Základní škola sv. Voršily v Olomouci
Aksamitova 6, 779 00 Olomouc, IČO 495 88 095, tel./fax: 585 222 689,
e-mail: [email protected], www.zcsol.cz
Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014
Na základě § 10 zákona 561/2004 Sb., O předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání, předkládám


Školské radě Základní školy sv. Voršily v Olomouci
Radě školské právnické osoby Základní školy sv. Voršily v Olomouci
výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2013/2014:
1
Základní údaje o škole
Základní údaje o škole
Název školy
Adresa školy
IČO
IZO ZŠ
IZO ŠD
IZO ŠJ - výdejny
Telefon / fax
e-mail
Internetové stránky
Právní forma
Vznik školy
Zápis do rejstříku školských právnických osob
Název zřizovatele
Vedoucí a hospodářští pracovníci
Ředitel
Zástupce ředitele
Ekonomka
Školská rada
Zástupce rodičů
Zástupce zřizovatele
Zástupce pedagogických pracovníků
Přehled hlavní činnosti školy
(podle zřizovací listiny)
Součásti školy
Základní škola
Školní druţina
Školní jídelna
Školní klub
Základní škola sv. Voršily v Olomouci
Aksamitova 6, 779 00 Olomouc
495 88 095
600 001 709
110 008 821
110 300 637
585 222 689
[email protected]
www.zcsol.cz
Školská právnická osoba
od 1. 9. 1993
30. 4. 2006
Českomoravská provincie Římské unie řádu sv. Voršily,
Ostrovní 11, 779 00 Praha 1 – Nové Město
Mgr. Zdeněk Navrátil
Mgr. Alena Nováčková
Mgr. Lenka Dosoudilová
zřízena s účinností od 1. 1. 2006
Mgr. Lucie Bednářová
Ivo Šálek
Mgr. Zuzana Růţena Svačinová, OSU
Mgr. Veronika Marie–Anna Linhartová, OSU
Mgr. Martin Nešpor
Mgr. Alena Nováčková
Činnost základní školy
Činnost školní druţiny a školního klubu
Činnost školní jídelny - výdejny
naplněnost v tomto školním roce
243
60
228
88
2
Obor vzdělávání – Učební plán
Vzdělávací program
Školní vzdělávací program ZŠ sv. Voršily v Olomouci
Zařazené třídy
1.A, 1.B, 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9.
Předmět
Český jazyk
Anglický jazyk
Matematika
Prvouka
Přírodověda
Vlastivěda
Chemie
Fyzika
Přírodopis
Zeměpis
Dějepis
Občanská v.
Výchova ke zdraví
Hudební v.
Výtvarná v.
Tělesná v.
Křesťanská v.
Pracovní činnosti
Informatika
Další cizí jazyk
Volitelný předmět
celkem
4
7
3
5
5
7
3
5
2
2
2
2
1
8
2
8
4
2
5
2
1
1
2
1
1
20
1
2
2
1
1
22
3
8
3
5
2
1
2
2
1
1
25
3
Personální údaje
3.1
Zaměstnanci celkem (stav k 30. 6. 2014):
Učitelé
Sekretářka
Školník
Uklizečky
Kuchařky
Vychovatelka
Asistenti
Externisté
3.2
1
1
2
1
1
25
18
1
1
2
2
2
2
1
1
1
2
1
1
1
26
6
4
3
4
7
4
3
4
2
2
2
2
1
1
2
2
1
1
1
2
2
2
2
1
1
1
2
2
1
1
1
28
1
30
8
4
3
4
9
4
3
4
2
2
2
1
2
1
2
1
2
2
2
1
1
1
1
2
1
1
1
1
2
1
1
1
3
1
32

16
12
16
4
7
8
7
8
4
2
4
6
8
4
4
3
6
3
122
3
1
32
28
-
1
Členění pedagogických zaměstnanců podle věku a pohlaví
věk
muţi
do 20 let
21 – 30 let
2
1
31 – 40 let
3
5
41 – 50 let
3
5
51 – 60 let
0
2
61 a více let
0
1
Celkem
8
14
%
36,4
63,6
Průměrný věk pedagogických pracovníků: 41,3
ţeny
celkem
3
11
7
2
1
22
100
%
0
12,52
45,83
29,16
8,33
4,16
100
3.3
Členění pedagogických pracovníků podle odborné kvalifikace (bez pracovnic na RD)
Odborná kvalifikace
učitel I. stupně ZŠ
učitel II. stupně ZŠ
vychovatel
asistent pedagoga
celkem
3.4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
splňuje kvalifikaci
6
11
1
2
20
nesplňuje
kvalifikaci
1
1
2
celkem
% kvalifikovanosti
7
11
2
2
22
85,7 %
100 %
50 %
100 %
83,92%
Přehled pedagogických pracovníků podle aprobovanosti
Jméno a příjmení
Mgr. Brandýsová Vladimíra
Mgr. Daněk Lukáš
Mgr. Gruberová Petra
Mgr. Chlup Lukáš
Mgr. Chlupová Šárka
Mgr. Javoříková Miroslava
Mgr. Kotková Zita
Mgr. Fantišek Gorazd Krušina
Ladnarová Lenka, OSU
Bc. Lehečka Tomáš
Lehečková Eva
Mgr. Linhartová Veronika, OSU
Mgr. Lukáš Vilém
Musil Petr
Mgr. Navrátil Zdeněk
Mgr. Nešpor Martin
Mgr. Nováčková Alena
Mgr. Pavlůsková Jana
Rosa Adam
Mgr. Rosová Alena
Mgr. Smékalová Zuzana
Mgr. Šímová Magdalena
Vzdělání + aprobace
VŠ, 1. stupeň
VŠ, Tv - Z
VŠ, Nj,
VŠ, 1. stupeň
VŠ, Aj – Vv
VŠ, 1. stupeň
VŠ, 1. stupeň
VŠ
SŠ
VŠ
SŠ
VŠ, Kv, Aj, EtV
VŠ, M – Hv, Inf
SŠ
VŠ, Bi – Z – OTŢP, Ch
VŠ, Čj – Ov
VŠ, Čj – Ov, EtV
VŠ, M – Dg
SŠ
VŠ, 1. stupeň, Kv, EtV
VŠ, 1. stupeň
VŠ, Kv, EtV
zařazení
učitel 1. st
učitel 2. st.
učitel 2. st.
učitel 1. st.
učitel 2. st.
učitel 1. st.
učitel 1. st.
spirituál
vychovatel ŠK
asistent ped.
vychovatel ŠD
učitel 2. st.
učitel 2. st.
učitel 1. st.
ředitel školy
učitel 2. st.
zástupkyně řed.
učitel 2. st.
sistent ped.
učitel 1. st.
učitel 1. st.
učitel 2. st.
Mgr. Šmídová Magdalena Marta,
OSU
VŠ, Vv – M, Kv, EtV
učitel 2. st.
vyučoval/a
1. st. – třída 5.
Tv, Př, PPř, VkZ
Aj, Nj
1. st. – třída 2.
Aj, Vv, KoAj
1. st. – třída 1. B
Aj
Kv
školní klub
PČ
školní druţina
Kv, Aj
M, Inf, Fy, PF
1. st. – třída 4., Tv
Př, Ch
Čj, D, Ov, VkZ
Čj, Ov
M, Z, PM, PČ
Hv
1. st. – třída 3.
1. st. – třída 1. A
Kv, Ov, školní
druţina
Fj,
Komentář
4
Údaje o přijímacím řízení a zápisu k povinné školní docházce
4.1
Ţáci přijatí ke vzdělávání do střední školy
Vycházelo celkem ţáků na II. stupni ZŠ
Přijato celkem ţáků
Přijato ţáků z 5. ročníku
Přijato ţáků ze 7. ročníku
typ školy
Osmileté gymnázium
Šestileté gymnázium
Čtyřleté gymnázium
Střední umělecká škola
Střední vzdělání s maturitou
Střední vzdělání s výučním listem
25
38
9
4
počet přijatých ţáků
9
4
4
5
16
0
4.2
Ţáci přijatí do 1. ročníku základní školy
Počet
zapsaných
Přestup z jiné
školy
Počet
odkladů
Odchod na jinou
školu
48
0
5
15
Počet dětí
přijatých do
první třídy
28
Počet prvních tříd
2
komentář
5
Údaje o ţácích
5.1
Počty ţáků školy
5.2
třída
počet ţáků na začátku
školního roku
počet ţáků na konci
školního roku
1.A
1.B
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
celkem
14
14
29
29
26
26
29
25
25
26
243
13
14
29
29
26
26
29
25
25
25
241
(ano - ne)
-
Ţáci – cizinci
kategorie cizinců
Počet ţáků
5.3
výjimka z počtu ţáků
občané EU
3
ostatní cizinci
-
Ţáci se speciálními vzdělávacími potřebami
Speciální vzdělávací potřeby
Počet ţáků
s více vadami
s vývojovými poruchami učení
s vývojovými poruchami
chování
celkem
1
2
1
Forma vzdělávání –
individuální integrace
1
2
1
Individuální
vzdělávací plán
1
2
1
Počet
asistentů
1
0
1
4
4
4
2
6
Výsledky vzdělávání ţáků
6.1
Celkové hodnocení ţáků – prospěch
třída
1.A
1.B
2.
3.
4.
prospěli s
vyznamenáním
13
14
29
27
26
prospěli
2
-
opravné
zk. - ţáci
předmět
Neprospělipočet ţáků
nehodnoceni
5.
6.
7.
8.
9.
celkem
23
15
14
10
4
175
3
14
11
15
21
66
komentář
Výchovná opatření
6.2
pochvaly
91
30
121
1. st.
2. st.
celkem
NTU
0
10
10
DŘŠ
6
6
DTU
0
18
18
2. st.
1
1
3. st.
0
Počet omluvených / neomluvených hodin
6.3
třída
1.A
1.B
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
celkem
počet omluvených
hodin
947
845
1535
1980
1457
1886
2525
2351
2481
4233
průměr na ţáka
počet neomluvených
hodin
průměr na
ţáka
72,84
60,35
52,93
68,27
56,03
72,53
87,06
94,04
99,24
169,32
0
0
0
0
0
0
4
0
4
25
0
0
0
0
0
0
0,13
0
0,16
1,0
20 240
83,98
33
0,13
komentář
6.4
Úspěchy v soutěţích
Jméno
kolektiv
Sebastian
Petr
Jan
Šimon
Ondřej
Kateřina
Příjmení
dívek
Pastuszak
Tomeček
Smékal
Borik
Borik
Soubustová
Třída
VI.
V.
IV.
IX.
VII.
IX.
VIII.
Soutěţ
Pláţová přehazovaná
O pohár primátora
města Olomouce,
branný závod
Kolo
okrskové
okrskové
Umístění
1. místo
1. místo
Datum
září 2013
10. října
2013
Vyučující
Petr Musil
Petr Musil
Dějepisná olympiáda
okresní
15. místo
Kateřina
Soubustová
VIII.
okresní
15. místo
Ondřej
Jakub
Jana
Hana
Pavla
Kateřina
Jubilea
Michal
Viktorie
Borik
Šálek
Langerová
Kenningová
Myšková
Soubustová
Kučerová
Volák
Nemerádová
IX.
VII.
VII.
V.
V.
VIII.
VII.
IV.
VI.
Olympiáda v českém
jazyce
Zeměpisná olympiáda
okresní
Bible a my
okresní
Martin
Nešpor
Martin
Nešpor
Jana
Pavlůsková
Magdalena
Šímová
Pythagoriáda
okresní
14. května
2014
Jana
Pavlůsková
Kristýna
Pospíšilová
V.
5. místo
7. místo
2. místo
1. místo
2. místo
3. místo
1. místo
3. místo
7. – 14.
místo
úspěšný
27. ledna
2014
11. února
2014
18. února
2014
28.
listopadu
2013
Ondřej
Hana
Gabriela
Knichal
Voláková
Novotná
tým chlapců 1.
stupně
V.
VI.
VI.
III. V.
mladší ţáci
VI.,
VII.
VIII.,
IX
IX.
starší ţákyně
řešitel
Školský pohár ve
florbale
okrskové
3. místo
Atletický čtyřboj
okrskové
2. místo
20.
listopadu
2013
7. května
2014
Petr Musil
Petr Musil
1. místo
starší ţáci
komentář
Naši ţáci se zúčastnili i dalších soutěţí, ve kterých rovněţ dosáhli velmi pěkných výsledků. Tyto úspěchy jsou
zveřejněny na webových stránkách školy.
6.5
Povinně volitelné a nepovinné předměty
Název povinně volitelného předmětu
Konverzace z Aj
Praktický přírodopis
Praktická matematika
Praktická fyzika
Základy německého jazyka
Základy francouzského jazyka
Název nepovinného předmětu
6.6
Třída
7., 8., 9.
7.
8.
9.
8., 9.
8., 9.
Počet zařazených ţáků
38
13
12
12
30
20
-
-
Počet dělených hodin
1. stupeň
2. stupeň
celkem
počet dělených hodin
3
9
12
komentář
Na prvním stupni jsou děleny hodiny angličtiny, počet ţáků je vyšší neţ 24, hodiny křesťanské výchovy, které
jsou kombinovány s jinými hodinami dle uváţení třídních učitelů (M, Čj, Tv), a hodina informatiky v 5. ročníku.
Na druhém stupni jsou děleny hodiny angličtiny. Dále jsou děleny hodiny dalšího cizího jazyka, informatiky a
pracovních činností, které probíhají paralelně. Děleny jsou téţ hodiny křesťanské výchovy a povinně volitelných
předmětů.
7
Další vzdělávání pedagogických pracovníků
7.1
Vzdělávání celého pedagogického sboru
Téma semináře
Školení první pomoci
7.2
Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů
Pracovník
Mgr. Zdeněk Navrátil
Mgr. Jana Pavlůsková
Mgr. Petra Gruberová
7.3
Datum uskutečnění
26. 10. 2012
Druh studia
Chemie – rozšiřující studium, PřF OSU Ostrava
Zeměpis – rozšiřující studium, PřF OSU Ostrava
Anglický jazyk – rozšiřující studium, F-PřF SlU Opava
Studium k prohlubování odborné kvalifikace
Pracovník
Mgr. Zdeněk Navrátil
Téma semináře
Právní předpisy ve školství, NIDV Olomouc (11. 9. 2013)
Terénní přírodovědná praktika, Sluňákov (Olomouc, 19. 9. 2013)
Konference ředitelů CŠ, Hradec Králové, 14., 15. 11. 2013
Písemný projev, PdF UP (Olomouc, 15. 1.- 5. 2. 2014)
Odpovědnost ped. pracovníků za škodu, NIDV (Olomouc, 12. 2.
2014)
Rétorika, PdF UP (Olomouc, 29. 1.- 26. 2. 2014)
Systém EPIS, ČŠI (Olomouc, 3. 3. 2014)
Vlastivědná exkurze – Javoříčko, Sluňákov (16. 5. 2014)
Mgr. Vladimíra Brandýsová
Čtenářská gramotnost (Descartes, 21. 2. 2014)
Lenka Ladnarová, OSU
Celostátní seminář vychovatelek ŠD, ŠK (Vsetín, říjen 2013)
Eva Lehečková
Celostátní seminář vychovatelek ŠD, ŠK (Vsetín, říjen 2013)
Mgr. Alena Nováčková
Systém EPIS, ČŠI (Olomouc, 3. 3. 2014)
Mgr. Jana Pavlůsková
Program Goe, NIDV (Olomouc, 20. 2. 2014)
Mgr. Zuzana Smékalová
Regionální konference primární prevence rizikového chování (PPP
Olomouc, 4. 10. 2013)
Umění prezentovat (Descartes, 27. 2. 2014)
Mgr. Magdalena Šímová
Celostátní seminář vychovatelek ŠD, ŠK (Vsetín, říjen 2013)
Velikonoce ve výtvarném umění (Schola servis, 1. 3. 2014)
Konference k soutěţi Bible a my
8 Další aktivity školy
8.1
Prevence sociálně patologických jevů
Forma realizace
součást výuky
škola v přírodě
školní výlety
sportovní soutěţe
zájmové krouţky ve škole
jednorázové akce
Hasičský záchranný sbor
Městská policie Olomouc
ročník
1. stupeň
2. stupeň
2. – 5. ročník
6. – 9. ročník
dle zájmu
Prv, Vla, Čj – čtení, Pří, Vv, Pč
Čj, Rv, Ov, Ch, Př, Tv, Vv
viz seznam krouţků
Podané ruce
2., 6. ročník
3, 4. a 5. ročník
1. a 2. ročník
6. ročník
7. ročník
8. ročník
8. ročník
9. ročník
5. ročník
6. ročník
7. ročník
8. ročník
9. ročník
8. a 9. ročník
My se ohně nebojíme
činnost Městské policie
kompetence stráţníků Městské policie
Dospívání – přednáška (Poradna pro ţeny a dívky)
Kyberšikana
Anorexie a bulimie
Chodíme spolu – láska a sexualita
Plánované rodičovství
Jonatán a r.s.b.
Klíče
Outsider
Petřin příběh
Drama s Linkem
Drogová závislost
projekty
Masopustní karneval
1. stupeň
Cestovatelé
Poradna pro ţeny a dívky
Sdruţení D
komentář
8.2
Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty
Spolupráce a vzdělávání pedag. pracovníků
EV ve výuce
Integrovaná výuka
Projekty
Exkurze
Podpora zdravého způsobu ţivota
Ekologizace školy
Volnočasové aktivity
8.3
ustanoven koordinátor pro EV
spolupráce s CEA Sluňákov
spolupráce s Botanickou zahradou výstaviště Flora
Začleněna do vzdělávacích oborů 1. a 2. st.
1. st. – Škola v přírodě
3. a 5. ročník – Ochrana ohroţených druhů
1., 2., 3., ročník – Otvírání studánek
1. – 5. ročník – Recyklohraní
2. ročník – Den skřítka Podzimníčka
6. ročník – Odpadová olympiáda
7. ročník – Herbář
1. – 5. ročník Draví ptáci
1. – 5. ročník Doba ledová
aktivní proţití přestávek
Zdravé zuby
protidrogová prevence
pitný reţim
třídění odpadu
turistický krouţek
Akce doplňující výuku
ročník
8. ročník
2. ročník
1., 3. ročník
4., 5., 6. ročník
7. – 9. ročník
1. – 4. ročník
1. – 9. ročník
1. – 9. ročník
2. – 5. ročník
6. – 9. ročník
hudebně dramatická přehlídka ţáků
1. stupně
hudebně dramatická přehlídka ţáků
2. stupně
1. – 9. ročník
Další projekty:
1., 9. ročník
1. – 5. ročník
8. ročník
9. ročník
Exkurze:
8., 9. ročník – vybraní ţáci
8., 9. ročník – vybraní ţáci
6. – 9. ročník – vybraní ţáci
8. ročník – dívky
2. – 5. ročník – vybraní ţáci
6. – 9. ročník – vybraní ţáci
5. ročník
název akce
Beatles
O hloupé Máše
Ze staré knihy
Bylo nás pět
Beseda o finanční gramotnosti
(M. Kalousek)
Dopravní výchova
Kříţová cesta
Bruslení
Škola v přírodě
Turnaj v kopané
Zlatý zvonek
místo konání
Moravská filharmonie Olomouc
Divadlo hudby
Stage One
prostory školy
setkání se svatým Mikulášem
Vánoční besídka
prostory školy
prostory školy
DentalAlarm – beseda
Setkání před betlémem
Den Evropy
Absolventské práce
prostory školy
kostel sv. Mořice
Horní náměstí
prostory školy
Výměnný pobyt
Výměnný pobyt
Jazykový pobyt
Duchovní víkend
Vlastivědná exkurze
Vlastivědná exkurze
Vlastivědná exkurze
Paříţ, Francie
Nordlingen, SRN
Londýn, Velká Británie
Jiřetín pod Jedlovou
Hanušovice
Osvětim, Polsko
Hukvaldy
Divadlo Radost, Brno
prostory školy
MMO + DDM
Kostel sv. Kateřiny
zimní stadion + Horní náměstí
Potštejn
hřiště školy
prostory školy
8.4
Školní klub
oddělení
1
třídy
5. – 9.
Počet přihlášených ţáků
88
Počet vychovatelů
1
Materiálně technické vybavení
Prostory školního klubu
V lednu 2014 byly prostory bývalé učebny Pč uzpůsobeny k vyuţívání školním
klubem. Mimoškolní aktivity tak jsou soustředěny do přízemních prostor školy.
Vybavení školního klubu
Místnost pro pobyt dětí je vybavena kobercem pro odpočinkové aktivity, ţáci mohou
vyuţívat knih a stolního fotbalu. K dispozici jsou stolní hry, stavebnice, knihy i
hudební nástroje. V případě příznivého počasí tráví děti větší část odpoledne na
školním hřišti vybaveném pro pohybové aktivity dětí. Krouţky, které ŠK organizuje,
vyuţívají další prostory školy – prostory jsou vázány na vedoucího krouţku nebo na
činnost, kterou krouţek vykonává.
Komentář:
Zájmové krouţky – jsou zaštiťovány školním klubem, případně školní druţinou
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
celkem
8.5
oddělení
Název krouţku
Angličtina (1. třída)
Angličtina (2. třída)
Čtenářský
Kytarový
Flétničky
Hudební (schola)
Keramický
Klub her
Kresba a malba
Krouţek moderního tance
Loutkářský
Příprava na přijímací zkoušky
Puzzle
Sportovní I
Sportovní II
Sportovní III
Sportovní IV
Sportovní V
Sportovní VI
Sportovní VII
Šachový a stolních her
Šikovné ruce
Turistický
Výtvarný
Počet ţáků
15
17
10
9
17
12
9
13
12
7
15
7
8
12
10
12
8
9
8
12
8
9
13
16
268
Školní druţina
třídy
Počet ţáků – pravidelná
Počet ţáků – nepravidelná
Počet vychovatelek
docházka
docházka
1
1., 2.
30
0
1
2
3., 4., 5.
30
0
1
60
0
2
celkem
Materiálně technické vybavení
Prostory školní druţiny
Pro tuto činnost jsou vyčleněny speciální prostory pro 1. oddělení druţiny. Pro druhé
oddělení druţiny speciální prostory nejsou, děti zůstávají ve třídě, která v době
vyučování slouţí jako odborná učebna Aj.
Vybavení školní druţiny
Místnosti pro pobyt dětí jsou vybaveny kobercem pro odpočinkové aktivity, TV
s video a DVD přehrávačem pro sledování dětských pořadů, dále kazetovým
přehrávačem a CD přehrávačem. K dispozici jsou stolní hry, stavebnice, knihy i
hudební nástroje. V případě příznivého počasí tráví děti větší část odpoledne na
školním hřišti vybavené pro pohybové aktivity dětí.
komentář
9
Prezentace školy na veřejnosti
typ prezentace
školní mše svaté
školní galerie
prezentace fotografií
dramatický a loutkářský krouţek
internetové stránky
Oslavy 20. výročí znovuobnovení
církevního školství v Olomouci
hudební večer ku příleţitosti oslav
školy
pouť ke Dni církevního školství
Zlatý zvonek – přehlídka ţáků 1. st.
Voršilský jarmark
pletení adventních věnců
den otevřených dveří
ples školy
Vítání občánků, jubilantů
Den Evropy
fotbalový zápas – ukončení šk. roku
vystoupení pro MŠ a hospic
komentář
10
určena pro
rodiče a děti
rodiče a širokou veřejnost
rodiče a děti
rodiče, děti a veřejnost
rodiče a širokou veřejnost
rodiče a širokou veřejnost
konání akce
po celý školní rok
po celý školní rok
po celý školní rok
po celý školní rok
stále
září
rodiče a širokou veřejnost
září
rodiče a děti
rodiče a děti
rodiče a děti
rodiče a děti
rodiče a ostatní zájemce
rodiče a ostatní zájemce
veřejnost
veřejnost
rodiče, ţáky 9. ročníku, absolventy
flétnový krouţek
září
listopad
prosinec
prosinec
leden
leden
po celý školní rok
květen
červen
červen
Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů
Škola čerpala prostředky z programu EU peníze školám, který byl ukončen ke dni 30. 9.
2014..
11
Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoţivotního vzdělávání
Ve školním roce 2013/2014 se škola nezapojila do dalšího vzdělávání v rámci celoţivotního
vzdělávání.
12
Údaje o předloţených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích
zdrojů
Viz bod 10.
13
Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů
a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání
Ve školním roce 2013/2014 se škola nezapojila do spolupráce s odborovými organizacemi,
organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání.
14
Základní údaje o hospodaření školy
Tato kapitola je samostatnou přílohou této zprávy zpracovanou po uzavření účetní uzávěrky
roku 2014.
Výroční zprávu vypracoval dne:
Zpráva o škole byla předloţena pedagogické radě dne:
schválena školskou radou dne:
Den odeslání zřizovateli:
Mgr. Zdeněk Navrátil
ředitel školy
10. 9. 2014
12. 9. 2014
18. 9. 2014
Příloha výroční zprávy č. 1
Příjmy 2014
Celkové příjmy ze státního rozpočtu a doplňkové činnosti:
Z toho:



Dotace MŠMT
Dotace asistent
Doplňková činnost (do 30. 6. 2014)
Sponzorské a nadační dary (do 30. 6. 2014): 260 000,- Kč
12 286 565,- Kč
12 078 749,- Kč
191 893,- Kč
15 923,- Kč
Příloha výroční zprávy č. 2
- výsledovka za období 1. 1. 2014 – 31. 8. 2014
Download

2013-14 - Základní škola sv. Voršily v Olomouci