ASOCIACE RODIČŮ A PŘÁTEL ZDRAVOTNĚ
POSTIŽENÝCH DĚTÍ V ČR, z. s.
Podpora pečujících rodičů
(akreditace MPSV č. 2013/1656-PP)
Komu je kurz určen:
Osobám, které poskytují pomoc příjemci příspěvku na péči dle zákona 108/2006 Sb., o sociálních
službách. Především osobám pečujícím o dítě se zdravotním postižením, doplňkovou skupinou jsou osoby
pečující o dospělou osobu se zdravotním postižením.
Rozsah:
K ur z j e d ot o vá n 3 6 v yuč o v ac ím i h o d in am i.
Obsahová náplň:

Podpora psychické stability dlouhodobě pečujících osob s důrazem na prevenci syndromu
vyhoření a základní prvky psychohygieny.

Podpora partnerské komunikace pečujících a posilování psychické stability celé rodiny.

Zamyšlení a příklady dobré praxe k problematice týkající se osamostatňování dětí se zdravotním
postižením a podpory jejich soběstačnosti v rámci možností zdravotního a psychického stavu.

Zamyšlení nad problematikou postavení zdravého sourozence. Definice psychohygieny, specifika
druhů relaxace, psychosomatika pečující osoby, somatizace, práce s tělem, práce s dechem a
nosným aparátem, škola zad, aktivní relaxace s barvami.
Kurz je veden prožitkovým způsobem, tzn., že se hodně diskutuje, zkouší a zažívá „na vlastní kůži“, hraje,
dýchá apod.
Lektor:
Lektorský tým akreditované vzdělávací instituce Alfa Human Service:
Mgr. Martina Chmelová, Mgr. Eva Radilova
Ukončení:
Výstupní test (ověření znalosti přednášené tématiky), vyhodnocení a předání osvědčení.
KURZY PRO PEČUJÍCÍ
OP LZZ CZ.1.04/3.1.03/A7.00085
EDUKATIVNÍ PODPORA PÉČE O OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM
Karlínské nám. 59/12, Praha 8 – Karlín; www.arpzpd.cz
Termí n:
22. - 23. 11. a 29. – 30. 11. 2014 (zahájení vždy v 9.00 hodin)
Místo: Sportareál Praha - Satalice, s.r.o., U Arborky 397, 19015 Praha 9
Ku rz j e bez pl at n ý. V ýuk a, s tu d ij n í m at er i ál y, ub yt o v á ní a s tr a v o vá ní b ě hem v ýuk y j s o u
zd ar m a. Ku r zu s e nem oh o u zú č as t n it záj em c i z P r ah y a Ka rl o v ars k éh o k raj e.
Bli ž š í
i nf o rm ac e
o
proj ek tu ,
vč et n ě
př i h l áš k y
na
k ur z,
n aj d e te
na
ht tp :/ / www. a r p zp d .c z/ #/ es f / ak tua l n ip roj ek t y . Př i h láš k y zas í lej te e lek tro n ic k y n a ní že
u ve d en o u em ai l o vo u a dr es u ( k ap ac it a k ur zu j e 20 os o b) .
S p ří pad n ými d ot a z y s e ob rac ej t e na m ana žer a
m .lis k o va @ ar p zp d .c z , te l ef o n 22 4 8 1 7 39 3 ,7 24 18 3 9 17
proj ek tu
Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím
Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR
Mar t in u
L iš k ov o u:
Download

Podpora pečujících rodičů - Asociace rodičů a přátel zdravotně