INDIKÁTORY: RSI
Webinář pro klienty – Praha, 23.2.2012
Tomáš Vobořil, Colosseum, a.s.
www.colosseum.cz
PROGRAM WEBINÁŘE
Dnes máme na programu:





Co je to indikátor RSI
Jak RSI využít
Obchodní signály podle RSI
Shrnutí
Rád Vám odpovím na všechny dotazy
www.colosseum.cz
CO JE INDIKÁTOR RSI
RSI je netrendový indikátor - oscilátor.



Zkratka RSI (Relative Strength Index – index relativní síly)
RSI zobrazuje průběţnou sílu nebo slabost měnového páru
Porovnává průměrnou velikost nárůstu ceny s průměrným
poklesem ceny ve vybraném časovém období

Klasické nastavení periody: 14
www.colosseum.cz
CO JE INDIKÁTOR RSI
RSI obvykle rozdělujeme na 3 pásma:



Pásmo 100 – 70 = relativní překoupenost, potenciální poklesy
Pásmo 70 – 30 = neutrální pásmo, potenciálně cokoliv
Pásmo 30 – 0 = relativní přeprodanost, potenciální vzestupy
www.colosseum.cz
JAK VYUŽÍT RSI
Překročení středové linky (50).




RSI křivka nad hladinou 50 = průměrné přírůstky > ztráty,
nakupující mají navrch
RSI křivka pod úrovní 50 = průměrné ztráty > přírůstky,
prodávající mají navrch
Překonání úrovně 50 vzhůru = nákup
Překonání hladiny 50 dolů = prodej
www.colosseum.cz
JAK VYUŽÍT RSI
Překročení středové linky (50).
www.colosseum.cz
JAK VYUŽÍT RSI
Překročení hranice extrému (30 nebo 70).




RSI křivka nad hladinou 70 = potenciálně překoupený trh,
očekáváme korekci růstu nebo obrat růstového trendu
RSI křivka pod úrovní 30 = potenciálně přeprodaný trh,
očekáváme korekci poklesu nebo obrat klesajícího trendu
Pohyb nad úroveň 70 a návrat zpět pod 70 = prodej
Pohyb pod hladinu 30 a návrat zpět nad 30 = nákup
www.colosseum.cz
JAK VYUŽÍT RSI
Překročení hranice extrému (30 nebo 70).
www.colosseum.cz
JAK VYUŽÍT RSI
Překročení hranice extrému do TRENDu (30 nebo 70).

V trendu využíváme pouze jedné strany extrému

Trend dolů + RSI křivka nad hladinou 70 = potenciálně
překoupený trh v klesajícím trhu
Pohyb pod úroveň 70 = prodej



Trend vzhůru + RSI křivka pod úrovní 30 = potenciálně
přeprodaný trh v rostoucím trhu
Pohyb nad hladinu 30 = nákup
www.colosseum.cz
JAK VYUŽÍT RSI
Příklad: trh nad EMA 200 = trend vzhůru, RSI pod 30
www.colosseum.cz
JAK VYUŽÍT RSI
RSI - Klasická Divergence - Proti Trendu



Divergence je obecně koncept nepoměru mezi maximy a
minimy na ceně vs. indikátoru
Klasická Divergence (KDIV) v rostoucím trendu:

Cena vytvoří nižší maximum a poté vyšší maximum

RSI vytvoří vyšší maximum a poté nižší maximum
KDIV v klesajícím trendu:

Cena vytvoří vyšší minimum a poté nižší minimum

RSI vytvoří nižší minimum a poté vyšší minimum
www.colosseum.cz
JAK VYUŽÍT RSI
RSI - Klasická Divergence - Proti Trendu
www.colosseum.cz
JAK VYUŽÍT RSI
RSI - Klasická Divergence - Proti Trendu
www.colosseum.cz
JAK VYUŽÍT RSI
RSI - Skrytá Divergence - Do Trendu

Skrytá Divergence (SDIV) v rostoucím trendu:

Cena vytvoří nižší minimum a poté vyšší minimum

RSI vytvoří vyšší minimum a poté nižší minimum

SDIV v klesajícím trendu:

Cena vytvoří vyšší maximum a poté nižší maximum

RSI vytvoří nižší maximum a poté vyšší maximum
www.colosseum.cz
JAK VYUŽÍT RSI
RSI - Skrytá Divergence - Do Trendu
www.colosseum.cz
JAK VYUŽÍT RSI
RSI - Skrytá Divergence - Do Trendu
www.colosseum.cz
JAK VYUŽÍT RSI
Divergence – definitivní rozlišení:

Klasická Divergence:

Růstový trend – hledáme ji na maximech ceny

Klesající trend – hledáme ji na minimech ceny

Skrytá Divergence

Růstový trend – hledáme ji na minimech ceny

Klesající trend – hledáme ji na maximech ceny
www.colosseum.cz
JAK VYUŽÍT RSI
www.colosseum.cz
SHRNUTÍ
Oscilátor RSI (Relative Strength Index):



Určuje relativní sílu měnového páru na základě porovnávání síly
nárůstů cen se silou jejích poklesů
Zobrazuje, jestli je pár potenciálně:

Překoupený – pásmo 100 - 70

Přeprodaný – pásmo 30 – 0
RSI vytváří tři typy signálů:

Kříţení středové linky (50)

Vyraţení zpět z extrémů

Divergence (Skrytá a Klasik)
www.colosseum.cz
SLUŽBY KLIENTŮM – Forex CMT4

Klientský web eMAX.cz







NOVINKA - Forex očima tradera (Forex/Zprávy z trhů)
Sekce Jsem klient a Akademie – po přihlášení
Forex eBook a další vzdělávání
Colosseum MT4 - manuály, skripty, indikátory, Visual Trading
Webináře - termíny, registrace, archiv videí
Forex Traders Meeting - termíny, prezentace
Podpora, konzultace


FrontOffice Max
 [email protected], 24 60 888 33
 pondělí – pátek; 8:30 – 20:00
Support, osobní konzultace aj.
www.colosseum.cz
DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST
Tomáš Vobořil a oddělení Forex, [email protected]
Colosseum, a.s., Londýnská 59, 120 00 Praha 2
Tel.: +420 2460 888 88, Fax: +420 2460 888 89, [email protected]
www.colosseum.cz
UPOZORNĚNÍ
TATO ZPRÁVA JE POUZE INFORMATIVNÍ A NENÍ MYŠLENA JAKO NÁVRH NEBO NABÍDKA KE KOUPI ČI PRODEJI JAKÉKOLIV
KOMODITY, FUTURES KONTRAKTU NEBO OPCE. FAKTA A INFORMACE ZDE OBSAŢENÉ JSOU ZÍSKÁNY ZE ZDROJŮ, KTERÉ
COLOSSEUM, A.S. („SPOLEČNOST“) POVAŢUJE ZA VĚROHODNÉ, S TÍM, ŢE ZA PŘESNOST A SPOLEHLIVOST INFORMACÍ
OBSAŢENÝCH V TĚCHTO ZDROJÍCH ODPOVÍDÁ JEJICH ZDROJ. SPOLEČNOST NEODPOVÍDÁ ZA TYPOGRAFICKÉ CHYBY V TÉTO
ZPRÁVĚ. VEŠKERÉ NÁZORY A ODHADY V TÉTO ZPRÁVĚ VYJADŘUJÍ NÁZOR SPOLEČNOSTI K DATU TÉTO ZPRÁVY A VYHRAZUJE
SI PRÁVO NA JEJICH ZMĚNU BEZ PŘEDCHOZÍHO UPOZORNĚNÍ.
SPOLEČNOST, JEJÍ POBOČKY, PŘEDSTAVITELÉ A/NEBO ZAMĚSTNANCI MOHOU, ALE NEMUSÍ KDYKOLIV DRŢET KRÁTKÉ A/NEBO
DLOUHÉ POZICE V JAKÉKOLIV KOMODITĚ, FUTURES KONTRAKTU, OPCI NEBO JINÉM INVETIČNÍM INSTRUMENTU ZMIŇOVANÉM
V TÉTO ZPRÁVĚ. PŘÍKAZY UVEDENÉ V TOMTO DOKUMENTU MOHOU BÝT POUZE ILUSTRATIVNÍ A SPOLEČNOST JE MŮŢE, ALE
NEMUSÍ PROVÁDĚT NA TRHU. VEŠKERÉ NÁZORY V TÉTO ZPRÁVĚ JSOU NÁZORY ANALYTICKÉHO ODDĚLENÍ SPOLEČNOSTI.
OSTATNÍ POSKYTOVATELÉ INVESTIČNÍCH SLUŢEB NEBO JINÉ PUBLIKACE MOHOU VYJADŘOVAT ROZDÍLNÝ NEBO
PROTICHŮDNÝ NÁZOR. NÁZORY V TÉTO ZPRÁVĚ MOHOU BÝT ZALOŢENY NA RŮZNÝCH ANALYTICKÝCH METODÁCH NEBO
DISCIPLÍNÁCH. NAPŘÍKLAD FUNDAMENTÁLNÍ A TECHNICKÁ ANALÝZA OBVYKLE POUŢÍVAJÍ RŮZNÉ METODY A ODLIŠNÉ ČASOVÉ
OBDOBÍ, PROTO MOHOU ČINIT RŮZNÉ ZÁVĚRY OHLEDNĚ VÝVOJE STEJNÉ KOMODITY NEBO TERMÍNOVÉHO KONTRAKTU.
INVESTIČNÍ STRATEGIE POPISOVANÉ V TÉTO ZPRÁVĚ JSOU RISKANTNÍ A NEJSOU VHODNÉ PRO KAŢDÉHO INVESTORA. POKUD
PLNĚ NEPOROZUMÍTE PODMÍNKÁM A RIZIKŮM POPISOVANÝCH OBCHODŮ, VČETNĚ ROZSAHU POTENCIÁLNÍHO RIZIKA ZTRÁTY,
KTERÉ MŮŢE DOSÁHNOUT A V URČITÝCH PŘÍPADECH I PŘESÁHNOUT HODNOTU INVESTICE, MĚLI BYSTE SE TAKOVÝCH
OBCHODŮ ZDRŢET.
VÍCE INFORMACÍ ZÍSKÁTE NA WWW.COLOSSEUM.CZ.
© 2012 COLOSSEUM, A.S. VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA. JAKÉKOLIV NEAUTORIZOVANÉ POUŢITÍ, DUPLIKACE NEBO ŠÍRENÍ
TOHOTO MATERIÁLU JE ZAKÁZANO.
www.colosseum.cz
Download

RSI - eMAX.cz