní exkurzi do ZOO Plzeň.
Studenti mají také výjimečnou možnost pozorovat hnízda poštolek na budově školy a v přilehlém
okolí. V letošním roce studenti zachránili ještě nepřepeřené mládě, vystrčené větším mládětem
z hnízda na hřišti. Toto chování je u dravců běžné a má zajistit přežití nejsilnějšího mláděte
a udržení druhu. Pro odchycené ptáče přijeli pracovníci z Hrachova a po přepeření bude vypuštěno
na svobodu.
foto L.Albrechtová
Jako každoročně proběhla noční exkurze ve spolupráci s Českou společností pro ochranu netopýrů.
Hlavním tématem byli samozřejmě netopýři. Studenti se dozvěděli o obecné stavbě netopýřího těla,
Strana 52 (celkem 60)
životě netopýrů i aktuálním problému, který se týká zateplování panelových domů a s tím spojeném
úbytek netopýřích úkrytů. Zajímavá byla i prohlídka echolokátoru, který slouží k sledování
netopýřích ultrazvukových vln. Největším zážitkem však jistě byl odchyt a ukázka živých jedinců
v příbramském lesoparku. Pro zájemce je navíc možnost zapojit se do projektu zabývajícího se
monitorováním netopýřích populací.
foto L.Albrechtová
Globálním ekologickým problémem je kácení deštného pralesa, které intenzivně snižuje
biodiverzitu tropických oblastí. S problematikou kácení lesa na Borneu z důvodu vysazování palmy
olejné se studenti seznámili na besedě s fotografem Petrem Bambouskem.
foto Petr Bambousek, http://gallery.sulasula.com
V letošním roce se také vyučující a studenti účastnili ve spolupráci s biologem příbramského
Hornického muzea Davidem Fisherem celostátního monitoringu výskytu žab. Na předem určených
místech dochází každoročně k nočnímu pozorování a odchytu jednotlivých druhů obojživelníků
a následnému zaznamenávání a vynesení údajů do map. Celý proces slouží k odhadům ohrožení
zajímavých druhů na významných lokalitách často chráněných a přesto ohrožovaných zemědělskou
činností.
foto L.Albrechtová
Strana 53 (celkem 60)
odchyt žab v Brdech / rosnička zelená
Spolupráce školy se zřizovatelem
Spolupráce školy se zřizovatelem, Středočeským krajem, je velmi dobrá.
Gymnázium se řídí závaznými ukazateli, které zodpovědně plní. Finanční prostředky přidělené ze
státního rozpočtu škola využívá v souladu s účelem, na který byly přiděleny.
Gymnázium plní včas a bezproblémově zadané úkoly zřizovatelem. Oboustranná jednání jsou
vstřícná a věcná.
Spolupráce vedení školy s odborovou organizací
Ve škole funguje základní odborová organizace Gymnázia Příbram. Pro rok 2012 a 2013 ji
uzavřena kolektivní smlouva, která vymezuje vztahy mezi vedením školy a odborovou organizací.
Obě výše uvedené strany jednají dle smlouvy bez jakýchkoli obtíží.
Spolupráce s Úřadem práce v Příbrami
Spolupráce s příbramským úřadem práce je velmi dobrá, oboustranně profesionální.
Aktivity školy uspořádané pro veřejnost, žáky jiných škol apod.
Významné aktivity školy uspořádané pro žáky gymnázia, veřejnost či žáky jiných škol
Sportovní turnaj CORNY CUP (lehká atletika) – organizátor a hostitel Gymnázium
Příbram – akce Středočeského kraje (20. září 2012)
SK Sporting – sportovní klub při gymnáziu určený žákům gymnázia a žákům dalších
středních a základních škol zaměřený na trénink atletiky
Halloween Day – pro žáky školy (2. 11. 2012)
Odborné přednášky významných osobností z oblasti vědy, kultury a sportu na gymnáziu:
Střípky z Indie – L. Gerčák (13. září 2012)
Historie uranových dolů – František Bártík (27. 9. 2013)
Anglický divadelní soubor Bear Theatre – Dr. Jekyll and Mr. Hyde (22. 10. 2012)
Slavnostní předávání diplomů DELF – atašé pro francouzský jazyk Francouzského institutu
v Praze Gérard Enjorlas a reprezentant pro mezinárodní vztahy Učitelského ústavu
Univerzity v Dijónu arnaut Demonfaucon (19. 11. 2012)
Beseda s atašém pro kulturu a jazykovou spolupráci Marc Brudieux – (4. 3. 2013)
Prezidentské volby v USA – Americká ambasáda – Jana Sehnálková (22. 11. 2012)
Parazitologie – odborná přednáška – T. Kozel (přírodovědecká fakulta UK)
Drogy, nebo jiná aktivita – PhDr. Ivan Douda (29. 1. 2013)
Politická kultura v EU – europoslanec Dr. Libor Rouček (12. 2. 2013)
Největší přání – beseda s dokumentaristkou Olgou Špátovou (14. 2. 2013)
Den frankofonie (20. 3 2012)
Strasti a slasti překladu – beseda s překladatelem díla W. Shakespeara profesorem Martinem
Hilským (16. 4. 2013)
Strana 54 (celkem 60)
Dramatický soubor Gymnázia Příbram – uvedl divadelní hru Marca Camolettiho „Když ty,
tak já taky“ pro veřejnost a žáky gymnázia (23. 11. 2012 a 14. 6. 2013) a divadelní hru
studenta gymnázia Martina Johanny Lex amor nobis (3. 5. 2013 Příbram, 6. 5. 2013 Březnice,
9. 5. Divadlo Járy Cimrmana v Praze, 16. 5. 2013 Rožmitál pod Třemšínem)
Kulturní akademie Gymnázia Příbram – 10. 4. 2013
Gymband – veřejné vystoupení zahájení Adventu (29. 11. 2012), vánoční koncert (10. 12.
2012), společný koncert s Gymbandem Aurich – zámek Březnice – (9. 6. 2013)
GIS fórum – projekt pro žáky základních škol – aktivity geoinformatiky – 19.- 21. 6. 2013)
CUP de Peto - První gymnaziální pétangue – pro žáky školy (25. 6. 2013)
Divadelní představení třídy kvarty – pro žáky školy a veřejnost – R. L. Stevenson – Ostrov
pokladů (24. 6. 2013)
Den otevřených dveří – pro veřejnost 5. 12. 2012
Studentské prezidentské volby – simulační aktivita (11. 12. 2012)
Projektový Den proti násilí a kriminalitě – 22. 4. 2013
Charitativní akce gymnázia – Srdíčkový den (18. 9. 2012 a 4. 12. 2012); adopce žáka Alphy
Korouma – žáci gymnázia financují studia Alphovi z města Konakry (Nová Guinea)
Konference projektu ELIE – pro žáky a pedagogy základních a středních škol (12. 10. 2012)
Projekt Jak se dělá televize aneb Setkání školních televizí České republiky pod záštitou
České televize – pro veřejnost a žáky základních a středních škol České republiky (19. – 21.
10. 2013)
Slavnostní zasazení jedle ke 100. výročí Jedličkova ústavu v Praze – (30. 10. 2012) –
spolupráce s Jedličkovým ústavem
16. Další vzdělávání ve škole v rámci celoživotního učení
•
Kurzy k doplnění základního vzdělání neprobíhaly.
•
Rekvalifikační studium v oborech KKOV neprobíhalo.
•
Krátkodobé rekvalifikační kurzy neprobíhaly.
•
Kvalifikační kurzy neprobíhaly.
17. Výchovné a kariérní poradenství
V průběhu školního roku 2012/2013 pracovala ve funkci výchovného poradce RNDr. Ludmila
Šmejkalová, která má vystudovaný obor Výchovné poradenství na Pedagogické fakultě UK Praha.
Pracovala podle podrobně zpracovaného plánu a jeho úkoly průběžně naplňovala. Soustředila se na
žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, žáky prospěchově slabé i žáky nadané a řešila
problematické chování jednotlivých žáků nebo třídních kolektivů. Zvláštní pozornost věnovala
žákům nižších tříd víceletého gymnázia. Podle potřeb se scházela s žáky, jejich rodiči a vedením
školy. Žáci pravidelně využívali možnost konzultací.
Žákům se speciálními vzdělávacími potřebami byl přizpůsoben režim výuky i následná klasifikace
a jejich situace byla pravidelně konzultována s rodiči a odborníky. Sedm žáků bylo vyšetřeno
v Pedagogicko-psychologické poradně.
V oblasti kariérního poradenství pomáhala výchovná poradkyně žákům s orientací ve výběru
volitelných a maturitních předmětů a zprostředkovávala jim informace o vysokých školách.
Maturantům pomáhala s výběrem studijních oborů, přípravných kurzů a vyplňováním přihlášek.
Pravidelně byly aktualizovány informace na internetových stránkách výchovného poradenství, kde
Strana 55 (celkem 60)
se žáci i rodiče mohli seznámit s problematikou volby povolání, duševního zdraví a poruch chování
a učení.
Práce s prospěchově slabými žáky
Výsledky studia prospěchově slabých žáků byly čtvrtletně vyhodnocovány a byli kontaktováni
rodiče těchto žáků. Učitelé se těmto žákům věnovali v konzultačních hodinách a touto intenzivní
spoluprací došlo ke zlepšení prospěchu u poloviny prospěchově slabých studentů.
Informace o odborných pracovnících
Výchovná poradkyně spolupracovala při řešení problémů s mnoha odborníky. Pravidelně
spolupracovala s PPP Příbram a účastnila se jejich seminářů. Dále využívala odbornou pomoc
psychologů Střediska výchovné péče v Příbrami, odborníků ze Střediska sociální péče v Příbrami,
právníků z Okresního soudu i Státního zastupitelství Příbram, odborných lékařů a pracovníků
Městské i Státní policie. Pro žáky bylo zorganizováno několik přednášek s odborníky ze
jmenovaných institucí.
Spolupráce s Pedagogicko-psychologickou poradnou Středočeského kraje a speciálně
pedagogickými centry
Škola velmi úzce spolupracuje PPP Příbram při řešení poruch učení a chování. Tato problematika se
týká zejména žáků nižšího gymnázia, kteří přišli ze základních škol se speciálními výukovými
problémy. Se Střediskem výchovné péče spolupracuje především v oblasti vytváření sociálně
zdravých třídních kolektivů a celkové socializaci žáků v třídním kolektivu. Žákům s SPU byly
vytvořeny podmínky, aby mohli být plně integrováni do výuky. Pro nadané žáky byl ve spolupráci
vypracován IVP, který jim umožňuje rozšiřovat znalosti a dovednosti nad rámec základního RVP
školy.
Spolupráce s rodiči, lékaři, sociálními pracovníky, policií
Výchovná poradkyně má vybudovaný systém informování a spolupráce s rodiči. Komunikace
probíhá prostřednictvím informačního systému nebo osobně. Spolupráce s rodiči probíhala bez
větších problémů. Vzhledem k charakteru řešených problémů nebylo třeba přistoupit ke spolupráci
se sociálními pracovníky ani policií.
18. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí (příp. o dalších
kontrolách neuvedených v bodě 20)
Ve školním roce 2012/2013 neproběhla v Gymnáziu, Příbram, Legionářů 402 žádná činnost
provedená Českou školní inspekcí.
Pod dozorem České školní inspekce probíhalo testování třídy kvarty (plošné testování žáků
devátých tříd základních škol a příslušných tříd víceletých gymnázií).
Pilotní testování třídy kvarty proběhlo 25. března 2013 za účasti ČŠI.
Testování třídy kvarty proběhlo 15. května 2013.
19. Další činnost školy
•
Rada školy Gymnázia Příbram plnila svoji funkci. Scházela se pravidelně během celého
školního roku a vyjadřovala se jak k dokumentům školy, tak i k chodu školy a jejím postavení
ve městě. Zápisy ze zasedání rady školy a odkaz na ni je i na webových stránkách Gymnázia
Příbram.
•
Školní parlament ve školním roce 2012/2013 plnil svoji roli ve škole průměrně. Scházel se
pravidelně každý měsíc, z jednání byly pořizovány zápisy. Účast členů parlamentu na jednotlivých
Strana 56 (celkem 60)
jednáních byla aktivní. Školní parlament se podílel na pořádání mnoha akcí školy (vítání nových
studentů školy apod.).
•
Sdružení rodičů a přátel školy bylo po celý rok škole nápomocno především v oblasti financování
(maturitní plesy, exkurze, lyžařské zájezdy, kulturní a sportovní akce). Spolupráce s Výborem
SRPDŠ byla vynikající. Předsedkyně a místopředseda SRPŠ řešili případná přání žáků velmi
ochotně a byli nápomocni především v přípravách maturitních plesů.
•
Škola o své práci informovala veřejnost prostřednictvím tisku (MF DNES, Příbramský Kahan,
Periskop, Příbramský deník) – 53 článků v uvedených periodikách a pravidelně každý měsíc
prostřednictvím kabelové televize TV Fonka (měsíční školní zprávy produkované GymTV včetně
16 reportáží o dění v regionu na webu České televize). Webové stránky školy www.gym.pb.cz
přinášejí pravidelně zprávy o aktuálním dění ve škole – 230 článků o dění ve škole.
•
GymTV jako školní televize Gymnázia Příbram rovnoměrně dělí svou činnost mezi přípravu
školních televizních zpráv a správu webových stránek. Právě ty zaznamenaly v roce 2012/2013
několik rekordů.
20. Ekonomická část výroční zprávy o činnosti školy
I. Základní údaje o hospodaření školy
Základní údaje o hospodaření školy
v tis. Kč
Za rok 2012 (k 31. 12.)
Činnost
Hlavní
Za 1. pol. roku 2013 (k 30. 6.)
Činnost
Doplňková
Hlavní
Doplňková
1.
Náklady celkem
35 471
66
17 962
41
2.
Výnosy celkem
35 468
76
17 415
55
29 751
0
14 067
0
5 717
76
3 348
55
-3
10
- 547
14
příspěvky a dotace na provoz
Z toho
ostatní výnosy
3.
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK
před zdaněním
II. Přijaté příspěvky a dotace
Přijaté příspěvky a dotace v tis. Kč
Za rok 2012
(k 31. 12.)
1.
Přijaté dotace ze státního rozpočtu celkem (INV)
0
2.
Přijaté dotace z rozpočtu kraje (včetně vrácených příjmů z pronájmu) celkem
(INV)
0
3.
Přijaté příspěvky a dotace na neinvestiční výdaje ze státního rozpočtu přes účet
zřizovatele (MŠMT apod.) celkem (NIV)
přímé vzdělávací výdaje celkem (UZ 33 353)
z toho
mzdové výdaje (platy a OPPP)
ostatní celkem
Z toho
25 137
24 847
620
Peníze středním školám EU (UZ 33031)
z toho
25 757
Hodnocení žáků a škol - Excelence (UZ 33038)
538
10
Soutěže (UZ 33166)
7
PAP (UZ 98007)
65
Strana 57 (celkem 60)
4.
Přijaté příspěvky a dotace na neinvestiční výdaje z rozpočtu kraje celkem (NIV)
běžné provozní výdaje celkem (UZ 008)
ostatní účelové výdaje celkem
3 002
2 902
100
Z toho
z toho
5.
Zahraniční spolupráce (UZ 003)
20
Vrácené příjmy z pronájmu (UZ 040)
80
1 351
Z jiných zdrojů
Město Příbram – „Budoucnost evropských regionů“
15
Město Příbram – „Česko-německá výměna jazzových orchestrů“
10
Projekt ESF – „E-learningová podpora výuky anglického jazyka“
718
Projekt Partnerství evropských středních škol – „Comenius“
297
Příspěvek SRPDŠ
105
Přijaté dary – čerpání rezervního fondu
206
Z toho
Výsledek hospodaření za rok 2012 vyšel se ziskem ve výši 7.243,78 Kč. Ztráta z hlavní činnosti
2.949,22 Kč byla vyrovnána ziskem z doplňkové činnosti ve výši 10.193 Kč. Hospodaření školy
bylo poznamenáno celkovou ekonomickou situací státu, protože došlo k dalšímu krácení finančních
prostředků. Toto krácení se týkalo jak prostředků z rozpočtu MŠMT, tak provozních prostředků
poskytovaných Středočeským krajem. Vzhledem k tomu, že příspěvek na provoz od 1. 1. 2012
neobsahuje finanční prostředky ke krytí odpisů, byla eliminována vzniklá účetní ztráta na konci
hospodářského roku snížením investičního fondu o 355 tis. Kč.
Aby byl zajištěn plynulý chod školy, byla přijata další úsporná opatření ve spotřebě energií
i v ostatních provozních nákladech, drobné práce při správě objektu byly v rámci možností
prováděny zaměstnanci školy. V rámci vrácených příjmů z pronájmu byly zřizovatelem
odsouhlaseny a profinancovány provozní záměry na výměnu 10 ks oken v tělocvičně školy (60 tis.
Kč) a na povrchovou úpravu stěn ve školní jídelně (20 tis. Kč). Tyto záměry byly realizovány na
začátku školního roku 2012/2013.
Ve školním roce 2012/13 poskytlo Město Příbram škole dotaci v rámci projektu „2. ročník českoněmecké výměny gymnaziálních studentských jazzových orchestrů Příbram – Aurich 2013“ (30 tis.
Kč). Tato částka byla využita na úhradu nákladů na cestu studentů do německého Aurichu. Dále byl
Městem Příbram podpořen projekt „GymTV, školní televize Gymnázia Příbram“ (20 tis. Kč).
Poskytnutá dotace na další projekt našeho gymnázia, a to „Živý literát – literární semináře
a autorská čtení se současnými českými autory“ bude čerpána v novém školním roce.
Těžištěm mimorozpočtových zdrojů byly prostředky z projektu OPVK „E-learningová podpora
výuky anglického jazyka“ (719 tis. Kč), díky kterým mohla škola nakoupit technické vybavení
a materiál ve prospěch výuky. Realizace projektu byla zahájena 1. 11. 2011 a ukončena k 31. 10.
2012. Projekt byl zaměřen na zkvalitnění výuky angličtiny prostřednictvím výukových metod, které
spočívají zejména ve využití e-learningu a digitalizaci učebních materiálů.
V rámci projektu Partnerství škol Comenius byl poskytnut od 1. 8. 2012 grant Národní agenturou
pro evropské vzdělávací programy. Z tohoto grantu byly uhrazeny náklady spojené s účastí
pedagogů na projektové schůzce v norském Vollenu a nákup notebooku (62 tis. Kč). V dubnu 2013
se v Příbrami konala mezinárodní projektová schůzka za účasti pěti partnerských škol z Německa,
Polska, Norska, Itálie a České republiky. Doprovodný program, ubytování a stravování bylo
Strana 58 (celkem 60)
hrazeno zúčastněnými studenty a pedagogy. Práce v prvním roce projektu vyvrcholila v červnu
2013 bilaterální schůzkou v norském Vollenu. Studentům byl poskytnut příspěvek na letenky do
Osla a částečně hrazen program v rámci této schůzky (59 tis. Kč).
V rámci projektu „Výměna studentských orchestrů – BigBand Gymnázia Aurich a GymBand
Gymnázia Příbram“, v němž Gymnázium, Příbram, Legionářů 402 bylo partnerem Gymnázia
Aurich, poskytl finanční prostředky na úhradu nákladů studentského orchestru na cestu do
německého Aurichu Česko-německý fond budoucnosti (30 tis. Kč).
Z MF ČR byla poskytnuta dotace (65 tis. Kč) na částečné pokrytí nákladů spojených se zajištěním
předávání informací pro monitorování a řízení veřejných financí (Pomocný analytický přehled).
Obdržená finanční částka byla využita na nákup PC, neboť stávající počítač nezajišťoval potřebnou
podporu novému SW. Dále byly prostředky využity na nové programové vybavení, servisní
podporu a mzdové náklady.
Ve školním roce 2012/2013 nebyly provedeny žádné kontroly hospodaření školy.
Výsledek hospodaření k 30. 6. 2013 vykazuje ztrátu ve výši 533 tis. Kč. Na vykázanou ztrátu mají
významný vliv účtované odpisy majetku ve výši 319 tis. Kč a stále se snižující provozní ONIV.
Další významnou částkou, která ovlivňuje hospodaření školy, jsou zvýšené náklady na energie
způsobené velmi chladnými jarními měsíci a neustálé navyšování cen dodavateli. Nejvyšší
nákladovou položku tvoří výdaje za teplo. Škola se snaží topit tak, aby alespoň splňovala normy
dané Vyhláškou č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích. V tomto ani minulém roce nebylo
z provozních peněz školou zakoupeno žádné materiálové a softwarové vybavení. Nákladová
položka pro revize a pravidelné servisy představuje též nezanedbatelnou část výdajů a její snižování
by znamenalo neprovádění zákonem stanovených revizí.
21. Závěr
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Gymnázium naplňovalo ve školním roce 2012/2013 stanovené cíle. Aktivita školy se projevuje
ve vlastním zpracovaném školním vzdělávacím programu, který byl realizován již šestým
rokem. V oblasti vzdělávání se rozšířila nabídka formou volitelných a výběrových předmětů.
Žáci dosáhli velmi dobrých výsledků u státní maturitní zkoušky.
Žáky nadále vzdělává plně kvalifikovaný pedagogický sbor.
Žáci mohou ve škole složit mezinárodní zkoušky z francouzského jazyka DELF; z anglického
jazyka mezinárodní jazykové zkoušky v anglickém jazyce (Cambridge ESOL) – KET, PET,
FCE, CAE a v německém jazyce (Rakouský jazykový diplom) – OSD. Žáci školy i veřejnost
mají možnost vykonat zkoušky v budově gymnázia a otestovat své znalosti v šesti různých
úrovních od A1 až po C2.
Materiálně a technické podmínky se v uplynulém roce opět zlepšují (viz vybavení školy).
Gymnázium běžně pracuje v e-learningovém prostředí MOODLE ve výuce.
Výčtem tuzemských a zahraničních projektů a zrealizovaných akcí pro žáky škola dokazuje, že
patří mezi velmi aktivní.
Gymnázium podporuje mimoškolní aktivity žáků (vlastní školní televize, školní orchestr, školní
divadlo, školní fotbalová liga, podpora sportu – SK Sporting gymnázia, množství kroužků).
Gymnázium skončilo hospodaření školy na konci roku 2012 s kladným hospodářským
výsledkem.
Datum zpracování zprávy: 1. 10. 2013
Datum projednání v školské radě: 8. 10. 2013
Podpis ředitelky a razítko školy: Mgr. Iva Kadeřábková
Strana 59 (celkem 60)
Strana 60 (celkem 60)
Download

gymnázium, příbram, legionářů 402 výroční zpráva o činnosti školy