VODA NA ZEMI
VODA NA ZEMI
Jak se nazývá vodní obal Země?
Co si pamatujete o hydrosféře z předcházejících
ročníků?
Proč je voda nezbytná pro život?
 pokrývá
2/3 povrchu Země
 voda v oceánech 97%
 ledovce 2%
 povrchová a podzemní sladká voda 1%
 hydrosféra – vodní obal Země (nesouvislá)
Jak se hydrosféra vytvořila?
VODA V OCEÁNECH
 Co
je to salinita?
 Jaká
je průměrná salinita mořské vody?
 Čím
je dále tvořená mořská voda kromě solí?
 Kde
je největší salinita na světě?
 Proč
 Jak

se v Mrtvém moři člověk „neutopí“?
se nazývá největší slané jezero na světě?
Pamatujete si, jak vzniklo?
v
oceánech voda přemísťována mořskými
proudy
Jak dělíme mořské proudy?
Co způsobuje vznik mořských proudů?
SLADKÁ VODA
v
ledovcích, jezerech a vodních tocích
Jak se nezývá největší sladkovodní
jezero na světě?
Kolik procent z celkového množství
sladké vody obsahuje?
Na území kterého státu toto jezero najdeme?
Proč je toto jezero tak hluboké?
Stejně velké množství vody je nahromaděno ve
Velkých kanadských jezerech. Jak se nazývají?
Jaké známé vodopády se zde nacházejí?
Ukažte jezero Bajkal a Velká kanadská jezera na mapě.
K čemu slouží přehradní nádrže? Znáte
některé z našich největších přehrad?
Lipno
Ukažte si některé přehrady na mapě.
Fláje
PODZEMNÍ VODA
 často
zásobárny kvalitní pitné vody
 minerální vody – podzemní voda s příměsí
některých prvků
 zdrojem – vsakující se srážková voda
Jak se dostane srážková voda do velkých
hloubek?
KRAS
 vápencové





oblasti = vznik krasu
vznik jeskyní – velké podzemní prostory,
rozpouštěcí a mechanická síla vody
 nakreslete stalaktit, stalagmit,
stalagnát
závrt – vznik sesednutím vápencových
bloků
komíny – úzké svislé dutiny
škrapy – nerovné povrchy
mizení povrchových toků – propadání
KRAS
ZDROJE OBRÁZKŮ:

Kliparty – web Office Online

Slide č. 4 - http://floating.wz.cz/more/mr.jpg

Slide č. 5 - http://exotika.slantour.cz/foto/jordansko-mrtve-more-1.jpg

http://kaspicke-more.navajo.cz/kaspicke-more.jpg

Slide č. 6 - http://www.arcdata.cz/digitalAssets/116056_hydro_big.jpg

Slide č. 7 - http://www.rusko-info.cz/files/images/bajkal_500.jpg

http://www.bajkal.net/obr/baikal_satelit1999.jpg

Slide 8. - http://velka-jezera.navajo.cz/velka-jezera.jpg

http://www.ingema.net/in2001/clanek.php?id=688

Slide č. 9 - http://www.zamky-hrady.cz/7/img/lipno_let.jpg

http://www.poh.cz/vd/images/flaje/flaje.jpg

Slide č. 12 http://geologie.vsb.cz/geologie/KAPITOLY/8_EXOGENN%C3%8D_PROCE
SY/8_exo_geod_procesy_soubory/image038.jpg
Download

VODA NA ZEMI