2. kola přijímaček - které školy přijímají přihlášky od konce března
Akademie múzických umění v Praze
Česká zemědělská univerzita v Praze
České vysoké učení technické v Praze
Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Masarykova univerzita
Divadelní fakulta obor Teorie a kritika
Divadelní fakulta obor herectví se zaměřením na autorskou tvorbu a pedagogiku
www.damu.cz
www.damu.cz
Hudební fakulta obor Viola http://www.hamu.cz/uredni-deska/prijimaci-rizeni1/Prijimacky%20VIOLA%20cerven%202014.PDF/view
www.hamu.cz
Fakulta tropického zemědělství (pův. Institut tropů a subtropů)
Fakulta lesnická a dřevařská 2. kolo bakalářské obory + nový obor Konzervace přírodnin a taxidermie
http://www.fld.czu.cz/cs/?r=3463&i=17144
Fakulta biomedicínského inženýrství cizojazyčné obory
Fakulta biomedicínského inženýrství obor Biomedicínská informatika http://www.fbmi.cvut.cz/uchazeci/prijimacirizeni
Fakulta elektrotechnická mimořádný termín programy EEM, KME a STM
http://www.fel.cvut.cz/aktuality/mimoradne-prijeti.html
Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská všechny obory
www.ftz.czu.cz
9.4.2014 1. kolo
7.5.2014 1. kolo
opakované
12.6.2014 přijímací
zkoušky
4.7.2014 2. kolo
www.fld.czu.cz
10.7.2014 2. kolo
www.fbmi.cvut.cz
www.fjfi.cvut.cz
31.5.2014 1. kolo
mimořádný
21.8.2014
termín
mimořádný
31.8.2014
termín
31.7.2014 2. kolo
Fakulta strojní programy Strojírenství, Teoretický základ strojírenství a Výroba a ekonomika ve strojírenství
http://www3.fs.cvut.cz/web/fileadmin/documents/12922-Studijni/Vynosy_dekana/Vynos_c._1_2014__O_doplneni_podminek_pro_prijeti_ke_studiu_v_bakalarskych_studijnich_programech.pdf
www.fs.cvut.cz
13.6.2014 2. kolo
Fakulta strojní programy B2341-3 3. kolo pro uchazeče, kteří konají maturitu v září 2014
http://www.fs.cvut.cz/web/fileadmin/documents/12922-Studijni/Vynosy_dekana/Vynos_c._2_2014__O_doplneni_podminek_pro_prijeti_ke_studiu_v_bakalarskych_studijnich_programech.pdf
www.fs.cvut.cz
8.8.2014 3. kolo
Fakulta stavební obor Metrologie v geodézii a strojírenství
www.fsv.cvut.cz
30.4.2014
Fakulta stavební programy Metrologie a Stavebnictví http://www.fsv.cvut.cz/legislat/vd052014.php
www.fsv.cvut.cz
6.8.2014
Hudební fakulta obor Multimediální kompozice mimořádný termín
hf.jamu.cz
Hudební fakulta obor Historická interpretace (zaměření Hra na loutnu, Hra na historickou příčnou flétnu, Hra na
historické violoncello)
Divadelní fakulta obor Audiovizuální tvorba a divadlo
www.fbmi.cvut.cz
www.fel.cvut.cz
hf.jamu.cz
31.5.2014
8.6.2014
difa.jamu.cz
30.6.2014
Divadelní fakulta obor Výchovná dramatika pro neslyšící
difa.jamu.cz
31.8.2014
Fakulta rybářství a ochrany vod
www.frov.jcu.cz
Přírodovědecká fakulta nově akreditovaný obor Mechatronika
www.prf.jcu.cz
1.8.2014
Teologická fakulta JČU 2. kolo http://www.tf.jcu.cz/uchazec/jaknatf/podminky1
www.tf.jcu.cz
15.8.2014
Pedagogická fakulta nově akreditovaný obor Speciální pedagogika předškolního věku - učitelství pro mateřské školy www.pf.jcu.cz
15.6.2014
Lékařská fakulta - Všeobecné, Zubní lékařství a Fyzioterapie v anglickém jazyce
www.med.muni.cz
30.4.2014
25.8.2014
Filozofická fakulta obory Novořecký jazyk a literatura (prezenční studium) a Teorie a dějiny filmu a audiovizuální
kultury (kombinované studium) http://is.muni.cz/prihlaska/info.pl?lang=cs;op=n;utyp=BM
www.phil.muni.cz
8.8.2014
Filozofická fakulta - English Language and Literature
www.phil.muni.cz
30.4.2014 1. kolo
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
www.frrms.mendelu.cz
11.5.2014
Zahradnická fakulta obory „Zahradnické inženýrství“, „Zahradnictví“ a „Zahradní a krajinářská architektura“
http://beta.zf.mendelu.cz/SitePages/2kolo.aspx
www.zf.mendelu.cz
15.8.2014 2. kolo
Pedagogická fakulta obor Informační a komunikační technologie ve vzdělávání
www.pdf.osu.cz
15.5.2014
www.ff.osu.cz
15.8.2014 2. kolo
www.opf.slu.cz
31.8.2014 2. kolo
www.fpf.slu.cz
1.7.2014 2. kolo
1.8.2014
Mendelova univerzita v Brně
Ostravská univerzita v Ostravě
Slezská univerzita v Opavě
Filozofická fakulta 2. kolo přijímacího řízení pro akademický rok 2014/2015 - francouzština
http://ff.osu.cz/index.php?kategorie=67&id=12178
Obchodně podnikatelská fakulta
Filozoficko-přírodovědecká fakulta SLU informace na http://www.slu.cz/fpf/cz/studijni-oddeleni/prijimacirizeni/2014-2015/prij_rizeni_2014_2015_druhe_kolo.pdf
Matematický ústav v Opavě SLU, informace http://www.slu.cz/math/cz/studium/prijimaci-rizeni/Prijimaci-rizenipro-akademicky-rok-2014-2015-2.-kolo
Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií http://www.fm.tul.cz/pro-uchazece/prijrizbak
Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická prodloužení termínu pro podání přihlášek na vybrané obory,
detaily http://www.fp.tul.cz/images/aktuality-2014/vyhlaseni_pr_riz_prodlouzeni.pdf
25.7.2014 2. kolo
20.8.2014 2. kolo
www.fp.tul.cz
www.KamPoMaturite.cz
9.5.2014
dodatečné př.
řízení
22.7.2014
dodatečné př.
řízení
Fakulta textilní s výjimkou oboru Textilní a oděvní návrhářství
www.ft.tul.cz
Ekonomická fakulta 2. kolo kromě oboru IKM http://www.ef.tul.cz/index.php?content=prij_rizeni
www.ef.tul.cz
31.8.2014 2. kolo
Ústav zdravotnických studií
Přírodovědecká fakulta https://www.uhk.cz/cs-cz/studium/prijimaci-rizeni/zakladniinformace/Stranky/default.aspx
Fakulta výrobních technologií a managementu 2. kolo pro vybrané obory
http://cz.fvtm.ujep.cz/files/20140422082849.pdf
Fakulta životního prostředí prodloužen termín pro podání přihlášek v 1. kole, informace
http://fzp.ujep.cz/Studium/prijimaciRizeni/PrijRizeni1_201415.pdf
www.uzs.tul.cz
11.8.2014 2. kolo
www.fs.tul.cz
www.uhk.cz
www.fvtm.ujep.cz
5.8.2014 2. kolo
25.8.2014 2. kolo
15.4.2014 1. kolo
www.fzp.ujep.cz
Fakulta životního prostředí 2. kolo http://fzp.ujep.cz/Studium/prijimaciRizeni/PodminkyPR14-15_II.pdf
Univerzita Karlova v Praze
dodatečné př.
řízení
31.8.2014 2. kolo
dodatečné př.
20.6.2014
řízení
9.8.2014 2. kolo
Fakulta strojní nově akreditovaný obor (dlouhé magisterské studium) Aplikovaná mechanika
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad
Labem
prodlouženo
pro 1. kolo
www.fm.tul.cz
Fakulta strojní 2. kolo
Univerzita Hradec Králové
dodatečné př.
řízení
www.math.slu.cz
Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, nově akreditovaný obor Učitelství pro mateřské školy, informace
http://www.fp.tul.cz/images/prijimaci-rizeni/FP_podminky_prij_riz_1415_nove_M%C5%A0.pdf, nově akreditovaný
www.fp.tul.cz
obor AJ se zaměřením na vzdělávání, http://www.fp.tul.cz/images/prijimacirizeni/FP_podminky_prij_riz_1415_nove_AJ_KS.pdf
Technická univerzita v Liberci
mimořádný
termín
mimořádný
termín
mimořádný
termín
mimořádný
termín
1. kolo
dodatečné př.
řízení
2. kolo
dodatečné př.
řízení
2. kolo
dodatečné př.
řízení
1. kolo
2. kolo
23.8.2014 2. kolo
Filozofická fakulta 2. kolo vybrané obory http://ff.ujep.cz/files/Prijimaci%20rizeni/pz_2014_2015_2kolo.pdf
www.ff.ujep.cz
18.8.2014 2. kolo
Fakulta zdravotnických studií http://uzs.ujep.cz/prilohy/aktuality/434-podminky_ii-kola_prijimaciho_rizeni-20142015.pdf
www.fzs.ujep.cz
18.7.2014 2. kolo
Přírodovědecká fakulta 2. kolo http://sci.ujep.cz/vyhlaseni-prijimaciho-rizeni-2-kolo-2014-2015.html
www.sci.ujep.cz
18.8.2014 2. kolo
Pedagogická fakulta prodloužení termínu u oboru Učitelství pro 1. stupeň ZŠ KS do 30. 4., 2. kolo pro další obory
http://www.pf.ujep.cz/attachments/article/7402/prijimacky_2_kolo_1415.pdf
www.pf.ujep.cz
18.8.2014 2. kolo
web.etf.cuni.cz
31.7.2014
Evangelická teologická fakulta dodatečné přijímací řízení pro obor Teologie křesťanských tradic, informace
http://web.etf.cuni.cz/ETF-15.html
Pedagogická fakulta dodatečné přijímací řízení z důvodu řešení situace nekvalifikovaných učitelů - kombinované
studium pro vybrané programy http://www.cuni.cz/UK-5749.html
www.pedf.cuni.cz
dodatečné př.
řízení
dodatečné př.
31.5.2014
řízení
Aktualizace 24. 7. 2014
Univerzita Karlova v Praze
Filozofická fakulta dodatečné přijímací řízení pro obor Dějiny antické civilizace (dvouoborové studium), informace
http://www.ff.cuni.cz/wp-content/uploads/2014/01/dod_akr_podminky_14_15_dac_egy.pdf
Filozofická fakulta dodatečné přijímací řízení pro obor Japonská studia http://www.ff.cuni.cz/wpcontent/uploads/2014/01/dod_akr_bc_podminky_14_15_JP.pdf
Katolická teologická fakulta 2. kolo http://www.ktf.cuni.cz/KTF-108-version1-podminky_prijimaciho_rizeni_14.pdf
Univerzita Palackého v Olomouci
Univerzita Pardubice
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
Vysoká škola ekonomická v Praze
17.7.2014 2. kolo
30.4.2014 1. kolo
31.7.2014 2. kolo
Pedagogická fakulta možnost prodloužení termínu do 15. 7. na základě žádosti děkana
http://www.pdf.upol.cz/menu/prijimaci-rizeni/bakalarske-a-magisterske-studium/
www.pdf.upol.cz
15.7.2014
www.pdf.upol.cz
31.8.2014 1. kolo
www.prf.upol.cz
15.7.2014 2. kolo
www.upce.cz/fr
16.5.2014 1. kolo
dodatečné př.
31.7.2014
řízení
Pedagogická fakulta cizojazyčné obory
Přírodovědecká fakulta 2. kolo http://www.prf.upol.cz/skupiny/zajemcum-o-studium/bakalarske-a-magisterskestudium/prijimaci-rizeni/#c17582
Fakulta restaurování
Fakulta ekonomicko-správní program SII
http://www.upce.cz/fes/aktuality.html?id=/FES/aktuality/fakulta/dodatecne-prijimacky.html
Fakulta chemicko-technologická vybrané obory
http://www.upce.cz/fcht/aktuality.html?id=/FChT/aktuality/fakulta/2kolo.html
Dopravní fakulta Jana Pernera obory v AJ "Aplikovaná informatika v dopravě“ a „Dopravní prostředky – specializace
Silniční a Kolejová vozidla“
www.upce.cz/fes/
dodatečné př.
řízení
možnost
prodloužení
www.upce.cz/fcht
17.8.2014 2. kolo
www.upce.cz/dfjp
30.4.2014 1. kolo
Dopravní fakulta Jana Pernera vybrané obory http://www.upce.cz/dfjp/studium/bak-stud/dod-prijriz-bc-01-015.pdf www.upce.cz/dfjp
15.8.2014 2. kolo
Fakulta filozofická obory akreditované v AJ
www.upce.cz/ff
30.4.2014 1. kolo
Fakulta filozofická vybrané obory http://www.upce.cz/ff/aktuality.html?id=/FF/aktuality/2kolo.html
www.upce.cz/ff
6.8.2014 2. kolo
www.upce.cz/fei
20.8.2014 2. kolo
www.fai.utb.cz
30.5.2014 1. kolo
Fakulta aplikované informatiky obory Informační a řídicí technologie a Bezpečnostní technologie, systémy a
management http://www.utb.cz/fai/o-fakulte-fai/2-kolo-prijimaciho-rizeni-do-bakalarskych-studijnich-oboru-1
www.fai.utb.cz
2. kolo
Fakulta humanitních studí obor English for Business Administration
Fakulta humanitních studí Němčina pro manažerskou praxi
Fakulta humanitních studí obor Učitelství odborných předmětů pro střední školy
Fakulta logistiky a krizového řízení vybrané obory http://www.utb.cz/file/45634/
www.fhs.utb.cz
www.fhs.utb.cz
www.fhs.utb.cz
www.flkr.utb.cz
Fakulta technologická http://www.utb.cz/ft/chci-studovat/termin-prijimacich-zkousek-1
www.ft.utb.cz
Fakulta veterinární hygieny a ekologie
Fakulta stavební
www.fvhe.vfu.cz
www.fbi.vsb.cz
www.fbi.vsb.cz
www.fast.vsb.cz
Fakulta elektrotechniky a informatiky
www.fei.vsb.cz
Ekonomická fakulta
www.ekf.vsb.cz
Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství
www.fmmi.vsb.cz
Fakulta strojní
www.fs.vsb.cz
Hornicko-geologická fakulta
www.hgf.vsb.cz
Univerzitní studijní programy
www.vsb.cz
29.8.2014
30.4.2014
10.8.2014
30.4.2014
11.7.2014
30.4.2014
15.8.2014
15.8.2014
Fakulta financí a účetnictví nově akreditovaný obor Vzdělávání v ekonomických předmětech možnost zažádat o
změnu již podané přihlášky http://f1.vse.cz/uzaverka-upravy-podanych-prihlasek/
f1.vse.cz
31.5.2014
Fakulta informatiky a statistiky 2. kolo s výjimkou oboru ME a 1. kolo pro PIS
Fakulta informatiky a statistiky 2. kolo pouze pro obor PIS
Fakulta managementu http://isis.vse.cz/prihlaska/?sekce_terminy=1
Fakulta podnikohospodářská u oborů v ČJ do 25. 4., u cizojazyčných do 10. 6. 2014
Fakulta mezinárodních vztahů obor IBB
Národohospodářská fakulta obor Economics
Národohospodářská fakulta ostatní bakalářské obory
fis.vse.cz
www.fm.vse.cz
fph.vse.cz
fmv.vse.cz
nf.vse.cz
www.vspj.cz
1. kolo
www.vstecb.cz
2. kolo pro všechny Bc. obory http://www.vstecb.cz/Podminky-pro-prijeti-do-bakalarskeho-programu-1245.htm
www.vstecb.cz
31.5.2014
16.8.2014
31.8.2014
10.8.2014
do naplnění počtu
studentů
18.7.2014
30.4.2014
18.7.2014
15.7.2014
30.4.2014
15.7.2014
30.4.2014
30.6.2014
17.8.2014
24.8.2014
10.6.2014
30.4.2014
30.4.2014
31.5.2014
30.4.2014
28.7.2014
11.4.2014
1. kolo
2. kolo
1. kolo
2. kolo
2. kolo
2. kolo
1. kolo
2. kolo
2. kolo
1. kolo
2. kolo
prodlouženo
pro 1. kolo
2. kolo
1. kolo
2. kolo
1. kolo
2. kolo
1. kolo
2. kolo
2. kolo
možnost
změny
přihlášky
2. kolo
2. kolo
2. kolo
1. kolo
1. kolo
1. kolo
1. kolo
1. kolo
2. kolo
1. kolo
1.8.2014 2. kolo
www.fch.vutbr.cz
30.6.2014 2. kolo
www.fce.vutbr.cz
15.7.2014 2. kolo
Fakulta strojního inženýrství 2. kolo pro všechny bakalářské obory pro uchazeče, kteří splní podmínky prominutí
přijímací zkoušky http://docs.fme.vutbr.cz/soubor.php?soubor=pdfFA58.pdf&orig=R-8-14.pdf
www.fme.vutbr.cz
17.8.2014 2. kolo
Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií prodloužen termín přihlášek u programu EEKR do 15. 4., 2.
kolo pro ty, co splní podmínky prominutí přijímací zkoušky 10. 8. 2014 a program Angličtina v elektrotechnice a
informatice 2. kolo do 10. 8. 2014 http://www.vutbr.cz/eprihlaska/cs/eprihlaska/zadani/vybratobor#/!/eprihlaska/cs/eprihlaska/zadani/vybrat-obor/typStudia/1/fakulta/0/programLg/cs
www.feec.vutbr.cz
10.8.2014 2. kolo
www.fzs.zcu.cz
18.7.2014 2. kolo
www.fek.zcu.cz
31.7.2014 2. kolo
Fakulta zdravotnických studií pro obor Asistent ochrany a podpory veřejného zdraví
http://fzs.zcu.cz/media/news/index.html?file=/media/news/2012/AVZ-prr.html
Fakulta ekonomická pro vybrané obory
http://fek.zcu.cz/aktuality.php?zobraz=3049&page=0&IDWorker=0&shortcutdiv=#3049
Západočeská univerzita v Plzni
www.ktf.cuni.cz
www.cmtf.upol.cz
Fakulta chemická http://www.vutbr.cz/eprihlaska/cs/eprihlaska/zadani/vybratobor#/!/eprihlaska/cs/eprihlaska/zadani/vybrat-obor/typStudia/1/fakulta/0/programLg/cs
Fakulta stavební programy Stavební inženýrství, Geodézie a kartografie, Civil Engineering, Městské inženýrství 2.
kolo http://www.fce.vutbr.cz/PrijimaciRizeni/P_B_Aktuality.asp
Vysoké učení technické v Brně
dodatečné př.
řízení
Cyrilometodějská teologická fakulta obory Charitativní a sociální práce, Mezinárodní sociální a humanitární práce
Vysoká škola polytechnická Jihlava
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých
Budějovicích
6.6.2014
30.4.2014
Fakulta bezpečnostního inženýrství
Vysoká škola báňská - Technická univerzita
Ostrava
dodatečné př.
řízení
Přírodovědecká fakulta dodatečné přijímací řízení pro obor Medicinální chemie, informace
http://www.natur.cuni.cz/fakulta/uchazeci/bakalarske-studium/chemie/medicinalni-chemie/podminky-prijimaciho- www.natur.cuni.cz
rizeni
Fakulta elektrotechniky a informatiky vybrané obory http://www.upce.cz/fei/aktuality.html?id=/FEI/aktuality/so2.kolo-pr.html
Fakulta aplikované informatiky obor Information and Control Technologies
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
30.4.2014
www.ff.cuni.cz
Fakulta elektrotechnická
www.fel.zcu.cz
Fakulta strojní
www.fst.zcu.cz
Fakulta pedagogická - prodloužení příjmu přihlášek do 30. 4. 2014, informace
http://www.fpe.zcu.cz/???%20AktualityPath%20???index.html?file=/_news/termin_prihlasek.html, Učitelství pro
mateřské školy v kombinované formě do 10. 8.
v době aktualizace nefunkční stránky
www.fpe.zcu.cz
15.4.2014
20.8.2014
15.4.2014
11.8.2014
1. kolo
2. kolo
1. kolo
2. kolo
10.8.2014
dodatečné př.
řízení
Zdroj: internetové stránky jednotlivých škol
Některé veřejné vysoké školy už druhá kola pro podávání přihlášek vypsaly, další je plánují, pokud v prvním kole nenaplní své kapacity. Informace vždy doporučujeme ověřit na studijním oddělení.
www.KamPoMaturite.cz
Aktualizace 24. 7. 2014
Download

2. kola přijímaček - které školy přijímají přihlášky od konce března