Chemicko-fyzikální
úprava bazénové vody
GHC Invest, s.r.o.
Korunovační 6
170 00 Praha 7
[email protected]
Voda jako chemická látka

Voda = H2O
v přírodě se nikdy jako čistá látka nevyskytuje.



Příměsi
anorganické látky (rozpouštěním minerálů a plynů, lidskou činností –
např. fosfáty z pracích prostředků),
organické látky (vyluhováním –
huminy, lidskou činností – např.
residua léčiv, pesticidy atd.)
Základní pojmy z chemie vody dle
vyhlášky č. 135/2004 Sb.
 Chlor

- základní kvalitativní parametr
vyjadřující obsah desinfekce
Cl volný
• účinná forma, hlavní desinfekční účinek, rychle
vyprchává, s organickými nečistotami reaguje za
vzniku vázaného chloru, s vyšší teplotou ztrácí
účinnost
• Dle vyhlášky koncentrace:
0,3 – 0,6 mg/l plavecké bazény,
0,5 – 0,8 mg/l koupelové b. do 32 oC,
0,7 – 1,0 mg/l koupelové b. nad 32 oC.
Základní pojmy z chemie vody dle vyhlášky
č. 135/2004 Sb.

Cl vázaný
• Velmi málo účinná forma vznikající reakcí volného
chloru s organickými nečistotami obsahujícími
hlavně NH4+ skupinu, ve vodě přetrvává dlouho
• způsobuje dráždění očí, sliznic, pokožky,
charakteristický chlorový zápach,
• snížení – ředěním nebo tzv. chlorací do bodu zlomu
• Dle vyhlášky koncentrace:
maximálně 0,3 mg/l
Chlorace do bodu zlomu

Jedenkrát za 14 dní
• nárazová aplikace šokové dávky chloru,
• výsledná koncentrace volného chloru 10 x vyšší než
koncentrace chloru vázaného,
• destrukce vázaného chloru oxidačním ůčinkem
vysoké koncentrace volného chloru,
• vyšší koncentrace volného chloru jsou ve světě
běžné
• tvorba vázaného chloru pod kontrolou
• hygienické stanice důrazně sledují!
maximálně 0,3 mg/l
Základní pojmy z chemie vody dle vyhlášky
č. 135/2004 Sb.

Cl celkový (aktivní)
• součet koncentrací volného a vázaného chloru,
• aktivní, protože obě složky mají desinfekční účinek,
• v technologii úpravy vody stále jedna z nejlepších
desinfekčních látek, pokud je správně postavena
technologie a omezena tvorba vázaného chloru
(použití aktivního uhlí nebo ozonizace),
• výhody – dlouhý účinek (vydrží i v bazénu),
• nevýhody – tvorba vázaného chloru (lze eliminovat)
• výhody – dlouhý účinek (vydrží i v bazénu),
• nevýhody – tvorba vázaného chloru (lze eliminovat)
Chlor = základní desinfekční látka

Chlor plynný
– v tlakových nádobách, 99,8 % (snižuje pH),

Chlornan sodný
– kapalná látka, 13,5 % (zbytek louh – zvyšuje pH),

Další způsoby chlorování
- výroba roztoku chlornanu ze slané vody přímo
(NE v krytých bazénech! Slaná voda je velmi
agresivní a korozivní, hrozí poškození stavebních
konstrukcí a vzduchotechniky)
- chlordioxid
Pro bazény s objemem větším než 600 – 800 m3 je nejlepším
řešením použít k desinfekci plynný chlor.
Základní pojmy z chemie vody dle vyhlášky
č. 135/2004 Sb.
 pH
- parametr udávající kyselost nebo
zásaditost vody,
• hodnota 7,0 udává pH neutrální,
• pH vyšší než 7,0 má voda (roztok) zásaditá,
• pH nižší než 7,0 má voda (roztok) kyselá,
- dle vyhlášky se má pohybovat mezi
6,5 a 7,6
- doporučení 6,5 – 7,0 (nejlepší účinnost
desinfekce, nejlepší účinnost
moderních vločkovačů, atd.),
Základní pojmy z chemie vody dle vyhlášky
č. 135/2004 Sb.

pH
- < 6,0
vysoká korozivnost a dráždivost,
- > 7,6
častá tvorba zákalů, vysoká dráždivost,
tvorba minerálních usazenin, vysoký obsah
vázaného chloru, nízká účinnost desinfekce.
pH velmi významně ovlivňuje:
: účinnost desinfekce,
: spotřebu všech chemikálií,
: tvorbu zákalů,
: korozivnost nebo úsadotvornost vody,
: růst řas, atd.
pH = základní parametr ovlivňující
chování vody a náročnost údržby

Snižování pH
- přípravky pH mínus (tekuté nebo krystalické) na bázi
silných kyselin (H2SO4, HCl, NaHSO4),
- hlavně při používání chlornanu sodného pro chloraci

Zvyšování pH
- přípravky pH plus (tekuté nebo granuláty) na bázi
silných zásad (NaOH, Na2CO3),
- hlavně při používání plynného chloru
Základní pojmy z chemie vody dle vyhlášky
č. 135/2004 Sb.

Redox potenciál

Redoxní reakce = reakce, při nichž dochází k výměně elektronů.
• ClO- -> Cl-
• Fe2+ -> Fe3+


chlor se redukuje a sám oxiduje
nečistoty,
železo se oxiduje působením
chloru,
ORP je vyjádřeno poměrem mezi látkami schopnými
oxidovat a látkami schopnými být oxidovány,
(poměr mezi obsahem desinfekce a nečistot)
lze říci, jestli desinfekce ve vodě obsažená funguje
správně, a je-li její obsah ve vodě dostačující vzhledem
k obsahu nečistot.
Základní pojmy z chemie vody dle vyhlášky
č. 135/2004 Sb.

Redox potenciál
pravidelné sledování ORP pomůže včas odhalit a vyřešit
problém s vodou nebo na technologii,


vyhláškou požadované hodnoty:
 více nebo rovno 750 mV
 více nebo rovno 700 mV
upravená voda,
voda v bazénu,
zvýšení
- prostým přidáním chloru,
- zvýšením výkonu technologie,
- opatrným dávkováním vločkovače
Další pojmy z chemie vody dle
vyhlášky č. 135/2004 Sb.

Průhlednost a zákal
- průhlednost se hodnotí „okometricky“ prostým
okem (v celé ploše bazénu musí být nerušený
průhled na dno),
- zákal, vzniká rozptýlením nejjemnějších částic
nečistot do stabilní suspense, ze které není možné
je standardním způsobem odfiltrovat,
- do 0,5 ZF (NTU) voda v bazénu,
- do 0,2 ZF (NTU) upravená voda
Další pojmy z chemie vody dle vyhlášky č.
135/2004 Sb.

CHSKMn
- chemická spotřeba kyslíku na manganistan,
zjednodušeně řečeno vyjadřuje celkové znečištění
vody organickými látkami.
- 2 mg/l nad hodnotu plnicí vody: voda v bazénu,
- maximálně 3 mg/l: upravená voda

Amonné ionty
- NH4+ se do bazénové vody dostávají hlavně z potu
koupajících se, velmi významným zdrojem je také
moč -> velký důraz na hygienu návštěvníků!
- 0,5 mg/l nad hodnotu plnicí vody: voda v bazénu
Další pojmy z chemie vody dle vyhlášky č.
135/2004 Sb.

Dusičnanové anionty
- NO32-, dusičnany v bazénové vodě neovlivňují
významně její kvalitu, sledují se pro jejich toxicitu
na lidský organismus,
- 20 mg/l nad hodnotu plnicí vody: voda v bazénu,

Ozon
- O3, ozon se do bazénové vody může dostat pouze
z technologie. Pokud se používá systém ozonizace
na oxidaci nečistot a destrukci vázaného chloru,
v takovém případě musí být kromě samotné
ozonizace zařazena také adsorbce na aktivním uhlí
pro dodatečnou likvidaci ozonu.
- maximálně 0,05 mg/l: voda v bazénu
Další pojmy z chemie vody, které
vyhláška nepožaduje sledovat

Celková alkalita (uhličitanová rovnováha)
- CA, je mírou tzv. pufračních schopností vody a
závisí hlavně na obsahu uhličitanových a
hydrogenuhličitanových aniontů
(voda je schopna sama do určité míry vyrovnávat
výkyvy pH).
- příliš nízká CA způsobuje velké a časté výkyvy pH,
- příliš vysoká CA je většinou doprovázena vysokým
pH a zůsobuje vznik častých zákalů a způsobuje
vysokou spotřebu chemikálií na desinfekci a snížení
pH, snižuje účinnost desinfekce, zvyšuje tvorbu
vázaného chloru
Další pojmy z chemie vody, které vyhláška
nepožaduje sledovat

Vápenatá tvrdost
- obsah Ca2+ iontů je důležitou součástí rovnováhy
vody. Voda musí obsahovat určité množství
jakýchkoliv minerálů, jinak je v nerovnováze, kterou
se snaží vyrovnat tím, že rozpouští minerály ze
svého okolí,
- příliš nízká vápenatá tvrdost způsobuje vysokou
korozivnost vody, zejména vůči materiálům
obsahujícím v jakékoliv formě vápník nebo jiné
minerály,
- příliš vysoká vápenatá tvrdost způsobuje vznik
mléčného neodfiltrovatelného zákalu a vznik vodního
kamene a ucpání filtru.
Alternativní desinfekční přípravky
- Na bázi aktivního kyslíku nebo peroxidu vodíku
- příjemné koupání,
- vysoké dávkování, velmi rychle se spotřebují,
- Na bázi bromu
- v Evropě nemají tradici,
- spíše do vířivek a whirlpoolů,
Další chemicko-fyzikální úprava bazénové
vody

Další používané chemikálie
- Algicidy: přípravky proti řasám
- 1. generace : modrá skalice,
- 2. generace : kvarterní amoniové soli,
- 3. generace: poly kvarterní amoniové soli,
- modrá skalice: podle platné legislativy Zákon
č. 120/2002 Sb., o biocidech - nepoužívat!,
- kvarterní amoniové soli: dráždivé, pění,
- polymerní kvartení amoniové soli: nedráždivé,
nepění,
Další chemicko-fyzikální úprava bazénové
vody
- Přípravky pro snížení nebo zvýšení CA
- snížení:
pH mínus chemikálie,
- zvýšení:
Alkalita plus,
- Přípravky pro stabilizaci problémových minerálů
- Stabilizátory tvrdosti,
- Přípravky pro odstranění minerálů
- Přípravky pro snížení nebo zvýšení Ca tvrdosti
- snížení:
Odstraňovač kovů
- zvýšení:
Calcium plus
Další chemicko-fyzikální úprava bazénové
vody
Vločkování nečistot a filtrace
- jemný zákal = suspenze -> nelze odfiltrovat
Vločkování
Aplikace vločkovače =
1) rozrušení stabilní suspenze,
2) vytvoření mikrovloček,
3) nárůst vloček.
Vločkovače
1. generace Síran hlinitý,
2. generace PAC (současnost),
3. generace Chitosan acetát
Další chemicko-fyzikální úprava bazénové
vody
1. Síran hlinitý
- levný,
- zastaralý,
- snadno se předávkuje (zákal),
- velmi nízké pH pro optimální funkci (< 6,3),
- těžko se kontroluje zbytkový obsah Al,
- vločkuje pomalu (vločky často až v bazénu),
- vytvořené vločky jsou malé a málo kompaktní
(obsahují velké množství vody),
- velká spotřeba.
Další chemicko-fyzikální úprava bazénové
vody
2. Polyaluminiumhydroxidchlorid - PAC
- moderní,
- malá spotřeba (cca. 5-7x nižší),
- hůř se předávkuje,
- optimální pH = 6,5 – 7,0,
- obsah zbytkového Al cca. 0,10 - 0,15 mg/l,
- vločkuje rychle, vločky se spolehlivě odfiltrují,
- vytořené vločky jsou velké, dobře odvodněné,
- dražší (cca. 5x).
Další chemicko-fyzikální úprava bazénové
vody
3. Chitosan acetát
- vločkovač budoucnosti,
- minimální spotřeba,
- nelze předávkovat,
- optimální pH = 6,5 – 7,0,
- žádný Al (přírodní látka – polysacharid),
- biologicky odbouratelný = ekologický
- vločkuje rychle, vločky se spolehlivě odfiltrují,
- vytořené vločky jsou velké, dobře odvodněné,
- cena.
Další chemicko-fyzikální úprava bazénové
vody
Vločkování
- nutnost
- postupovat opatrně (více menších dávek),
- nepředávkovat (vznik neodfiltrovatelného zákalu!),
- používat pravidelně,
- volit moderní vločkovače,
- aplikovat těsně za cirkulační čerpadla dostatečně
daleko před filtry
(dostatečné promíchání, čas na vytvoření vloček),
- kontrolovat zbytkový obsah Al
Bezpečnost při práci
s chemikáliemi !!!
- Nikdy nemíchat v koncentrovaném stavu!
- Při práci nejíst, nepít, ani nekouřit!
- Používat ochranné pracovní pomůcky!
- Řádně si přečíst návod na použití!
- Pokud možno, seznámit se z bezpečnostními listy!
- Chloru se stačí nadýchnout pouze jednou!!!
- Chlornan reaguje s kyselinou za vzniku
chloru!!!
Není třeba se chemikálií obávat,
ale je třeba mít respekt!
Měření kvalitativních parametrů
bazénové vody
Kontrolovaný parametr
Četnost sledování
Koncentrace volného a
hodinu před zahajením provozu,
vázaného chloru
pak každou čtvrtou hodinu
Redox potenciál
každé čtyři hodiny
Teplota vody
třikrát denně
Průhlednost
průběžně, nejméně třikrát denně
pH
jednou denně
Amonné ionty
jednou týdně
Dusičnanové ionty
jednou týdně
CHSK Mn
jednou měsíčně
koupelové b. dvakrát měsíčně
Ozon
jednou měsíčně
Mikrobiologie
jednou měsíčně
koupelové b. dvakrát měsíčně
Měření kvalitativních parametrů bazénové
vody
Chlor volný, vázaný (celkový)
fotometricky metodou DPD 1 a DPD 3
pH
fotometricky nebo potenciometricky (pH metrem)
Oxidačně – redukční potenciál
potenciometricky (mV metrem)
Zákal
fotometricky (zákalometrem)
Amonné a dusičnanové anionty
pomocí komerčních sad testerů nebo
komparátorů
Download

Chemická úprava bazénové vody