Automatizace - IT
3. ročník, 4. blok cvičení
Kombinační a sekvenční logické funkce
13) Sestavte logický obvod pro spínání světla na chodbě, který má jako
vstupy spínače (a, b) na koncích chodby. Požadujeme, aby každý
spínač dokázal přepnutím světlo (x) rozsvítit, pokud bylo zhasnuté a
naopak zhasnout, pokud bylo rozsvícené.
Sestavte pravdivostní tabulku této funkce, napište kanonický tvar logické
funkce. Ověřte také možnost využití hybridních funkcí (NAND, NOR,
XOR). Všechny varianty ověřte pomocí systému LOGO!Soft a PLC
LOGO!.
14) Ve skladu je nainstalován bezpečnostní systém zahrnující infrazávoru
ve vstupních dveřích a dvě pohybová čidla uvnitř místnosti. Pokud
někdo projde dveřmi nebo jej zachytí pohybové čidlo, spustí se alarm.
Uvnitř skladu je navíc umístěna kódová klávesnice. Pokud je na ní
zadán vnitřní kód, systém se aktivuje, ale alarm nereaguje na pohybová
čidla, jen na infrazávoru.
Návrh signálů:
- Infrazávora:
- Pohybová čidla:
- Kódová klávesnice:
- Alarm:
I = 0 / 1 => dveře volné / ve dveřích někdo stojí
P1, P2 = 0 / 1 => bez pohybu / zachycen pohyb
K = 0 / 1 => vnitřní kód vypnut / zapnut
A = 0 / 1 => alarm vypnutý / alarm řve
Sestavte pravdivostní tabulku a napište obě varianty kanonického tvaru
této logické funkce. Sestavte pro funkci Karnaughovu mapu a minimalizujte. Ověřte pomocí systému LOGO!Soft a PLC LOGO.
Převeďte funkci do tvaru s prvky NAND nebo NOR a ověřte pomocí
stavebnice RC2000.
15) Vytvořte logický obvod pro řízení čerpadla (y), které přivádí vodu do
nádrže. Požadujeme, aby obvod udržoval výšku hladiny mezi danou
dolní (D) a horní (H) mezí.
Sestavte tabulku stavů této funkce a napište její kanonický tvar.
Minimalizujte ji pomocí Booleovy algebry i Karnaughovy mapy a
sestavte schéma v LD i FBD. Ověřte obvod pomocí systému LOGO!Soft,
PLC LOGO! a na reálném modelu nádrže.
Převeďte funkci do tvaru s prvky NAND nebo NOR a ověřte pomocí
systému LOGO!Soft a PLC LOGO!.
Automatizace - IT
3. ročník, 4. blok cvičení
příklady pro samostatné vypracování
Kombinační logické funkce
U následujících příkladů sestavte pravdivostní tabulku a zapište
kanonický tvar hledané funkce. Zvažte, jestli lze daná funkce
minimalizovat, případně minimalizaci proveďte. Sestavte blokové (FBD)
i kontaktní (LD) schéma funkce a v systému LOGO!Soft ověřte.
16) Podobně jako v příkladu 13 navrhněte funkci
pro spínání světla (y) na chodbě, které lze
ovládat třemi přepínači a, b, c. Při návrhu se
můžete inspirovat klasickým elektrickým
zapojením této funkce.
a
17) Pohonný agregát je chlazen dvěma ventilátory,
jejichž funkci kontrolují senzory proudu vzduchu
v1 a v2. Pokud za chodu agregátu (indikováno
signálem a) dojde k výpadku jednoho nebo obou
ventilátorů, spustí se akustická signalizace y.
18) Ventil přivádějící plyn do hořáku lze spustit ze
dvou míst, spínači S1 nebo S2. Smí se však otevřít
pouze pokud hoří zapalovací plamínek hořáku,
což je indikováno signálem P.
v1
v2
čerpadlo
přívod plynu
hořák
P
S1
S2
19) V místnosti jsou nainstalovány čtyři požární
senzory a, b, c, d. Pokud by došlo ke spuštění libovolných více než dvou senzorů
zároveň, vyšle řídicí systém hasičské stanici poplašný signál z.
20) V místnosti jsou nainstalovány čtyři požární senzory a, b, c, d. Pokud by došlo
ke spuštění libovolných dvou a více senzorů zároveň, vyšle řídicí systém
hasičské stanici poplašný signál z.
21) Ve vodárně jsou instalována tři čerpadla (a, b, c). Pokud by došlo k výpadku
libovolných dvou nebo dokonce všech tří čerpadel najednou, řídicí systém spustí
varovný signál x.
22) Převeďte řešení z příkladu 14 do tvaru s prvky NAND nebo NOR a sestavte
blokové schéma.
23) V továrně mohou ze čtyř energeticky náročných strojů (a, b, c, d) běžet současně
pouze dva. Pokud by bylo spuštěno více strojů, spustí se varovný klakson (x).
Download

Kombinační a sekvenční logické funkce