PERVITIN
Vzhled
Bílý, někdy nažloutlý či nafialovělý krystalický prášek – barva se
může lišit dle procesu výroby.
Užívání
především šňupání (účinky se projeví za cca 15 minut), nitrožilní
(okamžitý účinek) a užití ústy (účinky nastupují za cca hodinu).
Šňupání poškozuje sliznici, která často krvácí a při dlouhodobém
užívání může dojít k jejímu nevratnému poškození. Rizika nitrožilního užívání jsou podobná, jako u ostatních drog, jedná se především o možnost nákazy infekčními chorobami.
Účinky
stimulující, povzbuzující – uvolňuje energii v těle a zvyšuje výkonnost organismu, zvyšuje tep, tlak, frekvenci dýchání, pozornost,
soustředěnost, vše ovšem na úkor kvality. Snižuje chuť k jídlu a
potřebu spánku. Abstinenční příznaky nastupují po odeznění
účinků, jsou psychického rázu a projevují se především podrážděností, depresemi a bažením po droze. Typické jsou rozšířené
zorničky.
Rizika
Rychlý vznik psychické závislosti a rychlý vzrůst tolerance vede
ke zvyšování dávek. Užívání pervitinu často způsobuje toxické
psychózy („stíhy“), kdy závislý pociťuje intenzivní prožitky strachu
z pronásledování, je vysoce podezřívavý, často agresivní, žárlivý
apod. Některé psychické změny a poruchy mohou být nevratné.
Typické jsou silné deprese, úzkosti, neklid. Vyskytnout se mohou
sebevražedné tendence, poruchy spánku apod. Co se týče fyzického poškození, může dojít k poškození především srdce a jater.
Předávkování
Při předávkování dochází k intenzivní úzkosti, bolestem čela, hrudi,
může dojít k bezvědomí, při kombinování pervitinu s jinými látkami, zejména antidepresivy může dojít k úmrtí.
PERVITIN
Více informací můžete získat
na následujících kontaktech
Centrum terénních programů o. s. Semiramis
Adresa: Ptácká 162, 293 01 Mladá Boleslav
Telefon: +420 728 245 196 nebo +420 724 087 925
e-mail: [email protected]
K-centrum Mladá Boleslav
Adresa: Ptácká 162, 293 01Mladá Boleslav
Telefon: + 420 326 303 468
e-mail: [email protected]
Stránky Národního monitorovacího střediska pro
drogy a drogové závislosti
www.drogy-info.cz
Anonymní on-line poradna o. s. Sananim
www.drogovaporadna.cz
www.os-semiramis.cz
EXTÁZE
Vzhled
Tablety různé barvy s vyraženými logy, značkami, kapsle s práškem,
někdy i ve formě roztoku.
Užívání
Ústní, někdy i šňupání.
Účinky
Extáze patří svými účinky na rozhraní stimulačních a halucinogenních látek, obecně se tedy dá říci, že mohou způsobit povzbuzení,
ale i halucinace. Dalším účinkem je zvýšení schopnosti vcítit se do
druhého člověka. V první fázi účinku extáze může způsobit neklid,
zvýšení srdečního tepu, v další fázi mizí neklid a nervozita, nastává
zlepšení nálady, zostření vnímání a povzbuzení organismu. Účinky
nastupují obvykle během jedné hodiny a trvají 4-6 hodin, někdy
i více. Po odeznění účinků, především pak druhý den, se může dostavit „kocovina“, která se často projevuje smutkem, depresivními
stavy, únavou. Tento stav může vydržet i více dní. Při dlouhodobém
zneužívání extáze se tyto stavy prodlužují a získávají na intenzitě.
Rizika
Závislost vznikající na extázi, je psychického rázu a obvykle je spojovaná s prostředím, ve kterém člověk užívá (party, přátelé apod.).
Ostatní dny, kdy k užití extáze nedochází, pak obvykle postrádají
smysl a jedinou radost přináší opětovné užití. Dlouhodobé užívání
pak může přinést toxické psychózy, deprese, hubnutí, ztrátu zájmů
a v ojedinělých případech na následky výše jmenovaných rizik
dochází i k trvalému poškození organismu.
Předávkování
Hrozí zejména v případě, kdy uživatel neodhadne účinky konzumované extáze a užije tablet více ve snaze zintenzivnit prožitek.
Největší nebezpečí v tomto případě nepředstavuje přímo MDMA
(účinná látka), ale příměsi, které jsou v tabletách obsaženy a které
mohou vést až ke smrti (DOB, PMA a další). Časté jsou kolapsy
organismu, vyvolané jeho přehřátím, dehydratací a celkovým vyčerpáním, zvracení, závratě apod.
EXTÁZE
Více informací můžete získat
na následujících kontaktech
Centrum terénních programů o. s. Semiramis
Adresa: Ptácká 162, 293 01 Mladá Boleslav
Telefon: +420 728 245 196 nebo +420 724 087 925
e-mail: [email protected]
K-centrum Mladá Boleslav
Adresa: Ptácká 162, 293 01Mladá Boleslav
Telefon: + 420 326 303 468
e-mail: [email protected]
Stránky Národního monitorovacího střediska
pro drogy a drogové závislosti
www.drogy-info.cz
Informace o syntetických drogách, provozuje
o. s. Podané Ruce
www.extc.cz
Databáze tablet extáze a informace o jejich složení, web 3. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy
www.lf3.cuni.cz/drogy
www.os-semiramis.cz
MARIHUANA
A HAŠIŠ
Vzhled
Marihuana - směs listů, větviček, semen, květů a palic
Hašiš - pryskyřice z konopí (zapáchající hnědá hmota podobná čokoládě)
Hašišový olej - produkt destilace konopných listů
Užívání
Nejčastějším způsobem je kouření ručně balených cigaret - jointů (účinek se
plně projeví po cca 15 minutách) či vodní dýmky. Méně častým způsobem
aplikace je požití (účinky nastupují během cca 30 minut, ale i po delší době).
Účinky
Kannabinoidy způsobují euforii a uvolnění. Mezi další účinky patří
zvýšení tepové frekvence, krevního tlaku. Marihuana působí na produkci
slin a slz (sucho v ústech), rozšiřuje cévy v očích (červené oči). Při konzumaci nastupuje v první fázi sevřenost, úzkost, ve druhé fázi euforie, vnitřní
blaženost, bezdůvodná veselost, neztišitelný smích. Mohou se objevit
i pocity ostychu, strachu a viny. Nálada často přechází v únavu, lhostejnost a otupělost. Dalšími symptomy jsou: porušení chodu myšlenek,
soustředění a pozornosti, zostření sluchových a chuťových vjemů, snížení
mechanické obratnosti a selhávání krátkodobé paměti, synestézie (vnímání jednoho vjemu jiným smyslem, např. vidění zvuku, slyšení tepla, atd.),
iluze sluchové i zrakové, které mohou přejít až v halucinace.
Rizika
Závislost, vznikající na marihuaně, je psychického rázu, dlouhodobé
užívání vede k poruchám paměti a ztrátě motivace k běžným aktivitám.
Také může dojít k propuknutí psychických poruch, zvláště, je-li k tomu
nějaká predispozice, případně ke zhoršení již vzniklé psychické poruchy.
U mužů dlouhodobé kouření marihuany zhoršuje potenci. Druhý den po
užití konopných drog se uživatel často cítí zmatený. Kouření marihuany s
sebou nese podobné riziko jako kouření cigaret, jen marihuanová cigareta
obsahuje výrazně vyšší obsah škodlivých látek. Při kombinaci marihuany
s alkoholem dochází k nevolnosti a zvracení, následující den uživatel
pociťuje těžkou kocovinu.
Předávkování
Doposud nebyl popsán případ předávkování s následkem smrti, nicméně
při předávkování může dojít k silným nevolnostem, výraznému útlumu,
někdy i bezvědomí.
MARIHUANA
A HAŠIŠ
Více informací můžete získat
na následujících kontaktech
Centrum terénních programů o. s. Semiramis
Adresa: Ptácká 162, 293 01 Mladá Boleslav
Telefon: +420 728 245 196 nebo +420 724 087 925
e-mail: [email protected]
K-centrum Mladá Boleslav
Adresa: Ptácká 162, 293 01Mladá Boleslav
Telefon: + 420 326 303 468
e-mail: [email protected]
Stránky Národního monitorovacího střediska pro
drogy a drogové závislosti
www.drogy-info.cz
Anonymní on-line poradna o. s. Sananim
www.drogovaporadna.cz
www.os-semiramis.cz
Download

PERVITIN - Semiramis o.s.