Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
Doplňkové pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu
silničního nákladního dopravce
DPPSD P 1/12
Článek 1
Článek 2
Článek 3
Článek 4
Článek 5
Článek 6
Článek 7
Článek 8
Obsah:
Úvodní ustanovení
Rozsah pojistného krytí
Speciální výluky z pojištění
Územní platnost pojištění
Práva a povinnosti účastníků pojištění
Pojistné plnění
Výklad pojmů
Závěrečné ustanovení
Článek 1
Úvodní ustanovení
1. Pojištění odpovědnosti za škodu silničního nákladního
dopravce, které sjednává Česká podnikatelská pojišťovna,
a.s., Vienna Insurance Group (dále jen „pojistitel“), se řídí
příslušnými ustanoveními zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné
smlouvě v platném znění, Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění odpovědnosti za škodu VPP OD (dále
jen „Všeobecné pojistné podmínky“), těmito Doplňkovými
pojistnými podmínkami pro pojištění odpovědnosti za škodu silničního nákladního dopravce DPPSD P 1/12 (dále jen
„Doplňkové pojistné podmínky“) a pojistnou smlouvou.
2. Nestanoví-li tyto Doplňkové pojistné podmínky jinak, platí
příslušná ustanovení Všeobecných pojistných podmínek.
3. Pojištění odpovědnosti za škodu silničního nákladního dopravce je pojištěním škodovým, jehož účelem je náhrada
škody vzniklé v důsledku pojistné události.
Článek 2
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Rozsah pojistného krytí
Odchylně od ustanovení čl. 4., odst. 2., písm. b) a v souladu s ustanovením čl. 4., odst. 3., písm. a) Všeobecných
pojistných podmínek se pojištění vztahuje na právním
předpisem stanovenou odpovědnost silničního nákladního
dopravce vzniklou jinému na věci převzaté na základě přepravní smlouvy v důsledku nahodilé události, ke které došlo
v době trvání pojištění při vnitrostátní silniční nákladní dopravě, a to až do výše limitu pojistného plnění sjednaného
v pojistné smlouvě.
Je-li to v pojistné smlouvě ujednáno, pojištění se vztahuje
také na Úmluvou o přepravní smlouvě v mezinárodní nákladní silniční dopravě (CMR) stanovenou odpovědnost
pojištěného za škodu vzniklou na věcech převzatých, na
které byla vystavena obchodní zahraniční faktura nebo jiný
účetní doklad, nastane-li odpovědnost za škodu v důsledku
nahodilé události, ke které došlo v době trvání pojištění při
mezinárodní silniční nákladní dopravě, a to až do výše limitu pojistného plnění sjednaného v pojistné smlouvě.
Je-li v pojistné smlouvě ujednáno, pojištění se vztahuje
na právním předpisem stanovenou odpovědnost silničního nákladního dopravce vzniklou jinému na věci převzaté
v důsledku nahodilé události, ke které došlo v době trvání
pojištění při kabotážní silniční nákladní dopravě, a to až do
výše sjednaného limitu pojistného plnění sjednaného v pojistné smlouvě.
Pojištění se rovněž vztahuje na škody vzniklé v důsledku
manipulace, nakládky, vykládky nebo uložení věci, je-li tato
činnost prováděna dopravcem nebo osobami jednajícími za
dopravce.
Pojištění se vztahuje pouze na případy odpovědnosti za
škodu vyplývající z takové přepravní smlouvy, ke které byl
vydán písemný přepravní doklad (přepravní, dodací nebo
nákladní list apod.).
Pojištění se vztahuje pouze na zásilky převzaté k přepravě,
které jsou přepravovány dopravním prostředkem uvedeným
v pojistné smlouvě (u souprav se v pojistné smlouvě uvádí
pouze tažné řídící vozidlo).
Pojištění odpovědnosti za škodu se vztahuje na osoby
poskytující přepravní služby při vnitrostátní nebo mezinárodní nebo kabotážní silniční nákladní dopravě na základě
koncesní listiny nebo jiného povolení k provozování silniční
nákladní dopravy.
T. č. DPPSD P 1/12
Článek 3
Speciální výluky z pojištění
1. Mimo výluk uvedených ve Všeobecných pojistných podmínkách se pojištění dále nevztahuje na odpovědnost za škodu
vzniklou:
a) v důsledku překročení dodací lhůty;
b) vědomým odchýlením se od příkazu klienta;
c) na přepravovaných věcech v důsledku nedostatečného, vadného nebo chybějícího obalu;
d) na přepravovaných věcech v důsledku atmosférických
srážek;
e) během skladování v průběhu dopravy, jestliže toto skladování trvalo déle než 15 dní;
f) přirozenou povahou zásilky, zejména vnitřní zkázou
zásilky nebo úbytkem způsobeným např. chemickým
rozkladem, vyprýštěním, vypařením, vyprcháním, samovznícením, okysličením, vysušením, zapařením,
plísní, hnilobou, působením hmyzu, hlodavců a jiných
živočichů;
g) na živých zvířatech;
h) vydáním přepravované věci jinému příjemci než uvedenému v přepravní smlouvě;
i) poškozením či zničením přepravovaných věcí v důsledku použití nevhodného nebo technicky nezpůsobilého
dopravního prostředku zejména s ohledem na druh
přepravovaného nákladu;
j) vzniklou pohřešováním přepravovaných věcí s výjimkou škod za které pojištěný odpovídá, a které vznikly
následkem dopravní nehody, byl-li pojištěný nebo jeho
pracovník zbaven možnosti přepravované věci opatrovat.
2. Není-li v pojistné smlouvě ujednáno jinak, pojištění se nevztahuje na škodu vzniklou:
a) na stěhovaných věcech;
b) odcizením přepravovaného nákladu loupeží nebo krádeží z řádně zabezpečeného vozidla během přerušení
jízdy na dobu nezbytně nutnou;
c) na přepravovaných výbušninách a třaskavinách a jiných nebezpečných látkách (ADR);
d) na přepravovaných ojetých nebo havarovaných motorových vozidlech nebo na přepravovaných použitých
nebo porouchaných strojích a zařízeních;
e) na penězích, klenotech a jiných cennostech, jakož i na
přepravovaných starožitnostech, věcech umělecké
nebo historické hodnoty nebo věcech, které jsou předmětem sběratelského zájmu;
f) při mezinárodní silniční nákladní dopravě v důsledku
zvláštního ujednání dle článku 24 Úmluvy CMR;
g) při mezinárodní silniční nákladní dopravě v důsledku
zvláštního ujednání dle článku 26 Úmluvy CMR;
h) v souvislosti s překročením dodací lhůty v důsledku
provádění silniční nákladní dopravy dle úmluvy CMR
(plnění do výše cla a dovozného);
i) v souvislosti s překročením dodací lhůty v důsledku
provádění vnitrostátní silniční nákladní dopravy (plnění
do výše dopravného).
3. V pojistné smlouvě lze ujednat i další výluky z pojištění odpovědnosti za škodu, než uvedené v tomto článku.
Článek 5
Práva a povinnosti účastníků pojištění
1. Vedle povinností stanovených právními předpisy, pojistnými
podmínkami a pojistnou smlouvou má pojistník nebo pojištěný tyto další povinnosti:
a) je povinen při převzetí zásilky k přepravě na poznatelnou vadu obalu nebo balení a na nesprávnost údajů
uvedených v přepravním dokladu poukázat a tuto skutečnost zaznamenat do přepravního dokladu;
b) je povinen řádně zajistit přepravovaný náklad proti pohybu, poškození nebo zničení;
c) je povinen bez odkladu oznámit pojistiteli vznik škodné
události a předložit příslušné doklady, zejména:
• oznámení škodné události s vyjádřením, zda svoji
odpovědnost uznává, případně uvede důvody, proč
ji neuznává;
• protokol o vzniklé škodě, např. zápis o poškození
zásilky, policejní protokol, zápis o škodě havarijním
komisařem v zahraničí apod.;
• objednávku přepravy, nákladní list, doklad o druhu
a výši náhrady škody, např. zahraniční obchodní
faktura, celní deklarace s uvedením původní ceny
zásilky apod.;
• případně další doklady, které si pojistitel vyžádá.
2. V případě, že pojistník nebo pojištěný porušil povinnosti
uvedené v odst. 1. tohoto článku, má pojistitel právo snížit
pojistné plnění úměrně tomu, jaký vliv mělo toto porušení
na rozsah jeho povinnosti plnit.
Článek 6
Pojistné plnění
1. Vedle ustanovení čl. 11 Všeobecných pojistných podmínek
pojistitel poskytne pojistné plnění za jednu pojistnou událost
vyplývající z pojistných smluv pro pojištění odpovědnosti za
škodu silničního nákladního dopravce v mezinárodní silniční nákladní dopravě maximálně ve výši určené Úmluvou
o přepravní smlouvě v mezinárodní nákladní silniční dopravě (CMR), až do výše limitu pojistného plnění sjednaného
v pojistné smlouvě.
2. Není-li v pojistné smlouvě stanoveno jinak, pojistná plnění
vyplacená z pojistných událostí nastalých v průběhu jednoho pojistného období (12 kalendářních měsíců po sobě
jdoucích), nesmí přesáhnout limit pojistného plnění sjednaný v pojistné smlouvě.
Článek 7
1.
2.
Článek 4
Územní platnost pojištění
1. Pojištění podle čl. 2., odst. 1 těchto Doplňkových pojistných
podmínek se vztahuje na škodné události vzniklé při vnitrostátní silniční nákladní dopravě, které nastanou na geografickém území České republiky, pokud není v pojistné
smlouvě dohodnuto jinak.
2. Pojištění podle čl. 2., odst. 2. těchto Doplňkových pojistných
podmínek se vztahuje na škodné události vzniklé při mezinárodní silniční nákladní dopravě, které nastanou na území
jednotlivých států Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru a dále na území Švýcarska a Chorvatska,
pokud není v pojistné smlouvě dohodnuto jinak.
3. Pojištění podle čl. 2, odst. 3 těchto Doplňkových pojistných podmínek se vztahuje na škodné události vzniklé
při kabotážní silniční nákladní dopravě, které nastanou
na území států Evropské unie, s výjimkou států Bulharska
a Rumunska.
3.
4.
Výklad pojmů
Dopravcem se rozumí fyzická nebo právnická osoba uskutečňující silniční nákladní dopravu na základě příkazu přepravce.
Kabotážní silniční nákladní dopravou se rozumí dočasně provozovaná vnitrostátní silniční nákladní doprava zboží
pro cizí potřebu v jiném členském státě, aniž by tam dopravce měl sídlo nebo byl jinak usazen, která navazuje na
mezinárodní silniční nákladní dopravu. V návaznosti na mezinárodní silniční nákladní dopravu lze po dodání nákladu
provést 3 kabotážní dopravy v průběhu 7 dnů od poslední
vykládky navazující na mezinárodní silniční nákladní dopravu. V případě vozidla bez nákladu lze provést na území
členského státu 1 kabotážní dopravu v průběhu 3 dnů po
příjezdu.
Mezinárodní silniční nákladní dopravou se rozumí silniční doprava včetně manipulace, vykládky a nakládky přepravovaného nákladu prováděné dopravcem, při níž místo výchozí a místo cílové leží na území dvou různých států nebo
okružní jízda po území nejméně dvou různých států. Silniční
nákladní doprava, která nesplňuje uvedené parametry, je
silniční nákladní dopravou vnitrostátní.
Pohřešováním věci se rozumí stav, kdy poškozený ztratil
nezávisle na své vůli možnost s věcí disponovat, například:
a) odcizení věci krádeží - je přivlastnění si pojištěné
věci, její části nebo příslušenství v případech, kdy ke
vniknutí do místa, kde byla věc uložena, došlo zjištěným způsobem (např. se stopami násilí);
b) odcizení věci loupeží - je přivlastnění si pojištěné
věci, její části nebo jejího příslušenství tak, že pachatel
použil proti pojištěnému nebo jiné osobě pověřené pojištěným násilí nebo pohrůžky bezprostředního násilí;
c) ztráta věci nebo její části - je stav, kdy poškozený
nezávisle na své vůli pozbyl možnost s věcí nakládat,
neví, kde se věc nachází, popřípadě zda věc ještě vůbec existuje.
  5. Starožitnostmi se rozumí zpravidla věci starší 80 let, které
mají uměleckou hodnotu, příp. charakter unikátu.
  6. Úmluvou CMR se rozumí Přepravní smlouva v mezinárodní silniční nákladní dopravě.
  7. Věcmi umělecké hodnoty se rozumí originální nebo unikátní díla, jejichž prodejní cena není dána pouze výrobními
náklady, nýbrž uměleckou kvalitou a autorem díla. Patří
sem zejména obrazy, grafická a sochařská díla, výrobky
z porcelánu, keramiky a skla, ručně vázané koberce, gobelíny apod.
  8. Věcmi historické hodnoty se rozumí předměty, které mají
vztah k historickým osobnostem nebo událostem.
  9. Věcmi sběratelského zájmu se rozumí známky, mince,
medaile apod., bez ohledu na jejich počet, uspořádání a tematické členění. Pokud však jednotlivě mají vysokou skutečnou hodnotu (nelze brát v úvahu hodnotu sběratelskou),
může taková věc být považována za cennost.
10. Řádným zajištěním přepravovaných věcí (nákladu) se
pro účely tohoto pojištění rozumí jejich rovnoměrné rozložení na ložné ploše vozidla, nepohyblivost v příčném a podélném směru, použití vhodných prostředků k zajištění nákladu jako jsou např. náporové polštáře, vázací prostředky,
klíny, vzpěry, rozpěry apod. řádné zajištění musí odpovídat
charakteru, hmotnosti a povaze přepravované věci.
11. Řádným zabezpečením vozidla se rozumí stav, kdy
v době vzniku pojistné události bylo pojištěné vozidlo uzamčeno, a všechna instalovaná zabezpečovací zařízení byla
v aktivním stavu; vozidlo, které nemá pevnou střechu, se
považuje za zabezpečené, pokud je kabina vozidla řádně
uzamčena a pojištěné věci jsou uloženy na ložném prostoru
vozidla. Vozidla, jejichž ložný prostor je krytý plachtou, musí
být zabezpečen proti vniknutí minimálně ocelovým lankem
s uzamčeným visacím zámkem, nebo jiným odpovídajícím
způsobem. Obsluha opustila vozidlo pouze na dobu nezbytně nutnou; škoda vznikla v době od 6:00 do 22:00 hodin
– časové omezení se však netýká případů, kdy bylo vozidlo
v době vzniku pojistné události umístěno v garáži nebo na
střeženém parkovišti, resp. v jiném oploceném střeženém
prostoru, který není volně přístupný.
Článek 8
Závěrečné ustanovení
1. Tyto Doplňkové pojistné podmínky nabývají účinnosti dnem
1. ledna 2012.
T. č. DPPSD P 1/12
Download

DPPSD_P_2012_-_dopravce.pdf