Tepelná čerpadla
vzduch/voda
www.alfea.cz
Tepelná čerpadla Atlantic Alfea
jsou společným projektem firem Atlantic a Fujitsu, ve kterém se zúročily zkušenosti firmy Atlantic
s tepelnou technikou a společnosti Fujitsu s chladící a klimatizační technikou.
Výsledkem jsou tepelná čerpadla VZDUCH-VODA s kontinuálním řízením výkonu a vysokou účinností zisku
tepelné energie předurčená pro nízkoteplotní systémy moderních novostaveb.
Alfea
Extensa S
Alfea
Excellia S
Alfea
Extensa Duo
Alfea
Excellia Duo
Základ nabídky tvoří nástěnná
typová řada Alfea Extensa
S v provedení „split“, která je
vyráběná v pěti výkonových
variantách – 5, 6, 8, 10 a 13 kW.
Řada Alfea Extensa je nabízena
samostatně pouze pro
vytápění nebo pod označením
Alfea SET v sadě s externím
zásobníkem TV pro vytápění a
ohřev teplé vody.
Pro náročné provozní
podmínky byla vyvinuta
typová řada Alfea Excellia S,
opět v nástěnném provedení
„split“. Výkonové varianty
11, 14 a 16 kW dokážou připravit
topnou vodu o teplotě
až 60 °C, díky technologii
vstřikování chladiva. Řada
Alfea Excellia S je nabízena
samostatně pouze pro
vytápění nebo pod označením
Alfea Excelia SET v sadě s
externím zásobníkem TV pro
vytápění a přípravu teplé vody.
Typová řada Alfea Extensa
Duo ve stacionárním
provedení „split“ je dodávána
ve výkonových variantách 6,
8 a 10 kW. Řada Alfea Extensa
Duo je kompaktní blok, který
se skládá z hydraulického
modulu a ze 190l zásobníku
TV vybaveného patentovanou
pasivní ochranou ACI.
Pro náročné provozní
podmínky byla vyvinuta
typová řada Alfea
Excellia Duo v provedení
„split“. Výkonové varianty
11, 14 a 16 kW jsou schopny
připravit topnou vodu
o teplotě až 60 °C, díky
technologii vstřikování
chladiva. Řada Alfea Excellia
Duo je kompaktní blok, který
se skládá z hydraulického
modulu a ze 190l zásobníku
TV vybaveného patentovanou
pasivní ochranou ACI.
Ohřev
teplé vody
Vytápění
místností
Princip tepelného čerpadla
Chlazení
místností
Podlahové
vytápění
Méně škodlivých emisí CO2
obnovitelná
energie
Porovnání zdrojů znečištění emisemi CO2
350 %
venkovní
jednotka
Elektřina přímotop
450 %
Plynový kondenzační kotel
Tepelné čerpadlo Alfea
100 %
hydraulický modul
topný systém
0%
elektrická
energie
2
50 %
100 %
Venkovní jednotka
Stacionární provedení
Závěsné provedení
Tepelná čerpadla využívají obnovitelné energie z okolního prostředí. Sluneční energie
akumulovaná ve vzduchu je přeměňována pomocí elektrické energie na teplo pro
vytápění. Tepelná čerpadla Alfea jsou natolik efektivní, že je možné jejich celoroční
využití jako jediného zdroje tepla pro téměř všechny moderní objekty. Venkovní vzduch
jako zdroj tepelné energie lze využívat až do teploty -20 °C. U stávajících budov s vyššími
tepelnými ztrátami je potřeba vzít v úvahu, že spolu se snižující se teplotou vzduchu
výrazně klesá i topný výkon tepelného čerpadla. U takovýchto objektů je proto potřebné
zařadit do topného systému přídavný zdroj tepla.
V dnešní době hraje důležitou roli ochrana ovzduší - zejména pak snižování emisí CO2
a šetrné zacházení s fosilními palivy. To jsou neoddiskutovatelné argumenty, které hovoří
pro co nejširší využití obnovitelných energií. Tepelné čerpadlo spotřebovává pro pohon
kompresoru nezanedbatelné množství elektrické energie, která není vždy vyráběna
zcela ekologicky. Proto lze tepelné čerpadlo považovat za alternativní zdroj tepla pouze
částečně a jeho skutečný přínos pro životní prostředí přímo závisí na způsobu jeho řízení
a výsledné spotřebě elektrické energie.
3
Popis
instalace
systému
3
8
4
1
1. Vnitřní jednotka
6
2. Venkovní jednotka
5
3. Zásobník TV
2
4. Úpravna vody
5. Podlahové vytápění
6. Radiátorové vytápění
7. Ohřev bazénu
7
8. Chlazení místností (volitelně)
Splitové provedení
Tepelná čerpadla Alfea se skládají ze dvou částí:
፛ invertorová venkovní jednotka
obsahuje výparník, ventilátor s řízenými otáčkami, kompresor s plynulým řízením výkonu a expanzní ventil
፛ vnitřní hydraulická jednotka
obsahuje akumulační nerezový zásobník s koaxiálním výměníkem, řídící systém tepelného čerpadla, ekvitermní regulaci
topného okruhu a v provedení Duo navíc integrovaný zásobník TV.
Obě části jsou propojeny potrubím naplněným chladivem. Výkonová řada od 5 do 16 kW pokrývá požadavky na vytápění a ohřev
TV u velké části objektů individuálního bydlení a menších provozoven. Vytápění větších objektů lze řešit inteligentními kaskádami.
Výhody
፛
tichý chod (vnější jednotka mimo objekt)
a úspora obytného prostoru – není nutná
instalace vzduchových kanálů uvnitř domu,
፛
venku je umístěna pouze „studená“ část
technologie s chladivem (výparník),
፛
díky umístění vnitřní jednotky s topnou vodou
v objektu může být TČ v zimě kompletně
odstaveno (nemůže zamrznout),
፛
vnější jednotku lze umístit bez problémů dále
od domu,
፛
plnění okruhu chladiva je standardním
úkonem při uvedení TČ do provozu
kvalifikovaným servisním technikem Brilon a.s.
4
Venkovní
vzduch
Kondenzátor
- výměník
Expanzní
ventil
Chladivo
Topná voda
Výparník
Kompresor
Venkovní jednotka
Čerpadlo
Vnitřní jednotka
Topný okruh
Invertorová
technologie
Výhody invertorové technologie
፛
vyšší energetická účinnost vyjádřená vysokým COP
፛
větší rozsah provozních venkovních teplot umožňující
snížení teploty bivalence, případně (při vhodném
dimenzování jednotky) monovalentní provoz
፛
nižší provozní hlučnost
፛
nižší hmotnost a rozměry
፛
výrazně nižší tvorba námrazy na venkovním výměníku
a tím i nižší energetické a časové nároky na odtávání
፛
velmi nízký rozběhový proud kompresoru s plynulým
náběhem snižuje nároky na předřazený jistič
(nižší stálý poplatek za el. energii)
፛
udržování provozního napájecího proudu na minimální
hodnotě vzhledem k aktuální spotřebě tepla
፛
nižší nároky na objem akumulačního zásobníku
DC kompresor „twin rotary“
DC invertor pro plynulou
regulaci výkonu
Modulace výkonu
ON-OFF
INVERTER
Zatímco jednostupňové kompresory s ON-OFF regulací
neustále cyklují, DC inverter pracuje s rozsahem
výkonu 10 – 100 %.
Pokrývá tak aktuální požadavky vytápění v celé topné
sezóně.
5
Dlouhá životnost
prostor pro instalaci
el. patrony (elektrokotle)
nerezová nádoba
o objemu 16 l
፛ nerezová akumulační nádoba
o objemu 16 litrů s koaxiálním
protiproudým měděným
výměníkem
odvzdušnění
chladivo
tryska
podporující
pohyb
otopné vody
kolem spirály
koaxiálního
výměníku
፛ velký průměr trubkovnic
s velkou teplosměnnou plochou
፛ malý hydraulický odpor
፛ nehrozí zanesení výměníku
otopná
voda
měděný
koaxiální výměník
zpátečka ÚT
výstup ÚT
čidlo teploty
kondenzátoru
Patentovaný výměník Alfea v sobě kombinuje dvě zásadní výhody v jednom:
፛
Velkoplošný koaxiální měděný výměník umístěný v akumulačním nerezovém zásobníku. Ve srovnání s klasickým deskovým
je koaxiální výměník odolnější proti zanášení. Použitý měděný materiál velmi dobře přenáší teplo, navíc je vnější i vnitřní
povrch výměníku opatřen rastrem pro zvětšení teplosměnné plochy.
፛
Akumulační zásobník má zásadní význam při procesu odmrazování výparníku. Stálá 16litrová zásoba topné vody je také
vhodná pro hydraulické vyrovnání podmínek na straně výroby i spotřeby tepla, přestože Alfea pracuje s modulací výkonu
10 – 100% a přesně kopíruje požadavek topného systému.
Široký pracovní rozsah
35°C
24°C
0°C
-20°C
Alfea Excellia (DUO)
0°C
-20°C
Díky invertorové technologii a vstřikování chladiva je zaručen
široký pracovní rozsah. V zimě je možné vytápět a ohřívat teplou
vodu hluboko pod bodem mrazu, až do venkovní teploty -20 °C.
Naopak v létě využijeme předností tepelného čerpadla až do
venkovní teploty +35 °C. Vedle ohřevu teplé vody se nabízí
i účinnější funkce chlazení.
Alfea Extensa (DUO)
Vysoká účinnost
Mezi topnými systémy, které jsou na trhu k dispozici,
představuje tepelné čerpadlo nejekologičtější
zdroj tepelné energie. Vysokáúčinnost je zaručena
nejmodernější technologií získávání nízkoteplotní
energie venkovního vzduchu – invertorové technologie
a přesného řízení okruhu chladiva.
6
Vysoké COP (topný faktor)
Alfea Excellia (DUO)
Alfea Extensa (DUO)
4.30
4.00
Excellentní výkon
Při -25 °C
venkovní teploty
60 °C
teplota topné vody
Modely Excellia S splňují požadavky i těch
nejnáročnějších zákazníků. Dosažení většího
výkonu s vyšší teplotou topné vody je možné díky
technologii vstřikování chladiva. Excellia pracuje
s teplotou až 60 °C. Využijeme ji například u starších
topných systémů nebo pro komfortnější ohřev teplé
vody. Větší výkon při nízkých venkovních teplotách
zajišťuje provoz tepelného čerpadla i bez použití
náhradního zdroje. Excellia dále pracuje při širším
rozsahu venkovních teplot, v rozmezí -20 °C až
+35 °C. Navýšení horní meze umožňuje v letních
měsících větší využití Excellie pro ohřev teplé
vody, ale zároveň nabízí i účinnější funkci chlazení
domácnosti.
Nová technologie vstřikování chladiva
Část chladiva prochází by-passem přímo do kompresoru
(vyhne se výparníku) a zvýší teplotu par chladiva proti běžnému
chladícímu okruhu. Kompresor je opatřen vstřikovacím portem.
Dvojitý rotační
kompresor
TWIN ROTARY
vstřikování chladiva
TOPNÝ OKRUH
Vysoká teplota výstupní vody 60 °C
se udrží až do -20 °C venkovní teploty
bez nutnosti použití záložního
zdroje tepla.
Při -20 °C
venkovní teploty
venkovní teploty
50 °C
60 °C
teplota topné vody
teplota topné vody
VNITŘNÍ JEDNOTKA
Bez
záložního
zdroje
Při -20 °C
Kondenzátor - nerezová
akumulační nádoba
s koaxiálním měděným
výměníkem.
Vysoká komprese
modelu Excellia
vstřikování chladiva
Běžný okruh
chladiva
Výparník
VENKOVNÍ JEDNOTKA
Vstřikování chladiva
7
Regulační systém
Ekvitermní regulace
Ekvitermní regulátor přímo reguluje
teplotu topné vody a teplota prostoru
je pouze důsledkem. Teplota topné
vody se odvozuje od venkovní teploty
na základě topné křivky. Aby nedocházelo
k překotné regulaci, regulátor aktuální
venkovní teplotu utlumuje v závislosti
na setrvačnosti budovy a vytváří
tzv. geometrickou venkovní teplotu.
TČ Alfea je standardně
vybaveno regulátorem RVS 21.827
s těmito funkcemi
፛ provozní a bezpečnostní stavy TČ
፛ ohřev TV včetně řízení solárního systému
፛ řízení bivalentního zdroje
(sběrnice nebo kontakt)
፛ ekvitermní regulace až 3 topných okruhů s možností
připojení prostorových čidel
፛ provoz chlazení
፛ komunikace s dalšími zdroji – např. plynový
kondenzační kotel Geminox
፛ možnost rozšíření funkcí připojením regulátorů řady
Siemens RVS
Bezdrátový
přijímač
QAC34
Venkovní čidlo
Bezdrátové periferie
QAA78
QAA58
Bezdrátový
multifunkční
prostorový přístroj
Bezdrátový
prostorový
přístroj
+
AVS13
AVS
13
QAC34
Bezdrátový vysílač
pro venkovní čidlo
venkovní čidlo
Servisní nástroj
QAA75
QAA55
Multifunkční prostorový
přístroj
Prostorový
přístroj
QAA55
QAA75
Volitelné příslušenství
pro 2. TO
OCI700
Rozšiřující modul AVS55
8
Komunikační modul
Regulátory RVS
OCI345
RVS43.345
Vestavný modul
Ekvitermní regulátor
Web server
OZW672
Web server
Dálkové ovládání topného
systému přes internet
Ideální nástroj pro pohodlnou kontrolu a ovládání
regulačního systému TČ z jakéhokoliv místa na zemi.
V případě chyby je alarm odeslán e-mailem nebo přes
SMS předem definovaným příjemcům. Instalací Web
serveru získává uživatel možnost zapojení do systému
komplexních servisních služeb včetně vzdáleného
dohledu centrálním dispečinkem.
Web server OZW672 nabízí uživateli možnost vzdáleného
ovládání a příjem alarmových hlášení přes internet
pomocí PC nebo Smartphonu. Uvedení do provozu
a ovládání jsou velmi jednoduché. Jelikož je přímo
v OZW672 integrován web server, stačí v domě mít
jen internetové připojení. Používání web serveru tedy
nevyžaduje žádné další provozní náklady. Jestliže
se OZW672 propojí s řídící jednotkou kotle, všechny
změny nastavení se automaticky přejímají a jsou ihned
k dispozici online. Pro snadné a rychlé zprovoznění
přístroje je dispozici startovací stránka s nejdůležitějšími
datovými body.
Aplikace pro Smartphony
Aplikace umožňují ovládání až dvou webových serverů
současně (možnost vyzkoušení v demo módu bez nutnosti
připojení k webovému serveru).
Zjednodušené ovládání pomocí aplikací pro smartphony
s operačním systémem iOS a Android lze zdrama stáhnout
na iTunes a Andriod market.
9
10
1
Nízké
provozní náklady
inverterová technologie – modulace výkonu zdroje
፛
velkoplošný koaxiální výměník Alfea
፛
široký pracovní rozsah při venkovních teplotách
-20 °C až +35 °C
፛
technologie vstřikování chladiva
(platí pro typovou řadu Excellia)
፛
ekvitermní regulace Siemens
8
2
11
4
Tepelná čerpadla využívají teplo z okolního prostředí.
Jak vyplívá z výpočtu COP, z 1 kWh dodané elektrické energie
vyrobí Alfea 3 až 5 kWh tepla. Tím výrazně šetří náklady
na vytápění objektu a ohřev teplé vody. V tabulce naleznete
přehled nákladů v porovnání s dalšími běžně používanými
zdroji tepla. K dosažení maximálních úspor je nutné
použít nízkoteplotní topný systém a zásobník TV s velkou
teplosměnnou plochou. V opačném případě hrozí riziko,
že se deklarovaných úspor nedosáhne!
Konstrukce tepelných čerpadel Alfea nabízí soubor
nejmodernějších technologií, přinášejících nízké provozní
náklady.
፛
7
9
3
5
6
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
regulace Siemens RVS21
ovládací panel Siemens AVS37
manometr
oběhové čerpadlo - třída A
výstup ÚT
zpátečka ÚT
přípojky chladiva
expanzní nádrž
pojistný ventil 3 bar
kondenzátor
sada pro připojení kotle
Vedle přímé úspory použití tepelného čerpadla Alfea je
možné dodatečně snížit náklady na provoz celé domácnosti
formou výhodné sazby elektrické energie.
450
Roční náklady na provoz topného systému
832,8
800
Elektřina přímotop
Elektřina akumulace
Plynový kotel
Plynový kondenzační kotel
Dřevěné pelety
zpátečka ÚT R 1”
Tepelné čerpadlo Alfea
0 Kč
20 000 Kč
výstup ÚT R 1”
40 000 Kč
Zdroj: Internetový portál TZB-info - porovnání nákladů na vytápění podle druhu paliva
10
81
97 98
Atlantic Alfea Extensa, Excellia
457
479
Extensa, Excellia
Sada pro připojení
zásobníku TV
Sada pro připojení
2. topného okruhu
AOYA45LBTL /
AOY54LJBYL
Horní pohled
31
330
12
900
77
Horní pohled
31
330
12
900
77
790
66
Venkovní jednotka
Extensa 5, 6
21
Boční pohled
Spodní pohled
Venkovní jednotka
Extensa 8, 10
Čelní pohled
650
370
370
320
Spodní pohled
Čelní pohled
650
400
Boční pohled
Čelní pohled
540
347
Boční pohled
400
10
21
578
830
300
1290
Horní pohled
Spodní pohled
Venkovní jednotka
Extensa 13, Excellia 11, 14, 16
11
DUO
6
2
1
3
7
4
5
1. akumulační nádrž
s koaxiálním
kondenzátorem
2. ovládací panel
3. řídící jednotka
4. zásobník TV
5. přídavné topné těleso
6. přípojky okruhu
chladiva
7. expanzní nádoba
630
599
576
42,7
Horní pohled
790
300
66
1817
10
578
1799
320
Čelní pohled
540
347
Boční pohled
Spodní pohled
648
598
Atlantic Alfea Extensa, Excellia DUO
12
Venkovní jednotka
Extensa DUO 6
S ohledem na vzrůstající objem
spotřebované teplé vody
v novostavbách i ve starších,
rekonstruovaných rodinných domech
a s ohledem na omezené prostory
instalace připravila firma Atlantic
excelentní řešení.
Tepelná čerpadla Alfea
Extensa Duo a Excellia Duo
jsou díky svým kompaktním
rozměrům a elegantnímu designu
vhodná pro umístění v interiéru.
Komfortní příprava teplé vody je zajištěna integrovaným nepřímotopným zásobníkem o objemu 190 litrů. Tento ocelový ohřívač je chráněn
silnou vrstvou smaltu a navíc aktivní protikorozní ochranou - patentovaný ACI systém (Anti - Corrosion Integrale) vybavený titanovou anodu,
který udržuje v celém objemu zásobníku kladný potenciál. Pro dosažení maximálního komfortu přípravy teplé vody je zásobník vybaven
elektrickou patronou s výkonem 1,8 kW.
Kompaktní typová řada Alfea Extensa Duo v provedení „split“ je nabízena ve výkonových variantách
6 a 8 kW. Tato verze je určena pro pasivní nebo nízkoenergetické stavby s nízkoteplotním systémem
vytápění. Pro bivalentní provoz je možné tepelné čerpadlo doplnit integrovaným elektrokotlem
6 kW.
Wilo Stratos 25/1-8
Speciálně pro náročné provozní podmínky v České republice byla vyvinuta typová řada Alfea
Excellia Duo v provedení „split“ ve výkonových variantách 11, 14 a 16 kW. Díky technologii
vstřikování chladiva do kompresoru pracují tepelná čerpadla Alfea Excellia Duo s výstupní teplotou
topné vody 60°C v extrémních podmínkách. Pro bivalentní provoz je možné tepelné čerpadlo
doplnit integrovaným elektrokotlem 9 kW.
V dnešní době je kladen důraz na maximální úsporu elektrické energie. Proto jsou tepelná čerpadla
Alfea Extensa Duo a Alfea Excellia Duo vybavena úsporným oběhovým čerpadlem s proměnnými
otáčkami typu Wilo Stratos 25/1-8 třídy A. Úsporným prvkem je nejen vlastní konstrukce čerpadla,
ale také modulace otáček při rozdílných hydraulických podmínkách v topné soustavě.
energetická třída
Další výraznou výhodou je možná instalace volitelného příslušenství přímo do kompaktního bloku
tepelného čerpadla. Nejčastější variantou integrované sady je rozšíření o druhý směšovaný topný
okruh. Vedle elektrokotle jsou v nabídce příslušenství také připojení doplňkového zdroje, řízení
chladícího okruhu, příp. ohřev bazénu.
A
AOYA45LBTL /
AOY54LJBYL
Horní pohled
31
330
12
900
77
Horní pohled
12
900
77
Boční pohled
370
Spodní pohled
Venkovní jednotka
Extensa DUO 8, 10
Čelní pohled
650
370
Čelní pohled
650
400
Boční pohled
21
21
830
1290
330
400
31
Spodní pohled
Venkovní jednotka
Excellia DUO 11, 14, 16
13
Technické parametry
Extensa
Tepelné čerpadlo
A7/W35
8
10
13
11
14
16
kW
1,09
1,25
1,61
2,16
3,22
6,50
6,50
6,50
jmenovitý topný výkon
kW
4,70
6,00
7,71
10,55
13,2
11,20
14,00
16,00
příkon
kW
1,05
1,43
1,86
2,71
3,30
2,51
3,22
3,70
-
4,50
4,20
4,15
3,90
4,00
4,46
4,35
4,30
jmenovitý topný výkon
kW
4,50
5,21
7,31
9,87
11,20
14,00
15,10
příkon
kW
1,38
1,68
2,36
3,10
3,45
4,40
4,87
-
3,26
3,10
3,10
3,18
3,25
3,18
3,10
COP
A-7/W45
6
minimální topný výkon
COP
A2/W35
5
Excellia
jmenovitý topný výkon
kW
4,10
4,77
6,40
8,07
9,25
10,50
13,10
14,50
příkon
kW
1,80
2,16
3,04
3,93
4,20
4,16
5,39
6,38
-
2,28
2,21
2,10
2,05
2,16
2,52
2,43
2,27
COP
napájení
V
jmenovitý proud
A
230
8,3
8,3
11,7
400
13,2
16,7
3,6
4,8
5,5
max. jmenovitý proud venk. jednotky
A
15
15
17
17
20
10,5
10,5
10,5
jistič pro venkovní jednotku
A
16/B
16/B
20/B
20/B
25/B
16B/3
16B/3
16B/3
kabel pro venkovní jednotku
-
3 × 2,5
3 × 2,5
3 × 2,5
3 × 2,5
3×4
5 × 2,5
5 × 2,5
5 × 2,5
kabel venk. jednotka/hydr. modul
-
5 × 1,5
5 × 1,5
5 × 1,5
5 × 1,5
5 × 1,5
5 × 1,5
5 × 1,5
5 × 1,5
jmenovitý proud elektrokotle
výkon elektrokotle
kabel pro elektrokotel
A
2 × 13
13,7
kW
2×3
9
-
3 × 2,5 (2 ×)
5 × 2,5
jistič pro elektrokotel
-
příkon - ventilátor
W
příkon - oběhové čerpadlo ÚT
W
max. příkon venkovní jednotky
W
max. provozní přetlak okruhu ÚT
bar
3
3
doporučená DT na hydr. modulu
-
4 K < DT < 8 K
4 K < DT < 8 K
minimální průtok hydr. modulem
kg/h
540
600
maximální průtok hydr. modulem
kg/h
1100
1400
provozní venkovní teplota min/max
°C
provozní teplota ÚT min/max
2 × 16/B
54
54
103
3450
3450
3910
16B/3
103
2 × 103
2 × 104
4500
4600
7245
70
70
860
1000
1380
1200
1700
2100
2700
2400
-20/35
°C
1500
1700
3000
3400
-20/35
8/52
8/60
hladina akustického tlaku v 5 m
dB(A)
39
39
41
41
44
39
41
42
akustický výkon dle ČSN EN 12102
66
68
69
dB(A)
65
66
68
68
71
hmotnost venkovní jednotky
kg
40
40
64
64
98
hmotnost hydraulického modulu
kg
99
42
42
objem expanzní nádrže
l
8
8
objem akumulace hydr. modulu
l
16
16
Venkovní jednotka
chladivo
-
plynové potrubí
“
1/2
1/2
R410A
5/8
5/8
5/8
5/8
R410A
5/8
5/8
kapalinové potrubí
“
1/4
1/4
3/8
3/8
3/8
3/8
3/8
3/8
objem chladiva
g
1250
1250
2100
2100
3350
2500
2500
2500
maximální provozní tlak chladiva
bar
45
45
minimální délka potrubí
m
5
5
maximální délka potrubí
(bez dopl. chladiva)
m
15
15
20
20
20
15
15
15
maximální délka potrubí
(s dopl. chladiva)
m
20
20
20
20
20
25
25
25
15
15
doplnění chladiva
maximální výškový rozdíl
14
g/m
20
20
-
-
-
m
15
15
20
20
20
50
15
Hodnoty dle ČSN EN 14511 včetně oběhového čerpadla TO
kW
kW
kW
kW
kW
kW
kW
6
1,25
6,00
1,43
4,20
5,05
1,94
2,60
4,77
2,16
Extensa DUO
8
1,61
7,71
1,86
4,15
6,97
2,68
2,60
6,40
3,04
10
2,16
10,55
2,71
3,90
7,66
3,04
2,52
8,07
3,93
11
6,5
11,20
2,51
4,46
11,20
3,45
3,25
10,50
4,16
Excellia DUO
14
6,5
14,00
3,22
4,35
14,00
4,40
3,18
13,10
5,39
16
6,5
16,00
3,70
4,30
15,10
4,87
3,10
14,50
6,38
COP
-
2,21
2,10
2,05
2,52
2,43
2,27
napájení
jmenovitý proud
max. jmenovitý proud venk. jednotky
jistič pro venkovní jednotku
kabel pro venkovní jednotku
kabel venk. jednotka/hydr. modul
jmenovitý proud elektrokotle
výkon elektrokotle
kabel pro elektrokotel
jistič pro elektrokotel
příkon - ventilátor
příkon - oběhové čerpadlo ÚT
příkon topná vložka v zásobníku TV
kabel pro topnou vložku TV
jistič pro topnou vložku TV
maximální příkon venkovní jednotky
max. provozní přetlak okruhu ÚT
doporučená DT na hydr. modulu
minimální průtok hydr. modulem
maximální průtok hydr. modulem
provozní venkovní teplota min/max
provozní teplota ÚT min/max
hladina akustického tlaku v 5 m
akustický výkon dle ČSN EN 12102
hmotnost venkovní jednotky
hmotnost hydraulického modulu
objem expanzní nádrže
objem akumulace hydr. modulu
teplosměnná plocha zásobníku TV
objem zásobníku TV
V
A
A
A
A
kW
W
W
W
W
bar
kg/h
kg/h
°C
°C
dB(A)
dB(A)
kg
kg
l
l
m2
l
Tepelné čerpadlo
A7/W35
A2/W35
A-7/W45
minimální topný výkon
jmenovitý topný výkon
příkon
COP
jmenovitý topný výkon
příkon
COP
jmenovitý topný výkon
příkon
8,3
15
16/B
3 × 2,5
5 × 1,5
54
3450
600
1400
39
66
40
230
11,7
17
20/B
3 × 2,5
5 × 1,5
2 × 13
2×3
3 × 2,5 (2 × )
2 × 16/B
103
70
1800
3 × 2,5
16/B
3910
3
4 K < DT < 8 K
860
1700
-20/35
8/52
41
68
64
146
12
16
1,7
190
13,2
17
20/B
3 × 2,5
5 × 1,5
3,6
10,5
16B/3
5 × 2,5
5 × 1,5
103
4500
1000
2100
1200
2400
41
68
64
39
66
400
4,8
10,5
16B/3
5 × 2,5
5 × 1,5
13,7
9
5 × 2,5
16B/3
2 × 104
70
1800
3 × 2,5
16/B
7245
3
4 K < DT < 8 K
1500
3000
-20/35
8/60
41
68
99
146
12
16
1,7
190
5,5
10,5
16B/3
5 × 2,5
5 × 1,5
1700
3400
42
69
Venkovní jednotka
chladivo
-
R410A
R410A
plynové potrubí
“
1/2
5/8
5/8
5/8
5/8
5/8
kapalinové potrubí
“
1/4
3/8
3/8
3/8
3/8
3/8
objem chladiva
g
1250
2100
2100
2500
2500
2500
maximální provozní tlak chladiva
bar
45
45
minimální délka potrubí
m
5
5
maximální délka potrubí (bez dopl. chladiva)
m
15
20
20
15
15
15
maximální délka potrubí (s dopl. chladiva)
m
20
20
20
25
25
25
g/m
20
-
-
m
15
20
20
doplnění chladiva
maximální výškový rozdíl
50
15
15
15
15
Ceník
Obj.č.
522 220
522 221
522 222
522 225
522 226
522 930
522 931
522 932
522 890
522 891
522 892
522 684
522 685
522 686
AlfeaESet5
AlfeaESet6
AlfeaESet8
AlfeaESet10
AlfeaESet11
AlfeaESet14
AlfeaESet16
Pozn.:
tepelných čerpadel
Popis
Alfea Extensa S5 - tepelné čerpadlo vzduch/voda, split
Alfea Extensa S6 - tepelné čerpadlo vzduch/voda, split - new
Alfea Extensa S8 - tepelné čerpadlo vzduch/voda, split - new
Alfea Extensa S10 - tepelné čerpadlo vzduch/voda, split - new
Alfea Extensa S13 - tepelné čerpadlo vzduch/voda, split - new
Alfea Extensa Duo 6 - tepelné čerpadlo vzduch/voda, se zásobníkem TV 190 l smalt - new
Alfea Extensa Duo 8 - tepelné čerpadlo vzduch/voda, se zásobníkem TV 190 l smalt - new
Alfea Extensa Duo 10 - tepelné čerpadlo vzduch/voda, se zásobníkem TV 190 l smalt - new
Alfea Excellia S11 Tri - tepelné čerpadlo vzduch/voda, split - new
Alfea Excellia S14 Tri - tepelné čerpadlo vzduch/voda, split - new
Alfea Excellia S16 Tri - tepelné čerpadlo vzduch/voda, split - new
Alfea Excellia Duo Tri 11 - tepelné čerpadlo vzduch/voda, se zásobníkem TV - new
Alfea Excellia Duo Tri 14 - tepelné čerpadlo vzduch/voda, se zásobníkem TV - new
Alfea Excellia Duo Tri 16 - tepelné čerpadlo vzduch/voda, se zásobníkem TV - new
Alfea Extensa SET 5 kW
Alfea Extensa SET 6 kW - new
Alfea Extensa SET 8 kW - new
Alfea Extensa SET 10 kW - new
Alfea Excellia SET 11 kW - new
Alfea Excellia SET 14 kW - new
Alfea Excellia SET 16 kW - new
Kč bez DPH
109 990
119 990
129 990
139 990
159 990
149 990
174 990
184 990
149 990
174 990
194 990
194 990
204 990
224 990
139 990
149 990
164 990
174 990
184 990
204 990
224 990
Součástí tepelného čerpadla je venkovní čidlo QAC34 a průhledítko chladiva 3/8”
SET obsahuje: tepelné čerpadlo, zásobník TV HRS 300 s topnou jednotkou REU 18-2,0 a sadu pro připojení zásobníku TV
Ohřívače vody a akumulační zásobníky pro TČ
A 225 33
A 241 21
A 245 32
A 243 25
A 311 03
A 341 61
A 341 95
A 341 84
A 341 85
A 341 86
WPPK300/130set
HRS 300 - ohřívač vody nepřímotopný vysoce výkonný, pro TČ
HRS 400 - ohřívač vody nepřímotopný vysoce výkonný, pro TČ
HRS 500 - ohřívač vody nepřímotopný vysoce výkonný, pro TČ
WP SOL 350 - ohřívač vody nepřímotopný solární, pro TČ
WP SOL 600 - ohřívač vody nepřímotopný solární, pro TČ
WPPS 130 - vyrovnávací zásobník, pro TČ
WPPS 200 - vyrovnávací zásobník, pro TČ
WPPS 300 - vyrovnávací zásobník, pro TČ
WPPS 400 - vyrovnávací zásobník, pro TČ
WPPS 500 - vyrovnávací zásobník, pro TČ
sestava zásobníku HRS 300 a vyrovnávacího zásobníku WPPS130, pro TČ
26 990
35 990
39 900
35 990
53 990
12 490
12 990
14 990
18 490
19 490
39 499
Příslušenství
073 989
073 991
570 630
075 312
570 631
073 987
073 990
570 629 A
7200163.0
7200163
809 644
010 002 363
S5-S8
S10-S16
V00.42367
sada pro připojení kotle (Extensa/Excellia) V2
sada pro ohřev TV v externím zásobníku (Extensa/Excellia) V2
sada pro připojení 2. TO (Extensa/Excellia) včetně AVS55
sada pro chlazení (Extensa/Excellia/DUO) V2
sada pro bazén (Extensa/Excellia/DUO) včetně AVS55
elektrokotel 9 kW (Extensa/Excellia/DUO)
sada pro připojení kotle (DUO) V2
sada pro připojení 2. TO (DUO) V2 včetně AVS55
předizolované potrubí CU 3/8 + 5/8, 1 m (min. 6 a max. 14 m)
předizolované potrubí CU 3/8, cívka 20 m
topný kabel pro venkovní jednotku Alfea
silentblok T2 50 × 20 - M 8/23
podnož pro tepelné čerpadlo 5/6/8
podnož pro tepelné čerpadlo 10/11/13/14/16
multiProtec 1 litr - inhibitor koroze do topného systému (1:100)
6 490
5 490
20 990
1 590
7 099
9 990
6 490
19 990
429
6 980
2 690
139
3 290
3 290
649
prostorový přístroj (pouze korekce + čidlo teploty prostoru)
multifunkční prostor.přístroj (podsvětlený displej + programátor + čidlo prostoru)
přijímač pro QAC34, QAA58 a QAA78
přijímač na BSB pro QAC34, QAA58 a QAA78
bezdrátový prostorový přístroj (pouze korekce + čidlo teploty prostoru)
bezdrátový multifunkční prostorový přístroj (podsvětlený displej + programátor + čidlo prostoru)
vysílač pro QAC34
zesilovač (volitelný)
jímkové čidlo solární
jímkové čidlo 6 m
příložné čidlo
převodník RVS/LPB pro tepelná čerpadla
ekvitermní regulátor, automatika TČ, vč. svorek
web server pro jeden přístroj (BSB/LPB)
web server pro čtyři přístroje (BSB/LPB)
web server pro šestnáct přístrojů (BSB/LPB)
rozšiřující modul AVS55 včetně svorek
rozšiřující modul RVS (okruh ÚT, MF vstupy a výstupy) + přip. kabel AVS82.491
sada svorek k AVS75.390
1 999
4 499
1 999
2 599
2 999
4 999
2 499
4 599
889
369
549
2 199
9 950
8 999
16 999
24 999
3 290
3 499
319
QAA55.110/101
QAA75.611/701
AVS71.390/109
AVS71.393/109
QAA58.110/101
QAA78.610/701
AVS13.399
AVS14.390/101
QAZ36.481/101
QAZ36.526/109
QAD36/101
OCI345.06/101
RVS41.813/101
OZW672.01.101
OZW672.04.101
OZW672.16.101
075 311 A
AVS75.391/109
SVS75.000
Brilon a.s., Sezemická 6/A3, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice
Tel.: 226 21 21 21 • www.brilon.cz
Změna cen vyhrazena. 2014/02/4.6
Regulace
Download

60 °C - Brilon